Hotărârea nr. 36/2018

HCLS3 nr.36 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Algorithm Residential S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

9    '    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 261/CP/17.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 3228/09.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 17/08.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 60/CP/08.01.2018;

-    Adresa nr. 16/08.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L (nr. 4/08.01.2018) ;

-    Adresa nr. 14/09.01.2018 societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 73/CP/09.01.2018;

-    Decizia nr. 06/09.01.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Contractul de închiriere nr. 2/28.12.2017 (767/28.12.2017), încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 3256/09.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 76/CP/09.01.2018;

jRl

In conformitate cu prevederile:

-    Art.3, pct 3.2 și art. 12, pct. 12.1, litera a) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 SRL din Municipiul București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, indicativ 1.2 în Calea Vitan, nr. 242, parter, camerele C3, C4 și C5, sector 3, București.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 36 DIN 29.01.2018



CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maiE cabînetpri ma r@ primărie^, ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...................... ;

Data.. ...........Q.L.i'O/fi


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General ai Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Resîdențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu un capital social majoritar deținut de Consiliul Local al Sectorului 3 și minoritar de societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

în prezent, societatea Afgorithm Resîdențial S3 S.R.L. își desfășoară activitatea în B-dui Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2, sector 3, București.

Prin HCLS3 nr. 622 și nr. 623/27.11.2017 a fost aprobată schimbarea sediului social al societății Algorithm Resîdențial S3 S.R.L. din B-dul Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 1, sector 3, București în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, sector 3, București, precum și înființarea unui punct de lucru pentru desfășurarea activității de birou în clădirea multifuncțională situată la Școala Gimnazială nr. 82, strada Jean Steriadi nr. 17, sector 3, București.

Luând în considerare HCLS3 nr. 615/27.11.2017, prin care s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Resîdențial S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, Administrare Străzi S3 SRL, precum și HCLS 3 nr. nr. 682/28.12.2017, prin care s-a aprobat contractul de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1, măsurile de punere în aplicare a HCLS3 nr. 622 și nr. 623/27.11.2017 nu au fost operate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea dorind închirierea unui spațiu în această clădire în vederea stabilirii sediului social și desfășurării activității.

Prin urmare, având în vedere adresa societății Algorithm Resîdențial S3 S.R.L nr. 17/ 08.01.2018 înregistrată cu nr. 60/CP/08.01.2018, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 3228/09.01.2018 al Serviciului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.




DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarEe3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - ?_S fax {004 021) 318 03 04

e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 3228/09.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. la adresa Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 inființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-    adresa nr. 17/08.01.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 60/08.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L prin care se solicită aprobarea schimbării sediului social al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în baza contractului de închiriere nr. 113/28.12.2017 (767/28.12.2017) încheiat cu Administrare Active Sector 3 S.R.L.

-    adresa nr. 16/08.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. înaintată către asociatul minoritar, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și înregistrată cu nr. 4/08.01.2018)

-    adresa nr. 14/09.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată la Cabinet Primar cunr. 73/09.01.2018

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ținând cont de prevederile:

- art. 3, punctul 3.2 ; “ Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv ”

-art. 12, punctul 12.1, litera a) : „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv

din Actul Constitutiv al Societății aprobat prin HCLS3 97/29.03.2017.

Prin HCLS3 nr. 622/27.11.2017 a fost aprobată schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. din B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ, 1.2, sector 3, București în str. Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București prin rezilierea contractului de închiriere nr. 12 din 12.04.2017 , având ca obiect închirierea unui spațiu din incinta CENTRUL DE AFACERI D CENTRE, situat în B-dul Basarabia, nr. 256G, Et.l, Sect.3, București și încheierea unui contract de închiriere între societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. și A.D.P.B S.A., cu nr. 99/08.11.2017 (5191/02.11.2017).

Prin HCLS3 nr. 623/27.11.2017 a fost aprobată înființarea de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a unui punct de lucru pentru desfășurarea activității de birou în clădirea multifuncțională - sala S3, situată la Școala Gimnazială nr. 82, strada Jean Steriadi nr. 17, sector 3, București.

Măsurile de punere în aplicare a celor două hotărâri nu au fost operate la Oficiul Național al Registrului Comerțului dat fiind faptul că mărirea numărului de angajați și strategiile de efîcientizare a activității societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. au făcut imperios necesară căutarea unui spațiu de dimensiuni mai mari, care ulterior să poată fi folosit ca sediu social.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare schimbarea sediului social al societății Algorithm Residențial S.3 S.R.L. din Municipiul București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D CENTER, .etaj 1, indicativ 1.2 în Calea Vitan, nr. 242, sector 3, București, cu modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv.

Director Executiv^/ /

Octavian GhqțO7^ / '

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru



întocmit, Cornelia Pivniceru


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București


Către

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm.


Nr.



S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social de la adresa: B-dul Basarabia nr.256, la adresa: București, Calea Vitan 242, Sector 3.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun, București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului d Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în veder calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopu pentru care a fost constituită societatea și respectând Capitolul I, Art. 3, punctul 3.2. din Actu Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și Capitolul IV, Art. 12, lit. 1: „hotărăște modificarea Actului Constituitiv"', lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății ” , înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social de la adresa: B-dul Basarabia nr.256, la adresa: București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, ținând cont de următoarele :

După rezilierea contractului nr. 12 din 12.04.2017, având ca obiect închirierea unui spațiu din incinta CENTRUL DE AFACERI D CENTRE, situat în B-dul Basarabia, nr. 256G, Et.l, Sect.3, București, am semnat contract de închiriere cu S.C. A.D.P.B. S.A., cu sediul social în București, Str. Calea Vitan nr. 154-158, Sec. 3, pentru înființare sediu social și cu Școala Gimnazială nr. 82, Strada Jean Alexandru Steriadi nr.17, Sec.3, pentru înființare punct de lucru. în urma semnării acestor contracte și a adreselor înaintate Consiliului Local Sector 3, am primit aprobare prin HCL 622, respectiv 623 din 27.11.2017, pentru demararea procedurilor.

Măsurile nu au fost operate Ia Oficiul Național al Registrului Comerțului deoarce, după mărirea numărului de angajați și având în vedere faptul că ne dorim eficientizarea activității, care este una complex, ținând cont de domeniul de activitate, a apărut necesitatea mutării într-o locație mai mare.

Astfel, am fost nevoiți să căutăm un spațiu cu o dimensiune mai mare, pe care ulterior să îl putem folosi atât ca sediu social.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea

S.CALGORITHMRESIDENȚIAL S 3 SRL Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, București

nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art, 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codulfiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Pentru aceste considerente, solicităm acordare a unui mandat Președintelui C.A. af societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare îiț vederea schimbării sediului social de la adresa: B-dul Basarabia nr.256, la adresa: București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3.

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București si

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Calea Dudești nr. 191, sector 3, București



; CA3INET PRIMAHj


Referitor


’    '13 ■ V, î

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare ^Cctiv^ Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății ATg(frîttîm Residențial S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social la adresa: București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând Capitolul I, Art. 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv " și

Capitolul IV, Art. 12, lit.l: ,,hotărăște modificarea Actului Constituitiv”, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății

Si Ut. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății. ” înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social la adresa: București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL are calitatea de asociat minoritar la societatea Algorithm Residențial S3 SRL.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

La prezenta adresa anexam :

L adresa din partea societarii Algorithm Residențial S3 SRL inregistrata la sediul subscrisei cu

nr. 04/08.01.2018

2. decizia din partea asociatului minoritar SD3-Salubritate si Deszăpezire S 3 SRL.

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății Administrare Active Sector 3 SRL, solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social Ia adresa: București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3.


obert-Constantin edinte C.A.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București

SC ALGORITM» RESIDENTIAL S3 SRL


INTRARE


Nr.


Către

Sediul


.G. Administrare Active Sector 3 S.R.L.


IEȘIRE «    * j.

Ziua Q& Luna .Q.i... Anul


Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, et,7, sector 3, București


Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social la adresa: București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3.

Stimate domnule Președinte Robert Sârbu,

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L., având în vedere calitatea S.C. Administrare Active S3 S.R.L. de asociat minoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând Capitolul I, Art. 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și Capitolul IV, Art. 12, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății ”, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social Ia adresa: București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu considerație,

dl. Panait Radu Alin în calitate de Președime C.A, Algorithm. Residențial S3 S.R.L.


SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

CJLL’.RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitau, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, București

SO3 SALUBRITATE SI OESZAPEZfRE S3 S.R.L.

Ztoa&L, Uf» -.oZ'

Către    Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor    Acordarea unui mandat Președintelui CÂ. al societății Administrare

Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social la adresa municipiul București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 10/09.01.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 04/09.01.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării sediului social la adresa municipiul București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3.

Conform Capitolului IV, Art 12, punctul 12.1. lit o) din Actul Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL: „hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea Societății”.

Cu considerație, PREȘEDINTE CA.

Nitu Mihai

SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


Nr. Z / A? - f.2-



Cap.) Părțile contractante:

1.1 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cu sediu! in Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr. Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont IBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal prin Dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de administrator, denumita pe tot parcursul contractului

"Locatorul",

Si

1.2.    ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cu sediul in Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, Nr. Reg. Comerțului J40/5481/19.04.2017, CUI 37409960, cont IBAN R063.UGBI.0000.0220.3147.5RON, reprezentata legal prin Dî. Panait Radu Alin in calitate de președinte al consiliului de Administrație, denumita pe tot parcursul contractului „

Locatarul"

facandu-se referire la semnatarii contractului drept Părțile,

Au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.ll Obiectul contractului:

2.1    Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței sub forma inchirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 205 mp, parter format din camera C3 parter, C4 parter, C5 parter, hol intrare si grupuri sanitare cu destinație de birouri, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, in schimbul unui preț denumit chirie.

Cap,III Durata contractului;

3.1    Părțile convin asupra incheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani,, de la data de 01.01.2018 pana la data de 02.01.2028.

3.2    Orice modificare privind extinderea duratei pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adiționai semnat de Părțile contractante, totodată Părțile convenind asupra faptului ca la momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita relocatiune, in raport de prevederile art.1810 Cod civil.

3.3.    Daca Locatorul va aprecia posibila prelungirea contractului de închiriere si după data dg>-

02.01.2028, acesta va anunța in scris chiriașul cu 30 de zile înainte de aceasta da^fO^^eT incheiea un act adiționai la prezentul contract, in scopul extinderii duratei.    , v.


3.4    Predarea-primirea spațiului ce face obiectul închirierii va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire, încheiat cel mai târziu in data de 01.01.2018 si care face parte integranta din prezentul contract.

Cap.IV Prețul si plata chiriei:

4.1 Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 6,40 EURO/mp + TVA, suma ce va fi plătită in echivalent in lei, calculata la cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii.

4.2._Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni in cuantum de 15.360 euro + TVA, suma ce va fi plătită in echivalent in lei, calculata la cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii, după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018.

4.3 Prețul contractului va putea fi modificat numai prin act adiționai semnat de ambele parti contractante.

4.4. Locatorul va emite factura de chirie pe data de 5 ale lunii la cursul oficial de schimb BNR din data emiterii.

4.5    Plata se va face in contul Locatorului indicat în partea introductiva a prezentului contract, iBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank Sucursala Unirii, in ziua de 15 a fiecărei luni in curs, in avans pentru luna ce urmeaza, pe numele Administrare Active Sector 3 SRL.

4.6    Neindeplinirea obligației de plata de către Locatar cat privește chiria, va atrage asupra acestuia sancțiunea plătii de penalitati contractuale de întârziere in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, penalitățile putând depăși cuantumul debitului la care sunt calculate. Orice plata făcută de Locatar va fi folosita pentru stingerea debitelor in ordine cronologica a vechimii lor, indiferent de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata.

4.7    La incheierea prezentului contract, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita la dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului la încetarea contractului in situația în care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii.

4.8 Locatarului ii revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat: electricitate, gaz metan, întreținere (apa, canalizare, etc.). Utilitățile se vor achita de către Locatar pana pe data de 15 a lunii următoare pentru luna anterioara, in baza avizului de plata întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitati, la care vor fi anexate aceste facturi; utilităților in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii de către Locatar a utilitarilor



//

după sine o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere. In caz de neplata a acestora in termen de 25 de zile, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilitati, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

Cap.V Drepturile si obligațiile Locatorului:

54 Locatorul are următoarele drepturi si obligații:

1)    sa predea spațiul închiriat in starea corespunzătoare scopului pentru care a fost închiriat.

2)    sa controleze modul in care este folosita si intretinuta suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

3)    sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

4)    sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autoritatile competente

5)    sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere

6)    la expirarea prezentului contract sau la încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii în condițiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator

7)    Sa înregistreze contractul la organele fiscale competente, conform Art. 1798 Cod Civil.

Cap.VI Drepturile si obligațiile Locatarului:

64 Locatarul are următoarele drepturi si obligații:

1} sa folosească spațiul închiriat, conform destinației stabilite la momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. Acestea se vor face pe cheltuiala Locatarului si vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator. Totodată, aceastea vor fi considerate bunuri proprii ale locatorului si vor intra sub incidența punctului 5.1, alin.6.

2} sa pfateasca chiria ia termenul convenit;

3) la sfarsîtul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare foarte buna;


4) sa execute în contul sau lucrările de întreținere si reparații curente instalațiilor care fac obiectul închirierii;

//

z

5)    sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din culpa sa; in cazul neindeplinirii de către Locatar a obligațiilor pe care Ie are cu privire la întreținerea si repararea spațiului, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

6)    sa respecte normele de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor in spațiul închiriat si in caile de acces către spațiul închiriat, răspunzând pentru prejudiciile create in urma incendiilor, sa apere spațiul închiriat in raport de tuiburari ale terților

7)    sa asigure funcționarea in deplina siguranța a instalațiilor si sa obțină toate avizele prevăzute de lege si normativele in vigoare. Locatarul are obligația sa-sî asume responsabilitatea pentru orice accidente {de munca) datorate nerespectarii normelor PM, PSî, etc. in spațiul închiriat si in caile comune de acces. Sa respecte regulile urbanistice, instrucțiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor, cat si obligațiilor legale pt asigurarea condițiilor de protecție a muncii, sa răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, sa apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenite de la terti.

8)    sa permită permanent accesul Locatorului in spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate locatorului {examinarea spațiului, acces la centralele termice si tablourile electrice);

9)    sa constituie garanția in cuantum de 1 luna chirie care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar si in situația in care Locatarul intarzie plata chiriei si/sau utilităților cu mai mult de 25 de zile. In acest caz, Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitati;

10)    când părțile observa, la terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate fi folosita si daca exista la sfârșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilitati nepiatite-inclusiv acele facturi ce sosesc după ieșirea din spațiu, insa aferente perioadei contractuale;

11) sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract;

12) la data încetării valabilitatii prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale sediul social sau puncte de lucru stabilite in locația închiriata, Locatarul declarând in mod solemn faptul ca este de acord cu radierea sediului si din evidentele Registrului Comerțului si ale altor instituții fiscale concomitent du inCefc

prezent


iui contract




Cap.VII Răspunderea contractuala:

7.1    Neplata chiriei autorizează pe Locator sa perceapă penalitati de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea chiriei si a utîlitatifor. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea sumei la care se aplica,

7.2    In caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile in raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisoriu de grad iV. Totodată, Locatorul va solicita Locataruiui_evacuarea spațiului închiriat fara somație, punere in întârziere sau intereventia unei instanțe judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul in aceasta privința.

Cap.VUI încetarea contractului:

8.1    Contractul de închiriere încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune la data termenului reprezentând durata prezentului contract.

8.2    Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila la momentul încetării contractului, in caz contrar urmând a opera dispozițiile art.1809 Cod civil.

8.3    Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7.1 si 7.2 urmând a opera corespunzător. Aceasta clauza isi pierde valabilitatea in cazul neplății chiriei, conform Art. 7.2, caz in care denunțarea unilaterala, rezilierea contractului si evacuarea spațiului poate avea loc si in primii 3 (trei) ani de la data începerii perioadei contractuale.

8.4    Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7,1 si 7.2 urmând a opera corespunzător.

8.5    încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

8.6    Contractul ramane valabil daca Locatorul vinde sau transfera spațiul unei alte persoane fizice sau juridice.

8.7. Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia in cadrul A.G.A., respectiv Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 ( in


calitate de Asociat majoritar}. In situația in care nu va fi aprobat, contrac drep 3 fi necesar nici o notificare in prealabil, partite fiind puse in sit


CapJX Litigii:

9.1 In sttuatîa intervenirii unor neînțelegeri, părțile vor încerca rezolvarea pe cale amiabila a oricărui element de disputa legat de derularea prezentului contract. In situația in care acest lucru nu va fi posibil, Părțile urmeaza a se adresa instanțelor de judecata de drept comun, competenta teritoriala fiind determinata de locația sediului social al Locatorului.

Prezentul contract a fost încheiat si semnat astazi, 28.12.2017 , in patru (4) exemplare originale, fiecare parte atestând ca se afla în posesia a cate unui exemplar original, fiind anulate orice alte convenții anterioare ale pârtilor cu privire la spațiul închiriat.


LOCATOR,

PREȘEDINTE C.A.

SARBU RQBERT CONSTANTIN


LOCATAR,



PREȘEDINȚIA,

ZA r "AA

paMie^d


DIRECTOR ECONOMIC

CONTABIL


MOLD|yEANU IONELA




DIRECTOR TEHNIC,

tășcanUorel


AGENT CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚII, NĂSTĂSACHE I^NJJȚ'

V




DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudsști nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021} 31S 03 23 - 28 fax {004 O2î) 318 03 04 e-maîf economic@primarie3.ro


Nr. 3256/09.01.2018 CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 în schimbul unui preț numit chirie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. la adresa din București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


întocmit, Silviu Hondol

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...s$£.$/./fe/^?......, a

analizat proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    //L

PELINARU CORNEL ' BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

DAT T\T TT' A A lAI) T A KT A

î / v i . n 1    / VIVIVI/ YI \ A

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA