Hotărârea nr. 359/2018

HCLS3 nr.359 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anglie! Saligny” în vederea demolării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156637/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 155103/02.08.2018 al Direcției învățământ Cultură

- Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult:

»    »    »    5    9

-    Nota de fundamentare nr. 781/04.05.2018 și copia PV al ședinței Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Anghel Saligny din data de 25.05.2018;

-    Memoriul justificativ nr. 950/25.05.2018 al Colegiului Tehnic Anghel Saligny;

-    Expertiza tehnică nr. 58/2018 în scopul obținerii autorizație de desființare a corpurilor de clădire Cil și C12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny;

-    Adresele Direcției învățământ Cultură nr. 100198/04.06.2018 și

123169/11.07.2018;

-    Acordul Consiliului de Administrație al ISMB nr. 21671/27.07.2018 privind schimbarea destinației corpurilor de clădire Cil și C12, în vederea demolării acestora;

-    Adresa nr. 155113/02.08.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1), art. 61 alin. (2) și art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 7 și 8 din Procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ

5    5    5»?

preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr. 5819/2016;’

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” în vederea demolării acestora, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr.69.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale privind schimbarea destinației.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 35$

DIN 14.08.2018

PRI MĂRIA

CABINET PRIMAREXPUNERE MOTIVE


SECTORULUI

BUCUREȘTI


ROMÂNIA


la proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație artorpuriior ae ciaoire cil și

02, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” în vederea demolării acestora

în urma expertizei tehnice nr.58/2018 corpurile de clădire Cil și C12 din cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny din Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.12, Sector 3, s-a contatat că acestea fac parte din clasa de risc seismic Rsl, materialele puse în operă au fost de slabă calitate, pereții sunt dispuși nesimetric, prezintă zone avariate în urma seismelor precedente și sunt în stare avansată de degradare. Conform expertizei, soluția cea mai convenabilă este aceea de desființare a celor două clădiri, Cil și C12, care aparțin Colegiului Tehnic Anghel Saligny,

Luând în considerare:

-    Faptul că în corpul de clădire C3 din cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița Nr.69, iar spațiile ocupate sunt utile colegiului pentru desfășurarea activităților instructiv-educative,

-    Creșterea numărului de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar, unde în prezent solicitările depășesc numărul de locuri disponibile,

Dezvoltarea rețelei școlare prin extinderea Grădiniței nr. 69 ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea de învățământ și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar,

Având în vedere prevederile art.7 din procedura de elaborare a Avizului Conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, aprobată prin OMENCS nr.5819/2016, Consiliul de Administrație al Colegiului tehnic Anghel Saligny, întrunit în ședința din data de 25.05.2018, propune demolarea corpurilor Cil și C12 din Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr.12, Sector 3, acest lucru putând fi realizat numai după schimbarea destinației.

Ulterior, în baza prevederilor art. 8 din procedura mai sus menționată, se va edifica o nouă clădire care să deservească Grădinița Nr.69.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.155103/02.08.2018 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț’ ’n baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON {004 ozi) 326 04 27 FAX (004025) 318 03 04 E-MAIL invsiam a rttgjprirnarie3.ro

Șoseaua Mihai Brava nr. 42S, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0    n


ROMANIA

tsi a-tOiS; s^ftsÂK.isîM


Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și 02, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” în vederea demolării acestora

Clădirile Cil și 02 din incinta Colegiului Anghel Saligny au fost construite în anii 1966 și respectiv 1986, cu destinația de ateliere pentru desfășurarea activităților didactice, însă în ultimii ani, aceste clădiri au funcționat ca spații de depozitare și nu au avut ca utilizare desfășurarea în acestea, de activități de învățământ.

Având în vedere faptul că în corpul de clădire C3 din cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița Nr.69, iar spațiile ocupate sunt utile colegiului pentru desfășurarea activităților instructiv-educative, prin Nota de Fundamentare nr.781/04.05.2018 se solicită schimbarea destinației corpului Cil și C12 pentru demolarea acestora și punerea la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea extinderii Grădiniței Nr.69, eliberând astfel spațiile din corpul C3.

Conform celor menționate mai sus, s-a întocmit Expertiza tehnică nr.58/2018 în scopul obținerii autorizației de desființare a corpurilor de clădire Cil și C12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Concluziile expertizei tehnice cu privire la cele două clădiri sunt următoarele:

-    Se consideră că cele două corpuri de clădire fac parte din clasa de risc seismic Rsl

-    Conformarea și alcătuirea structurală nu sunt în concordanță cu codurile în vigoare: materialele puse în operă au fost de slabă calitate iar pereții sunt dispuși nesimetric. Ariile lor fiind mai mari pe una dintre direcții și mai mici pe direcția cealaltă

Clădirile prezintă zone avariate în urma seismelor precedente. Clădirile sunt în stare avansată de degradare.

-    Lucrările de intervenție propuse: cele două corpuri existente Cil și C12 sunt prost conformate și consolidarea lor pentru a crește coeficientul R3 de la valoarea 0,21 la valori aproximativ egale cu 1 este absolut oneroasă și din acest motiv, cea mai convenabilă soluție este aceea de desființare.

Colegiul Tehnic Anghel Saligny prin Memoriului justificativ nr. 950/25.05.2018 aduce la cunoștință starea tehnică a clădirilor Cil și C12 din care reiese că acestea se află într-un grad avansat de deteriorare, corpul Cil nu beneficiază de alimentare la utilități iar în corpul C12, instalațiile: electrice, de alimentare cu apă și canalizare sunt deteriorate și nefuncționale. în ședința Consiliului de Administrație al unității de învățământ din data de 25.05.2018, s-a propus demolarea

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteri exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prinfr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

celor două clădiri CI 1 și C12 și punerea la dispoziția Consiliului Local Sector 3 pentru extinderea Grădiniței Nr.69.

Având în vedere că:

Spațiile ocupate de către Centrul de excelență Prâslea - Grădinița 69 din corpul C3, sunt utile pentru Colegiul Tehnic Anghel Saligny pentru desfășurarea activităților instructiv-educative,

Creșterea numărului de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar, unde în prezent solicitările depășesc numărul de locuri disponibile,

Dezvoltarea rețelei școlare prin extinderea Grădiniței nr. 69 ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea de învățământ și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar,

Luând în considerare:

-    Prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011:

“Art. 112. - (2) Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

(6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritatile administrației publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului.

(8) Actele de schimbare a destinației bazei materiale efectuate cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) sunt nule de drept. „

-    Prevederile Ordinului Nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia :

„ Art. 7. - în cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul sa rămână în domeniul public al localității, jucând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat.

Art. 8. - în situații temeinic justificate, schimbarea destinației imobilelor se face pe perioadă nedeterminată în cazul edificării de către autoritățile/instituțiile publice, în condițiile legii, a unor clădiri care să deservească interesului temeinic justificat al comunității. „

-    Expertiza tehnică nr.58/2018 din care rezultă că cea mai convenabilă soluție este aceea de desființare a celor două clădiri, CI 1 și 02, care aparțin Colegiului Tehnic Anghel Saligny,

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” și punerea la dispoziția Consiliului Local Sector 3, în vederea demolării acestora.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

în vederea inițierii proiectului de hotărâre mai sus menționat anexăm următoarele documente:

1)    Nota de fundamentare nr. 781/4.05.2018, întocmită de Colegiul Tehnic Anghel Saligny,

2)    Copia Procesului Verbal nr. 25.05.2018 al ședinței CA al a Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” privind propunerea de demolare și punerea la dispoziția Consiliului Local Sector 3 a clădirilor Cil și C 12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny,

3)    Memoriu justificativ nr. 950/25.05.2018, întocmit de Colegiul Tehnic Anghel Saligny,

4)    Expertiza tehnică nr. 58/2018 în scopul obținerii autorizației de desființare a corpurilor de clădire CI 1 și C12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny,

5)    Adresa Direcției învățământ Cultură nr. 100198/04.06.2018, înregistrată la ISMB cu nr. 16530/04.06.2018, prin care se solicită schimbarea destinației corpurilor de clădire Cil și 02, în vederea demolării acestora,

6)    Adresa ISMB nr. 16530/29.06.2018, înregistrată Ia Primăria Sectorului 3 cu nr. 123169/04.07.2018, prin care se solicită completarea documentației,

7)    Adresa de revenire a Direcției învățământ Cultură nr. 123169/11.07.2018, înregistrată la ISM București cu nr. 21671/12.07.2018 , însoțită de Memoriul justificativ, care completează documentația trimisă anterior în vederea schimbării destinației corpurilor de clădire Cil și CI2,

8)    Acordul Consiliului de Administrație al ISM București nr. 21671/27.07.2018 privind schimbarea destinației corpurilor de clădire Cil și C12, în vederea demolării acestora,

9)    Prezentarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Cil - adresa nr. 953/25.05.2018

10)    Prezentarea caracteristicilor tehnice ale imobilului C12 - adresa nr. 954/25.05.2018

11)    Extrasul de carte funciară nr. 40043/25.05.2018

12)    Planul de amplasament și delimitare a imobilului


Șef Servicii Angelica-Danielf

Radu


întocmit: Ioan Popescu Rușavăț

p f; 1 m X. rt ]■ a

SECTORULUI < BUCUREȘTI jf


ROMAN IA

o-<j; <Â’;rFAn'-tȚt:-t -h ■?>!&,■'O.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

YElSFOM (004 oziț 326 04 27 FAX (004021) 31S 03 04 E-NAil 'nvînamanU&prîmiTsj.ro

Șoseaua M'haî 3ravu nr. 428, sector 3, 030328, București, ww.pdmartB3.r0

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prezentare generali:


Clădirile Cil și CI2 din incinta Colegiului Tehnic ” Anghel Saligny” au fost construite în anii 1966, și respectiv 1986, cu destinația de ateliere pentru desfășurarea activităților didactice.

în ulthnii ani, aceste clădiri au funcționat ca spații de depozitare și nu au avut ca utilizare desfășurarea în acestea, de acti vități de învățământ.

Starea tehnică a clădirilor:

Referitor la starea tehnică a clădirilor, conform memoriului justificativ nr.950Z25.05.2018 întocmit de către Colegiul Tehnic Anghel Saligny, acestea se află într-un grad avansat de degradare, corpul Cil nu beneficiază de alimentare la utilități, iar în corpul CI2, instalațiile: electrice, de alimentare cu apă și canalizare sunt deteriorate și nefuncționale.

Având în vedere cele menționate mai sus, s-a întocmit expertiza tehnică nr. 58/2018.

Concluziile expertizei tehnice cu privire la cele două clădiri sunt următoarele:

Se considera că cele două corpuri de clădire fee parte din clasa de risc seismic Rsl Constatări cu privire la conformarea și alcătuirea structurală care nu sunt în concordanță cu codurile în vigoare: materialele puse în operă au fost de slabă calitate iar pereții sunt dispuși nesimetric. Ariile lor fiind mai mari pe una ditre direcții și mai mici pe direcția cealaltă. Clădirile prezintă zone avariate în urma seismelor precedente. Clădirile sunt în stare avansată de degradare.


Lucrări de intervenție propuse: cele două corpuri existente CI 1 și C12 sunt prost conformate și consolidarea lor pentru a crește coeficientul R3 de la valoarea 0,21 la valori aproximativ egale cu 1 este absolut oneroasă și din acest motiv, cea mai convenabilă soluție este aceea de desființare.

Utilizarea spațiului după demolarea clădirilor:

Având în vedere că:

în corpul de clădire C3 din cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița Nr.69, începând cu anul 2012,

Spațiile ocupate din corpul C3, sunt utile colegiului pentru desfășurarea activităților instructîv-educative,

Creșterea numărului de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar, unde în prezent solicitările depășesc numărul de locuri disponibile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SRVICÎUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Dezvoltarea rețelei școlare prin extinderea Grădiniței Nr.69 ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea de învățământ și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar.

Accesul la unitatea de învățământ:

Accesul principal - auto și pietonal la noul corp de clădire se va face pe traseul existent, prin curtea Colegiului Tehnic Anghel Saligny, existând și un acces pietonal prin curtea Grădiniței nr. 69.

Concluzii:

Având în vedere că liceul nu dispune de resurse financiare proprii pentru întreținerea și valorificarea corespunzătoare a acestor clădiri, care au funcționat numai ca spații de depozitare, și luând în seamă numărul mare de solicitări pentru înscrierea în unitățile de învățământ preșcolar din zonă, unde în prezent solicitările depășesc numărul de locuri disponibile, considerăm că dezafectarea clădirilor Cil și C12 și construcția unei noi locații destinate desfășurării de activități educative pentru extinderea Grădiniței nr. 69, constituie cadrul oportun pentru dezvoltarea rețelei școlare, răspunzând în acest fel și inițiativelor din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3, pentru perioada 2014 -2020.

Numărul elevilor de nivel liceal care frecventează Colegiul Tehnic "Anghel Saligny” a scăzut de la 1188 elevi în anul școlar 2015-2016 la 955 elevi în anul școlar 2017-2018, în condițiile în care exista un număr de 42 clase de curs iar formațiunea de studiu permite un număr maxim de 30 de elevi în fiecare clasă; deci numărul de elevi care poate fi preluat, respectând prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1 /2001, este de 1260.

Numărul preșcolarilor care frecventează Grădinița nr. 69 a crescut de la 275 în anul școlar 2015-2016 la 320 în anul școlar 2017-2018, în condițiile în care exista un număr de 12 grupe de curs iar formațiunea de studiu permite un număr maxim de 20 preșcolari în fiecare grupă; deci numărul de preșcolari care poate fi preluat respectând prevederile art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1 /2001, este de 240.

Menționăm că cele 2 clădiri Cil și C12 nu au beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare/reabilitare,    - « ».


Director Executiv Adjunct MihaelaNagy Răducanu „

Șef Servi<

Angelica D&ni&a Radu


întocmit:. Dan Vasile

Bd.Nîcolae Grigorescu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax : 021 - 3402654 COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY “

E-mail: anghel_saligny@yahoo.com; Pag v»eb : WWW.anghel-Saligny.info

Nr. 953/25.05.2018

Caracteristici tehnice imobil C 11

Regim de înălțime: P

Suprafața construită la sol: 237 mp

Acoperiș: tip terasă

Construție cu zidărie din cărămidă

Număr de camere: 6

Număr de grupuri sanitare: Nu exista

Director,

ProJ^Radoi'Maria

Bd.Nîcoîae Grigorescu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax: 021 - 3402654 COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY “

E-mail: anghel_saligny@yahoo.com; Pagweb : WWW.anghel-SaligHylnfo.ro

Nr.954/25.05.2018

Caracteristici tehnice imobil C 12

Regim de înălțime; P

Suprafața construită la sol: 444 mp Acoperiș: tip șarpantă Construcție pe structură metalică Număr de camere: 8 Număr de grupuri sanitare: 2

Director,. ProfcRădoi Mariâx

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliara BUCUREȘTI W    Biroui de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 3

ANCEI    EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

" ’ ' T ‘ ?    PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 212952 București Sectorul 3


Nr. cerere    40043

Ziua    25

Luna    05

Anul    20X8


iinflUini


100057969666


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi;99336


TEREN Intravilan    Nr. cadastral vechi:12156

Adresa; Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Grigorescu, Nr. 12, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații f Referințe

Al

212952

Din acte; 21.336

Măsurată: 19.528

teren in proprietate;(imobltul aparține domeniului public)

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

212952-C1

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:1116 mp; Liceu cu o suprafața

construita la sol de 1116 mp

A1.2

212952-C2

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12. îud. București

S. construita la sol;432 mp; Sala de sport cu o suprafața

construita la sol de 432 mp

Al. 3

212952-C3

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqoresctij Nr. 12, lud. București

5. construita ta sol;479 mp; Grădiniță cu o suprafața

construita ia sol de 479 mp

Al .4

212952-C4

Loc. București Sectorul 3. Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita ia sol;1074 mp; Bazin de înot cu o suprafața

construita ta soi de 1074 mp

Al. 5

212952-C5

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr, 12, lud. București

S. construita la so(:12 mp; Ghena cu o suprafața

construita la soi de 12 mo

A1.6

212952-C6

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12. lud. București

S. construita la sot:1396 mp; Liceu cu o suprafața

construita ia sol de 1396 mp

A1.7

212952-C7

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicofae

Griqorescu, Nr, 12, lud. București

$. construita la sol:38 mp; Sala de spori: cu o suprafața

construita fa sol de 38 mp

Al-8

212952-C8

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita ta sol:106 mp; Grădiniță cu o suprafața

construita la soi de 106 mp

Al .9

212952-C9

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12. Jud. București

S. construita la sol:l74 mp; Bazin de inot cu o suprafața

construita la sol de 174 mp

A1.10

212952-C10

Loc, București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:14 mp; Ghena cu o suprafața

construita la soi de 14 mp

Al. 11

212952-C11

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, lud. București

5. construita la sol;237 mp: Liceu cu o suprafața

construita ta sol de 237 mp

Al.12

212952-C12

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita la sol*. 444 mp; Sala de sport cu o suprafața

construita ia sol de 444 mp

Al.13

212952-C13

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12, jud. București

S. construita ia sol:5l9 mp; Grădiniță cu o suprafața

construita ia soi de 519 mp

A1.14

212952-C14

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae

Griqorescu, Nr. 12. lud. București

5. construita ta soT.2 mp; Bazin de Înot cu o suprafața

construita la sol de 2 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

441998 / 30/12/2009

Lege nr. 84, din 24/07/1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (PROTOCOL nr. 8400/24.09.2009 emis de

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - PRIMĂRIA SECTOR 3;):

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE(dreptu! de proprietate a fost înscris anterior prin încheiere nr. 362208 din 19.10.2009), dobândit prin ATRIBUIRE, cota actuala 1/1

Al, Al.l, A1.2, A1.3, A1.4, Al.5, Al.

6. A1.7, Al.8, A1.9, A1.10, Al.ll, Al. 12, Al.13, A1.14

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

C. Partea Eli. SARCINI

înscrieri privind dezmembra minte Ie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

362208 / 19/10/2009

Lege nr. 84, din 24/07/1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;

Document care conține date cu caracter personaj, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 5

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate^ drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

CI

ÎNSCRIERE, drept de FOLOSINȚA

Al. Al.l, A1.2. Al,3, Al,4, A1.5, Al. 6, Al.7, Al.8, A1.12. A1.13, Al. 14

1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

4 t ‘,-îi


i epay.aîiepi.ro


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

212952

Din acte; 21.336

Masurata:

19.528

teren in proprietate; (imobilul aparține domeniului public)

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ta teren

Nr

Crt

Categorie

folosință

intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

19.528

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al.l

212952-C1

construcții

administrative si social culturale

1.116

Cu acte

S. construita la sol:1116 mp; Liceu cu o

suprafața construita la sol de 1116 mp

A1.2

212952-C2

construcții

administrative si social culturale

432

Cu acte

5. construita la sol:432 mp; Sala de sport cu o

suprafața construita la sol de 432 mp

Al .3

212952-C3

construcții administrative si social culturale

479

Cu acte

S. construita la sol:479 mp; Grădiniță cu o

suprafața construita la sol de 479 mp

A1.4

212952-C4

construcții

administrative si social culturale

1.074

Cu acte

S. construita la so|:1074 mp; Bazin de înot cu o

suprafața construita la sol de 1074 mp

Al.5

212952-C5

construcții anexa

12

Cu acte

5. construita ta sol;12 mp; Ghena cu o

suprafața construita la sol de 12 mo

epay.Bncpl.ro

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mpî

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al .6

212952-C6

construcții

administrative si social culturale

1,396

Cu acte

S. construita ta soi:1396 mp; Liceu cu o

suprafața construita ia soi de 1396 mp

Al .7

212952-C7

construcții

administrative si sociaf culturale

38

Cu acte

5. construita la soi;38 mp; Sala de spoit cu o

suprafața construita ta sol de 38 mp

A1.8

212952-C8

construcții

administrative si social culturale

106

Cu acte

S. construita la sol:106 mp; Grădiniță cu o

suprafața construita ia soi de 106 mp

A1.9

212952-C9

construcții

administrative si social culturale

174

Cu acte

5. construita la soi;174 mp; Bazin de inot cu o

suprafața construita la sol de 174 mp

Al.10

212952-C10

construcții anexa

14

Cu acte

S. construita la sol:l4 mp; Ghena cu o

suprafața construita la sol de 14 mp

Al .11

212952-C11

construcții

administrative si social culturale

237

Cu acte

S. construita ia sol;237 mp; Liceu cu o

suprafața construita la sol de 237 mp

Al.12

212952-02

construcții

administrative si social culturale

444

Cu acte

S. construita la soi:444 mp; Sala de sport cu o

suprafața construita la sol de 444 mp

A1.13

212952-03

construcții

administrative si sociai culturale

519

Cu acte

S. construita ia soi:519 mp; Grădiniță cu o

suprafața construita la sol de 519 mp

Al-14

212952-C14

construcții

administrative si social culturale

2

Cu acte

5. construita ta sol;2 mp; Bazin de inot cu o

suprafața construita la sol de 2 mp

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție tn plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

1

2

6.479

4

5

2.517

7

8

42.46

10

11

2.35

13

14

4.739

16

17

1.115

19

20

4.872

22

23

59.041

25

26

63.16

28

29

0.9

31

32

2.333

34

35

10.027

37

38

8,965

40

41

0.564

43

44

24.454

46

47

6.644


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

2

3

5.919

5

6

1.565

8

9

1.155

11

12

2.35

14

15

9.474

17

18

27.514

20

21

41.27

23

24

2.261

26

27

6.847

29

30

6.1

32

33

1.339

35

36

4.118

38

39

0.557

41

42

43.1

44

45

17.111

47

1

9.31


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

3

4

3.987

6

7

4.668

9

10

88.633

12

13

2.35

15

16

26.581

18

19

1.597

21

22

11.322

24

25

28.567

27

28

29.132

30

31

3.768

33

34

4.546

36

37

8.338

39

40

4.054

42

43

7.612

45

46

27.842


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


■ > epay.ancțil.ro

- - i.:


Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.l28157S/25-05-2018 in suma de 20, pentru serviciul de


publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

29-05-2018 Data eliberării,Referent,


(parafa și semnătura)


'•t*. .


„ I a r* epay.ancpt.roBd.Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, București - Telefon / Fax : 021 - 3402654 COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY «

E-mail; anghel saligny@yahoo.com; Pag web : www.anghel-saligny.info.ro

Nr. 781/4.05.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pentru schimbare de destinație Corp Cil și Corp C12 - Colegiul Tehnic Anghel Saligny

în corpul C3 din cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița 69, începând cu anul 2012.

Având în vedere că spațiile ocupate din corpul C sunt utile colegiului pentru desfășurarea activităților instructiv-educative, Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” propune demolarea clădirilor C11 și C12 pentru a le pune la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea extinderii Grădiniței nr. 69 și eliberând astfel spațiile din corpul C3.

Menționăm că spațiile aferente corpurilor de clădire C11 și C12 sunt anexe - magazii, folosite ca spații de depozitare și nu prezită condiții optime pentru a fi utilizate ca spații de învățământ.


t ^hyeJi£-Că.{    3.Ș.ț>f>.2C>!% sn

țitjuj si?. tĂde^i/.mjfih iȚtlîz f/rdn±i frtijr\ (i tnv _2i cL^i &£. .. ~±b M<n&rri&Jtt. dlsn,. IsfcodM.    ________T~r—t ~~— -

^L<d .n/irfid^, /^îi'yiîâ. ,i^£.


/?


.QM^a.....d\ji .iâ*.    .....,.


L    ttf^huji. rfr'wud $

cloxlL-i^ aatn    cu. z AZle Xi.w'-d


-yț

Jj.


^.■^2^j±iaj^a.. _.    .....dL&djLtâl.c&


C^^-Qz-, .&r) 'wd'rfrjț..    <d <>jA,e Qa


&9j


r^/giu.4q/;f - ■?.&./% ? ..a

/ Z <‘. ,    <    n ■)!    Z    J


----p / y V/    --- »-■ ? F-x2|^tys — -----------/

âz_f^zAgAjypd i-Â<'-hi.r^_&o^G^nJL~L&

rd?7    7^;!,,    l . . i


d>&&£££XL—-L3Z~-£^
7rd.- 7c i>Ț',i n •h.’r    —C^2.tK,i<5i£Z^X^


g/reZ^Ă. fl/zre£jg- z hz/Z^-Z7 7n^nt kâ detȘify.$ans a.cTdaz.

Î/Tt C^V^ii.'tcL-li^-- tțuJîjaj%££l___

caucLhe dtZdAssiLo>z .'    <7


[ufaâTncL_i>r> n^echjn: at >> r^rTj.,id    zcj'7-dci.i

’Ș    J,f    '    r'    î    ?    H    t?

'hyw<d- Cte- .uJ&'lx. tvrtiZ. Pm^TX-Ou._Z/g. .c&jjUJL.d ML~Î&


£!>&£?- /£ sj_CLiî /ra    ., C^Td&dd/

d(bndw.dJ}JLÎ/j?. fs&dcdzkTî    fc7ts?t?%jrjx. ÂA/nitfrgS?.

Z    n n 7    -,    .    '    <    4


Znc/g^- cfTî^uJLQjiț (’JTd'dpP-P '^d


q1. rit:    

/


3^ $n_Q.ad}7.ijJ-._(^Castu PțjJ_ JzAsritc. ’îitisr'.SLZ,

4£Qg&JbLbudLĂcjL&£zîkfi^____; fiv£- <?


^//2zi„^X2l£.,fi^un£ _C&nÂLăfifi$fi..... A:aL.£. cd Mc


.. ;L ,    '    ?    ? ..J ,    , _ /> <    ;    / l    '    1 /)


.<rreK£fi J££yfi3ii^    /gin

c^D2fy^alt£&fo foufifo&s^cUe..^ -ruL-od!., z fo _:. jfo~    ■'COĂ'J^C.rCZGX    ''-,


,x>.

£-t


____________-^,,,, _____ ______________.

/T)Âyd C<3. ufi3^'}~>J^S- '    . ^g^lCXÂXzZ ;

gV<Z^./XzXz?',

fo a/y?7gz2ia^./?ra^.    -:Z

/7?X^A%?2.xZo^ Z/X7    r.ĂZ. -rP <Xx'    "?-<>:

gc. ,/ka^’l£<z7.zx./^£ ^6 U ^^//./Zca^fo-' Qfofo~fobih .pp/?>' fon Macdfi fîfikk^frjLii fo OH^/^ gt>c-5/'x?


/țCGaJb'. Z^-Sd^'. cgk/z?


a*J&. j-"K_Jhiaîidjxt^.vfi&,

z    ;    ■'    \ f/x    .,■ ■•. ''/


Uri^..:....-£&d&L- țț."


S X- /s.

3 l! ■    -    O-    f /D^Xa. /

z* fuLa. - a^eefa'? / '; -    ~ -


IZ.


sJ-le/fnkftL ■' Piătiiea/ma. 'Ta.'UcMa ~ cti^cțv^......ch^£<7i<£2tifo.

yqa&LfoahtâlcL rfifizjjL e^cfozcfofi--__fii------...........-...

ĂxaJiA^    „ .fofofofofi^. ,_/.

r .    C\    n    " -Π   -; ■'! -J    V ?■


y^v-Ț—Jt:__Bd.Nicolae Grigorescu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax : 021 - 3402654 COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY “

E-mail: anghel_saligny@yahoo.coni; Pag web : www.anghel-saligny.info.ro

Nr.950/25.05.2018

MEMORIU JUSTIFICATIV

pentru schimbare de destinație Corp Cil și Corp C12 - Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“

Clădirile CI 1 și C12 din incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny“ au fost construite în anii 1966, și respectiv 1986, cu destinația de ateliere pentru desfășurarea activităților didactice. în ultimii ani aceste clădiri au funcționat ca spații de depozitare și nu au avut ca utilizare desfășurarea, în acestea, de activități de învățământ.

Referitor la starea tehnică a clădirilor, precizăm că ele se află într-un grad avansat de degradare, iar în ceea ce privește instalațiile electrică, de alimentare cu apă și de canalizare din incinta corpului de clădire C12 menționăm că acestea sunt deteriorate și nefuncționale. De asemenea, Corpul de clădire CI 1 nu beneficiază de alimentare la utilități.

Având în vedere că liceul nu dispune de resurse financiare proprii pentru întreținerea și valorificarea corespunzătoare a acestor clădiri și că Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3, București, pentru perioada 2014-2020, vizează dezvoltarea rețelei școlare, considerăm că dezafectarea corpurilor de clădire Cil și CI2, în vederea construirii unei noi locații destinate desfășurării de activități educative, constituie cadrul oportun pentru asigurarea condițiilor necesare inițiativelor de dezvoltare menționate în Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3.

Schimbarea destinației corpurilor de clădire CI 1 și CI2 din „spații de învățământ" în „spații Ia dispoziția Consiliului Local Sector 3", ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea noastră școlară și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în unitățile de învățământ școlar și preșcolar, unde, în prezent, solicitările depășesc numărul de locuri disponibile.

Deoarece în acest moment imobilele Cil și C12 nu pot fi utilizate pentru desfășurarea activităților didactice, considerăm că inițiativa Primăriei Setorului 3, București, de dezvoltare a rețelei școlare din sector, reprezintă o variantă bună pentru folosirea eficientă a acestor clădiri.

Director,

EXPERTIZA TEHNICA NR.58/2018

IN SCOPUL OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE „DESFIINȚARE A CORPURILOR Cil SI C12 DE LA COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY „

DIN BUCUREȘTI, STRADA NICOLAE GRIGORESCU NR 12, SECTOR 3

ADRESA:

STR. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

COLECTIV EXPERTIZARE:

ELABORATOR: FORTIORI CONSULTING SRL

i '    .    ’ x

EXPERT TEHNIC MLPTL: PROF.UNIV.DR.ING. ANTONgWCA "

\ ■■ ?

BUCUREȘTI mai 2018

CUPRINS DOCUMENTAȚIE:

RAPORT DE EXPERTIZA RELEVEU FOTO PLANURI

COPII ACTE EXPERT TEHNIC


RAPORT DE EXPERTIZA


i. MOTIVUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

Expertiza Tehnica este realizata la solicitarea beneficiarului, in scopul cerințelor Certificatului de Urbanism 1168 din 18.05.2018 prin care se cere "Expertiza tehnica de desființare a construcțiilor, cu concluzii privind ne-afectarea construcțiilor sau proprietarilor învecinate”.

Conform art. 11.1.1 din "Cod de proiectare seismica - Partea a Hl-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente”, indicativ PI00-3/2008, expertiza se realizează, in condițiile prevederilor legale in vigoare, in vederea evaluării nivelului de asigurare la acțiuni | seismice si gravitaționale, in scopul lucrărilor anterior menționate.

3    '

; 2. OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

j In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții art. 23 ; si H.G. nr. 925/1995, privind Regulamentul de verificare si experrizare tehnica de calitate, a {proiectelor si a execuției lucrărilor si a construcțiilor „Intervențiile la construcțiile existente se {refera la lucrări de reconstruire, consolidare, extindere, desființare parțiala, precum si la {lucrări de reparații, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al {clădirii, sau ca urmare a unei expertize tehnice, întocmită de un expert tehnic atestat, si se {consemnează in cartea tehnica a construcției”. Având in vedere prevederile din actele {normative mai sus menționate si cerințele din certificatul de urbanism, prezenta expertiza tehnica are ca obiectiv, cercetarea in teren a construcției existente si a lucrărilor de intervenție

j    '

realizate de beneficiar (conform PI00-3/2008) in scopul revaluarii nivelului de asigurare la acțiuni seismice acționând concomitent cu încărcările gravitarionale;fundamentarii propunerii deciziei de intervenție, daca este cazul. Analiza structurii de rezistenta a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistenta mecanica si stabilitate" in vederea realizării lucrărilor de intervenție conform cerinței beneficiarului.

I    '    '    •

aspecte generale privind clădirile

J .

Amplasament    I Adresa

i    L .... _ __________________

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 12

!    i Localitate

i    1

Sector 3 - București

Funcțiunea actuala

1

Zone de depozitare

Anul proiectarii/reaHzarn

r

- corpul CI î a fost construit in anul 1960

- corpul Cî 2 a fost construit in anul 1987

Codări de proiucrinu folosite “L

Precoduri

{ } /; ......

i    \    . ■ '■

\ .

P100-82

Daca are la    ^principii de proiectare

antiseismica

Limitat

G^upa tipologica din care face parte

Grupa tipologica a clădirilor de tip „precoduri” respectiv

P100-82

Legislația si reglementările tehnice in vigoare


La elaborarea raportului de expertiza au fost considerate i următoarele documente legislative si tehnice:

î - Legea calitatii nr 10/1995, privind calitatea in ! construcții;

Ordonanța Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind | punerea iu siguranța a clădirii existente pentru 1 acțiuni seismice;    |

! - CR0-2OÎ2 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

Pî 00/1-2006 - Cod de proiectare seismica — Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri;    i

PI00/3-2008 - Cod de proiectare seismica- Partea a > Il-a - Prevederi privind evaluarea seismica, a clădirii j existente;    |

NP 112-2013    - Normativ pentru proiectarea j

structurilor de fundare directa;    i

NP 120-06 - Normativ privind cerințele de proiectare : și execuție a exeavațiilor adânci în zone urbane; CR6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

CR2-Î-1.1- 2013 - Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat;    Ș

NP005-2003    - Normativ pentru proiectarea \

construcțiilor dtn lemn;    f

STAS 3300/2-85 - Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe;

SR EN 1992-1-1:2004 - Construcții civile si | industriale. Calculul si alcătuirea elementelor ; structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008; SR EN 1993-1-8:2O06/NB;2OO8 - Construcții civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel.

Conținutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit


; Lucrările efectuate in cadrul prezentei expertize


de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru experiizareaconstructiilptr pentru    1    ■


S-a efectuat o instigare vizuala*'    a ț

construcțiilor si i^feleved'foto. ■■ A S-au consultat ;d?>cutpentote‘relbrin»^<e puse la dispozi&dcbUtoc ben^f&ar • i ..... hi afara de aceHîd. hadrUri în sîty,    țipate

lucrările- necesa^pe^t expeirifrai^X^dy X ;y


U,


-L CARACTERISTICI FUNCTlONÂL-ARHITECTURÂLE^lJf CI


Forma in plan

Neregulata

Regim de inaîtime

Parter


5. CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE CLĂDIRILOR


‘ Tipul de structura al construcțiilor

{..............._....


ZNA

ZNA si panouri sandwich


Tipuri de plansee utilizate

Plansee din b.a. si sandvrich    |

Fundații

Fundațiile sunt continui din beton simplu    ;

i

Acoperișuri

1; • ..... .. .

Șarpanta cu invelttoare din tabla    :

6, BATE BIOGRAFICE ASUPRA CONSTRIICTIE!

In absenta unei “Cârti a construcției”, se pot face referiri numai la constatările de pe teren concretizate in relevee si poze, si cele propuse acum, precum si din discuțiile purtate cu beneficiarii:

* Funcțiunea actuala

Spatii de depozitare

Ânwl proicctarii/reaiizarii

1960

1987

.......... j

Coduri de proiectare folosite

Precoduri

ț

PI 00-82

î Baca are Ia baza principii de proiectare

Limitat

î antiseismica

I

■t ....    ■    ■....    .......

7. METODOLOGIA. APUCATA- £,A ELABOfiAKEA - RAPORTULUI DM EXPERTIZA.

Pe baza Normativului PI00-3/2008, metodele de investigare in vederea evaluării nivelului de protecție antiseismica a construcțiilor existente se utilizează diferențiat, in funcție de următoarele criterii (cf. 11.1.6):

Zona seismica de calcul in care este amplasata clădirea

0.20g cf. Pi00/1-2006 respectiv 0.25g cf. PI00/1 -2013    i

Perioada in care a fost proiectata si executată construcția    ț....

Decentul 6 al secolului trecut    -

Numărul de niveluri ale construcției u Aja 'AX^

P

Numărul de niveluri oscilabUgA >1‘-'    \ ?

1

Sistemul structurai    Suprastructura țGXs ’ X

v Cărămidă plina presata ZN A

/ Planăeer^y -dX ri\A

plansee din b.a. si sandwich

- ’ JnfrssîruMym'' h ¥ î    Â    >■- i l

,A‘u exista

TfFtmdaîii    / -<

VX . \    / -

........................„ .    U.X.-; .....    ?

-fundațiile sunt continui din beton simplu

Clasă de îinpoi'tanta-expttn&^a cridirii    / O

4v

i Etape necesare pentru invesf^ț®:A - - ■    X-X

Identificarea nivelului de cunoaștere:

Identificarea nivelurilor de inspecție si încercare

Tipul de evaluare

Calitativa (insa s-au realizat si calcule)Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani ~ conform PI00-1/2006


România - Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani - conform PI00-1/2013

...—XX-„—C2L-Jx:-—.....IX—    , lai 2

N    .    '•

A    -

5CAPA    -    :    "

Te**?*-


Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns

2.5    .......

2 \S\.....7

1 L5 îl "■ ■;.......

4 | Ș

0,5


î.fecTr*Lfe


«a.


3 v

2.5 |

2    -i l ■

f.5 U :

3    f '

i

05 i

i /


fa™


\ X X..


i.5    2    2.5

FeîfcWs 5


X5


CWdWî 100-1/2006 - |3o=2.75


0    0.5 I

Conform PI00-1/2013 - po-2.50


1.5    2    2.5    3    3.5

Perbads 7, s


, - * 1 von r ți


Spe<tH:.^rii3iaî|rate de răspuns elastic ale accelerațiilor absolute pentru componentele ^rițcbtaWiule^ișcărîi terenului, în zonele caracterizate prin perioada de control (colț) Tc=

l 'MA '


Ineficientul seismic de baza:

Js-'


Conform P100-l/2006:Cb-1.00x2.75x0.24x0.88/1.50-03872=cca 38.72%

\

S- METODELE OE INVESTIGARE UTILIZATE IN CADRUL EXPERTIZEI

£ Ir

C‘

y* a

Geometrie

Alcătuirea

de

detaliu

Materiale

Calcul

CF

KL1

Din

proiecml de ttîișambta original fi verificarea vizuală prin sondaj ta teren sau dtafr-tm

Pe baza proiectării

sjiouÎDte în acord cri practica ia data realizării construcției

P

pe baza unei inspecții ta teren

linuta tc

Valori stabilire pe baza standardelor valabile în perioada realizării construcției

din teși eta teren limitate

LF-MRS

CF= S .35

KL2

relev eu

Din proiectul de

Dta specificațiile de

Orice meiodfi.

CF«i2b

complet ai clădirii

execuție original incomplet și dintr» o inspecție ta teren limitată sait

djncr-o inspecție în teren extinsă

proiectare originale și din teste limitate în teren sau

dinti-o testare extinsă a calității materialelor în teren

confort»

P 10<» -1/1696

K13

Dtn proiectul de execuție original complet și citatr-o inspecție limitata pe teren

fiUU

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitam pe teren sau

dhitr-o testare

Orice metodă, conform

P 199 - 1/2996

CF=ri,0

cltati'-o inspecție, pe

tupriiizătonjc r

j    i    icim    '

î .. _£___________ j ciiprinzittoft^e_________________________________. j..._......._l...........___________.___

~ metoda torței laieMifo esfhK'a'iejfl’Si VS.S ț-jfcit 1 tamfel sțpitaîte dc râspmri-

• Nivelul de cunoaștere este de tip KL1 - cunoaștere limitata. CF=1.35 Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și stabilirea soluțiilor de consolidare. O evaluare calitativă cuprinzătoare a unora dintre condițiile de alcătuire implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea fi finalizat după efectuarea calculului structural.

Cerințe    j

!

Oferte    ■ '    (

Condiții privind traseul încărcărilor

Aceste condiții au în vedere existența unui sistem

Forma in plan neregulata

structural continuu și suficient de puternic care să

asigure un traseu neîntrerupt, cât mai scurt, în orice

direcție, al forțelor seismice din orice punct al

structurii până la terenul de fondare.

. • K

. X    !

z,ri rt

* Forțele seismice. care iau naștere în toate y

(X

\ -'■p 1

elementele clădirii ca forțe niasice, trebuiq/

iX    &

. ’WR'

transmise prin intermediul diafragmelor orizontal^

țt    î    Vi

J". „ri

•Î^- A.’/vî I    S7''V "î    r

x    1    p-    i

> ki'"îi?Y    i.:    :

(pla'nșee)' la elementele structurii verticale (de^

&

X-'5 Of

-,X /    ■    //

exemplu, pereți structurali sau cadre), care la rândul

V‘-

X.    '

lor le transferă la fundații și teren.

X

\ . ..... ............

j La evaluarea construcției trebuie identificate j eventualele discontinuități în traseul încărcărilor și ? evaluate efectele structurale ale acestora,

De exemplu, un gol de dimensiuni mari în planșeu,

*, lipsa colectorilor. și tiranților din planșee, legătura i slabă între pereți și planșee, ancorajele și înnădirile insuficiente ale armăturilor în betonul armat, sudurile cu capacități insuficiente la elementele din oțel, etc., reprezintă devieri, întreruperi sau puncte

slabe ale acestui traseu.    I

De asemenea, planșeele fără rigiditate suficientă în I planul lor nu pot asigura, în multe situații, j transmiterea forțelor orizontale la elementele principale ale structurii laterale.

Deficiențe din punctul de vedere al traseului ț încărcărilor se pot întâlni relativ frecvent la clădirile I vechi în care s-au efectuat transformări ale

structurii.

în cazul componentelor nestructurale se va urmări, j în principal,    'W^W^smitere a greutății


fduî

j acestora și ^^rțelpr.,.sei^rhio^Cș*enîe (rezemare, agățare) ^^ejemcntelp    și evaluarea

capacități ^^îentelrir

respecți vedd’a preh


și legăturilor

---------


‘Condiții privind redundanța


1 Evaluarea viri&ț I două


'eikSaâuă sunt satisfăcute capabil într-unul i din elementele structurii sau în câteva elemente nu

Corpul îl -1960 - 58 ani vechime Corpul 12-1987-31 ani vechime


j expune structura unei pierderi de stabilitate, j generală sau locală;mobiUzarea la acțiuni seismice j severe a unui mecanism de plastificare, care să | permită exploatarea rezervelor de rezistență ale j structurii și o disipare avantajoasă1 a energiei j seismice.

Condiții privind configurația clădirii

!

j

i

3


Evaluarea trebuie să evidențieze abaterile de la condițiile de compactitate, simetrie și regularitate, care pot afecta negativ răspunsul seismic. Astfel vor

fi identificate discontinuitățile în distribuția ț

rigidității la deplasare laterală, a rezistenței laterale, Ș

a geometriei, a maselor.

Neregularitățile pot apărea pe verticală sau

orizontală. Abaterile de la condițiile de regularitate

obligă la utilizarea unor metode de calcul mai

complexe și/sau la sporirea forțelor seismice de

proiectare, conform    P 100 -1/2006,

4.4.3, prin reducerea valorilor factorilor de

comportare, q.

A, Neregularități pe verticală

(1) Discontinuități în distribuția rigidității laterale. 1 Nu exista

Se vor identifica eventualele niveluri slabe din punct de vedere al rigidității. Un nivel se consideră flexibil (slab) în cazul în care rigiditatea laterală a acestuia este mai mică cu cel puțin 25% decât cea a nivelurilor adiacente. La aceste niveluri efectele de ordinul ÎI sunt sporite și aici trebuie verificate cu prioritate condițiile referitoare la deformațiile^ structurale.


Efectele negative ale discontinuităților de rigiditate se concentrează la nivelurile flexibile ale unor construcții rigide la restul nivelurilor.

(2)    Discontinuități în distribuția rezistenței laterale

Se vor identifica nivelurile slabe din punct de vedere al rezistenței, la care se pot concentra deforraațiile plastice în structură. Un etaj slab este acela în care rezistența la forțe laterale este mai mică cu 25% decât cea a etajelor adiacente. La fiecare nivel se va verifica posibilitatea formării unui mecanism de tip etaj slab.

(3)    Condiții privind regularitatea geomeirică

Se consideră discontinuități geometrice semnificative situațiile în care dimensiunile pe orizontală ale sistemului structural activ în | preluarea forțelor orizontale prezintă diferențe mai mari de 30% în raport cu dimensiunile acestuia la nivelurile adiacente. De exemplu, prevederea unui

gol de dimensiuni mari în planșee la săli de conferință și spectacole, cu întreruperea locală a unor elemente ale structurii laterale sau retragerea spre interior a structurii la nivelurile superioare, pot reprezenta o asemenea neregularitate.

La ultimul nivel se admit reduceri în plan ale sistemului structural mai mari de 30% față de nivelul inferior.

(4)    Condiții privind regularitatea distribuției maselor. Se consideră că neregularitățile distribuției maselor afectează semnificativ răspunsul seismic al structurilor în situația în care masa unui nivel este mai mare cu cel puțin 50% față de cele ale nivelurilor adiacente,

(5)    Discontinuități în configurația sistemului

structural. Se identifica abaterile semnificative de la | monotonia    sistemului structural cum sunt î

întreruperea la ^^mrfo^^luri a unor pereți sau j stâlpi,    dimenatii^Ior unor pereți, ’î

devierea    elențeti^.'Me la un nivel la i

altul. Ewșfeapia- trezie șă ferife^pțieze efectele j acestor pfs£$^tinuiciMțfij sporurile de j eforturi îți    ^SJpii care susțin I

pereții în^eiupți. stelat-    din planșeul -

diafragmă We rc^ljeă^'-<a^ferul între două | niveluri eu alclbdri

B. Neregularități în plan

(1) Evaluarea construcțiilor va Urmări identificarea j Forma neregulata

structurilor în care dispunerea neechilibrață a |

elementelor, a subsistemelor structurale și/sau a ș

maselor produce efecte nefavorabile de torsiune de i

ansamblu. Pe lângă determinarea comportării la |

torsiune în domeniul elastic, se va estima răspunsul j

seismic de torsiune în domeniul postelastic prin *

examinarea relației dintre centrul maselor și centrul î

de rezistență al structurii. Se vor investiga în acest j

context structurile expuse instabilității la torsiune.

f

Condiții privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente

Condiții privind distanța față de construcțiile învecinate

(1) Se va verifica dacă distanțele între clădirile vecine respectă condițiile date în P 100-1/2006,

Se vor investiga efectele posibile ale coliziunii dintre cele două clădiri vecine. Astfel:

» în cazul în care planșeele sunt decalate, acestea pot produce șocuri prin lovirea stâlpilor construcției vecine;

* în cazul în care construcțiile sunt diferite ca

Nu exista plansee decalate


(2) în cazul structurilor în cadre de beton armat sau din oțel se vor identifica, în principal, următoarele aspecte:măsura în care distribuția pereților de umplutură considerați fără rol structural, dar care prin realizarea efectivă acționează ca elemente structurale, afectează regularitatea pe verticala a construcției (de exemplu, prin crearea unor niveluri 1 slabe) și pe orizontală (prin crearea unei excentricități semnificative între centrul maselor și centrul de rigiditate);eventualele situații de interacțiuni necontrolate cu pereții de umplutură sau cu alte elemente de construcție (formarea de stâlpi


înălțime, construcția mai joasă și mai rigidă poate acționa ca reazem pentru construcția mai

d

' As

înaltă; efectele posibile sunt aplicarea unei forțe

\ A.    ș

suplimentare construcției joase, în timp ce

ț    . Ț j

construcția înaltă va suferi o discontinuitate

ii i V,

■    i

-j X.?

însemnată a rigidității, care modifică răspunsul

;;    \ Kh îl

V;    > y d ? •:

,z

-X//    î. )

seismic;

« în cazul în care construcțiile sunt egale ca

r"î

■ VQO

c\ ff

înălțime și cu sisteme structurale similare, cu

planșeele la același nivel, efectul coliziunilor

f

este nesemnificativ, astfel încât se pot accepta

dimensiuni de rosturi oricât de reduse.

Condiții referitoare la componentele nestructurale (CNS)

(1) Examinarea efectuată în cadrul evaluării

CNS-

urile prezintă legaturi corecte

calitative trebuie să stabilească relațiile între

cu

structura.    Nu

exista

structură și componentele nestructurale precum și

susceptibilitatea afectării acestora la

tipul și calitatea legăturilor între acestea.

seisme

importante,

inferioare

cutremurului de proiectare.

scurțL de exemplu).

(3) Aspectele specifice care definesc calitativ comportarea seismică a elementelor de construcție nestructurale, echipamentelor și instalațiilor din clădiri sunt prezentate în anexa E.

------------------------------------------ ------ -/.■■■■■ ■ -------j----------    ■, -------«-

Condiții pentru diafragmele orizontale ale clădirilor

(1) Evaluarea seismică a clădirilor trebuie să i Planseele nu asigura o comportare stabilească măsura în care planșeeîe își îndeplinesc | de diafragma orizontala rolul structural de a distribui în condiții de siguranță |

încărcările seismice orizontale la subsistemeleI structurale verticale (de exemplu, la pereți | structurali și cadre). Comportarea planșeelor este | optimă în condițiile în care acestea sunt realizate ca j diafragme rigide și rezistente pentru forțe aplicate în j planul lor. Aceste condiții sunt îndeplinite la nivel | j maximal de planșeeîe de beton armat monolit. !

: (2) în cazul structurii^ ^u^pereți,    trebuie să

j asigure rezenwe|OaWaîl '"u'    pentru

; încărcări nomale^^’s^ăWța4șt^1,oră\

; (3) Obiectivele ecuații dia^ă^elpt^bi^jiale de [ beton sunt reprezentate. de    care

i intervin la realizară, grinzilor pere(Hî țunyfc

încovoiere.

Cu ocazia evaluării, trebuie verificat dacă

armăturile dispuse în elementele de bordare ale planșeului (centuri și grinzi) și cele din câmpul \ plăcilor sunt dispuse corect, și dacă aceste i armături sunt continue și conectate adecvat la j

§ placă;    !

[ a transmiterea reacțiuniîor de la planșeu la; reazemele acestuia, pereți sau grinzi, prin j intermediul unor armături de conectare | adecvate. Aceste legături pot servi și pentru j ancorarea unor pereți de zidărie la foițe normale î

pe planul acestora;    I

1

» colectarea forțelor distribuite în masa planșeelor ? și transmiterea lor la elementele structurii j verticale, în condițiile în care continuitatea legăturii dintre acestea și diafragmele orizontale

este întreruptă de goluri sau încărcarea planșeului se transferă structurii verticale prin ! eforturi de întindere. Colectarea forțelor de ? inerție se realizează prin armături de oțel cu secțiune suficientă (tiranți sau colectori), corect ancorate în masa planșeului și în elementele structurii verticale;

„suspendarea’ încărcărilor distribuite în masa ■ planșeului prin armături adecvate, în condițiile în care forțele seismice orizontale produc eforturi de întindere în grinda perete constituita de planșeu;

preluarea eforturilor care apar la colțurile intrânde ale planșeelor și în jurul golurilor mari prin armături de bordare, ancorate! corespunzător;

preluarea eforturilor din jurul golurilor de dimensiuni mari, prin armături adecvate, ancorate suficient în masa pî&nșeaiȘ?^

Condiții privind infrastructura și terenul de fundare

(1) Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele cornpoiientețstabihrea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural. în acest

Având in vedere condițiile de teren din zona respectiva dar mai ales constatările in situ se considera ca pconv este in jur de cca 250 kPa.


scop:

se va identifica sistemul fundațiilor (și, dacă este cazul, al infrastructurii) și se va aprecia măsura în care acesta posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile suprastructurii suficient de uniform;    ;

- vor fi identificate natura terenului și eventualele j tasări diferențiale sau deformații remanente, j produse de acțiunea cutremurelor sau de alte j cauze, precum și efectele acestora, manifestate sau potențiale, asupra elementelor structurii, inclusiv a fundațiilor.

(2)    La examinarea sistemului fundațiilor

(infrastructurii) se vor verifica și condițiile de

alcătuire prevăzute în NP 112-04.

(3)    Evaluarea fundațiilor va avea în vedere și

prezența eventuală a apei deasupra nivelului de

fundare și efectele acesteia asupra elementelor

fundațiilor și subsolului, inclusiv din punctul de

vedere al afectării durabjfxȘțfi?^

(4)    Evaluarea sistc^yîtâ ide fundare terenului va

stabili și even^bfefez;efate O^ețiune cu

clădirile situatef/ft;J^dediata Ipip^îuățff^ mai ales

în situația în apesleajiy fib^^onsțpaițe ulterior ■

clădim examuMîe. \    4? VcA-o- --w__}    _______


prin calcul

Evaluarea efectelbț,^pupîî" ’seișjpic^e proiectare S-au investigat si prin calcul, deși nu

(eforturi și defonnâ^fc^ajiei^at considerând 1 era cazul,

structura încărcată cu forța laterală echivalentă (a se i

vedea P 100-1/2006) și utilizând procedee modeme <

de calcul privind distribuția forțelor între elementele

verticale ale structurii și pentru determinarea

eforturilor, a perioadelor vibrațiilor proprii etc.

Verificările se referă numai la starea limită ultimă.

9. APUCAREA METOMI DE INVESTIGARE CALITATIVA

1

9.1 Scopul metodei de investigate calitativa

Aplicarea metodei de evaluare calitativa are drept scop stabilirea următoarelor aspecte principale:

-    măsură in care construcția se mcadreaza, in prevederile prescripțiilor in vigoare referitoare la proiectarea construcțiilor amplasate in zone seismice;

~ măsură in care exista deficiente de execuție sau/si de exploatare care au afectat sau afecteaza starea tehnica a construcției;

-    modul de comportare a construcției la cutremurele anterioare, precum si la celelalte acțiuni care s-au manifestat pe durata de exploatare a acesteia;

-    existenta unor eventuale lucrări anterioare de intervenție asupra construcției si date privitoare la acestea.

9.2 Constatări cu privire la conformarea si alcahrirea structurala "ȚWtodunV PI 00-82


Codul de proiectare


Daca are la baza princig&C proiectare


antiseismica


In legătură cu afîarui^căr^

Care sunt in concordanta codurilor in rigoanumite constatări

Cmrduu sunt in concordanta cu codurile in

rigoare


transmiterea directa a încărcărilor gravitericrwlc '1 la teren;


alcătuirea unor partiuri cat mai simetrice, folosirea unui număr cat mai redus de tipuri de travei si deschideri (modulate), asigurarea continuității in plan si pe înălțime a pereților structurali;


realizarea la nivelul planseelor a unor șaibe orizontale suficient de rigide si de rezistente


ț asigurarea unor rigidități de ansamblu la deplasare laterala pe direcția celor doua axe principale, cu valori cat mai apropiate


Materiale puse in opera au fost de slaba calitate iar pereții sunt dîspusi nesimetric. Ariile lor fiind mai mari pe una dintre direcții si mai mici j pe direcția cealalta. Clădirile prezintă zone ț avariate in urma seismelor precedente.

Clădirile sunt in stare avansata de degradare.


plasarea adecvata a golurilor mari din pîansee (pentru scări), astfel încât sa nu producă slăbiri exagerate ale acestora după anumite secțiuni;

limitarea la 50 m a lungimii maxime a clădirilor pentru gradul de protecție antiseismica 8, si pentru plansee din fasii prefabricate cu bucle monolitizate;

realizarea de piansee plane si orizontale,

evitandu-se denivelările bruște si discontinuitățile care ai* putea afecta prin poziție, dimensiuni sau/si forma buna, comportarea ca șaiba a planseului.

amplasarea golurilor in pereții structurali mai

puțin incarnați (recomandare), poziționarea

suprapusa pe verticala a golurilor si evitarea    *

amplasării acestora sub reazemele grinzilor;    j

alegerea de preferința a unor construcții cu    |

forme in plan regulate, compacte si simetrice din punct de vedere al distribuției maselor, rigidităților si capacitatilor de rezistenta;

asigurarea unei variații cat mai uniforme pe

verticala a rigidităților si capacitatilor de

rezistenta atat pentru ansamblul structurii cat si

pentru elementele structurale componente;

evitarea schimbărilor bnlste in capacitatile de

rezistenta ale elementelor structurale pe

inaltimea clădirii.

utilizarea de soluții structurale cu rigiditate sporita, prin introducerea de pereți structurali pe toata inaltimea clădirii

prevederea dej^judrugt rifesșgjiti la clădirile proiectate    protecție

anusejsmi^'^^xdeutati    centurile

planseeloriîȚd^-idiforen^r’de ruveh dintre cota interioara^.Jîtiandrugultn 6S& ^ierioara a plansculiuj^td de cef^lri^î^uri f~, h

Având in    toate tabeiye pf^entate anterior putem sa concluzionam următoarele:

ti


Tabelul 3.1 Valori, ale indicatorului Rj asociate claselor de risc seismic

1

I

j

I

Clasa de risc seismic    |

1    11    |    m    1

IV    |

j

Valori R,

i

1

<30

|    30 60    |    61    90    |

91 -100    !

In cazul nostru R1 este 25 si din acest punct de vedere construcția existenta se poate incadra in clasa de risc seismic RS L

Tabelul 8.2 Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic


^asa

de risc seismic ____ ___ ____

iT"".    [......... nT ~~ |    .....iv

Valori R?


<40 ‘_ P M 40 - 70 ~ y—71 - 90 ~    " j 91- 100 ~

In cazul nostru R2 este 30 si din acest punct de vedere construcția existenta se poate încadra in clasa de risc seismic RS 1.

Așadar din R1 si R2 rezulta valori plauzibile din toate punctele de vedereiar clasa de risc seismic actuala este Rsî.

9.3 Date privind condițiile de execuție si de exploatare ale clădirilor

- Clădirile au fost exploatate in condiții normale, netîind semnalate deficiente care ar fi

putut afecta starea tehnica. Cu o anumita periodicitate si in funcție de posibilitățile

financiare, s-au efectuat lucrări de reparații curente.

9.4 Date privind modul de comportare a clădirilor Ia acțiunea cutremurelor

Exista unele avarii ca urinate a seismelor majore din 1977; 1986>.

S.5


Date privind existenta unor eventuale lucrări de interveni*    cUtprilor^K

- Nu se cunosc.

•A)X -J x -

>. W

4,'”. „.“CA' -A.


10. APLICAREA METODE? DE INVESTIGARE CANTl'M'nVA    •

10,1 Scopul metodei de investigare cantitativa Determinarea gradului nominal de asigurare R3.

In conformitate cu prevederile PI00/1-2006 (si PI00/1-2012) PI00-3/2008 si CR6/2006 s-au realizat calcule dinamice spațiale, utilizând programul ETABS, detinut cu licența.

10.2 Modelul de calcul utilizat

« S-a utilizat programul de calcul structural 3D ETABS si s-au realizat calcule dinamice spațiale pentru intreaga structura.

« Acțiunile orizontale au fost introduse pe baza coeficientului seismic de baza;

e încărcările considerate au fost:

® încărcări gravitaționale - permanente si utile « încărcări seismice pe direcțiile principale si pe oblic;

* Pentru coeficientul q s-a considerat o valoare de 1.50.

*    Calculul capacitatiîor de rezistenta s-a făcut la fiecare nivel si pentru fiecare element structural. La prelucrarea datelor oferite de EȚABS s-a utilizat postprocesorul SEKON® si MAS SON® realizate la Departamentul de Construcții Civile, Inginerie Urbana si Tehnologie din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București.

♦    In urma calculelor s-au verificat atat siguranța gravitaționala cat si seismica a tuturor elementelor structurale existente. S-au determinat gradele nominale de asigurare seismica pentru fiecare tip de acțiune in parte si s-au selectat valorile minime ale acestora pe parter.

Caracteristica

Clădiri Cil si C12    )

KL-1.35

Nenormalizat | Normalizat (

Nenormalizat

Normalizat

TI (sec)

0.059

0.059

T2 (sec)

0.052    j

0.052

T3 (sec)

0.04

0.04

ux (mm)

0.250    0.375

0.338

0.506

uy (mm)

0.310    0.465    |

0.419

0.628

0x (%o)

0.600    0.900    |

0,810

1.215

0y(%o)

0.750    1.125    1

1,013

1.519

Porta tăietoare (kN)

304    j

410.4

i    Caracteristica

Direcție

Clădiri Cil si 02

Longitudinal

7.10

Transversal

5.80

Total

1501

1    t- ...fififis. mxxt

Total

116.36

I P j    M'to    .......î;

Total

58.18

1 L2 o    °î

Longitudinal

103.27

1    ■ T \ Vcap

Transversal

84.36

i    X V . . ^/yWbaza

410.40

X • R?': -a z

Longitudinal

0.25

Transversal

0.21

;    Rmin

0.21

LL CONCLLZM

11 fi Încadrarea clădirii în clasa de risc seismic

Având in vedere prevederile cuprinse in PI00/3-08, PI00/1-2006, PI 00/1-2012, CR6/2006 si CR6/2012 precum si:

-    zona seismica in care este amplasata construcția;

-    categoria sistemului structural;

-    conformarea generala a construcției, din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat;

gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice “R” pentru cele 3 problematici prezentate Rl, R2 si R3;

--—-----~~------'-----:-~--------------------—

-    prezenta unor zone slabe sub aspectul capacitatii de rezistenta in raport cu cerințele, in elementele structurale cu rol major in preluarea încărcărilor seismice; natura probabila a cedării elementelor structurale vitale pentru stabilitatea construcției;

-    modul de rezolvare a detaliilor constructive;

-    vechimea construcției;

-    numărul de cutremure semnificative care au acționat asupra construcției; degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor;

-    starea elementelor nestructurale;

-    regimul de înălțime si masa construcției,

ZI

Se constata ca; In termeni privind gradul de asigurare structurală seismica, intervenția structurala eșțe necesară dacă valoarea gradului de aslsiirare structurală

care rezuftă ff?in calcnk estet fâțfofâ. (65%) Mțtoțsiuw seismicii Pruncea.

în cazul nostru se accepta R3-0.21 <0.65 si cele doua corpuri se considera ca fac parte din clasa de risc seismic Rsl.

.-i y y

11.2 Propunerea deciziei de intervenție    '

,/N


Având in vedere:

Răspunsurile structurale calitative fprezepțștîH'.antelor si dorința de desființare exprimata de beneficiar,    \    1    ,

Precum si:

4,.' '


* Criteriile de evaluare a performantelor seisb^dM^wpstrucfiei existente:

•    Concepția generala de proiectare;

♦    Calitatea execuției;

*    Valoarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice „R” determinata sub forma de R1, R2 si R3;

® Rigiditatea la deplasați orizontale;

*    Pericolul ruperii fragile a unor elemente structurale vitale;

« Ductilitatea locala si de ansamblu.

« Natura si gravitatea degradărilor si avariilor produse de acțiunile care au solicitat construcția respectiva in exploatare;

•    Acțiuni seismice;

« Tasari ale terenului de fundare;

•    Variații de temperatura;

•    Suprasarcini;

« Coroziune;

•    Condens;

« Explozii;

•    Incendii.

“ Durata de exploatare a construcției ulterioara intervenției, propusa de expertul tehnic si acceptata de către beneficiar/proprietar;

K Implicațiile unor avarii potențiale grave, in caz dc cutremur, asupra mediului învecinat;

*    Clasa de importanta a construcției;

*    Implicațiile masurilor de intervenție preconizate asupra confortului si funcționalității construcției, precum si a modului ei de încadrare in mediul ambiant

11,3 Lucrări de intervenție propuse

Cele doua corpuri existente Cil si C12 sunt prost conformate si consolidarea tor pentru a creste R3 de la 0,21 la valori aproximativ egale cu 1 este absolut oneroasa si din acest motiv, cea mai convenabila soluție este aceea de desființare.

Așadar, se recomanda desființarea Corpurilor Cllsi CI2..Cele doua corpuri vor fi demolate pentru extinderea Grădiniței nr. 69 cu un corp nou pentru invatamant anteprescolar si preșcolar.

In aceste condiții, desființarea clădirilor trebuie sa nu afecteze in nici un fel construcțiileprivind postutilizarea ansamblurilor, subansambîurilor si elementelor componente ale construcțiilor” - indicativ NP 035/99 - aprobat cu Ordinul MLPAT 82/N/05,10.1999.

Pentru lucrările dc desființare, metodele de lucru utilizate vor fi in concordanta cu specificațiile tehnice generale si cu legislația tehnica in vigoare:

- Legea 10/95 - privind Calitatea in construcții;

Legea 137/95 - privind Protecția Mediului

Legea 319/2006 - privind Sanatatea si Securitatea muncii.

Pentru aceasta lucrare se vor aloca resurse in funcție de volumul acesteia si de condițiile legislative si tehnice descrise anterior.

Descrierea soluției si etape de demolare:

Lucrări premergătoare:

înaintea lucrărilor de demolare, șeful de șantier va verifica existenta următoarelor documentații:

•    Autorizația de dcsfintare a clădirilor;

® Proces verbal de predare-primire a amplasamentului;

«■ Planul de amplasare a rețelelor edilitare;

•    Verificarea debransarii clădirilor de la toate rețelele: de gaz, electrice, apa;

Daca acestea sunt îndeplinite se impune delimitarea perimetrului șantierului si evacuarea din interiorul acestuia a tuturor persoâ’neîpr carp'nu participa la aceasta activitate.

Pe toata durata de desființ^ i-<pladîrii lua niasuri de paza pentru, a nu permite intrarea unor persoane străine pe/am^așament p^finefeul șantierului fiind împrejmuit si marcat in mod vizibil ca grad de p^icoî'ridiq^K/'' țs\ 1 □

\    5'

Desființarea propriu zisM; \    ? ; r'T

. ■ r\

Desființarea clădirilor se va feaîiz^ We sps-'te jos. Pe tot parcursul'se vor lua masuri de protecție a zonelor adiacente clădirii. Prima mașura de siguranța consta in montarea pe fațade a ecranelor speciale anti-praf.

Etapele demolării:

•    Desființarea manuala a invelitoriîor, șarpantelor si a planseelor peste parter si mai apoi a pereților si fundațiilor

•    Demolare acoperiș;

® Demolare pereți structurali, de închidere si compartimentare;

•    Demolare fundații existente

Evacuarea molozului se va efectua mecanizat, cu haba si manual folosind „golurile tehnologice”.

Masuri de protecție a persoanelor si a mediului:

♦ Lucrările de desființare NU AFECTEAZA clădirile din vecinătate.

» Ținând seama de prevederile ordinului 38/27.05.99 prezenta expertiza se refera numai

la implicațiile tehnice ale lucrărilor cu accent pe protejarea clădirilor adiacente.

» Se va stabili un program de comun acord cu proprietarii legali învecinați de

intervențiile asupra clădirii. Imobilele vecine nu sunt de loc afectate, daca se aplica masurile prezentate anterior.

Masuri de Tehnica Securității Muncii si FSi;

Având in vedere natura lucrărilor de execuție, precum si. a echipamentelor utilizate, se impune respectarea cu strictete a normelor de proiecție a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele de proiecție a muncii conform ordinului 807 din noiembrie 2000 si legea 319/2006, Legea sanatatii si securității in munca intrata in vigoare in 2006 si promulgata prin Decret 956/13.07.2006, publicata in MOR partea 1 nr. 646 din 26,07.2006. Muncitorii vor fi echipați cu casca de protecție, bocanci cu bombeu metalic si inserție metalica, centura de siguranța, mânuși de protecție din piele si ochelari de protecție.

atestat MLPTL,


. '•'/    Anton Ciririca

fîtf


;'Mo7COPII ACTE EXPERT TEHNICjobaza HoțlLOnHnnenusiut fEr-Hâdei i nr, 7.11 dtn î 4.10, IOH priiy$»4 apru-de .adeMare hAv nfrv-prm^îvfubî r; ^pedaîbTUvf ;w Aerifka sau «{Rums pîwd^a șl «xev.uîia um^dur.Uih>?-

hi urma ■reuLi nf. 512 a v?rAkânOr d-etude 0 concern-riale hs procexd verbal nr/OP/E? din^’.Q^^I^'sv ddu reazâ' prezenta?SE ATESTA OOMNfJb f-BOAAWA)

CHIRicA C. ANTQN


O?N U.LLMJTATFA BU\TUR.B&XV O WO Z N> ■ B.LOLL.. ~ ~ d - ET - \P r OSLO Ui S£cs ‘ ♦ PENI RU CAUT Vf-EA DE EAH^RȚ.., TEWMX J\ DOMENIILE    ;c.ivlO£,mpusva A^ftrs:oO, ev,

&myC?V&A Btu    WîGM A&4AT Si ' P T>*AUÂ< k a*. I;

>rrvnd. următoarele lxioexîe rrzl^ii£maa și JAA^UVAJS .V*. Ș9M-S4 Tăcu ȘT^Ti^e, pNa-MÎc€ ,

ÎHCUî&ty u    siiwș^pM , A4 ; ac}7.....


MiNWWf'U    FimtiCF fț    HWmjRHWi

ișcwtui*    cjo!;ntt in p/»2^nțs docuwenuîi*    prcpneta?<t

~,at.C4t£?ț * JJiiS'G*. SaiUTîON^ S.S L -ft-’ U STARK 5,8 L. • YAftOTJAK 5 <ț,L, ■ f-C8îlQI F.S    rj ațe/:,al» n-usrț-s i» ssapL,' pr><b-fr7¥Mft ttipțrx.1.    nu -wfcu fi i’^fjwnr** • ieț^nți pvreui

r.?bS*ț;?8 & :>5SW\ SOMJTțOMS .? S.ț, -B-îf BTAHK Ș.»YABDtt-A'j £ R ; * rO*T!tM


f cqsaMttfJia s î ■AMWW&ytU


c=*iî»ETT! a oess» Sfiimcws «.Hi.


BENȘRCÎSR:


...............i»«BW«sti.,aij —

Sfc-.ACr£ _- JJțX e-x6'-;


9AUSTASHSJIX


EhSmMHRE PfttXECT
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 326 04 27 e-mail invatamantig)primarie3.ro


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

___

ÎNSPBCTORÂjrUL. ȘCOLARAD “    ■

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Stfc icoanei nr. 19, Sector 2 INTRARE NR. 16530

| Ziua 04 Luna 06 Anul 2018 j

CĂTRE

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București


Prin prezenta vă solicităm Avizul Conform al ISM București, privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și CI 2, situate în Bulevardul Nieolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării acestora conform art. 7 din OMENCS nr. 5819/2016, urmând ca ulterior Consiliul Local al Sectorului 3 să edifice un nouă clădire care să deservească învățământului preuniversitar de stat - extindere Grădinița nr. 69, conform art. 8 din OMENCS nr. 5819/2016.

Clădirile Cil și C12 din incinta Colegiului Anghel Saligny au fost construite în anii 1966 și respectiv 1986, cu destinația de ateliere pentru desfășurarea activităților didactice, însă în ultimii ani nu au fost utilizate ca spații de învățământ, fiind utilizate ca spații de depozitare.

Colegiul ”Anghel Saligny” nu dispune de resurse financiare proprii pentru întreținerea și valorificarea corespunzătoare a acestor clădiri, cele 2 clădiri fiind într-un grad avansat de degradare: corpul Cil nu beneficiază de alimentare la utilități iar instalațiile electrice, de alimentare cu apă și canalizarea din Corpul C12 sunt deteriorate și nefuncționale.

Având în vedere Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 București, pentru perioada 2014 - 2020, care vizează dezvoltarea rețelei școlare, considerăm că demolarea și construirea unor noi locații destinate extinderii Grădiniței nr. 69 ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea de învățământ și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în unitățile de învățământ preșcolar și școlar.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT


In vederea obținerii Avizului Conform al ISM București, atașăm prezentei adrese următoarele documente:

1)    Nota de fundamentare nr. 781/4.05.2018

2)    Copia Procesului Verbal nr. 25.05.2018 al ședinței CA al a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” privind propunerea de demolare și punerea la dispoziția Consiliului Local Sector 3 a clădirilor CI 1 și C 12

3)    Memoriu justificativ nr. 950/25.05.2018

4)    Prezentarea caracteristicilor tehnice ale imobilului CI 1 - adresa nr. 953/25.05.2018

5)    Prezentarea caracteristicilor tehnice ale imobilului C12 ~ adresa nr. 954/25.05.2018

6)    Extrasul de carte funciară nr. 40043/25.05.2018

7)    Planul de amplasament și delimitare a imobilului


rr public ț p r . î :< S il S


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu

Șef Serviciu Angeljca Ds niela Radu

întocmit: Vasile Dan

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

V.

Nn 16530/29.06.2018

Către,

Consiliul Local Sector 3

Direcția Invatamant

Serviciul Administrare Unitati de Invatamant Șoseaua Mihai Bravu.

Sectoor 3, București

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. £01198/04.06.2018 înregistrata la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 16530/04.06.2018, va comunicam următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 9 din OMECTS nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, „ Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoțită de următoarele documente:”

1.    hotărârea consiliului local/consiliului județean prin care se propune, schimbarea destinației unui imobil (construcție și/sau teren) sau a unei părți din imobil;

2.    acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

3.    acordul consiliului de administrație al unității de învățământ sau al unității de învățământ care a preluat patrimoniul unei alte unități școlare în urma comasării/desființării acesteia, cu excepția unităților școlare ale căror terenuri și clădiri au fost preluate de către autoritățile publice locale în urma desființării;

4.    extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localității pe raza căreia se află unitatea de învățământ;

5.    caracteristicile tehnice ale imobilului - construcții și teren aferent, construcții, teren (anul în care a fost edificată construcția, regim de înălțime, suprafață construită, suprafață desfășurată, suprafață totală de teren);


Ministerul Educației NaționaleInspectoratul Școlar al Municipiului București


6.    plan de situație și plan de amplasament;

7.    fotografii ale construcțiilor;

8.    expertiza tehnică a clădirii, în cazul în care se solicită schimbarea destinației clădirii, în vederea demolării;

9.    memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinație. Se va avea în vedere: starea tehnică a clădirii - descriere; ce utilizare urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbare de destinație; cum se realizează accesul la unitatea de învățământ în situația în care se propune schimbarea destinației unui spațiu situat în incinta unității de învățământ; dacă sunt solicitări ale altor unități din sfera învățământului pentru spațiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbare de destinație; dacă în incintele respective se mai desfășoară proces de învățământ și dacă nu, anul din care nu se mai desfășoară proces de învățământ și unde au fost mutați elevii/preșcolarii care își desfășurau activitatea în aceste spații; cum se desfășoară procesul de învățământ la nivel local (numărul unităților de învățământ, efectivele și grupele de eopii/elevi care frecventează unitățile școlare); alte informații suplimentare în vederea susținerii propunerii de schimbare de destinație etc. Se precizează dacă imobilul - construcții a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc.

Ori, din analizarea dispozițiilor legale mai sus menționate, rezulta faptul ca documentația transmisa de dumneavoastră in vederea emiterii avizului conform privind schimbarea destinației imobilului - cămin C 11 si cămin C12 situate in Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 12, Sector 3, ce aparțin Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, in vederea demolării acestora conform art 7 din OMENCȘ nr. 5819/2016, urmând ca ulterior sa se edifice o nou clădire care sa deservească invatamantuî preuniversitar de stat-extindere Grădiniță nr. 69 este incompleta, in sensul ca nu ati atașat documentele prevăzute la art. 9 pct. 6,7 si 8 din O.M.E.C.T.S. nr. 5819/2016, iar memoriul tehnic este incomplet, nefiind întocmit conform art. 9 pct. 9 din ordinul mai sus menționat.


direcția ÎnvĂțămAnt cultura DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI □ £ ÎNVĂȚĂMÂNT Șt RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CU O


ii
TELEFON (004 02») 326 04 ă7 FAX jțfoa oar)j'g oȚoa    inv^ainit'vițvșamîjr

Șoseaua Mlhas Srsvn nr. 42S, sector 5. 03032.S, BucnreșL 7A»vf.prîma?hîe.


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Icoanei nr. 19, Sector 2 INTRARE NR. 21671

Ziua 12 Luna 07 Anul 2018


CĂTRE


Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București
Urmare a adresei dumneavostră cu nr. 16530/29.06.2018, cu privire la Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind schimbarea destinației corpurilor de clădire CI 1 și C12 care aparțin Colegiului Tehnic Anghel Saligny, revenim la adresa noastră nr* 101198/04.06.2018, cu următoarele completări, ținând cont de prevederile Ordinului MECTȘ nr. 5819/2016:

Articolul 9 punctul 6:

Se anexează: Planul de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa 1.1.

Planuri releveu - Parter - Corp Cil și C12

Articolul 9 punctul 7:

Fotografiile construcțiilor, aferente căminelor Cil și C12, se regăsesc în componența

Expertizei tehnice nr. 58/2018

Articolul 9 punctul 8:

Se anexează: Expertiza tehnică nr. 58/2018 în scopul obținerii autorizației de „Desființare a corpurilor Cil și C12 de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny**, din București, Bd.Nicoîae Grigorescu nr. 12, sector 3.


Dalele domnea voastră personale suni prelucrate dePrimăria Sectorului 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 67')/201 b in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite onor terți în buza unui temei legal țustilîcat, Vâ puteți exercita dreptunle prevăzute în Regulamentul UE 6797016. printr-o cerere scrisă, semnală și datulâ transțnisâ pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CIUTURĂ Di RECTOR EXECUTIV ÂDjUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Și RELAȚII Cb UNITĂȚILE DE CULT

Articolul 9 punctul 9:

Se anexează la prezenta: Memoriul justificativ, detaliat.

Drept urmare, vă solicităm Acordul Consiliului de Administrație pentru schimbarea destinației corpurilor de clădire CI I și 02, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Angheî Saligny”, în vederea demolării acestora conform art. 7 din OMENCS nr. 5819/2016, urmând ca ulterior Consiliul Local al Sectorului 3 să edifice un nouă clădire care să deservească învățământului preuniversitar de stat - Extindere Grădinița nr. 69, conform art. 8 din OMENCS nr. 5819/2016.


ROMÂNIA


HHIfiil OntMIg


Nr. 21671/^01,2018

Către,

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Direcția Invatamant Cultura

Serviciul Administrare Unitati de Invatamant si Relații cu Unitățile de Cultura Șoseaua Mihai Bravu, nr. 428, Sector 3, București

Având in vedere adresa dumneavoastră nr.l 01198/04.06.2018, înregistrata la ISMB cu nr. 16530/04.06.2018, precum si adresa cu nr.123169/11.07.2018, înregistrata la ISMB cu nr.21671/12.07.2018, va comunicam faptul ca instituția noastra si-a dat acordul, in cadrul Consiliului de Administrație din data de 16.07.2018, in ceea ce privește schimbarea destinației corpurilor de clădire C 11 si C 12 care aparțin Colegiului Tehnic Anghel Saligny din Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.l2, București, urmând ca ulterior Consiliul Local al Sectorului 3 sa edifice o noua clădire care sa deservească invatamantului preuniversitar de stat- extindere Grădiniță nr.69

Sef Serviciu juridic,
Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, București Tei: +40 (0)21 211 84 85 Fax: +40(0)2121048 51 www.ismb.edu.roDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE OE CULT

TELEFOH {004 021} 326 04 27 FAX (004 021} 35803 04 E-MAIL inyatamarri:!g>prirn2rte3.rt> Șoseaua Mirul Sravu nr. 428, sector 3, 05032?, București, www.primarie3.r0

Nr.155113/02.08.2018

Către:

Cabinet Primar


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Secto propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

1) Hotărâre privind schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” în vederea demolării acestora

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Documentele care au stat la baza întocmirii proiectelor:

Notă de fundamentare, copia PV al ședinței CA al Colegiului Tehnic Anghel Saligny, adrese, acordul CA al ISMB, caracteristicile tehnice al clădirilor, extras CF, plan de amplasament și delimitare imobil.


Șef Serviciu Angeiica-D^niel i

.adu


întocmit: Ioan Popescu Rușavăț

Dalele dumneavoastră persanele sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor lega e. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamente! UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1