Hotărârea nr. 358/2018

HCLS3 nr.358 din 14.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156773/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 156746/03.08.2018 al Direcției Administrarea

Domeniului Public;

-    HCLS3 nr. 305/29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului

Public de Salubrizare în Sectorul 3;

-    HCLS3 nr. 675/28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 156767/03.08.2018a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 alin.(l) lit. h), art. 13 alin. (1) lit. a) și ale art. 17 alin. (1) și alin. (2) prima teză din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 8 alin.(l) alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) și alin. (2) și art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare și completare a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

-    Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-    Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă darea în administrare a furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București către Direcția Generală de

Salubritate Sector 3, serviciul public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.2. Activitățile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în administrarea direcției sunt:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

d)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

e)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Art. 3. Obiectivele și sarcinile ce revin revin operatorului de drept public cu privire la prestarea serviciului de salubrizare sunt următoarele :

a)    îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

b)    susținerea dezvoltării economico-sociale a Sectorului 3;

c)    promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

d)    stimularea mecanismelor economiei de piață;

e)    dezvoltarea durabilă a serviciului;

f)    gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

g)    promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

h)    protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

i)    consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

j)    informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

k)    respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

l)    respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, inclusiv al municipiului București.

Art.4. Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, aprobat prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 305/29.11.2016 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București confonn Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 3 al HCLS3 nr. 675/28.12.2017 se abrogă.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARIIjSA


m

. NEACSU

NR. 358 DIN 14.08.2018

Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ÎN SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAP. I Dispoziții generale SECȚIUNEA 1- Domeniul de aplicare

ART.l

(1)    Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al sectorului 3, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul sectorului 3 al municipiului București, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul sectorului.

(2)    Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

(3)    Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționa rea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

(4)    Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare pe raza sectorului 3, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rea menaja re și reabilitare interioară șî/sau exterioară a acestora;

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

d)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)    sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

f)    maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea-acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

ART. 3

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare frebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

a)    protecția sănătății populației;

b)    responsabilitatea față de cetățeni;

c)    conservarea și protecția mediului înconjurător;

d)    asigurarea calității și continuității serviciului;

e)    tarifa rea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

f)    securitatea serviciului;

g)    dezvoltarea durabilă.

ART.4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

1.    autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

2.    biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. i la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

3.    compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbîană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

4.    colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

5.    colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. I la legea nr. 211/2011,

republicată

6.    curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

7.    curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

8.    deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

9.    deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

10.    deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

11.    deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară șî/sau exterioară a locuințelor;

12.    deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

13.    deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodăriî/locuințe, i_nclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

14.    deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

15.    deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/201 1, republicată;

16.    deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;17.    deșeu reciclabil - desen care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

18.    deșeuri reziduale - deșeurîle nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

19.    deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

20.    deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

21.    deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

22.    deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

23.    deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

24.    eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 .republicată;

25.    gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

26.    gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

27.    incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

28.    indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

29.    licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

30.    măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

31.    producător de deșeuri - conform definiției prev u te în anexa nr. i la-Legea nr. 211/201 1, republicată;

32.    rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție șî un anumit tip de obiectiv;

33.    salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

34.    sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

35.    spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

36.    stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement,

manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului',

37.    tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

38.    utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilită i ublice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

39.    Permis de lucru - Permis de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurîle menajere de pe raza Municipiului București emis în baza H.C.G.M.B.nr. 107/2012

ART. 5

(1)    Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnicoedilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2)    Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

a)    puncte de colectare separată a deșeurilor;

b)    stații de transfer;

c)    stații de tratare mecano-biologică;

d)    stații de producere compost;

e)    stații de sortare;

f)    baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

g)    depozite de deșeuri;

h)    incineratoare.

ART.6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului sau hotararea de dare în administrare, aprobați de consiliul local.

SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART.7

(1)    Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Sectorului 3, au garantat dreptul de a beneficia de serviciu de salubritate.

(2)    Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, ia informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

(3)    Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace șî utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protegțîei mediului.

{4)Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de consiliul local al sectorului 3, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-aDocumentația tehnică

ART. 8

(1)    Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

(2)    Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

(3)    Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

(1) Fiecare operator va avea șî va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

a)    actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

b)    planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

d)    planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

e)    cărțile tehnice ale construcțiilor;

f)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g)    procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h)    proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

i)    documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

1. măsurători cantitative de execuție;

2.    procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

3.    procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

4.    procese-verbale de punere în funcțiune;

5.    lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

6.    procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformitățilorși a remedierilor;

7.    documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j)    schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k)    instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l)    normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m} planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

m)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

n)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

o)    inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

p)    instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

q)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

r)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc;

s)    bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

ART.10

(1)    Proprietarul instalațiilor care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. țl), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2)    La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a îndatoririle personalului operativ

ART. 11

(1)    Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

(2)    Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului

și în procedurile operaționale.

(3)    Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

a)    gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

b)    gradul de automatizare a instalațiilor;

c)    gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

d)    necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART.12

(1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunîle/procedurîle tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

a)    protejarea sănătății populației;

b)    protecția mediului înconjurător;

c)    menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d)    conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

e)    continuitatea serviciului.

CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

ART. 13

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe raza Sectorului 3 și transportate la stațiile/instalatiile de sortare/tratare/eliminare:

a)    deșeuri reziduale;

b)    deșeuri biodegradabile;

c)    deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

d)    deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

e)    deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

ART. 14

(1) Activitatea de colectare a deșeurilor pe raza teritorială a sectorului 3, se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată, autorizat de Primăria Municipiului București și care deține Permisul de lucru eliberat de P.M.B

(2) Persoanele fizice sau juridice au obligația de a preda deșeurile menajere numai operatorului căruia ia fost delegat serviciul de salubrizare. Persoanele juridice care dețin puncte de lucru în mai multe sectoare au obligativitatea de a avea contract cu operatorul de salubrizare care are exclusivitatea în zona respectivă.

(3) La toate asociațiile de proprietari/locatari se vor afișa la loc vizibil (exemplu avizier) ziua/zilele din săptămână, tipul deșeului șî intervalul orar în care se efectuează colectarea.

(4)    Toate persoanele juridice careîși desfășoară activitatea de comerț la parterul blocurilor sau în amenajări speciale (chioșcuri etc.) au obligația de a depozita separat deșeurile menajere sau cele similare. Orice deșeu depozitat în vecinătatea punctului de lucru (trotuar, rigolă, stâlp etc.) este în responsabilitatea directă a persoanei juridice care deține punctul de lucru.

(5)    Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie

de deșeuri în parte;

b)    cerințele tehnice generale;

c)    măsurile de precauție necesare;


d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART.15

(1)    Operatorul, împreună cu Primăria Sectorului 3, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

(2)    Consiliul local al sectorului 3 aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității..

ART.16

(1)    Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, pe următoarele fracții umedă și uscata șî sticlă în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către Consiliul local al sectorului 3 /operatorul de salubrizare.

(2)    în termen de maxim un an după intrarea în efectivitate a hotărârii Consiliului Local de dare in administrare unde există spațiu și sunt întrunite condițiile corespunzătoare, se vor amenaja platforme pentru deșeurile colectate separat. Aceste platforme vor fi dotate doar cu recipenți corespunzători. Acestea pot fi amenajate, după caz, pentru deservirea uneia sau a mai multor asociații de proprîetari/locatari, accesul în incintă fiind permis numai membrilor asociațiilor respective. De asemenea, acolo unde condițiile permit, la blocurile existente se vor dezvolta sisteme îngropate sau semi-îngropate. In cazul în care se amenajează sisteme noi, cele vechi se vor desființa.

(3)    în cazul ansamblurilor noi de locuințe sistemele de colectare separată se vor implementa în faza de proiect. Toate blocurile nou construite cu destinație locuință, birou, servicii etc, vor avea prevăzute o incintă destinată colectării separate a deșeurilor. Amenajarea acesteia va fi astfel făcută încât să nu aducă atingere factorilor de mediu. Această incintă va fi solicitată de direcțiile de urbanism prin documentația emisă în vederea autorizării construcției, respectiv Certificat de urbanism și Autorizație de construire.

(4)    Cvartalele de blocuri noi, ansamblurile rezidențiale vor avea prevăzut, în mod obligatoriu, de la faza de proiect, un spațiu pentru colectarea separată a deșeurilor în recipienți îngropați sau semiîngropați, care trebuie să respecte cerințele tehnice indicate de Consiliul local al sectorului 3.

(5)    Până în anul 2025 se va renunța la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea rămâne în folosință numai camera de la parterul blocului care va fi amenajată corespunzător. De asemenea, această cameră va fi salubrizată, igienizată prin gija asociației de proprietari/locatari, iar accesul la ea va fi permis numai asociației deservite.

(6)    Până anul 2025 este obligatoriu a se realiza în interiorul cartierelor „insule" de colectare separată a deșeurilor. Aceste "insule" vor conține platforme pe care se vor amplasa recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste spații vor fi delimitate și semnalizate corespunzător. Se vor lua măsuri ca accesul să se facă doar de către cei deserviți.

ART.17

(1) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau autoritățiiadministrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar șî al protecției mediului.

(2) Prin grija operatorilor de salubrizare și ale operatorului serviciului se va implementa un program de dotare cu unități de compostare pentru locuințele individuale care produc deșeuri vegetale. Aceasta se va face după o inventariere prealabilă și o estimare a necesarului.

(3) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

ART.18

(1)    Pentru reducerea cantității de deșeuri biodegradabile utilizatorii finali vor putea folosi tocătoare de resturi vegetale atașate sistemului de scurgere al chiuvetei. Se va implementa într-o perioadă care va fi stabilită în cadrul studiului de oportunitate, un program prin care, in copiata (50%- 50 %) operatorul de salubritate, abonatii, in baza unei cereri adresate primăriei sa isi instaleze in locuințe (la chiuvetele de la bucătărie) cate un tocător pentru deșeurile biodegradabile alimentare umede (resturi de fructe, legume etc). Acest program ar reduce semnificativ cantitatea de deșeuri biodegradabile alimentare umede si ar facilita sortarea ulterioara a deșeurilor reciclabile.

(2)    Daca este posibil potrivit legii, sa poata fi scutite de la plata taxei pentru colectarea gunoiului menajer doar asociațiile care implementează in proporție de cel puțin 90 % acest program de reducere a cantitatii de deșeuri biodegradabile alimentare umede.

ART. 19

(1)    Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2)    Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane.

Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

(3)    în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

(4)    Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficent si se stochează deșeuri municipal în afara lor.

(5)    Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecțîa și dezînsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice șî/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(6)    Pentru asociațiile de locatarî/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

(7)    Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale sau a operatorului și vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

(8)    Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 20

(1) Colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

a)    deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru/maro și sunt de tip:

1.    resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

2.    resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișca);

3.    ouă întregi;

4.    grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

5.    excremente ale animalelor de companie;

6.    scutece/tampoane;

7.    cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

8.    resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

9.    lemn tratat sau vopsit;

10.    conținutul sacului de la aspirator;

11.    mucuri de țigări; din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

b)    deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare gri/negru/maro și sunt de tip:

1.    resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

2.    resturi de pâine și cereale;

3.    zaț de cafea/resturi de ceai;

4.    păr și blană;

5.    haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

6.    coji de ouă;

7.    coji de nucă;

8.    cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

9.    rumeguș, fân și paie;

10.    resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

11.    plante de casă;

12.    bucăți de lemn mărunțit;

13.    ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

c)    colectarea separată a biodeșeurilor se realizează împreună cu cele reziduale într-un singur recipient de „deșeuri reziduale" a cărui compoziție va fi preponderent bîodegradabilă.

d) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în . recipiente de culoare albasfră;

e)    deșeuriie reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

f)    deșeuriie reciclabile din material de tip sticlă alba, colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

(2) Pentru colectarea separată se vor putea de asemenea utiliza containere îngropate sau semiîngropate acolo unde există spațiile disponibile, cu acordul generatorilor (asociații de locatari) și fără a afecta alte servicii publice (ex. alimentare cu apă, canalizare, spații de recreere, comunicații, alimentare cu energie electrică și termică, iluminat public), cu respectarea prevderilor art 19.6.

ART.21

(1)    După colectare, deșeuriie menajere și deșeuriie similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

(2)    Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat..

ART. 22

Colectarea deșeurilor "din poartă în poartă" se realizează potrivit frecvențelor de colectare stabilite prin caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al Sectorului 3.

ART. 23

(1)    Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

a)    colectarea în containere/recipiente închise;

b)    colectarea prin schimb de recipiente;

c)    colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

d)    alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

(2)    Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

(3)    Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeuriie să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

(4)    încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

(5)    Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

(6)    în cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

(7)    Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colect

(8)    în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre

11


XXacest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

(9) Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi șî/orî anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

ART. 24

(1)    Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

(2)    Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare. Unitățile care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-cbimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.

(3)    Primăria sectorului 3 și operatorii de salubrizare, odată cu infrarea în efectivitate a noilor contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și conform ariei de delegare, vor identifica potențialele surse de deșeuri periculoase, și în termen de maxim șase luni, vor transmite Primăriei Municipiului București, Direcția Utilități

Publice, lista cu sursele producătoare identificate, listă care va fi periodic actualizată.

(4)    De asemenea, operatorul va stabili și înființa un sistem corespunzător de gestionare a acestor deșeuri, sistem ce va fi astfel conceput încât să nu aducă atingere factorilor de sau să prezinte pericol pentru populație. Se vor amplasa, de comun acord cu administrația blocurilor, în părțile comune recipient! cu destinația pentru colectarea deșeurilor periculoase.

(5)    Pentru gospodăriile individuale se vor distribui saci de plastic care vor fi colectați separat față de deșeurile menajere și cele similare produse în gospodărie. Acești saci vor fi confecționați din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistență mecanică mare și pentru a nu permite scurgeri de lichid. Sacii de culoare galbena vor fi inscripționați astfel: numele operatorului; numărul; pictogama deșeuri periculoase.

(6)    Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominîi au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea

mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

ART.25

(1)    în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare șî/ori cercetări conexe:

a)    obiecte ascuțite;

b)    fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

c)    deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

d)    substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

e)    medicamente citotoxice și citostatice;

f)    alte tipuri de medicamente;

g)    deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2)    Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (I) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 26

(1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

(2) Consiliul local al sectorului 3 are obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(3)    Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, se vor colecta lunar conform unui program separat, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni.

(4)    Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

(5)    Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare,în locurile stabilite de Consiliul local al sectorului 3 și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de Consiliul local al sectorului 3 sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

(6)    Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristice lor și cantităților acestora. In această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată

și oră decât cea aprobată de primăria sectorului 3, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

(7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

a)    data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

b)    punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c)    cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

d)    cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

e) cantiățîle de deșeuri ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

ART. 27

(1)    Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autov ehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

(2)    Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

(3)    Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

(4)    Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară penfru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

(5)    Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

(6)    Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de Consiliul local al sectorului 3.

(7)    Colectarea deșeurilor se va efectua preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare. Cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00-6:00. Colectarea deșeurilor menajere nu se va face în intervalele 6:30-8:30 și 15:30-18:3 pe bulevarde și pe arterele cu trafic R.A.T.B. (transport public), pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier.

(8)    Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, Consiliul local al sectorului 3 va analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

(9)    Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate

provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

(10)    Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 4 și vor fi dotate cu echipamente de navigare GPS care va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate, locația utilajului și generatorul de deșeuri.

(11)    Primăria sectorului 3 și Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor avea acces la sistemul de monitorizare a acestor utilaje, putând să verifice ori de câte ori este necesar modul de efectuare a serviciului.

ART. 28

(1)    în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura

tehnico-edilîtară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de Primăria sectorului 3, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

(2)    Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

(3)    în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 29

(1)    Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

a)    să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

b)    să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

c)    să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d)    să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

f)    să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g)    să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

(2)    Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

a)    să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform

b)    să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de Consiliul Local al sectorului 3;

c)    să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației seva realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

ART. 30. Cerințe specifice de prestare a activității

(1)    Primăria sectorului 3 și operatorul căruia i-a fost delegat serviciul de salubrizare au obligația să raporteze lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice cantitățile de deșeuri predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu.

(2)    Primăria sectorului 3 și operatorul vor realiza în fiecare anotimp studii privind compoziția deșeurilor municipale din zone reprezentative pentru fiecare sector al Municipiului București. Compoziția se va realiza pe cel puțin următoarele fracții: deșeuri biodegradabile, hârtie-carton, compozite, textile, textile sanitare, deșeuri periculoase din deșeuri menajere, plastic, lemn, sticlă, metale feroase, metale neferoase, deșeuri din construcții, deșeuri nespecificate și elemente fine, etc. Rezultatul acestor studii va fi raportat trimestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(3)    Informarea și susținerea inițiativelor care conștientizează populația pentru a reduce, reutilize, recicla și valorifica deșeurile din gospodărie este făcută în sistem unitary de către operatorul de salubrizare sub coordonarea Primăriei Municipiului București. Trimestrial, Primăria Municipiului București va face evaluarea rezultatelor campaniilor/ programelor de conștientizare/informare a populației, pe baza datelor transmise de către Delegatar și operatori.

(4)    în cazul în care Primăria sectorului 3 sau operatorul de salubrizare vor derula investiții pentru dezvoltarea managementului deșeurilor vor fi aduse la cunoștință

Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice pentru a fi integrate în Planul de Gestionare a Deșeurilor;

(5)    Stadiul îndeplinirii obiectivelor privind gestionarea deșeurilor vor fi raportate lunar Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, de către Primăria sector 3.

(6)    Autorizația de 'lucru pentru prestarea serviciului de salubrizare pe teritoriul

Municipiului București, Acordul de evacuare și transport deșeuri rezultate din activitatea proprie și Autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești vor fi eliberate de Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice

(7)    Deșeurile colectate separat sunt preluate de către operatorul care prestează serviciul de salubrizare și predate agenților autorizați în vederea valorificării, operatorii având și obligația raportării sumei obținute din această operațiune

(8)    Din sumele încasate prin valorificarea acestor deșeuri de ambalaje, 0,3% vor avea destinația dezvoltării de programe de conștientizare, informare, educare, etc., privind colectarea separată. Toate aceste programe se vor desfășura în sistem unitar la nivelul Municipiului București în coordonare cu Primăria Municipiului București..

(9)    Se acceptă ca în cuantumul cotei de 0,3% ce trebuie livrată operatorului serviciului de salubrizare, operatorii de salubrizare să efectueze programe unitare de conștientizare și informare a populației privind colectarea separată a deșeurilor, programe care vor fi aprobate de delegatarul serviciului de salubrizare și avizate de Primăria Municipiului București"(10)    Persoanele juridice care generează deșeuri de ambalaje din alte activități decât cele comerciale, industriale sau de producție (restaurante, hoteluri, unități de alimentație publică etc.), au obligația să depună deșeurile de ambalaje în sisteme special organizate de colectare separată a deșeurilor. Acestea se vor dota prin grijă proprie cu astfel de sisteme având și obligația de a preda deșeurile operatorului de salubrizare căruia i-a fost delegat serviciul.

(11)    Programele de prestație pentru efectuarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere vor fi aprobate de către Primăria sectorului 3. Un exemplar original va fi predat Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice.

(12)    Operatorii serviciului de salubrizare menajeră au obligația să raporteze Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice din 3 în 3 luni și ori de câte ori se solicită, datele referitoare la îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a deșeurilor municipale eliminate prin depozitare din deșeurile municipale și similare colectate prin serviciul public de salubrizare în Municipiul București, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

ART.31

(1) Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reqmenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. In mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

(2)    Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

(3)    Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

(4)    Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sauîmprăștierea acestora în timpul transportului.

(5) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 32

(1)    Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată sau la depozitele ecologice existente, unde pot fi folosite ca strat de acoperire, în măsura în care este permis acest lucru.

(2)    Transportul deșeurilor provenite din lucrări de infrastructură, de construcții și demolări se face către operatorii de salubrizare și de către societățile de construcții pe baza „Acordului pentru

evacuarea și transportul deșeurilor rezultate din activitatea proprie" emis de Primăria Municipiului București — Direcția Utilități Publice.

ART. 33

(1)    Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2)    Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

(3)    Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 3-a Alte fluxuri de deșeuri

ART. 34

(1)    Operatorul de salubrizare are obligația de a întocmi programe de colectare a deșeurilor de la populație pentru aria de activitate delegată, în termen de maxim 60 de zile de la intrarea în efectivitate a hotărârii de dare în adinistrare. Se va stabili lunar o zi pentru colectarea DEEE-urilor de ia populație, și anume în ultima zi de luni a fiecărei luni.

(2)    în paralel cu serviciul realizat de operatorii de salubrizare care vor colecta DEEE-uri, se vor desfășura și alte programe împreună cu Organizații colective care acționează în numele producătorilor, pentru colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a celor de baterii și acumulatori (DBA).

ART. 35 Uleiuri vegetale uzate provenite din gospodării

(1)    Colectarea separată a uleiurilor vegetale uzate provenite din gospodării se va realiza în mod controlat astfel încât acestea să nu contamineze fracția umedă care se colectează separat.

(2)    Sistemul unitar de colectare separată a uleiurilor vegetale provenite din gospodăriile populației se va implementa în termen de 2 ani de la intrarea în efectivitate a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. Modul de implementare al acestuia se va stabili în baza unui Studiu realizat de Primăria Municipiului București. Tot în Studiul de fezabilitate se vor stabili și sistemele de neutralizare și valorificare a acestui tip de deșeuri.

ART.36 Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

(1)    Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

(2)    Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

(3)    Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regionalși al municipiului București.

ART.37

(1) Deșeurile biodegradabîle colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, piețeși alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost.


(2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează șî se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

SECȚIUNEA a 4-a

Măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 38

(1)    Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2)    în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local va aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(3)    Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei

(4)    Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceriîn ziua respectivă peAn care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat se stabilesc prin caietul de sarcini.

(5)    Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6)    Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

(7)    în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un fronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8)    în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonuluî de stradă cade în sarcina constructorului.

(9)    Administratorii rețelelor stradale din localitate au obligativitatea ca ia predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART.39

(1)    Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

(2)    Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spatiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4)    Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

(5)    Operațiunea de întreținere a curățeniei pe trotuare și în parcări se va realiza mecanizat, în proporție de minim 90%.

(6)    Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(7)    Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

(8)    Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART.40

(1)    Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de Consiliul local al Sectorului 3 sau Consiliul General al Municpîului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

(2)    Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(3)    La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art.41

(1)    Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

(2)    Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hîdranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

(3)    Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin TC.

(4)    Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(5)    Asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

(6)    Operatorul are obligația să anunțe Primăria sectorului 3, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(7)    Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini.


& VA

vA/Vz* O/ZVZ

(8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolecteaza în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual

ART.42

(1)    Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

(2)    în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3)    în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4)    Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu șî a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria sectorului 3.

ART. 43 Condiții specifice de prestare a activității

(1)    Operațiunea de întreținere a curățeniei pe trotuare se va realiza mecanizat astfel: pe arterele de circulație cu trafic RATB sau pe arterele de penetrație și legătură se vor se vor înlocui măturîle/periile cu echipamente de aspirație în maxim 12 luni de la adoptarea regulamentului, în procent de 50%, urmând ca în maxim 48 de luni de la adoptarea regulamentului, să fie înlocuite cu un procent de 100%. Se va accepta folosirea măturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă.

(2)    Calea de rulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmează:

Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînălțată va fi măturată manual sau mecanizat de RATB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii penfru curățare și întreținere);

In zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățarea și întreținerea podurilor șî pasajelor rutiere, prestatorul va exectua măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intră în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcări și scuaruri.

(3)    întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere constă în colectarea, îndepărtarea șî evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale.

(4)    Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme {furtuni, vijelii, viscole, etc).

(5)    Arterele de circulație principale sau secundare pe care se execută lucrări tehnico — edilitare sunt supuse operației de întreținere a curățeniei pe perioada când se desfășoară aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico — edilitare intră strict în sarcina firmelor care execută aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

(6)    în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratura Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la bază rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București.

ART.44 Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente pentru salubrizarea stradală

(1)    Operatorii vor deține în dotare utilajele prevezute de legislația special în materie.

(2)    Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 4 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. In cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS-ul va fi conectat in plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie să-l aibă obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria sectorului 3;

(3)    Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic astfel încât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

(4)    Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanță de maxim 10 m; Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se află trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile R.A.T.B., de pe raza sectorului în care își desfășoară activitatea de salubrizare stradală. Coșurile care vor fi amplasate în stațiile R.A.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport R.A. T.B.; Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeți/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât și locația acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București — Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

(5) Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele 1 și 2 ale HCGMB nr.254 din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, ținându-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarului și a operatorilor de salubrizare. In cazul în care Primăria Municipiului Bucuești - Direcția Utilități Publice nu va primi propunerile în termen de 30 de zile de la intrarea în efectîvitate a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare, Primăria Municipiului

București își rezervă dreptul să decidă unilateral modelul de coș, obligativitatea ulterioară a achiziționării coșurilor de. deșeuri stradale revenind în totalitate operatorilor de salubrizare.

(6)    în cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora va fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului. Achiziția acestor coșuri va rămâne în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competență.

(7)    Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

(8)    Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice, care sunt în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 vor fi stabilite de către acestea, cu respectarea specificului zonei.

(9)    Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separată a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

(10)    Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeț/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie.

SECTINEAaS-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART.45

(1)    Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2)    Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 3, până la I octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

a)    pregătitoare;

b)    de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

c)    de prevenire și combatere a poleiului.

(3)    Primăria sectorului 3, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

a)    stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

b)    organizarea unităților operative de acțiune;

c)    întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 46

(1) Primăria sectorului 3 împreună cu operatorul de salubrizare vor întocmi anual, până la data de 1 octombrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

a)    centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianțîlor;

b)    centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;

c)    lista străzilor și a tronsoanelor de sfrăzi pe care se va acționa;

d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;.e)    lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

f)    lista mijloacelor de comunicare;

g)    lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

h)    lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

i)    lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

j)    lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

k)    dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

(2)    Primăria sectorului 3 va înainta, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București — Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarna respectivă.

(3)    Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorii de salubrizare și aprobate de Consiliul local al sectorului 3 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un comandament constituit din Primarul General și Viceprimarii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor 1-6. De asemenea se instituie anual o Grupă Tehnică alcătuită din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. Întrunirea comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

(4)    La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria sectorului 3 împreună cu operatorul de salubrizare elaborează un program de măsuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primăvară (Luna Curățeniei). Acest program va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, până pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei se desfășoară anual în perioada martie - aprilie.

(5)    Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART.47

(1)    îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

(2)    îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

(3)    Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

(4)    în funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 48

(1) în cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din

....

. r- ț®    , <•=

\    r ’vQÎ?/

dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

{2} în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritat a străzilor pe care

circulă mijloacele de transport în comun.

(3)    Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(4)    Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART.49

(1)    Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator înfr-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă"

(2)    Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

(3)    în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

a)    numele și prenumele dispecerului;

b)    data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

c)    data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

d)    străzile pe care s-a acționat;

e)    activitatea prestată;

f)    forța de muncă utilizată;

g)    utilajele/echipele care au acționat;

h)    materialele utilizate și cantitatea acestora;

i)    temperatura exterioară;

j)    condițiile hidrometeorologice;

k)    grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de

Meteorologie;

l)    semnătura dispecerului;

m)    semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

(4)    Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

(5)    Serviciul public va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezîrii străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lorîmpotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART. 50

(1)    împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada i_mediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(2)    Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile..

(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10 °C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de

coroziune redusă.

(4)    Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea deîmprăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sauînfundare a canalizării stradale este interzisă.

(5)    Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Primăria sectorului 3.

ART. 51

Serviciul public de salubritate are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

ART. 52 Condiții specifice de derulare a activității

(1)    Derularea activității se realizează conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

(2)    Serviciul Public de salubritate va înainta obligatoriu, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București — Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarna respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

•    număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei; • număr de utilaje suplimentare folosite în situații de excepție sau de urgență; • număr de utilaje de rezervă; • număr operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

•    cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă, cantitatea existentă în stoc.

«'numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmează a se acționa; • instituțiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare; «stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

•    lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali; «datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

(3)    Programele de deszăpezire și combaterea poleiului, vor fî executate, de către operatorii de salubrizare, pe absolut toate arterele de circulație din fiecare sector, inclusiv a pasajelor subterane și supraterane și se aplică imediat de la declanșarea fenomenelor meteorologice specifice finalizându-seîn maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene.

(4)    Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către toți operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru a asigura accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deserv££cservicii vitale pentru populație

(sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termică, transport în comun, etc.).

(5)    Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplică în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile și pasajele rutiere, apoi celelalte artere cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public și social.

(6)    Serviciul public de salubritate care execută programe de deszăpezire șî combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data șî ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

(7)    Operatorii de salubrizare vor deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabîlitate a acestora. Curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorii de salubrizare.

(8)    De asemenea, aceștia împreună cu reprezentanții Serviciului Public de Salubritate vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. In această situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorului serviciului de salubrizare.

(9)    Calea de rulare a tramvaielor va fi deszăpezită de R.A.T.B.;

(10)    în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorii de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire șî combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

(11)    Toate arterele vor fi supuse operațiilor de deszăpezire și combatere polei în mod integral și unitar o dată cu apariția fenomenelor meteo specifice sau în cazul tratamentelor preventive în maxim 2 ore de la emiterea avertizării meteo.

(12) De asemenea operatorii de salubrizare vor prezenta odată cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

(13)    Operațiunile de încărcare, transport, descărcare șî depozitare a zăpezii șî a gheții de pe arterele cu trafic RATB, obiective sociale, instituții publice, zonele care asigură accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație {sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termică, transport în comun, etc. ) se realizează concomitent cu operațiile de deszăpezire și combatere polei și se finalizează în maxim 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

(14)    Locațiile unde se va depozita zăpada și gheața evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către delegatari împreună cu operatorul de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

(15) Municipiul București, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi

"te

~is /$$$& (ți

Wv? ‘'H1*


utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grija delegatarului și a operatorului de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platforme vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curățare și spălare imediat după topirea zăpezii.

(16)    Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

(17)    Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principală șî una auxiliară, care vor fi în mod automat pregătite până cel târziu 01 noiembrie al fiecărui.

(18)    Operatorii de salubrizare care desfășoară programele de deszăpezire, au obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD ^pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică). Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

(19)    Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea șî combaterea poleiului pe arterele publice.

(20)    Operatorii de salubrizare vor încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

(21)    Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător.

(22)    Persoanele fizice și juridice au obligația ca pe timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcfiei, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.

(23)    Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (R.A.T.B., A.L.P.A.B.,

A.C.C.U., SC Apa Nova București SA, RADET, Administrația Străzilor etc.) vor întocmi și vor prezenta până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpada și gheața imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care își desfășoarăm

activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

(24)    Pentru piețele, târgurile de pe raza sectorului 3 se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Serviciul Public de Salubritate și apoi vor fi transmise până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, Primăriei Municipiului București — Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

(25)    în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV aîin.(l) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratura Primăriei

Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate ia decontare documentele care nu au la bază rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București.

SECȚIUNEA a 6-a

Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

ART.53

(1)    Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2)    Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 54

(1)    Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizăriî ca urmare a activității curente de salubrizare.

(2)    Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

(3)    Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 55

(1) Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 56

(1)    Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

(2)    în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

'W/,?

(3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. III Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1 Drepturi și obligațiîl ale operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 57

(1)    Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2)    Consiliul local al sectorului 3 are obligația să înființeze sistemele de colectare separată șî să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

(3)    Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 58

(1)    Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

a)    hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

b)    regulamentului serviciului de salubrizare;

c)    contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

d)    contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

(2)    Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

a)    să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul local al sectorului 3, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

b)    să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c)    să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

d)    să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

e)    să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

f)    să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al sectorului 3;

g)    să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

h)    să solicite recuperarea debitelor în instanță,

(3)    Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:.

a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

b)    să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

c)    să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d)    să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului șî să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuțiîn contractele de prestare;

e)    să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

f)    să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

g)    să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

h)    să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

i)    să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza sectorului pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

j)    să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

k)    să țină la zi evidenta tuturor utilizatorilor cu șî fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

m)    să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

n)    să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

o)    să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeitățiîn maximum 24 de ore de la sesizare;

p)    să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

q)    să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

s)    să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate, inclusiv pentru gestionarea depozitelor accidentale de deșeuri, golirea periodică a coșurilor de deșeuri de pe trotuare

șî spălarea trotuarelor cu jet de apă, etc.

t)    să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

u)    să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamațîei, data și ora

rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentuluî. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația

conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a Drepturi și obligații ale utilizatorilor

ART. 59

(1)    Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

(2)    Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

(3) Utilizatorii au următoarele drepturi:

a)    să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului de prestare și indicatorilor.

b)    să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

c)    să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

d)    să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

e)    să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către Consiliul local al sectorului 3, sau operator, după caz;

f)    să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

g)    să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

h)    să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

i)    să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

j)    să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k)    să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

l)    utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART.60

Utilizatorii au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;b)    să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de Consiliul local al sectorului 3 în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

c)    să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d)    să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de Consiliul local al sectorului.

e)    să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate ;

g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edîlitare;

h)    să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în

i)    să încheie contracte pentfu prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia Consiliul local al sectorului 3i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă;

j)    să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

k)    să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

l)    să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special {periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

m)    să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil șî domeniul public (până la limita de proprietate); Primăria sectorului 3 se va îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

n)    să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

o)    să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

p)    să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

q)    să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

r)    să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

s)    să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii șîîn alte locuri publice.

CAP. IV Determinarea cantităților și a volumului de lucrări prestate

ART. 61

(1) In vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere șî similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii vor

33
\W/,. ,

V'iț’îîȚ',

'*u_ ’r-rt L.J 2    %

stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

(2)    Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de Autoritatea competente.

{3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

(4) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ.

ART. 62

(1)    Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

(2)    Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

(3)    Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbai de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

CAP. V Indicatori de performanță șî de evaluare ai serviciului de salubrizare

ART. 63

(1)    Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz, după dezbaterea publică a acestora.

(2)    Consiliul local al sectorului 3 este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectiveior conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

(3)    Primăria sectomlui 3 aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 64

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b} atingerea obiectivelor și țintelor pentru care Consiliul local al sectorului 3este responsabil;

c)    prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

e)    excluderea oricărei discnminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

f)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;g) implementarea unor sisteme de management al calității, ai mediului și al sănătății și secuntațll muncii.

ART. 65

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

a)    contractarea serviciului de salubrizare;

b)    măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c)    îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

e)    soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f)    prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)    prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

h)    atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 66

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

a)    gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b)    gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;.

c)    gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

d)    evidența clară și corectă a utilizatorilor;

e)    înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

f)    înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 67

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Autoritatea administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

e)    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI Dispoziții finale

ART. 68

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale Primăriei Sectorului 3, conform prevederilorAnexa nr. 2 la HCL S3

CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specific serviciului de salubrizare, după cum urmează:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

d)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

e)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2)    Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

(3)    Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare și care sunt în vigoare.

Art. 5.-Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din r< ’ ‘ui serviciului de

salubrizare.
CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b)    exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c)    respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

d)    furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

e)    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f)    prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

g)    aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h)    dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i)    înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

j)    elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

k)    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

l)    evidența orelor de funcționare a utilajelor;

m)    ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n)    personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin hotărârea de dare în administrare;

o)    conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p)    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

q)    alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7. - Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.

Art. 8. - în caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specîficându~se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației pubrtu locale și operator.
CAPITOLUL III

Serviciul de salubrizare

SECȚIUNEA 1

Precoiectarea, colectarea șî transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Art. 9.- Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 10. - Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 490.563 locuitori înregistrați, inclusivflotanții, din care 14.155 gospodării individuale și 2.671 în asociații de locatari proprietari.

Art. 11. - Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

Art. 12. - Numărul agențîlor economici este de 76.624 din aria de operare.

Art. 13. - Graficul de precolectare a deșeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Art. 14.-Graficul de precolectare a deșeurilor municipale preselectate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 15. - Depozitele de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă sunt Eco sud SA -Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna.

Art. 17. - Prestarea activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

c)    controlul calității serviciului prestat;

d)    respectarea instrucțîunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e)    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria adminîstratîv-teritorială încredințată;

i)    reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadr” normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;


j)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulam serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 2-a

Sortarea deșeurilor municipale

Art. 18. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 19. - Operatorul care desfășoară activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, va desfășura și activitatea de sortare a deșeurilor municipale și va fi sprijinit de Consiliul Local Sector 3 pentru a introduce precolectarea selectivă a deșeurilor, prin dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și/sau înainte de depozitare.

Art. 20. - Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    controlul calității serviciului prestat;

c)    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

d)    ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

e)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

f)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g)    asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

h)    îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

i)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 3-a

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

Art. 21. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de depozitare controlată a deșeurilor municipale, în condițiile legii.

Art. 22. - Deșeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozite de deșeuri: Eco sud SA - Vidra și Iridex Grup Import - Export SRL - Chiajna - Anexa nr.

Art. 23. - Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

Art. 24. - Prestarea activității de depozitare controlată a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    controlul calității serviciului prestat;

c)    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

d)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

e)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

f)    asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de la locul de producere la stațiile de transfer, stațiile de sortare sau depozitul de deșeuri;

g)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr sufficient.

SECȚIUNEA a 4-a

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 25. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 26. - Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în Anexa nr. 5 cu căile de circulație pe care se execută operația de măturat manual sau mecanizat.

Art. 27. - Operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei vor fi executate oriunde și ori de câte ori este nevoie.

Art. 28. - Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în Anexa nr. 6. Art. 29. - Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va

executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității Ia cerințele beneficiarilor;

c)    controlul calității serviciului prestat;

d)    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; ej ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

i)    reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

/' - '‘S

Sg®!®!

i'z


zz^z /,$y i î-î |C

țS'Cș

v-” iții


j)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

k)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 30. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 31. - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 7.

Art. 32. - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 8.

Art. 33. - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în Anexa nr. 9. Art. 34. - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului

și a înghețului sunt cele din Anexa nr.10.

Art. 35. - Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 01 noiembrie ale fiecărui an întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art. 36. - Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

c)    controlul calității serviciului prestat;

d)    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

e)    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

i)    asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

j)    asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

r&Ok

k)    reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

l)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

m)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public șî predarea acestora unităților de ecarisaj

Art. 37. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrative teritoriala a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 38. - Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate șî transportate în mijloace auto special amenajate șî vor fi predate la unitatea de ecarisaj.

Art. 39. - Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

c)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității ta cerințele beneficiarilor;

d)    controlul calității serviciului prestat;

e)    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administratîv-teritorială încredințată;

i)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

j)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

Art. 40. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport, depozitare șî valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuride echipamente electrice și

z

/ 4r-Ri‘ j țl /

? £3’ ! fS

îi y & S

", o Y.&-

electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ - teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 41. - Colectarea deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici se va face potrivit programului specificat în Anexa nr. 11.

Art.42. - Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimîlabîle celor menajere {mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data șî intervalul orar stabilit;

c)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

d)    controlul calității serviciului prestatei ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria administrativ-teritorîală încredințată;

i)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

j)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 10-a

Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

Art. 43. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației, în condițiile legii, în aria administrativ - teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 44. - Deșeurile animaliere provenite din gospodăriile populației vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate șî vor fi predate unităților stabilite în legislația în vigoare.

Art. 45. - Colectarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va face de la toți utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, cât și de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.

Art. 46. - Prestarea activităților de colectare și transport a deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;


b)    ridicarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației în termen de 4 ore de la anunțare și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;

c)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

d)    controlul calității serviciului prestatei ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

g)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h)    asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie admînistrativ-teritorială încredințată;

i)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

j)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 11-a

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Art. 47. - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 48. - (1) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul/depozîtele specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

(2) Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeului (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

Art. 49. - Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în recipientele puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 50. - Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

a)    continuitatea activității, indiferent de anotimp șî condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b)    corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

c)    controlul calității serviciului prestat;

d)    ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

e)    respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

f)    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g)    asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

h)    îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

i)    asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deșeurilor municipale și dotarea acestora
Puncte colectare (platforme îngropate)

Număr containere

NR.

CRT

LOCAȚIA

8LOC

Fracție

umeda

buc/l.lmc

Fracție umedă buc/1.1 mc

Fracție umedă buc/1.1 mc

Fracție uscată buc/1.1 mc

1

ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 9

ZIO

1

1

1

1

2

ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 9

ZIO

1

1

1

1

3

ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 9

ZIO

1

1

1

1

4

STR. COZLANR. 8A

A32

1

1

1

1

5

STR. JEAN STERIADI NR. 30-36

M10-M12

1

1

1

1

6

STR. MURGENI VIS A VIS NR. 14

L25

1

1

1

1

7

STR. VALERIU BRANIȘTE NR. 54-56

4

1

1

1

1

8

STR. LIVIU REBREANU NR. 31

M13

1

1

1

1

9

STR. COZLA NR. 20

A6 SC. 5

1

1

1

1

10

STR. COZLANR. 4

A9

1

1

1

1

11

STR. COZLA NR. 6

A8

1

1

1

1

12

STR. COZLANR. 6

A8

1

1

1

1

13

ALEEA POSTĂVARUL NR. 17

028

1

1

1

1

14

ALEEA ONISIFOR GHIBU NR. 5

026 SC. 3

1

1

1

1

15

ALEEA ONISIFOR GHIBU NR. 7

025 SC. 5

1

1

1

1

16

STR. LEORDANR.5

N21 SC. A

1

1

1

1

17

STR. LEORDANR.3

M P IA SC. C

1

1

1

1

18

STR. RODUL PĂMÂNTULUI NR. 2

05-06

1

1

1

1

19

STR. RODUL PĂMÂNTULUI NR. 2

02-03

1

1

1

1

20

STR. RODUL PĂMÂNTULUI NR. 6

06-07

1

1

1

1

21

STR. BUCOVINA NR. IA

L10

1

1

1

1

22

STR. BUCOVINA NR. 1

F2

1

1

1

1

23

ALEEA BEREVOIEȘTI NR. 3

53-SPATE

1

1

1

1

24

STR. SCHITULUI NR. 14

57 SC. 4

1

1

1

1

25

STR. SCHITULUI NR. 16

43 SC. 2

1

1

1

1

26

ALEEA MORENI NR.4

6G SC. 1

1

1

1

1

27

ALEEA MORENI NR. 2

6G1 SC. 4

1

1

1

1

28

STR. BUCOVINA NR. 7

G2

1

1

1

1

29

STR. ÎNTRECERII NR. 2

G2

1

1

1

1

30

STR. ȘTEFAN NICOLAU NR. 13

LI

1

1

1

1

31

ALLEA BARAJUL BICAZ NR. 6

M26 SC. 2

1

1

1

1

32

ALLEA BARAJUL UZULUI NR. 2

Y16GRĂD.

NR. 183

1

1

1

1 !

33

ALLEA BARAJUL BISTRȚA NR. 6

Z13 SC. 5

1

1

1

1

34

ALLEA BARAJUL BISTRȚA NR. 6

Z13 SC. 8

1

1

1

î

1

35

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 17

L7

1

1

1

1

36

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 13

L5

1

1

1

1

37

ALLEA BUCHETULUI NR. 5-7

C4

1

1

1

1

38

ALEEA PLENIȚA NR. 4

Z8

1

1

1

1

39

ALEEA BUCHETULUI

L2

1

1

1

1

40

ALEEA SIBIANANR. 17

R17

1

1

1

1

41

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 9

Y13-M22

1

1

1

1

42

ALEEA BARAJUL UZULUI NR. 1

Y14-Y15

1

1

1

1

43

STR. LJVIU REBREANU NR. 35

M15

1

1

1

1

44

STR. LiVIU REBREANU NR. 33

M14

1

1

1

1

45

ALEEA BARAJUL BICAZ NR. 8

M27 SC. 1

1

1

1

1

46

ALEEA BARAJUL IEZER NR. 6

M3A

1

1

1

1

47

ALEEA SĂLCIOAREI NR. 37A

M24

1

1

1

1

48

ALEEA BARAJUL IEZER NR. 2

MIA

1

1

1

1

49

STR. ROTUNDĂ NR. 7

H20

1

1

1

1

50

STR. ROTUNDĂ NR. 11

H21

1

1

1

1

51

STR. ROTUNDĂ NR. 15

H23

1

1

1

1

52

ALEEA ROTUNDĂ NR. 2

Y3B

1

1

1

1

53

ALEEA ROTUNDĂ NR. 4A

H19BIS-Y3A

1

1

1

1

54

STR. FIRIDEI NR. 3

H19 SC. 1

1

1

1

1

55

ALEEA CIUCEANR. 2

P15

1

1

1

1

56

ALEEA CIUCEANR. 1

P16

1

1

1

1

57

ALEEA CIUCEA NR. 6

P18

1

1

1

1

58

ALEEA LIPĂNEȘTI NR. 6

J18

1

1

1

1

59

ALEEA CIUCEANR. 5

P20

1

1

1

1

60

STR. VALEROI BRANIȘTE NR. 54-56

Dl SC. A

1

1

1

1

61

BD. CAMILRESSU NR.48

C15

1

1

1

1

62

INTR. BÂRSEi NR. IA

M9BIS

1

1

1

1

63

INTR. BĂDENI NR. 4

Y7

1

1

1

1

64

ALEEA SOLIDARITĂȚII NR. 1

M17

1

1

1

1

65

ALEEA SOLIDARITĂȚII NR. 1

M17 SC. 2

1

1

1

1

66

ALEEA SOLIDARITĂȚII NR.3

M18

1

1

1

1

67

ALEEA SOLIDARITĂȚII NR.5

M19

1

1

1

1

68

ALEEA BARAJUL BISTRIȚA NR. 11

M23 SC. 4

1

1

' 1

1

69

ALEEA BARAJUL BISTRIȚA NR. 11

M23 SC. 1

1

1

1

1

70

ALEEA BARAJUL BICAZ NR. IA

M1BSC.4

1

1

1

1

71

INTR. BĂDENI NR. 2A

Y7BIS

1

1

1

1

72

INTR. SIMBOLULUI NR. 11

Bl SC. 4

1

1

1

1

73

INTR. SIMBOLULUI NR. 11

B1SC. 1

1

1

1

1

74

ALEEA BANU UDREA NR. 2

4

1

1

1

1

75

ALEEA BANU UDREA NR.3

6

1

1

1

1

76

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 2

M21 SC. 3

1

1

1

1

n

STR. LEMNIȘORULUI NR. 2

G40

1

1

1

1

78

STR. LEMNIȘORULUI NR.9

CĂMIN A

1

1

1

1

79

STR. LEMNIȘORULUI NR.9

CĂMIN B

1

1

1

1

80

STR. VALEA BUZĂULUI NR.3

G13

1

1

1

1

81

STR. VALEA BUZĂULUI NR. 1 X

STR. TRAPEZULUI NR.9

G7 SC. 4

1

1

1

/ & /

82

STR. TRAPEZULUINR.il

G35

1

1

1

i    1

83

STR. GURA IALOMIȚEI NR.4

H29

1

1

1

84

STR, GURA IALOMIȚEI NR.4

H30

1

1

1

i WXi

85

ALEEA FETEȘTI NR. 6-12

126

1

1

1

1 \

86

ALEEA PĂDUREA CRAIULUI NR. 2

H2

1

1

1

1    X

87

STR. PLEȘEȘTi NR. 4

Z7-Z8

1

1

1

1

88

ALEEA ONISIFOR GHIBU NR. 4

031

1

1

1

1

89

ALEEA ONISIFOR GHIBU NR. 4

031

1

1

1

1 /


__

WSd

j$M$ >: ^WS3« w'e

'-W.J &/.»

■> . " , Q/ C,

s&’Z

^!2lSi>z90

STR. GURA IALOMIȚEI NR. 18

PC12SC.A

1

1

1

1

91

ALEEA TUDOR CONSTANTIN NR. 4

41 SC. 1-4

1

1

1

1

92

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14

V2O SC. 1

1

1

1

1

93

BD. NICOLAE GRIGORESCU NR. 14

V20 SC. 6

1

1

1

1

94

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 27

42 SC. 1

1

1

1

1

95

ALEEA GIURGENI NR, 5

F8

1

1

1

96

ALEEA GIURGENI NR.3

E6 SC. 1

1

1

1

1

97

STR. GURA IALOMIȚEI NR. 2 X STR. FETEȘTI

H28

1

1

1

1

98

STR. GURA fALOMIȚEI NR. 14

PC10

1

1

1

1

99

STR. LEORDANR. 8XALEEA

ONISIFOR GHIBU

N19 SC. 1

1

1

1

1

100

STR. VALEA BUZĂULUI NR. 1 X

STR. MARIN PAZON

G7SC. H

1

1

1

1

101

ALEEA STĂNILĂ NR. 4

Hll

1

1

1

1

102

ALEEA STĂNILĂ NR. 6

H10 SC. A

1

1

1

1

103

ALEEA STĂNILĂ NR. 5

H7

1

1

1

1

104

ALEEA POSTĂVARUL NR. 5

C5 BIS

1

1

1

1

105

ALEEA POSTĂVARUL NR. 5

C5

1

1

1

1

106

BD. TH. PALLADY NR. 29-31

N3A

1

1

1

1

107

ALEEA POSTĂVARUL NR. 7

C15

1

1

1

1

108

ALEEA POSTĂVARUL NR. 7

C15

1

1

1

1

109

STR. BURDUJENI NR, 18

N15

1

1

1

1

110

STR. BURDUJENI NR, 16

N14

1

1

1

1

111

STR. BURDUJENI NR. 5

A14

1

1

1

1

112

STR. BURDUJENI NR.3

A13

1

1

1

1

113

STR. BURDUJENI NR.3

A13

1

1

1

1

114

STR. BURDUJENI NR. 1

A12

1

1

1

1

115

STR. ZĂVIDENI NR. 1

A10

1

1

1

1

116

STR. ZĂVIDENI NR. 1

A10

1

1

1

1

117

STR. BABA NOVAC NR. 6

T2

1

1

1

1

118

STR. BABA NOVAC NR. 10

NI

1

1

1

1

119

STR. BABA NOVAC NR. 12

M3A

1

1

1

1

120

STR. RĂȘINARI NR. 2

U5

1

1

1

1

121

BD. CAMIL RESSU NR.52

C16

1

1

1

1

122

BD. CAMIL RESSU NR. 44

C14

1

1

1

1

123

BD. CAMIL RESSU NR. 40

C13

1

1

1

1

124

STR. VORONEȚNR. 2

D2

1

1

1

1

125

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 47

J40

1

1

1

1

126

STR. IOSIF HODOȘ NR. 2

J43

1

1

1

1 .

127

ALEEA ROTUNDĂ NR. 4

H6

1

1

1

1

128

ALEEA ROTUNDĂ NR. 2

H8

1

1

1

1

129

STR.JEAN STERIADINR.4

118

1

1

1

1

130

STR.JEAN STER IAD 1 NR. 20

121

1

1

1

1    Z

131

STR. CEAIRULUINR. 1

J9

1

1

1

i    -h

132

STR. JEAN STERIADI NR. 42-44

M12

1

1

1

j

133

ALEEA FETEȘTI NR. 11

J16

1

1

1

_Ir

134

ALEEA PERIȘORUL NR. 14

N4B

1

1

1

i    V

135

STR. POSTĂVARUL NR. 7

C6

1

1

1

î    4

136

STR. GRUIULARGEȘULUI NR. 3

31B

1

1

1

i

137

ALEEA LUNCA BRADULUI NR. 2

H5

1

1

1

î

138

ALEEA LUNCA BRADULUI NR. 1

H4BIS

1

1

1

î

139

ALEEA LUNCA BRADULUI NR. 3

H4

1

1

1

î

140

STR. GHEORGHE PETRAȘCU NR. 16

10 SC. 1

1

1

1

i

141

STR. GHEORGHE PETRAȘCU NR. 16 | 10 SC. 7

1

1

1

i
142

STR. NiCOLAE SEBE NR. 15

Vil

1

1

1

1

143

STR. NICOLAE SEBE NR, 15

Vil

1

1

1

1

144

STR. LIVIU REBREANU NR. 21

M9

1

1

1

1

145

STR. LIVIU REBREANU NR. 23

M10

1

1

1

1

146

STR. LIVIU REBREANU NR. 25

MII

1

1

1

1

147

STR. LIVIU REBREANU NR. 27

M12

1

1

1

1

148

STR. PĂDUREA CRAIULUI NR. 1

H30

1

1

1

1

149

BD. CAMIL RESSU NR. 57

H13 SC. A

1

1

1

1

150

BD. CAMIL RESSU NR. 57

H13 SC. G

1

1

1

1

151

BD. CAMIL RESSU NR. 53

H14 SC. 3

1

1

1

1

152

ALEEA FIRIDEI NR. 1

H15 SC. 1

1

1

1

1

153

ALEEA FIRIDEI NR. 1

H15 SC. 4

1

1

1

1

154

ALEEA FUIORULUI NR. 3

H16ASC. 1

1

1

1

1

155

ALEEA FUIORULUI NR. 3

H16ASC.4

1

1

1

1

156

ALEEA FUIORULUI NR. 3

H16B

1

1

1

1

157

BD. CAMIL RESSU NR. 37

Z4 SC. 1

1

1

1

1

158

BD. CAMIL RESSU NR. 37

Z4 SC. 4

1

1

1

1

159

BD. CAMIL RESSU NR. 39

Z5

1

1

1

1

160

BD. CAMIL RESSU NR. 32

CIO

1

1

1

1

161

STR. ISTRIEI NR. 9

CI SC. 4

1

1

1

1

162

STR. TOMIS NR. 1

H4

1

1

1

1

163

STR. TOMIS NR. 3

H8

• 1

1

1

1

164

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 1

C4

1

1

1

1

165

STR. DRUMUL MURGULUI NR. 2

C3

1

1

1

1

166

STR.TOMISNR. 1

H6

1 -

1

1

1

167

STR. LIVIU REBREANU NR. 18

A5 SC. 3

1

1

1

1

168

ALEEA BARAJUL BISTRIȚEI NR.7

Z5 SC. 3-4

1

1

1

1

169

STR. CÂMPINEANCA NR. 6

2T SC. B

1

1

1

1

170

STR. CÂMPINEANCA NR. 10

4T SC. D

1

1

1

1

171

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 51

J38 SC. B

1

1

1

1

172

STR. LUNCA BRADULUI NR. 1

HI SC. 4

1

1

1

1

173

STR. TRAPEZULUI NR. 9

G2 SC. 6

1

1

1

1

174

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 15

TI SC. 2

1

1

1

1

175

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 15A

T2 SC. 1

1

1

1

1

176

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. ISA

T2 SC. 1

1

1

1

1

177

STR. LIVIU REBREANU NR. 43

Z23

1

1

1

1

178

STR. RĂȘINARI NR. 1

N9 SC. D

1

1

1

1

179

ALEEA CIOPLEA NR. 2

5

1

1

1

1

180

ALEEA CIOPLEA NR. 8

4

1

1

1

1

181

STR. FIZICIENILOR NR. 42

10

1

1

1

1

182

STR. FIZICIENILOR NR.44

11

1

1

1

1

183

STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 54

15

1

1

1

1

184

STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 35-37

BL. 3-4

1

1

1

1

185

STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 35-37

BL. 3-4

1

1

1

1

186

STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 45-47

BL. 6-7

1

1

1

i    A/

187

STR. LĂCRĂMIOAREI NR. 2

8D

1

1

1

1 $

188

STR. DANUBiU NR. 8

6E

1

1

1

1

189

STR. ODOBEȘTI NR. 5

ZI

1

1

1

i lăV

190

INTR. ODOBEȘTI NR. 1

Z2 SC. 6

1

1

1

1

191

STR. ISTRIEI NR. 3

H18

1

1

1

1    V

192

BD. RÂMNICULSĂRATNR. 1

H13

1

1

1

i

193

BD. RÂMNICUL SĂRAT NR. 3

H14

1

1

1

i

194

STR. NEDELCU ION NR. 15

H12

1

1

1

i

195

STR. FOIȘORULUI NR. 88

1

1

1

1

i

196

ALEEA FOIȘORULUI NR. 4

2

1

1

1

1 /

kÂei X/:-197

ALEEA FOIȘORULUI NR. 89-91

5

1

1

1

1

198

ALEEA FOIȘORULUI NR. 89-91

5

1

1

1

1

199

ALEEA BANUUDREANR.8

1

1

1

1

1

200

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 1

M4B

1

1

1

1

201

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 1

M4B

1

1

1

1

202

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 5

M6B

1

1

1

1

203

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 5

M6B

1

1

1

1

204

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 9

MSB

1

1

1

1

205

ALEEA BARAJUL LOTRU NR. 9

MSB

1

1

1

1

206

STR. FETIȚELOR X STR. MITRIȚĂ CONSTANT! NESCU

SCUAR

CENTRAL

1

1

1

1

207

BD. RÂMNICU SĂRAT NR. 7

H17

1

1

1

1

* Prezentul tabel se va putea completa cu noile platforme care vor fi executate ulterior aprobării prezentului Caiet de sarcini.

II) Alte puncte de precolectare deșeuri

A

..A


Număr pubele

ADRESA

NR

BLOC

Fracție umeda

Fracție uscata

Sticla

1 Decembrie 1918

25

U6

1

1

1

1 Decembrie 1918

4

MY10

1

1

1

1 Decembrie 1918

35

L14

1

1

1

1 Decembrie 1918

39

P100-101

1

1

1

1 Decembrie 1918

49

J39

1

1

1

U

43-45

J41,42,43

1

1

1

1 Decembrie 1918

39

P100-101

1

1

1

FI

28

7

1

1

1

1 Decembrie 1918

29E

PM82

1

1

1

1 Decembrie 1918

27A

PM73

1

1

1

1 Decembrie 1918

72

VN5

1

1

1

NO

14

Yll

1

1

1

1 Decembrie 1918

29B

PM79

1

1

1

1 Decembrie 1918

29A

PM78

1

1

1

1 Decembrie 1918

40

UI

1

1

1

1 Decembrie 1918

13

10 TITAN

1

1

1

1 Decembrie 1918

21

11 TiTAN

1

1

1

1 Decembrie 1918

52

14

1

1

1

1 Decembrie 1918

17

IA

1

1

1

1 Decembrie 1918

19

2

1

1

1

1 Decembrie 1918

1

9

1

1

1

1 Decembrie 1918

47

J40

1

1

1

1 Decembrie 1918

35

L14

1

1

1

1 Decembrie 1918

10

M28

1

1

1

1 Decembrie 1918

44

MP1

1

1

1

1 Decembrie 1918

4

MY10

1

1

1

1 Decembrie 1918

2

MY9

1

1

1

1 Decembrie 1918

2

MY9

1

1

1

1 Decembrie 1918

46

020

1

1

1

1 Decembrie 1918

48

022

1

1

1

1 Decembrie 1918

39

P100-101

1

1

1

1 Decembrie 1918

37

P105

..... 1

1

1

\ *

j oA'

yMuCyo/

1 Decembrie 1918

37

P105

1

1

1

1 Decembrie 1918

41

P108

1

1

1

1 Decembrie 1918

41

P108

1

1

1

1 Decembrie 1918

53

P2

1

1

1

1 Decembrie 1918

27B

PM74

1

1

1

1 Decembrie 1918

27C

PM75

1

1

1

1 Decembrie 1918

27C

PM75

1

1

1

1 Decembrie 1918

21E

PM77

1

1

1

1 Decembrie 1918

29C

PM80

1

1

1

1 Decembrie 1918

29D

PM81

1

1

1

1 Decembrie 1918

15

TI

1

1

1

1 Decembrie 1918

15A

T2

1

1

1

1 Decembrie 1918

40

U2

1

1

1

1 Decembrie 1918

62

U20

1

1

1

1 Decembrie 1918

66

U23

1

1

1

1 Decembrie 1918

68

U25

1

1

1

1 Decembrie 1918

38

U3

1

1

1

1 Decembrie 1918

38

U4

1

1

1

1 Decembrie 1918

64A

VN7

1

1

1

1 Decembrie 1918

30

Z4

1

1

1

1 Decembrie 1918

50

11

1

1

1

1 Decembrie 1918

37

P105

1

1

1

1 Decembrie 1918

27D

PM76

1

1

1

1 Decembrie 1918

70

VN6

1

1

1

1 Decembrie 1918

51

J38

1

1

1

1 Decembrie 1918

21E

PM77

1

1

1

1 Decembrie 1918

41

P108

1

1

1

1 Decembrie 1918

24

5

1

1

1

1 Decembrie 1918

8

M27

1

1

1

Academiei

4-6

1

1

1

Adj ud

2

FI

1

1

1

Adj ud

4

F2

1

1

1

Adrian Carstea

70

35

1

1

1

Adrian Carstea

5

33A

1

1

1

Adrian Carstea

3

33B

1

1

1

Adrian Carstea

3

33B

1

1

1

Adrian Carstea

11

36

1

1

1

Adrian Carstea

11

36

1

1

1

Adrian Carstea

13

37

1

1

1

Adrian Carstea

1

30 B

1

1

1

Adrian Carstea

1

30B

1

1

1

Adrian Carstea

70

35

1

1

1

Adrian Carstea

59

30A

1

1

1

Adrian Carstea

1

74

1

1

1

Adrian Carstea

3

75

1

1

1

Agatha Birsescu

25

V26C

1

1

1

Agatha Birsescu

20

V31A

1

1

1

Agatha Birsescu

16

V30A

1

1

1

Agatha Birsescu

11

Vil

1

1

1

Agatha Birsescu

10

V19

1

1

1

Agatha Birsescu

19

V25

1

1

1

Agatha Birsescu

21

V26A

1

1

1

Agatha Birsescu

23

V26B

1

1

1

Agatha Birsescu

20

V31A

1

1

1

Agricultori

117

81

1

1

1

Agricultori

115

79

1

1

1

Agricultori

119

80

1

1

1

Agricultori

117

81

1

1

1

Agricultori

121

82

1

1

1

Alba Eulia

7

1 6

1

1

1

Alba lulia

1

HI

1

1

1

Alba lulia

2

îl

1

1

1

Alba lulia

4

13

1

1

1

Alba lulia

6

15

1

1

1

Alba lulia

8

17

1

1

1

Alba lulia

8

7

1

1

1

Alba lulia

2

11

1

1

1

Alba lulia

8

17

1

1

1

Alba lulia

6

15

1

1

1

Alba lulia

5

14

1

1

1

Alba Eulia

6

15

1

1

1

Alba lulia

8

1 7

1

1

1

AlexanderVon Humboldt

5

V23A

1

1

1

AlexanderVon Humboldt

1

V29    '

1

1

1

Alexandru Moruzzi

1

A10

1

1

1

Alexandru Moruzzi

4

3

1

1

1

Alexandru Moruzzi

10

5

1

1

1

Alexandru Moruzzi

3

AH

1

1

1

Alexandru Moruzzi

9

60V

1

1

1

Alexandru Moruzzi

1

A10

1

1

1

Alexandru Moruzzi

5

A13

1

1

1

Alexandru Moruzzi

5

A13

1

1

1

Alexandru Moruzzi

4

Bl

1

1

1

Alexandru Moruzzi

4

Bl

1

1

1

Alexandru Moruzzi

13

V54

1

1

1

Alexandru Moruzzi

11

V54A

1

1

1

Alexandru Moruzzi

9

V54B

1

1

1

Alexandru Moruzzi

9

V54B

1

1

1

Alexandru Moruzzi

8

V56

1

1

1

Alexandru Moruzzi

10

V57

1

1

1

Alexandru Moruzzi

8

V58

1

1

1

Alexandru Moruzzi

11

V59

1

1

1

Alexandru Moruzzi

8

4

' 1

1

1

Alexandru Moruzzi

4

V57B

1

1

1

Alexandru Moruzzi

4

Bl

1

1

1

Alexandru Moruzzi

6

B6

1

1

1

Alexandru Papiu ilarian

4

43

1

1

1

Alexandru Papiu ilarian

4

43

1

1

1

Alexandru Papiu Ilarian

6

42

1

1

1

Alexandru Papiu Ilarian

4

43

1

1

1

Alexandru Papiu Ilarian

4

43

1

1

1

Alexandru Papiu Ilarian

4

43

1

1

$ $f ^",'    ‘-.yțy

7^/

? 2?i r

/S'

« jCi

W6


W^L. _


<!fji^?j=$!


-"vS / V t V^&>7^r^<AAlexandru Vlahuta

6

M46

1

1

i

Alexandru Vlahuta

5

' M47

1

1

i

Alexandru Vlahuta

5

M47

1

1

i

Alexandru Vlahuta

5

M47

1

1

i

Alexandru Vlahuta

3

M48

1

1

i

Alexandru Vlahuta

1

M49

1

1

i

Alexandru Vlahuta

2

M50

1

1

i

Alexandru Vlahuta

2

M50

1

1

i

Alexandru Vlahuta

2

M50

1

1

i

Alexandru Vlahuta

6

M46

1

1

i

Alexandru Vlahuta

6

M46

1

1

i

Alunelului

2

32

1

1

i

Alunelului

1

40

1

1

i

Alunelului

3

45

1

1

i

Alunelului

4

57

1

1

i

Alunelului

’ 4

57

1

1

i

Anastasie Panu

20

C15

1

1

i

Anastasie Panu

15

D2

1.

1

i

Anastasie Panu

2

Al

1

1

i

Anastasie Panu

2

Al

1

1

i

Anastasie Panu

8

A12

1

1

i

Anastasie Panu

8

A12

1

1

i

Anastasie Panu

30

A16

1

1

i

Anastasie Panu

1

A2

1

1

i

Anastasie Panu

1

A2

1

1

i

Anastasie Panu

3

A3

1

1

i

Anastasie Panu

4

A4

1

1

i

Anastasie Panu

6

A5

1

1

i

Anastasie Panu

10

B7

1

1

i

Anastasie Panu

20

C15

1

1

i

Anastasie Panu

20

C15

1

1

i

Anastasie Panu

13

Dl

1

1

i

Anastasie Panu

13

Dl

1

1

i

Anastasie Panu

15

D2

1

1

i

Anastasie Panu

17

D3

1

1

i

Anastasie Panu

23

D6

1

1

i

Anastasie Panu

23

D6

1

1

i

Anastasie Panu

23

D6

1

1

i

Aniversarii

39A

1

1

i

Apostol Mărgărit

2

107

1

1

i

Apostol Mărgărit

3

108-B

1

1

i

Apostol Mărgărit

1

106

1

1

i

Apostol Mărgărit

3

108

1

1

i

Arenei

22

3

1

1

i

Aristide Pascal

29-31

R3

1

1

i

Armenis

8

J5

1

1

i

Armenis

4

J1

1

1

i

Armenis

6

J3

1

1

i

Armenis

8-10

J5

1

1

i

Armenis

2

P3

1

1

i

Armenis

2

P3

1

! 1

i


Z&x /A\--' /^z
(ojo ®W/

H\». zs&y zSiî ->• \ itl

\^> Vz

\ < ViArmenis

6

J3

1

1

1

Aurel Boțea

1

BSD

1

1

1

Aurel Boțea

9

B5

1

1

1

Aurel Boțea

3

B5C

1

1

1

Aurel Boțea

7

B5A

1

1

1

Aurel Boțea

6

B6A

1

1

1

Aurel Boțea

10

B6B

1

1

1

Aurel Boțea

4

B8

1

1

1

Aurel Boțea

2

B9

1

1

1

Aurel Boțea

IA

D24

1

1

1

Aurel Boțea

4

B8

1

1.

1

Aurel Boțea

8

B6

1

1

1

Aurel Boțea

2

B9

1

1

1

Aurel Boțea

7

B5A

1

1

1

Baba Novac

14

N2

1

1

1

Baba Novac

11A

1

1

1

1

Baba Novac

13A

2

1

1

1

Baba Novac

16

23

1

1

1

Baba Novac

20

24A

1

1

1

Baba Novac

18

24 B

1

1

1

Baba Novac

22

24C

1

1

1

Baba Novac

23

G10

1

1

1

Baba Novac

21

Gll

1

1

1

Baba Novac

19

G12

1

1

1

Baba Novac

17

G13

1

1

1

Baba Novac

17

G13

1

1

1

Baba Novac

15

G15

1

1

1

Baba Novac

13

G16

1

1

1

Baba Novac

11

G17

1

1

1

Baba Novac

5

Ml

1

1

1

Baba Novac

7

M2

1

1

1

Baba Novac

12

M3

1

1

1

Baba Novac

10

NI

1

1

1

Baba Novac

4

R1

1

1

1

Baba Novac

3

S2

1

1

1

Baba Novac

1

S3

1

1

1

Baba Novac

8

TI

1

1

1

Baba Novac

6

T2

1

1

1

Baba Novac

2

UI

1

1

1

Baba Novac

15A

3

1

1

1

Baba Novac

19A

BELVEDERE

1

1

1

Baba Novac

19A

1

1

1

Badeni

1

ZI

1

1

1

Badeni

14

G1

1

1

1

Badeni

12

G2

1

1

1

Badeni

1

M13

1

1

1

Badeni

1

M13

1

1

1

Badeni

3

M18

1

1

1

Badeni

5

M19

1

1

1

Badeni

7

M61

1

1

1

Badeni

6 1

M9

1

1

1

Badeni

4

Y.7

1

1

1

Badeni

2A

Y7BIS

1

1

1

Badeni

10

T5

1

1

1

Badeni

4

T6

1

1

1

Badeni

IA

M13A

1

1

1

Baia Mare

5

12B

1

1

1

Baia Mare

3

12A

1

1

1

Baia Mare

2

4

1

1

1

Baia Mare

2

4

1

1

1

Baia Mare

4

5

1

1

1

Baia Mare

6

7

1

1

1

Baia Mare

6

7

1

1

1

Baia Mare

8

7A1

1

1

1

Baia Mare

8

7A1

1

1

1

Baia Mare

1

8

1

1

1

Băniei

1

1

1

1

Banu Udrea

5

7

1

1

1

Banu Udrea

10

H6

1

1

1

Banu Udrea

10

H6

1

1

1

Banu Udrea

9-11

J2

1

1

1

Banu Udrea

9-11

J2

1

1

1

Banu Udrea

2

4

1

1

1

Banu Udrea

8

1

1

1

1

Banu Udrea

6

2

1

1

1

Banu Udrea

1

5

1

1

1

Banu Udrea

1

5

1

1

1

Banu Udrea

3

6

1

1

1

Banu Udrea

7

8

1

1

1

Banu Udrea

4

G8

1

1

1

Banu Udrea

12

H5

1

1

1

Banu Udrea

10

V102

1

1

1

Banu Udrea

11

V103

1

1

1

Banu Udrea

9

V104

1

1

1

Banu Udrea

14

V99

1

1

1

Banu Udrea

12

V95

1

1

1

Banu Udrea

2

4

1

1

1

Banu Udrea

10

H6

1

1

1

Barajul Bicaz

7

G1

1

1

1

Barajul Bicaz

IA

M1B

1

1

1

Barajul Bicaz

4

M25

1

1

1

Barajul Bicaz

2

M25

1

1

1

Barajul Bicaz

11

M33A

1

1

1

Barajul Bicaz

6

M26

1

1

1

Barajul Bicaz

9

M31

1

1

1

Barajul Bicaz

11B

M32B

1

1

1

Barajul Bicaz

11A

M33

1

1

1

Barajul Bicaz

5

M3B

1

1

1

Barajul Bicaz

11C

M32A

1

1

1

Barajul Bistrița

5

G2

1

1

1

Barajul Bistrița

3

G3

1

1

1

Barajul Bistrița

1

G4

,1

1

1


Z a ^-^'""^'“^V’.-. /A?

/ey/    ftx"'.L- \?s

$ £? ’K YfâăYw i

L'S    f ,

''.zfe'L ZZZ

Barajul Bistrița

11

M23

1

1

1

Barajul Bistrița

16

Y4

1

1

1

Barajul Bistrița

10

Y7

1

1

1

Barajul Bistrița

8

Y8

1

1

1

Barajul Bistrița

6

Z13

1

1

1

Barajul Bistrița

7

Z5

1

1

1

Barajul Bistrița

12

4

1

1

1

Barajul Bistriței

14

Y5

1

1

1

Barajul Bistriței

4

Z6

1

1

1

Barajul Cucuteni

3

A14

1

1

1

Barajul Cucuteni

2

M4A

1

1

1

Barajul Cucuteni

4

M5A

1

1

1

Barajul Cucuteni

6

M6A

1

1

1

Barajul Cucuteni

8

M7A

1

1

1

Barajul Cucuteni

10

M8A

1

1

1

Barajul Dunării

9

10

1

1

1

Barajul Dunării

8

2 IA

1

1

1

Barajul Dunării

2A

21C

1

1

1

Barajul Dunării

3

M35

1

1

1

Barajul Dunării

6

M37

1

1

1

Barajul Dunării

4

M38

1

1

1

Barajul Dunării

2

M39

' 1

1

1

Barajul Dunării

12

M8

1

1

1

Barajul Dunării

10

M8A

1

1

1

Barajul Dunării

9

ZIO

1

1

1

Barajul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barajul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barajul Dunării

4B

21B

1

1

1

Barajul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barajul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barajul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barajul Iezer

2

M1A+B

1

1

1

Barajul Iezer

4

M2A+B

1

1

1

Barajul Iezer

6

M3A

1

1

1

Barajul Lotru

1

M4B

1

1

1

Barajul Lotru

3

MSB

1

1

1

Barajul Lotru

5

M6B

1

1

1

Baraj Lotru

8

N9

1

1

1

Barajul Lotru

7

M7B

1

1

1

Barajul Lotru

9

M8B

1

1

1

Barajul Lotru

10

N10

1

1

1

Barajul Lotru

2A

N23

1

1

1

Barajul Lotru

2

N7

1

1

1

Barajul Lotru

12

Nil

1

1

1

Barajul Lotru

4

N6

1

1

1

Barajul Lotru

6

N8

1

1

1

Barajul Rovinari

14

M7A

1

1

1

Barajul Rovinari

IA

M7A

1

1

1

Barajul Rovinari

12

Y12

1

1

1

Barajul Rovinari

3

Y13

1

1

1

Barajul Rovinari

1B

M7C

l    1

1

1

/cS-’S    '

Z~-/    'W ,!-':7 X</ '*-

WSî®F

\

O'S


w4y. ZZz

Barajul Sadului

0

M.4PRIM

1

1

1

Barajul Sadului

7

M4

1

1

1

Barajul Sadului

7C

M4A3

1

1

1

Barajul Sadului

7A-7B

M4A2

1

1

1

Barajul Sadului

3-5

N12,N13

.1

1

1

Barajul Sadului

1

N5

1

1

1

Barajul Sadului

2

Zll/A

1

1

1

Barajul Sadului

4

T2-TITAN

1

1

1

Barajul Sadului

9

Y10

1

1

1

Barajul Uzului

7

L23A

1

1

1

Barajul Uzului

9

L23B

1

1

1

Barajul Uzului

1

Y14

1

1

1

Barajul Uzului

4

Y15

1

1

1

Barajul Uzului

4

Y15

1

1

1

Barajul Uzului

2

Y16

1

1

1

Barjul Dunării

9

Z10A

1

1

1

Barsei

IA

M9BIS

1

1

1

Barsei

2

M12

1

1

1

Barsei

6

G7

1

1

1

Barsei

7

G4

1

1

1

Barsei

10

G5

1

1

1

Barsei

4

G8

1

1

1

Barsei

4

G8

1

1

1

Barsei

6

G7

1

1

1

Barsei

5

G3

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

256

1

1

1

1

Basarabia

256

II

1

1

1

Basarabia

240

MY6

1

1

1

Basarabia

242

MY7

1

1

1

Basarabia

244

MY8

1

1

1

Basarabia

244

MY8

1

1

1

Basarabia

238

MY5

1

1

1

Becatei

6

R4

1

1

1

Becatei

2-6

R4

1

1

1

Becatei

4

R4

1

1

1

Becatei

31

U24

1

1

1

Becatei

8

U26

1

1

1

Becatei

6A

V7

1

1

1

Becatei

29

VN9

1

1

1

Becatei

2

R4

1

1

1

Berevoiesti

3

53

1

1

1

Berevoiesti

5

54

1

1

1

Blajel

9B

9B

1

1

1

Blajel

4

V3

1

1

1

Blajel

2

V4

1

1

1

Blajel

11

V5

1

1

1

Blajel

13

V6

1

1

1

Blanari

11

11

1

1

1

Blana ri

14

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

4

20 B 1

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

4

20A

1

/ 1

1

21    f

\    A*»'/


?    4    /ww>* / \<s t

W /gfif )«.)

: X \>a«    '-^"^ Q/ O 3


Bogdan Gheorghe Tudor

4

20A

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

2

20B

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

3

21F

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

5

21G

1

1

1

Bogdan Gheorghe Tudor

1

22C

1

1

1

Brailita

5

VIO

1

1

1

Braiiita

9

D9 B

1

1

1

Brailita

7

D9A

1

1

1

Brailita

3

V18

1

1

1

Brailita

3

V18

1

1

1

Brândușelor

9

G4

1

1

1

Brândușelor

3A

1

1

1

Brândușelor

7

G3

1

1

1

Brândușelor

S

V77

1

1

1

Brândușelor

8

V77

1

1

1

Brândușelor

3

V78

1

1

1

Brândușelor

11

HI

1

1

1

Brândușelor

1

V43

1

1

1

Brândușelor

4-15

V64

1

1

1

Brândușelor

6

V70

1

1

1

Brândușelor

6

V70

1

1

1

Brândușelor

6

V70

1

1

1

Brândușelor

10

V75A

1

1

1

Brândușelor

8

V77

1

1

1

Brândușelor

3

V78

1

1

1

Brândușelor

3

V78

1

1

1

Brândușelor

3

V78

1

1-

1

Brândușelor

3

V78

1

1

1

Brândușelor

3

V78

1

1

1

Brândușelor

7

G3

1

1

1

Brândușelor

9

G4

1

1

1

Brândușelor

7

G3

1

1

1

Brândușelor

11

HI

1

1

1

Bratianu

6

COLTEA

1

1

1

Bratianu

39

P6

1

1

1

Bratianu

37

1

1

1

Bratianu

20

1

1

1

Bratianu

44

1

1

1

Bratianu

39

P6

1

1

1

Bratianu

5

5

1

1

1

Bratianu

35

DOINAȘ

1

1

1

Bratianu

44BIS

P7

1

1

1

Breaza

8

V-23-b

1

1

1

Breaza

7

V22A

1

1

1

Breaza

8

V23 B

1

1

1

Breaza

8

V23B

1

1

1

Breaza

6

V24A

1

1

1

Breaza

5

V22B

1

1

1

Breaza

7

V22A

1

1

1

Buchetului

2

1

1

1

Buchetului    |    5-7

C4

1

1

1.Ui


hțif    “*-i1

\‘ ^m,W?-

'cun&'^'

Bucovina

2

FI

1

1

1

Bucovina

IA

L10

1

1

1

Bucovina

IBIS

L10A

1

1

1

Bucovina

5

Ol

1

1

1

Bucovina

3

G1

1

1

1

Bucovina

7

G2

1

1

1

Bucovina

11

G3

1

1

1

Bucovina

9

02

1

1

1

Bucovina

1

F2

1

1

1

Bucovina

3-11

G1G2G3G301

1

1

1

Budacu

5

M3

1

1

1

Budacu

3

M5

1

1

1

Budacu

3A

M6

1

1

1

AL.Buhusi

3

5

1

1

1

Buhusi

1

11

’ 1

1

1

Buhusi

1

11

1

1

1

Buhusi

1

11

1

1

1

Buhusi

2

3

1

1

1

Buhusi

2

3

1

1

1

Buhusi

1

4

1

1

1

Buhusi

1

4

1

1

1

Buhusi

1

4

1

1

1

Buhusi

3

5

1

1

1

Buhusi

7

7

1

1

1

AL.Buhusi

1

4

1

1

1

Buhusi

1

4

1

1

1

Buhusi

4

2

1

1

1

Burdujeni

3

A13TITAN

1

1

1

Burdujeni

5

A14

1

1

1

Burdujeni

7

B2

1

1

1

Burdujeni

3A

GC5

1

1

1

Burdujeni

5A

GC6

1

1

1

Burdujeni

6-8

Nil

1

1

1

Burdujeni

14

N12

1

1

1

Burdujeni

16

N14

1

1

1

Burdujeni

16

N14

1

1

1

Burdujeni

18

N15

1

1

1

Burdujeni

10

N13

1

1

1

Burdujeni

1

A12

1

1

1

Burebista

1

D15

1

1

1

Burebista

4

D13,SC2+4

1

1

1

Burebista

4

D13

1

1

1

Burebista

4

D13

1

1

1

Burebista

2

D14

1

1

1

Burebista

2-4

D14

1

1

1

Burebista

1

D15

1

1

1

Burebista

4

D13

1

1

1

Burebista

3

D16

1

1

1

Burebista

4

D13

1

1

1

Burebista

1

D15

1

1

1

Burniței

60-62

1

1

1

Burniței

60-62

LOT 1

1

1

1

Burniței

60

60P

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

12

60

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

10

61

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

8

62

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

4

63

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

6

72

1

1

1

Buteica Emanoil Marius

2

68

1

1

1

C. F. Robescu

11

1

1

1

Calea Calarasilor

163

38

1

1

1

Calea Calarasilor

253

67

1

1

1

Calea Calarasilor

244

S 21

1

1

1

Calea Calarasilor

323

201

1

1

1

Calea Calarasilor

300

520

1

1

1

Calea Calarasilor

244

S21

1

1

1

Calea Calarasilor

244

S21

1

1

1

Calea Calarasilor

238

77

1

1

1

Calea Calarasilor

105

1

1

1

Calea Calarasilor

117-119

1

1

1

Calea Calarasilor

167

39

1

1

1

Calea Calarasilor

173

42

1

1

1

Calea Calarasilor

173

42

1

1

1

Calea Calarasilor

175

44

1

1

1

Calea Calarasilor

175

44

1

1

1

Calea Calarasilor

175

44

1

1

1

Calea Calarasilor

177

45

1

1

1

Calea Calarasilor

179

49

1

1

1

Calea Calarasilor

156

53

1

1

1

Calea Calarasilor

166

54

1

1

1

Calea Calarasilor

170

56

1

1

1

Calea Calarasilor

172

57

1

1

1

Calea Calarasilor

44

1

1

1

Calea Calarasilor

176

1

1

1

Calea Calarasilor

249

65A

1

1

1

Calea Calarasilor

249

65B

1

1

1

Calea Calarasilor

307

68

1

1

1

Calea Calarasilor

307

68

1

1

1

Calea Calarasilor

177

68

1

1

1

Calea Calarasilor

309

70

1

1

1

Calea Calarasilor

309

70

1

1

1

Calea Calarasilor

311

71

1

1

1

Calea Calarasilor

311

71

1

1

1

Calea Calarasilor

311

71

1

1

1

Calea Calarasilor

240

76

1

1

1

Calea Calarasilor

245-247

Bl

1

1

1

Calea Calarasilor

165

38

1

1

1

Calea Calarasilor

165

38

1

1

1

Calea Calarasilor

173

42

1

1

1

Calea Calarasilor

173

42

1

1

1

Calea Calarasilor

253

67

1

1

1

Calea Calarasilor

244    |

S21

1

1

/ <§> / i ' ,V    \<K> \

/M ifi^l m/z    M


,^w mi j-

iZ# ’W-- r fi/ o .i V ,Mn,. * OMi

V/XvL MM

\(y^    s.'k^


Calea Calarasilor

321

202

1

1

1

Calea Calarasilor

44

WE1SMAN

1

1

1

Calea Calarasilor

32

1

1

1

Calea Calarasilor

36A

1

1

1

Calea Calarasilor

181

50

1

1

1

Calea Calarasilor

3198

319B

1

1

1

Calea Calarasilor

178

60

1

1

1

Calea Calarasilor

178

60

1

1

1

Calea Calarasilor

238

75

1

1

1

Calea Calarasilor

250

SIS

1

1

1

Calea Calarasilor

323

201

1

1

1

Calea Calarasilor

240

76

1

1

1

Calea Calarasilor

189

66

1

1

1

Calistrat Hogaș

24-26

IMOBIL LOT

1

1

1

Calnau

10-16

1

1

1

Caloian Judetu

6

D20

1

1

1

Câloian Judetu

12

D18

1

1

1

Caloian Judetu

12

D18

1

1

1

Caloian Judetu

8

D19B

1

1

1

Caloian Judetu

17

B4C

1

1

1

Caloian Judetu

8

D19A

1

1

1

Caloian Judetu

4

D21A

1

1

1

Caloian Judetu

2

D21B

1

1

1

Calotesti

1

1

1

1

Calotesti

4

CALOTESTI

1

1

1

Călușarilor

1

50

1

1

1

Călușarilor

3

24

1

1

1

Călușarilor

5

25

1

1

1

Călușarilor

4

43A

1

1

1

Călușarilor

4

43A

1

1

1

Călușarilor

1

50

1

1

1

Camil Ressu

53

H14

1

1

1

Camil Ressu

55

N12

1

1

1

Camil Ressu

45

N8

1

1

1

Camil Ressu

64

PM28

1

1

1

Camil Ressu

46

A13

1

1

1

Camil Ressu

50

A14

1-

1

1

Camil Ressu

24

A7B1S

1

1

1

Camil Ressu

2

R2

1

1

1

Camil Ressu

8

1

1

1

1

Camil Ressu

66

1

1

1

1

Camil Ressu

3

13A

1

1

1

Camil Ressu

1

14 B

1

1

1

Camil Ressu

68

1B

1

1

1

Camil Ressu

64

IC

1

1

1

Camil Ressu

62

1D

1

1

1

Camil Ressu

68

2

1

1

1

Camil Ressu

66

2A1

1

1

1

Camil Ressu

4

5

1

1

1

Camil Ressu

21

56A

1

1

1

Camil Ressu

15

57

1

1

1

î-s/ \ViX-iU!


X»SQ V

\V,

», & 5


,£-•

A'

z.Xz


&y


'c“?^Camil Ressu

17

57A

1

1

1

Camil Ressu

9

58

1

1

1

Cami! Ressu

13

58B

1

1

1

Camii Ressu

30

A8B1S

1

1

1

Camil Ressu

34

A10

1

1

1

Camil Ressu

38

AII

1

1

1

Camil Ressu

42

A12

1

1

1

Camil Ressu

46

A13

1

1

1

Camil Ressu

14

A4

1

1

1

Camil Ressu

18

A5

1

1

1

Camil Ressu

22

A6

1

1

1

Camil Ressu

26

A7

1

1

1

Camil Ressu

28

A8

1

1

1

Camil Ressu

12

B5BIS

1

1

1

Camil Ressu

16

B4BIS

1

1

1

Camil Ressu

20

B6B1S

1

1

1

Camil Ressu

32

CIO

1

1

1

Camil Ressu

32

CIO

1

1

1

Camil Ressu

32

Cil

1

1

1

Camil Ressu

36

C12

1'

1

1

Camil Ressu

40

C13

1

1

1

Camil Ressu

52

C16

1

1

1

Camil Ressu

54

C17

1

1

1

Camil Ressu

56

D1A

1

1

1

Camil Ressu

58

DIB

1

1

1

Camil Ressu

57

H13

1

1

1

Camil Ressu

51

Nil

1

1

1

Camil Ressu

29

N2

1

1

1

Camil Ressu

31

N3

1

1

1

Camil Ressu

33

N4

1

1

1

Camil Ressu

35

N5

1

1

1

Camil Ressu

47

N9

1

1

1

Camil Ressu

70

PM26

1

1

1

Camil Ressu

72

PM31

1

1

1

Camil Ressu

2

R1

1

1

1

Camil Ressu

76

S1A

1

1

1

Camil Ressu

74

S2

1

1

1

Camil Ressu

76

S1B-S1C

1

1

1

Camil Ressu

57A

Y2 B-C-Z

1

1

1

Camil Ressu

37

Z4

1

1

1

Camil Ressu

6

2

1

1

1

Camil Ressu

10

3

1

1

1

Camil Ressu

10

3

1

1

1

Camil Ressu

44-48

C14-C15

1

1

1

Camil Ressu

49

H26

1

1

1

Camil Ressu

64

PM28

1

1

1

Camil Ressu

19

56

1

1

1

Camil Ressu

39

Z5

1

1

1

Camil Ressu

23

55

1

1

1

Cami! Ressu

10

3

1

1

1

Camil Ressu

27

NI

1

1

26

Camil Ressu

11

58A

1

1

1

Camil Ressu

33

N4

1

1

1

Campia Libertății

33

21

1

1

1

Campîa Libertății

33

21

1

1

1

Campia Libertății

66

35A

1

1

1

Campia Libertății

46

52

1

1

1

Campia Libertății

43

MC6

1

1

1

Campia Libertății

6

PM52

1

1

1

Campia Libertății

5

PM60

1

1

1

Campia Libertății

9

PM62

1

1

1

Campia Libertății

33

21

1

1

1

Campia Libertății

27

42

1

1

1

Campia Libertății

40

Bl

1

1

1

Campia Libertății

42

B2

1

1

1

Campia Libertății

29

B6

1

1

1

Campia Libertății

62

G14

1

1

1

Campîa Libertății

37

IC3

1

1

1

Campia Libertății

45

MC2

1

1

1

Campia Libertății

43

MC3

1

1

1

Campia Libertății

4

PM51

1

1

1

Campia Libertății

6

PM52

1

1

1

Campia Libertății

6

PM52

1

1

1

Campia Libertății

6

PM52

1

1

1

Campia Libertății

6

PM56

1

1

1

Campia Libertății

33

2 IA

1

1

1

Campia Libertății

64

34A

1

1

1

Campia Libertății

64

34A

1

1

1

Campia Libertății

7

PM61

1

1

1

Campia Libertății

7

PM61

1

1

1

Campia Libertății

31

6-A

1

1

1

Campia Libertății

41

MC4

1

1

1

Campia Libertății

64

34A

1

1

1

Campineanca

4

1T

1

1

1

Campineanca

6

2T

1

1

1

Campineanca

1

P103

1

1

1

Campineanca

1

P103

1

1

1

Campineanca

10

4T

1

1

1

Campineanca

2

RE3

1

1

1

Campineanca

S

3T

1

1

1

Campineanca

3

P109

1

1

1

Ca rol 1

23

P109

1

1

1

Ca rol 1

S

1

1

1

Cavafii Vechi

3

1

1

1

Cea irul ui

3

J10

1

1

1

Cea irul ui

3

J10AB

1

1

1

Cea irul ui

13

M2

1

1

1

Cea irul ui

1

J9

1

1

1

Cerceluș

52

10-11

1

1

1

Cerceluș

52

1

1

1

Cezar Bolliac

72

1

1

1

Cioplea

3A

Bl

1

1

1

Cioplea

1

1

1

1

1

Cioplea

2

5

1

1

1

Ciucea

8

L18

1

1

1

ducea

7

L20

1.

1

1

Ciucea

4

P106

1

1

1

Ciucea

2

P15

1

1

1

Ciucea

4

P18

1

1

1

Ciucea

3

P19

1

1

1

Ciucea

1

P19BIS

1

1

1

Ciucea

5

P20

1

1

1

Ciucea

6

4T

1

1

1

STRADA CIUCEA

5

L19

1

1

1

Ciucea

1

P16

1

1

1

Ciucea

3

P17

1

1

1

Cluceru Udricani

1-3

106A

1

1

1

Cluceru Udricani

1-3

106A

1

1

1

Codrii Neamțului

6

PM26BIS

1

1

1

Codrii Neamțului

13

1

1

1

1

Codrii Neamțului

11

2

1

1

1

Codrii Neamțului

4

5

1

1

1

Codrii Neamțului

13

N B IBIS

1

1

1

Codrii Neamțului

66

N19

1

1

1

Codrii Neamțului

19

NB-2

1

1

1

Codrii Neamțului

13

NB1

1

1

1

Codrii Neamțului

13

NB1

1

1

1

Codrii Neamțului

13

NB1

1

1

1

Codrii Neamțului

13

NB1

1

1

1

Codrii Neamțului

17

NB2A

1

1

1

Codrii Neamțului

6

PM26BIS

1

1

1

Codrii Neamțului

15

6

1

1

1

Codrii Neamțului

15

6

1

1

1

Codrii Neamțului

9

C2B

1

1

1

Codrii Neamțului

2

4

1

1

1

Codrii Neamțului

5-7

CLĂDIREA A

1

1

1

Codrii Neamțului

70

N18

1

1

1

Codrii Neamțului

13

1

1

1

1

Codrii Neamțului

3E

1

1

1

Codrii Neamțului

7M

1

1

1

Coltei

23

COLTEI 23

1

1

1

Coltei

42

1

1

1

Coltei

25

1

1

1

Coltei

23

COLTEI 23

1

1

1

Complexului

10

40

1

1

1

Complexului

1

62

1

1

1

Complexului

8

41

1

1

1

Complexului

10

40

1

1

1

Complexului

8

41

1

1

1

Complexului

8

41

1

1

1

Complexului

5

60

1

1

1

Complexului

3

61

1

1

1

Complexului

1

62

1

1

„ 1

A.- /


6gșf Jf?/

'Q^uuM/


Constantin Brancusi

7

D14

1

1

1

Constantin Brancusi

6

A13

1

1

1

Constantin Brancusi

S

A13BIS

1

1

1

Constantin Brancusi

3

D12

1

1

1

Constantin Brancusi

5

D13

1

1

1

Constantin Brancusi

9

D15

1

1

1

Constantin Brancusi

11

D16

1

1

1

Constantin Brancusi

17

M12

1

1

1

Constantin Brancusi

19

M13

1

1

1

Constantin Brancusi

1

514

1

1

1

Constantin Brancusi

23

T4-T5B

1

1

1

Constantin Brancusi

23

T4-T5C

1

1

1

Constantin Brancusi

23

T4. T5

1

1

1

Constantin Brancusi

15

R19

1

1

1

Constantin Brancusi

21

IVI 14

1

1

1

Constantin Brancusi

2

AII

1

1

1

Constantin Brancusi

21

M14

1

1

1

Constantin Tudor

14B

C.L.O.B.

1

1

1

Constantin Tudor

4

41

1

1

1'

Constantin Tudor

6

40

1

1

1

Copaceni

5

L20

1

1

1

Copaceni

3

L21

1

1

1

Copaceni

1

L22

1

1

1

Copaceni

7

L24

1

1

1

Copaceni

7

L24

1

1

1

Copaceni

47

W3

1

1

1

Cornelîu Coposu

IC

1

1

1

Corneliu Coposu

39A

1

1

1

Corneliu Coposu

IA

1

1

1

Corneliu Coposu

53A

1

1

1

Corneliu Coposu

3

101

1

1

1

Corneliu Coposu

3

101

1

1

1

Corneliu Coposu

7

104

.1

1

1

Corneliu Coposu

4

105A

1

1

1

Corneliu Coposu

1B

Bl

1

1

1

Corneliu Coposu

53

CC

1

1

1

Corneliu Coposu

51

1

1

1

Corneliu Coposu

4

105A

1

1

1

Corneliu Coposu

1-D

1

1

1

Corneliu Coposu

5

103

1

1

1

Corneliu Coposu

5

103

1

1

1

Corneliu Coposu

5

103

1

1

1

Cozla

3

B1B

1

1

1

Cozla

8D

A30

1

1

1

Cozla

8

A7

1

1

1

Cozla

6

AS

1

1

1

Cozla

4

A9

1

1

1

Cozla

3

B1B

1

1

1

Cozla

3

B1A

1

1

1

Cozla

3

B1A

1

1

1

Cozla

3

B1A

1

1

Cozia

3

B1A

1

1

1

Cozfa

3

B1A

1

1

1

Cozia.

2A

F3

1

1

1

Cozia

2

F4

1

1

1

Cozia

3

B1A

1

1

1

Cozia

10

AII

1

1

1

Cozia

6

A8

1

1

1

Cozia

3

B1B

1

1

1

Cozia

SC

A31

1

1

1

Cozia

10A

A11BIS

1

1

1

Crivatului

1

43A

1

1

1

Crivatului

3

44 B

1

1

1

Crivatului

2

51

1

1

1

Daniel Barcianu

31

A2

1

1

1

Danubiu

2

17

1

1

1

Danubiu

7

20G

1

1

1

Danubîu

3

20C

1

1

1

Danubiu

1

20E

1

1

1

Danubiu

5

20H

1

1

1

Danubiu

19

31

1

1

1

Danubiu

21

31A

1

1

1

Danubiu

15

52A

1

1

1

Danubiu

15

55

1

1

1

Danubiu

10

6D1

1

1

1

Danubiu

11

6H

1

1

1

Danubiu

12

6C1

1

1

1

Danubiu

9

6F

1

1

1

Danubiu

13

6C

1

1

1

Decebal

1

H2

1

1

1

Decebal

28

SI

1

1

1

Decebal

7

S12

1

1

1

Decebal

3

S12B

1

1

1

Decebal

10

58

1

1

1

Decebal

1

H2

1

1

1

Decebal

1

H2

1

1

1

Decebal

2

H3

1

1

1

Decebal

11

S-14

1

1

1

Decebal

28

SI

1

1

1

Decebal

6

S10

1

1

1

Decebal

6

S10

1

1

1

Decebal

4

Sil

1

1

1

Decebal

7

S12

1

1

1

Decebal

5

S12A

1

1

1

Decebal

9

S13

1

1

1

Decebal

9

S13

1

1

1

Decebal

9

$13

1

1

1

Decebal

11

S14

1

1

1

Decebal

11

S14

1

1

1

Decebal

13

S15

1

1

1

Decebal

13

S15

1

1

1

Decebal

13

$15

1

1

1

Decebal

17

S16

1

1

1

Decebal

24

S2A

1

1

1

Decebal

20

S3

1

1

1

Decebal

18

S4

1

1

1

Decebal

18

S4

1

1

1

Decebal

18

S4

1

1

1

Decebal

18

S4

1

1

1

Decebal

16

$5

1

1

1

Decebal

16

S5

1

1

1

Decebal

16

S5

1

1

1

Decebal

14

S6

1

1

1

Decebal

12

S7

1

1

1

Decebal

12

S7

1

1

1

Decebal

10

S8

1

1

1

Decebal

1

H2

1

1

1

Decebal

1

H2

1

1

1

Decebal

4

Sil

1

1

1

Decebal

14

S6

1

1

1

Decebal

8

S9

1

1

1

Decebal

6

S10

1

1

1

Decebal

2-4

Sil

1

1

1

Delea Noua

5

1

1

1

Dimitrie Anghel

8

1

1

1

Dimitrie Anghel

1

M45

1

1

1

Dimitrie Bolintineanu

3

1

1

1

Dimitrie Bolintineanu

5

1

1

1

Doamnei

27-29

1

1

1

Doamnei

5

1

1

1

Dristorului

6

B14

1

1

1

Dristorului

114

13C

1

1

1

Dristorului

5

A20

1

1

1

Dristorului

98

11

1

1

1

Dristorului

3

A21

1

1

1

Dristorului

5

A20

1

1

1

Dristorului

102

10

1

1

1

Dristorului

100

10A

1

1

1

Dristorului

98

11

1

1

1

Dristorului

112

13

1

1

1

Dristorului

104

15B

1

1

1

Dristorului

108-110

16ABC

1

1

1

Dristorului

108-110

16ABC

1

1

1

Dristorului

96

17

1

1

1

Dristorului

97-119

63

1

1

1

Dristorului

5

A20

1

1

1

Dristorului

3

A21

1

1

1

Dristorului

1

A23

1

1

1

Dristorului

4

B13

1

1

1

Dristorului

81-88

B13

1

1

1

Dristorului

6

B14

1

1

1

Dristorului

2

B7

1

1

1

Dristorului

96

12B

1

1

1 I

Dristorului

96.

12B

1

1

1

Dristorului

91-95

1

1

1

Dud ești

188

A

1

1

1

Dumitru Dragan

2

8A2

1

1

1

Dumitru Ganovici

15A

1

1

1

Dumitru Papazoglu

7

B10

1

1

1

Dumitru Papazoglu

7

B10

1

1

. 1

Dumitru Papazoglu

10

C6

1

1

1

Dumitru Pene

IA

1 34

1

1

1

Dumitru Pene

4

Jll

1

1

1

Dumitru Pene

5

J51

1

1

1

Dumitru Pene

1

J52

1

1

1

Dumitru Pene

1

J52

1

1

1

Dumitru Pene

1

J 52

1

1

1

Dumitru Pene

2

J7

1

1

1

Emil Botta

2

M108

1

1

1

Emil Botta

2

M108

1

1

1

Emil Botta

1

M109

1

1

1

Emil Botta

4

M104

1

1

1

Emil Botta

6

M107

1

1

1

Emil Botta

3

M105

1

1

1

Emil Botta

1

M109

1

1

1

Emil Girieanu

10

A2

1

1

1

Emil Girieanu

9

A4

1

1

1

Emil Girieanu

6

V52C

1

1

1

Emil Girieanu

13

A9

1

1

1

Emil Girieanu

12

Al

1

1

1

Emil Girieanu

9

A4

1

1

1

Emil Girieanu

11

A8

1

1

1

Emil Girieanu

4

F

1

1

1

Emil Girieanu

4

V53D

1

1

1

Energeticienilor

9

M4A

1

1

1

Energeticienilor

9-11

1

1

1

Energeticienilor

9,11

1

1

1

Eprubetei

15-17

Al

1

1

1

Eprubetei

17 A-19

A2

1

1

1

Eufrosina Popescu

54

37A+B

1

1

1

Eugeni u Ca rada

5-7

1

1

1

Eugeniu Carada

5-7

1

1

1

Fetești

6-12

126

1

1

1

Fetești

54-56

1

1

1

Fetești

2

V12

1

1

1

Fetești

17

J16

1

1

1

Fetești

7

F2

1

1

1

Fetești

3-5

F3

1

1

1

Fetești

1

F4

1

1

1

Fetești

5

H27

1

1

1

Fetești

2-4

125

1

1

1

Fetești

10

V13

1

1

1

Fetești

9-15

FI

1

1

1

Fetești

4

F5

1 | 1 / 1

1


'5Z    <.7..; W\

i--;U    'Z

M/ J

!w

"2 vz

tx,\$ X^’--7

Xt lj?ș ș: e‘Ț \


•^7 Ci; G/,O.


Fetești

2

VI2

1

1

1

Fetești

52

T1-T2-T3

1

1

1

Fetești

17

J16

1

1

1

Fetești

5

H27

1

1

1

Fetești

44A

1

1

1

Fetești

42B

TE EA

RESIDENCE2

1

1

1

Firidei

1

H15

1

1

1

Firidei

3

H19

1

1

1

Firidei

3

H19

1

1

1

Firidei

3

H19

1

1

1

Firidei

3

H19

1

1

1

Fizicienilor

19

1

1

1

1

Fizicienilor

16

10A

1

1

1

Fizicienilor

18A

11

1

1

1

Fizicienilor

44

11

1

1

1

Fizicienilor

46-48

12-13

1

1

1

Fizicienilor

21

1F

1

1

1

Fizicienilor

14

1

1

1

Fizicienilor

14

1G

1

1

1

Fizicienilor

21

2

1

1

1

Fizicienilor

14

2A

1

1

1

Fizicienilor

19

2B

1

1

1

Fizicienilor

17

2C

1

1

1

Fizicienilor

15

2D

1

1

1

Fizicienilor

10

2G

1

1

1

Fizicienilor

12

2G1

1

1

1

Fizicienilor

24

30A

1

1

1

Fizicienilor

13

3A

1

1

1

Fizicienilor

4

3C

1

1

1

Fizicienilor

8

3D

1

1

1

Fizicienilor

8

3D

1

1

1

Fizicienilor

11

3E

1

1

1

Fizicienilor

4

3F

1

1

1

Fizicienilor

40-42

9-10

1

1

1

Fizicienilor

20

A20

1

1

1

Fizicienilor

0722.520.548+J+C991:H991

D3A

1

1

1

Fizicienilor

3

D3b

1

1

1

Fizicienilor

9

D4A

1

1

1

Fizicienilor

7-9

D4B

1

1

1

Fizicienilor

18

11A

1

1

1

Fizicienilor

19

2B

1

1

1

Fizicienilor

8

3D

1

1

1

1

1

1

Fizicienilor

23

1

1

1

Fizicienilor

27

2A

1

1

1

Fizicienilor

22

2 IA

1

1

1

Fizicienilor

12

1B

1

1

1

Fizicienilor

1

D2A

1

1

1

Florin Ciungan

7

1

1

1

Florin Ciungan

9    |    64

1

1

1

. i


VA

VvrV 'Florin Ciungan

9

64 B

1

1

1

Florin Ciungan

3

67

1

1

1

Fiorin Ciungan

1

69

1

1

1

Foișorului

3

4

1

1

1

Foișorului

88

1

1

1

1

Foișorului

4

2

1

1

1

Foișorului

1

3

1

1

1

Foișorului

1

- 3

1

1

1

Foișorului

2

D

1

1

1

Foișorului

2A

E

1

1

1

Foișorului

17

F10C

1

1

1

Foișorului

16

F11C

1

1

1

Foișorului

16

F11C

1

1

1

Foișorului

16

F11C

1

1

1

Foișorului

16

F11C

1

1

1

Foișorului

18

F12C

1

1

1

Foișorului

20

F13C

1

1

1

Foișorului

20

F13C

1

1

1

Foișorului

20

F13C

1

1

1

Foișorului

4

F1C

1

1

1

Foișorului

6

F2C

1

1

1

Foișorului

8

F3C

1

1

1

Foișorului

8

F3C

1

1

1

Foișorului

5

F4C

1

1

1

Foișorului

7

F5C

1

1

1

Foișorului

7

F5C

1

1

1

Foișorului

9

F6C

1

1

1

Foișorului

11

F7C

1

1

1

Foișorului

11

F7C

1

1

1

Foișorului

13

F8C

1

1

1

Foișorului

13

F8C

1

1

1

Foișorului

15

F9C

1

1

1

Foișorului

IA

V74

1

1

1

Foișorului

2

1

1

1

1

Foișorului

95

1

1

1

1

Foișorului

24

F14C

1

1

1

Foișorului

24

F14C

1

1

1

Foișorului

122-124

?

1

1

1

Foișorului

126

?

1

1

1

Foișorului

20A

?

1

1

1

Foișorului

107A-109

1

1

1

Franceza

52

1

1

1

Franceza

9

9

1

1

1

Franceza

30

1

1

1

Fuiorului

3

H16A

1

1

1

Fuiorului

5

H16B

1

1

1

Fuiorului

7

H17

1

. 1

1

Fuiorului

1

H25

1

1

1

Fuiorului

2-4-6

Y3

1

1

1

Gabroveni

61

1

1

1

Gabroveni

61

1

1

1

34

/Gabroveni

4

1

1

1

Gării Catelu

170

170 A

1

1

1

Gării Catelu

174

EA

1

1

1

George lonescu-Gion

2

1'

1

1

George lonescu-Gion

10

IG.10

1

1

1

George lonescu-Gion

16

1

1

1

Gheorghe Dem Teodorescu

11D

1

1

1

Gheorghe Dem Teodorescu

11-13

IRIS

1

1

1

Gheorghe Manea

15

1

1

1

Gheorghe Petrascu

53

PM 53

1

1

1

Gheorghe Petrascu

53

PM53

1

1

1

Gheorghe Petrascu

14A

9A

1

1

1

Gheorghe Petrascu

14B

A9BIS

1

1

1

Gheorghe Petrascu

10

B7

1

1

1

Gheorghe Petrascu

12

B8

1

1

1

Gheorghe Petrascu

51

PM54

1

1

1

Gheorghe Petrascu

16

10

1

1

1

Gheorghe Petrascu

14

B9

1

1

1

Gheorghe Petrascu

51

PM54

1

1

1

Gheorghe Tattarescu

4

PI

1

1

1

Gheorghe Tattarescu

8

S13

1

1

1

Gheorghe Tattarescu

6

P2

1

1

1

Ghita Serban

18

8E

1

1

1

Ghita Serban

12

8B

1

1

1

Ghita Serban

18

8D

1

1

1

Ghita Serban

92

1

1

1

Ghita Serban

2

XII

1

1

1

Ghita Serban

4

X17

1

1

1

Ghita Serban

14

8C

1

1

1

Ghita Serban

6

X2

1

1

1

Ghita Serban

10

8A

1

1

1

Giurgeni

6

F12

1

1

1

Giurgeni

2

F14

1

1

1

Giurgeni

19-23

FII

1

1

1

Giurgeni

4

F13

1

1

1

Giurgeni

1

F6

1

1

1

Giurgeni

7

F8

1

1

1

Giurgeni

9/11

F9

1

1

1

Giurgeni

3-5

1

1

1

Giurgeni

13-17

FIO

1

1

1

Grădinarilor

19-21

1

1

1

Gruiu Argeșului

IA

MC5

1

1

1

Gruiul Argeșului

1

3 IA

1

1

1

Gruiul Argeșului

3

31B

1

1

1

Gruiul Argeșului

IA

MC5

1

1

1

Gura laîomitei

6

H30

1

1

1

Gura laîomitei

2

H28

1

1

1

Gura laîomitei

7

8

1

1

1

Gura laîomitei

4

H29

1

1

1

Gura laîomitei

8

H31

1

1

1

Gura laîomitei

10

H32

1

% A? /'>,,<p\

ti

-X^X /J P$

7î _ ? k,.F / - **• ș


? £~ ÂÎ Av

vX> <5'

X'SiX&’țn

Wi


V*Z £<* /

u VX'?

UrXX


Gura lalomitei

12

H33

1

1

1

Gura lalomitei

3

P.C.9

1

1

1

Gura lalomitei

16

PC11

1

1

1

Gura lalomitei

14

PC 10

1

1

1

Gura lalomitei

3

PC

1

1

1

Gura lalomitei

3

PC9

1

1

1

Gura lalomitei

3

PC9

1

1

1

Gura lalomitei

3

PC9

1

1

1

Gura lalomitei

18

PC12

1

1

1

Gura lalomitei

18

PC12

1

1

1

Gura lalomitei

5

PC8

1

1

1

Gura lalomitei

3

PC9

1

1

1

Gura lalomitei

22

1

1

1

1

Gura lalomitei

22A

1

1

1

Gura Siriului

65A

DGS 65A

1

1

1

Gura Vadului

8

G20

1

1

1

Gura Vadului

6

G21-22

1

1

1

Gura Vadului

3

G23

1

1

1

Gura Vadului

4

G25

1

1

1

Gura Vadului

1

G26

1

1

1

Gura Vadului

2

G27

1

1

1

Horbotei

8

3

1

1

1

Horbotei

6

4 TITAN

1

1

1

Horbotei

4

G5

1

1

1

Horbotei

1

Ml

1

1

1

Horbotei

2

IVI 10

1

1

1

Horbotei

2A

MII

1

1

1

Horbotei

3

M2

1

1

1

Horbotei

12

1

1

1

Hristo Botev

8

1

1

1

Hristo Botev

27

1

1

1

Hristo Botev

12-14

1

1

1

Hristo Botev

26

1

1

1

Hristo Botev

22

1

1

1

Hristo Botev

44

CORP A+B+C

1

1

1

Hristo Botev

10

1

1

1

Hristo Botev

5

1

1

1

la nea

1

V17

1

1

1

la nea

2

V18

1

1

1

lancu Brezeanu

4

V31B

1

1

1

llioara

16

M32

1

1

1

llioara

12

M30

1

1

1

llioara

10

,M30A

1

1

1

llioara

14b

14b

1

1

1

llioara

14

M30C

1

1

1

llioara

8

M31

1

1

1

llioara

16

M32

1

1

1

llioara

1

PM29

1

1

1

llioara

2BIS

PM30

1

1

1

llioara

2

PM30A

1

1

1

llioara

3

PM27

1

, . 1 i 1Independentei

2K

2K

1

1

1

Independentei

2K

1

1

1

Independentei

FN

1

1

1

Industriilor

56

1

1

1

învingătorilor

27B

1

1

1

învingătorilor

29

STELLA

1

1

1

învingătorilor

27B

1

1

1

Ion Agarbiceanu

3-11

A

1

1

1

Ion C. Filitti

10

10

1

1

1

Ion Filibîliu

1-3

1

1

1

Ion Ghica

7

1

1

1

Ion Ghica

3

1

1

1

Ion Ghica

1

1

1

1

losif Ion

4

7A1

1

1

1

losif Ion

S

7A

1

1

1

Ion Mortun

8-12

1

1

1

Ion Nedelcu

3

IA

1

1

1

Ion Nedelcu

7

3A

1

1

1

Ion Nedelcu

15

H12

1

1

1

Ion Nedelcu

1

1

1

1

1

Ion Nedelcu

17

Hll

1

1

1

Ion Nedelcu

3

3

1

1

1

Ion Nedelcu

7

3A

1

1

1

Ion Nedelcu

4

A9

1

1

1

Ion Pillat

1

F5

1

1

1

Ion Pillat

2

G1

1

1

1

Ion Tuculescu

36

2 IA

1

1

1

Ion Tuculescu

34

25

1

1

1

Ion Tuculescu

19

37C

1

1

1

Ion Tuculescu

42A

PM40

1

1

1

Ion Tuculescu

25

L2

1

1

1

Ion Tuculescu

38

G5

1

1

1

Ion Tuculescu

37

07

1

1

1

Ion Tuculescu

21-23

22

1

1

1

Ion Tuculescu

40

G8

1

1

1

Ion Tudor

4

5

1

1

1

Ion Tudor

3

6 TITAN

1

1

1

Ion Tudor

1

8

1

1

1

losif Albu

88

1

1

1

losif Hodos

1

P.C.5-P.C.

1

1

1

losif Hodos

6

J15

1

1

1

losif Hodos

4

J50

1

1

1

losif Hodos

IA

P102

1

1

1

losif Hodos

1

PC5-PC6

1

1

1

losif Ion

7

55A

1

1

1

losif Ion

10

6A1

1

1

1

losif Ion

12

6C2

1

1

1

losif Ion

4

7A1

1

1

1

losif Ion

4

7A1

1

1

1

losif Ion

5

56

1

1

1

losif Ion

10

6A1

1

1

/ i

37 feY W VA-4j[

ș.3 ?< iJW$AI ,;-/ c-3 î

VM, xPZ?/

losif Ion

6

7B

1

1

1

losif Ion

2

B9

1

1

1

Istriei

10

19C

1

1

1

Istriei

10

19C

1

1

1

Istriei

25

2

1

1

1

Istriei

6

21D

1

1

1

Istriei

4

21E

1

1

1

Istriei

24-26

24-26

1

1

1

Istriei

23

2B

1

1

1

Istriei

18

3A

1

1

1

Istriei

18

3A

1

1

1

Istriei

21

3B

1

1

1

Istriei

22

3D

1

1

1

Istriei .

16

3E

1

1

1

Istriei

16

3E

1

1

1

Istriei

30

41

1

1

1

Istriei

28

42

1

1

1

Istriei

28

42

1

1

1

Istriei

1

C-2

1

1

1

Istriei

7

C6

1

1

1

Istriei

9

C7

1

1

1

Istriei

3

H18

1

1

1

Istriei

34

10

1

1

1

Istriei

20

3E1

1

1

1

Istriei

5

H16

1

1

1

Istriei

12

19D

1

1

1

Istriei

32

10B

1

1

1

Istriei

8

21C

1

1

1

ivo Andric

10

10

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

L17

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

117

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

3

124

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

18

119

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

40

MII

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

2

G4

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

4

118

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

8

120

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

7

122

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

5

1 23

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

6

I.18BIS

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

10-14

117

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

14

117

1

1

1

Jeân-Aiexandru Steriadi

16

J14

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

27

L15

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

23-25

L16

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

23-25

L16

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

23-25

L16

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

23-25

L16

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

23-25

L16

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

L17

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

L17

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

L17

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

22

L17

1

1

1

Jean-Atexandru Steriadi

30-38

M10

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

42-44

M12

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

48

M14

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

50

M14BIS

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

11

M3

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

19

P20BIS

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

9

PC4

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

29

V2

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

29

V3

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

29

V4

1

l'

1

Jean-Alexandru Steriadi

29

V5

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

1

G3

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

20

121

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

46

M13

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

52

M15

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

54

M19

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

29

VI

1

1

1

Jean-Alexandru Steriadi

24

M9

1

1

1

Jieneasca

7

33

1

1

1

Jieneasca

3

46

1

1

1

Jieneasca

1

47

1

1

1

Jieneasca

5

34

1

1

1

Labirint

106

1

1

1

Labirint

149

L117BIS

1

1

1

Laborator

133

S5

1

1

1

Laborator

126

38

1

1

1

Laborator

124

40

1

1

1

Laborator

129

S2A

1

1

1

Laborator

125-127

SI

1

1

1

Laborator

125

SI

1

1

1

Laborator

130-132

S18

1

1

1

Laborator

131

S2

1

1

1

Laborator

134

S22

1

1

1

Laborator

136

S31A

1

1

1

Laborator

133

S5

1

1

1

Laborator

135

S6

1

1

1

Laborator

137

S7

1

1

1

Laborator

139

S8

1

1

1

Laborator

141

S9

1

1

1

Laborator

123

V14

1

1

1

Laborator

128

39

1

1

1

Laborator

138

S31B

1

1

1

Laborator

145

Sil

1

1

1

Laborator

143

S10

1

1

1

La ce ni

11

PM83

1

1

1

Laceni

13

PM84

1

1

1

Laceni

15

PM85

1

1

1

Laceni

11

PM83

1

1

1

Lăcrămioarei

31

1

1

-i-

1

\'<r

39


irrg. ' Șli'U


BS


iste

ÎO \Q ii'-'--,?;

A    s„ zv

TJ

\ S

\M~y


-■ <$/& R’£<i>


Lăcrămioarei

50

17

. 1

1

1

Lăcrămioarei

29

18

1

1

1

Lăcrămioarei-

39

19

1

1

1

Lăcrămioarei

41

20

1

1

1

Lăcrămioarei

46

6

1

1

1

Lăcrămioarei

46

6

1

1

1

Lăcrămioarei

45-47

6-7

1

1

1

Lăcrămioarei

45-47

6-7

1

1

1

Lăcrămioarei

2

8D

1

1

1

Lăcrămioarei

2

8D

1

1

1

Lăcrămioarei

9

9

1

1

1

Lăcrămioarei

1

9A

1

1

1

Lăcrămioarei

3

9B

1

1

1

Lăcrămioarei

4

9C

1

1

1

Lăcrămioarei

2

9D

1

1

1

Lăcrămioarei

33

2

1

1

1

Lăcrămioarei

54

15

1

1

1

Lăcrămioarei

52

16

1

1

1

Lăcrămioarei

35-37

3-4

1

1

1

Lemnisoruiui

2

G40

1

1

1

Lemnisoruiui

6

G41

1

1

1

Lemnisoruiui

4

G42

1

1

1

Leorda

3

MP1-A

1

1

1

Leorda

8

N20

1

1

1

Leorda

5

N21

1

1

1

Lipanesti

3

10

1

1

1

Li pan ești

2

J12

1

1

1

Lipanesti

4

J17

1

1

1

Lipanesti

6

J18

1

1

1

Lipanesti

8

J19

1

1

1

Lipanesti

15

J20

1

1

1

Lipanesti

2

J21

1

1

1

Lipanesti

2

J22

1

1

1

Lipanesti

1

Ml

1

1

1

Lipanesti

15

J20

1

1

1

Lipscani

12

12

1

1

1

Liviu Rebreanu

11

49

1

1

1

Liviu Rebreanu

6

Bl

1

1

1

Liviu Rebreanu

11

49

1

1

1

Liviu Rebreanu

9A .

50A

1

1

1

Liviu Rebreanu

7

51

1

1

1

Liviu Rebreanu

7A

5 IA

1

1

1

Liviu Rebreanu

5

52

1

1

1

Liviu Rebreanu

5

52

1

1

1

Liviu Rebreanu

12

K2

1

1

1

Liviu Rebreanu

12

A3

1

1

1

Liviu Rebreanu

16

A4

1

1

1

Liviu Rebreanu

20

A6

1

1

1

Liviu Rebreanu

6

Bl

1

1

1

Liviu Rebreanu

12A

K1

1

1

1

Liviu Rebreanu

12

K1A

1

1

1

“    © ■ Mm -a

Liviu Rebreanu

12

K2

1

1

1

Liviu Rebreanu

12

K2

1

1

1

Liviu Rebreanu

25

MII

1

1

1

Liviu Rebreanu

27

M12

1

1

1

Liviu Rebreanu

31

M13

1

1

1

Liviu Rebreanu

33

M14

1

1

1

Liviu Rebreanu

35

M15

1

1

1

Liviu Rebreanu

37

M16

1

1

1

Liviu Rebreanu

29

M36

1

1

1

Liviu Rebreanu

35A

M36A

1

1

1

Liviu Rebreanu

21

M9

1

1

1

Liviu Rebreanu

13

N2

1

1

1

Liviu Rebreanu

13A

N20

1

1

1

Liviu Rebreanu

15

N3

1

1

1

Liviu Rebreanu

17

N4

1

1

1

Liviu Rebreanu

2

N6

1

1

1

Liviu Rebreanu

39

PM22

1

1

1

Liviu Rebreanu

39

PM22

1

1

1

Liviu Rebreanu

32B

PM71

1

1

1

Liviu Rebreanu

32C

PM72

1

1

1

Liviu Rebreanu

41

Z22

1

1

1

Liviu Rebreanu

43

Z23

1

1

1

Liviu Rebreanu

3

53

1

1

1

Liviu Rebreanu

10

A2

1

1

1

Liviu Rebreanu

14

K

1

1

1

Liviu Rebreanu

23

M10

1

1

1

Liviu Rebreanu

39

PM22

1

1

1

Liviu Rebreanu

32A

PM70

1

1

1

Liviu Rebreanu

18

A5

1

1

1

Liviu Rebreanu

35A

M36A

1

1

1

Liviu Rebreanu

46-58

.1

1

1

Liviu Rebreanu

9

50

1

1

1

Liviu Rebreanu

37

M24

1

1

1

Logofăt Tautu

2

C3

1

1

1

Logofăt Tautu

6

C5ARMONIA

1

1

1

Logofăt Tautu

4

C4

1

1

1

Lotri oara

19

M31A

1

1

1

Lotri oara

17

M31B

1

1

1

Lotri oara

1

N10

1

1

1

1

1

1

Lotrioara

3

V30

1

1

1

Lotrioara

5

V31

1

1

1

Lotrioara

7

V32

1

1

1

Lotrioara

9

V33

1

1

1

Lotrioara

15

V37

1

1

1

Lotrioara

17

V38

1

1

1

Lotrioara

13-15

V41

1

1

1

Lotrioara

20

V39

1

1

1

Lotrioara

13

V36

1

1

1

Lotrioara

39

V40

1

1

1

Lotrioara

11

V34

1

1

1 1

Lucaciu Vasile

18

B

1

1

1

Lucian Blaga

3

J5

1

1

1

Lucian Blaga

2

K1

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

. 13

G1

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

17

MC18

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

19

MC18A

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

19

MC18A

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

15

MC19

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

15

MC19

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

14

MY3

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

16

MY4

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

16

MY4

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

4

TI

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

3

Y1

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

9

Y2

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

7

G2

1

1

1

Lucretiu Patrascanu

1

G3

1

1

1

Lugojana

2

11

1

1

1

Lugojana

2

11

1

1

1

Lugojana

4

12

1

1

1

Lugojana

10

15D

1

1

1

Lugojana

11

47

1

1

1

Lugojana

7-9

50-50A

1

1

1

Lugojana

2

11

1

1

1

Lunca Bradului

4

B6A

1

1

1

Lunca Bradului

4

B6

1

1

1

Lunca Bradului

IBIS

B7

1

1

1

Lunca Bradului

1

HI

1

1

1

Lunca Bradului

3

H4

1

1

1

Lunca Bradului

1

H4BIS

1

1

1

Lunca Bradului

2

H5

1

1

1

Lunca Bradului

8

M 31 K

1

1

1

Lunca Bradului

6

M31

1

1

1

Lunca Bradului

IA

H5BIS

1

1

1

Lunca Marcusului

58B

58B

1

1

1

Lunca Marcusului

56-58

1

1

1

Lunca Moldovei

1

B4

1

1

1

Lunca Mureșului

7

Y4C

1

1

1

Lunca Mureșului

5

Y4B

1

1

1

Madarasi

1

D10

1

1

1

Madarasi

11

Dl

1

1

1

Madarasi

5

D10A

1

1

1

Madarasi

13

D4

1

1

1

Madarasi

9

D6

1

1

1

Madarasi

7

D7

1

1

1

Madarasi

3

D9

1

1

1

Mamulari

4

C2

1

1

1

Mamuîari

4

C2

1

1

1

Mamulari

2

CI

1

1

1

Mamulari

1

1

1

1

Mantuleasa

5

1

1

1

Mantuleasa

12

MANTULEASA

1

1

1

Mantuleasa

3

MANTULEASA

1

1

1

Marin Bonea

36

7

1

1

1

Marin Bonea

2

13

1

1

1

Marin Bonea

2

13/2

1

1

1

Marin Bonea

36

7

1

1

1

Matei Basarab

104

72

1

1