Hotărârea nr. 356/2018

HCLS3 nr.356 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor nr. 5, 8,9,10,18,19,20, 21,24,28,32,34,36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 157977/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 157622/06.08.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 410/11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

-    Adresa nr. 157638/06.08.2018 a Direcției Investiții și Achiziții.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

A.    *    4    '    '

In temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Anexele nr. 5, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-23 la prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IU LI ANA VĂDUVA


CONTRAS SEC

EAZA AR

HĂITĂ


MARlfe

NR. 356 DIN 07.08.2018

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Mizil nr. 7, bl. G19

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incatzîre si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + NI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,752,937.65lei,

2,448,918.54lei


- 186.40lei/mp = 124.27 lei / mp = 82.85 lei/mp = 20.71 lei / mp = 2.07 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 416.30 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul l: 2,752,937.65/ 2,448,918.54 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 + 20 la tr.3 apartamente

Aujocuînte 5882.6 mp

Arie utila bloc =5882.60mp

Ad = 6766.14 mp

Ac = 1144.98 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

61.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 575045.37 kWh/an, in tone echivalent petrol, 47.13 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 138010.89 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str. Lăcrămioarei nr. 2, bl. 9D

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseui peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,257,411.69leî,

2,012,116.38lei


= 219.18lei / mp = 146.12 lei / mp = 97.41 lei / mp = 24.35lei / mp = 2.44 leî / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 489.50 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+IW ):

Anul I: 2,257,411.69/2,012,116.38 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE Si VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte — 4110,53 mp

Arie utila bloc ~4110.53mp

Ad = 4734.62 mp

Ac - 775.52 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic 78.02 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 519031.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 42.54 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 94814.62 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Al.Stanila nr.6,bl.H10,sc A-G

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

7,153,010.81 lei,


6,375,217.77lei


= 213.65lei / mp = 142.44 lei / mp = 94.96 lei / mp = 23.74Iei / mp = 2.37 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


“ 477.16 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 7,153,010.81/6,375,217.77 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 fa tr.2 + 20 la tr.3 + 20 la tr.4 + 20 la tr.5 + 20 ia tr.6 + 20 la tr.7 apartamente Aujocuinte - 13360.77 mp Arie utila bloc =1 3360.77mp Ad = 18466.79 mp Ac = 2638.81 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

76.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 2380419.63 kWh/an, in tone echivalent petrol, 195.12 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 413593.43 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit

ASOCIFRFA-privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Drumul Murgului nr. 6 bl. H2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,157,012.36lei,

1,033,258.32Iei


= 263.69lei / mp = 175.79 lei / mp = 117.20 lei / mp = 29.30lei / mp = 2.93 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 588.91 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul L 1,157,012.36/ 1,033,258.32 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

22 apartamente

Aujocuinte ” 1754.52 mp

Ane utila b!oc “1 754.52mp

Ad = 2121.71 mp

Ac = 328.9 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 62.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 224613.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 53907.25 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit

ASOCIEREA:


S. C. HACHIKO DESIGN°^^|privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

Imobil

Str.losif Ion nr.4,bI.7A1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,124,207.04Iei,

1,000,677.21 lei


= 196.50lei / mp = 131.00 lei / mp = 87.33 lei / mp = 21.83lei / mp = 2.18 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 438.85 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 1,124,207.04/1,000,677.21 lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

29 apartamente

Aujocuinte = 2280.23 mp

Ane utila bioc-2280.23mp

Ad = 2669.67 mp

Ac = 430.89 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

70.44 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 250008.79 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.49 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 60002.11 kg CO2/an.

întocmit

privind

„CREȘTEREA performantei/ eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3”

Imobil

Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizoiarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseuî peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,506,241.50lei,

3,124,866.84lei


- 210.34lei / mp = 140.23 lei / mp = 93.48 lei / mp = 23.37lei / mp = 2.34 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 469.76 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+WI):

Anul I: 3,506,241.50/3,124,866.84 iei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 30 la tr.2 + 30 la tr.3 apartamente

Aujocuinte ” 6652.06 mp

Ane utila bioc =:6652.06mp

Ad = 7613.31 mp

Ac = 1291.66 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 64.84 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 636375.69 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.16 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 108268.30 kg CO2/an.

întocmit

V7 - t/Q t«

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

Imobil

AI.Alexandru Moruzzi nr.8,bl.V58

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incafzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,209,582.35lei,

1,077,666.65lei


= 207.23lei / mp = 138.15 lei / mp = 92.10 lei / mp ~ 23.03lei / mp = 2.30 lei / mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 462.82 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul l: 1,209,582.35/1,077,666.65 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Aujocuînte — 2328.49 mp

Arie utiîa bloc=

2328,49mp

Ad - 2655.88 mp

Ac = 443.04 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.20 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 291214.77 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.87 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69891.55 kg CO2/an.

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE IA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Jean Steriadi nr.16,bl.J14

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,100,141.03lei,

978,759.80lei


= 187.39leî / mp = 124.92 lei/mp - 83.28 lei / mp = 20.82lei / mp = 2.08 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 418.50 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,100,141.03/978,759.80 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuînte = 2338.76 mp

Arie utila bloc ~2338.76mp

Ad = 2681.09 mp

Ac = 452.57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.56 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 192001.44 kWh/an, in tone echivalent petrol, 15.74 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46080.34 kg CO2/an.

Președinte de ședința


SERVICIUL INVESTIȚII,


LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popesci
întocmit

ASOCIEREA:privind

„CREȘTEREA performantei/ eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3” imobil

AI.Giurgeni nr. 4, bl. F13

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizofarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pîanseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,914,390.86lei,

2,589,896.01 lei


- 174.58lei / mp = 116.38 lei / mp = 77.59 lei / mp = 19.40lei / mp = 1.94 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 389.89 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anull: 2,914,390.86/2,589,896.01 iei

Cfiâ Yl

î «îi


w 4il

ViifrXV

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 20 îa tr.2 + 30 la tr.3 apartamente

Aujocuinte - 6642.64 mp

Arie utila bloc =6642.64mp

Ad = 7615.56 mp

Ac = 1272.46 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.04 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 650260.77 kWh/an, in tone echivalent petrol, 53.30 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 107577.67 kg CO2/an.

întocmit

ASOCH"*
LA HCLS3 NR

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

AL.Fetești nr.7,bl.F2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,043,896.03lei,

927,543.46lei


= 176.17lei / mp = 117.45 lei/mp = 78.30 lei / mp = 19.57lei / mp = 1.96 lei / mp


din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA


= 393.46 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,043,896.03/ 927,543.46 lei


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte = 2357.43 mp

Arie utila bioc “2357.43mp

Ad - 3144.59 mp

Ac = 458.37 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.38 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 208415.94 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.08 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37552.58 kg CO2/an.

întocmit

ASOCI
privind

„CREȘTEREA performantei/ eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3”

Imobil

Intrarea Horbotei nr.3 bl.M2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

3,545,395.58lei,

3,158,920.94îei


-    210.75lei / mp = 140.50 lei / mp

-    93.67 lei / mp = 23.42lei / mp

-    2.34 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 470.67 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,545,395.58/ 3,158,920.94 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr.1 + 40 la tr.2 + 40 fa tr.3 apartamente

Aujocuinte ” 6711.49 mp

Arie utila bloc =6711.49mp

Ad = 8036.1 mp

Ac = 1367.48 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 77.52 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 833803.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 68.34 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 200112.88 kg CO2/an.

întocmit

ASOCI
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Jean Steriadi nr.52,bl.M15

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,144,469.52leî,

1,018,924.18lei


= 195.56lei / mp = 130.37 lei/mp = 86.92 lei / mp = 21.73lei / mp = 2.17 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 436.75 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV Z C+M ):

Anul I: 1,144,469.52/1,018,924.18 iei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 apartamente

Aujocuinte = 2332.96 mp

Arie utila bloc ”2332.96mp

Ad = 2684.78 mp

Ac = 458.47 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 64.53 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 208940.41 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.13 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 37720.52 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE!/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Al. Barajul Bistriței nr.7, bl. Z5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseulut peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,579,923.15lei,

2,300,095.05lei


= 219.69lei / mp = 146.46 lei / mp = 97.64 lei / mp - 24.41 lei / mp = 2.44 iei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA    = 490.63 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,579,923.15/2,300,095.05 lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 ia tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4688.01 mp

Arie utila bloc -"4688.01 mp

Ad = 5374.35 mp

Ac = 895.64 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 63.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 426369.37 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.95 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 71345.24 kg CO2/an.

Președinte de ședința

A


SERVICIUL INVESTIT!! LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu,

J    7

Marius Popescuîntocmit

ASOCIprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Al.Perisoru nr.5,bl.H36

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,682,424.95/ 1,496,731.92 lei

1,682,424.95lei,

1,496,731.92lei


= 188.79lei / mp

-    125.86 lei / mp = 83.91 lei / mp = 20.98lei / mp

-    2.10 lei / mp


- 421.64 lei/ mp arie utilaCAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 3549.82 mp

Arie utila bloc 3549.82mp

Ad = 4059.32 mp

Ac = 678.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.77 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 325499.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.68 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56187.38 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Trapezului nr.11,bl.G35

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,967,454.41 iei,

1,749,380.38lei


= 181.46Iei / mp = 120.97 lei / mp = 80.65 iei / mp = 20.16lei / mp = 2.02 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 405.26 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (ÎNV / C+M ):

Anul I: 1,967,454.41/1,749,380.38 lei

-te fcfi -*iSf

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 ia tr. 1 + 30 ia tr.2 apartamente

Au_jocuinte = 4316.73 mp

Arie utila bloc =431 6.73mp

Ad - 4941.4 mp

Ac = 834.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 60.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 370236.17 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.35 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 88856.68 kg CO2/an.


întocmit

ASOCIEREA:S. C. CONCRETE & DESIG^&LWQI S. C. HACHIKO DESIG^^^e

DESIGN

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.losif Ion nr.7,bl.55A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,507,523.31 lei,

1,342,699.95îei


= 214.31 lei / mp = 142.87 lei / mp = 95.25 lei/mp = 23.81 lei / mp = 2.38 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 478.62 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,507,523.31/1,342,699.95 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Aujocuînte ” 2805.37 mp

Arie utila bloc “2805.37mp

Ad = 3238.79 mp

Ac - 536.32 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.17 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 369306.31 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69319.83 kg CCh/an.

privind

„CREȘTEREA performantei/eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3”

Imobil

Str.Gura lalomitei nr.6 bl.H30,sc T2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord st planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

879,479.87lei,

782,721 .OOIei


= 197.37lei / mp = 131.58 lei / mp = 87.72 iei / mp = 21.93lei/mp = 2.19 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 440.80 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 879,479.87/ 782,721.00 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 apartamente

Aujocuinte:= 1775.68 mp

Arie Utila bioc-1775.68mp

Ad = 2034.91 mp

Ac - 340.25 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 66.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 156846.50 kWh/an, in tone echivalent petrol, 12.86 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 28395.88 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Sef Serviciu, Marius Popescu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE jS^STG^OLUTIONL R . S. C. HACHIKO !%Ș^StR.L\    <


DES1GN.

^SOLUTIONS S.R.L.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Gura lalomitei nr.8 bl.H31,sc 1-4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,765,460.45lei,

1,571,937.17lei


- 198.19lei / mp = 132.13 lei / mp = 88.09 lei / mp = 22.02lei / mp = 2.20 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 442.63 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,765,460.45/1,571,937.17 lei

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr.1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuinte 3551.36 mp

Arie utila bloc =3551,36mp

Ad = 4059.32 mp

Ac = 678.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 62.66 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 321441.28 kWh/an, in tone echivalent petrol, 26.35 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 55450.50 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA performantei/ eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3”

Imobil

Str losif Ion nr.10,bl.6A1 ,sc 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE;

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

640,378.86lei,

568,659.95lei


- 182.37lei / mp = 121.58 lei / mp = 81.05 lei / mp = 20.26lei / mp = 2.03 lei/mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 407.29 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 640,378.86/ 568,659.95 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocurnte =-1396.22 mp

Arie utila bloc ~1396.22mp

Ad = 1599.94 mp

Ac = 264.83 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82.65 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 163211.01 kWh/an, in tone echivalent petrol, 13.38 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 30565.17 kg CO2/an.


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & OBS1GN SOLUT S. C. HACHIKO


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str losif Ion nr.10,bl.6A1,sc 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzîre si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + Wl):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,305,816.47lei,

1,168,405.03lei


- 374.89lei / mp = 249.93 lei / mp = 166.62 lei / mp = 41,65lei / mp = 4.17 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 837.26 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/ C+M ):

Anul I: 1,305,816.47/1,168,405.03 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19 apartamente

Aujocuinte = 1395.51 mp

Arie utila bloc =1395.51ÎTI p

Ad = 1605.11 mp

Ac = 264.31 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 1898928.24 kWh/an, in tone echivalent petrol, 155.65 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 331495.42 kg CO2/an.

întocmit
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str Nicolae Pascu nr.6,bl.3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + NI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,315,435.44lei,

1,172,237.75lei


= 215.53lei / mp = 143.69 lei / mp = 95.79 lei/mp = 23.95lei / mp - 2.39 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 481.35 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,315,435.44/1,172,237.75 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuînte = 2435.32 mp

Arie utila bloc —2435,32mp

Ad = 2799.99 mp

Ac = 461.18 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 254675.75 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.88 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 46636.88 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.Gura lalomitei nr.5,bI.PC 8

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

1,777,868.85lei,

1,579,535.77lei


= 172.81 lei /mp = 115.21 iei/mp = 76.81 lei / mp = 19.20lei/mp = 1.92 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 385.95 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,777,868.85/1,579,535.77 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

20 la tr. 1 + 20 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 4092.62 mp

Arie utila bloc

4092.62mp

Ad = 4689.96 mp

Ac = 781.66 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.78 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 373387.26 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.61 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 64142.09 kg CO2/an.

întocmit

ASOCI
privind

„CREȘTEREA performantei/ eficientei energetice la blocurile de locuințe din SECTORUL 3”

Imobil

AI.Fetesti nr.17,bl J16

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + IUI):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,023,749.96lei,

1,798,076.53lei


= 171.98lei/mp = 114.65 lei / mp

-    76.44 lei / mp

-    19.11lei / mp = 1.91 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


- 384.09 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,023,749.96/1,798,076.53 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 4681.4 mp

Arie utila bloc =4681.4mp

Ad = 5358.3 mp

Ac = 903.94 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 61.79 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 410733.66 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.67 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 70138.25 kg CO2/an.

întocmit


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 312 0323 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAiLcabîRetpr

Calea Dudești nr. tgt, sector 3, 031084, București, « ww.primarie3.r0


ROMÂNIA


CABINET PRIMAR


^,2£L?1.L


EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9,10,18,19 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții privind ,, Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizoiarea planseului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investîției/investitorului ori de câte ori este necesar ", Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. {1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9, 10, 18,19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017.
DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

TELEFON {004021) 318 03 23-28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investstiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudeșîî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

//r. 4%U/^ of.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexelor nr. 5,8,9,10,18,19,20,21,24,28,32,34,36,41,48, 53, 55,56,57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tebnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate dinDIRECȚIA INVESTIȚII Sf ACHIZIȚII

*    »    »    I

fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ”, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9, 10,18, 19, 20, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 41, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63 și 64 la Hotărârea Consiliului Local Sector3 nr. 410/11.09.2017.

Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

întocmit,

Veronica NicolaeZ/DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


■ *

România


TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAIL ifivestFtiiachrzitii@prin1ane3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pritnarie3.r0Domnule Primar    P7p

Având în vedere prevederile art. 19 lît a) din Ordonanța de uQmaJmw^mukA nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 1octkimc, cfflsBSjficsgilE și completările ulterioare, ale art.l 1 alin. (1) din Normele metodologice de ^lic^^OrdgSismței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței ener^^L^b^wiior de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ord i n it PrfeJ    3 din

19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viccprim-ministritlui, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ”, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, , precum și faptul că pentru 51 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:

1.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017;

2.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 216/30.05.2017;

3.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 6, 7, 8,11,14,15,18,23, 27, 28 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017;

4.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 261/30.06.2017;

5.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1, 2, 4, 6 și 7 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 263/30.06.2017;

6.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 9,10,16,18, 21 și 22 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017;


PRIMĂRIA


BUCURESTI


DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII


7.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 266/30.06.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 8,9,10, 18, 20, 21,24,28,32, 34, 36,41, 48,53,55, 56, 57,58, 60 și 63 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL INVESTIȚII. LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu


întocmit, Veronica Nicolae


2