Hotărârea nr. 35/2018

HCLS3 nr.35 din 29.01.2018 privind acordarea unui mandat presed Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea semnarii unui contract de inchiriere a unui spatiu situat in Bucuresti, Sect 3, Calea Vitan 242


IWNICPSUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu în București, Sector 3,

Calea Vitan nr. 242

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20.15 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 260/CP/17.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 3252/09.01.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 15/08.01.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 61/CP/08.01.2018;

-    Adresa nr. 15/09.01.2018 a societății Administrare Active S3 SRL, înregistrată cu nr. 74/CP/09.01.2018;

-    Adresa nr. 14/08.01.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 05/08.01.2018);

-    Decizia nr. 05/09.01.2018 a societății Salubrizare și Deszăpezire S3 SRL;

-    Contractul de închiriere nr. 2/28.12.2017 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Residențial S3 SRL;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Adresa nr. 3256/09.01.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă, înregistrată cu nr. 76/CP/09.01.2018;

7\

fn conformitate cu prevederile:

Art. 3 punctul 3. 2 și art. 12 punctul 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat prin HCLS3 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație aî societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 205 mp, situat în Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 35 DIN 29.01.2018
PRIMĂRIA


CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu un capital social majoritar deținut de Consiliul Local ai Sectorului 3 și minoritar de societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Luând în considerare HCLS3 nr. 615/27.11.2017, prin care s-a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații în vederea mutării sediilor și punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residențial S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, Administrare Străzi S3 SRL, precum și HCLS 3 nr. nr. 682/28.12.2017, prin care s-a aprobat contractul de închiriere a unui spațiu în suprafață totală de 1600 mp, situat în Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1, societatea dorește închirierea unui spațiu în această clădire în vederea stabilirii sediului social și desfășurării activității, pentru acest lucru fiind necesară obținerea unui mandat din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Prin urmare, având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L nr. 15/ 08.01.2018 înregistrată cu nr. 61/CP/08.01.2018, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 3252/09.01.2018 al Serviciului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www .prlmarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 02?} 318 03 04 e-maîl economic@primarie3.ro

Nr. 3252/09.01.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 15/08.01.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 61/08.01.2018

- adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 14/08.01.2018 către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

-    art. 3.2 din Actul Constitutiv al societății: „Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv”

-    art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății: „ Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 în schimbul unui preț numit chirie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Director Executiv,

Octavian Gh

Director Executiv Ad unct, Olga Cojocari


întocmit, Silviu Hondola

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1

indicativ 1.2., sector 3, București


Către    Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algol

S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediui în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/5481 /19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând: Art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților: «hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, Art. 3, Punctul 3,2. din Actul Constitutiv: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv" și Art. 12, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății ” , înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

Având în vedere faptul că ne dorim efîcientizarea activității, considerăm că este oportună mutarea într-o locație mai mare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, București

Pentru aceste considerente, solicităm acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

La prezenta, anexăm adresa înaintată acționarului minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu considerație, dl. Panait Radu Alin în călită^ Hp Prp«prlînfp C'Algorith    .L.


întocmit, Geani&st Mc

Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București | Calea Dudești nr. 191, sector 3, BucureștiCAB1HCT PRIMARI

Nr........................... ;

Dsîs.-o ......


Referitor


Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății^HmînîstrareActive Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. in vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat in București, Calea Vitan, nr. 242, in schimbul unui preț denumit chirie


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: m)„ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc J00.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget. ”

Capitolul I, Art. 3, punctul 3.2. din Actul Constitutiv al acesteia: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv ” și

Capitolul IV, Art. 12, lit.l: „hotărăște modificarea Actului Constituitiv”, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății’ ’

Si Ut. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății. ” înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. in vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat in București, Calea Vitan, nr. 242, in schimbul unui preț denumit chirie

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL are calitatea de asociat minoritar la societatea Algorithm Residential S3 SRL.

La prezenta adresa anexam :

1. adresa din partea societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 05/08.01.2018

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății Administrare Active Sector 3 SRL, solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat in București, Calea Vitan, nr. 242, in schimbul unui preț denumit chirie.

Cu considerație, dl. Sa    ntin


în caii    C.A.

Admin    >r 3 S.R.L.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București


Către    S.C7Âdmmistrare Active Sector 3 S.R.L.


, TeS!RE~.Nr.......Zz.

jiuarf/. Luna .g/.„ AnUi


Sediul Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, et.7, sector 3, București

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

Stimate domnule Președinte Robert Sârbu,

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L., având în vedere calitatea S.C. Administrare Active S3 S.R.L. de asociat minoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând: Art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, Art. 3, Punctul 3.2. din Actul Constitutiv: „ sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, luată conform Actului Constituitiv” și Art. 12, lit.j: „ia hotărâri cu privirea la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății ” , înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

Având în vedere faptul că ne dorim eficientizarea activității, considerăm că este oportună mutarea într-o locație mai mare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

indicativ 1.2., sector 3, București

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Locai Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Cu considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A. Algorithm Residențial $3 S.R.L.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. 2®® Kr- ,    _

j£Sb Uha    Anul

Către    Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențiai S3 S.R.L. in vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat in municipiul București, Calea Vitan, nr. 242, in schimbul unui preț denumit chirie.

DECIZIE

în urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 1 1/09.01.2018. înregistrata îa sediul subscrisei cu nr. 03/09.01.2018 ~ în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind mandatarea Președintelui C.A. al societății Algorithm Residențiai S3 S.R.L. in vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat in municipiul București, Calea Vitan, nr. 242, in schimbul unui preț denumit chirie.

Conform Capitolului IV, Art. 12, punctul 12. L lit o) din Actul Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL: „hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea Societarii”.

Cu considerație, PREȘEDINTE CA.

Nitn Mihai

SD 3 SalubritatfeSF^eszapezire S3 SRL

SC ALGORfTKM RESIDENTIAL S3 SRL fNTRARe tJl // $

Ziua JX Luna ../X . Anu

j'ih.


rfNTRACT

Nr- X.


DE ÎNCHIRIERE

/ 2.% (?- ?<9(^

Cap.l Părțile contractante:

1.1 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cu sediul in Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, Nr. Reg. Comerțului J40/14752/2012, CUI 31012790 , cont IBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal prin Dl. Sarbu Robert-Constantin in calitate de administrator, denumita pe tot parcursul contractului

"Locatorul",

Si

1.2. ALGOR1THM RESIDENTIAL S3 SRL, cu sediul in Sectorul 3, B-dut Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, Nr. Reg. Comerțului J40/5481/19.04.2017, CUI 37409960, cont IBAN RO63.UGBI.0000.0220.3147.5RON, reprezentata legal prin Di. Panait Radu Alin in calitate de președinte al consiliului de Administrație, denumita pe tot parcursul contractului „

Locatarul"

facandu-se referire la semnatarii contractului drept Părțile,

Au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.ll Obiectul contractului:

2.1 Obiectul prezentului contract este constituit de cedarea folosinței sub forma închirierii de către Locator către Locatar a unui spațiu in suprafața totala de 205 mp, parter format din camera C3 parter, C4 parter, C5 parter, hol intrare si grupuri sanitare cu destinație de birouri, situat in București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, în schimbul unui preț denumit chirie.

Cap.lil Durata contractului:

3.1 Părțile convin asupra încheierii acestui contract pe o perioada de 10 ani,, de la data de 01.01.2018 pana ia data de 02.01.2028.

3.2 Orice modificare privind extinderea duratei pentru care a fost încheiat prezentul contract se va putea face numai prin act adiționai semnat de Partiie contractante, totodată Partiîe convenind asupra faptului ca la momentul expirării duratei contractului nu va opera tacita relocatiune, in raport de prevederile art.1810 Cod civil.


3.3. Daca Locatorul va aprecia posibiia prelungirea contractului de închiriere si după data d 02,01.2028, acesta va anunța în scris chiriașul cu 30 de zile înainte de aceasta daț^rpentr încheiea un act adițional la prezentul contract, in scopul extinderii duratei.


7'

7

3.4    Predarea-primirea spațiului ce face obiectul închirierii va fi consemnata in procesul-verbal de predare-primire, încheiat cel mai târziu in data de 01.01.2018 si care face parte integranta din prezentul contract.

Cap.IV Prețul si plata chiriei:

4.1 Prețul chiriei lunare va fi in valoare de de 6,40 EURO/mp + TVA, suma ce va fi plătită in echivalent in lei, calculata Ia cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii.

4.2._Locatarul se obliga sa plateasca cu titlu de avans contravaloarea chiriei pe 12 luni in cuantum de 15.360 euro + TVA, suma ce va fi plătită in echivalent în lei, calculata la cursul oficial de schimb BNR din ziua plătii, după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018.

4.3 Prețul contractului va putea fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

4.4. Locatorul va emite factura de chirie pe data de 5 ale lunii la cursul oficial de schimb BNR din data emiterii.

4.5    Plata se va face in contul Locatorului indicat in partea introductiva a prezentului contract, IBAN R035UGBI0000022022893, deschis la banca Garanti Bank Sucursala Unirii, in ziua de 15 a flecarei luni in curs, in avans pentru luna ce urmeaza, pe numele Administrare Active Sector 3 SRL.

4.6    Neîndepîinîrea obligației de plata de către Locatar cat privește chiria, va atrage asupra acestuia sancțiunea plătii de penalitati contractuale de întârziere in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, penalitățile putând depăși cuantumul debitului ia care sunt calculate. Orice plata făcută de Locatar va fi folosita pentru stingerea debitelor in ordine cronologica a vechimii lor, indiferent de tipul debitului si de mențiunea indicata pe ordinul de plata.

4.7    La încheierea prezentului contract, Locatarul înțelege sa achite Locatorului contravaloarea unei chirii lunare, cu titlu de garanție pentru respectarea obligațiilor contractuale, constituita ia dispoziția Locatorului pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către Locatar in urma folosinței imobilului ori pentru a acoperi obligații neachitate de către Locatar, fiind restituibila Locatarului la încetarea contractului in situația in care nu au rezultat nici un fel de prejudicii si contravaloarea primei chirii,

4.8    Locatarului ii revine sarcina de a plăti contravaloarea utilităților pentru imobilul închiriat: electricitate, gaz metan, intretinere (apa, canalizare, etc.). Utiiitatiîe se vor achita de către Locatar pana pe data de 15 a lunii următoare pentru luna anterioara, in baza avizului de plata întocmit pe baza facturilor furnizorilor de utilitati, la care vor fi anexate aceste facturLpNepBtâT/ utilităților in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii de către Locatar a utilitatilor>4trage ;

după sine o penalitate de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere. In caz de neplata a acestora in termen de 25 de zile, Locatorul poate întrerupe furnizarea de utilîtati, după o notificare prealabila, fara a putea fi făcut răspunzător pentru eventualele daune.

Cap.V Drepturile sî obligațiile Locatorului:

5.1    Locatorul are următoarele drepturi si obligații:

1)    sa predea spațiul închiriat in starea corespunzătoare scopului pentru care a fost închiriat.

2)    sa controleze modul in care este folosita si întreținuta suprafața închiriata si sa ia toate masurile ce se impun in vederea unei bune întrețineri a spațiului închiriat;

3)    sa asigure Locatarului libera si deplina folosința a acestuia pe toata durata contractului de închiriere;

4)    sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către autoritatile competente

5)    sa garanteze ca spațiul nominalizat in prezentul contract nu prezintă impedimente la închiriere

6)    la expirarea prezentului contract sau la încetarea acestuia in orice mod, sa permită Locatorului sa preia toate bunurile proprii in condițiile în care acesta nu are debite restante fata de Locator

7)    Sa înregistreze contractul la organele fiscale competente, conform Art. 1798 Cod Civil.

Cap.VI Drepturile si obligațiile Locatarului:

6.1    Locatarul are următoarele drepturi si obligații:

1)    sa folosească spațiul închiriat, conform destinației stabilite la momentul încheierii contractului. Orice îmbunătățiri, modificări structurale sau funcționale aduse spațiului închiriat se vor face cu acordul Locatorului, exprimat in scris. Acestea se vor face pe cheltuiala Locatarului si vor ramane parte integranta din spațiu, fara a se factura către Locator, Totodată, aceastea vor fi considerate bunuri proprii ale locatorului si vor intra sub incidența punctului 5.1, alin.6.

2)    sa plateasca chiria la termenul convenit;

3)    la sfârșitul duratei de închiriere sa restituie spațiul închiriat in starea în care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare foarte buna;

4} sa execute in contul sau lucrările de întreținere sî reparații curente aferente constructtei'si instalațiilor care fac obiectul închirierii;    X .    *

5)    sa suporte costul lucrărilor de reparații si remediere a daunelor sau prejudiciilor produse din / culpa sa; în cazul neindeplinîrîî de către Locatar a obligațiilor pe care le are cu privire la

întreținerea si repararea spațiului, lucrările necesare vor fi efectuate de către Locator, costul acestora insa urmând a fi suportat de către Locatar;

6)    sa respecte normele de protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor in spațiul închiriat si in caile de acces către spațiul închiriat, răspunzând pentru prejudiciile create in urma incendiilor, sa apere spațiul închiriat in raport de tulburări ale terților

7} sa asigure funcționarea in deplina siguranța a instalațiilor si sa obțină toate avizele prevăzute de lege si normativele in vigoare. Locatarul are obligația sa-si asume responsabilitatea pentru orice accidente (de munca) datorate nerespectarîi normelor PM, PSI, etc. în spațiul închiriat si in caile comune de acces. Sa respecte regulile urbanistice, instrucțiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor, cat si obligațiilor legale pt asigurarea condițiilor de protecție a muncii, sa răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, sa apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenite de la terti.

8)    sa permită permanent accesul Locatorului in spațiul închiriat, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile rezervate locatorului (examinarea spațiului, acces la centralele termice si tablourile electrice);

9)    sa constituie garanția in cuantum de 1 luna chirie care va fi transferata in contul Locatorului, acesta avand dreptul sa se folosească de aceasta suma chiar si in situația in care Locatarul întârzie plata chiriei si/sau utilităților cu mai mult de 25 de zile. In acest caz, Locatorul este obligat sa completeze garanția după achitarea sumei restante din chirie sau utilitati;

10)    când părțile observa, la terminarea contractului, ca anumite prejudicii au fost cauzate spațiului închiriat, o persoana specializata va executa reparațiile necesare, iar Locatorul va retine contravaloarea acestor costuri din garanția oferita de Locatar. Garanția poate fi folosita si daca exista la sfârșitul perioadei contractuale anumite facturi de utilitati neplatite-inclusiv acele facturi ce sosesc după ieșirea din spațiu, insa aferente perioadei contractuale;

11)    sa evacueze spațiul închiriat la data încetării duratei contractului, fara somație, punere in întârziere sau intervenția unei instanțe de judecata, in caz contrar urmând sa răspundă pentru daunele provocate Locatorului constituite de lipsirea acestuia de contravaloarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea spațiului care face obiectul prezentului contract;

12) la data încetării valabilitatii prezentului contract sa radieze din evidentele Registrului Comerțului sau ale organelor fiscale sediul social sau puncte de lucru stabilite in locația închiriata, Locatarul declarând in mod solemn faptul ca este de acord cu radierea sediului s din evidentele Registrului Comerțului si ale altor instituții fiscale concomitent du încet

prezent


iui contract/

/ /

//

Cap.VH Răspunderea contractuala:

7.1    Neplata chiriei autorizează pe Locator sa perceapă penalitati de întârziere de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea chiriei si a utilităților. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea sumei la care se aplica.

7.2    In caz de neplata a chiriei timp de 30 de zile in raport de data scadentei obligației de plata, Locatorul poate exercita prerogativa denunțării unilaterale a contractului, fara somație, punere în întârziere sau intervenția unei instanțe judecătorești, deci sub imperiul unui pact comisortu de grad IV. Totodată, Locatorul va solicita Locatarului_evacuarea spațiului închiriat fara somație, punere in întârziere sau intereventia unei instanțe judecătorești, Locatarul exprimandu-si acordul in aceasta privința.

Cap.VIII încetarea contractului:

8.1    Contractul de închiriere încetează de drept la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, părțile convenind expres asupra faptului ca nu va opera tacita relocatiune la data termenului reprezentând durata prezentului contract.

8.2    Restituirea spațiului închiriat si respectiv evacuarea spațiului va fi realizata pe cale amiabila la momentul incetariî contractului, în caz contrar urmând a opera dispozițiile art.1809 Cod civil.

8.3    Locatorul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatarului cu 90 de zile înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7.1 si 7.2 urmând a opera corespunzător. Aceasta clauza isî pierde valabilitatea in cazul neplății chiriei, conform Art, 7.2, caz in care denunțarea unilaterala, rezilierea contractului si evacuarea spațiului poate avea loc si in primii 3 (trei) ani de la data începerii perioadei contractuale.

8.4    Locatarul deține prerogativa denunțării unilaterale înainte de expirarea duratei prezentului contract in temeiul unei notificări adresate Locatorului cu 90 de ziie înainte de data preconizata a corespunde încetării efectelor contractului, prevederile art.7.1 si 7.2 urmând a opera corespunzător,

8.5    încetarea contractului cu acordul ambelor parti cu înștiințare înainte cu 90 de zile.

8.6    Contractul ramane vaiabii daca Locatorul vinde sau transfera spațiul unei alte persoane fizice sau juridice.

8.7. Prezentul contract intra in vigoare numai după susținerea si aprobarea acestuia in cadrul A.G.A., respectiv Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local ai Sectorului 3 { in calitate de Asociat majoritar) . In sîtuatia in care nu va fi aprobat, contractul se rezitiaza dejDlirT drept fara.a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse in situația anterioarșt

Cap. IX Litigii:

9.1 !n situația intervenirii unor neînțelegeri, părțile vor încerca rezolvarea pe cale amiabila a oricărui element de disputa legat de derularea prezentului contract. In situația in care acest lucru nu va fi posibil, Părțile urmeaza a se adresa instanțelor de judecata de drept comun, competenta teritoriala fiind determinata de locația sediului social a! Locatorului.

Prezentul contract a fost încheiat si semnat astazi, 28.12.2017 , in patru (4) exemplare originale, fiecare parte atestând ca se afla in posesia a cate unui exemplar original, fiind anulate orice alte convenții anterioare ale pârtilor cu privire la spațiul închiriat.


LOCATOR,


PREȘEDINTE C.A.IERT CONSTANTINDIRECTOR ECONOMIC


CONTABILMOLI EANU IONELA>S ȘTEFAN


AGENT CONTRACTĂRI ȘI ACHIZIȚII,PRIMĂRIA

SECTORULUI


- DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

BUCUREST i


Calea Dudești nr, igr, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

SCCTOA 3telefon {004 02 3} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 3256/09.01.2018

CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRI


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu situat în București, Sector 3, Calea Vitan nr.242 în schimbul unui preț numit chirie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. la adresa din București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


întocmit, Silviu Hondola .

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prinț no cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....>(?^.4?£,S^/^....., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea semnării unui contract de închiriere a unui spațiu în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5.

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA