Hotărârea nr. 349/2018

HCLS3 nr.349 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 157933/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 157600/06.08.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS3 nr. 107/29.03.2017 privind modificarea HCLS3 nr. 175/30.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea HCLS3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”;

-    Adresa nr. 157638/06.08.2018 a Direcției Investiții si Achiziții.

5    5    5    5

In conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-    Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 2 laHCLS3nr. 107/29.03.2017 privind modificarea HCLS3 nr. 175/30.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea HCLS3 nr. 39/03.02.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3” se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 349 DIN 07.08.2018

ANEXA


LA HCLS3


NR2H/.


INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI/ EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

Imobil

Str.CozIa nr.6 bl.A8 ,sc 1,3,4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/ eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea pîanseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructiî-montaj (C + M):

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

2,280,079.02lei,

2,038,548.53lei


- 261.33lei / mp = 174.22 lei / mp = 116.14 lei / mp = 29.04lei / mp = 2.90 lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA


= 583.63 lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul l: 2,280,079.02/2,038,548.53 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

15 la tr.1 + 20 la tr.3 apartamente

Aujocuinte — 3470.81 mp

Arieutiia_bioc = 3470.81 mp

Ad = 4200.27 mp

Ac = 698.58 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 82,87 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 287715 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23,56 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68136,51 kg CO2/an.

întocmit

ASOCI

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 313 03 23 - 28 FAX {004 02r) 31 8 03 04 E-MAtL cabinetprișwwS

Calea Dudești nr. 151, sector 3, 031084, București, wCABINET PRIM/!EXPUNERE DE MOTIVE

Data.


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2-la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017

Primăria Sectorului 3 isi propune execuția obiectivelor de investiții privind ,, Programul local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termica a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planseului peste subsol, în cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se incadreaza in standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările si modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectîvelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar” , Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017.

• •••

a _w    . , J»

TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachi2itii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

iei s-soi a 1 sărbătorim împreună

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se Încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de

BUCUREȘTI

proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017.

Șef Serviciu, MARIUS POPESCU

întocmit, Veronica Nicolae


ROMANIA

1913-2013 (SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA INVESTIT!! SI ACHIZIȚII

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL investrtiiad1izitii@primarje3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prtmarie3.ro

Domnule Primar
Având în vedere prevederile art 19 lît a) din Ordonanța de 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de loc completările ulterioare, ale art.l 1 alin. (1) din Normele metodologice de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței ene:

locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordin 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ”, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuția de asigurări sociale și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, , precum și faptul că pentru 51 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tebnico-economică, se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:

1.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 107/29.03.2017;

2.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 216/30.05.2017;

3.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1,6,7,8,11,14,15,18, 23, 27, 28 și 29 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/30.06.2017;

4.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 261/30.06.2017;

5.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1,2,4,6 și 7 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 263/30.06.2017;

6.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5,9,10,16,18, 21 și 22 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017;

7.    Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 266/30.06.2017;

8.    Hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 5, 8, 9,10,18,20, 21, 24, 28,32,34,36, 41, 48,53,55,56, 57, 58, 60 și 63 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 410/11.09.2017;

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

SERVICIUL INVESTITH, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu

X,

întocmit, Veranica Nicolae

2