Hotărârea nr. 348/2018

HCLS3 nr.348 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, CI - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

*    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 157587/CP/06.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 157247/06.08.2018 al Direcției Strategii și

Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și

Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

-    Procesul verbal nr. 157131/06.08.2018 al Comisiei de negociere și atribuire și

Anexa 1 la acest proces verbal;

-    HLCS 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS3 nr. 300/17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;

-    Adresa nr.157333/06.08.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

$

Art. 1. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului-verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de negociere și atribuire și a ofertei finale depuse de societatea Algorithm Residențial S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, având următoarea valoare:

- Prețul final este de 4.303.691,07 lei inclusiv TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, și societatea Algorithm Residențial S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 348 DIN 07.08.2018

/irMCKA' 'MCLâ S AiH. 3Q§    3j)l&

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

, A£/JZ Da,<,.^,


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE

contractului de lucrări având ca obiect “Amenajare și dotare cantină corp C5, C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

încheiat astăzi 06.08.2018, între

Comisia de negociere și atribuire constituită în baza Dispoziției nr.3590/23.07.2018, formată din:

•    Mihai Boțea - Președinte

•    Pompiliu Ioan Wan Buzduga - Membru

•    Daniela Dinuți - Membru

•    Elena Avei - Membru

•    Gabriela Comanescu -Membru

în data de 06.08.2018 dl. Mihai Boțea se înlocuiește cu dl. Pompiliu Ioan Wan Buzduga, dna Gabriela Comănescu se înlocuiește cu dna Cristina Șerban, iar dna Ilie Constanța va deveni membru în locul dl Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Și

Reprezentanții S.C. Algorithm Residential S3 SRL

•    Tascan Dorel - Șef Departament Tehnic

•    Enache Carmen - Inginer

Conform împuternicirii FN/25.07.2018 înregistrata sub nr. 140514/30.07.2018

care s-au întrunit în vederea negocierii prețurilor finale pentru contractul de lucrări având ca obiect “Amenajare și dotare cantină corp C5, C6,C7 --- Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere:

-    prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Normele Procedurale Interne nr.6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată drept scop construirea de locuințe sociale;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate a Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății Algorithm Residențial S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, tabele din care reies atât valoarea totală estimată, cât și valorile pentru fiecare categorie de cheltuieli în parte.

-    Anunțul de intenție nr. 319/12.07.2018 al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 128598/PS3/12.07.2018;

-    HCLS3 nr. 300 din 17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului dc/laîcini intocîpite îr vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al MuwipiîUui^^căffiȘti, a

contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7- Colegiul Tehnic Mihai BravîC.

-    Referatul nr. 133349/19.07.2018, emis de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind demararea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3590/23.07.2018;

-    Invitația de participare nr. 135944/23.07.2018;

-    Adresa nr. 137233/25.07.2018 privind prelungirea termenului de depunere a ofertei;

-    Oferta depusă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cunr.l40514/PS3/30.07.2018;

-    Proces-verbal de deschidere a ofertei nr. 140853/30.07.2018;

-    Procesul-verbal al comisiei de negociere și atribuire de evaluare a documentelor de calificare nr. 142347/31.07.2018 (cu anexă);

-    Procesul-verbal al comisiei de negociere și atribuire în vederea analizării ofertei tehnice și financiare nr. 155683/02.08.2018 (cu anexă);

-    Proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire nr. 156536/03.08.2018 și Anexa 1 la procesul-verbal.

-    Invitație de participare la negociere nr. 156541/03.08.2018;

Comisia de negociere și atribuire a constatat că nu există neclarități și neconformități.

Concluzii:

Comisia hotărăște că oferta tehnică și financiară a S.C. Algorithm Residențial S3 SRL este admisă, în urma negocierii se stabilesc ca prețuri finale negociate, valorile înscrise în coloana finală din anexa 1, parte integranta a prezentului proces-verbal și acceptă oferta depusă de către societate, cu valoare totală de 4303.691,07 de iei cu TVA, care se încadrează în valoarea totala aprobată și angajată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale.


Comisia de negociere și atribuire formată din:

® Pompiliu Ioan Wan Buzduga ^Președinte,

® Constanța Ilie — Membru....    .....

® Daniela Dinuți - Membru.


® Elena Avei - Membru........

® Cristina Șerban - Membru.

Reprezentanți S.C. Algorithm Residențial S3 © Tascan Dorel - Șef Departament Tehnic © Enache Carmen - Inginer

■>?'INDICATORI FINANCIARI

CATEGORIE FINANCIARA

ESTIMARE

OFERTA SC ALGORITHM RESIDENT1AL S3 SRL

DIFERENTE    1

VALOARE TOTALA FARA TVA

VALOARE TOTALA CU TVA

VALOARE TOTALA FARA TVA

VALOARE TOTALA CU TVA

VALOARE TOTALA FARA TVA

VALOARE TOTALA CU TVA

CONSTRUCȚll-MONTAJ (C+M)

REZISTENTA

500,940.10

596,118.72

498,994.11

593,802.99

1,945.99

2,315.73

ARHITECTURA

1,587,025.87

1,888,560.79

1,575,093.95

1,874,361.80

11,931.90

14,198,96

INSTALAȚII ELECTRICE-CURENTI TARI

200,777.00

238,924.63

197,723.49

235,290,95

3,053.51

3,633.68

INSTALAȚII ELECTRICE - CURENT! SLABI

9,640.50

11,472.20

9,421.19

11,211.22

219.31

260.98

MONTAJ ECHIPAMENTE

65,055.00

*    78,605.45

65,986.91

78,524.42

68.09

81.03

INSTALAȚI! SANITARE

78,665.10

93,611.47

78,189.24

93,045.20

475.86

566.27

MONTAJ ECHIPAMENTE

782,00

930.58

781.34

929.79

0,66

0,79

ECHIPAMENTE (G158+G250)

66,740.00

79,420.60

66,732.00

79,411.08

8.00

9,52

INSTALAȚI! TERMICE

46,184.50

54,959.56

45,816.26

54,521.35

368.24

438.21

MONTAJ ECHIPAMENTE

1,295,00

1,541.05

1,286.60

1,531.05

8,40

10.00

ECHIPAMENTE

17,661,00

21,016.59

17,647.00

20,999.93

14.00

16.66

DOTĂRI BUCĂTĂRIE

780,547.00

928,850.93

779,892.82

928,072.46

654.18

778.47

DOTĂRI BAR

46,205.00

54,983.95

46,165.09

54,936,46

39,91

47.49

TOTAL

3,402,518.07

4,048,996.50

3,383,730.00

4,026,638.70

18,788.05

22,357.78

DOTĂRI

DOTĂRI

146,680.10

174,549.32

146,616.77

174,473.96

323.23

384.64

VESELA

86,909.50

103,422.31

86,200.35

102,578.42

5,243.65

6,239.94

TOTAL

233,589.60

277,971.62

232,817,12

277,052.37

5,566.88

6,624.59

TOTAL GENERAL

3,636,107.67

4,326,968.13

3,616,547.12

4,303,691.07

24,354,93

28,982.37

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT!

FARA TVA

CU TVA

CONSTRUCTIt-MONTAJ (C+M)

3,407,563.03

4,055,000.00

DOTĂRI

233,613.45

278,000,00

TOTAL

3,641,176.48

4,333,000.00

?£) H UU ! com snh^rA-    za &

eCe-^4-    4 v&D -


& L? 04-

r.


c&i £t//j>4-    - a7£=-/<x5^^/SECTOR 3


Către,

Societatea Algorithm Resldemțiaî 83 SRL

CÂBIHCT PRIMAR


Referitor la procedura de atribuire în baza art. 31 alinfl) din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea atribuirii contractului având ca obiect de investiții: „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic

Mihai Bravu”.

Prin prezenta vă comunicăm faptul că oferta dumneavoastră a fost acceptată și declarată admisă, încadrându-se în cerințele tehnico-fmanciare solicitate prin caietul de sarcini, având o valoare totală de 4.303.691,07 lei cu TVA.o^.2o)d


"Lucrări de creștere a eficientei energetice, modernizare si reconversie sala de sport in cantina si bucătărie -Corp C5 Mihai Bravu"

Ofertă SC ALGORITHM

RESI DENTI AL S3 SRL

Diferențe valoare estimată vs. Valoare ofertată

PRETURI FINALE IN URMA

NEGOCIERII

Descriere

U.M.

Cantitate

Pretunitar estimat, fără TVA

Preț total " estimat, fără

TVA

Valoare ofertată

unitară fără TVA

Valoare totală ofertată, fără TVA

Diferențe preț unitar, fără TVA

Diferențe preț total, fără TVA

Valoare totală negociată, fără TVA

Valoare totală negociată, cu TVA

1

1 ?

1

I' • 4

1    3 j.....

|1

1 2

I    1

i    2 '

1 : : i

1 2

REZISTENTA

Cofraje panouri refolosibile

mp

912

50.00

45,600.00

49.79

45,408.48

0.21

191.52

45,408.48

54,036.09

Săpătură manuala

mc

51

128.00

6,528.00

126.52

6,452.52

1.48

75.48

6,452.52

7,678.50

Săpătură mecanizata teren afanat

sute mc

1

6,830.00

6,830.00

6,827.18

6,827.18

2.82

2.82

6,827.18

8,124.34

Confecționat si montat armatura BST500S

kg

16842

4.00

67,368.00

3,99

67,199.58

0.01

168.42

67,199.58

79,967.50

Turnare beton clasa C8/10

mc

8

240.00

1,920.00

237.01

1,896.08

2.99

23.92

1,896.08

2,256.34

Confecție metalica S235J0

kg

5000

16.00

80,000.00

15.9

79,500.00

0.10

500.00

79,500.00

94,605.00

Umpluturi pamant compactat manual in mai multe etape

mc

34

66.50

2,261.00

66.14

2,248.76

0.36

12.24

2,248.76

2,676.02

Curatare, spalare pereți, rostuire pereți zidărie

mp

907

51.00

46,257.00

50.64

45,930.48

0.36

326.52

45,930.48

54,657.27

Beton armat C20/25 in grinzi

mc

21

279.00

5,859.00

278.44

5,847.24

0.56

11.76

5,847.24

6,958.22

Găuri si agrafe (d=12mm) cu rasina epoxîdica in pereți de zidărie existenti

buc

300

25.00

7,500.00

24.32

7,296.28

0.68

203.72

7,296.28

8,682.57

Beton armat C20/25 camasuire si pereți -torcretat

mc

61

891.00

54,351.00

890.24

54,304.76

0.76

46.24

54,304.76

64,622.66

Găuri si ancore chimice HIT RE500 S (d=20mm)

buc

303

129.70

39,299.10

129.28

39,171.75

0.42

127.35

39,171.75

46,614.38

Găuri si ancore chimice HIT RE500 S (d=14mm)

buc

400

129.50

51,800.00

129.28

51,711.88

0.22

88.12

51,711.88

61,537.14

mortar reparații Sika Grout 314

mc

0.5

580.00

290.00

578.71

289.36

1.29

0.64

289.36

344.34

injecție mortar de reparație in fisuri existente

mc

0.5

222.00

111.00

221.52

110.76

0.48

0.24

110.76

131.80

Buceardare fețe beton

mp

116

37.50

4,350.00

37.08

4,301.28

0.42

48.72

4,301.28

5,118.52

Realizare găuri subturnare

buc

248

41.50

10,292.00

41.37

10,259.76

0.13

32.24

10,259.76

12,209.11

Cubaj lemn structura șarpanta

mc

20

2,751.00

55,020.00

2,750.39

55,007.80

0.61

12.20

55,007.80

65,459.28

Ancoraj mecanic    Z*?/"

buc

134

74.50

9,983.00

74.02

9,918.68

0.48

64.32

9,918.68

11,803.23

Mortar M100T    IgL IM|

mc

17

313.00

5,321.00

312.44

5,311.48

0.56

9.52

5,311.48;

6,320.66

12,859.20

500,940.10

498,994.11

1,945.99

498,994.11

593,802.99

ARHITECTURA    V

Desfaceri tencuieli interioare

mp

2,900

7.50

21,750.00

7.47

21,663.00

0.03

87.00

21,663.00

25,778.97

Desfacere tâmplarii interioare

mp

55

10.00

550.00

8.96

492.8

1.04

57.20

492.8

586.43

Desfacere glafuri interioare

ml

60

4.50

270.00

4.46

267.6

0.04

2.40

267.6

318.44

Desfacere pereți compartimentare gips-carton

mp

200

29.50

5,900.00

29

5,800.00

0.50

100.00

5,800.00

6,902.00

Desfaceri parchet inclusiv plinte

mp

430

13.50

5,805.00

13.01

5,594.30

0.49

210.70

5,594.30

6,657.22

Desfaceri pardoseli mozaic inclusiv plinte

mp

250

25.00

6,250.00

24.85

6,212.50

0.15

37.50

6,212.50

7,392.88

Desfaceri pereți din zidărie

mc

50

102.00

5,100.00

101.43

5,071.50

0.57

28.50

5,071.50

6,035.09

Spargeri goluri in zidărie

mc

20

123.00

2,460.00

122.23

2,444.60

0.77

15.40

2,444.60

2,909.07

Desfaceri placaje din gresie, faianța

mp

850

18.00

15,300.00

17.95

15,257.50

0.05

42.50

15,257.50

18,156.43

Desfacere plafoane false gips-carton

mp

350

14.40

5,040.00

14.27

4,994.50

0.13

45.50

4,994.50

5,943.46

Desfacere elemente metalice montate aparent pe fațade

kg

150

2.00

300.00

1.57

235.5

0.43

64.50

235.5

280.25

Desfacere glafuri exterioare

ml

60

6.50

390.00

6.26

375.6

0.24

14.40

375.6

446.96

Desfacere invelitoare

mp

1,200

14.50

17,400.00

14.16

16,992.00

0.34

408.00

16,992.00

20,220.48;

Desfacere jgheaburi si burlane

ml

200

4.50

900.00

4.46

892

0.04

8.00

892^

1,061.48

Desfacere streasina

ml

170

6.50

1,105.00

6.05

1,028.50

0.45

76.50

1,028.50

1,223,92

Desfaceri balustrade, grile, parapeti,etc

Kg

300

1.50

450.00

1.12

336

0.38

114.00

336

399.84

Curatare tencuieii exterioare in vederea aplicării termosistemului

mp

1,200

10.50

12,600.00

10.13

12,156.00

0.37

444.00

12,156.00

14,465.64

Curatare pereți subsol in vederea pregătirii acestora pentru tratament hidrofug

mp

570

16.75

9,547.50

16.7

9,519.00

0.05

28.50

9,519.00

11,327.61

Schela tu bula re (monta re, demontare, transport, utilizare)

mp

810

21.35

17,293.50

21.31

17,261.10

0.04

32.40

17,261.10

20,540.71

Tratament hidrofug la pereții subsolului

mp

570

56.80

32,376.00

56.78

32,364.60

0.02

11.40

32,364.60

.    38,513.87

Termoizolatîe la soclu-polistiren extrudat

mp

100

108.00

10,800.00

107.86

10,786.00

0.14

14.00

10,786.00

12,835.34

Termoizolatie in câmp polîstîren expandat ignifugat

mp

1,100

54.50

59,950.00

54.18

59,598.00

0.32

352.00

59,598.00

70,921.62

Tencuieli decorative + amorsa + masa de sapclu armata

mp

1,200

72.60

87,120.00

72.58

87,096.00

0.02

24.00

87,096.00

103,644.24

Profil cu lacrimar la soclu

ml

170

24.00

4,080.00

23.72

4,032.40

0.28

47.60

4,032.40

4,798.56

Dezumidificare pereți subsol

mp

570

58.30

33,231.00

58.2

33,174.00

0.10

57.00

33,174.00

39,477.06

Placare intrados placa peste subsol cu polist expandat

mp

640

60.50

38,720.00

60.02

38,412.80

0.48

307.20

38,412.80

45,711.23

Sapa slab armata pardoseala subsol

mp

640

57.80

36,992.00

57.61

36,870.40

0.19

121.60

36,870.40

43,875.78

Membrana PVC suprafețe orizontale

mp

640

26.50

16,960.00

26.46

16,934.40

0.04

25.60

16,934.40

20,151.94

Termoizolatie orizontala placa pe sol polist extrudat lOcm

mp

640

68.00

43,520.00

67.97

43,500.80

0.03

19.20

43,500.80

51,765.95

Usi de acces tamplarie aluminiu cu geam duplex securizat si bara antipanica+sistem deschidere automata

mp

50

776.50

38,825.00

776.25

38,812.50

0.25

12.50

38,812.50

46,186.88

Glafuri exterioare din tabla vopsita in câmp electrostatic, 0,5mm

ml

60

40.50

2,430.00

40.23

2,413.80

0.27

16.20

2,413.80

2,872.42

Termoizolare spaleti ferestre cu polist expandat 3cm

mp

100

43.00

4,300.00

42.9

4,290.00

0.10

10.00

4,290.00

5,105.10

Tabla zincata tip LINDAB, inclusiv accesorii

mp

1,200

141.00

169,200.00

140.9

169,080.00

0.10

120.00

169,080.00

201,205.20

Procurare si montare parazapezi (3ml/buc)

buc

140

79.00

11,060.00

78.54

10,995.60

0.46

64.40

10,995.60

13,084.76

Pazie de lemn si streasina

ml

170

45.00

7,650.00

43.16

7,337.20

1.84

312.80

7,337.20

8,731.27

Jgheaburi si burlane din tabla zincata

ml

200

54.00

10,800.00

52.88

10,576.00

1.12

224.00

10,576.00

12,585.44

Termoizolarea șarpantei cu vata minerala 30 cm grosime si folie anticondens

mp

1,200

49.40

59,280.00

49.36

59,232.00

0.04

48.00

59,232.00

70,486.08

Usi metalice cu autoinchidere

mp

20

488.00

9,760.00

487.67

9,753.40

0.33

6.60

9,753.40

11,606.55

Grile PVC pentru ventilare bucătării

mp

10

48.00

480.00

46.99

469.9

1.01

10.10

469.9

559.18

Procurare si montare grilaje fațada

mp

120

140.00

16,800.00

139.19

16,702.80

0.81

97.20

16,702.80

19,876.33

Transport materiale cu autocamionul la 20 km

to

9

27.50

247.50

27.41

246.69

0.09

0.81

246.69

293.56

Profile din polistiren expandat pentru refacere decor^^^^>^ a n ca d ra me nte

ml

630

41.50

26,145.00

41.35

26,050.50

0.15

94.50

26,050.50

31,000.10

Plasa protecție schela    Z^Z

mp

805

2.90

2,334.50

2.83

2,278.15

0.07

56.35

2,278.15

2,711.00

Confecții metalice diverse    {S/o

Kg

150

16.00

2,400.00

15.49

2,323.50

0.51

76.50

2,323.50

2,764.97

Vopsitorii confecții metalice    V&V-i

Kg

150

16.00

2,400.00

15.41

2,311.50

0.59

88.50

2,311.50

2,750.69

Gratar inox de sters picioarele    *???

buc

4

166.00

664.00

164.89

659.56

1.11

4.44

659.56

784.88

Refacere scara acces, inclusiv rampa acces

mp

40

89.00

3,560.00

88.73

3,549.20

0.27

10.80

3,549.20

4,223.55

Balustrada metalica din țeava rectangulara vopsita pentru rampa

ml

20

147.00

2,940.00

146.64

2,932.80

0.36

7.20

2,932.80

3,490.03

Pereți compart gips-carton El 180' pe struct met

mp

205

133.00

27,265.00

132.08

27,076.40

0.92

188.60

27,076.40

32,220.92

Pereți compart gips-carton El 90' pe struct met cu o fata verde

mp

192

140.00

26,880.00

138.06

26,507.52

1.94

372.48

26,507.52

31,543.95

Pereți compart gips-carton El 90' pe struct met

mp

138

136.00

18,768.00

135.09

18,642.42

0.91

125.58

18,642.42

22,184.48

Pereți compartimentare gips-carton, simplu placați, 1 fata gips-carton normal si o fata gips-carton rezistent la umiditate

mp

160

105.00

16,800.00

103.08

16,492.80

1.92

307.20

16,492.80

19,626.43

Placari cu gips-carton 2 straturi gips-carton verde

mp

124

56.00

6,944.00

55.7

6,906.80

0.30

37.20

6,906.80

8,219.09

Piacari cu gips-carton 2 straturi gips-carton normal

mp

245

55.00

13,475.00

54.57

13,369.65

0.43

105.35

13,369.65

15,909.88

Placari cu gips-carton 2 straturi gips-rosu tavan

mp

1,000

80.00

80,000.00

78.38

78,380.00

1.62

1,620.00

78,380.00

93,272.20

Panouri compartimentare din HPL pe piciorușe inox

mp

70

486.00

34,020.00

484.25

33,897.50

1.75

122.50

33,897.50

40,338.03

Zidărie de cărămidă plina 25cm grosime

mc

40

468.00

18,720.00

467.31

18,692.40

0.69

27.60

18,692.40

22,243.96

Placi ceramice (faianța) inclusiv strat de poza

mp

130

88.00

11,457.60

87.36

11,356.80

0.64

100.80

11,356.80

13,514.59

Placare cu membrana PVC

mp

200

118.00

23,600.00

117.87

23,574.00

0.13

26.00

23,574.00

28,053.06

Placare pereți cu tapet

mp

250

75.00

18,750.00

72.84

18,210.00

2.16

540.00

18,210.00

21,669.90

Coltar din aluminiu la pereți, H=2,10m

ml

65

12.50

812.50

12.35

802.75

0.15

9.75

802.75:

955.27

Usi din HPL diverse culori, inclusiv shielduri si balamale

mp

20

466.00

9,320.00

465.68

9,313.60

0.32

6.40

9,313.60

11,083.18

Usa interioara plina MDF, diferite culori, toc inserție metalica, 4 balamale, complet echipata

mp

65

442.00

28,730.00

440.98

28,663.70

1.02

66.30

28,663.70

34,109.80

Usi din tamparie aluminiu cu geam securizat si bara antipanica la interior

mp

42

720.00

30,240.00

719,95

30,237.90

0.05

2.10

30,237.90

35,983.10

Usi metalice RF cu autoinchidere, Ei 90-C

mp

8

665.00

5,586.00

664.52

5,316.16

0.48

269.84

5,316.16

6,326.23

Usa din confecții metalice, El 30 cu autoinchidere

mp

4

585.00

2,457.00

584.39

2,337.56

0.61

119.44

2,337.56

2,781.70

Plafoane suspendate din gips-carton verde in câmp

mp

240

70.00

16,800.00

67.8

16,272.00

2.20

528.00

16,272.00

19,363.68

Plafoane suspendate din gips-carton normal in câmp

mp

120

67.00

8,040.00

66.05

7,926.00

0.95

114.00

7,926.00

9,431.94

Scafe din gips-carton

ml

95

68.00

6,460.00

67.74

6,435.30

0.26

24.70

6,435.30

7,658.01

Sape de egalizare la pardoseli interioare

mp

760

23.00

17,480.00

22.84

17,358.40

0.16

121.60

17,358.40

20,656.50

Sapa autonivelanta 5-8mm

mp

760

30.00

22,800.00

28.75

21,850.00

1.25

950.00

21,850.00

26,001.50

Hidroizolatie lichida grupuri sanitare

mp

128

65.00

8,320.00

62.93

8,055.04

2.07

264.96

8,055.04

9,585.50

Pardoseala parchet laminat de trafic

mp

480

102.00

48,960.00

101.47

48,705.60

0.53

254.40

48,705.60

57,959.66

Pardoseli din mozaic turnat in câmp

mp

120

90.00

10,800.00

89.72

10,766.40

0.28

33.60

10,766.40

12,812.02

Pardoseli membrana PVC cu cuart

mp

140

126.00

17,640.00

125.41

17,557.40

0.59

82.60

17,557.40

20,893.31

Pardoseli PVC simple

mp

75

111.00

8,325.00

110.76

8,307.00

0.24

18.00

8,307.00

9,885.33

Pardoseli gresie ceramica

mp

232

105.00

24,307.50

104.73

24,297.36

0.27

10.14

24,297.36

28,913.86

Profil inox înglobat de racordare pardoseli

ml

25

28.00

700.00

27.62

690.5

0.38

9.50

690.5

821.70

Reparații trepte de beton mozaicate

ml

12

69.00

828.00

68.22

818.64

0.78

9.36

818.64

974.18

Profile antiderapante metalice la trepte

ml

50

30,00

1,500.00

28.45

1,422.50

1.55

77.50

1,422.50

1,692.78

Mana curenta din lemn, grunduita si vopsita

ml

16

136.00

2,176.00

135.62

2,169.92

0.38

6.08

2,169.92

2,582.20

Confecții metalice pentru fixarea parapetilor

kg

64

15.00

960.00

13.32

852.48

1.68

107.52

852.48

1,014.45

Confecții metalice di verse (pentru fixare glafuri interioare)

kg

48

15.00

720.00

13.32

639.36

1.68

80.64

639.36

760.84

Glaf interior

ml

60

86.00

5,160.00

85.12

5,107.20

0.88

52.80

5,107.20

6,077.57

Profile decorative interioare

ml

90

31.00

2,790.00

30.37

2,733.30

0.63

56.70

2,733.30

3,252.63

Draperii si perdele inclusiv corniza

mp

155

145.00

22,475.00

143.91

22,306.05

1.09

168.95

22,306.05

26,544.20

Tencuieli interioare fin driscuite stâlpi si pereți din beton sau cărămidă ,incl mortar

mp

2,890

14.00

40,460.00

13.9

40,171.00

0.10

289.00

40,171.00

47,803.49

Tencuieli interioare fin driscuite la tavane si grinzi din beton

mp

1,320

15.00

19,800.00

14.95

19,734.00

0.05

66.00

19,734.00

23,483.46

Vopsitorii lavabile la pereți din beton sau zidărie tencuiti, inclusiv

amorsa

mp

2,355

12.95

30,497.25

12.91

30,403.05

0.04

94.20

30,403.05

36,179.63

Vopsitorii lavabile la tavane si grinzi din beton pe tencuieli fin driscuite, inclusiv amorsa

mp

787

14.50

11,411.50

14.22

11,191.14

0.28

220.36

11,191.14

13,317.46

Vopsea lavabila inclusiv glet la pereți si placari gips-carton

mp

535

23.60

12,626.00

23.55

12,599.25

0.05

26.75

12,599.25

14,993.11

Vopsitorii lavabile pe glet de ipsos, inclusiv amors^Ți-ta^age^ips-carton

mp

533

14.50

7,728.50

14.2

7,568.60

0.30

159.90

7,568.60

9,006.63

.. ..

1,587,025.85

1,575,093.95

11,931.90

1,575,093.95

1,874,361.80

V* ?    INSTALAȚII ELECTRICE - CURENTI TARI

Demontare corpuri de iluminat de orice fel

buc

212.00

9.50

2,014.00

9.19

1,948.28

0.31

65.72

1,948.28

2,318.45

Demontare aparate electice    ^0X^7

buc

115.00

9.50

1,092.50

9.19

1,056.85

0.31

35.65

1,056.85

1,257.65

Demontare tablou electric

buc

2.00

19.00

38.00

18.38

36.76

0.62

1.24

36.76

43.74

Procurare si montare corpuri de iluminat panou LEtHfcȘf^l’PZS 3400LM,

4000K

buc

26.00

135.00

3,510.00

133.24

3,464.24

1.76

45.76

3,464.24

4,122.45

Procurare si montare corpuri de iluminat panou LED 33WIP20 3400LM, 4000K kit emergenta 1K

buc

7.00

320.00

2,240.00

317.96

2,225.72

2.04

14.28

2,225.72

2,648.61

Procurare si montare corpuri de iluminat DOWNLIGHT LED 23W IP44 2000LM, 4000K, APLICAT

buc

64.00

56.00

3,584.00

55.59

3,557.76

0.41

26.24

3,557.76

4,233.73

Procurare si montare corpuri de iluminat DOWNLIGHT LED 23W IP44 2000LM, 4000K, kit emergenta 1H, APLICAT

buc

4.00

240.50

962.00

240.32

961.28

0.18

0.72

961.28

1,143.92

Procurare si montare corpuri de iluminat SIG.HIDRANTI SURSA LED 3W , KIT 3H, inel acces.

buc

4.00

114.00

456.00

113.93

455.72

0.07

0.28

455.72

542.31

Procurare si montare corpuri de iluminat 2x36W, iP 65, cu tuburi LED

buc

33.00

119.00

3,927.00

118.68

3,916.44

0.32

10.56

3,916.44

4,660.56

Corp de iluminat cu sursa led tip candelabru 33W sursa led

buc

34.00

626.00

21,284.00

625.59

21,270.06

0.41

13.94

21,270.06

25,311.37

CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 12W/ETANS IP44/240V/50HZ/4000K/, MONTAT INCASTR

buc

40.00

110.00

4,400.00

109.32

4,372.80

0.68

27.20

4,372.80

5,203.63

CORP IL DE SIGURANȚA evacuare CU LED 3W MON

AP,PERMANENT,ACUM. AUT 3H,INCL ACCESORII

buc

16.00

86.00

1,376.00

85.3

1,364.80

0.70

11.20

1,364.80

1,624.11

încercări, verificări, reglaje la corpuri de iluminat

buc

228.00

14.00

3,192.00

13.79

3,144.12

0.21

47.88

3,144.12

3,741.50

TABL0U1, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP

buc

1.00

10,835.00

10,835.00

10,833.50

10,833.50

1.50

1.50

10,833.50

12,891.87

TGD, tablou electric, montaj aparent, IP 55, complet echipat conform schemei monofîlare

buc

1.00

13,610.00

13,610.00

13,608.88

13,608.88

1.12

1.12

13,608.88

16,194.57

încercări, verificări si reglaje la tablouri electrice

buc

2.00

86.00

172.00

85.98

171.96

0.02

0,04

171.96

204.63

Înlocuire conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF 3x1,5 mm2

ml

5,700.00

4.15

23,655.00

4.09

23,313.00

0.06

342.00

23,313.00

27,742.47

înlocuire conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF3x 2,5 mm2

ml

1,700.00

5.50

9,350.00

5.22

8,874.00

0.28

476.00

8,874.00

10,560.06

Conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF 5x2,5 mm2

ml

375.00

8.50

3,187.50

8.19

3,071.25

0.31

116.25

3,071.25

3,654.79

Conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF 5x4 mm2

ml

150.00

15.00

2,250.00

14.82

2,223.00

0.18

27.00

2,223.00

2,645.37

Conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF 5x6 mm2

ml

112.00

18.00

2,016.00

17.56

1,966.72

0,44

49.28

1,966.72

2,340.40

Conductor de cupru cu izolație introdusa in tub de protecție CYYF 3x70+35 mm2

ml

100.00

34.00

3,400.00

33.1

3,310.00

0.90

90.00

3,310.00

3,938.90

Platbanda OL-Zn 40x4 - MONTATA IN FUNDAȚIE

ml

150.00

22.00

3,300.00

21.18

3,177.00

0.82

123.00

3,177.00

3,780.63

PIESA DE PRINDERE PLATBANDA ÎN CRUCE SAU IN T

buc

4.00

22.00

88.00

21.82

87.28

0.18

0.72

87.28

103.86

Banda LED, montaj la exterior, inclusiv accesorii de montaj {sistem de prindere, sursa de alimentare etc.)

ml

15.00

35.00

525.00

34.17

512.55

0.83

12.45

512.55

609.93

Montare aparent/ îngropat tub PVC D-16 mm

ml

2,850.00

4.20

11,970.00

4.08

11,628.00

0.12

342.00

11,628.00

13,837.32

Montare aparent/ îngropat tub PVC D-20 mm

ml

2,850.00

4.55

12,967.50

4.53

12,910.50

0.02

57.00

12,910.50

15,363.50

Montare îngropat/ aparent întrerupătoare 2 module

buc

30.00

21.00

630.00

20.15

604.5

0.85

25.50

604.5

719.36

Montare îngropat/ aparent comutator cap scara

buc

8.00

21.00

168.00

20.74

165.92

0.26

2.08

165.92

197.44

PRIZA 2P+PE16A/230V,ALBA, SIMPLA CU PROTECȚIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA ORNAM.ALB

buc

105.00

21.00

2,205.00

20.03

2,103.15

0.97

101.85

2,103.15

2,502.75

PRIZA 3P+PE16A/400V,ALBA, SIMPLA CU PROTECȚIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA ORNAM.ALB

buc

15.00

26.50

397.50

26.28

394.2

0.22

3.30

394.2

469.10

EXECUTARE SLIT IN PERETE DE CĂRĂMIDĂ

ml

2,625.00

11.50

30,187.50

11.17

29,321.25

0.33

866.25

29,321.25

34,892.29

PAT DE CABLURI METALIC 60X50,COTURI, T-URI, MAT. DE MONTAJ

ml

525.00

41.50

21,787.50

41.28

21,672.00

0.22

115.50

21,672.00

25,789.68

200,777.00

197,723.49

3,053.51

197,723.49

235,290.95

ECHIPAMENTE

UPS3kVA, autonomie 15min half loaded    buc.

1.00

7,555.00

7,555.00    7,550.00    7,550.00    5.00    5.00    7,550.00    8,984.50

INSTALAȚII ELECTRICE - CURENTI SLABI

DETECȚIE INCENDIU    AK

CABLU JEH(St) E30 1x2x0,8

ml

1,740.00

3.00

5,220.00

2.9

5,046

0.10

174.00

5,046.00

6,004.74

ROUTER    FfcWj*/

buc

1.00

491.00

491.00

490.8

490.80

0.20

0.20'

490.80

584.05

SOFTWARE + INTERFAȚA PROGRAMARE    r.^^7

buc

1.00

1,456.00

1,456.00

1,455.52

1,455.52

0.48

0.48

1,455.52

1,732.07

MODUL ELECTRONIC BUTON MANUAL

buc

1.00

216.00

216.00

215.52

215.52

0.48

0.48

215.52

256.47

CABLU UTP CAT.6

m

50.00

12.00

600.00

11.62

581.00

0.38

19.00

581.00

691.39

CABLU VEGA DE 5M

buc

4.00

97.00

388.00

96.95

387.80

0.05

0.20

387.80

461.48

SISTEM A PELARE ASISTENTA

0.00

0.00

0.00

0.00

CABLU UTP CAT 6E

m

50.00

11.60

580.00

11.58

579.00

0.02

1.00

579.00

689.01

TUB DE PROTECȚIE DIN PVC D.20MM

m

50.00

12.50

625.00

12.03

601.50

0.47

23.50

601.50

715.79

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

tone

1.50

43.00

64.50

42.7

64.05

0.30

0.45

64.05

76.22

9,640.50

9,421.19

219.31

9,421.19

11,211.22

MONTAJ ECHIPAMENTE

SISTEM DETECȚIE SI A VERTIZARE INCENDIU

CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.4BUCLE,MAX.126 ELEM,COMPL.

ECHIPATA

buc

1.00

3,845.00

3,845.00

3,844.32

3,844.32

0.68

0.68

3,844.32

4,574.74

DETECTOR OPTIC DE FUM

buc

70.00

145.00

10,150.00

144.83

10,138.10

0.17

11.90

10,138.10

12,064.34

DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL,

INDICATOR OPTIC CU LED

buc

18.00

217.00

3,906.00

216.88

3,903.84

0.12

2.16

3,903.84

4,645.57

MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU SE

AFLA PE BUCLA DE DETECȚIA, IP66

buc

2.00

625.00

1,250.00

624.84

1,249.68

0.16

0.32

1,249.68

1,487.12

SOCLU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA

buc

110.00

49.00

5,390.00

48.67

5,353.70

0.33

36.30

5,353.70

6,370.90

BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLATOR

buc

20.00

218.00

4,360.00

217.91

4,358.20

0.09

1.80

4,358.20

5,186.26

SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPAȚIU PT 2 ACUMULATORI

18AH

buc

1.00

2,333.00

2,333.00

2,332.76

2,332.76

0.24

0.24

2,332.76

2,775.98

SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH

buc

4.00

560.00

2,240.00

559.48

2,237.92

0.52

2.08

2,237.92

2,663.12

SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH

buc

2.00

674.00

1,348.00

673.36

1,346.72

0.64

1.28

1,346.72

1,602.60

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEOJVCI

0.00

0.00

0.00

0.00

CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR 30M

buc

10.00

1,048.00

10,480.00

1,047.36

10,473.60

0.64

6.40

10,473.60

12,463.58

CAMERE VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR 30M

buc

6.00

1,153.00

6,918.00

1,152.60

6,915.60

0.40

2.40

6,915.60

8,229.56

ÎNREGISTRATOR VIDEO DE REȚEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU 4XHDD

4TB

buc

1.00

4,930.00

4,930.00

4,928.65

4,928.65

1.35

1.35

4,928.65

5,865.09

RACK 32U,19",600X600MM,ECHIP.CU UNITATE4 VENTIL, ORGANIZ. VERT, KIT IMPAMANT,UNIT 6 PRIZE SCHUKO

buc

1.00

2,676.00

2,676.00

2,675.97

2,675.97

0.03

0.03

2,675.97

3,184.40

SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONTABIL IN

RACK 19"

buc

1.00

2,142.00

2,142.00

2,141.66

2,141.66

0.34

0.34

2,141.66

2,548.58

MONITOR COLOR 27" LCD

buc

1.00

1,597.00

1,597.00

1,596.96

1,596.96

0.04

0.04

1,596.96

1,900.38

UPS 3KVA

buc

1.00

184.00

184.00

183.8

183.8

0.20

0.20

183.8

218.72

SISTEM DE APELARE ASISTENTA

0.00

0.00

0.00

0.00

SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

buc

1.00

2,306.00

2,306.00

2,305.43

2,305.43

0.57

0.57

2,305.43

2,743.46

66,055.00

65,986.91

68.09

65,986.91

78,524.42

INSTALAȚII SANITARE

Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolație flexibila din spuma microporoasa cu celule închise cu grosime de 19 mm -19x28

m

128.00

10.00

1,280.00

9.76

1,249.28

0.24

30.72

1,249.28

1,486.64

MONTAREA ȚEVII DIN OTEL, PT. INSTALAȚII, ZINCATA, MONTATA IN COLOANE HIDRANTI,D= 2"

M

180.00

76.00

13,680.00

75.79

13,642.20

0.21

37.80

13,642.20

16,234.22

MONTAREA ȚEVII DIN OTEL, PT. INSTALAȚII, ZINCATA, MONTATA IN COLOANE HIDRANTI,D= 3”

M

50.00

115.00

5,750.00

114.66

5,733.00

0.34

17.00

5,733.00

6,822.27

MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL

BUC

1.00

108.00

108.00

107.32

107.32

0.68

0.68

107.32

127.71

SORB CU SUPAPA DE SENS SI FILTRU DN = 3"

BUC

2.00

235.00

470.00

233.89

467.78

1.11

2.22

467.78

556.66

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILA),SUDURA

PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCȚII IND, D=75MM

M

15.00

60.00

900.00

59.13

886.95

0.87

13.05

886.95

1,055.47

HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLĂDIRI, CU DIAMETRUL DE 2", IN NISE (CU RAMA)

BUC

6.00

632.00

3,792.00

631.65

3,789.90

0.35

2.10

3,789.90

4,509.98

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN ÎNCASTRARE, D= 2"

BUC

15.00

15.50

232.50

15.04

225.6

0.46

6.90

225.6

268.46

Demontare țevi din otel

ml

15.00

6.50

97.50

6.48

97.2

0.02

0.30

97.2

115.67

MONT.TEAVA,MATERIAL PLASTIC PPR, D=20MM

M

32.00

19.00

608.00

18.65

596.8

0.35

11.20

596.8

710.19

MONT.TEAVA,MATERIAL PLASTIC PPR,D=25MM

M

40.00

22.00

880.00

21.28

851.2

0.72

28.80

851.2

1,012.93

MONTARE ȚEAVA, MATERIAL PLASTIC,PPR, D=32MM

M

20.00

28.00

560.00

27.54

550.8

0.46

9.20

550.8

655.45

MONTARE ȚEAVA, MATERIAL PLASTIC, PPR, D=40MM

M

21.00

33.00

693.00

32.59

684.39

0.41

8.61

684.39

814.42

MONTARE ȚEAVA, MATERIAL PLASTIC, PPR, D=50MM

m

15.00

48.00

720.00

46.94

704.1

1.06

15.90

704.1

837.88

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM

M

30.00

12.00

360.00

10.88

326.4

1.12

33.60

326.4

388.42

MONTAR^^MWAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGJ^^TA'SyWARpqSEALA, IMB. GARN,D= 50MM

M

50.00

14.00

700.00

13.05

652.5

0.95

47.50

652.5

776.48

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATASUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM

M

56.00

33.00

1,848.00

31.76

1,778.56

1.24

69.44

1,778.56

2,116.49

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM

-COT PT.INSTALATil DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=40MM

BUC

15.00

12.00

180.00

10.12

151.8

1.88

28.20

151.8

180.64

MONTARE ȚEAVA, MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNEJN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM

M

12.00

34.00

408.00

33.4

400.8

0.60

7.20

400.8

476.95

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, ÎMBINARE CU GARNITURA, D- 50MM

-COT PT.INSTALATil DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=50MM

BUC

5.00

11.00

55.00

10.81

54.05

0.19

0.95

54.05

64.32

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM

-COT PT. CANALIZARE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA, D=110MM

BUC

15.00

15.00

225.00

14.65

219.75

0.35

5.25

219.75

261.50

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ (RAMIFICAȚIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, ÎMBINARE CU GARNITURA,D=110MM

BUC

12.00

25.00

300.00

24.26

291.12

0.74

8.88

291.12

346.43

MONTAREA ETAJERIEI PE PERETE ZIDĂRIE CARAMIDA-B.C.A, ETAJERA

DIN PORȚELAN SANITAR

BUC

7.00

12.00

84.00

11.5

80.5

0.50

3.50

80.5

95.80

MONTAREA OGLINZII SANITARE,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE,400*500MM ETC,PERETE DIN ZIDĂRIE SAU B.C.A

BUC

7.00

48.00

336.00

47.22

330.54

0.78

5.46

330.54

393.34

MONTAREA SUPORTULUI DE HÂRTIE

BUC

7.00

10.00

70.00

9.27

64.89

0.73

5.11

64.89

77.22

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE LA PRESIUNE A 1NSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 2 1/2-4"

M

128.00

4.00

512.00

3.8

486.4

0.20

25.60

486.4

578.82

EFECTUAREA PROBEI DE FUNCȚIONARE A INSTALAȚIEI DE APA RECE,

CU ȚEAVA DIN PVC, D= 16-110 MM

ZECI M

12.80

1.00

12.80

0.38

4.86

0.62

7.94

4.86

5.78

EFECTUAREA PROBEI DE ETANȘEITATE SI FUCTIONARE A INSTALAȚIEI

DE CANALIZARE0NDIFERENT MAT.),D=>100MM

ZECI M

12.80

1.00

12.80

0.38

4.86

0.62

7.94

4.86

5.78

Instalație completa pentru WC, pentru adulti, conținând:

-1 vas WC din porțelan sanitar, cu ieșire laterala, așezat pe pardoseala

-    racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8";

-    robinet coltar 3/8"

-    set co n ecta re va s WC;

-1 rama cu capac din material plastic    Z    "rM

-1 suport hârtie igienica    (Ș(o    O/*-j

-1 perie WC cu suport

-    material mărunt, de etansare, de fixare

-    procurare si montare

buc

7.00

642.00

4,494.00

640.76

4,485.32

1.24

8.68

4,485.32

5,337.53

Instalația completa pentru lavoar simplu, pentru adulti, conținând:

-1 lavoar din porțelan sanitar, montat pe perete -1 baterie monocomanda de lavoar;

-1 set ventil de scurgere, material mărunt -1 sifon pentru lavoar din polipropilena avand diametrul 40 mm -1 cadru metalic susținere lavoar complet echipat;

-1 oglinda 600 x 500 mm

-1 distribuitor săpun lichid 0,85 It din inox

-    2 robineti coltar 1/2"

-    material mărunt, de etansare, de fixare -procurare si montare

buc

7.00

1,665.00

11,655.00

1,663.60

11,645.20

1.40

9.80

.......

11,645.20

13,857.79

Instalație completa pentru WC, pentru persoane cu dizabilitati, conținând:

-1 vas WC din porțelan sanitar, cu ieșire laterala, așezat pe pardoseala

-    racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8";

-    robinet coltar 3/8"

-    set conectare vas WC;

-1 rama cu capac din material plastic -1 suport hârtie igienica -1 perie WC cu suport

-    material mărunt, de etansare, de fixare

-    procurare si montare

buc

1.00

2,642.00

2,642.00

2,641.49

2,641.49

0.51

0.51

2,641.49

3,143.37

Instalația completa pentru lavoar simplu, pentru persoane cu dizabilitati, conținând:

-1 lavoar din porțelan sanitar, montat pe perete -1 baterie monocomanda de lavoar, cromata, montata pe lavoar;

-1 set ventil de scurgere, material mărunt

-1 sifon pentru lavoar din poiipropilena avand diametrul 40 mm -1 cadru metalic susținere lavoar, complet echipat;

-1 oglinda 600 x 500 mm

-1 distribuitor săpun lichid 0,85 It din inox

-    2 robineti coltar 1/2"

-    material mărunt, de etansare, de fixare -procurare si montare

buc

1.00

2,402.00

2,402.00

2,400.35

2,400.35

1.65

1.65

2,400.35

2,856.42

Instalația completa pentru spălător simplu cu picurator, conținând:

-1 spălător simplu cu picurator, montat pe perete -1 baterie monocomanda de spălător, cromata, montata pe spălător;

-1 set ventil de scurgere, material mărunt -1 sifon pentru lavoar din poiipropilena avand diametrul 50 mm -1 cadru metalic susținere spălător, complet echipat;

-1 distribuitor săpun lichid 0,85 It din inox

-    2 robineti coltar 1/2"

-    material mărunt, de etansare, de fixare    ZsT/O

-procuraresi montare    i—z    '

buc

\

2.00

1,335,00

2,670.00

1,334.66

2,669.32

0.34

0.68

2,669.32

3,176.49

Instalația completa pentru cădită de dus, conținând:

-1 cădită de dus din fibra de sticla, culoare alba -1 set ventil de scurgere, material mărunt -1 sifon pentru lavoar din poiipropilena avand diametrul 40 mm -1 cabina de dus

-1 baterie amestecatoare monocomanda, pentru cădită dus, cromata, montata îngropat, complet echipata, cu temporizare, inclusiv cap de dus cu o para fixa si una mobila.

- material mărunt, de etansare, de fixare

buc

2.00

2,422.00

4,844.00

2,420.18

4,840.36

1.82

3.64

4,840.36

5,760.03

MONTAREA PISOARULUI DIN PORȚELAN SANITAR PE PERETE DIN ZIDĂRIE DE

CĂRĂMIDĂ SAU B.C.A.

buc

3.00

911.00

2,733.00

910.51

2,731.53

0.49

1.47

2,731.53

3,250.52

Clapeta de sens; cu mufe filetate, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: Cp 1- O 2"

buc

2.00

83.50

167.00

83.47

166.94

0.03

0.06

166.94

198.66

Căciulă ventilare coloana de canalizare menajera PP110

buc

7.00

63.50

444.50

63.48

444.36

0.02

0.14

444.36

528.79

Sifon de pardoseala 40 mm/50 mm, PP, cu gratar inox.

buc

3.00

37.00

111.00

36.53

109.59

0.47

1.41

109.59

130.41

Sifon de pardoseala 110 mm/110 mm, inox, cu gratar inox

buc

3.00

53.00

159.00

52.92

158.76

0.08

0.24

158.76

188.92

Sifon de pardoseala 110 mm/110 mm, PP, cu gratar fonta.

buc

3.00

51.00

153.00

50.2

150.6

0.80

2.40

150.6

179.21

Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etanșa re;

Dimensiuni: (D 1-fl) 2"

buc

4.00

113.00

452.00

112.8

451.2

0.20

0.80

451.2

536.93

Montare pompa submersibila cu plutitor

buc

1.00

186.00

186.00

185.06

185.06

0.94

0.94

185.06

220.22

Cămin canalizare 1000

buc

4.00

2,451.00

9,804.00

2,450.57

9,802.28

0.43

1.72

9,802.28

11,664.71

Regulator de aragz

buc

4.00

84.00

336.00

83.9

335.6

0.10

0.40

335.6

399.36

Kit detecție si închidere bucătărie

buc

1.00

538.00

538.00

537.73

537.73

0.27

0.27

537.73

639.90

78,665.10

78,189.24

475.86

78,189.24

93,045.20

MONTAJ ECHIPAMENTE

REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA

BUC.

1.00

228.00

228.00

227.55

227.55

0.45

0.45

227.55

270.78

POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA

BUC.

1.00

186.00

186.00

185.92

185,92

0.08

0.08

185.92

221.24

GRUP POMPARE HIDRANTI 2A+1R Q-5L/S H= 115 MCA

BUC.

1.00

368.00

368.00

367.87

367.87

0.13

0.13

367.87

437.77

782.00

781.34

0.66

781.34

929.79

ECHIPAMENTE

REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA

BUC.

1.00

1,975.00

1,975.00

1,974.00

1,974.00

1.00

1.00

1,974.00

2,349.06

POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA

BUC.

1.00

706.00

706.00

705

705

1.00

1.00

705

838.95

GRUP POMPARE HIDRANTI 2A+1R O51/S H= 115 MCA

BUC.

1.00

56,504.00

56,504.00

56,503.00

56,503.00

1.00

1.00

56,503.00

67,238.57

59,185.00

59,182.00

3.00

59,182.00

70,426.58

INSTALAȚII TERMICE

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la conducte distribuție, avand D = 20mm, inclusiv fitinguri

ML

170.00

19.00

3,230.00

18.58

3,158.60

0.42

71.40

3,158.60

3,758.73

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata ia conducte distribuție, avand D - 25mm, inclusiv fitinguri

ML

190.00

22.00

4,180.00

21.87

4,155.30

0.13

24.70

4,155.30

4,944.81

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la conducte distribuție, avand D = 32mm, inclusiv fitinguri

ML

170.00

28.00

4,760.00

27.84

4,732.80

0.16

27.20

4,732.80

5,632.03

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la conducte distribuție, avand D = 40mm, inclusiv fitinguri

ML

100.00

34.00

3,400.00

33.26

3,326.00

0.74

74.00

3,326.00

3,957,94

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la conducte distribuție, avand D - 50mm, inclusiv fitinguri

ML

20.00

48.00

960.00

47.74

954.8

0.26

5.20

954.8

1,136.21

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la conducte distribuție, avand D = 63mm, inclusiv fitinguri

ML

5.00

52.00

260.00

51.65

258.25

0.35

1.75

258.25

307.32

Robinet cu sfera pentru golire D=l/2", Pn 6 bar, montare procurare

BUC

24.00

27.00

648.00

26.31

631.44

0.69

16.56

631.44

751.41

Robinet cu sfera pentru trecere, D = 2 1/2"

BUC

4.00

229.00

916.00

226.54

906.16

2.46

9.84

906.16

1,078.33

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni:    __

0100 mm

m

16

43.00

688.00

42.76

684.16

0.24

3.84

684.16

814.15

*/o (o

1 *5. vft»    T7 *£' /


-n%<?

vfeny'

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etan sa re la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni:

0125 mm

m

2

50.00

100.00

48.71

97.42

1.29

2.58

97.42

115.93

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni:

0160 mm

m

80

53.00

4,240.00

52.94

4,235.20

0.06

4.80

4,235.20

5,039.89

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni:

0200 mm

m

15

66.00

990.00

65.5

982.5

0.50

7.50

982.5

1,169.18

Tubulatura circulara rigida tip SPIRO (clasa de etanșeitate D) pentru evacuare aer, complet cu garnituri de etansare la îmbinare, accesorii de susținere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, șina de montaj, console metalice), accesorii de cuplare si etansare avand următoarele dimensiuni:

0250 mm

m

25

77.50

1,937.50

77.4

1,935.00

0.10

2.50

1,935.00

2,302.65

Montare ventilator montat pe tubulatura evacuare aer viciat grupuri sanitare 450mc/h, 150PA

buc

1

401.00

401.00

400.84

400.84

0.16

0.16

400.84

477.00

Montare ventilator montat pe tubulatura evacuare aer viciat subsol 500mc/h, 150PA

buc

1

485.00

485.00

482.74

482.74

2.26

2.26

482.74

574.46

Montare ventilator montat pe tubulatura introducere aer proaspăt subsol 500mc/h, 150PA

buc

1

485.00

485.00

482.74

482.74

2.26

2.26

482.74

574.46

Baterie electrica de încălzire 3kW

buc

1

640.00

640.00

637.89

637.89

2.11

2.11

637.89

759.09

Grila circulara anemostat D=100 mm

buc

9

40.00

360.00

38.9

350.1

1.10

9.90

350.1

416.62

Grila dreptungulara montata pe tubulatura 600x150 mm

buc

20

153.00

3,060.00

150.28

3,005.60

2.72

54.40

3,005.60

3,576.66

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevăzut cu robinet termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de :

22K-600X600

BUC

2.00

286.00

572.00

285.02

570.04

0.98

1.96

570.04

678.35

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevăzut cu robinet termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de :

22K-600xl400

BUC

22.00

426.00

9,372.00

424.71

9,343.62

1.29

28.38

9,343.62

11,118.91

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevăzut cu robinet termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de :

22K-600X1800

BUC

9.00

500.00

4,500.00

498.34

4,485.06

1.66

14.94

4,485.06

5,337.22

-.....—

TA-

46,184.50

45,816.26

368.24 |    45,816.26

54,521.35


MONTAJ ECHIPAMENTE

UNITATE INT+EXT AER CONDIȚIONAT 1800BTU COMPLET ECHIPATA

BUC.

7.00

185.00

1,295.00

183.8

1,286.60

1.20

8.40

1,286.60

1,531.05

ECHIPAMENTE

UNITATE INT+EXT AER CONDIȚIONAT 18000BTU COMPLET ECHIPATA

BUC.

7.00

2,523.00

17,661.00

2,521.00

17,647.00

2.00

14.00

17,647.00

20,999.93

DOTĂRI

Banchete vestiar rigle lemn lăcuit pe schelet otel vopsit, late 35 cm x 45 h

buc

8

328.00

2,624.00

327.73

2,621.85

0.27

2.15

2,621.85

3,120.00

Masa de lemn patrata 80 x 80cm cu picioare otel

buc

55

334.00

18,370.00

333.7

18,353.50

0.30

16.50

18,353.50

21,840.67

Scaune cu spatar din structura otel cu spatar si șezut tapisat

buc

250

216.25

54,062.50

216.2

54,050.00

0.05

12.50

54,050.00

64,319.50

Canapele tapisate

buc

9

1,486.00

13,374.00

1,485.01

13,365.11

0.99

8.89

13,365.11

15,904.48

Canapele curbe

buc

4

2,585.00

10,340.00

2,584.01

10,336.05

0.99

3.95

10,336.05

12,299.90

Canapele vîp

buc

5

3,699.00

18,495.00

3,698.01

18,490.04

0.99

4.96

18,490.04

22,003.15

Canapea vip in forma de L

buc

1

4,253.00

4,253.00

4,252.70

4,252.70

0.30

0.30

4,252.70

5,060.71

Scaune de bar    W Jiw K j

buc

6

253.85

1,523.10

253.75

1,522.52

0.10

0.58

1,522.52

1,811.80

Candelabre    \WW U”/

buc

10

600.10

6,001.00

600

6,000.00

0.10

1.00

6,000.00

7,140.00

Aplice, plafonîere, spoturi decorative

buc

250

70.55

17,637.50

70.5

17,625.00

0.05

12.50

17,625.00

20,973.75

-—

146,680.10

146,616.77

63.33

146,616.77

174,473.96

DOTĂRI Bucătărie

RECEPȚIE MARFA

Masa adosata inox 800x700x750mm cu polița inferioara

buc

1

758.00

758.00

756.7

756.7

1.30

1.30

756.7

900.47

Platforma comerciala sau de verificare, capacitate 150kg

buc

1

1,535.00

1,535.00

1,532.20

1,532.20

2.80

2.80

1,532.20

1,823.32

Raft cu 4 polițe, dimensiuni: 1600x500xl600h mm

buc

2

1,796.00

3,592.00

1,795.40

3,590.80

0.60

1.20

3,590.80

4,273.05

Spălător inox 1800x700x850 mm, cu 2 cuve 500x500x300 mm

buc

1

2,275.00

2,275.00

2,270.10

2,270.10

4.90

4.90

2,270.10

2,701.42

Sifon dublu, plastic

buc

1

59.00

59.00

58.19

58.19

0.81

0.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

652.00

652.00

651.56

651.56

0.44

0.44

651.56

775.36

DEPOZITARE

Camera frigorifica, 1840/2840, rafturi, motor, podea, usa

buc

2

21,155.00

42,310.00

21,150.00

42,300.00

5.00

10.00

42,300.00

50,337.00

Camera frigorifica, 2840/2840, rafturi, motor, podea, usa

buc

1

21,155.00

21,155.00

21,150.00

21,150.00

5.00

5.00

21,150.00

25,168.50

Camera frigorifica congelare 2840/2840, rafturi, motor, podea, usa

buc

3

25,855.00

77,565.00

25,850.00

77,550.00

5.00

15.00

77,550.00

92,284.50

Raft inox cu 4 polițe, dimensiuni: 1600x500xl600h mm

buc

12

1,798.00

21,576.00

1,795.40

21,544.80

2.60

31.20

21,544.80

25,638.31

Dulap frigorific bar 1500lt

buc

2

8,465.00

16,930.00

8,460.00

16,920.00

5.00

10.00

16,920.00

20,134.80

PREGĂTIRE OUA

Spălător din inox, cu 2 cuve, inaltator la perete, dimensiuni cuva 400x500x250hmm, polița inferioara 1200x700x850mm

buc

1

1,760.00

1,760.00

1,757.80

1,757.80

2.20

2.20

1,757.80

2,091.78

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1,81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Dulap de refrigerare, capacitate bruta 200 litri, capacitate neta 1701 itri, temperatura de lucru 0-8 grC

buc

1

1,875.00

1,875.00

1,870.60

1,870.60

4.40

4.40

1,870.60

2,226.01

PREGĂTIRE LEGUME

Masa din inox, cu polița inferioara, inaltator la peretel400x700x850mm

buc

1

1,193.00

1,193.00

1,189.10

1,189.10

3.90

3.90

1,189.10

1,415.03

Spălător inox 1800x700x850 mm, cu 2 cuve 500x500x300 mm

buc

1

2,275.00

2,275.00

2,270.10

2,270.10

4.90

4.90

2,270.10

2,701.42

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Dulap frigorific, capacitate 685 litri, temperatura de lucru -2(’C/+8OC, 3 polițe

buc

1

4,965.00

4,965.00

4,963.20

4,963.20

1.80

1.80

4,963.20

5,906.21

Raft cromat cu 4 polițe, dimensiuni 910x460xl845mm

buc

1

1,340.00

1,340.00

1,339.50

1,339.50

0.50

0.50

1,339.50

1,594.01

Mașina de curatat cartofi, productivitate 800 kg/ ora

buc

1

10,290.00

10,290.00

10,287.31

10,287.31

2.69

2.69

10,287.31

12,241.90

PREGĂTIRE PESTE

Masa inox adosata 2000x700x850 mm, cu 1 cuva 400x500x250 mm in stanga, cu polița inferioara

buc

1

2,820.00

2,820.00

2,815.30

2,815.30

4.70

4.70

2,815.30

3,350.21

Sifon simplu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, înălțime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Masa inox adosata {inaltator la perete) 1100x700x850 mm

buc

1

745.00

745.00

742.6

742.6

2.40

2.40

742.6

883.69

Spălător din inox, cu 2 cuve, inaltator la perete, dimensiuni cuva 400x500x250hmm, polița inferioara, dimensiuni 1000x700x850mm

buc

1

1,760.00

1,760.00

1,757.80

1,757.80

2.20

2.20

1,757.80

2,091.78

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Pubela din inox cu pedala, capacitate 95 litri, diametru 450 mm, inaltime 685mm

buc

1

655.00

655.00

653.3

653.3

1.70

1.70

653.3

777.43

Dulap frigorific, capacitate 685 litri, temperatura de lucru -2°C/+8*,C, dimensiuni 740x830x2010mm, alimentare 220V, putere 350W, greutate 134kg

buc

2

4,965.00

9,930.00

4,963.20

9,926.40

1.80

3.60

9,926.40

11,812.42

Polița de perete, inox, dimensiuni: 1200x300x300h mm

buc

2

340.00

680.00

337.98

675.95

2.02

4.05

675.95

804.38

PREGĂTIRE CARNE

Masa inox adosata 2000x700x850 mm, cu 1 cuva 400x500x250 mm în stanga, cu polița inferioara

buc

1

2,820.00

2,820.00

2,815.30

2,815.30

4.70

4.70

2,815.30

3,350.21

Sifon simplu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

652.00

652.00

651.56

651.56

0.44

0.44

651.56

775.36

Butuc pentru tranșat carne, blat din polietilena cu grosimea de 80mm, suport pentru cutite, inox, picioare reglabile, dimensiuni (Lxlxh) 500x500x900m m

buc

1

1,030.00

1,030.00

1,029.30

1,029.30

0.70

0.70

1,029.30

1,224.87

Masa inox adosata (inaltator la perete) 1100x700x850 mm

buc

1

745.00

745.00

742.6

742.6

2.40

2.40

742.6

883.69

Spălător din inox, cu 2 cuve, inaltator la perete, dimensiuni cuva 400x500x250hmm, polița inferioara, dimensiuni 1000x700x850mm

buc

1

1,760.00

1,760.00

1,757.80

1,757.80

2.20

2.20

1,757.80

2,091.78

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Pubela din inox cu pedala, capacitate 95 litri, diametru 450 mm, inaltime 685mm

buc

1

655.00

655.00

653.3

653.3

1.70

1.70

653.3

777.43

Dulap frigorific, capacitate 685 litri, temperatura de lucru -2°C/+8°C, dimensiuni 740x830x2010mm, alimentare 220V, putere 350W, greutate 134kg

buc

2

4,970.00

9,940.00

4,963.20

9,926.40

6.80

13.60

9,926.40

11,812.42

Polița de perete, inox, dimensiuni: 1200x300x300h mm

buc

2

340.00

680.00

337.98

675.95

2.02

4.05

675.95

804.38

BUCĂTĂRIE CALDA

Mașina de gătit, alimentare gaz, baza deschisa, 4 arzatoare, inox, dimensiuni 800x900x870mm, putere totala 26kW, greutate 117kg

buc

2

6,020.00

12,040.00

6,016.00

12,032.00

4.00

8.00

12,032.00

14,318.08

Element neutru cu un sertar, baza deschisa, dimensiuni 400x900x870mm, greutate 50kg

buc

2

3,395.00

6,790.00

3,393.40

6,786.80

1.60

3.20

6,786.80

8,076.29

Plita, alimentare gaz, baza deschisa, dimensiuni 800x900x870mm, putere totala 12kW, greutate 150kg

buc

2

5,570.00

11,140.00

5,569.50

11,139.00

0.50

1.00

11,139.00

13,255.41

Friteuza dubla, alimentare gaz, 2 cuve, capacitate 22+22 litri, baza închisa, dimensiuni 800x900x870mm, putere totala 40kW, greutate 201kg

buc

1

9,730.00

9,730.00

9,729.00

9,729.00

1,00

1.00

9,729.00

11,577.51

Fry-top, alimentare gaz, suprafața 1/2 neteda 1/2 striata, baza deschisa, structura din inox AISI304, plita din otel Fe510D, dimensiuni 800x900x870mm, putere totala 14kW, greutate 155kg

buc

1

6,100.00

6,100.00

6,095.90

6,095.90

4.10

4.10

6,095.90

7,254.12

Gratar cu roca vulcanica, baza închisa, zona de coacere din înox, dimensiuni 800x900x870mm, putere totala 19kW, greutate 155kg -prevăzut cu 2 gratare pentru carne

buc

1

6,000.00

6,000.00

5,997.20

5,997.20

2.80

2.80

5,997.20

7,136.67

Marmita, alimentare gaz, capacitate 150 litri (capacitate neta 135 litri), t

$

încălzire indirecta, dimensiuni 800x900x870mm, alimentare 220V

0 *

(0.3kW), putere totala 24kW, greutate 153kg    j £

o A

i

-

15,548.00

15,548.00

15,547.60

15,547.60

0.40

0.40

15,547.60

18,501.64


Tigaie basculanta, alimentare gaz, capacitate 80 litri, cuva din otel, dimensiuni 800x900x870mm, putere toatala 22kW, greutate 201kg

buc

2

12,600.00

25,200.00

12,596.00

25,192.00

4.00

8.00

25,192.00

29,978.48

Hota centrala, cu 8 filtre de 400x500 mm, putere aspiranta 6800mc/h, fara motor, inox AISI304, dimensiuni {LxlxH mm) 3600x2200x450

buc

2

4,635.00

9,270.00

4,634.20

9,268.40

0.80

1.60

9,268.40

11,029.40

Lampa fluorescenta, putere 36W, lungime 1265mm

buc

4

236.00

944.00

235

940

1.00

4.00

940

1,118.60

Motor extern, pentru hota

buc

1

3,060.00

3,060.00

3,055.00

3,055.50

5.00

4.50

3,055.50

3,636.05

Masa din inox, cu polița inferioara, inaltator la perete, dimensiuni 1200x700x850mm

buc

2

1,085.00

2,170.00

1,081.00

2,162.00

4.00

8.00

2,162.00

2,572.78

Cărucior termic bain-marie, capacitate 3 cuve GN1/1 h 200mm, cuva cu pereți dubli, termostat ajustabil 30grC-90grC, switch cu indicator luminos, roti multidirectionale, dimensiuni: 1170x650x850h mm, alimentare 220V, putere 2000W

buc

2

2,625.00

5,250.00

2,622.60

5,245.20

2.40

4.80

5,245.20

6,241.79

Hota 3600x1100

buc

1

7,055.00

7,055.00

7,050.00

7,050.00

5.00

5.00

7,050.00

8,389.50

Lampa fluorescenta, putere 36W, lungime 1265mm

buc

2

710.00

1,420.00

705

1,410,00

5.00

10.00

1,410.00

1,677.90

Motor

buc

1

16,455.00

16,455.00

16,450.00

16,450.00

5.Q0

5.00

16,450.00

19,575.50

CUPTOARE

Cuptor pentru gastronomie, electric, cu convectie pe vapori,digital, programe capacitate 12 tăvi GN1/1, alimentare 380V

buc

2

29,150.00

58,300.00

29,140.00

58,280.00

10.00

20.00

58,280.00

69,353.20

Abatitor, capacitate 5 cuve GN1/1

buc

1

15,050.00

15,050.00

15,040.00

15,040.00

10.00

10.00

15,040.00

17,897.60

Hota in condensare

buc

2

9,405.00

18,810.00

9,400.00

18,800.00

5.00

10.00

18,800.00

22,372.00

Dedurizator, 16 litri

buc

2

415.00

830.00

413.6

827.2

1.40

2.80

827.2

984.37

Suport deschis pentru cuptoarele GN1/1

buc

1

1,970.00

1,970.00

1,969.30

1,969.30

0.70

0.70

1,969.30

2,343.47

Ghidaje laterale pentru suportul

buc

1

165.00

165.00

164.5

164.5

0.50

0.50

164.5

195.76

Masa din inox, cu polița inferioara, inaltator la perete, dimensiuni 1400x700x850mm -

buc

2

1,415.00

2,830.00

1,414.70

2,829.40

0.30

0.60

2,829.40

3,366.99

BUCĂTĂRIE RECE

Spălător din inox, cu 2 cuve, inaltator la perete, dimensiuni cuva 400x500x250hmm, polița inferioara,dimensiuni 1000x700x850mm

buc

1

1,760.00

1,760.00

1,757.80

1,757.80

2.20

2.20

1,757.80

2,091.78

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

775.36

Masa rece cu 4 usi, capacitate neta 616 litri, dimensiuni externe 2230x700x860mm, alimentare 220V, putere 350W, greutate neta

153kg

buc

1

7,475.00

7,475.00

7,473.00

7,473.00

2.00

2.00

7,473.00

8,892.87

Masa din inox, cu polița inferioara, inaltator la perete, dimensiuni 1400x700x850mm -

buc

1

1,420.00

1,420.00

1,414.70

1,414.70

5.30

5.30

1,414.70

1,683.49

Dulap frigorific, capacitate neta 1476 litri, temperatura de lucru -2°C/+8<>C, dimensiuni externe 1480x830x2010 mm, alimentare 220V, putere 700W, greutate neta 195kg, greutate bruta 210kg

buc

1

6,920.00

6,920.00

6,913.70

6,913.70

6,30

6.30

6,913.70

8,227.30

Abatitor, capacitate 10 cuve GN1/1 -12 tăvi, dimensiuni

750x740x1310/1340mm, alimentare 220V, putere 1490W, greutate

90kg -prevăzut cu 20 ghidaje din inox

buc

1

14,660.00

14,660.00

14,654.60

14,654.60

5.40

5.40

14,654.60

17,438.97

COFETĂRIE

Spălător din inox, cu 2 cuve, înaftator la perete, dimensiuni cuva 400x500x250hmm, polița inferioara,dimensiuni 1200x700x850mm

buc

1

1,760.00

1,760.00

1,757.80

1,757.80

2.20

2.20

1,757.80

2,091.78

Sifon dublu, plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Baterie cu levier, inox, lungime 300mm, inaltime 260mm

buc

1

655.00

655.00

651.56

651.56

3.44

3.44

651.56

77536

Masa rece cu 4 usi, capacitate neta 616 litri, dimensiuni externe 2230x700x860mm, alimentare 220V, putere 350W, greutate neta

153kg

buc

1

7,475.00

7,475.00

7,473.00

7,473.00

2.00

2.00

7,473.00

8,892.87

Masa din inox, cu polița inferioara, inaltatorla perete, dimensiuni 1400x700x850mm -

buc

2

1,415.00

2,830.00

1,414.70

2,829.40

0.30

0.60

2,829.40

3,366.99

Dulap congelare 600/600

buc

1

5,645.00

5,645.00

5,640.00

5,640.00

5.00

5.00

5,640.00

6,711.60

Cuptor pentru patiserie, electric, cu convectie pe vapori,digital, programe capacitate 6 tăvi 600/4001/1, alimentare 380V

buc

1

26,795.00

26,795.00

26,790.00

26,790.00

5.00

5.00

26,790.00

31,880.10

Dedurizator, 16 litri

buc

1

415.00

415.00

413.6

413.6

1.40

1.40

413.6

492.18

Abatitor 5 tăvi 600/400

buc

1

9,750.00

9,750.00

9,747.80

9,747.80

2.20

2.20

9,747.80

11,599.88

Friteuza simpla, alimentare electric, 1 cuva, capacitate 22lt,baza închisa, dimensiuni 400x900x870mm

buc

1

3,615.00

3,615.00

3,614.30

3,614.30

0.70

0.70

3,614.30

4,301.02

Mașina de gătit, alimentare electric, baza deschisa, 4 plite, inox, dimensiuni 800x900x870mm

buc

1

5,650.00

5,650.00

5,640.00

5,640.00

10.00

10.00

5,640.00

6,711.60

Element neutru cu un sertar, baza deschisa, dimensiuni 400x900x870mm, greutate 50 kg

buc

1

1,540.00

1,540.00

1,536.90

1,536.90

3.10

3.10

1,536.90

1,828.91

Hota 2600/1100

buc

1

5,650.00

5,650.00

5,640.00

5,640.00

10.00

10.00

5,640,00

6,711.60

Lampa

buc

1

710.00

710.00

705

705

5.00

5.00

705

838.95

Motor

buc

1

11,750.00

11,750.00

11,750.00

11,750.00

0.00

0.00

11,750.00

13,982.50

OFICIU SALON MARE

0.00

0.00

0.00

0.00

Cărucior cald, capacitate 10 GN2/1, structura inox, fara containere si gratare, cu mânere, cu 4 roti din care 2 pot fi blocate, dimensiuni: 700x850xl660h mm, alimentare 220V, putere 2350W

buc

3

7,380.00

22,140.00

7,379.00

22,137.00

1.00

3.00

22,137.00

26,343.03

Masa-dulap, calda-ventilata, deschidere pe o parte, polița intermediara, inaltator la perete, termostaț digital, inox, cu plan de lucru ranforsat cu blat din PAL, picioare reglabile, dimensiune (LxlxH mm): 1800x700x850, alimentare 220V, putere 2kW

buc

2

4,061.00

8,122.00

4,060.80

8,121.60

0.20

0.40

8,121.60

9,664.70

Cărucior refrigerat, termostat reglabil 8/12 grC; capacitate 88

buc

1

6,560.00

6,560.00

6,556.50

6,556.50

3.50

3.50

6,556.50

7,802.24

Masa calda tip dulap, Otel inox AISI 304, usi glisante, picioare reglabile, aparatoare perete, dimensiuni: 1200X700X850 mm

buc

2

3,175.00

6,350.00

3,172.50

6,345.00

2.50

5.00

6,345.00

7,550.55

Masa de lucru, otel inox AISI 304, polița intermediara, picioare reglabile inaltime, dimensiuni: 1300x700x850

buc

2

1,300.00

2,600.00

1,292.50

2,585.00

7.50

15.00

2,585.00

3,076.15

Polița dubla masa, inox, dimensiuni: 1800x300x650

buc

2

1,320.00

2,640.00

1,316.00

2,632.00

4.00

8.00

2,632,00

3,132.08

Polița dubla masa, inox, dimensiuni: 1300x300x650

buc

2

1,180.00

2,360.00

1,175.00

2,350.00

5.00

10.00

2,350.00

2,796.50

Polița dubla masa, inox, dimensiuni: 1200x300x650

buc

2

950.00

1,900.00

940

1,880.00

10.00

20.00

1,880.00

2,237.20

OFICIU SALON VIP

0.00

0.00

0.00

0.00

Raft depozitare 1000/700

buc

2

1,645.00

3,290.00

1,645.00

3,290.00

0.00

0.00

3,290.00

3,915.10

Cărucior cald, capacitate 10 GN2/1, structura inox, fara containere si gratare, cu mânere, cu 4 roti din care 2 pot fi blocate, dimensiuni: 700x850xl660h mm, alimentare 220V, putere 2350W

buc

1

7,382.00

7,382.00

7,379.00

7,379.00

3.00

3.00

7,379.00

8,781.01

Cărucior refrigerat, termostat reglabil 8/12 grC; capacitate 88 , r

buc

1

6,560.00

6,560.00

6,556.50

6,556.50

3.50

3.50

6,556.50

7,802.24

Masa calda tip dulap, Otel inox AISI 304, usi glisante, aparatoare perete, dimensiuni: 1200X700X850 mrg^/\^--^

buc

1

3,175.00

3,175.00

3,172.50

3,172.50

2.50

2.50

3,172.50

3,775.28

Polița dubla masa, inox, dimensiuni: 1200x300x6^^/

i    buc

1

945.00

945.00

940

940

5.00

5.00

940

1,118.60

Spălător 700/700+sifon+baterie cu levier

buc

1

2,355.00

2,355.00

2,350.00

2,350.00

5.00    5.00

2,350.00    2,796.50

SANITATIE

Lavoar din inox cu comanda la genunchi -prin împingere laterala, dimensiuni 400x320 mm

buc

4

610.00

2,440.00

606.3

2,425.20

3.70

14.80

2,425.20

2,885.99

Sterilizator cutite UV

buc

4

1,320.00

5,280.00

1,316.00

5,264.00

4.00

16.00

5,264.00

6,264.16

Ucigător insecte UV

buc

4

565.00

2,260.00

564

2,256.00

1.00

4.00

2,256.00

2,684.64

Frigider probe 300lt

buc

1

1,415.00

1,415.00

1,410.00

1,410.00

5.00

5.00

1,410.00

1,677.90

SPĂLĂTOR VASE

Spălător pentru vase mari, cu colturi rotunjite, 1 cuva, inox, inaltator la perete, picuratortip grila detașabil, dimensiuni cuva

1360x500x400mm, dimensiune (LxixH mm): 1400x700x850

buc

1

3,040.00

3,040.00

3,036.20

3,026.20

3.80

13.80

3,026.20

3,601.18

Sifon simplu plastic

buc

1

60.00

60.00

58.19

58.19

1.81

1.81

58.19

69.25

Set complet dus+baterie cu levier inox baterie cu levirer: levier de culoare neagra greutate 3kg + dus: para de culoare neagra greutate 5kg

buc

1

830.00

830.00

822.5

822.5

7.50

7.50

822.5

978.78

Raft cu 4 polițe, dimensiuni: 1700x600xl600h mm, greutate 53kg

buc

1

1,800.00

1,800.00

1,795.40

1,795.40

4.60

4.60

1,795.40

2,136.53

SPĂLĂTOR VESELA

0.00

0.00

0.00

0.00

Masa debarazare 1500/700, suport cos

buc

3

2,968.00

8,904.00

2,965.70

8,897.10

2.30

6.90

8,897.10

10,587.55

Masa intrare, orificiu debarasare, cuva prespalare, baterie cu dus 1200x600x850

buc

1

2,900.00

2,900.00

2,899.90

2,899.90

0.10

0.10

2,899.90

3,450.88

Mașina spalat vase cu capota, cos 500/500, pompa evacuare

buc

1

10,675.00

10,675.00

10,669.00

10,669.00

6.00

6.00

10,669.00

12,696.11

Masa ieșire lOOOmm

buc

1

1,115.00

1,115.00

1,113.90

1,113.90

1.10

1.10

1,113.90

1,325.54

Raft depozitare 1000/700

buc

3

1,800.00

5,400.00

1,795.40

5,386.20

4.60

13.80

5,386.20

6,409.58

PROCESARE DINAMICA

0.00

0.00

0.00

0.00

Robot legume 7 discuri

buc

1

3,670.00

3,670.00

3,665.77

3,665.77

4.23

4.23

3,665.77

4,362.27

Mașina tocat carne

buc

1

3,235.00

3,235.00

3,230.36

3,230.36

4.64

4.64

3,230.36

3,844.13

Feliator 250mm

buc

2

1,205.00

2,410.00

1,204.70

2,409.41

0.30

0.59

2,409.41

2,867.20

Cutter cu cana

buc

1

2,810.00

2,810.00

2,805.95

2,805.98

4.05

4.02

2,805.98

3,339.12

Cantar

buc

5

825.00

4,125.00

821.18

4,105.92

3.82:

19.08

4,105.92

4,886.04

Mașina ambalat in vid 8mc

buc

1

6,790.00

6,790.00

6,784.92

6,784.92

5.08i

5.08

6,784.92

8,074.05

Mixer planetar 15lt

buc

1

2,910.00

2,910.00

2,905.73

2,905.73

4.27

4.27

2,905.73

3,457.82

Malaxor 20lt

buc

1

4,400.00

4,400.00

4,399.20

4,399.20

0.80

0.80

4,399.20

5,235.05

Blender combi 350

buc

1

6,100.00

6,100.00

6,091.20

6,091.20

8.80

8.80

6,091.20:

7,248.53

Robot 3 accesorii

buc

1

3,000.00

3,000.00

2,991.08

2,991.08

8.92

8.92

2,991.08

3,559.39

TRANSPORT MARFA    .„&W

0.00

0.00

0.00

0.00

   -. 11    .......... V    î-VJ5CîQfy*

Cărucior marfa 300kg

buc

2

2,355.00

4,710.00

2,350.00

4,700.00

5.00

10.00

4,700.00:

5,593.00

Cărucior inox 3 planuri structura sudata

buc

4

1,885.00

7,540.00

1,880.00

7,520.00

5.00

20.00

7,520.00

8,948.80

Lisa roti cauciuc 200kg

buc

2

1,180.00

2,360.00

1,175.00

2,350.00

5.00

10.00

2,350.00

2,796.50

780,547.00

779,892.82

654.18

779,892.82

928,072.46

DOTĂRI Bar

Vitrina refrigerata pentru băuturi -pentru bar, capacitate 208litri, temperatura de lucru 0°C/+10oC, prevăzută cu 4 polițe, 2 usi culisante -geam temperat, dimensiuni 900x520x920mm, alimentare 220V

buc

2

2,535.00

5,070.00

2,533.30

5,066.60

1.70

3.40

5,066.60

6,029.25

Vitrina refrigerata pentru băuturi -pentru bar, capacitate 330litri, temperatura de lucru 0oC/+10°C, prevăzută cu 6 polițe, 3 usi culisante -geam temperat, dimensiuni 1350x520x920mm, alimentare 220V

buc

1

3,210.00

3,210.00

3,205.40

3,205.40

4.60

4.60

3,205.40

3,814.43

Mașina pentru cuburi de gheata, productivitate 50kg/24h, alimentare 220V, putere 400W, greutate 35kg -Opțional: sistem de golire progresiva a apei

buc

1

3,670.00

3,670.00

3,666.00

3,666.00

4.00

4.00

3,666.00

4,362.54

Mașina de spalat pahare, cos 500/500

buc

1

4,020.00

4,020.00

4,018.50

4,018.50

1.50

1.50

4,018.50

4,782.02

Dedurizator 12 litri

buc

1

415.00

415.00

413.6

413.6

1.40

1.40

413.60

492.18

Vitrina verticala pentru vinuri, temperatura de lucru +5grC-+22grC, capacitate 191 sticle, dimensiuni 595x595xl850mm, alimentare 220V, putere 0.17kW

buc

1

4,690.00

4,690.00

4,687.59

4,687.59

2.41

2.41

4,687.59

5,578.23

Modul pentru expressor dulap deschis cu o polița intermediara, sertar, dulap deschis, dimensiuni: 1000x700x1lOOh mm

buc

1

6,115.00

6,115.00

6,110.00

6,110.00

5.00

5.00

6,110,00

7,270.90

Storcător citrice

buc

1

5,840.00

5,840.00

5,837.40

5,837.40

2.60

2.60

5,837.40

6,946.51

Centrifuga 80lt/h

buc

1

7,055.00

7,055.00

7,050.00

7,050.00

5.00

5.00

7,050.00

8,389.50

Blender cu motor performant pentru sarcini grele

buc

2

3,060.00

6,120.00

3,055.00

6,110.00

5.00

10.00

6,110.00

7,270.90

46,205.00

46,165.09

39.91

46,165.09

54,936.46

VESELA

Pahar vin alb, cap. 340 ml, diam. 78 mm

buc

360

8.50

3,060.00

8.37

3,011.76

0.13

48.24

3,011.76

3,583.99

Pahar Bordeaux, cap. 620 ml, diam. 94 mm

buc

360

15.50

5,580.00

15.46

5,566.68

0.04

13.32

5,566.68

6,624.35

Fluta șampanie, cap. 230 ml, diam. 74 mm

buc

360

8.50

3,060.00

8.41

3,028.68

0.09

31.32

3,028.68

3,604.13

Digestive, 194 ml, diam. 68 mm

buc

160

4.35

696.00

4.28

684.32

0.07

11.68

684.32

814.34

Pahar Cognac, cap. 540 ml, diam. 122 mm

buc

40

8.00

320.00

7.66

306.44

0.34

13.56

306.44

364.66

Sonda, cap.330 ml, diam 80 mm

buc

360

9.85

3,546.00

9.73

3,502.44

0.12

43.56

3,502.44

4,167.90

Shot, cap. 55 ml, diam. 40 mm

buc

360

6.00

2,160.00

5.83

2,098.08

0.17

61.92

2,098.08

2,496.72

Pahar apa, cap. 460 ml, diam. 89 mm

buc

360

19.40

6,984.00

19.32

6,954.12

0.08

29.88

6,954.12

8,275.40

Tumbler, cap. 420ml, diam. 85mm

buc

220

26.00

5,720.00

25.85

5,687.00

0.15

33.00

5,687.00

6,767.53

Farfurie întinsa, diam:17 cm

buc

360

5.20

1,872.00

5.12

1,844.28

0,08

27.72

1,844.28

2,194.69

Farfurie întinsa, diam:23 cm

buc

360

7.00

2,520.00

6.96

2,504.16

0.04

15,84:

2,504.16

2,979.95

Farfurie întinsa, diam:28 cm

buc

360

9:90

3,564.00

9.82

3,536.28

0.08

27.72

3,536.28

4,208.17

Farfurie întinsa, diam:30 cm

buc

360

17.20

6,192.00

17.16

6,175.80

0.04

16.20

6,175.80

7,349.20

Bol sos, diam: 7 cm

buc

360

7.80

2,808.00

7.76

2,791.80

0.04

16.20

2,791.80

3,322.24

Lingura baza

buc

180

13.20

2,376.00

13.07

2,351.88

0.13

24.12

2,351.88

2,798.74

Furculița baza

buc

360

9.50

3,420.00

9.4

3,384.00

0.10

36.00

3,384.00

4,026.96

Cutit baza

buc

360

11.00

3,960.00

10.9

3,925.44

0.10

34.56

3,925,44

4,671.27

Lingura consome/ supa

buc

180

18.70

3,366.00

18.66

3,358.62

0.04

?.38i

3,358.62

3,996.76

Lingurița ceai/ cafea/ desert

buc

240

10.65

2,556.00

10.58

2,538.00

0.07

18.00

2,538.00

3,020.22

Lingurița mare desert

buc

360

18.15

6,534.00

18

6,480.36

0.15

53.64

6,480.36

7,711.63

Cutit unt

buc

360

19.00

6,840.00

18.75

6,751.08

0.25

88.92

6,751.08

8,033.79

Ceașca ceai + farfurioara

buc

240

7.20

1,728.00

7.05

1,692.00

0.15

36.00

1,692.00

2,013.48

Ceașca cafea + farfurioara

buc

240

8.50

2,040.00

8.46

2,030.40

0.04

9.60

2,030.40

2,416.18

Cos pâine poliratan

buc

60

8.00

480.00

7.99

479.40

0.01

0.60

479.40

570.49

Oliviere 5 piese

buc

30

60.80

1,824.00

60.63

1,818.90

0.17

5.10

1,818.90

2,164.49

Suport șervetele

buc

30

16.00

480.00

15.98

479.40

0.02

0.60;

479.40

570.49

Cos fructe

buc

30

107.45

3,223.50

107.3

3,219.03

0.15

4,47

3,219.03

3,830.65

86,909.50

86,200.35

2.85

709.15

86,200.35

102,578.42

TOTAL

3,636,107.65

3,616,547.12

11.05

19,560.53

3,616,547.12

4,303,691.07

CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) p$ 03 23 - 28 FAX (004 eîi) 3 îS 05 04 E-MÂit cabineîprimt

Calea Bvdești nr. tșu sector 3, 031084, București, www.prlmarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp 05,06,07 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Prin Hotărârea nr.300/17.07.2018 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în oferta transmisă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării valorilor ofertate, acceptă oferta depusă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.157247/06.08.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dunmeavoastrăpersonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regidaraentui Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în teza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, prinfr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

ROMAN IA

1915-201E I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL strategii@pri1narie3.ro Calea Dudesti nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.157247/06.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 -

Colegiul Tehnic MihaiBravu”

Prin Hotărârea nr.300/17.07.2018 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite învederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5.C6.C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în ofertă, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere:

-    prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Normele Procedurale Interne nr.6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată drept scop construirea de locuințe sociale;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate a Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății Algorithm Resîdențial S3 SRL;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehni co-econ omi ci aferenți obiectivului de investiții, tabele din care reies atât valoarea totală estimată, cât și valorile pentru fiecare categorie de cheltuieli în parte.

-Anunțul de intenție nr. 319/12.07.2018 al Societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 128598/PS3/12.07.2018;

-    HCLS3 nr. 300 din 17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții .^Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

-Referatul nr. 133496/19.07.2018, emis de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind demararea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3590/23.07.2018;

-    Invitația de participare nr.135944/23.07.2018;

-    Adresa nr.137233/25.07.2018 privind prelungirea termenului de depunere a ofertei;

-    Oferta depusă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr,140514ZPS3/30.07.2018;

-    Proces-verbal de deschidere a ofertei nr. 140853/30.07.2018;

-    Procesul-verbal al comisiei de negociere și atribuire de evaluare a documentelor de calificare nr. 142347/31.07.2018 (cu anexă);

-    Proces-verbal al comisiei de negociere prin care se stabilește demararea negocierii cu Ofertantul nr. 156536/03.08.2018;

-    Invitație de particiare la negociere nr.156541/03.08.2018;

-    Proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire nr. 157131/06.08.2018 și Anexa 1 la procesul-verbal.

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării valorilor ofertate, acceptă oferta depusă de Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, într-un singur exemplar în original.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru ('    promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții

„Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7- Colegiul TehnicMihai Bravu”.

A© © A

• '•fc ©7***“©

::• ° ••    - c

« "= •


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii (gjprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

ROMANIA

1918-201 £ | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 157333 /06.08.2018

Către

CABINET PRIMAR


Refi la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect

„Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Raportul de Specialitate nr. 157247/06.08.2018


F SERVICIU,

OANWANB
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1