Hotărârea nr. 347/2018

HCLS3 nr.347 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 158215/CP/06.08.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 158001/06.08.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 858/06.08.2018 a societății Administrare Active S3 S.R.L către societatea Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L (117/06.08.2018);

-    Decizia nr.118/06.08.2018 a societății Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (859/06.08.2018);

-    Adresa nr. 860/06.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 157851/CP/06.08.2018;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    HCLS3 nr. 302/17.07.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții ’Toligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București”

-    Adresa nr. 158017/06.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Mandatul este valabil numai după existența unui raport de evaluare al unui expert autorizat al ANEVAR care să aibă o valoare cu cel puțin 20% mai mare decât suma pentru care este acordat mandatul”.

Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SE(®ET/AR

MAMuWfflĂIȚĂ

coF. MZ.

34 A1/O1 8

NR. 347 DIN 07.08.2018


ROMANIA

) 918-20Î8 £ SĂRSATORîM ÎMPSESJNÂ


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr /MM

TELEFON {004 021} 318 03 23 - 2<& FAX {004 023) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar^primariej, ro Calea Dudeștî nr. iși, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro +TVA

Prin Hotararea nr. 302 din 17.07.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții „Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investita ale Sectorului 3 si ale întreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București". Astfel cum rezultă din adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 860/06.08.2018, înregistrată cu nr. 157851/CP/06.08.2018, sectorul de producție și distribuire a prefabricatelor din beton este insuficient dezvoltat la nivelul pieței românești iar construcția de la zero a unei fabrici de prefabricate este un proces de lungă durată și foarte complex, acesta presupunând identificarea și achiziționarea unui teren vast, cu diferite căi de acces pentru echipamente grele și agabaritice, achiziționare echipamente specifice, angajare de personal calificat etc.

Astfel cum rezultă din materialele prezentate, societatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A. a făcut o ofertă de vânzare a unui poligon de prefabricate, în valoare de 8,3 milioane euro +TVA, ofertă ce cuprinde teren, construcții, echipamente depozitare, cai de acces si toate elementele necesare funcționarii unui poligon de prefabricate din beton, ofertă la care Societatea Administrare Active a răspuns cu o ofertă de cumpărare neangajată in valoare de cca 4,6 milioane euro +TVA privind achiziționarea fabricii de prefabricate din beton amplasata in Popesti-Leordeni, pe soseaua de centura, nr. 111.

Ținând cont de necesitatea implementării obiectivelor de investiții aprobate la nivelul Sectorului 3 în termeni de eficiență timp-costuri, consider oportună acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA în scopul derulării obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 158001/06.08.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA^J    SERVICIUL CONTROL INTERN

SECTORULUI    COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

BUCUREȘTI^//


--; •

România


TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro Șos. Mihat Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro +

TVA

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832 este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorgbe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având in vedere:

—Adresa nr. 860/06.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 157851/CP/06.08.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA și anexele sale:

■ Adresa formulată și transmisă de A.D.P.B. S.A. cu nr. 343 din 29.03.2018 prin care se solicită un răspuns cu privire la disponibilitatea societății privind furnizarea materialelor din beton prefabricat pentru realizarea pe viitor a unor activități;

-    Adresa nr. 113/28.03.2018 a societății Algorithm Residențial S3 S.R.L către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (336/28.03.2018) prin care și-a exprimat opțiunea privind exectutarea structurii de rezistență cu materiale din beton prefabricat pentru proiectele în curs de derulare, precum și avantajele folosirii acestora, informând totodată și asupra faptului că au întâmpinat probleme în găsirea unui executant și furnizor disponibil care să asigure un preț competitiv;

-    Oferta transmisă de Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A. (înregistrată cu nr. 719 din 04.07.2018) de vânzare a unui poligon de prefabricate, în valoare de 8,3 milioane euro +TVA, ofertă ce cuprinde teren, construcții, echipamente depozitare, căi de acces și toate elementele necesare funcționării unui poligon de prefabricate din beton.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita di'epturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVJCIUL CONTROL JNTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

■ Oferta de vânzare neangajantă nr. 738/06.07.2018 formulată de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. către Delta Antrepriza de Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A. (nr. intrare 4738 din 09.07.2018) în valoare de cca 4,6 milioane euro +TVA privind achiziționarea fabricii de prefabricate din beton amplasată în Popești-Leordeni, pe șoseaua de centură, nr. 111.

—Adresa 858/06.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L către asociatul minoritar- societatea Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L (117/06.08.2018);

—Decizia 118/06.08.2018 a societății Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L, răspunsul la solicitarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. (859/06.08.2018)

—Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L . privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții “Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale societăților comerciale din subordinea sa”

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art.12 lit. m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fieccare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere proiectele de investiții aflate în dezbatere la nivelul Consiliului Local Sector 3, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L . în vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA, cu respectarea normelor legale incidente în vigoare.


întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanța Corporativă,

;. S>t;s;^PI..ZibN-: >.• h.H._. '. n;\ ....

:$k' 4t Ci."


Către»


SD3. SALUBRITATE SI' DESZĂPEZIRE S3 S\R,L,

Calea. 'VteBș- ar* ISWSS^ clădire adwinWrft'fâva^ biroiiî 2, sectar 3,

Referitor Solicitare de acordare: a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație at societății Administrare Active Sector 3 S.itL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5,000.000 (cinci milioane) euro + TVA

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Cafea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr; 140/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legai de dl Ștaneu -Gheorghe. in calitate de Președinte-ăl Consiliului de Administrație, cu asociat- majoritar Consiliul local al Sectorului. 3 București având în vedere calitatea societarii 5D3~5alubritate si Deszăpezire 53 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise precum șl scopul pentru care a fost constituită societatea.subscrisă,înaintăm prezenta,

Sofîcttare de acordere a unui mandat Breședtatefat eomlîfalw da Admioîswtîe tl sortetaii AdmhWafe Jbțîva Sector > prfvfed aeHWfettș’roa unei febW da prefBtorfcate cu o valoare esțitttata de 5'4W»WI fcra mliowej auro t WA

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea- or, 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Social e Sector 3 SRL, a că ret denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3= SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul legii 31/1990 privind socre.fdp7e sub forma unei societăți cu răspundere limită, ol cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod. CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv aî societarii Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție; rpL hotărăște asupra investițiilor Importante ale Societății care depusese 20Q.0Q0 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevalate in prealabil in buget!" SI lît, o,, hotărăște., in orice alta problema importanta privind activitatea societății!'

-Având în vedere Hotararea de C&osttio local Sector > or; 302 din 17.0720$ privind; aceraiarea unui mandat pmedîntelw Comî&fei de AdWnîsWrie ăi socletetH .Admmîst'rare Active sector 3 SRL privind demararea pomMtef de- dezwiwe a urnii proiect pentrfer ebfccfivoî de mvesâțtî Wigsm deft«febrfeat» bete&n pentru defularwefeîeetîvefet de îhvesM ale Secferutal B si ale ințreprindertter pttbte avand ca «WniiWebra Sectorul 3 al MuntetpluM SueuwtîX si

Ținând ccmîttei

Proiectele de tows® aflate in dezbatere la alwbl C©«giil«iti1 tocai Sector 3, respecta

*    Parcaj acoperit sî zona de agrement In ?dna Fănaît Cerna adiacentei M7,M8,M9,

MX0M1W1XMXW14

»• Parcaj aeoperM zona de agrement m>zona;ste Text-fetO»

*    Rata îoșif Alte

*    pemofere si edificare complex multifuncțional dedicat educație^ inovării f cercetării apptfeste

*    Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță nr 154

*    Lucrări- capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță' ne 191

*    Lucrări capitale de modernizare si extindere Grădinițe nr 24

*    Lucrări de extindere Gradihîtamr.SS

*    Lucrări de extindere Grădiniță nn69

*    Lucrări de extindere Grădiniță nr.70

•* Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de Aur

*    Demolare și edificare imobil destinat invatamanatuluî anteptescoJar si preșcolar .zona

Dîlsfâr

*    Construire' complex multifuncțional pentru activitatî didactice si sport la Scoab^lmnazlala

Federico Garda Lotca (fosta nr 196)

*    Extlndere Seoala Gimnaziala .nr-Bl

*    Lucrări de- extindere Școala gimnaziala teonardo da Vinci > Lucrari-de extindere Școala gimnaziala nr 78

*    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 47

*    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 88

*    Sala multifuncționala pentru activitati festive la colegiul tehnic CNenitescu - HCL53 nr

W>3«I01S

*    Colegiul National Matei Basarab corp A f Cl)~ Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice și modernizare

*    Cotegtoi tehnic-Angliei Sailgoy -Lucrări papftafe pentru Crederea eficientei energetice consolidare-ti modernizate - corp B4C

*    Creșterea capacitatiWestatîGhwe sî Mobilitate- ă parcului aut» in zona B-dul Oecebdl •* Creșterea opacității de-ștafionate sî mobîOfate apareul-uî auto. m zona B<ul,Burebîsta

*    Construire-imobil destinat tehnologiilor sî tndușțrîîtorcre^fee-zona Bobocii

*    Obiectiv de investiții Comptex Multifuncțional sî MutadtuM *Haîa Lamfhorur 8d-dul

Basarabia 256, sector 3

XCJDMOTCTJ.» ACTIVE .SECTOR J SRL CXT.Iu3:101279O    Reg. Corn: 3Wi473.2/201.2

$e$tt($&a&£ Cafea Vltiin,. nr, 242f parter, (%#&& fe. sector 3, R%cure$£

insuficienta dezvoltare la nivelul pleter romanești. a sectorului de producție si distribuție a prefabricatelor din- beton

necesitatea implementării obiectivelor de Investiții aprobate ia nivelul sectorului 3 m termeni de eficienta tînip-cosfen

Adresa ADRB SA cu NR. 843/29.03.2018.

Adresa ÂigGpthm ResîdentiaîS3 SRL cu Nr.336/28.Q3;20a

0 construcție de ia 0 presupune identificare si achbirioiwe teren vast cu diferite cai de acces pentru echipamente greîe si agabaritke, achiziționare echipamente specifice, angajare de personăl.cahficat, proces complex de lunga dufetau in acest sens,, se va derula o expertiza- tehnica,

te ctoea -de    am primit oferta de vanzare â UMM poftgsft^ de pofabrfcate da te

Delta Arrtțeprt» de Construcții și Montaj. S3 SA, te vatom de ^3' milwno auro +TVÂ> oferta oo cuprind© teren,- csasttwtl, echipamente depozit^ cai de ac» $î toate eîeraenhfe necesare fwrttemri unteptlgcm iepmfebrtote

te data de OG.07XO13 am transmis către -Delta-Antrepriza, de Construcții si Montaj 93 SA, ofeta de vânzare neangajanta in valoare de cca 4,6 milioane curo +ÎVĂ. privind' achiziționarea fabricii d&: prefabricata din beton amplasata în Fapestirteordeni,. pe soseaua

de centura, nr. 111.

Feotry aceste-    In «riere «allBW Wetațjî 'Sa|«SaM>rtefe $|

SRL, w ragare -sa »gr©bâtf acerdam im» ttâmbt    € A al    ftd«»nîsfrare

«beȘ^fe^B.MX prMnrf scb^tfsmw «et festafef da pi^ibnot^si p    somata

ie    W milioane): mim tWik

-    twe® a MM, SA ® mM« BMB

-    Adroa feratei âwwSlSa &    feifcmf SS SBI sa nn 33® «fe :'

2f»2S»

“ Oferta transmisa de Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 SA. înregistrata la sediul subscrisei cu.nr. 719 din 04.07.2018.

-    Oferta formulata de societatea Administrare. Active Sector 3 ȘR.L către Delta Antrepriza de Construcții si Monta) 93 SA.

™ Motararea de Cpnsihu Local Sector 3 nr. 302 din 1X07,2013 privind acordarea unui mandat președintelui ConsHiteui de Administrație ai societate Administrare Active sector 3 SRL privind 'demararea procedurilor de: dezvoltare' a unui proiect: pentru obiectivul de ihveșt&iî „ Migon sfe pref&brmto beton pentru derularea obiectivelor de investiții aie Sectorului 3 si ale totreprindentor publice a vând ca ăuiotifâte tutelaro Sectorul 3 ol MunicipiiM Bucuresti'1 .:


^SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.tl.1.: RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com

Către Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de negociere in vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate, precum si a tuturor demersurilor necesare

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 858/06.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 117 din data de 06.08,2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de negociere, expertizare, precum si toate demersurile necesare pentru achiziționarea poligonului de prefabricate.

PREȘEDINTE C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate și/Deszăpezire S3 SRL


ruiui 3 București
oiță, Primarul Sectorului 3 București
9, Sector 3, Municipiul București

Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local ava unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare
Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de negociere in vederea achiziționării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: m/„ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investita nu au fost prevăzute in prealabil in buget." Si lit. o„ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Având in vedere Hotararea de Consiliu Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții,, Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale întreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București", si

Ținând cont de:

Proiectele de Investiții aflate in dezbatere ia nivelul Consiliului Local Sector 3, respectiv:

Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Panait Cerna adiacent Bl M7,M8,M9, M1O,M11,M12,M13,M14

Parcaj acoperit si zona de agrement in zona str. Textilistilor

Piața losif Albu

Demolare si edificare complex multifuncțional dedicat educației, inovării, cercetării applicate

Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de inot Grădiniță nr 154

Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de inot Grădiniță nr 191

Lucrări capitale de modernizare si extindere Grădiniță nr 24

Lucrări de extindere Grădiniță nr.68

Lucrări de extindere Grădiniță nr.69

Lucrări de extindere Grădiniță nr.70

Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de Aur

Demolare si edificare imobil destinat invatamanatului anteprescolar si preșcolar zona Dristor

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

Lucrări de extindere Școala gimnaziala Leonardo da Vinci

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 78

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 47

Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 88

Sala multifuncționala pentru activitati festive la colegiul tehnic C.Nenitescu - HCLS3 nr

82/23.04.2015

Colegiul National Matei Basarab corp A ( CI)- Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare

Colegiul Tehnic Anghel Saligny -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - corp B+C

Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Burebista Construire imobil destinat tehnologiilor si industriilor creative-zona Bobocica Obiectiv de investiții Complex Multifuncțional si Multicultural "Hala Laminorul" Bd-dul Basarabia 256, sector 3

insuficienta dezvoltare la nivelul pieței romanești a sectorului de producție si distribuție a prefabricatelor din beton

necesitatea implementării obiectivelor de Investiții aprobate la nivelul sectorului 3 in termeni de eficienta timp-costuri

Adresa ADPB SA cu NR. 343/29.03.2018

Adresa Algorithm Residential S3 SRL cu Nr.336/28.03.208.

O construcție de la 0 presupune identificare si achiziționare teren vast cu diferite cai de acces pentru echipamente grele si agabaritice, achiziționare echipamente specifice, angajare de personal calificat, proces complex de lunga durata. In acest sens, se va derula o expertiza tehnica.

in data de 04.07.2018 am primit oferta de vanzare a unui poligon de prefabricate de la Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A., in valoare de 8,3 milioane euro +TVA, oferta ce cuprinde teren, construcții, echipamente depozitare, cai de acces si toate elementele necesare funcționarii unui poligon de prefabricate din beton.

In data de 06.07.2018 am transmis către Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A., ofeta de vanzare neangajanta în valoare de cca 4,6 milioane euro +TVA privind achiziționarea fabricii de prefabricate din beton amplasata in Popesti-Leordeni, pe soseaua de centura, nr. 111.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Loca! Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5.000.000 (cinci milioane) euro +TVA.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

-    Adresa formulata si transmisa de A.D.P.B. S.A. cu nr. 343 din 29.03.2018;

-    Adresa formulata si transmisa de Algorithm Residential S3 SRL cu nr. 336 din 28.03.2018.

Oferta transmisa de Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A. înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 719 din 04.07.2018,

Oferta formulata de societatea Administrare Active Sector 3 SRL către Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A.

Hotararea de Consiliu Loca! Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societarii Administrare Active sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții „ Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale întreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 ai Municipiului București"

ADMINISTRARE


am

Către:    Admipisîrar^Ac^^Sector 3 S.R.L.

SC ALGORM    » W

INTRARE . .    //A


Sediul:    Calea Vitan 242, Sector 3, București

Referitor: Propunere execuție poligon de prefabricate

în atenția domnului Robert Sârbu - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

1. Generalități

La ora actuală societatea noastră are în derulare un contract de proiectare și execuție încheiat cu Primăria Sectorului 3 pentru construcția unor clădiri care au funcțiunea de săli de clasa și săli de sport, după cum urmează:

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București.

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București.

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București.

în timpul realizării proiectelor s-a ajuns la următoarele concluzii:

Pentru astfel de clădiri se pretează 3 tipuri de structuri:

1.    Structuri în cadre realizate din profile metalice laminate;

2.    Structuri în cadre realizate din lemn lamelar;

3.    Structuri în cadre realizate din beton armat monolit;

4.    Structuri în cadre realizate din beton armat prefabricat.

Datorita cerințelor exigente de rezistență la foc din normativele în vigoare și scenariile de protecție la foc înaintate către ISU, protecția corespunzătoare la foc pentru structuri din lemn și metal este foarte costisitoare și trebuie refăcută periodic.

Betonul, prin compoziția sa și gabaritul elementelor structurale, nu necesită protecție la foc alta decât acoperirea cu beton a armaturilor. Prin urmare, orice cost și operațiune de protecție la foc pentru elemente de metal sau lemn sunt lucrări suplimentare care ridică costul și durata execuției nejustificat.

Prin urmare, soluțiile practice în cazul acestor tipuri de construcții rămân, fără îndoială, betonul armat monolit și betonul armat prefabricat.

avantajele și dezavantajele soluțiilor de beton armat monolit și prefabricat

Pentru a observa avantajele și dezavantajele acestor două soluții, s-au analizat următorii factori:

-    Costul și timpul proiectării;

-    Costul materialelor;

-    Costul și timpul execuției;

-    Limitarea erorilor de execuție.

a)    Costuî și timpul proiectării

Nefiind o situație deosebită, cu deschideri mari ale grinzilor, încărcările nu sunt deosebite astfel că nu e nevoie de calcule specifice unor elemente precomprimate.

Prin urmare, ambele soluții sunt similare în termeni de cost și timp al proiectării;

b)    Costul materialelor

Pentru a realiza elemente din beton armat prefabricat se cere o clasă de beton superioară. Acest lucru conduce la obținerea unor secțiuni mai mici ale stâlpilor și grinzilor, însemnând cantități mai mici decât într-o soluție de beton armat monolit

Prin urmare, costul materialelor nu este semnificativ mărit, întrucât se obține o optimizare a cantităților de beton armat. Costul armăturii este similar.întrucât rezultă aceeași indici de armare.

c)    Costul și timpul execuției

în cazul unei structuri de beton armat monolit, se realizează cofraje pentru toate elementele de beton armat și se rigidizează astfel încât să nu permită deplasări nedorite în timpul turnării; apoi se livrează fierul fasonat în șantier, urmând ca fierarii să realizeze și să poziționeze carcasele de armatură; ulterior se aduce betonul amestecat de stațiile de beton și se toarnă.

) Deși timpii de decofrare, în speță timpii minim necesari păstrării cofrajelor pe poziție, sunt mici în cazul stâlpilor, în cazul plăcii e nevoie de până la 12 zile ca popii care susțin planșeul să rămână pe poziție, lucru ce împiedică aproape orice activitate de lucru sub sau pe planșeul proaspăt turnat, în cazul construcțiilor ce fac obiectul acestui memoriu, înălțimile libere ale stâlpilor ajung la 9.00-17.00m, situație în care cofrarea clasică a stâlpilor este imposibilă datorită presiunilor foarte mari care apar din betonul proaspăt. în astfel de situații, betonul trebuie turnat în etape, prin folosirea schelelor și a pompelor de beton la înălțimi mari. Astfel de stâlpi se execută monolit, cu costuri și timpi de execuție ridicați. în cazul unei structuri de beton armat prefabricat, elementele prefabricate se montează cu ajutorul unei macarale de către fabricator, urmând să se realizeze o suprabetonare ce nu are nevoie decât o cantitate foarte mică de cofraj în nodurile grindă-stâlp, întrucât elementele prefabricate de tip predală joacă rol de cofraj. Astfel, nu se blochează spațiul de sub planșeu și se poate trece la următoare fază într-un termen mult mai mic.

Prin alegerea unei soluții pe elemente prefabricate, se dimensionează elementele în așa mod încât să existe o repetabilitate cât mai mare, astfel că elementele se fac pe bandă rulată, cu aceleași specificații, iar montajul lor devine ușor și rapid.

d)    Limitarea erorilor de execuție

în cazul structurilor din beton armat monolit, normativele prevăd erori de execuție mai mari și

A toleranțe mai mari decât în cazul betonului armat prefabricat, datorită factorilor numeroși ce pot apărea pe durata execuției.

în cazul structurilor din beton armat prefabricat, cofrarea elementelor se face orizontal, nu vertical, se verifica fiecare eșantion de elemente, iar betonul este realizat, verificat și pus în operă de către fabricatorul de elemente prefabricate, lucru ce minimizează drastic erorile de execuție.

CONCLUZII

Având în vedere cele expuse mai sus am optat pentru executarea structurii de rezistență cu elemente din beton armat prefabricat pentru stâlpi, grinzi precum și predale pentru intradosul planșeelor. Problema pe care am întâmpinat-o ulterior a fost găsirea unui executant și furnizor de elemente prefabricate care sa funcționeze în București sau. zonele limitrofe, cei existent! fiind, la ora actuală, foarte ocupați cu contractele pe care le au în derulare ținând cont și de faptul câ cerea de prefabricate pe plata construcțiilor este ridicată în acest moment. Prefabricatorri aflați la distante mai mari de București nu au putut să asigure un preț competitiv pentru furnizarea de prefabricate din cauza costurilor mari de transport.

Din cauza faptului că tendința actuală este de a se executa în Sectorul 3 mai multe investiții de acest gen, vă propunem să analizați oportunitatea realizării unui poligon de prefabricate propriu a cărui prioritate să fie confecționarea șî livrarea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții precum șî a altora pe care primăria, le are în perspectivă șî care se pretează la execuția structurii de rezistență în sistem, prefabricat.

Cu deosebită considerație^^/ dl. Panait Radu Alin ^Președinte C.A.


web; www.deltaacm.ro e-mail: office@deitaacm.ro


Capital sociai subscris și vărsat; 209.715.190 lei C.I.F.: RO 3575631

înregistrată la Registrul Comerțului : J40/2701/1993


ff


775

7


Către: Administrare Active Sector 3 SRLRef:    Oferta de vanzare
Fabrica de prefabricate din beton

Stimate domn / Stimata doamna,

Va inaintam oferta de vanzare a fabricii de prefabricate din beton deținuta de Delta  CM, impreuna cu o descriere a facilităților componente.

Amplasare

Fabrica este amplasata in Popești-Leordeni, pe Șoseaua de Centura nr. 111.

Date tehnice si financiare

Capacitatea de-producție este de aproximativ 43.000 m3 prefabricate din beton pe an.

Valoarea producției este de aproximativ 19 mii. euro pe an.

Fabrica este complet integrata si poate produce prefabricate de beton

a)    turnate clasic;

b)    precomprimate;

c)    de tip panouri mari.

a)    Prefabricate de beton turnate clasic

Se pot turna piese de orice dimensiune, avandu-se in vedere ca acestea sa poate fi transportate la destinație pe drumurile publice si sa poata fi manevrate in fabrica cu podurile rulante (greutate maxima 40 to / piesa).

b)    Prefabricate de beton precomprimat

Se produc grinzi pentru diverse destinații, atat pentru construcții civile si industriale, cat si pentru poduri rutiere.

Sediul Social: Str. Chiciureî 39-45, Sector 3, București, RO-031872    Tel: +4 021 346 41 08 ; +4 0741 010 008 ; Fax: +4 021 346 41 09

Conturi: R072TREZ7005069XXX001294-Trez. Mun. Buc,    RO06BUCU012558842511RO01 - Alpha Bank Unirii    RO47BRDE450SV67812794500 - BRD SMCC

web:    www.deltaacrn.ro

e-maib office@deitaacm.ro


Capital social subscris și vărsat: 209715.190 lei C.I.F.: RO 3575631 înregistrată la Registru! Comerțului; J40/2701/1993

Q U A L r T A S

lllâ

fSHC

Hr-QC/1114

SRENISO

9001 :2015 '

jlSHM

Hr. QM/1054

SRENISO

14001:2015

SM55O Nr.QS/7

SR OHSAS

18001:2000

Î5HE

Nr.QE/3

SRENISO

50001:2011 ,


c) Prefabricate de beton de tip panouri mari

Se pot produce prefabricate din beton care au dimensiuni mari, respectiv 12 m lungime si 3.5 m lățime. Piesele pot fi cu unul sau mai multe straturi din beton, sau alte materiale de construcții combinate cu beton.

La aceasta linie se pot produce pereți, panouri, plansee sau alte prefabricate destinate oricărui tip de construcții.

Capacitatea de producție este flexibila si aceasta permite introducerea cu ușurința in fabricație de produse noi.

Armatura din otel beton este produsa in cadrul fabricii pe o linie specializata dotata cu mașini automate de fasonat.

Betonul este produs intr-o fabrica de beton de tip vertical, livrata de firma Liebherr din Germania, prevăzută cu 2 maîaxoare: un malaxor pentru beton destinat producției de prefabricate, cu o capacitate de 1 m3 / saga si un malaxor pentru beton destinat transportului pe șantier, cu o capacitate de 2,25 m3 / șarja. Fabrica de beton este prevăzută si cu instalație de reciclare a betonului si a apei.

Transportul betonului in fabrica este efectuat cu ajutorul unui sistem automat de transport, produs de firma Kiibat din Germania, si face transportul intre fabrica de beton si punctele de distribuție beton situate in halele de producție prefabricate.

Agregatele destinate producției betonului pot fi preincalzite. De asemenea, apa pentru producerea betonului poate fi încălzită.

Hala de producție a prefabricatelor din beton este construita din beton armat si are 4 travee si o suprafața de aproximativ 9.700 m2.

Hala este prevăzută cu:

<♦ Spatii de producție

♦♦♦ Vestiare pentru muncitori

*> Birouri

♦> Laborator pentm betoane

♦> Centrala termica si distribuție pentru tratarea termica a betonului


web:    wvw.deltaacm.ro

e-maîl: office@deitaacm.ro


Capital social subscris șl vărsat: 209.715.190 lei C.I.F.: RO 3575631


înregistrată la Registrul Comerțului: J40/2701Z19935MC

Nr. QC/1114

SREN tSO

9001 £015 '

SMM

Nr.QM/1054 5RENE0 14001:2015

SMSSO Nr. Q5/7

SROHSAS

18001:2008

SIE

Nr. QE/3

SR EN ISO

50001:2011


Drumul de acces

Fabrica este amplasata pe o suprafața de teren de aproximativ 3,5 hectare (suprafața exacta o vom cunoaște când vor sosi măsurătorile topometrice).

Toata platformă e accesibila pe un drum asfaltat, prevăzut cu trotuare, care va fi detinut in indiviziune Împreuna cu vecinii.

Toata suprafața deținuta de fabrica e inchisa cu gard pe trei laturi, latura deschisa fiind către drumul de acces.

Accesul in fabrica se face direct din Șoseaua de Centura a Bucurestiului,

Prețul de vanzare

Prețul fabricii descrise mai sus este de 8,3 mii. euro + TVA.

în speranța ca oferă noastra corespunde nevoilor de dezvoltare ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, va stăm la dispoziție cu informații suplimentare si așteptam decizia dumneavoastră.

Cu stima,

Ștefan I0AN

Director General

Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 SA


esox«.


web; www.deltaacm.ro e-mail: office@deitaacm.ro


Capital social subscris și vărsat; 209.715.190 lei C.I.F.: RO 3575631


înregistrată la Registrul Comerțului; J40/2701/1993


QUALl TAS    —— --------—— ..—-~

țSMC Nr. QC/1114 SREN1S0 9001:2015 'TȘ jsMM Nr. QH/1054- SR EN ISO 1400172015“ 0TaH ^S5° Nr- W 5R OHSMÎS001: MoT ■A JjG i’sME Nr.QE/3 ~ SREKiSO 50001201 f


♦> Poduri rulante Hamm, de producție germana, pe fiecare travee de producție (in total 6 poduri


rulante)

<♦ Camera prevăzută cu lift pentru prefabricate, unde acestea petrec timpul de așteptare pana la maturarea betonului

❖ Linie automata pentru panouri mari de prefabricate, produsa de firma Avermann, Germania, prevăzută cu:

-    20 mese de producție (dimensiune 12 m x 3,5 m)

B Mașina de curatat mese prevăzută cu imprimanta pentru desenarea conturului viitoarei piese (unde este cazul)

B Sistem de deplasare automata a meselor, condus de calculator B Cofraje magnetice diverse 11 Mașina de betonat B Mașina de vibrat B Dispozitiv de înclinare a meselor

❖    Cofraje specializate pentru turnarea diverselor tipuri de grinzi, cu posibilitatea de precomprimare, conform proiectului de execuție

❖    Cofraje pentru turnare clasica

❖    Dotări specifice pentru fasonarea fierului

Accesul la utilitari

Fabrica este alimentata dintr-un post de transformare aflat in incinta ei, dar care deservește si alte capacitati de producție apartinand vecinilor.

Fabrica e racordata la rețeaua de gaze sî la internet.

Pe suprafața de teren aferenta fabricii se afla si gospodăria de apa, prevăzută cu bazin de stocare pentru incendiu, care deservește si capacitatile de producție ale vecinilor. Apa provine din puțuri de adâncime. Pe suprafața de teren aferenta fabricii se afla si o statie de epurare a apei, care deservește si o mica parte din terenurile vecinilor.

Suprafața de depozitare este prevăzută cu macara portal care se deplasează pe o șina proprie si care acopera toata suprafața de depozitare.

Pe suprafața de depozitare se afla drumuri de acces pentru transport greu, in scopul încărcării si transportului prefabricatelor din beton.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.U.I.:31012790    Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, București, tel: O744.4 73.940, activesector3@gniail. corn

Către:


NS- i/sreAee : 4< 'iS/ctf. te®

Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A.

-4®

C'j--


Sediul social in Municicipiul București, strada Chiciurei nr.39-45, sector 3. In atentia:

Domnului Director General Ștefan Ioan

Ref: Răspuns oferta de vanzare,, Fabrica de prefabricate din beton amplasata in Popești -

Leordeni, pe Șoseaua de Centura nr 111.

Stimate domn,

Având in vedere oferta de vanzare 'Fabrica de prefabricate din beton" comunicata societății Aioastre in data de 04.07,2018, inregistrata sub nr. 719, va comunicam prin prezentul următoarele aspecte:

-Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este o societate cu capital 100% de stat detinut de către Consiliul Local Sector 3, București, conform prevederilor actului constitutiv al societății astfel incat decidentul final asupra ofertelor de preț si al achizițiilor este reprezentat de către A.G.A. prin adoptare de hotarare de către Consiliul Local;

-In urma analizei detaliate a conținutului ofertei de vanzare pe care ati inaintat-o societății noastre, va comunicam ca toate detaliile privitoare la amplasare, date tehnice, accesul Ia utilitari, suprafața de depozitare corespund nevoilor si intereselor noastre in vederea derularea proiectului de investirii avand ca obiectiv infiintarea/achizitionarea unui '"poligon de prefabricate";

-Cu privire Ia prețul de vanzare inaintat de către dumneavoastră prin oferta pe care ne-ati comunicat-o, va aducem la cunostiinta ca societatea noastra in aceasta etapa va poate inainta, de principiu, o oferta neangajanta de cca 4,6 mii euro + TVA. Fata de acest aspect va precizam ca suntem deschiși in

,ea ce privește trecerea la următoarea etapa in vederea achiziționării de către societatea noastra a poligonului de prefabricate din beton detinut de către societatea Delta A.C.M. S.A. Daca răspunsul dvs. va fi afirmativ cu privire la continuarea procesului de negociere ( evaluare si expertizare tehnica de specialitate,], următoarea etapa consta in evaluarea de către comisia de analiza si identificare a imobilelor.

In considerentele celor expuse mai sus va mulțumim anticipat si așteptam răspunsul dumneavoastră.

Data: 06.07.2018

Semnătură:

SARBU Robe^t-Constantin

in calitate de președinte ah^dnâihistrare Active S.R.L.

O1'

Către,

Administrare Active Sector 3

Bd Basarabia nr 256G, Sector 3, București, Romania

in atentia,

Dlui Director Generai/Administrator

Prin prezenta, subscrisa SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (ADPB) SA, cu sediul in

Calea Vîtan nr 154-158, sector 3, București, cui R010020943, Nr Inreg Reg Comerțului J40/9601/1997, avand in

vedere domeniul sau de activitate principal {amenajare si intretinere spatii verzi inclusiv scuaruri, alei, locuri de

joaca, etc. din cadrul suprafețelor de spatii verzi), va aduce la cunoștința ca are in vedere realizarea pe viitor a

unor activitatî in cadrul carora se vor utiliza materiale prefabricate din beton (dale prefabricate, pavele, borduri,

rigole, etc.).

Avand in vedere cele mai sus menționate va rugam sa ne comunicați disponibilitatea societății

dumneavoastră cu privire Ea furnizarea materialelor din beton prefabricat.

Nota: In cazul unui răspuns afirmativ din partea societății dumneavoastră vom reveni cu o solicitare/

cerere de oferta concreta, prin indicarea cantitatîlor si tipurilor de produse necesare.

Cu stima,

Director General,


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

ae,

»■* .•A®*®

: ț o /    . ®. •

TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București, www.primarie3.roRomânia

i9ia-20ie(sÂRaĂToFffM împreună

Nr. 158017/06.08.2018


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

® Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 860/06.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

întocmit de, Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernantă Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1