Hotărârea nr. 346/2018

HCLS3 nr.346 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156757/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 851/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018;

-    Adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL (nr. 114/03.08.2018);

-    Decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 156638/03.08.2018 a Serviciului Control Intern ~ Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

2

-    Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12 pct. 12.2 lit. a) din Actul constitutiv al societății Administrare Active SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL se modifică și se completează după cum urmează:

1.    Cap. I, art. 2, pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2, pct. 2.4. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății. ”

2.    Cap. II, art. 5, pct. 5.1 se modifică prin eliminarea a două obiecte de activitate secundare

-8010 - Activități de protecție și gardă,

-8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

3.    Cap. V, art. 13, pct. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 13, pct. 13.4 Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,

; domiciliat în București,,

( în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administrație;

Recoșeanu Ileana, cetățean român,

.    ..    domiciliată în București, \

—    t,    "    ——    ~ J r-    f • T    . is ?

L

'    '    , în calitate de Membru al

Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român,

domiciliat în București, s

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria. cetățean român,

domiciliată în București, s    ,

., în calitate de Membru al Consiliului de

Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, domiciliată în București, >

' .în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de

4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român,    '

’, domiciliat în București, .    ____, ~

în calitate de Membru al Consiliului de

Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Tudose Luurentiu-Ionut, cetățean român,    ■..

domiciliat în București,    ‘    \    ’

A ‘    , în calitate de Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un

mandat provizoriu;

4.    Cap. V, art, 14, fit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 14., Ut. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților. „

5.    Cap. V, art. 14, pct. 14.1, fit. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct. 14.1, Ut. b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

i)    - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

ii)    - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

iii)    înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

iv)    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

v)    aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi)    aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T. V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, in condițiile prezentului act constitutiv;

vii)    In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

t

viii)    In cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate prinlr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică. ”

6.    Cap. V, art. 14, pct. 14.2, Iit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T. VA., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

7.    Cap. V, art. 15, pct. 15.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.1. Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. ”

8.    Cap. V, art. 15, pct. 15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.2. In cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”

9.    Cap. V, art. 15 se completează cu pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu

prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 Ut. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

10.    Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori (administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ. ”

11.    Cap. V, art. 15. se completează cu pct. 15.6, și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții. ”

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 346 DIN 07.08.2018


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARRomânia


TELEFON {004 025) 318 03 23 - 28 FAX (004 02 ?s etg 05 04 E-MAIL ca&ineiprifn3r@prifnsflej.ro Calea Dudești nr. 595, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administare Active Sector 3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, art. 12, pct. 12.2, lit. a) Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" hotărăște modificarea Actului Constitutiv", precum și adresa societății Administare Active Sector 3 S.R.L nr. 851/03.08.2018 înregistrată cu nr. 156380/CP/03.08.2018 și scopul pentru care a fost constituită societatea, consider necesar si oportun ca actul constitutiv al acesteia să fie modificat și completat în vederea îndeplinirii obiectului de activitate.

Principalele modificări și completări aduse Actului Constitutiv constau în detalierea și reformularea unor prevederi pentru a nu exista interpretări diferite. O modificare importantă constă în eliminarea a 2 (două) coduri CAEN (respectiv 8010 - Activități de protecție și gardă și 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare din obiectele de activitate secundare) întrucât aceste activități nu pot fi desfășurate decât în anumite condiții și doar ca obiect principal/unic de activitate.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 156614/03.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.TELEFON (004 021) 340 40 ii / 341 07 n FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL controlfntern@pnmarie3.ro Șos. Mihaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primar1e3.ro

Nr. 156614/03.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East CityTower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

adresa nr. 851/03.08.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 156380/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societății;

-    adresa nr. 849/03.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar (114/03.08.2018)

-    decizia nr. 115/03.08.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.

Ținând cont de prevederile:

-    Art. 204. Din Legea societăților nr. 31/1990: ”(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale'" ...

Art. 12, pct. 12.2 din Actul Constitutiv al societății: ” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale"’, a)"hotărăște modificarea Actului Constitutiv"

In urma modificării componenței Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. (prin H.C.L.S 3 nr. 335/31.07.2018), a necesității modificărilor și completărilor atribuțiilor Președintelui Consiliului de Administrație, a eliminării unor obiecte

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în ba2a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

secundare din obiectul de activitate precum și a unor modificări constând în detalieri sau reformulări necesare pentru a nu exista interpretări diferite, se solicită aprobarea următoarelor modificări la forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL din 10.01.2018 după cum urmează:

1.    Cap. I, art. 2, pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2, pct. 2.4. „ Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvemanță corporativă aplicabil Societății.”

2.    Cap. II, art. 5, pct. 5.1 se modifică prin eliminarea obiectelor de activitate secundare

8010 - Activități de protecție și gardă,

8020- Activități de servicii privind sistemele de securizare

3.    Cap. V, art. 13, pct. 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“art. 13, pct. 13.4. Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,

„-domicâliatan București,1    __________ T ___, -■ ,    . ,

" *    ....... ...... '* ..în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu

un mandat de 4 ani - Președinte al Consiliului de Administrație;

Recoșeanu Ileana, cetățean român. ”    '    ____ A2?î______----

domiciliată în București, 2'    ~ -

, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român. ”

București,    ..    ..    .... r-    -----

:_____ .    2’"    2'    ■» .2. A.........în

calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana~Maria, cetățean român,    ~ °    -    2~    ■/*

domiciliată în București, ~    1    ’ ' ”    ~ , - -    -    1    '

7, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4

ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, i domiciliată în București, ~

, '    '    , în cantate de

Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român,    '

< i, domiciliat în București, i    . .    .

3, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4

am;”

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român,.    w -■>. ..    -----------T J, domiciliat

în București, -    k    .    _______ ., A

. c , •    ., . _ în calitate de

Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4.    Cap. V, art 14, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 14., lit. a) Membrii cât și Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților. „

5.    Cap. V, art. 14, pct. 14.1, Ut. b) ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct. 14.1, lit. b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

i)    - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în confirmitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

ii)    - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

iii)    înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

iv)    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții:

v)    aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi)    aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) EURO exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, in condițiile prezentului act constitutiv;

vii)    In caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

viii)    în cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îi dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.”

6.    Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 14, pct 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.VA. , în echivalent Iei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

7.    Cap. V, art. 15, pct. 15.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.1. Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos și în conformitate cu prevederile OUGnr. 109/2011.”

8.    Cap. V, art. 15, pct. 15.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.2. în cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele

PRIMĂRIA


SECTORULUI


BUCUREȘTI


n < rW


din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membrii Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.”

9.    La Cap. V, art. 15 se adaugă pct. 15.4. și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație și ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General îi pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 lit.b) pct. ii și vi, art. 14.2 lit. a) și d), precum și orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activității curente și conducerii societății.

10.    La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.5 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.5. Directorul General poate fi numit dintre administratori ( administratorul desemnat în această funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în acest act normativ.

11.    La Cap. V, art. 15. se adaugă pct. 15.6 și va avea următorul cuprins:

“Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.


întocmit,


Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

SECTOR 3


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul


CABINET PRIMARStimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Stancu Gheorghe in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea si completarea actului constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.2, lit. a), „Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a)    ho târâș te modificarea A ctului Consti tu tiv;

Având in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societății si o mai buna eficienta a activitatiilor curente ale societății consideram oportuna modificarea actului constitutiv, respectiv:

Va rugam sa aprobați următoarele modificări si completări aduse Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Cap. i, art. 2, pct. 2.4., se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 2, pct. 2.4. „ Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernanță corporativă aplicabil Societății. ”

2. Cap. n, art. 5, pct. 5.1, se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare: 8010 - Activități de protecție si garda, 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare, se modifica si va avea următorul cuprins:

Obiecte de activitate secundare:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și    telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311    - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312    - Lucrări de pregătire a terenului

4313    - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331    - Lucrări de ipsoserie

4332    - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333    - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334    - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

52,0 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111 - Activități de arhitectură

7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activități de testări și analize tehnice

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

8121    - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122    - Activități specializate de curățenie8129 - Alte activități de curățenie 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9001    - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002    - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311- Activități ale bazelor sportive 9313- Activități ale centrelor de fitness 9319 - Alte activități sportive 9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609- Alte activități de servicii n.c.a.

3.Cap. V, art. 13, pct. 13.4., se modifica si va avea următorul cuprins:

Cap. V, art. 13, pct. 13.4. Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

Stancu Gheorghe, cetățean român,

, domiciliat în București, I ■

?    ----- Vl. .    __________ _ ,    ---- ?    _

i    , în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat

provizoriu;

Recoșeanu Ileana, cetățean român,    ____.__~______./l.    „ a.

, domiciliată în București,    ,    ,

Jt XJU. • x V » v    VXXUVA 1X144, UV    x    ---- --- _--------- ~    _

. _ .. în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-Daniel, cetățean român,    .    , domiciliat în

București,    ,    .

____în calitate de

Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, cetățean român, . în București,    .. -

Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;


, domiciliată

, în calitate de

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român,    _    î, domiciliată în

jw —rt. A 1 LUA .111 »■    ’l    r    r.--r    ■!.*    ■?    x-

.    ,    ____ _____ * . „2,    _    2___în calitate de Membru al Consiliului de

Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dohot Ion Dumitru, cetățean român,

domiciliat în București,;    .    ; £

-----    bîn

calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român,    ■?    , în București, t.

, în calitate de Membru

provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4. Cap. V, art 14, Ut. a), se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 14., lit. a) „ Membrii cat si Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților. „

5. Cap. V, art. 14, pct. 14.1, lit. b), ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, se modifica si va avea următorul cuprins:

b)    Sunt in competenta Presedinteiui Consiliului de Administratie deciziile privind:

i)    - determinarea liniilor directoare esențiale in dezvoltarea societății, in confirmitate cu obiectul si scopurile activitatii acesteia;

ii)    - aprobarea planurilor și masurilor privind instruirea personalului angajat ai societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

iii)    înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

iv)    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

v)    aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi)    aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zececimii) EURO exclusiv T.V.A., in echivalent lei la cursul de schimb ai BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare depășește acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Asociaților, după caz, in condițiile prezentului act constitutiv;

vii)    In caz de vacanta re a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenti, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliu lui de Administrație.

viii)    în cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate sa reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/director. Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, lit. g) se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.VA. , in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

7.    Cap. V, art. 15, pct. 15.1., se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.1. Membri Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul Generai poate reprezenta Societatea in condițiilor delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

8.    Cap. V, art. 15, pct. 15.2, se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.2. în cazul în care unul sau mai multi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile si atribuțiile pe care le deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

9.    Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.4., si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație si ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului Generai ii pot fi delegate atribuțiile prevăzute ia art. 14.1 iit.b) pct. ii si vi, art. 14.2 lit. a) si d), precum si orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activitatii curente si conducerii societății.

10.    Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.5, si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.5. Directorul Generai poate fi numit dintre administratori ( administratorul desemnat in aceasta funcție devenind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliu fui de Administrație de către Consiliul de Administrație in urma finalizării procedurii de selecție desfășurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si trebuie sa îndeplinească cerințele prevăzute in acest act normativ.

11.    Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.6, si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu va divulga informațiile confidențiale si secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atat pe durata exercitata mandatului de Director General, cat si după încetarea acestei funcții.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea si completarea Actului Constitutiv al societății, in forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație, di. Stancu Gheorghe în calitate deRfewijnte C.A.

Administrare Active Secror 3 S.R.L,

! fîSâiîîȘ >    " —*.....j

. V.. A Wi. Vi

Către

Sediul


SD3 - SALUBR/ «O M^ZAPEZIRE S3 SRL


Cj;;.


2/â


Calea Vîtan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, sector 3, București


Referitor Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Ca Ie4''Vîtan.1 nr. 242, parter, cameră 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub    2/2012, având CUI 31012790, reprezentata legai de dl.

Stancu GheorgH?-,.y<<itttaie de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local a! Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare modificare si completare Act Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 Sf :ărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fctjfpț- ■ *ă și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei    cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform

prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

■*3    *

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct 12.2, lit. a/, „Adunarea Generala a AspciatHor are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

Având in vedere    dorim, dezvoltarea societății si o mai buna eficienta a

activitatiilorcurento ^:><(eLalifc6nsideram oportuna modificarea actului constitutiv, respectiv:

Va rugam sa aprobați următoarele modificări si completări aduse Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Cap. I, art. 2, pct. 2.4., se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 2, pct. 2.4. „ Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act "''"^titutiv. Organizarea și funcționarea Societății este reglementată inclusiv de OUG nr. KW / f ;nd guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale cărei dispoziții au fost transpuse în cadrul Regulamentului de guvernantă corporativă aplicabil Societății. ”

2. Cap. II, art. 5, pct. 5.1, se modifica prin eliminarea obiectelor de activitate secundare: 8010 - Activitati de protecție si garda, 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare, se mc    va avea următorul cuprins:    ;    ‘

Obiecte de    Afife-fet^darc:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și    telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311- Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a îgr^nuiUi

4313- Lucrări de foraj și peuîm construcții

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 ~ Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331    - Lucrări deipsoserie

4332    - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333    - Lucrări de pardosire și placare a pereților    -

4334    - Lucrări de vopsitorie, ?li și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisând-

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 ~ Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii an^îȚfeptru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810“ Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111-    Activități de arhitect'] «

7112-    Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 - Activități de testări și analize tehnice

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

8121    - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122    - Activități specializate ue c\o~ațenie8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de orgapt'’atw:te’ț>?;îțiilor, târgurilor și congreselor

9001    - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002    - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9311 - Activități ale bazelor sportive 9313 - Activități ale centrelor de fitness 9319 - Alte activități sportive 9321 - Bâlciuri și parcuri d aîhn 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609- Alte activități de servicii n.c.a.

3.Cap. V, arh 13, pct. 13.4., se modifica si va avea următorul cuprins:

Cap. V, art. 13, pct. 13.4. Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membri cu următoarea alcătuire:

1 nu,

Stancu Gheorghe,    Aonjâh,

i, domiciliat în București,    .    .    ....    .    .    ~

.    <, în calitate de Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat

provizoriu;

Uu.-


Recoșeanu Ileana, cetățean român, , domiciliată în BuctfM;W

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:3101279O    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Soci/ii' Silea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, București

■ --------- -------• ■ .....- -.......... ........ ■

. v - ’, În calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Dinu Liviu-DanieL cetățean român,

București,    .    _ , ,    ■    .

Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Gheorghe Ana-Maria, c?C0^&i-Muna    ,

în București.    '


v domiciliat în


, în calitate de


i, domiciliată

-U    XVZX

, în calitate de


Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;

Mihălcescu Cătălina Daria, cetățean român, t București,    ±    ,    _______, *

i, domiciliată în


1, în calitate de Membru al Consiliului de


Administrație, cu un mandat

g.șfeV ■ v

Dohot Ion Dumitru, cetățean român, ~    ________

domiciliat în București,    _    ,    ,    „, „r. —,_____

calitate de Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani;    *

Tudose Laurențiu-Ionuț, cetățean român,    ...    domiciliat în

București, :

„ .. •    .    în calitate de Membru

provizoriu al Consiliului de Administrație, cu un mandat provizoriu;

4. Cap. V, art. 14, lit. a), se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 14., lit. a) ,, Membrii cat si Președintele Consiliului de Administrație sunt desemnați prin Hotararea Adunării Generale a Asociaților. „


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

CJJ.I.:31012790    . Reg. Corn: J40/14752/2O12

Sediul Social; Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, București

5. Cap. V, art. 7    14.1, lit. b), ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE, se modifica si va avea următorul cuprins:

b) Sunt in competenta Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

i) - determinarea liniilor directoare esențiale in dezvoltarea societății, in confîrmitate cu obiectul si scopurile activitatii acesteia;

ii)- aprobarea planurilor și masurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentarii personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

Hi) înaintarea de propune:rj^datilor pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrat'^:    -

iv)    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

v)    aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

vi)    aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zececimii) EURO exclusiv

T.V.A., in echivalent<lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare 777 operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. Operațiunea a cărei valoare cjgMhs; ;te acest prag va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a    caz, in condițiile prezentului act constitutiv;

vii)    In caz de vacanta re a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia. Președintele interimar va fi desemnat dintre membrii Consiliului de Administrație prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenti, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.

viii)    în cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui alt administrator/direc' r Atribuțiile oricăruia dintre Administratori vor fi delegate printr-o procură simplă cu excepția s £ V «în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică.

6. Cap. V, art. 14, pct. 14.2, Ut g) se modifica sî va avea următorul cuprins:

Art. 14, pct. 14.2, lit. g) aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) euro exclusiv T.VA. , in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 242, parter, camera 6, București

7. Cap. V, art. 15, pct. 15.1., se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.1. Membri Cogftiiului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obliga Societatea față >§$ f-W părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea in condițiilor delegării de atribuții conform art. 15.4 de mai jos si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

8. Cap. V, art. 15, pct. 15.2, se modifica si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.2. în cazul în care unul sau mai multi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt in imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile si atribuțiile pe care ie deține doar unui alt administrator. Atribuțiile oricăruia dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr~o procură simplă.

9. Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.4., si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.4. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație si ale Consiliului de Administrație pot fi delegate unui Director General, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Directorului General il pot fi delegate atribuțiile prevăzute la art. 14.1 iit.b) pct. ii si vi, art. 14.2 lit. a} si d), precum si orice alte atribuții executive necesare pentru buna gestionare a activitatii curente si conducerii societății.

10.    Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.5, sî va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.5. Director^ș/^neral poate fi numit dintre administratori { administratorul desemnat in aceasta functid idev^bind astfel administrator executiv) sau din afara Consiliului de Administrație de către Consiliul de Administrație in urma finalizării procedurii de selecție desfășurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si trebuie saindeplineasca cerințele prevăzute in acest act normativ.

11.    Cap. V, art. 15, se adauga pct. 15.6, si va avea următorul cuprins:

Art. 15, pct. 15.6. Directorul General are obligația de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu vo divulga informațiile confidențiale si secretele comerciale ( de afaceri) ale Societății, atat pe durata exercitata mandatului de Director Generțj. cat si după incetarea acestei funcții.

Pentru aceste considerente, a vând in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de asociat minoritar, solicităm introducerea aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv al societății, în forma propusa de Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație, di. Stancu Gheorghe în calitate de Președinte C.A.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

fOWW SALUBRITATE

Șl OESZAPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: sa I ubrita te. s3 @ vahoo.com    email: salubntates3.runos@gmall.com

■^i    i.pi '■<iih i^mj ii.....    1 'Rj1" i ' f i -m, ,t « k "I(i» p i v    '

Către Administrare Active Sector 3 SRL


SD3 SALUBRITATE 51 DESZĂPEZIRE S3S-R.L.

«TKSRÎ NR. ........../<.<--...........

îL-ANUlA'^'


ttfTCTRț NR lESiRE

ZIUA -S -LUNA.


Referitor Solicitare de aprobare a modificării si completării Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector3 SRL

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 849/03.08.2018, inregistrată la sediul subscrisei cu nr. 114 din data de 03.08.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, in forma propusa de către aceasta.

PREȘEDINTE C.A., Nitu Mihai

SD3 Salubritate si


ezireS3 SRLPRIMĂRIA


ș™ SECTORULUI


BUCU REȘTÎ


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂROMÂNIA


TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL controlinlern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravii nr. 428, sector^, 030328, București, www.pritrtane3.ro


Nr. 156638/03.08.2018Către.


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

întocmit.

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporații"


Dalele dumneavoastrâ personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnata și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1