Hotărârea nr. 345/2018

HCLS3 nr.345 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


Tilî

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac LOR”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 21572001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156662/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 155521/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS 3 nr. 474/28.09.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări -„Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac

LOR”;

-    Adresa nr. 354/27.07.2018 a Societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cunr. 139522/PS3/27.07.2018;

-    Memoriu justificativ nr. 155331/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Adresa nr. 155835/02.08.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Caietul de sarcini - Anexa 2 la HCLS nr. 411/11.09.2017 Capitolul III -Execuția lucrărilor - pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. III -Propunerea financiară;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Caietul de sarcini însoțit de anexe, aprobat prin Anexa nr.2 la HCLS3 nr. 411/11.09.2017, se modifică după cum urmează:

1.    Se aprobă noile categorii de lucrări propuse - normele compuse P - structură și cantități pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR ”, prevăzute în anexa l la prezenta hotărâre.

2.    Se aprobă noile categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție „Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR\ prin următoarele grupe principale de lucrări:

a)    Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 20 x 25 cm;

b)    Marcaje longitudinale din vopsea monocomponentă pe bază de solvent;

c)    Marcaje transversale și diverse din vopsea monocomponentă pe bază de

solvent.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notei de comandă suplimentară, prevăzută conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

3.    Se renunță la cantități din categoriile de lucrări - normecompuse - P, cuprinse în anexa 2 la HCLS3 nr. 411/11.09.2017 și se înlocuiesc cu noile categorii de lucrări corespunzătoare noilor soluții, prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.IL Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

P


stCONTRASE SEC MARIU

ce


NR. 345 DIN 07.08.2018NEAZA


NEACSO


fcttGXfc 1 LV ajJi . 346 /O/.rtf. âtfg

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

N.C.S. - Notă Comandă Suplimentară

HAmenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R.

Obiectiv : Parc AL. I. CUZA


NR.CRT

(P)

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITATE

INIȚIALĂ

N.C.S.

cantitate

CANTITATE

FINALĂ

18

Beton CI6/20

mc

123.20

52.92

176.12

19

EB 8 uzura 50/70 (BAS) - 4cm grosime

mp

272.00

487.00

759.00

20

Folie PVC

mp

1,232.00

592.20

1,824.20

21

Geotextil cu rol anticontaminant, izolant, drenant min, 20Oc/mn

mp

1,232.00

592,2»

L824.20

22

Nisip

mc

24.64

10.58

35.22

23

Strat din balast

mc

184.80

79.38

264.18

29

Sistem semnalizare verticala (stâlpi, console, indicatoare)

-    procurare materiale, transportul lor la punctul de lucru

-    trasarea si saparea gropilor de fundație

-    fixarea stâlpului; procurare, transport si turnare beton in fundație

-    fixare indicator pe stâlp

buc

12.00

30.00

42,00

35

Nivelări si compactări

mp

1,416.00

516.00

1,932.00

37

Săpătură mecanizata

mc

454.40

185.76

640.16

40

Mortar Ml00

mp

960.00

731.20

1.691,20

41

Pavaj din pavele din beton C30/37 - 6cm grosime

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare pavele grosimea 6 cm

-    evacuare deșeuri

mp

830.00

731,20

1,561.20

43

Marcaje longitudinale cu vopsea monoeomponenta pe baza de solvent, cu microbile

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula.

km

4.01

4.01

8.02

44

Marcaje transversale si diverse cu vopsea monoeomponenta

pe baza de solvent, cu microbile

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula

mp

162.40

162.4(1

324.80

45

Borduri din beton C3O/37-20x25cm, inclusiv fundație din

beton

-    procurarea sî transportul bordurilor;

-    procurarea sau prepararea si transportul betonului

-    execuție fundație de beton pentru borduri

-    montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment:

mi

0.00

I,034.00

1,034.00

-

AS3 - AOM/W/STRARF STRĂZI S3 S.R.l

AHGxlA 2- OLttClS 3 Ml, 3^lol.M.&olS


AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L.

N.R, - Notă de renunțare

"Amenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R. Obiectiv : Parc AL. I. CUZA

NR.CRT

(P)

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITATE

INIȚIALĂ

N.R.

CANTITATE

FINALĂ

cantitate

1

Aducere la cota rasuflatori gaz

-    demontarea capac rasullatori

-    procurare materiale necesare (îeav, capac) manipularea si transportul lor

-    montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorilor

-    montare capac metalic

buc

13,00

-13,00

0.00

2

Aducere Ia cota cămine de vizitare marcarea prealabilă a poziției capacului;

-    scoaterea capacului și ramei;

-    curățirea marginii căminului;

-    procurare inele din beton prefabricate;

-    montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferența între cofa căii și cota viitorului suport pentru rama capacului,

-    procurarea si montarea ramei si a capacului de fonta;

buc

57,00

-57.00

0.00

3

Defrișări arbori (inclusiv rădăcină)

degajarea terenului pe direcția de doborâre a arborelui; sprijinirea trunchiului pe direcția de cădere, taierea tulpinei; curatarea de craci, secționarea trunchiului, evacuarea resturilor vegetale rezultate. Include scoaterea rădăcinilor

buc

29.00

-29.00

0.00

12

Borduri din beton C30/37-10xl5cm, inclusiv fundație din beton

-    procurarea si transportul bordurilor;

-    procurarea sau prepararea si transportul betonului

-    execuție fundație de beton pentru borduri

-    montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

ml

2,332.00

-2332,00

0.00

14

Boterzi anti-parkîng

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de luciu: cămin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului

buc

34.00

-34.00

0,00

26

Marcaje longitudinale din material termoplastic

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu șabloane.

-    evacuare deșeuri.

km

4.01

-4.01

0,00

21

Marcaje transversale si diverse din material termoplastic

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula.

mp

162.40

-162,40

0,00

31

Gazon

-    pregătirea terenului

~ procurare si transport material: rulouri de gazon

-    transportul in interiorul zonei de lucru

-    așezarea brazdelor de gazon

-    astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere

-    casarea/ baterea

-    primul udat in abundenta, -

mp

960.00

-960-00

//,

_

0,00

//    V

32

Plantare arbuști

-    saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pământului la margine:

-    transportul in interiorul zonei de lucra pana la locul de plantare

-    așezarea balotului in groapa

-    scoaterea ghiveciului

~ astuparea cu pamant a gropilor de plantare

-    baterea pământului

-    executarea farfuriilor

-    primul udat.

buc

48.00

-43.00

0.00

33

Procurare si plantare arbori diametru minim 15cm

-    saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pământului la margine:

-    transportul in interiorul zonei de lucra pana ia locul de plantare

-    așezarea balotului in groapa

-    scoaterea ghiveciului

-    astuparea eu pamant a gropilor de plantare

-    baterea pământului

-    executarea farfuriilor

-    primul udat.

boc

29.00

-29.00

0.00

42

Piatra cubica

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucra

-    săpătura de pamant manual/mecanic

-    strat: suport din balast compactat in grosime de 20cm

-    strat suport din nisip, grosime 5 cm

-    montare piatra cubica

-    umplere si chituire rosturi cu nisip,

-    evacuare deșeuri.

mp

130.00

-130.00

0.00

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 02î) 318 03 04 E-MAIL cabinetprima r@primarie3.ro Calea Dudești nr. tcp, sector 3, 031084, București, www.primarie3.n0


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


#Lezări


la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I0R"

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS 3 nr. 411/11.09.2017, prin modificarea HCLS.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR", prin :

-    aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - norme compuse - P - structură și cantități necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona iac IOR";

-    aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona iac IOR";

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse - P -propuse spre aprobare conform pct.l cât și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu for afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 ai Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Noile categorii de lucrări propuse conform Dispozițiilor de șantier, vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceleași Dispoziții de șantier și care se constituie prin Nota de Renunțare, reprezentând Anexa 1 la prezentul raport.CABINET PRIMAR


Noile Categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform Dispozițiilor de șantier ale proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 155521/02.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publtG@primarie3.r0 Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


Nr. Iesire:155521/02.08.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări”Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”

Luând în considerare:

-    Prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;

-    H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr. 411/11.09.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sector 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ’ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”

-    H.C.L.S3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”;

-    Contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.;

-    Adresa nr. 354/27.07.2018 a Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L;

-    Dispoziția    de    Șantier    nr:    01/25.05.2018    înregistrată    la    Primăria    Sectorului    3    cu    nr.

108254/12.06.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;

-    Dispoziția    de    Șantier    nr:    02/25.05.2018    înregistrată    la    Primăria    Sectorului    3    cu    nr.

137875/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;

-    Dispoziția    de    Șantier    nr:    03/09.07.2018    înregistrată    la    Primăria    Sectorului    3    cu    nr.

137868/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;

-    Dispoziția    de    Șantier    nr:    04/16.07.2018    înregistrată    la    Primăria    Sectorului    3    cu    nr.

137871/25.07.2018 emisă de S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.;

-    Nota de Constatare nr. 353/27.07.2018 emisă de către Societatea AS3 Administrare Străzi S3


Direcția Administrarea Domemiolui Public


SECTORULUI

BlîCURtȘTI

lirs&ngreaî CMfefersSi    sector %,.

feuct^reșSî'

www4»rim&rie3.n>

tefcffco faîH«3) 341 07 1$ fcx{O<54 04.t} W*?*S

®^rs^; ^©m^y.po&îic^^npiwîej.p»

S.R.L.,

-    Centralizator cu Notele de Renunțare (N.R.) și Notele de Comandă Suplimentară (N.C.S.);

-    Memoriul Justificativ al Direcției Administrarea Domeniului Public înregistrat la Primăria Sectorului 3 cunr. 155331/02.08.2018

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, prin modificarea H.C.L.S.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”, prin :

-    aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - norme compuse - P - structură și cantități necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la ”Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR ” ;

-    aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse - P -propuse spre aprobare conform pct. 1 cât și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notelor de comandă suplimentare.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu for afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Noile categorii de lucrări propuse conform Dispozițiilor de șantier, vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceleași Dispoziții de șantier și care se constituie prin Nota de Renunțare, reprezentând Anexa 1 la prezentul raport;

Noile Categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform Dispozițiilor de șantier ale proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr. 12661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supun spre aptobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind modificarea H.C.L.S.3 nr. 474/28.09.2017, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notei de comandă suplimentară, prevăzută

■Â.’«DiRSCȚIA AOfeUMi£T&AR£A DOMENIULUI Pu&LiC


St?. Intraraa Ojafest? nr. ș-7. secfcfj:    —~“””""““’a“'"‘‘™*’"“°“°’’”’”“^^

faMrs^tîi

W«iîp®îîâi>isȘ,«

tifekfoi {004 O2î) 341» O? n$ fee(o©4^ă0 34 î 07*5

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 474/28.09.2017. De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute în contractul de lucrări ntJ2661/26.10.2Q17,

Având în vedere că noile soluții propuse urmăresc optimizarea unor soluții inițiale cât și creșterea calității produsului finit, prețul negociat pentru noile categorii de lucrări aprobate se va efectua astfel încât valoarea totală a lucrărilor prevăzute în contractul nr.l2661/26.10.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, având ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR ”, să nu fie depășită, așa cum reiese din tabelul centralizator Anexei nr. 3 la prezentul raport.

DIRECȚIA ADMINIS DOMENIULUI PUBLI

Director Executiv Adj MANEA FLO
fffl SECTORULUI

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


*A,.

România

firi 3-aSe i SĂKSÂVQ®!« iMi^SWfiÂ


Str, Intrarea Orbești nr. $7, sector 3, 03*15$, București, www^marie^ra

Nr. ieșire: f&M/c&.aZ&lg

MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru optimizarea șî îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Amenajare pistă pentru activități în domeniul ciclismului zona Lac 1OR - Parc Al. I. Cuza", Sector 3 București, aferent contractului nr. 12661/26,10.2017 încheiat cu Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., au fost propuse modificări dimensionale ale trotuarului executat, în vederea fluidizării traficului pietona! în zona parcului AL L Cuza fără a fi afectat spațiul verde, precum șî noi soluții pentru care nu există corespondent în lista de activități cu prețuri unitare inițiale aprobate (P-uri) ceea ce duce la imposibilitatea decontării ulterioare a acestor lucrări.

Pentru aceste modificări s-a tinut cont de soluțiile agreate de Comisia Tehnică de Circulație dată pentru realizarea acestor lucrări, cât șî de asigurarea unei bune circulații atât pentru pietoni cât și pentru biciclist!

Urmare a acestor modificări au rezultat diferențe între cantitățile de lucrări efectiv executate și cele aflate inițial pe lista de articole din contract.

Având în vedere cele prezentate, propunem rezolvarea situațiilor, astfel:

1.    Pentru lucrările care nu au corespondent în P-urile existente, au fost întocmite de către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, unele noi care să reflecte activitățile, materialele și utilajele folosite pentru derularea acestora.

2.    Pentru lucrările care au corespondent în P-urile inițiale se vor utiliza acestea, împreună cu cantitățile de lucrări efectiv executate.

Facem mențiunea că pentru toate cantitățile și lucrările supiimentare/renunțare apărute, au fost emise de către proiectant dispoziții de șantier vizate de către dirigintele de șantier, care conțin notele de renunțare și de cantități suplimentare.

în acest context, au fost propuse de către AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. următoarele P-uri noi:

P 45 - Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 20 x 25 cm;

P 43 - Marcaje longitudinale din vopsea monocomponentă pe bază de solvent;

P 44 - Marcaje transversale șî diverse din vopsea monocomponentă pe bază de solvent.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA BDMgNfUUH PUBUC

Str. inîw«s OâsWtî nr. 5-7, sector 3, g^îjS, București, www^msrisj.»

Aceste P-uri vor înlocui:

P 26 - Marcaje longitudinale din material termoplastic;

P 27 - Marcaje transversale și diverse;

P 12 - Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 10 x 15 cm.

Aceste modificări au fost solicitate de noi, pentru diminuarea costurilor și efectuarea unor

lucrări calitative raportate la calitate/preț și crearea unui design adecvat zonei respective.

Pentru cantitățile suplimentare menționate în NC5 - nota de cantități suplimentare, la:

P18; P19; P20; P21; P22; P23; P29; P35; P37; P40; P41, s-a renunțat conform NR - notă de renunțare la: PI; P2; P3; P12; P14; P26; P27; P31; P32; P33; P40, în compensare pentru a nu depăși valoarea investiției și ca urmare a faptului că aceste lucrări nu mai erau necesare de executat.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ


MANEA FLORI.întocmit,

Constantinescu Ștefania

Constanți nescu Ștefania O = Primăria Sector 3 02/08/2018 12:00:09 UTC+02

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


N.C.S.+ N.R.

"Amenajare pista pentru activitati in domeniul ciclismului, zona lac I.O.R. Obiectiv : Parc AL. I. CUZANR.CRT

(P)

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITA

TE

Preț unitar coeficienți 2018 (lei)

Preț total coeficienți 2018 (iei)

P nou (lei)

N.R.

N.C.S.

categorii noi

cantitate

valoare (lei)

cantitate

valoare (lei)

1

Aducere la cota rasuflatori

gaz

- demontarea capac

buc

13.00

20.41

265.33

Nu este cazul

13.00

265.33

0.00

0.00

2

Aducere la cota cămine de vizitare

marcarea prealabilă a poziției

buc

57.00

922.59

52,587.63

Nu este cazul

57.00

52587.63

0.00

0.00

3

Defrișări arbori (inclusiv rădăcină)

degajarea terenului pe

buc

29.00

143.07

4,149.03

Nu este cazul

29.00

4,149.03

0.00

0.00

4

Defrișări si degajări ale terenului de vegetație (vegetație arbustiva, gazon,

mp

3,084.00

8.39

25,874.76

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Dezafectare gard demontarea elementelor de gard inclusiv a fundațiilor

ml

960.00

20.94

20,102.40

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Frezare / inlaturare piste existente

- marcarea suprafeței care

mp

1,310.00

12.41

16,257.10

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Relocare banei - Demontare banca si aducere teren la stare inițiala,

buc

45.00

54.70

2,461.50

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Relocare coșuri de gunoi -Demontare cos de gunoi si aducere teren la stare inițiala,

buc

45.00

22.08

993.60

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Relocare sistem irigații -inchiderea sectorului de irigat

mp

672.00

53.70

36,086.40

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.0010

Relocare stâlpi iluminat (inclusiv rețea aferenta)

- procurare materiale, utilaje,

buc

2.00

5,202.64

10,405.28

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Spargeri l desfaceri / Orezari asigurarea cu mijloace de transport utilaje si

mc

76.80

93.64

7,191.55

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Borduri din beton C30/37-10xl5cm, inclusiv fundație din beton

ml

2,332.00

29.00

67,628.00

Nu este cazul

2,332.00

67,628.00

0.00

0.00

13

Banei

- Montare banca, include fundație beton si armaturi

buc

5.00

1,910.56

9,552.80

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Bolarzi anti-parking procurarea, transportul si descărcatul materialelor la

buc

34.00

120.54

4,098.36

Nu este cazul

34.00

4,098.36

0.00

0.00

15

Coșuri de gunoi - săpături andancime minim 35 cm

buc

5.00

611.18

3,055.90

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

16

împrejmuire din gard metalic

ml

960.00

122.98

118,060.80

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Rastei biciclete - săpături andancime minim 20 cm

buc

5.00

1,896.32

9,481.60

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Beton CI6/20

mc

123.20

620.01

76,385.23

Nu este cazul

0.00

0.00

52.92

32,810.93

19

EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4ct

mp

272.00

75.97

20,663.84

Nu este cazul

0.00

0.00

487.00

36,997.39

20

Folie PVC

mp

1,232.00

1.09

1,342.88

Nu este cazul

0.00

0.00

592.20

645.50

21

Geotextil cu rol anticontamin

mp

1,232.00

1.83

2,254.56

Nu este cazul

0.00

0.00

592.20

1,083.73

22

Nisip

mc

24.64

48.21

1,187.89

Nu este cazul

0.00

0.00

10.58

510.06

23

Strat din balast

mc

184.80

66.97

12,376.06

Nu este cazul

0.00

0.00

79.38

5,316.08
24

Refacere platforme de acces in parc

- procurare si transport

mp

25.00

119.26

2,981.50

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Refacere platforme existente - procurare si transport materiale din depozit

mp

15.00

120.54

1,808.10

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Marcaje longitudinale din material termoplastic - procurare si transport

km

4.01

10,271.05

41,186.91

Nu este cazul

4.01

41,186.91

0.00

0.00

27

Marcaje transversale si diverse din material termoplastic

mp

162.40

815.20

132,388.48

Nu este cazul

162.40

132,388.48

0.00

0.00

28

Panouri de informare Procurarea materialelor; asigurare cu utilaje, mijloace

buc

12.00

493.48

5,921.76

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Sistem semnalizare verticala (stâlpi, console, indicatoare)

- procurare materiale,

buc

12.00

380.80

4,569.60

Nu este cazul

0.00

0.00

30.00

11,424.00

30

Gard viu

- executarea sântului pentru plantat

ml

960.00

51.48

49,420.80

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

31

Gazon

-    pregătirea terenului

-    procurare si transport

mp

960.00

4.39

4,214.40

Nu este cazul

960.00

4,214.40

0.00

0.00

32

Plantare arbuști - saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea

buc

48.00

26.91

1,291.68

Nu este cazul

48.00

1,291.68

0.00

0.00

33

Procurare si plantare arbori diametru minim 15cm - saparea gropii: trasarea

buc

29.00

993.84

28,821.36

Nu este cazul

29.00

28,821.36

0.00

0.00

34

Sol vegetal

mc

144.00

27.00

3,888.00

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00
35

Nivelări si compactări

mp

1,416.00

4.64

6,570.24

Nu este cazul

0.00

0.00

516.00

2,394.24

36

Săpătură manuala

mc

147.20

36.39

5,356.61

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

37

Săpătură mecanizata

mc

454.40

5.86

2,662.78

Nu este cazul

0.00

0.00

185.76

1,088.55

38

Trasarea si pichetarea lucrării'

mp

10,208.00

1.02

10,412.16

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

39

Umpluturi compactate - realizarea umpluturilor cu pamant;

mc

30.80

38.51

1,186.11

Nu este cazul

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Mortar Ml00

mp

960.00

8.59

8,246.40

Nu este cazul

0.00

0.00

731.20

6,281.01

41

Pavaj din pavele din beton C30/37 - 6cm grosime - procurare si transport

mp

830.00

93.39

77,513.70

Nu este cazul

0.00

0.00

731.20

68,286.77

42

Piatra cubica - procurare si transport materiale din depozit

mp

130.00

295.47

38,411.10

Nu este cazul

130.00

38,411.10

0.00

0.00

43

marcaje lOJignuulliaiC CU

vopsea monocomponenta pe baza de solvent, cu microbile - procurare si transport

km

4.01

6,625.16

26,566.89

6,625.16

0.00

0.00

4.01

26,566.89

44

IviCU vdj    £U.1£> V Ui £><X1C Î5l

diverse cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent, cu microbile

mp

162.40

753.65

122,392.76

753,65

0.00

0.00

162.40

122,392.76

45

oOiuuii uni utuuir cou/j > -

20x25cm, inclusiv fundație din beton

- procurarea si transportul

i—

ml

0.00

48.90

0.00

Nu este cazul

0.00

0.00

1,034.00

50,562.60

TOTAL GENERAL CONTRACT

955,881.09 lei

0.00

375,042.28 lei

0.00

366,360.50 leiCONFORM CU ORIGINALUL


AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


TOTAL GENERAL FINAL


947,199.31 lei


SîMZîî-


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, lîucureș Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-ma ÎI: secreta riat@as3-strazi. ro Web: www.as3-strazi.ro


Ș,C. AS3-ADMiMISTRA«E STRĂZI S3 S.RJL.


■V;..........................

IESSH-

Ziu«.ZaL..Lma.,.^.±?....Anul,


MS,


Ht.

Către: DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI


Adresa de înaintare

Nr354 din 27.07.2018


Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul in București,Xajea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1 - înregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/9897/2017, C.U.I. R0O78OÎO8O, reprezentata


prin administrator - Ioan CONSTANTINESCU.


Având in vedere modificările solicitate de către Direcția Administrarea Domeniului Public -Primăria sectorului 3, in calitate de beneficiar in cadrul contractului de lucrări 12661/26.10.2017 încheiat intre societatea noastră si Primăria Sectorului 3 ^JMunicipiului București - Direcția Administrarea Domeniului Public, înregistrate la Primari^ Sectorului 3 București cu nr.:

-    91146 din 17.05.2018.

-    124640 din 05.07.2018.

-    128973 din 12.07.2018. si a Dispozițiilor de Șantier cu nr.:


-    01/24.05.2018 - înregistrata la Primap&jfectorului 3 București cu nr. 108254/12.06.2018.

-    02/ 25,05.2018 - înregistrata la Pri^ăAâSectorului 3 București cu nr, 137875/25.07.2018. 03/09.07.2018 - înregistrata la PîlgrSria Sectorului 3 București cu nr. 137868/25.07.2018.

-    04/16.07.2018 - inregistratalaPrimaria sectorului 3 București cu nr. 137871/25.07.2018.

.....

emise de către S.C. CONCRETES^BESIGN SOLUTIONS S.R.L., in calitate de proiectant general al proiectului aferent contracului de lucrări mai sus menționat, aprobate de către Direcția Administrarea Domeniuluipl|ublic — Primăria Sectorului 3, in calitate de beneficiar, prin reprezentantul legal al acestuia, diriginte de șantier Berea Alexandru Neculai - autorizație nr. 00024338, precum si A %

-    Nota de CțnsflJSfe nr.353/27.07.2018 emisa de către societatea noastra,

va înaintam spre aprobare :

-

.


Cdfltralizator cu Notele le Renuntare(N.R.) si Notele de Comanda Suplimentara(N,C.S.). suJAMegoriile noi de lucrări P-uri noi.


AS3-ADMINISTRARE Ioan CONSTANT


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017


$T«A7!

"SecTori 3


S.C. AS3-ADMÎMSTRARE STRĂZI S3 S.R.L Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucure^ti^^

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei    ...........................

QoR


Telefon:+40759 040 480 E-mail: secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro


.jM


Hr. msn /PSi,/23-.caa°vS

Către: DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC AL S3 BUCUREȘTI


Nota de constatare

nr: 353/27.07.2018::L-


In urma studierii Proiectului Tehnic nr. 011/2017, parte integranta, ih cadrul contractului 12661/2017, incheiat intre societatea noastra si Primăria Sectorului 3 al Municipiuhn București -Direcția Administrarea Domeniului Public, in vederea montării articolului „Sistem semnalizare verticala (stâlpi, console, indicatoare)”, am constatat fatajlec^Li^a Articole Lucrări” anexa in cadrul contractul mai sus menționat, următoarele diferente cânQbtive:


-    In proiect, conform planșelor PS-006, PS-002,fFȘ-:dW^~ 42buc.

-    In „Lista Articole Lucrări” - 12buc.


Ținând cont ca proiectul - parte scrisa si desenaWrfost aprobat spre neschimbare de către Comisia Tehnica de Circulație, solicitam suplimentelor cu 30 buc a articolului „Sistem semnalizare verticala (stâlpi, console, indicatoare)”.ev


AS3 -ADMINISTRARBîSTRAZyS3 S.R.L. Ioau CONSTANWESC]Formular F3


qBlECTÎV: 03 PARC A.I CUZA

^5


LISTA

cu cantltatîle de lucrări pe categorii de lucrări

Qblectui: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrări: P43 Marcaje long vopsea monocomp

Ca/egP43


lîxeeuiaaiQÎOB Obiectfv&3


Nn

Ci


g^pgshMOjcmri

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții


Obicei 82


U. M. Cantitatea


SECȚIUNE TEHNICA


Prețul unitar a) materiale bl manopera c utilaj di transport Țotai(â*b+c+ri)


Valoare


SECȚIUNE FINANCIARA


DP09XA


91


KM


1,00000


aqncAJE logitudinale cu vopsea monqcdmponbsta p RAZĂ DE SOLVENT


4370,38000

504,40000

1500.9600P

43,7038b

8419,44380


4370,38

504,40

1500,98

43,70


6449,44


Clî


eituieli directa


4,370,38


504,40


1.500,96


43,70


6,419,44


Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca CAM


2,250%


11,35


11,35


TOTAL CHELT. DIRECTE


4.370,38


515,75


1.500,96


43,70


Chsltuieli indirecte


Io =»    1,500% x To


6.430,79

96,48*


Profit


Po


1,500% x (To'+Xo)


97,91


SQFAL GENERAL pe categorie Vo =« To+lo+Po


8.625,16


OFERTANT[ CONFORM CU ORIGINALUL$

ERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea:03 PARC A.I CVZA

ObieetuV.02 NCS - P-uri noi

Categoria de IucrarI:P43 Marcaje long vopsea monocomp

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Jronț

h

c

r. Cod    U/M    Consumurile

rt. Denumire material    cf. oferta

Furnizorul

Prețul unitar

Val (excl. TVA) Greutatea

(tone)

0    12    3

4

5-3X4

6

1.

6104884 KG    530,000

1,0500

558,50

0,572

V.

>PSEA ALB MARCARE 1 COMPONENET    SR.9031 NTR 204-79

%

6109418 KG    350,000

10,1900

3.566,50

0,437

d;

LLUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 Ml 1708-61 A9

3-

6621727 KG    114,000

2,1700

247,38

0,114

P'

-ACI TER.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.RE2.PET TIP, PA 5 MM

Total M:

4.370,38

1,123

OFERTANT

1

2

3

4 = 2X3

5

1

0019912

20,00000

11,7300

234,60

100,00

FNCITOR DESERV.CTII

MONTA 12

2,

0023010

20,00000

13,4900

269,80

0,00

Vțl

JFSITOR INDUSTRIAL

1

Totai m;

40,-00000

12,6100

504,40

46,51

Lucrarea se incadreaza in grupa;    (IA

ERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)


Formular C7


Ci


Lucrarea: 03 PARC AI CUZA Obiectul; 02 NCS - P~uri noi


tegoria de lucrări; P43 Marcaje long vopsea raonocorap


_____USTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA PE LUCRU ________________
Nr, Cod    Consumuri (om/ore) Tariful mediu Vâloareă
ort. Denumirea meseriei    cu manopera directa    (exclusiv TVA)

I ro» I

Procentul
romani

OFERTANTțKRSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)    FOTWUlUT C8

Luerarea:03 PARC A.I CUZA

Qbiectul;02 NCS - P-ori noi

alegoria de IncrariP43 Marcaje long vopsea monocomp

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

(ro« J

h

c

ri.

Cod

Denumirea utilajului de construcții

Consumurile

(ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea

(exclusiv TVA)

0

1

2

3

4-2X3

1'

T0004062

48,00000

31^2700

1.500,96

Ei

\SINA TRASAT BENZI CIRCULAȚIE MOTOR ARDERE INTER

4 0-4SCP

Totai li:

48,00000

1,500,96

OFERTANT

I

ERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR) ,    FOTIflUldT C9

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA,

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

alegoria de lucrări: P43 Marcaje iong vopsea monoeomp

LISȚA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE    1 r™ i

î

C

r. Cod resursa U/Wf Tipul de transport    Elemente rezultate din analiza    Valoarea

rt.    lucrărilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)

a)Cant, aferenta UM    Tariful

blTone transportate    unitar / UM

c)    Km parcurși    Tariful

d)    Ore de funcționare    unitar /1 £ km

0    1    2    3    4    5    6

2

. Transport auto pe categorii de resurse

X

0

9399    TONE    a,    1,12390    38,89    43,70

:n alte resurse    p.    1,12390

Total transport auto pe categorii de resurse    1,12Ș90    43,70

Total t? ”    1,12390    43,70

OFERTANT


.......................un .......urm..........MM

CONFORM CU ORIGINALUL I

CONFORM CU ORIGINALULCONFORM CU ORIGINALULFormular F3


OBIECTIV: 03 PARC AJ CUZA

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii! de lucrări

ctul: 02 NCS - P-uri noi

oria de lucrări: P44 Marcaje transv si diverse vop

CategP44Obie te

Exec utantQ 1OB    Obiectiv 03


Categ


Obiectfâ.


ron j


Nr.

crt


Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții


U. M. Cantitatea


SECȚIUNE TEHNICA


Prețul unitar a) materiale b i manopera

s yti,aj

d transport Totalfa+b+c+dț


Valoare


SECȚIUNE FINANCIARA


DE09C


99


MP


1,00000


MARCA,

PONEII'


JE TRANSVERSALE SI DIVERSE CU VOPSEA MONOCOM TA PE BAZA DE SOLVENT


699,55132

11,61280

13,32000

6,79176


699,55

11,61

13,32

6,79


Cheltuieli directe


699,55


11,61


731,27588


731,28


13,32


6,79


731,28


Alte, cheltuieli directe Cohtrib. asig. munca CAM


2,250%


0,26


0,26


TOTAL CHELT. DIRECTE


699,55


11,87


13,32


6,79


731,54


Cheltuieli indirecte


Io =    1,500% x To


10,97


Prof; .t


Po =


1,500% x (To+Io)


11,14


TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po


753,65


OFERTANT


CONFORM CU ORIGINALULLucrarea: 03 PARC A.I CUZA Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Categoria de lucrări: P44 Marcaje transv si diverse vop

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE


Nr.

crt.


Cod U/M Denumire material Furnizorul


Consumurile cf. oferta


Prețul unitar Val (exci. TVA) Greutatea (tone)


5-3X4


1    610940B KG

DILdANT D332


0,808


64,5000


52,15


0,000


2    6111241 KG

VOPSEA ALBA PT.MARCAJ RUTIER


1,686


367,6200


619,92


0,001


3

PLAC


6621739 KG    0,263

I TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. PA 10MM


27,0000


7,11


0,000


8000277 %

MATERIAL MĂRUNT


20,38


0,000


Total M:


699,56


0,002


OFERTANT


j......... I-

J CONFORM CU ORIGJNALUlICateg

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA

Obiectul: 02 NCS - P-uri noi    !

)ria de lucrări: P44 Marcaje transv si diverse vop

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ronj

Nr.

crt

Cod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul

romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

3 t~* G

Z

O

0019912

CTOR DESERV.CTII MONTJ, 12

0,76000

11,7300

8,91

0,00

2

VOPS

0023010

[TOR INDUSTRIAL    1

0,20000

13,4900

2,70

0,00

Total m:

0,96000

12,0967

11,61

0,00

Lucrarea se încadrează in grupa:    IIA

OFERTANT

CONFORM CU ORiGJNALULLucrarea:03 PARC A.I CUZA Obiectul:02 NCS - P-uri noiCategoria de IucrariP44 Marcaje transv si diverse vop

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

[ ron ]

Nr.

crt.

Cod    Consumurile

Denumirea utilajului de construcții    (ore funcționare)

Tariful jorar

Valoarea (exclusiv TVA)

0

1 2

3

4 = 2X3

1

A 2001    0,07200

185,0000

13,32

MASI

tîA TRASAT BENZI MARCAJ MOTOR TERMIC 59-33KW 40-45CP

Total U:    0,07200

13,32

OFERTANT

Lucrarea: 03 PARC A.I CUZA Obiectul: 02 NCS - P-uri noi

Cate

goria de Iucrari:P44 Marcaje transv si diverse vop

LiSTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE    [rom

Nr.

crt.

Cod resursa U/M Tipul de transport    Elemente rezultate din analiza    Valoarea

lucrărilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA

a)    Cant. aferenta UM    Tarif 01

b)    Tone transportate    unitar LUM

c)    Km parcurși    Tarifpl

d)    Ore de funcționare    unitar /1 x km

0

12    3    4    $    6

2.

Transport auto pe categorii de resurse

1

DIN

9999    TONE    a.    0,00208    3.265,27    6,78

ALTE RESURSE    b.    0,00208

Total transport auto pe categorii de resurse    0,00208    6,78

Total t:    0,00208    6,78

OFERTANTFormular F3

OBJE^STIVHUPa rcuri

^5)    LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Ofrectul: 01 P-uri cu coef. 2018

Categoria de iucrari: PI2 Borduri din beton C30/37-20x25

Ex,‘cutanlO\Q ObiectivQ2    Obidi    Cate¥\2

U. M. Cantitatea


Valoare


Prețul unitar

a)    materiale

b)    manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)


îslr. Capitolul de iucrari
crtj Simbol
Denumire resursa Observații Corecții

Alte; cheltuieli directe

Cofcf.man.conf.OUG79/2017    20,400%

Cohtrib. asig, munca-CAM    2,250%


0,86

0,09


0,86

0,09


TOTAI,


CHELT. DIRECTE


42,31


5,15


0,00


0,00


47,46


Cheltuieli indirecte


Io =    1,500% x To


0,71


Profj.


Po =    1,500% x (Tq+Io)


0,72


TOTAI,


GENERAI) pe categorie Vo = To+Io+Po


48,90


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

1

1

2

3

4

5

1

DE09C1

82 M

1,00000

1,92589

1,93

4,20006

4,20

MON1;

AJ

BORDURI 20X25

0,00000

0,00

0,00000

0,00

6,12595

6,13

2

2806783

M

1,00000

38,99000

38,99

0,00000

0,00

BORt

URI

DIN BETON

PENTRU TROTUARE 20X25X100 CM

0,00000

0,00

0,00000

0,00

38,99000

38,99

3

2001928

M CUB

0,00500

162,45000

0,81

0,00000

0,00

BETO

N MAREA C8/10

T3 II/A-S 32.5 R31

(B150)

0,00000

0,00

0,00000

0,00

162,45000

0,81

4

2101001

M CUB

0,00300

194,94000

0,58

0,00000

0,00

MORT

4R

M 100 T -

M.F.C.)

0,00000

0,00

0,00000

0,00

194,94000

0,58

Cheltuieli directe

42,31

4,20

0,00

0,00

46,51

OFERTANT

CONFORM CU ORIGINALUL
LISTA ARTICOLE LUCRĂRI ale obiectivului de investiții

‘<—3 / t—___

O) p

ItS5 &//


Amenajare pista pentru activitatî sportive in domeniul ciclismului zona tac I.O.R.

PARC TITAN

NR.CRT-

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITATE

Preț unitar -oferta (Iei)

Preț total(lei)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE rest de decontatla-01.01.2018

Preț unitar nou -coeficient! 2018

Preț total nou (lei)

1

Aducere la cota cămine de vizitare

marcarea prealabilă a poziției capacului;

-scoaterea capacului și ramei;

-    curățirea marginii căminului;

-    procurare inele din beton prefabricate;

-    montarea de inele din beton armat, prefabricate pentru a acoperi diferența între cota căii și cota viitorului suport pentru rama capacului,

-    procurarea si montarea ramei si a capacului de fonta:

buc

4.00

922.68

3,690.72

0.00

4.00

922.59

3,690.36

|

î i

j ,

I i

<

2

Defrișări arbori (inclusiv rădăcină)

degajarea terenului pe direcția de doborâre a arborelui; sprijinirea trunchiului pe direcția de cădere, taierea tulpinei; curatarea de craci, secționarea trunchiului, evacuarea resturilor vegetale rezultate. Include scoaterea rădăcinilor

buc

120.00

143.19

17,182.80

0.00

120.00

143.07

17,168.40

i

1

<

!

î

(

3

Defrișări si degajări ale terenului de vegetație (vegetație arbustiva, gazon, sol vegetal)

-pregătire si transportare utilaj, indepartarea prin taiere a vegetației crescute spontan, strângerea in grămezi a resturilor rezultate, evacuarea acestora.

mp

5,684.10

8.41

47,803.28

0.00

5,684.10

8.39

47,689.60

4

Frezare 1 înlăturare piste existente

-    marcarea suprafeței care trebuie să fie frezata;

-    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate;

-    frezarea mixturii asfâltice;

-scoaterea și îndepărtarea materialului frezat din perimetrul marcat,

-    incarcarea, transportul rezidurilor;

-    curatarea suDrafetelor;

mp

1,032.00

12.41

12,807.12

0.00

1,032.00

12.41

12,807.12

5

Relocare banei

-    Demontare banca si aducere teren Ia stare inițiala, include desfacere beton

-    Montare banca, include fundație beton si armaturi

-    evacuare deșeuri la marginea zonei de lucru

buc

10.00

54.79

547.90

0.00

10.00

54.70

547.00

6

Relocare coșuri de gunoi

-Demontare cos de gunoi si aducere teren la stare inițiala, include desfacere beton

-    Montare cos de gunoi, include fundație beton si armaturi

-    evacuare deșeuri la marginea zonei de lucru

buc

25.00

22.12

553.00

0.00

25.00

22.08

552.00

7

Relocare sistem irigații

-includerea sectorului de irigat -Demontare sistem de irigație - Montare sistem de irigație

mp

300.00

53.80

16,140.00

0.00

300.00

4§\16,110.00

::    :...........................-•...... .......................--    ■ ■    a

NR.CRT.

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITATE

8

Relocare stâlpi iluminat (inclusiv rețea aferenta)

-    procurare materiale, utilaje, mijloace de transport, forța de munca necesara;

-    spart fundații din betonmecanic; evacuare moloz;

-    desfacere stâlp de iluminat si transport la auto;

-    efectuare curățenie si transport moloz.

buc

4..00

9

Spargeri / desfaceri / ffezari

asigurarea cu mijloace de transport utilaje si echipamente, forța de munca, identificarea zonei ce urmeaza a fi sparta, delimitarea zonei cu banda avertizoare si interzicerea circulației pietonilor, spargerea platformei betonate cu mijloace mecanizate, stragerea molozului in grămezi, curățirea suprafețelor. incarnarea molozului in auto si transportul acestuia.

mc

666.65

10

Dezafectare gard

demontarea elementelor de gard inclusiv a fundațiilor

ml

497.00

11

Borduri din beton C30/37-I0xI5cm, inclusiv fundație din beton

-    procurarea si transportul bordurilor;

-    procurarea sau prepararea si transportul betonului

-    execuție fundație de beton pentru borduri

-    montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

ml

2,824.00

12

Borduri din beton C3 0/37-2 0x2 5cm, inclusiv fundație din beton

-    procurarea si transportul bordurilor;

-    procurarea sau prepararea si transportul betonului

-    execuție fundație de beton pentru borduri

-    montare borduri si rostuirea lor cu mortar de ciment;

ml

395.00

13

Cablu alimentare corp iluminat

-    montare cablu electric

-    conectare la alimentare

-    proba de funcționare.

buc

654.00

14

Cablu LES jT

-    montare cablu electric

-    conectare la alimentare

-    proba de funcționare.

m

1,816.40

15

Cămine de tragere

procurarea, transportul si descarnatul materialelor la marginea zonei de lucru: cămin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului.

buc

22.00

16

Corp de Iluminat tip LED, tip 1, montare on-top

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru; cămin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului, probe

buc

109.00

17

Cutie siguranța protecție si racord

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru: cămin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului, probe

buc

109.00

18

Priza de pamant

procurarea, transportul si descarnatul materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului, probe

buc

109.00

('

V

Preț unitar -oferta (lei)

Preț total(Ici)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE

rest de

decontat la

01.01.2018

Preț unitar nou -coeficienți 2018

Preț tof^l nou

5,202.66

20,810.64

0.0.0 ..

.    .4.0.0.    .

...    5,202.64...

\V2.    S»

20,81^56::^:-:

93.68

62,451.77

0.00

666.65

93.64

62,425.11

20.98

10,427.06

0.00

497.00

20.94

10,407.18

29.00

81,896.00

0.00

2,824.00

29.00

81,896.00

48.91

19,319.45

0.00

395.00

48.90

19,315.50

5.22

3,413.88

0.00

654.00

5.21

3,407.34

12.30

22,341.72

0.00

1,816.40

12.30

22,341.72

1,480.95

32,580.90

0.00

22.00

1,480.09

32,561.98

1,390.81

151,598.29

0.00

109.00

1,390.80

151,597.20

163.81

17,855.29

0.00

109.00

163.81

17,855.29

432.70

47,164.30

0.00

109.00

432.69

/''<A\

••••••    -c'aX

b\\
NR.CRT.

DENUMIRE ARTICOL

U,M.

CANTITATE

Preț unitar -oferta (lei)

Preț total(lei)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE

rest de decontat la 01.01.2018

Preț unitar nou coeficienți 2018

4^

: O    Oft    i

Preț țritM    :

19

Profil tip M1

procurarea, transportul si descărcatul materialelor Ia marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului, probe

m

1,554.80

19.06

29,634.49

0-00

1,554.80

19.06

v. * 03    -

Ja *337

29,^4|4|\

20

Punctde Aprindere

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului, probe

buc

4.00

6,516.20

26,064.80

0.00

4.00

6,516.17

26,064.68

21

Stâlp de iluminat tip 1, h=4-^5m

procurarea, transportul si descărcatul materialelor Ia marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului, probe

buc

109.00

1,545.35

168,443.15

0.00

109.00

1,545.34

168,442.06

22

Tub protecție riflat HDPE

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru; montarea piesei; verificarea montajului, probe

m

1,816.40

6.61

12,006.40

0.00

1,816.40

6.60

11,988.24

23

Banei

-    Montare banca, include fundație beton si armaturi

-    evacuare deșeuri Ia marginea zonei de lucru

buc

5.00

1,910.74

9,553.70

0.00

5.00

1,910.56

9,552.80

24

Bolarzi anti-parking

procurarea, transportul si descărcatul materialelor la marginea zonei de lucru; cămin de tragere; montarea piesei; verificarea montajului

buc

16.00

120.54

1,928.64

0.00

16.00

120.54

1,928.64

25

Coșuri de gunoi

-    săpături andancime minim 35 cm

-    poziționare si fixare in groapa cos gunoi

-    turnat beton B250

-    evacuare deșeuri.

buc

5.00

611.20

3,056.00

0.00

5.00

611.18

3,055.90

26

împrejmuire din gard metalic

ml

497.00

123.01

61,135.97

0.00

497.00

122.98

61,121.06

27

Rastel biciclete

-    săpături andancime minim 20 cm

-    poziționare si fixare in groapa

-    turnat beton B250

-    evacuare deșeuri

buc

8.00

1,896.33

15,170.64

0.00

8.00

1,896.32

15,170.56

28

Beton ciment rutier BcR 4,5

mc

225.00

809.24

182,079.00

0.00

225.00

809.07

182,040.75

29

Pavele inierbate

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    evacuare deșeuri

mp

55,00

37.19

2,045.45

0.00

55.00

37.19

2,045.45

30

Strat din piatra sparta de cariera

mc

177.00

102.79

18,193.83

0.00

177.00

102.75

18,186.75

31

Betori C16/20

mc

516.54

620.24

320,378.77

0.00

516.54

620.01

320,259.97

32

EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime

mp

2,760.00

75.98

209,704.80

0.00

2,760.00

75.97

209,677.20

33

Folie PVC

mp

4,965.40

1.09

5,412.29

0.00

4,965.40

1.09

5,412.29

34

Geotextil cu rol anticontaminant, izolant, drenant min. 200g/mp

mp

4,910.40

1,83

8,986.03

0.00

4,910.40

1.83

8,986.03

35

Slisip

mc

315.81

48.22

15,228.17

0.00

315.81

48.21

36

Strat din balast

mc

921.81

66.99

61,752.05

0.00

921.81

___

61,7^2NR.CRT.

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

CANTITATE

Preț unitar -oferta (lei)

Preț total(iei)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE rest de decontat Ia 01.01.2018

Preț unitar nou coeficienți 2018

Flotai .gfe

șjuj

37

Refacere platforme de acces in parc

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    desfăcereaaîeilor deteriorate

-    montare pavele grosimea 8 cm

-    evacuare deșeuri.

mp

90.00

1 19-34

10,740,60

0.00

90.00

119,26

38

Refacere trepte de acces in parc

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare elemente

-    evacuare deșeuri.

mp

120.00

120.54

14,464.80

0.00

120.00

120.54

14,464.80

39

Refacere platforme existente

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    desfacerea aleilor deteriorate; stivuirea si sortarea lor

-    decopertarea stratului de nisip sau sapa

-    astemerea materialului nou, așezarea pavelelor din granit grosime minima de 4 cm si fixarea lor prin batere cu ciocanul

~ umplerea rosturilor cu nisip sau sapa

-    evacuare deșeuri.

mp

. 70.00

120.54

8,437.80

0.00

70.00

120.54

8,437.80 I

40

Marcaje longitudinale din material termoplastic

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu șabloane.

-    evacuare deșeuri.

km

4.23

10,272.29

43,410.70

0.00

4.23

10,271.05

43,405.46

41

Marcaje transversale si diverse din material termoplastic

-    procurare si transport materiale

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    aplicare a vopselei prin pulverizare sau cu pensula. Numerotarea locurilor de parcare se va efectua cu șabloane.

-    evacuare deșeuri.

mp

293.00

815.21

238,856.53

0.00

293.00

815.20

238,853.60

42

Panouri de informare

Procurarea materialelor; asigurare cu utilaje, mijloace de transport, de munca;

-    trasarea conturului indicatorului;

-    taierea tablei Ia dimensiuni;indoirea tablei pe contur pentru

consolidare,precum si Ia suprafața pentru curbura daca este necesar,inclusiv polizarea si pilirea marginilor;

-    confecționarea colierel or sau clemelor de prindere si a comierelor de rigidizare si nituirea lor de indicatoare;

-    curățirea si frecarea suprafeței in vederea vopsirii;

-    vopsirea cu grund,aplicarea pe fata 3 straturi email;

-    trasarea chenarului, simbolurilor, literelor. cifrelor si vonsirea lor.

buc

17.00

493.48

8,389.16

0.00

17.00

493.48

——

8,389.16

'-RC?

5 &/jNR.CRT.

DENUMIRE ARTICOL

UJW.

CANTITATE

43

Sistem semnalizare verticala (stâlpi, console, indicatoare)

-    procurare materiale, transportul lor la punctul de lucru

-    trasarea si saparea gropilor de fundație

-    fixarea-stâlpului; procurare,-transport sî turnare beton in fundație

-    fixare indicator pe stâlp

buc

24.00

44

Gard viu

-    executarea sântului pentru plantat

-    scosul puterilor din depozit

-    transportul lor la locul de plantare si repartizarea pe lungimea sântului

-    fasonatul si mocîrlitul

-    plantatul puterilor

-    primul udat.

ml

297.00

45

Gazon

-    pregătirea terenului

-    procurare si transport material: rulouri de gazon

-    transportul in interiorul zonei de lucru

-    așezarea brazdelor de gazon

-    astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere

-    tasarea/ baterea

-    primul udat in abundenta.

mp

4,250.00

46

Plantare arbuști

-    saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pământului la margine;

-    transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

-    așezarea balotului in groapa

-    scoaterea ghiveciului

-    astuparea cu pamant a gropilor de plantare

-    baterea pământului

-    executarea farfuriilor

-    Drimul udat.

buc

212.50

47

Procurare si plantare arbori diametru minim 15cm

-    saparea gropii: trasarea conturului gropii, saparea gropii si ridicarea pământului la margine;

-    transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

-    așezarea balotului in groapa

-    scoaterea ghiveciului

-    astuparea cu pamant a gropilor de plantare

-    baterea pământului

-    executarea farfuriilor

-    Drimul udat.

buc

120.00

48

Sol vegetal

mc

637.50

49

Sivelari si compactări

mp

5,882.90

-50-

Sapaturamanuala -—-----

mc

152.77' ......

Preț unitar -oferta (Iei)

Preț total(Ieî)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE rest de

decontat la 01.01.2018

Preț unitar nou -coeficienți 2018

Preț^Y^iou^^^

3SO.S1

9,139.44

0.00......

24.00

380.80......

o SMi

& sg sh

51-50

15,295.50

0.00

297.00

51.48

15,289.56

4.40

38,700.00

0.00

4,250.00

4.39

18,657.50

26.92

5,720.50

0.00

212.50

26.91

5,718.38

994.02

119,282.40

0.00

120.00

993.84

119,260.80

27.01

17,218.88

0.00

637.50

27.00^>x

17,^>Q

4.65

27,355.49

0.00

5,882.90

4-6<

.........

36.43

5,365.41

L'.......0.00

152777

3&,<    /

;tî-'

NR.CRT.

DENUMIRE ARTICOL

UJM.

CANTITATE

Preț unitar -oferta (Ici)

Preț total(Ici)

CANTITATE

decontata

anterior

CANTITATE rest de

decontat la

01.01.2018

Preț unitar nou -coeficienți 2018

Preț total nou Qgi)'

SI

Săpătură mecanizata

mc

1,374.93

5.86

8,057.09

0.00

1,374.93

5.86

8^57.09

52

Trasarea si pichetarea lucrărilor

mp

13,727.40

1.03

14,139.22

0.00

13,727.40

1.02

53

Umpluturi compactate

-    realizarea umpluturilor cu pământ;

-    compactarea umpluturilor

mc

55.14

38.55

2,125.45

0.00

55.14

38.51

«£ îfî>

.....2^.

54

EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime

mp

356.40

75.98

27,079.27

0.00

356.40

75.97

27,075.71

55

Mortar Ml00

mp

669.00

8.60

5,753.40

0.00

669.00

8.59

5,746.71

56

Pavaj din pavele din beton C30/37 - 6cm grosime

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    montare pavele grosimea 6 cm

-    evacuare deșeuri

mp

569.00

93,43

53,161.67

0.00

569.00

93.39

53,138.91

57

Piatra cubica

-    procurare si transport materiale din depozit

-    transport materiale in interiorul zonei de lucru

-    săpătură de pamant manual/mecanic

-    strat suport din balast compactat în grosime de 20cm

-    strat suport din nisip, grosime 5 cm

-    montare piatra cubica

-    umplere si chituire rosturi cu nisip,

-evacuare deșeuri

mp

100.00

295.61

29,561.00

0.00

100.00

295.47

29,547.00

TOTAL GENERAL

2,401,812.61 lei

2,400,979.77 lei

CU ORIGINALUL

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări.

In preturile unitare contractantul va include toate cheltuielile directe, cheltuieli de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate ca obligații legale ale contractantilor, profitul, exclusiv TVA.

PRESTATOR,


AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRLSECTORULUI

BWCVK£$YlDtRECȚÎÂ ÂDMîNîSTftÂREA DOMgNWLUî PU&UC


$tr. Intrarea Otfofcegtî riC    sector v

Ojxi.SS-Sycureșt; ww«4HiiBarfe£j»

fcc&fon {004 cen $ J4107 țj fsx (00403)) J4XOP5

(KțtiS dorTKrry upv^k@prm3r’icj.ro-

. gujt-g’ A? f $


Către,

Asocierea: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL. BAU STARESRL YARDMANSRL FORTIORI CONSULTING SRL

Modificări solicitate Parc Al, I. Cuza:

1.    Dimensiuni trotuar, lățime de la l,00m la l,50m (nu include latimea bordurii), de la km 0+000 panada km 1+060.

2.    Înlocuire strat beton pentru construcția trotuarului cu strat balast stabilizat de la km 0+000 pana la km 1+060.

3.    înlocuire strat-mortar M100 -pentru construcția trotuarului cu strat nisip de la km 0+000 pana la km 1+060,

4.    Modificare traseu pista biciclete prin parc de la km 0+240 pana Ia km 0+360!

5.    ' Modificare traseu trotuar prin parc km 0+640 pana la km 0+680.

6.    Completare contract—Reabilitarea trotuarului existent (model școala 80), de lakm 0+210 pana la km 0+280,

7.    Modificare poziționare gard metalic - se montează pe bordura dinspre gardul viu, la jumatea bordurii ™ km 0+000 pana la km 1+060.

8.    Modificare dimensiune bordura exterioara - cea dinspre gardul viu (dimensiuni bordura 20x25x500) — trebuie sa depaseasca trotuarul pe înălțime cu 5-10 cm — km Q+000 pana

... „da km 1+060.

9.    Renunțare bordura mica trotuar km 0+000 pana la 1+060.DiK&CffĂ AhWMiSVftAfcEA OOMENlMLUi PUBLIC


âtr. imtrgrșfB Odobesti nr, s^tî-ar $„ C »zi>S Sycuicșu vnvw.p fon a»iej,T6

telefon {004<..\2ii 34» oy fax. (u&țt&ui 541 sxy

«‘ffiăîl dQ»riBRiii.pub{ic.Ș-p-i!jfy>aneș.fi!,i


Către,

S,C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Avem rugămintea de a modifica documentația întocmită pentru! lucrările ce se efectuează în Parcul Al. I. Cuza ~ piste de biciclete, după cum urmează:;

A

"înlocuirea materialului termoplast cu vopsea de marcaj monocomponentă, pe bază de solvent, în vederea trasării marcajelor transversale și longitudinale a pistei de biciclete, pe întreaga lungime din proiect”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV MANEA FLO«GMFOftM CU ORIGINALUL

O&iiL.


PRIMĂRIA


SECTORULUt


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


BUCUREȘTI


?,s •

4* • »

: > ,* * »«

• ’    •»,•    »o«

România

IRiiț -ÎOlfi! SĂREĂroPiM H/PBiUnA


TELEFON (004.0215 341 07 15 - 28 FAX (004 osi) 345 07 Î5 E-MAIL domeniu.pubficg&priîTwiej.ro Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.pnmarie3.r0


Către,


S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Având în vedere prevederile contractului de lucrări nr. 12661/26.10.2017, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. și ale Caietului de Sarcini asumat de către societate, precum și a situației existente în teren, vă rugăm să modificați documentația întocmită pentru lucrările ce se efectuează în Parcul AL L Cuza - piste de biciclete, după cum urmează:

Părțile semnatare ale contractului, au convenit de comun acord,;să se renunțe la următoarele lucrări prevăzute în Caietul de Sarcini:

1.    (PI) - Aducerea la cota răsuflători de gaz — prevăzut 13 buc.

2.    (P2) - Aducerea la cota cămine de vizitare - prevăzut 57 buc.,

3.    (P3) Defrișări arbori - prevăzut 29 buc.

4.    (PI 4) Bol arzi anti-parching - prevăzut 34 buc.

5.    (P31) Gazon - prevăzut 960 mp

6.    (P32) Plantare Arbuști - prevăzut 48 buc.

7.    (P33) Plantare arbori - prevăzut 29 buc.

8.    (P42) Piatră cubică - prevăzut 130 mp.

Cu mulțumiri,


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV AMUNCT MANEA ELORIN/WprimaiTipăresc ÎnregistrareNrJnreip Data Ora in Proven


Telefon Adresan Cupri Adresa Adresa Observ^ al. i. c Nr. File iTermer


18-108254-PS3

dreg.: 12.06.2018    £>//&,

rpg.: 12:50:13

enta: SC CONCRETE & DESING SOLUTIONS SRL PRIN BANU ALEXANDRU : 0371 485 404

t: Primăria Sectorului 3 - București Răspuns adresa 91196/2018

București, Str. Zaharia, nr. 5, sector. 1 Lu era re: Bu cu resti, stra d a

tii: Ref. dispoziție de șantier - depusa in dubiu ex. -amenajare pista ciclism zona iac - parc Uza

14


ins


de rezolvare: 30 zile


f*rogre

iuni, m joi: 8:3

Telefo

Biroul F


Direcție

-Sediul


i-Sediul i-Sediul


m de lucru

arti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

0 - 18:30

ri

telatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

i Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

Sfanta Vineri nr, 32: 021/ 327 5145

Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


[cotroRM cu oRttsawLud


ittpf;//192.168.3.14/ps3/registratura/printinreghr.php?An=2O18&Nrlnreg=1082541/1


Benefic

iar: Primăria Sector 3

PROIECTANT:

Nume p cicîismu Obiectiv Adresa:

oiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul iui zona Iac - Parc AlJ.Cuza

Parc Guza Vodă

3ucurești,sector 3

Asocfersa*

S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. BAU STARK S.RL.

S.C. YARDMAN S.RL. S.C. FORTIORI CONSULTING S.RL

Număr |

»roiect: 011/2017

întocn Ing. IV

se va putea renunța la bordura mica ce delimitează trotuarul proiectat de pistele de biciclete, cu condiția refacerii pe o lățime de 0.50 m a imbracamintii asfaîtice a trotuarului - vezi planșa anexata prezentei dispoziții de șantier

iit:

ihnea ConstantinCSpjtfT? Jxvi /

> 1

(WWORMCUOraOWMULf

Pagina 2 din 2

Pri


măria Sectorului 3 » București


18-137875-PS3

Nr.inrbg.: 137875

Data înreg,: 25.07.2018

Ore irțreg.: 15:50:50

Proveniența: SC CONCRETE & DESING SOLUTIONS SRL Telefqn:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Dispoziție de șantier nr. 2/25.05.2018

Adresa: București, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresia Lucrare:Bucuresti, strada

Obserjvatii: Parc Ai. Ioan Cuza - completare documentație tehnica


Nr.


File: 3


Termen de rezolvare: 30 zile

Prcgrăm de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

fon

Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711 ctia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 SetiîQl Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145 SepfiQi Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196 Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


Tele


Bir

Dirâ


oul


! ■■1/1


Numei proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac - Parc AM.Cuza

Nt

mar proiect: 011/2017

LISTA DE CANTITATI

Nr

crt.

Denumire articol

UM

Cantîtati Ia care se renunța (N.R.)

Cantitati suplimentare (N.C.S.)

E

P41 - Pavaj din pavele de beton

mp

-

731.20

2

P40 - Mortar M100

mp

-

731.20

3

P18 - Beton C16/20

mc

-

52.92

4

P20 - Folie PVC

mp

-

529.20

5

t

P22 - Nisip

mc

-

10.58

ș

P23 - Strat din balast

mc

-

79.38

P21 - Geotextil cu rol anticontaminare

mp

-

529.20

£

P12 - Borduri din beton 10 x 15 cm

m

2332.00

-

c

P45 - Borduri din beton 20 x 25 cm

m

-

1034.00

1p

P37 -Săpătură mecanizata

mc

185.76

1

r ■

P35-Nivelare si compactare

mp

-

516.00

t

2

P19-EB 8 uzura 50/70 (BA8) - 4cm grosime

mp

-

487.00

înl

în<

E

i

țoc 3- *

I

Jlihnea Constantin£s<£tîK?OES) G N

i    < \ ȘOLNTIONS /

ICU ORIGINALULPrîfriărîa Sectorului 3 - București

H I I S ' H


1S-137868-PS3


Nr.

Dat

Ore

Pro

Te

AdT'

Cup

Adr

Adrt

Obs

Nr.

Ter


înrpg.: 137868 a înreg.: 25.07.2018 irireg.: 15:47:36


SRL


efc^rt:

esjant: Primăria Sectorului 3 - București rips: Dispoziție de șantier nr. 3/09.07.2018 es^a: București, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3 esa Lucrare:București, strada

ervatii: Parc Ai. loan Cuza - completare documentație tehnica File: 2

mșn de rezolvare: 30 ziîe


Program de lucru


iun

joi:

Tel


, rfnarti,


8(30 - 18:30

effc>n


miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,


Biroul Reiatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sddiul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760j COMFORM CU ORIGIKALUlj


h‘ttp://192.,ie8.3.14/ps3/registratura/printsni‘eghr.php?An-20'î8&Nrini'eg=137858Nume

ciclism


proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul iubi zona lac - Parc Al.I.Cuza

Ni


ma


proiect: 011/2017


DISPOZIȚIE DE ȘANȚtER


DSnr.

■■ ;    .....' î    ; ■    ■■    ■■ ■■■ ■'    ■

Din data

. .    ...... ...... dr    ..........

03

09.07.2018


VERIFICAT TEHNIC îl, W

VERIFICAT TEHNIC:    ?2

<ȘțlypL; emiterii ;

COMPLETARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA

Ș

OUCITÂIsiT

BENEFICIAR

C

ATEGORIA PE LUCRĂRI

LUCRĂRI DE DRUM

r

s:-

! NECESITA MODIFICAREA PLANURILOR DE EXECUȚIE (vezi anexa)

r

' NECESITA MODIFICAREA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE (vezi anexa)

r

S0HITA / PLAN ANEXAT (vezi anexa)

(9

NECESITA MODIFICĂRI ALE DOCUMENTAȚIEI ECONOMICE .(antemjSsurâtoarerJSlQS, NR)

s

—;-----

Al

Pr

dt

Ai

•h;

cti

U ATLACUNOȘTINȚĂ, 1

reprezentantul legal âl a< rge din prezenta dispozi

REPREZENTANT cestuia (diriginte tiede șantier

BENEFICIAR-es le de șantier), înm

ii te deîntrșpmi n derea ori că rei a

■.../..i-U.-... . jvi.,..    Ap. .i, ..    ;

jarului, iuni ce

Ni

înn

?, prenume:

■    j

r 'J ■' * ;-;    i

s$

mr

lătură:

...__....

_ /

-'--- f

Se

n)r

îățiir&pțnițent

butnar planuri ^riexate

Număr de pagini, părți scrise anexate ;

CC

Av

05

re;

mc

ms

sol

An

)N1

a.

07

liz;

no

ter

sei

5Xc

riNUTDISPOZIȚIEDE    '

1 in vedere cererea Beneficiarului transmisa cu numărul de înregistrare numărul 124640 din data de 2018 prin care acesta se solicita in locuirea lucrărilor de marcaje longitudinale, transversale si diverse îte din material termoplastic cu marcaje longitudinale, transversale si diverse realizate cu vopsea componenta pe;baza de solvent, va comunicam posibilitatea renunțării la marcajele: realizate din ial termoplastic si in locuirea acestora cu marcaje realizate cu vopsea monocomponenta pe baza de it.

tm prezentei dispoziții de șantier, listele de cantitatî la modificatoare.

_imn______

S

i

I

I

Pagina 1 din 2

1 !

Beneficiar: Primăria Sector 3

PROIECTANT:

. ,i i

N^rne

ciciisn

’f

i

Adres

proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul lului zona lac - Parc Al.l.Cuza

a:București.sector 3

Asocierea-

S.C. CONCRETE&DESIGiN SOLUTIONS S.R.L SIC. BAU STARK S.RL.

S.C. YARDMAN S.RL. S.C. FORTIORI CONSULTING S.RL.

N jmn

r proiect: 011/2017

LISTA DE CANTITATI

Nr

crt.

Denumire articol

UM

Cantitati la care se renunța (N.R.)

Cantitati suplimentare (N.C.S.)

j

1

P26 - Marcaje longitudinale din material termoplastic

km

4.01

-

2

P27 - Marcaje transversale si diverse    din    material

termoplastic

mp

162.40

-

P43 - Marcaje longitudinale cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent

km

-

4.01

i

P44 - transversale si diverse cu vopsea monocomponenta pe baza de solvent

mp

-

162.40

i

înioc

ln<g.

\s    _/> <2    # \

fiit:    \    A

Mihnea Constantineg£U'2C7^^țsicB&^E & \


\ CONFORM CU ORIGINALULPrî)meria Sectorului 3 -


București

î


18-137S71-PS3

Nr.ijnreg.: 137871

Data înreg.: 25,07.2018

Or4 irireg.: 15:49:14

Proveniența: SC CONCRETE & DESING SOLUTIONS SRL Teîefcjn:

Adresant: Primăria Sectorului 3 ■■ București

Cuprihs: Dispoziție de șantier nr. 4/16.07.2018

Adresa: București, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adteșa Lucrare:București, strada

Observații: Parc Al. loan Cuza ~ completare documentație tehnica Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile


Progfam de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8 30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediui Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sdditpl Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sqdîiijl Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


Beneficiar: Primăria Sector 3

PROIECTANT:

ti

cip

Ac

ime

Jisijr

reș

proiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul nutui zona lac - Parc AM.Cuza

a:București,sector 3

■    Asocierea’

S.C. CONCRETE&DESIGN SOLUTIONS S.R.L Sic. BAU STARK S.RL.

&.C, YARDMAN S.RL S.C. FORTIORl CONSULTING S.RL.

Ni

me

r proiect: 011/2017

1

LISTA DE CANTITATI

Nr

crt

Denumire articol

UJVI

Cantitati la care se renunța (N.R.)

Cantitati Suplimentare (N.C.S.)

1

P1 - Aducere la cota rasuflatori gaz

buc

13

-

P2 - Aducere la cota cămine de vizitare

buc

57

I _

3

P3 - Defrișări arborori

buc

29

i -

1

P14 - bolarzi antiparking

buc

34

i -

5

P31 - gazon

mp

960

i -

>

P32 - plantare arbuști

buc

48

| -

P33 - plantare arbori

buc

29

-

Ș

P42 - piatra cubica

mp

130

i -

în

In

to.c

9-

mit:

Mihnea Cflmstantinesjew^ CxQ\

J\<7con^1nE &

'l    I

/v \l OEȘIG^1<; j    j

S.R-L-
FBslBA-

TORULUI


sggs'ps ABwfeîigsâ ««fes wsi.®


W";v.


TglȘFPM    :..f 0? ?$-'    (<*>«    341 a? ‘5 S-MAIL jtefpSnit- pyște>£riiR8#te3.ra


ROMAN IA


kf~ -AC0&&

P&. //V4£. xqS (/,


Nr. Ieslre:155835/02.08.2018Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 411/11.09.2017, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac IOR”

DIRECȚIA ADMINISr DOMENIULUI PUBLIC/ Director Executiv Adjun$

MANEA FLORIN,

Întocmit,

CONSTANTINESCU ȘTEFANiA

Consta ntinescu Stefania O = Primăria Sector 3 02/08/2018 18:22:12 UTC+02

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 577/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3