Hotărârea nr. 344/2018

HCLS3 nr.344 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89). Sector 3, București "

din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 21572001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156644/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 155349/02.08.2018 al Direcției învățământ Cultură Serviciul Administrare Unități de învățămât și Relații cu Unitățile de Cult;

-    HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are că obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    Contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Algorithm Residential S3 SRL;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    HCLS3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea unor prețuri/tarife unitare/tip activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr.550/07.11.2017;

-    HCLS3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/tarife unitare/tip activitate, aferente contractului de lucrări 8878/01.08.2017;

-    HCLS3 nr. 264/26.06.2018, privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017;

-    HCLS 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate -norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București" din cadrul contractului de

execuție numărul 8878/01.08.2017.

-    HCLS3 nr. 336/31.07.2018, privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr.

242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26^06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

-    Procesul Verbal final de negociere al Comisiei de evaluare și negociere nr.

154976/02.08.2018;

-    Adresa nr. 155400/02.08.2018 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unităti de învătămât si Relații cu Unitățile de Cult;

A    ?    >    5    *    >

In conformitate cu prevederile :

-    Art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Caietului de sarcini - Anexa nr, 2 la HCLS3 nr. 242/12.06.2017, cap. III- Execuția lucrărilor - pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. III;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Pentru obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București/' din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, se aprobă prețurile/tarifele unitare/tip activitate - norme compuse P, referitor la categoriile de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018 rezultate în conformitate cu Procesul - Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei, prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Pentru obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București44 din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, se aprobă prețurile pentru categoriile de lucrări noi necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, aprobate prin HCLS3 nr.336/31.07.2018, rezultate în conformitate cu Procesul - Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei și care se constituie în note de comandă suplimentare, prevăzute în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile soluțiilor noi (note de comandă suplimentare) propuse și aprobate prin LICLS3 nr. 336/31.07.2018 înlocuiesc valorile soluțiilor cuprinse în proiectul inițial și care au fost propuse spre schimbare, sunt evidențiate în anexa 3 (note de renunțare), parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă renunțarea la valorile aferente categoriilor de lucrări care privesc structura, instalațiile electrice și sanitare prevăzute prin PT pentru gospodăria de apă, spre a se evita suprapunerea cu proiectul zonal de asigurare a rezervei de apă pentru incendiu din

lacul IOR și care sunt cuprinse în anexa 4 (note de renunțare), parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lucrările de instalații de hidranți exteriori și interiori se vor executa conform PT și se vor pune în funcțiune prin racordarea la instalația de captare și aducțiune din lacul IOR.

Art.4. Se aprobă noua valoare totală a obiectivului de investiție Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ parte din contractul de execuție nr.8878/01.08.2017, conform anexei 5 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Valorile pentru obiectivele de investiție

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București,

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

Gimnazială Federico Garciâ Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București,

-    Extindere Scoală Gimnazială nr. 81, Sector 3, București” care fac de asemenea, obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017, rămân neschimbate și sunt precizate prin anexa 6.

Art6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRAS SE

MARIUS M

cp FLOREH

NR. 344 DIN 07.08.2018

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala NJCOLAE LABIS (fosta nr.89), Sector 3 - București

KCtS> 3 WI.3V1/(#.(&&)$

ANEXA NR.l

CENTRALIZATOR CATEGORII NOI DE LUCRĂRI - NORME COMPUSE "P"

Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant. NCS

P.U. NCS nou

VALOARE FARA

TVA

P-URi NOI NCS ARHITECTURA

P-AOO3

Vopsea epoxidîca albastra aplicata in 2 straturi la pereți, în sălile de clasa, pe holuri si casa scării

MP

900

S5.01

49,509.00

PA004

Vopsea epoxidica roșie aplicata in 2 straturi la pereți, in sălile de clasa

MP

102

55.01

5,611.02

P-A005

Balustrada de inox

M

18

644.91

11,608.38

P-A006

Ancadramente ptr. protecție din PAL melamînat gri închis de lOcm lățime aplicate la pereți

M

1,000

49.61

49,610.00

P-A007

Glafurî interioare la ferestre de 35 cm lățime din PAL melaminat gri inchts

M

180

129.29

23,272.20

P-A008

Căptușeli la usi interioare, din PAL melaminat gri închis de 18 mm

MP

46

178.78

8,223.88

P-A009

Usi de interior din lemn cu structura plina, culoare roșu, inclusiv feroneria si accesorii

BUC

29

1,248.16

36,196.64

P-A010

Usi metalice RF 120', in 2 canate, inclusiv feroneria si accesorii

MP

42

1,308.39

54,952.38

P-A011

Usa din PVC pentru cabina de dus

BUC

4

580.80

2,323.20

P-A012

Sistem de iluminare tabla in sala de clasa, inclusiv accesorii

BUC

16

102.90

1,646.40

TOTAL NCS ARHITECTURA :

242,953.10

INSTALAT» ELECTRICE

P047E

SISTEM DE DEGIVRARE INCORPORAT IN SISTEMUL DE

SCURGERE A APELOR PLUVIALE - JGHEABURI ACOPERIȘ

SISTEM

1

18,014.47

18,014.47

TOTAL NCS INSTALAT» ELECTRICE

18,014.47

TOTAL NCS P-URI NOI

260,967.57

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala NICOLAE LABIS (fosta nr.89), Sector 3 * București

ANEXA NR.2    '

CENTRALIZATOR N.C.S. - DETALIATE PE OBIECTIV

Nr.crt.

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant. NCS

P.U. NCS nou

VALOARE FARA

TVA

NCS ARHITECTURA

P-A003

Vopsea epoxidica albastra aplicata in 2 straturi la pereți, in sălile de clasa, pe holuri si casa scării

MP

900

55.01

49,509.00

P-A004

Vopsea epoxidica roșie aplicata în 2 straturi la pereți, in sălile de clasa

MP

102

55.01

5,611.02

P-A005

Balustrada de înox

M

18

644.91

11,608.38

P-A006

Ancadramente ptr, protecție din PAL melaminatgri închis de lOcm tatime aplicate la pereți

M

1,000

49.61

49,610,00

P-A007

Giafuri interioare la ferestre de 35 cm lățime din PAL meiaminat gri închis

M

180

129.29

23,272.20

P-A008

Căptușeli ta usi interioare, din PAL melaminatgri închis de 18 mm

MP

46

178.78

8,223.88

P-A009

Usi de interior din lemn cu structura plina, culoare roșu, inclusiv feroneria si accesorii

BUC

29

1,248.16

36,196.64

P-A010

Usi metalice RF120', in 2 canate, inclusiv feroneria si accesorii

MP

42

1,308.39

54,952.38

P-A011

Usa din PVC pentru cabina de dus

BUC

4

580.80

2,323.20

P-A012

Sistem de iluminare tabla în sala de clasa, inclusiv

accesorii

BUC

16

102.90

1,646.40

TOTAL NCS ARHITECTURA

242,953.10

INSTALAT! 1 ELECTRICE

PO47E

SISTEM DE DEGIVRARE INCORPORAT IN SISTEMUL DE

SCURGERE A APELOR PLUVIALE - JGHEABURI ACOPERIȘ

SISTEM

1

18,014.47

18,014,47

TOTAL NCS INSTALAȚII ELECTRICE

18,014.47

TOTAL NCS-URI

260,967.57


Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 * București


NOTE DE RENUNȚARE - DETALIATE PE OBIECTIV

ARHITECTURA


ANEXA NR. 3


CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

PU

VALOARE

ARHITECTURA

P026

Perete din zidărie - grosime - 25cm

mc

-2.34

298.45

-698.37

P028

Usi metalice termoizolante EI 15' cu autoinchidere

mp

-2.65

450.35

-1,191.63

P037

Tencuieli decorative de exterior

mp

-964.81

34.67

-33,449.92

P070

Pereți comport gips-carton El 60' pe struct met intre vestiare si holuri, cu foi normale de gips-carton

mp

-63.70

59.06

-3,762.12

P078

Sapa de egalizare la pardoseli interioare

mp

-200.00

16.24

-3,248.00

P083

Tratamente hidroizolante la sape{ vopsitorii)

mp

-68.54

61.87

-4,240.57

P084

Tencuieli interioare stâlpi si pereți din beton sau cărămidă .inel mortar

mp

-222.99

20.00

-4,459.87

P08S

Tencuieli interioare la tavane si grinzi din beton

mp

-427,30

43.84

-18,732.83

P087

Usi metalice RF cu autoinchidere, Et 30'; El 60'

mp

-5.29

963,31

-5,097.84

P094

Masti calorifer din confecții metalice cu tabla perforata

mp

-200.00

107.14

-21,428.00

P097

Pardoseli epoxtdice

mp

-26.04

27.04

-704.12

P102

Vopsitorii lavabile la pereți din beton sau zidărie tencuiti

mp

-1,500.00

11.15

-16,725.00

P106

Vopsea lavablla inclusiv glet la tavane suspendate din gips-carton

mp

-137.20

18.20

-2,497.04

P103

Vopsea acrilica / Latex inclusiv glet

mp

-6.07

17.83

-108.23

TOTAL NR-URI ARHITECTURA

-116,343,54

TOTAL NR-URI

-116,343.54

T.V.A.

-22,105.27

TOTAL CU TVA

-138,448.83Construire complex multifuncțional pentru activitatî didactice si sport la Școala Gimnaziala "NlCOLAE LABIS' (fosta nr. 89), Sector 3 - București


ANEXA NR. 4


NOTE DE RENUNȚARE - DETALIATE PE OBIECTIV

GOSPODĂRIA DE APE


•HetS 3 Ath. 3WCAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT,

PU

VALOARE

STRUCTURA - CAPITOL DE LUCRĂRI GOPODARIE DE APA

P001

Săpătură

100m3

-4.50

766.38

-3,448.71

P002

Umplutura compactată pamant

m3

-448.70

5,01

-2,248.01

P003

Beton egalizare C8/10

m3

-19.98

225,54

-4,505.27

P004

Beton fundații C2O/25 (+spr)

m3

-39.90

272.49

-10,872.90

POOS

Cofraj fundații    /&'f/    al

m2

-39.90

29.91

-1,193.47

P006

Armatura fundații BST500    î? 1

Kg

-3,088.24

3.26

-10,067.66

P007

Vb\O

Beton stâlpi si pereți C30/37    /

m3

-42.78

319.61

-13,672.23

P008

Cofraj stâlpi sî pereți    \5    y

m2

-287.67

26.38

-7,588.72

P009

Armatura stâlpi si pereți BST500    -*

kg

-3,385.11

3.99

-13,506.58

P010

Beton placi si grinzi C30/37

m3

-24.61

285.44

-7,025.33

P011

Cofraj placi sr grinzi

m2

-108.75

24.82

-2,699.06

P012

Armatura placi sî grinzi BST500

kg

-2,552.67

3.27

-8,347.24

TOTAL NR STRUCTURA - CAPITOL DE LUCRĂRI GOPODARIE DE APA

-85,175.18

ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

P339

EFO2B1

Tablou electric statie pompare incendiu TSPI - IP 55, carcasa material metalic, usa cu yala, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare, inclusiv accesorii de montaj

buc

-1.00

4,760.10

-4,760.10

P341

EE21B1

AS1M

corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 54, complet echipat (CIL 8)

buc

-3.00

571.42

-1,714.26

P342

EE012A1

corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W, montaj aparent, grad de protecție minim IP 54 + kît de emergenta 3h, complet echipat - iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului (CIL9)

buc

-3.00

557.71

-1,673.13

P343

ECO3G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită 13 propagarea focului, tip CYYF

3x1,5 , Un=lkV

mi

-70.00

8.64

-604.80

P344

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită ia propagarea focului, tip CYYF

3x2,5 , Un^lkV

mi

-50.00

14.05

-702.50

P345

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere manta ia propagarea focului CYYF 5x10 , Un=lkV

mi

-15.00

14,10

-211,50

P346

EC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cu întârziere mărită la propagarea focului CYYF 5x16 ,

Un=lkV

ml

-15.00

16.21

, • 243.15 ... '2

P312

EAO1C1

Tub protecție fara haiogen d=20 mm

mi

-100.00

3.50

'<-35O.po

\ j j    ^7/

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT,

PU

VALOARE

P313

EA01A1

Tub protecție flexibil material plastic d=32 mm

ml

-20.00

3.20

-64.00

P315

EI19F1

ASfM

Pat cabluri din tabla perforata 6OxîO0mm, livrat la bucăți de 3 m, include sistemul de prindere si montaj

buc

{lbuc=3mlj

-3.00

12,53

-37.59

P350

ED01D1

întrerupător simplu, 10A/230V, montaj aparent, cu doza de aparat, !P54

buc

-1.00

57.82

-57,82

P351

ED02A1

priza simpla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim IP44

buc

-4.00

29.31

-117.24

P351

ED02A1

priza simpla cu contact de protecție 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri eiastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim (P44

buc

-8.00

29.31

-234.48

P320

EA13A1

Doza distribuție, normala / etanșa

buc

-2.00

8.97

-17.94

P352

emiai

Conexiune echipamente la rețeaua electrica

buc

-2.00

29.69

-59.38

P353

EM1B1    (S{r> /Sfift'' VA

Conexiune echipamente la rețeaua electrica    jOifj    Î—M

buc

-2.00

44.93

-89.86

P353

mS1    «w, *$$$1 vM

Conexiune echipamente la rețeaua electrica    \«<\#    ^'-y,

buc

-2.00

44.93

-89.86

P354

eoiiei ' ’

Piesa de etansare, montata in perete, Dn - 100 mm

buc

-2.00

345.67

-691.34

P323

EG0281

Platbanda OLZn 25x4 (plOmm) + sistem de prindere

ml

-35.00

54.20

-1,897.00

P324

EG09A1

Platbanda OLZn 40x4 + sistem de prindere

ml

-70.00

54.20

-3,794.00

P325

EB08G1

conductor pentru legarea la pamant a maselor metalice, Lify 16 mmp

ml

-10.00

17.80

-178.00

P326

EG13A

ASIM

Bara egalizare potențial cupru <Pmîn=75mm

buc

-1.00

41.29

-41.29

P327

EG13A1

Piesa separație (include cutia metalica de protecție)

buc

-2.00

60.49

-120.98

P336

EH01A

încercare cabluri de energie electrica

buc

-2.00

42.94

-85.88

P337

EH05B

încercarea tabloului de distribuție

buc

-2.00

116.67

-233.34

TOTAL NR ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

-18,069.44

SANITARE GOSPODĂRIE DE APA

P526

Manometru control presiune, scara manometru O-16Bar,Ac indicator manometru din plastic sau aluminiu negru, carcasa din plastic negru/otel vopsit, geam manometru din plastic clar,clasa de protecție IP 55-65, dimensiune racord <D 1/2". Procurare si montare

buc

-5.00

128.77

-643.85

P527

Ventil de aerisire racord    material mărunt de etansare;

buc

-3.00

34.52

-103.56

P528

Robinet de trecere cu sfera; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: <PI/2"-CP3"

buc

-12.00

54,54

-654.48

P529

Robinet de golire; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: Cp 1/2” - 2"

buc

-2.00

5.41

-10.82

P530

Vana fluture, Pn 16.

-îmbinare prin flansa, inclusiv flansa si contrafiansa;

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: 2"-5"

buc

-12.00

217.47

-2,609.64

//■. V"1 :G    • -’t

CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT,

PU

VALOARE

P531

Vana sertar, Pn 16,

-îmbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa;

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: 5"

buc

-2.00

2,272.45

-4,544.90

P532

Supapa de siguranța cu arc PN16, îmbinare prin flanse, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni; 0 1/2"-011/2"

buc

-2.00

47.28

-94.56

P533

Piesa de tranzit de la PEHD la OL, din fonta, montata îngropat, cu mufe filetate, material mărunt de etansare;

Dimensiuni: 0 3"- 0 4H

buc

-3.00

270.00

-810.00

P534

Piesa de trecere etanșă folosită pentru trecerea conductelor prin pereții rezervoarelor si prin perete» exteriori, subterani, asigurând etanșarea cu ajutorul unei garnituri, Pn 16,

-îmbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa;

-material mărunt de etansare;

-pentru conducte cu dimensiunea O 3"- 0 5"

buc

-6.00

367.71

-2,206.26

P535

Debitmetru pe conducta întoarcere in rezervor,

-îmbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa;

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: 4"

buc

-1.00

893.01

-893.01

P516

Racord fix "Storz" tip A pentru alimentare mașina de pompieri, complet echipat, inclusiv racord inf undat.

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: Dn lOGmm

buc

-1,00

37.82

-37,82

P537

Sorb aspirație

-îmbinare prin flansa, filtru inox, inclusiv flansa st contraflansa;

-material mărunt de etansare;

-Dimensiune: 5"

buc

-2.00

551.57

-1,103.14

P538

Sistem automatizare complet echipat pentru detectarea nivelului din rezervor format din senzori de nivel, conform schemei de funcționare;

buc

-1.00

443.35

-443.35-

P539

Distribuitor Hidrant) din otel complet echipat, sistem complet de suporți susținere din ote! zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, șuruburi etc,), procurare si montare;

-    materia) mărunt de etansare;

-    dimensturtî(DxhxL): 273x8xl500mm;

buc

-1.00

367.71

-367.71

P485

Efectuare proba de etanșeitate la presiune a instalației interioare ia 15 Bar;

- material mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

m

-77.00

27.86

-2,145.22

P540

Țeava din polietilena PEHD pentru canalizare interioara, imbipata prin polifuziune inclusiv coturile, ramificațiile, prinderile, etc, procurare si montare

Dimensiuni: O 50 mm (refulare pompa submersibila basaj

m

-20.00

23.18

-463.60

P541

Robinet cu plutitor, pentru oprire alimentare rezervor apa incendiu,cu mufe filetate, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: 01"

buc

-3,00

95.23

-285.69

P542

Piesa de tranzit de la PEHD la OL, din fonta, montata îngropat, cu mufe filetate, material mărunt de etansare;

Dimensiuni: O 4"

buc

-3.00

1,428.40

-4,285.20

P543

Pâlnie pentru preaplin rezervor apa incendiu DnlOO

buc

-1.00

7.56

-7.56

P544

Conducta PVC-KG 110 pentru preaplin rezervor, racordata la pâlnie (montata îngropat in pamant, pana la căminul de vizitare)

m

-26.00

15.37

-399.62

P501

Stingator portabil cu pulbere 6 kg

buc

-1.00

61.99

-61.99

P545

Cupling antivibrant pentru atenuarea vibrațiilor pompelor DN125 - materia! mărunt, sistem de ridicare a presiunii etc.

buc

-3,00

182.80

-548.40
CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT.

PU

VALOARE

P566

Statîe pompare Hidranti Exteriori + InterioriflA+lR+lP) 3"

-Debit: 36.0 ms/h pe pompa;

-înălțime de pompare : 45.00 m;

-Putere electrica motor (P2): 7.50 kW pe pompa;

Pompa pilot 3~:

-Debit: 4.00 m3/h;

-tnaltime de pompare ;50.00 m;

-Putere electrica motor {P2): 2.0 kW;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat, vane de trecere, clapete reținere, racorduri antivibratiî, panou semnalizare alarme tip A si B;

-Sistem complet de detectare a nivelului 3pei dotat cu senzori de nivel;

- material mărunt, de etansare, de ftxare;

buc

-1.00

4,145.35

-4,145.35

P567

Recipient de hidrofor sub presiune V=100L Pnl6 Bar;

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare.

- material mărunt, de etansare, de fixare;

Dimensiune ((pxh); 634x970 mm;

buc

-2.00

272.52

-545.04

P568

Pompa Submersibila, montata in basa din camera gospodăriei de incendiu:

-Q=4 mc/h;

-H=7 mCA;

-P=0,6 KW 3~

buc

-1,00

458.64

-458.64

P574

Stafie pompare Hidranti Exteriori + lnteriori(lA+ÎR+lR) 3~

-Debit: 36.0 m3/h pe pompa;

-înălțime de pompare; 45.00 m;

-Putere electrica motor (P2); 11 kW pe pompa;

Pompa pilot 3~:

-Debit: 4.00 m3/h;    .*

-înălțime de pompare ;50.00 m;

-Putere electrica motor (P2); 2.0 kW;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat, vane de trecere, clapete reținere, racorduri antivibratii, panou semnalizare alarme tip A si B;

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel;

- material mărunt, de etansare, de fixare;

buc

-1,00

63,946.63

-63,946.63

P575

Recipient de hidrofor sub presiune V=100L Pnl6 Bar;

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate în sensul legislației alimentare.

- material mărunt, de etansare, de fixare;

Dimensiune (0xh): 634x970 mm;

buc

-1.00

1,807.96

-1,807.96

P576

Pompa Submersibila, montata in basa din camera gospodăriei de incendiu:

-Q=4 mc/h;

-H=7 mCA;

-P=0,6 KW 3~

buc

-1.00

373.33

-373.33

P036S

Țeava de otel zincat PN16, montata prin filete, inclusiv fitinguri, 2"-5"

ml

-60.00

93.02

-5,581.20

TOTAL NR SANITARE GOSPODĂRIE DE APA

-99,578.53

TOTAL NR-URI

-202,823.15

T.V.A.

-38,536.40

TOTAL CU TVA

-241,359.55

r t.    HCIS3/!a5i.„. ________

Construire complex multifuncțional pentru activitatî didactice si sport la Școala Gimnaziala "NltOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare obiectiv cf.

AA 5 nr.

123411/04.07.2018 (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi {lei fara TVA)

Rest de executat la zi -(iei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (iei fara TVA)

1

PROIECTARE

203,000.00

192,850.00

10,150.00

203,000.00

2

EXECUȚIE

6,216,338.70

3,994,678.56

2,163,461,01

6,158,139.57

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

115,197.81

109,437.92

5,759.89

115,197.81

4

DOTĂRI

233,732.65

211,477.92

22,254.73

233,732.65

TOTAL VALOARE

6,768,269.16

4,508,444.40

2,201,625-63

6,710,070.03

TVA

1,285,971.14

856,604.43

418,308.87

1,274,913.30

TOTAL VALOARE CU TVA

8,054,240.30

5,365,048.83

2,619,934.50

7,984,983.33

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamant
Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala Gimnaziala "LIVIU RE8REANU (fosta nr. 21), Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV


Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare obiectiv cf. AA S nr. 123411/04.07,2018 (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi (lei fara TVA)

Rest de executat la zi ■ {lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

160,000.00

152,000.00

8,000.00

160,000.00

2

EXECUȚIE

5,869,892.04

675,775.79

5,194,116.25

5,869,892.04

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

105,598.92

95,039.03

10,559.89

105,598.92

4

DOTĂRI

61,600.00

0.00

61,600.00

61,600.00

TOTAL VALOARE

6,197,090.96

922,814.82

5,274,276.14

6,197,090.96

TVA

1,177,447.28

175,334.82

1,002,112.47

1,177,447.28

TOTAL VALOARE CU TVA

7,374,538.24

1,098,149.64

6,276,388.61

7,374,538.24

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamant

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ]


ms 3 (uh. s ^jo^.og^s

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "FEDERICu GARCIA LORCA" (fosta nr. 196), Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV


Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare obiectiv cf. AA 5 nr. 123411/04.07.2018 (Ieifara TVA)

Valoare realizata la zi (lei fara TVA)

Rest de executat la zi (iei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (Iei fara TVA)

1

PROIECTARE

111,000.00

105,450.00

5,550.00

111,000.00

2

EXECUȚIE

3,307,796.32

0.00

3,907,796.32

3,907,796.32

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

66,495.99

0.00

66,495.99

66,495.99

4

DOTĂRI

55,547.81

0.00

55,547.81

55,547.81

TOTAL VALOARE

4,140,840.12

105,450.00

4,035,390.12

4,140,840.12

TVA

786,759.62

20,035.50

766,724.12

786,759.62

TOTAL VALOARE CU TVA

4,927,599,74

125,485.50

4,802,114.24

4,927,599.74

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamant

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Extindere Scoaia Gimnaziala nr.81 , Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV

Nr.

Crt.

DENUMIRE CAPITOLE DE LUCRĂRI

Valoare obiectiv cf. AA 5 nr. 123411/04.07.2018 (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi (lei fara TVA)

Rest de executat ia zî • (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

84,600.00

80,370.00

4,230.00

84,600.00

2

EXECUȚIE

3,114,681.24

0.00

3,114,681.24

3,114,681.24

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

53,919.88

0.00

53,919.88

53,919-88

4

DOTĂRI

132,225-00

0.00

132,225.00

132,225.00

TOTAL VALOARE

3,385,426.12

80,370.00

3,305,056.12

3,385,426.12

TVA

643,230.96

15,270.30

627,960.66

643,230.96

TOTAL VALOARE CU TVA

4,028,657.08

95,640.30

3,933,016-78

4,028,657.08

Beneficiar,

Primăria sector 3 - Direcția invatamantOperator economic

S.C, ALGORiTHM RESÎDENTIAL S 3 SRL

ANEXA CENTRALIZATOARE DEFALCATA PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Nr.

Crt

Denumire obiectiv

Valoare

arhitectura (ara TVA

Valoare rezistenta tara TVA

Valoare

HVACfara

TVA

Valoare instalații electrice (ara TVA

Valoare

instalații

electrice

Gospodărie

de apa (ara

TVA

Valoare instalării curenti slabi fitraTVA

Valoare

instalării

sanitare

fitraTVA

Valoare

butaforii

sanitare

Gospodărie

de apa fora

TVA

Valoare execuție Sara TVA

Valoare

proiectare

faraTVA

Valoare organizare de șantier fitraTVA

Valoare C+M faraTVA t execuție + organizare de șantier)

Valaere echipamente si utilaje fora TVA

Valoare dotări fora TVA

Valoare probe si foste fora TVA

Valoare totala ftratva

Valoare TVA

Valoare totala ea TVA

l

ȘCOALA ML 21

1.975,166,55

1.558,957,31

338,975,52

3.402.198,04

42.900,50

103,956,21

223.103,81

29.990,78

5.475.248,52

160.000,00

105-598,92

5.580.847/44

394.643,52

61.600,00

6.197,090,96

1.177.44728

7.374.538,24

2

ȘCOALA NR. 81

995.474,92

865,148.92

136.386,52

371.190,66

42.726,11

117.640,53

204,674,33

39.391,30

2.772,633,29

84.600,00

53,919,88

2,826753,17

342.047,95

. 132225,00

3,385.426,12

643.230,96

4.028.657,08

3

ȘCOALA NR. 89

2,811.160,52

2-074.419,25

178,444,28

280.623,29

10.372,03

157.984,09

260.491,49

0,00

5.773/494,95

203.000,00

115.197,81

5.888.692,76

384.644,62

233.732,65

6.710,070,03

1-274,913.30

7.984,983,33

4

ȘCOALA NR. 196

1,26 (.559,11

1.080.385.74

130,496,67

394340,94

43/598,07

144.78876

223.690,13

32.994512

3.311.853,23

111.000,00

66.495,99

3.378.34972

595,943,09

. 55.547,81

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

TOTAL GENERA

7.043.361,10

54578.911,02

584.302,98

2.448.352,93

139.596,71

524.369,19

911.959,75

102376,30

17733.229,98

558.600,00

341712,60

17.674.44238

1.717.279,18

483,10576

0,00

20/433.427,23

3.882.351,16

24215.77879

OBSERVAȚII: Preturile pe categorii de lucrări - Norme compuse P - suni conform celor din oferta depusa cu nr,355/01.087018CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 025) 318 03 04 £■ Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084


București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

/6££


Nr.


Data.


ia proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate norme compuse P, aprobate prin HCLS3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală

și renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București " din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

Prin HCLS 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, fiind încheiat Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu la prezenta.

La art.19.1 se specifică faptul că pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin HCLS 3 nr. 297/11.07.2017, iar la art.10.1 alin. (6) se precizează că serviciile de proiectare se referă la: elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Ulterior au fost aprobate o serie de modificări.

Potrivit Caietului de sarcini - Anexa 2 la H.C.L.S. nr. 242/12.06.2017, care la capitolul III -Execuția lucrărilor - pct.B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.lll - Propunerea financiară - „In cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3";

Având în vedere:

S Adresa nr. 331/18.07/2018 a Societății Algorithm Residential S.R.L.;

S Memoriul justificativ al proiectantului Societății Arhcons S.R.L., anexat ia adresa nr.

331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial S.R.L.;

Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr.

154976/02.08.2018;

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS3 nr.242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017, HCLS3 nr.634/07.12.2017, HCLS3 nr.194/04.05.2018, HCLS3 nr. 264/26.06.2018 și HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, prin:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMAR

1.    Aprobarea, pentru obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activitâti didactice și sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89) sector 3, București" din cadrul contractului de execuție lucrări nr.8878/01.08.2017, a prețurîlor/tarifelor unitare/tip activitate - norme compuse P - referitor la categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018 rezultate în conformitate cu Procesul Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei.

2.    Aprobarea, pentru obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București" din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, a prețurilor pentru categoriile de lucrări - soluții noi - aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, rezultate în conformitate cu Procesul Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei.

3.    Valorile soluțiilor noi (note de comandă suplimentare) propuse și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018 înlocuiesc valorile soluțiilor cuprinse în proiectul inițial cu modificările aprobate ulterior și care se constituie în note de renunțare conform notei de justificare a proiectantului de specialitate.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de execuție lucrări 8878/01.08.2017 și prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite prin înlocuirea normelor corespunzătoare soluțiilor inițiale, conform notei de justificare a proiectantului și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr.8878/01,082017 și a actelor adiționale ulterioare.

4.    Aprobarea, pentru obiectivul de investiție: "Construire complex multifuncțional pentru activitâti didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89),sector 3, București" din cadrul contractului de execuție lucrări nr.8878/01.08.2017, de renunțare la acele categorii de lucrări care privesc structura, instalațiile electrice și sanitare prevăzute prin PT pentru gospodăria de apă, spre a se evita suprapunerea cu proiectul zonal de asigurare a rezervei de apă pentru incendiu din lacul IOR, pentru unitățile de învățământ din proximitatea parcurilor A.l. Cuza și Titan, așa cum rezultă prin adresa nr. 507/18.07.2018, a S.C. Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Lucrările la care se renunță sunt detaliate prin Memoriul justificativ al proiectantului S.C. Tudor Arhcons S.R.L.

Lucrările de instalații de hidranți exteriori și interiori, se vor executa conform PT și se vor pune in funcțiune prin racordarea la instalația de captare a apei din lacul IOR.


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


SECTORULUI

BUCUREȘTI


Având în vedere cele mai sus prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P, aprobate prin H.C.L.S.3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală și renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiectele zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiecțivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae La bis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție lucrări nr.8878/01.08.2017.

Având în vedere cele prezentate șî ținând seama de raportul de specialitate nr. 155349/02.08.2018 al Direcției învățământ Cultură-Serviciul Administrare Unități deînvățămât și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Și RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT
155349/02.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente Ia corpul vechi de școală și renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București* din cadrul contractului de execuție lucrări nr.8878/01.08.2017

Luând în considerare:

S Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Normele procedurale interne in vederea atribuirii către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contrcatelor avand ca obiect execuția de lucrări sî/sau prestarea de servicii;

S Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cunr. CT674/CP/16.05.2017;

S Raportul de specialitate nr. 4297/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial-Serviciul Guvernantă Corporativă;

S H.C.L.S. 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având că obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.S H.C.L.S. 3 nr. 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.46482/08.06.2017;

■S H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentăș

S H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residential S 3 SRL, având că autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are că obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă

S Contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.;

S H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

S H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea unor prețuri/tarife unitare/tip activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.550/07.11.2017;

S H.C.L.S. 3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/tarife unitare/tip activitate, aferente contractului de lucrări 8878/01.08.2017;

S H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, privind modificarea Anexei 2 Ia H.C.L.S. 3 nr.

242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

v' H.C .L. S. 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate - norme compuse P - noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi,
aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala GimnazialăNicolaeLabiș (fostă nr. 89), sector 3, București” din cadrul contractului de execuție lucrări numărul 8878/ 01.08.2017;

H.    C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, privind modificarea Anexei 2 la H.C.L.S. 3 nr.

242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

Prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018 s-a aprobat modificarea caietului de sarcini însoțit de anexe aprobat prin anexă 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare, prin aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse -P- structură și cantitățile necesare pentru creșterea calitativă și uniformitatea unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală rezultate în conformitate cu Procesul Verbal întocmit de comisia de negociere și atribuire a ofertei, după cum urmează:

I.    La capitolul arhitectură s-au aprobat următoarele lucrări noi;

-    Vopsitorii superioare

-    Balustradă de inox

-    Ancadramente din PAL pentru protecție la pereți

-    Glafuri din PAL applicate la ferestre

-    Uși de interior din lemn

-    Uși metalice RF 120 minute

-    Uși din PVC la cabine duș

-    Sistem de iluminare table din clase, inclus accesorii

La capitolul instalații electrice s-a aprobat realizarea unui sitem de degivrare încorporat în sistemul de scurgere a apelor pluviale.


SSSțfift    w mat

sș» «um

tfSîflfi esîolfllîSsT

|| RgiAȚU cu unitAtile os cult

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul notelor de comanda suplimentare

anexate.

Noile categorii de lucări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. nr .264/26.06.2018.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de execuție lucrări 8878/01.08.2017 și prin actele adiționale încheiate ulterior.

Noile categorii de lucrări propuse conform Notei de justificare a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial, bine precizate prin aceeași Notă de justificare și care se constituie prin Note de Renunțare - anexate.

2, S-a aprobat renunțarea la valorile aferente categoriilor de lucrări care privesc structura, instalațiile electrice și sanitare prevăzute prin PT pentru gospodăria de apă, spre a se evita suprapunerea cu proiectul zonal de asigurare a rezervei de apă pentru incendiu din lacul TOR și care sunt cuprinse în Anexa (note de renunțare).

Lucrările de instalații de hidranțî exteriori și interiori se vor executa conform PT și se vor pune în funcțiune prin racordarea la instalația de captare și aducțiune din lacul IOR.

în conformitate cn prevederile:

Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017, care la capitolul III -Execuția lucrărilor - pct. B Realizarea lucrărilor de C+M - pct. III - Propunerea financiară prevede ca: „ în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3

Având în vedere:

S Referatul nr. 153504/01.08.2018 emis de către emis de către Direcția învățământ

Cultură privind solicitarea aprobării negocierii în cazul categoriilor de lucrări aprobate prinH.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018

Invitația de participare nr. 153590/01.08.2018, adresată contractantului S.C. Algorithm

Residential S.R.L.


siScpi StSjfesfeî sbwsI

DiRFXTOȘ EXECUTiV ADJUNCT

t BiBfffl W ralipyg.» CW

S Ofertă depusă de S.C. Algorithm Residential S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 sub nr. 154452/01.08.2018;

S Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr.

154976/02.08.2018,

Se propune aprobarea prețurilor / tarifelor unitare / tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018 si H.C.L.S. 3 nr.336/31.07.2018, conform Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere nr. 154976/02.8.2018.

Față de cele de mai sus, înaintam Procesul Verbal final de negociere al comisiei de evaluare și negociere, însoțit de anexe, întocmit de comisia de negociere și atribuire înregistrat cu nr. 154976/02.08.2018, în vederea aprobării prețurilor/ tarifelor unitare / tip de activitate pentru noile norme compuse P și în vederea aprobării prețurilor pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018.


întocmit: Ioan PopeșcmRușavăț

Având în vedere:

•    Prevederile art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Adresa nr, 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/l 6.05.2017;

•    Normele procedurale interne in vederea atribuirii către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a contrcatelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii;

•    Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul Guvernantă Corporativă;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.052017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având că autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 222/30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății Algorithm Residenrial S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.46482/08.06.2017;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

•    Hotărârea Consibului Local Sector 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residenrial S3 S.RL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are că obiect de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

•    Hotărârea Consibului Local Sector 3 nr. 341/27.07.2017 (art 2) privind numirea domnului Pânait Radu Alin în calitate de Președinte al Consibului de Administrație al societății Algorithm Residenrial S3 S.RL;

•    Contractul de lucrări nr. 8878/01,08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residenrial S3 SRL;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea

atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuți4 de lucrări inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețunlor/tarifeior unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 550/07.11.2017;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 194/04.05.2018 privind modificarea structurii prețurilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferente Contractului de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residential S3 SRL;

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

•    H.C.L.S. 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea prețurilor/tarifelor unitare/tip activitate -norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018, necesare în vederea optimizării și îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București” din cadrul contractului de execuție numărul 8878/ 01.08.2017;

•    H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, privind modificarea Anexei 2 Ia H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin H.C.L.S, 3 nr. 550/07.11.2017 și H.C.L.S. 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unoj noi categorii de lucrări;

•    Adresa nr. 331/18.07.2018 înregistrată cu nr. 133087/18.07.2018/ PS3 a societății Algorithm Residential P3 SRL prin care se propun noi categorii de lucrări pentru creșterea și uniformizarea unor finisaje interioare cu cele similare existente la clădirea veche a școlii, cu privire la obiectivul Școala Gimnazială Nicolae Labiș;

•    Memoriul justificativ al proiectantului SC Tudor Arhcons SRL anexat la adresa nr. 331/18.07.2018

•    Adresa nr. 507/18.07.2018 a SC Investiții Spații Verzi S3 SRL privind asigurarea cu apă din lacul IOR pentru unitățile de învățământ din zona perimetrală parcurilor AI. I. Cuza și Titan, anexă la adresa nr. 331.18.07.2018;

•    Raportul de specialitate nr. 136663/24.07.2018 al Direcției învățământ;

•    Referatul nr. 153504/01.08.2018 emis de către Direcția învățământ Cultură privind solicitarea aprobării negocierii prețurilor pentru categoriile de lucrări noi aprobate prin H.C.L.S. 3 nr.336/31.07.2018;

.. • Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3593/23.07.2018;

•    Invitația de participare nr. 153590/01.08.2018 adresată contractantului S.C. Algorithm Residential S3 SRL;

•    Oferta nr.355/01.08,2018 depusă de Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L înregistrată în termen la Primăria Sectorului 3 sub nr. 154452/01.08.2018, Calea Dudești, nr. 191, București;

•    Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 154510/01.08.2018;

•    Procesul verbal de evaluare și negociere a ofertei nr. 154636/02,08.2018;

încheiat astăzi 02.08.2018, data la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării ofertei de preț depuse de societatea Algorithm Residential S.R.L. pentru categoriile de lucrări noi aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, ce au fost admise în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu soluțiile constructive de modificare aprobate;

Ca urmare a acceptării, în turna negocierii, a prețurilor - norme compuse P - pentru categoriile de lucrări noi prevăzute prin notele de comandă suplimentară și a renunțării la unele categorii de lucrări, aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 336/31.07.2018, ce urmează a se executa pentru obiectivul de investiții

•„ Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă w. 89), sector 3, București” în conformitate cu procesul verbal de evaluare și negociere nr.154636/02.08.2018, valoarea obiectivului devine:

Proiectare    203.000,00 lei fără TVA

Execuție

Organizare de șantier: Dotări


TOTAL:


6.158.139,57 lei fără TVA 115.197,81 lei fora TVA 233.732,65 lei fără TVA

6.710.070,03 lei fără TVA; 7.984.983,33 lei c» TVA

Comparând, pentru obiectivul de investiții în discuție, oferta de preț totală propusă de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu valoarea stabilită prin contract cu modificările și completările ulterioare se constată o scădere a valorii totale, respectiv:

Valoarea nou ofertată este 7.984.983,33 lei cu TVA iar valoarea conform actului adițional 5 nr. 12341 î/04.073018 la contractul nr. 8878/01.08.2017 afost 8.054.240,30 lei cu TVA (conform Anexei nr. 2);

Celelalte obiective de investiții care constituie obiectul contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 cu modificările și completările ulterioare își mențin valorile stabilite prin actul adițional 5 nr. 123411/04.07.2018 conform anexelor la prezenta, cu următoarele valori:

•    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București, având o valoare totală de 7374.538,24 lei cu TVA

Proiectare    160.000,00    lei fără TVA;    •

Execuție    5.869.892,04    lei fără TVA;

Organizare de șantier    105.598,92    lei fara TVA;

Dotări    61.600,00    lei fără TVA;

*    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda

Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București, având o valoare totală de 4.927.599,74 lei cu TVA din care: Proiectare    i! 1.000,00 lei fără TVA;

Execuție    3.907.796,32 lei fără TVA;

Organizare de șantier    66.495,99 lei fora TVA;

Dotări    55.547,81 Iei fără TVA;

• Extindere Scoală Gimnaziala nr. 81, sector 3, București, având o valoare totală de 4.028.657,08 lei cu TVA, din care:

Proiectare    84.600,(X) iei fără TVA;

Execuție    3.114.681,24 lei fără TVA;

Organizare de șantier    53.919,88 iei fara TVA;

Dotări    132.225,00 lei fără TVA;

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare totala finală de 24.315.778,39 lei cu TVA, modificată față de valoarea totală stabilita anterior prin actul adițional 5 nr. 123411/04.07.2018 la contractul nr. 8878/01.08.2017 de 24385.035,36 lei cu TVA (conform Anexelor nr. 5.1 si 5.2 parii integrante din prezentul proces verbal) pentru cele 4 obiective de investiții.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces-vefbal însoțit de anexele privind valorile totale pe obiective:

Anexă nr,l - Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21) cu valoarea 6.197.090,96 lei fără TVA;

Anexa nr.2 - Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89) cu valoarea 6.710.070,03 lei fără TVA;

Anexa nr3 - Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196) cu valoarea 4.140.840,12 lei fără TVA; Anexa nr.4 - Școala Gimnazială nr. 81 cu valoarea 3.385.426,12 lei fără TVA;

Anexe nr. 5.1 si 5.2, Centralizatoare privind valoarea totală a obiectivelor care fac obiectul contractului 8878/01.08.2017 stabilită conform actului adițional 5 nr. 123411/04.07.2018 siaprezentei negocieri pentru obiectivul

„ Construire complex multifuncționalpentru activități didactice și spart la Școala Gi/rmazialâ Nicolae Labis (fostă nr. 89), sector 3, București"

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru procedura de evaluare și negociere, în 3 exemplare originale.

Președinte-Virginia Butoiu - Direcția învățământ Cultura Membru-loan Rusavăt Popescu - Direcția învățământ Cultura lK\


Membru-Gabriela Comănescu - Direcția Economică Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziții Membru- Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică


S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL:

ANEXA 1 la PV nr. 154976/02.08.2018

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala ”LIVIU REBREANU" (fosta nr. 21), Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV

Nr.

Crt.

ENUMIRE CAPITOLE DE LUCRA

Valoare obiectiv cf. AA 5 nr. 123411/04.07.2018 (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi -(leifara TVA)

Rest de executat la zi -(lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

160.000,00

152.000,00

8.000,00

160.000,00

2

EXECUȚIE

5.869.892,04

675.775,79

5.194.11645

5.869.892,04

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

105.598,92

95.039,03

10.559,89

105.598,92

4

DOTĂRI

61.600,00

0,00

61.600,00

61.600,00

TOTAL VALOARE

6.197.090,96

922.814,82

5474.276,14

6.197.090,96

TVA

1.177.44748

175.334,82

1.002.112,47

1.177.44748

TOTAL VALOARE CU TVA    |

7.374.538,24

1.098.149,64

6.276.388,61

7.374.538,24

Comisia de negociere si atribuire:    n

Președinte-Virginia Butoiu - Direcția învățământ Cultura Qk Membru-Ioan Rusavăt Popescu - Direcția învățământ Cultura    /


Membru-Gabriela Comănescu - Direcția Economică    ,

Membru ~ Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziții Membru- Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică ^7    4

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL: Reprezentant, Enache Carmen

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV

Nr.

Crt.

ENUMIRE CAPITOLE DE LUCRAI

Valoare obiectiv cf.

AA 5nr. 123411/04.07.2018 (leifaraTVA)

Valoare realizata la zi - (Iei fara TVA)

Rest de executat Ia zi -(leifaraTVA)

Valoare finala obiectiv (Iei fara TVA)

1

PROIECTARE

203.000,00

192.850,00

10.150,00

203.000,00

2

EXECUȚIE

6.216.338,70

3.994.678,56

2.163.461,01

6.158.139,57

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

115.19731

109.437,92

5.75939

115.19731

4

DOTĂRI

233.732,65

211.47732

22.254,73

233.732,65

TOTAL VALOARE

6.768.269,16

4.508.444,40

2.201.625,63

6.710.070,03

TVA

1.285.971,14

856.604,43

418.308,87

1.274.91330

TOTAL VALOARE CU TVA

8.054.24030

5.365348,83

2.619.934,50

7.984.98333

Comisia de negociere si atribuire:


Președinte- Virginia Butoiu-Directia Invatamant Cultura Membru-Ioan Rusavăt Popescu - Direcția învățământ Culturi Membru-Gabriela Comănesci?- Direcția Economică


Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziții Membru- Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL: Reprezentant, Enache Carmen


Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "FEDERÎCO GARCIA LORCA" (fosta nr. 196) , Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV

Nr.

Crt.

ENUMIRE CAPITOLE DE LUCRAI

Valoare obiectiv cf. AA 5 nr. 123411/04.07.2018 (lei fara TVA)

Valoare realizata la zi - (Iei fara TVA)

Rest de executat la zi - (lei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (lei fara TVA)

1

PROIECTARE

111.000,00

105.450,00

5.550,00

111.000,00

2

EXECUȚIE

3.907.79632

0,00

3.907.79632

3.907.79632

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

66.495,99

0,00

66.495,99

66.495,99

4

DOTĂRI

55.547,81

0,00

55.547,81

55.547,81

TOTAL VALOARE

4.140.840,12

105.450,00

4.035.390,12

4.140.840,12

TVA

786.759,62

20.03530

766.724,12

786.759,62

TOTAL VALOARE CV TVA

4.927.599,74

125.485,50

4.802.114,24

4.927.599,74

Comisia de negociere si atribuire:


Președinte-Virginia Butoiu - Direcția învățământ Cultura Membru-Ioan Rusavăt Popescu - Direcția învățământ Cui Membru-Gabriela Comănescu - Direcția Economică

Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții șȚAchiziții Membru- Irina Valentina Vasile - Direcția Juridică

S.C. ALGOR1THM RES1DENTIAL S3 SRL: Reprezentant, Enache Carmen

Extindere Școala Gimnaziala nr.81 , Sector 3 - București

CENTRALIZATORUL VALORILOR PE OBIECTIV ȘCOALA GIMNAZIALA Nr.81

Nr.

Crt

ENUMIRE CAPITOLE DE LUCRAI

Valoare obiectiv cf. AA 5 nr. 123411/04.07.2018 (iei fara TVA)

Valoare realizata ia zi -(lei fara TVA)

Rest de executat la zi -(iei fara TVA)

Valoare finala obiectiv (Iei fara TVA)

1

1

PROIECTARE

84.600,00

80.370,00

4.230,00

84.600,00

2

EXECUȚIE

3.114.681,24

0,00

3.114.681,24

3.114.68134

3

ORGANIZAREA DE ȘANTIER

53.919,88

0,00

53.919,88

53.919,88

4

DOTĂRI

132.225,00

0,00

132.225,00

132.225,00

TOTAL VALOARE

3.385.426,12

80.370,00

3.305.056,12

3.385.426,12

TVA

643.23036

15.27030

627.960,66

643.230,96

TOTAL VALOARE CU TVA

4.028.657,08

95.640,30

3.933.016,78

4.028.657,08

Comisia de negociere si atribuire:

Președinte-Virginia Butoiu - Direcția învățământ Cultura _ Membru-Ioan Rusavăt Popescu - Direcția InvățământCultura Membru-Gabriela Comănescu - Direcția Economică Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziții Membru- Irina Valentina Vasiie - Direcția Juridică


S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL: Reprezentant, Enache

Anexa 5.1 la PV nr. 154976/02.08.2018

CENTRALIZATOR

Nr.

Crt.

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare proiectare (LEI fara TVA)

Valoare Constructii-

InstalatiH-Ecbipamente si utilaje+Probe si teste (LEI fara TVA)

Organizare de șantier (LEI faraTVA)

Valoare Dotări (LEI fara TVA)

Valoare totala (LEI fara TVA)

Valoare totala TVA LEI

Valoare totala (LEI cu TVA)

1

Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta 21

160.000,00

5.869.892,04

105.598,92

61.600,00

6.197.090,96

1.177.44738

7374.53834

2

Școala Gimnaziala Nicolae Labls

203.000,00

6.158.13937

115.197,81

233.732,65

6.710.070,03

1.274,91330

7.984.98333

3

Școala Gimnaziala F.G.Lorca

111.000,00

3.907.79632

66.495,99

55.547,81

4,140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

4

Școala Gimnaziala Nr. 81

84,600,00

3,114.68134

53.919,88

132.225,00

3.385.426,12

643,230,96

4.028.657,08

TOTAL GENERAL

558.600,00|    19.050.509,17

341.212,60

483.105,46

20.433.427,23

3.882351,16

24315.77839

Comisia de negociere si atribuire;


Președinte -Butoiu Virginia Direcția învatamant Cultura


Metnbru-loan Rusavăt Popescu - Direcția învățământ Cultura Membru-Gabriela Comănescu - Direcția Economică Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția Investiții și Achiziții Membru- Irina Valentina Vasile - Direcția JuridicăCENTRALIZATOR

Nr.

Crt.

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare proiectare (LEI fara TVA)

Valoare Constructii-InstaJatii+Echipamente si utilaje+Probe si teste

(LEI fara TVA)

Organizare de șantier (LEI faraTVA)

Valoare Dotări (LEI fiara TVA)

Valoare totala (LEI fara TVA)

Valoare totala TVA LEI

Valoare totala (LEI cu TVA)

1

Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta 21

160.000,00

5.869.892,04

105.598,92

61.600,00

6.197,090,96

1.1774473»

7374.538,24

2

Școala Gimnaziala Nicolae Labis

203.000,00

6.158.139,57

115.19731

233.732,65

6.710.070,03

1.274.91330

7.984.98333

3

Școala Gimnaziala E.G.Lorca

111.000,00

3.907.79632

66.495,99

55.54731

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

4

Școala Gimnaziala Nr. 81

84.600,00

3.114.681,24

53.91938

132.225,00

3.385.426,12

643.230,96

4.028.657,08

TOTAL GENERAL

558.600,00

19.050.509,17

341.212,60

483.105,46

20.433.427,23

3.882.351,16

24.315.778391

S.C. ALGOR1THM RESIDENTIAL S3 SRL: Reprezentant, Enache Carmen

Operator economic

S.C. 4LGORITHM RESIDENTI.AL S .1 SRL

ANEXA CENTRALIZATOARE DEFALCATA PE CATEGORII DE LUCRĂRI

Nr.

Crt

Denumire obiectiv

Valoare

arhitectura tar* TVA

Valoare rezistenta fara TVA

Valoare

HV AC fora TVA

Valoare instalării electrice fora TVA

Valoare fosta tarii electrice Gospodărie de apa fora TVA

Valoare fosta larii curent! slabi fora TVA

Valoare instalații sanitare fon TVA

Valoare

instalării

sanitare

Gospodărie

de apa fora

TVA

Valoare execnrie fora TVA

Valoare proiectare fora TVA

Valoare organizare de șantier fora TVA

Valoare C+M fort TVA (execuție + organizare de șantier)

Vsteorc echipamente si utilaje fora TVA

Valoare dotări fora TVA

Valoare probe al teste fora TVA

Valoare totala fora tva

Valoare TVA

Valoare totala cu TV A

1

ȘCOALA NR. 21

1.975.166^5

1.558.957,11

138.97532

1.402.198,04

42.90030

103.956,21

223.103,81

29.990,78

5.475248,52

160,000,00

105398,92

5.580,847,44

394.643,52

61.600,00

6.197.090,96

1,177,447.28

7.374338,24

2

ȘCOALA NR, 81

99S.474.92

865.148,92

136,38632

371.190,66

42.726,11

117.64033

204,67433

39391,30

2.772.633,29

84.600,00

53.91988

2,826.553.17

342.04785

132.225,00

3.385.426,12

6432230,96

4.028.657,08

3

ȘCOALA NR. 89

2.811.16032

2.074.419,25

378.4443»

280.623,29

10372,03

157384,09

260.491,49

0,00

5,773.494,95

203.000,00

115.19781

5.888892,76

384.644,62

233.732,65

6.710.070,03

1374.91330

7.984.983,33

4

ȘCOALA NR. 196

1.261.559.11

1.080.385.74

130,496,67

394340,94

43,598.07

144.78836

223.690,13

32.994,22

3,311.83333

111.000,00    66.495,99

3.378.34932

595.943.09

55.547,81

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

■V

TOTAL GENERA

7.EM336LW

5.578.911,02

58430238

234833233

139396,71

524369,19

911339,75

10237630

17333329,98

558.600,00

34131280

1737484238

1,717379,18

483.10586

0,00

20.433.42733

3.882351.16

24.315.7783?

OBSERVAȚIE: Preturile pe categorii de lucrări - Norme compuse P - sunt conform celor din oferta depusa cu nr.355/01.08.203 8


TORULUi


SîiWp WXțMmAkt SJiWîa MKCTQ» EXECUTrv âSΫM& l«iâ»    smSW of fetpgfe

U'“;U


i rcvU’xsî-' 60WâW»,

18»&-2OΫ tsfcfe®a^^S®&î«A.


,    Sosea uă S?ihăt Sraw nr, 42S. sector 3, 0303518, gucufoșit ww^nraarie^ro

Be


155400/02.08.2018


Către:fio fit

Cabinet Primar

în vederea supunerii spre aprob, propunerea de inițiere de către Primarul


> privind aprobarea prețurilor/tari compuse P, aprobate prin HCLS3 nr.3 creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente Ia corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017


p de activitate - norme 2018, necesare în vederea


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Cultura Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Proces verbal final de negociere

Anexă: Anexa 1,2, 3,4, 5 si 6întocmit: Popescu Rusaftăt Ioan

T

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1