Hotărârea nr. 343/2018

HCLS3 nr.343 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractului având ca obiect ” Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 156653/CP/03.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 155484/.02.08.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gesionarea Relațiilor cu Comunitatea;

-    Procesul verbal nr.l54826/CP/02.08.2018 al Comisiei de negociere și atribuire și Anexa 1 la acest proces verbal;

-    HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    HLCS3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS3 nr. 299/17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect “Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

-    Adresa nr. 155500/02.08.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gesionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare;:

Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile/tarifele rezultate în urma procesului-verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzută în anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre*

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”, având următoarea valoare:

- Prețul final este de 36.749.725,79 lei exclusiv TVA, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Art 3. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gesionarea Relațiilor cu Comunitatea, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVANR. 343 DIN 07.08.2018

încheiat astăzi 02.08.2018, între

•    Pompiliu Ioan Wan Buzduga - Președinte

•    Mihai Boțea - Membru

•    Constanța Ilie - Membru

•    Irina Valentina Vasile - Membru

•    Cristina Șerban - Membru

constituiți în Comisia de negociere și atribuire în baza Dispoziției 3591/23.07.2018 și dna. Cristinela GROSU, în calitate de Director General Adjunct al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. (conform împuternicire FN/02.08.2018), care s-au întrunit în vederea negocierii prețurilor finale pentru contractul de lucrări având ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții «Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”.

Având în vedere:

-    Prevederile art. 31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCL S3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Normele procedurale interne nr. 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCL S3 nr. 355/ 25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    HCL S3 nr. 482/ 12.10.2017 privind completarea Actului Constitutiv al Societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.;

-    HCL S3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.;

-    Actualizarea Studiului de Fezabilitate nr. SYN14.06.2018.1/14.06.2018, înregistrat cu nr. 110318/PS3/14.06.2018;

-    Avizul CTE nr. 307CTE/15.06.2018 privind aprobarea proiectului „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității” înregistrat cu nr. 110970/PS3/15.06.2018;

-    Avizul CTE nr. 394CTE/12.07.2018 privind aprobarea proiectului „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității” înregistrat cu nr. 129262/PS3/13.07.2018;

-    Anunțul de intenție nr. 371/ 06.07.2018 al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înregistrat cu nr. 124894/PS3/06.07.2018;

-    HCL S3 nr. 234/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiecituvului de investiții „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”;

-    HCL S3 nr. 299/17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții «Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»”;

-    Referatul nr. 133369/19.07.2018, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitate, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Invitația de participare nr. 135945/23.07.2018;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 3591/23.07.2018;

-    Oferta depusă de S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 139639/PS3/ 27.07.2018;

-    H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

-    Procesul verbal de deschidere al ofertei nr. 139792/27.07.2018;

-    Procesul verbal de evaluare a documentelor de calificare nr. 141091/30.07.2018 (cu anexă);

-    Procesul verbal de evaluare a ofertei tehnice și financiar nr. 154511/01.08.2018;

-    Invitația la negociere nr. 154514/01.08.2018.

în urma procesului de evaluare a ofertei tehnice, Comisia a constatat că ofertantul a propus, prin oferta tehnică înaintată, produse echivalente sau superioare calitativ din punct de vedere tehnic, după cum reiese din fișele tehnice. Fișele tehnice sunt însoțite de specificațiile producătorilor, pe baza cărora s-au verificat informațiile cuprinse în Anexa nr. 2 la Procesul Verbal nr. 154511/01.08.2018.

în urma negocierii se stabilesc ca prețuri finale, valorile înscrise în coloana finală din Anexa 1 a prezentului proces verbal.

Ședința de negociere:

-    Prin HCL S3 nr. 234/18.06.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, indicatori care au stat la baza elaborării ofertei financiare înaintate de către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, iar prin HCL S3 nr. 299/17.07.2018 au fost aprobate modelul de contract, caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

-    Valoarea indicatorilor ofertați este mai mică decât valoarea aprobată prin HCL S3 nr. 234/18.06.2018, așa cum este consemnat în Anexa nr. 3 a Procesului verbal nr. 154511/01.08.2018.

-    în ceea ce privește diferențele de prețuri din devize, acestea rezultă din faptul că ofertantul și-a fundamentat oferta prin prețurile negociate cu producătorii/fumizorii de produse și servicii din piață, iar prețurile estimate de către Autoritatea Contractantă sunt cele prevăzute în „Actualizarea Studiului de Fezabilitate” - nr. document SYN14.06.2018.1/14.06.2018, înregistrat cu nr. 110318/PS3/14.06.2018. Prin documentația de atribuire, Ofertantul a avut la dispoziție un formular în care au fost identificate doarreperele de ofertat, cu cerința de a respecta încadrare în valorea indicatorilor aprobați prin HCL S3 nr. 234/18.06.2018.

- Oferta financiară depusa respectă instrucțiunile de ofertare după cum urmează, conform tabelului de mai jos:

OFERTĂ S.C. INTERNET Șl TEHNOLOGIE SECTOR 3 S.R.L.

Lei/fără TVA

Estimat

Categorie

financiara

Securitat

e

Electrice

Comunica

fii

Deviz

general

TOTAL, exclusiv TVA

Total exclusiv

TVA

Proiectare + Servicii Tehnice

113,050.0

0

109,725.

00

241,442.5

0

235,125.00

699,342.50

720,853.98

Furnizare

echipamente

/utilaje

-

102,358.

57

4,785,795

.80

11,521,934.

76

16,410,089.13

16,418,762.21

Construcții/mon taj si materiale

2,451,732

.18

3,660,41

5.41

10,921,67

5.26

2,606,471.3

1

19,640,294.16

20,322,831.26

Total General (exclusiv TVA)

2,564,782

.18

3,872,49

8.98

15,948,91

3.56

14,363,531.

07

36,749,725.79

37,462,447.45


Indicator aprobat, lei, faraTVA

Categoria

financiară

2,559,170.7

9

Proiectare +

servicii

tehnice

16,418,762.

21

Furnizare echipament e/ utilaje

20,322,831.

26

Construcții/ montaj si materiale

834,966.00

Cheltuieli

neprevăzut

e

40,135,730.

26


Comisia a constatat că nu există neclarități și neconformitați.

Concluzii:

Comisia hotărăște că oferta tehnică și financiară a S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. este admisă.

Comisia de negociere și atribuire stabilește ca prețuri finale, valorile înscrise în coloana finală din Anexa 1 a prezentului proces verbal, și acceptă oferta depusă de către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cu valoarea totală de 36.749.725,79 lei, exclusiv TVA, care se încadrează în valoarea totală aprobată și angajată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru atribuirea în baza Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale, unul pentru Autoritatea contractantă, iar un altul pentru Ofertant.Reprezentant

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

DirectorGeneral Cristinela GI


ȘEDINȚA

Anexa 1 la    02.08.2018

DEVIZ GENERAI privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Nr.crt

1    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de chefaiielî

OFERTĂ

Estimare

Prețuri finale cunfar nngaurre

Cacitalull- Cheltuieli pentru obtihereasiamenajarea terenului

Valoare [lei, fără TVA)

Cantitate

Valoare {tei, fiii TVA)

CantHelr

- Iei

1.1

Obținerea terenului

-lei

\ lef

- Irl

1.2

Amenajarea terenului

- kî

- lei

- Irl

1.3

Amenajări pentni protecția mediului si aducerea in starea initbb

56/400.00 ki

92,774I»lei

56,400lOO lei

Total Capîtot 1

56,400.00 lei

92,774.00 teî

56,40000 lei

Capitolul 2 ■ Oieltuieli pir. «sie. utilităților necesare obiectivului

2.1

Racordarea la utfVtati energie electrică, racordare a circuitelor electrice la rețeaua LEA/LES din apropierea amplasamentelor de monitorizare

Ier

- tei

- lei

TotalO

iprtol 2

- ki

- lei

- lei

Capitalii 13sOieituîeiit>entni3sra3ectare si asistente tehnica

3.1

Studii de teren (topografice pentru realizare construcții /săpături)

Ies

- lei

3*2

Taxe pentru Avfete de Racordare / Amplasament Electrica

■'■■■■ - lei

- lei

33

Expertizare tehnica

- lei

- lei

3.4

Certificarea performantei energetice

-lei

- lei

33

Proiectare si inginerie

464,21730 leî

«6S,72S.48fei

464,217.50 1»

33.3.

Studiu de fezabilitate

’ lei

- bei

33.4.

Documentațiile tehnice in vederea obținerii acordurilor

- lei

124,317.16 tei

- lei

333.

Verificarea tehn ica de calitate a Proiectului Tehnic

- tel

13,916.10 tei

- lei

333.

Proiect tehnic - Detalii de execuție

464,217 50 iei

377,492.22 lei

464,717.50 Lei

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

- lei

lei

3.6

Cheltuielile aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

- lei

:    ■ - iei

■ lei

3.7

Consultanta

- lei

- Lei

3.7.1

Managementul de proiect

lei

- tei

- lei

3.7.2

Auditul Financiar

- lei

- la

3-8

Asistenta tehnica

163,875.00 lei

162354^0î«J

163,875.00 lei

33.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului, proîectanti de specialitate pe perioada execuției investiției

163*875.00 Ier

:■    162354.50tei

163,875*00 lei

33.2

Dtrigentîe de șantier

- tei

lei

TotalCa

pfto13

628,09230 tel

628,079.98JeI

626,092.50 lei

4.1

Gmstrucrii si înstabtîf

21,921,97712 lei

Lupsum

18304,610.20 tel

lupsum

21^21,97/.22 lei

4.4*1

BSrSi ari instalații sisteme de securitate si amenajare dispecerat

2,451,732.18 tei

1

2,176387.79 teî

1

2,451,732*18 lei

4.4.4

intrări instalam electrice . .

3,762,773.98 tei

1

3,429,552.52 tel

1

3ț76%773.9tt lei

4.4.2

Lucrări instalații de comunicații si Infrastructură de transport

15,707,471*06 le

1

12398,169.89 lei

1

15,707^71*06 Jet

4*2

Montaj utilaje ri echipamente tehnologice

1,028,06035 tei

buc/set.

49636339 iei

buc/set.

1^)28,050*85 Jei

4.2.1

Montaj camera video pentru OV unități de învățământ, miniparcuri - tip 1, cu montaj la înălțime mica, camera panoramica

65,443*96 lei

■    167

27,11330 teî

167

65,443.96 lei

4*2*2

Montaj camera pentru OV miniparcuri și locuri de joaca - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime mica sî medie, rez. min. lOSOp/LBx

214,892*32 lei

464

75332.49 teî

464

214392*32 lei

4*2*3

Montaj camera pentru OV parcuri mari - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime mica si medie, rez. m in. 108Qp,18x

25,472.15 lei

£5

832930 tei

££

25/472.15 lei

4*2*4

Montaj camera pentru OV jocuri de interes Poli ț£a locala Sector 3 - 1ip3, camere speed dome mia. 1080p, m in. 30x, montaj la inaltime med ie si mare

34,734.75 lei

13

12,176,59 tei

7b

34,734.75 lei

4.2*5

Montaj camera pentru OV Parc A.l. Cuza'-tip 2, camere speed dome cu montaj la inallime mica si medie, rez. min* 1080p,18x

23,619.63 lei

£1

8,280.08 lei

£1

23,619.63 Jei

4*23

Montaj camera pentru OV Parc Titan - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica si medie, rez. min* 1080p,18x

23,15630 lei

£0

8,117.73 lei

£U

23456.50 lei

4-2*7

Montaj camera pentru OV Parcări și zone vulnerabile - tip3, camere speed dome min. 1080p, min. 30x, montai la inaltime medie si mare

109,298.68 lei

236

38,31536 tei

296

109,298^8 ki

4*23

Instalare suport montaj camera pentru stâlp sau perete, accesorii de montaj

65,978.82 lei

1,098

50,937.93 Tei i

3,098

65478*8? lei

4.23

Inst. server de vizualizare si stocare aplicație video tip VMS

33,79950 lei

10

33553.76 tei

10

33,799.50 ki

4.2.10

Inst. server de management aplicație video VMS

11,266.52 lei

4

e ?■: 13,471.31 lei;

4

1146652 kJ

4.2.11

Inst server pentru a pltcatii speciale ri analiza video

6,985.24 lei

2

2

6,985.24 ki

4.2-12

Inst. unitate de stocare tip SAN, 2 controllere de baza sî extensii tip storage endostire,cu o capacitate bruta de min. 2400TB

37,050.00 lei

1

38,114.65 tei

1

37,05040 ki

4.2.13

Instalare monitor profesional pentru sistem video wall monitor profesional tip L£D cu diagonala mm* 55"

20,520.00 ki

36

20,874.15 tei

36

70,52000 ki

4.2.14

Instalare unitate de control video-wall, cu intrări si ieșiri pentru semnale audio-video, perete monitoare

15,200.00 tei

4

1653033 tei

1540000 ld

4.2.15

Instalare stand special sistem video-wall,stand profesional de podea pentru videowalli de tipul 3x3

16,910*00 Ier

4

16,030.33 iei

■B':4

1641000 kl

4.2.16

Instalare accesorii si conectka sistem video-wall, DVL/HDMI/DP și cabluri aferente, extender video active (E+R), echipament KVM

6,43625 Ier

1

10205.14 tei

6,436,25 |ri

4.2.17

Inst. unitate operator PC tip 1, monitoare de vizualizate operator, dotat cu 2 buc. 24" TFT tCD

4,137.26 lei

2

3,15452 tei

4,137.26 lei

4.2.18

Inst. unitate operator PC tip 2, monitoare de vizualizare operator, dotat cu 2 buc. 24" TFT 1£D

5,434.00 lei

4

4,17453 tei

5^43400 lei

4*2.19

Instalare si configura re sw* agregare dispecerat, mth.24 porturi 100/1000, min* 4 porturi 10GB

20,383*68 lei

4

14,22535 tei

20,38X68 Ln

4.2.20

Instalare si configurare sw. agregare datacenter - SAN Connection Blade lGGbps 5 witch

18,525*00 lei

4

4

18425*00 lef

4.2.21

Instalare UPS Dispecerat/Datacenter, putere min. 8 kVA, input 4OQV, 3PH

14,39003 lei

8

|K:?iîSfti:^S^59932leiȘ

8

14,399-88 tel

4.2.22

Instalare sistem climatizare redundant țip inverter, putere mîn* 18000 BTU pentru datacenter -lset/2buc.

22,206*26 lei

1

3,494.49 tei

1

72,206*26 Lri

4.2.23

Instalare sistem climatizare redundant tip inverter, putere min* 24000 BTU pentru dispecerat -lset./2buc*

1,310*40 lei

1

2,705.91 tei

1

1,310*40 lei

4.2.24

Instalare rack echipamente dispecerat 13" / 24U 800X1000,800kg cu accesorii si monitorizare prin protocol SNMP

6,84000 kJ

2

6,95856 tei

2

644000 kl

4.2.25

Instalare rack echipamente datacenter 196 / 42U1000X1200, ISOGfcg cu accesorii si monitorizare prin protocol SNMP

10,260*00 tei

3

9,277.40 lei

3

10,260.00 ki

4.2.26

Monta j shefter (container) pentru tefecomunkatf/datacenter, complet echipat

l5^2110tei

1

13,916.10 tei

1

35,521-10 lei

4.2.27

Montaj sî programare apficatx software, active necorporale

198,288*75 tei

1

7;77ii<::?i?<:i>23il935dlhii

1

196,288.75 lei

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

12^93^95.43 tei

buc*/set*

17,290,25636 tei

bucjaet.

12^93,295*43 îd

4.3.1

Camera video pentru OV unități de învățământ, miniparcuri - tip 1, cu montaj la inaltime mica, camera panoramica

848,640.55 tei

167

1,195563.03 tei

187

848,640-56 ki

4.3.2

Camera video pentru OV miniparcuri și locuri de joacă - tip 2, camere speed dome cu montaj la naltime mica si medie, rez. min. 1080p,18x

2,232,577.76 tei

464

4,61331837 tei

464

2^32^77*76 lei

4.3,3

Camera video pentru OV parcuri mari - tip 2, camere speed dome cu montaj la inaltime mica sî medie, rez. min. 1090p,18x

264,637.45 tei

55

546525.42 iei

SS

264,637.45 ki

43.4

Camera video pentru OV locuri de interes PoBția locală Sector 3 - tip3, camere speed dome mito 1080p, min. 30x, montaj la inaltime medie si mare

360,869.25 tei

75

873,931.08 lei

75

36Q.8G9.25 kl

4.33

Camera video pentru OV Parc A.L Cuza -tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime mica sî medie, rez. min. 1080p,18x

245,391*09 lei

51

507356.30 tei

£1

245,391.09 ki

4.3,6

Camera video pentru OVParcTitan - tip 2, camere speed dome cu montaj ta inaltime mica si medie, rez, min* 1080p,18x

240,579*50 lei

50

497,114.02 tei

50

240,579.50 ki

43.7

Camera video pentru OV Parcări și zone vulnerabile - tîp3, camere speed dome min. IGSOp, min.

30x, montaj Ea inaltime medie si mare

1,135,535.24 teî

236

:    2,749,969.80 tei

236

U 35,535.74 ki

43.8

Suport montaj camera pentru stâlp, accesorii de montaj

251,925*12 tei

1,098

• •    492,35162tei

1JW8 <

253,925.12 ki

4.3*9

Server de vizualizare si stocare aplicație video tip VMS (înregistrare si vizualizare Bve)

672,982.40 lei

10

547,366.60 tei

672,98240 ki

4,3.10

Server de m a nagement aplicație video VMS (management si baze de date)

269,192.96 lei

4

218,946.64 tei

. .. ^

269,192*96 lei

4,3.11

Server pentru aplicații speciale st analiza wdeo

273/484.58 tei

2

’-246314*97ki

:-2'-

273^484*58 ki

4.3.12

Unitate de stocare tipSAN, 2 controllere de beta si extensii tip storage enclosure,cu o capacitate bruta de min* 2400TB

2,737,638.75Jh

1

2.412,124*00 lei

1

2,737,638.75 lei

4.3.13

Monitor profesional pentru sistem video watl, monitor profesional tip LCD cu diagonala mirt. 55"

493,420,68 lei

36

684,672*12 fef

36

493,420.68 lei

43.14

Unitate de control video-wall, ai intrări si Ieșiri pentru semnate audio-video, perete monitoare

937,933.12 lei

4

361818.60 lei

4

937,933.12 lei

4*3*15

Stand special sistem video-wa listând professfemal de podea pentru videowalll de tipul 3x3

75,240*00 iei

■■ 4.

75,208,79 fci

4

7524000 lei

4*3*16

Accesorii si conectica sistem video-wall, DVf/HDMI/DP și cabluri aferente, extender video active (E+R), echipament KVM

21375.00 lei

1

23,734*68 lei

1

21.37500 lei

4*3.17

Unitate operator PCtip lr monitoare de vizualizare operator, dotat cu 2 buc* 24" TFT LCD

59,738,86 lei

2 .

42,830*66 lei

■ "2-.

59,738216 lei

4*3.18

Unitate operator PC tip 2, monitoare de vizualizare operator, dotat cu 2 buc* 24" TFT LCD

139*00196 lei

4

81641*12 lei

■ • :<

139,00196 Jei

4.3.19

Swtțdi de agregare dispecerat, min.24 porturi 100/1000, min. 4 porturi 10GB cu set 4 cabluri QSFR+ copper cabte 2/3ml {2 buc.)

359*069,76 lei

4

183,40183 lei

■. 4 ■. ■

353,069.7b lei

4.3*20

Switeh de agregare datacenter- SAR Connecrion Blade 16Gbps cu set 16 cabluri SFR+ Direct attach cable twinax 2/3m) (2 buc.)

251240.84 fel

4

396,70162 lei

■ :.4 -- ■

251,240.84 Jei

4,3*21

UPS Dispecerat/Datacenter, putere min. 8 kVA, input 4O0V, 3PH

173,724.00 lei

8

175,033*61 lei

■ ■/■a

173,724.00 lei

4*3*22

Sistem climatizare redundant tip inverter, putere min. 18000 BTU pentru datacenter -lset,/2buc, {Profesional, 32*6 KW radre)

206,614.80 tei

1

20,162.88 iei

i

206,614.80 lei

4*3-23

Sistem climatizare redundant tip inverter, putere min. 24000 BTU pentru dispecerat -lset./2buc,

12,504.00 lei

1

23,142.98 Jei

.: :i ■

12,504*00 lei

4.3,24

Dulap rack echipamente dispecerat 19,r / 24U 800X1000, BOOkg cu accesorii si monitorizare prin protocol SN MP

115674)4 lei

2

15,77138 lei j

7

11,56704 lei

4.3.25

Dulap rack echipamente datacenter 19"/ 42U 3000X1200, iSDGkg cu accesorii si monitorizare prin protocol SNMR

25,566.66 lei

3

21,569.96 lei

:'/.3 . •

25,56606 lei

4.3.26

Shelter (corrtainer) pentru telecomunicații, datacenter/eomptet echipat

292,844*05 lei

1

293.7M.33to

'•-.t-•••••':

292*844*05 fef

4.4.

Utîaie, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente de transport

- lei

■ ■

- lei

4.5

Dotări

21,41400 lei

btiCu/setr

1S,750.0C1m

buc./set.

21,4)400 Id

4.5.1

Mobilier pentru dispecerat operatori, inclusiv scaune ergonomke

:    16,387.50 tei

1

■■■/: 13.S00.IXJ Ici

1638750 lei

4*5.2

Iluminat specific pentru dtspcerat operatori

5,026.501«

1

2,250.00iei

5076.50 ld

4.6

Active necorporale

357,985*79 lei

boc*/$et*

buc*/sei

357,985*79 ltf

4*6.1

Licența Baze de date complexe (SQL)

18,287.50 lei

2

.. 16.235.45to

-.2-••• ■:■■■■

Ut.787.5D Jet

4.6.2

Licența sistem de operare pt servere (indus in echipament)

- lei

16

lei:

- Jd

4.6.3

Licența sistem de operare termina) OP {Inclus in echipament)

- lei

5

- lei

4.6.4

Licența set apBcatil C0T5 (Oftice, documente, etc.}

4,963.75 lei

5

4,406*77lei

4,963.75 lei

4*6.5

Licența antivirus servere sî unitari PC pentru 5 dienti

5,114.76 lei

21

21

5,114.7E lei

4.6.6

Licența NMS pentru managementul echipamentelor de rețea (40 de echipamente/noduri de rețea cu suport indus pentru 3 ani)

329,619.78 lei

1

94,072.84 iei

379,639,78

5.1 i

35^22,733.29 lei

3S.231.33S.47to

35,9??,733.79 lei

Organizare de șantier

7125000 lei

73,25000 tri

5.1.2.(Cheltuieli conexe organizară șantierului

7125000 lei

< /; 440J67£30 fe

7J 25000 lei

5.2 Icomtsfoarte, cote, taxe, castul creditului

- lei

- lei

5.3 IChettuteli diverse si neprevăzute

- lei

- Eei

««Sa

cjprtsfui

71,25000 lei

<:■.<;44o,676*501ei

71,25000 lei

■b • Oieltufeli pentru probe tehnologice si teste si arcUire 1» fcriricJ ic iniT    ..........

6.1    | Pregătire» fin «malului de exploatare

71,250.00 lei

6958O5O4«

7) ,7 5000 lei

lbtal Capitol 6

71,250.00 lei

73,25000 lei

TOTAL GENERAL

36>749,725*79 Vei

37,461447*45 lei

36,749,725.79 Jei

Din care C+M

23*006,438.07 lei

.?■18^00^73*79W

73006,43807 lei

Nr.crt

|    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

OFERTĂ

ESTIMARE

Prețuri finale contor negociere

Capitolul i

Cheltuieli pentru obținerea si ameriajaiea terenului

Valoare (lei.fărăTVA)

Cantitate

Valoare {tel, fără TVA)

Cantitate

Total Capitol 1

lei

0.00 lei

lei

Capitolul 2 - Cheltuieli ptr. asig. utllitatilar necesare obiectivului

2*1

Racordarea la utiiitati energie electrici, racordare a circuitelor electrice la rețeaua LEA/LES din apropierea amplasamentelor de monitorizare, stații de autobuz - 800 set./buc.

- lei

0.00 te

ki

Total Capitol 2

- lei

0.00 lei

lei

Capitolui3

Oreituieg pentru proiectare si asistenta tehnica

3.2

Taxe pentru Avize de Racordare / Amplasament Electrica

- iei

0.00 lei

* lei

3.3

Expertizare tehnica

- iei

0.00 lei

~ lei

3S

Proiectare si inginerie

113,0501» lei

13,916.10 lei

113,05030 lei

3.5.4,

Documentațiile tehnice în vederea obținerii acordurilor

- iei

O.OOlei

lei

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic - detalii de execuție

’ fel

. ••••: ■■■■ O.OOlei

lei

3.5.6.

Proiect tehnic - Detalii de execuție

113,050.00lei

13,916.10 ie

113,050.00 lei

Total Capitol 3

113,050.00 lei

13316.10 lei

113350.00 Ici

4.1.

4,1.4 Instalații

buc./set

buc./set

4.1.1

Lucrare infrastructura de date si rețelrstica pentru dispecerat, instalare si montaj accesorii rețea locala de date pentru operatori (conectîca, trasee de cablu, prize, etc.)

8,215.44 te

1

4,574.40 ieî

8.715.44 ie.

4.1.2

Sistem de podea tehnologica pentru dispecerat

19,000.00 le

1

18,297.60 lei

j9.rrno.no i*

4.1.3

Protecții antiseismice pentru datacenter - sheiter comunicații

6,451.90 le

1

<■:■■■ ■■.■;20,127.36 lei

G/45Î.9D k

4.1.4

Sistem control acces pentru Dispecerat si Datacenter (sheiter)

7,993.19 le

1

1

7.993.19 le

4.13

Sistem arttiefractîe pentru Dispecerat si Datacenter (sheiter)

4,286.09 le

1

1

4,286.09 le

4.1.6

Sistem de supraveghere video TVCI pentru Dispecerat sî Datacenter (sheiter)

17,394.93 Ie

1

■.■..■■.■■10,063',68;feț

1

17,394.93 k

4.1.7

Sistem detecție si avertizare la incendiu pentru Dispecerat si Datacenter (sheiter)

6,920.07 ie

1

::<:3;233321eț

1

6,970.07 le

4.1.8

Sistem de stingere cu gaz inert Dataceiiter (sheiter)

50;275.35 le

1

1

50,775.35 k

Total 4.1

120,536.97 lei

??^:?i<::??^;143i63Ș36țlel

12D.536.97 Ieî

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

but/set

buc./set

4.2.1

Montaj console metalice galvanizate pentru extensii camere de supraveghere

4S.338.75 le

1

1

45,33875 te

4.2.2

1 nstalare stâlp metalic gaivahizat tip K4m/H3m (parc), cu accesorii de montaj

276,806.25 le

IU

IU

276,806.75 le

4.2,3

Instalare tablou metalic 300x200x100 pentru instalare convertor fibra optica - camere video parcuri

11,514.00 le

101

101

11,514.00 te

4,2.4

Montaj si programare aplicatii software, active necorporale

313,500.00 te

1100

1100

313,500.00 ld

Total 4.2

647,159.00 lei

iî;SiiSKs<^0933i43M^

647,1592» Iei

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

buc./kg.

buc./kg-

4.3.1

Confecții metalice diverse - console metalice galvanizate pentru extensii camere de supraveghere

197,550.00 le

9000

164,678.40 lei

9000

19Z.b50.00 k

4,3.2

Stâlp metalic galvanizat tip H4m, cu accesorii de montaj

17,100.00 le

10

13,723.20 tei

10

1ZJ00.00 k

43.3

Stâlp meta lic galvanizat a rtizanal (parcu ri) tip H3m, cu accesorii de montaj

230,280.00 le

101

184,805.76 tei

101

230,280.00 k

43.4

Tablou metalic 300x200x100 pentru instalare convertor fibra optica - camere video parcuri

39,579.88 le

101

64,682.02 lei

<;;y«tlS

39.5/9.88 le

Total 4.3

484,509.88 lei

42738938 tel

484,509.88 lei

4*4

Utilaje st echipamente de transport

Total 4.4

- lei

0.00 lei

- lef

4.5

Dotări

Total 4.5

- lei

030 tel

- Im

4*6

Active necorporale

4.6.1

Licența Profesionala monitorizare video (VMS)- licența Server

14,443.94 lei

1

19,018.67 lei

1

14,443.94 Ici

4.6.2

Licența Profesionala monitorizare video (VM5)- licența Canai

1,143,516.00 lei

1,100

1,131,069.68 (el

1300

1.143,516.03 tel

4.63

Licența video - wall pentru gestiunea aplicației din aplicația VMS

41,566.39 lei

1

31343.16 lei

41,56839 lei

Total 4.6

1,199,526.33 lei

3,181,63131 lei

1,199,52833 lei

Țbtaicâpffi.

* ........... .....' ......:'

2.451,732.18 lei

2,163,091.91 iei

2,451,732.18 lei

DENUMIRE OBIECT: INSTALAȚII ELECTRICE SI LUCRĂRI CONEXENr.icrt.

|    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

OFERTĂ

Estimare

Prețuri confor negociere

Capitolul!- Cheltuieli pentruobținerea sî amenajarea terenului

Valoare (tei, fără TVA)

Cantitate

Valoare (lei, fără TVA)

Cantitate

Valoare [lei, fără TVA)

Total Capitol 1

. - lei

0.00 lei

- lei

Capitolul 2 - Cheltuieli ptr, asig. utilităților necesare obiectivului

2.1

1 Racordarea la utilitati energie electrică, racordarea circuitelor electrice la rețeai

- lei

0.00 le

- lei

Total Capitol 2

- lei

0.00 le

Ici

Capîtolul3 - Cheltuieli pentru proiectare si aslstenta tebntca

3.2

Taxe pentru Avize de Racordare / Amplasament Electrica

- Iei

0.00 lei

- lei

33

Expertizare tehnica

- lei

0.00 lei

- lei

3.5

Proiectare sl inginerie

109,725.00 iei

360335.15 lei

109,725.00 lei

33.4.

Documentațiile tehnice in vederea obținerii acordurilor

- lei

7633S351e

- lei

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic - detalii de execuție

- lei

9,27740 le

lei

3.5.6.

P roiect tehnic-Detalîideexecutie

109,725.00 lei

74,219.20 le

109,72530 iei

Total Ca

îitol3

109,725-00 lei

160,035.15 lei

109,72530 lei

..... .... ...

4.1.

4.14 instalații

kmjset.

kmjset.

4.1.1

Lucrare de construcție circuite exterioare de alimentare aparente sau îngropate, i

1,611,367.10 lei

170.0

777,64800 lei

1703

1,611,367.10 Iei

4.1.2

Lucrare construcție circuite de alimentare aparente, inclusiv pregătirea pentru bn

ll,571.00lei

0.7

9,606.24 lei

0.7

11,571.00 lei

4.L3

Lucrare construcție circuite de alimentare aparente, inclusiv pregătirea pentru bn

8,407.50 ieî

0.5

6,861.60 tei

03

8,40750 lei

4.1.4

Lucrare construcție circuite de alimentare îngropate, inclusiv pregătirea pentru br

273,600.00 lei

12.0

164,678.40 lei

12.0

273,600.00 lei

Total 4.1

1,904,945.60 lei

958,79434 lei

1,904.945.60 lei

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

bucjset.

buc-/set.

4.2.1

Instalare surse de alimentare 24VACsi accesorii conexe pentru camerele video in

20,314.49 lei

731

16,71943 lei

731

20,31449 iei

4.2.2

Instalare surse tip UPS de mica capacitate conform detaliilor de execuție in tabloi

41,758.62 lei

683

31,243.15 lei

683

41,758.62 [ei:

4.2.3

Instalare generator de curent echipat complet cu motor diesel trifazat sl tablu aut

7,825.20 iei

1

5,489.28 lei

1

7,825.20 lei

4.2.4

Instalare sî PIF tablou electric complet echipat cf. PT si detalii de execuție Dîspece

22,777.20 lei

10

18,297,60 lei

10

22,77730 lei

4.2.5

Carotarț/ străpungeri in beton D50 in scările de bloc/cladiri publice si private

104,000,00 Ier

650

59,467.20 lei

650

104,000.00 Ier.

Total 43

196,675.51 let

131,216.66 lei

196,675.51 lei

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

bucjset

bucjset

4.2.1

Sursa de alimentare camere video 24VAQ/ 20 A si accesorii conexe pentru camere

144,307.80 lei

630

115,274,88 lei

630

144,30780 lei

4.2.2

Sursa de alimentare camere video 24VAC/5A si accesorii conexe pentru camereli

23,135.06 lei

101

16,170.50 lei

101

23,13536 lei

4.2.3

Sursa UPS 650VA, conform detaliilor de execuție, pentru montaj in tablourile de c

220,054.20 lei

582

591,030.78 Iei

582

270,054.20 h*i

4.2.4

Sursa UPS 1100VA, conform detaliilor de execuție, pentru montaj in tablourile de

35,792.64 Ier

48

67,447.88 lei

48

35,792.64 iei

4.2.5

Sursa UPS 1500VA, conform detaliilor de execuție, pentrumontaj iri tablourile de

23,107.50 lei

25

61,789.47 lei

25

23,107.50 lei

4.2.6

Sursa UPS 2000VA, conform detaliilor de execuție, pentru montaj rack punct de ci

44,993.20 iei

28

113322.27 lei

28

44,993.20 Ici

4.2.7

Generator de curent echipate cu motoare diesel trifazat, capacitate min. 140 kVA

99,988.32 lei

1

70,140.80 lei

1

99,9B8.3? lei

4.2.8

Tablou electric complet echipat cf. PÎSÎ detalii de execuție Dispecerat

10,260.00 lei

1

8,386,40 tei

1

10,260.00 lei

4.2.9

Tablou electric complet echipat cf. PT si detalii de execuție Datacenter

9,886.80 lei

1

12,960.80Iei

1

9.886.80 lei

4.2.10

Tablou pentru instalații electrice si infrastructura de comunicații cornplet echipat

95,760.00 lei

8

103,68640 lei

8

95,760.00 lei

4.2.11

Cabluri de energie electrica CYYF/NHXH 3x 250mm

250,29540 lei

60

219,57130 lei

60

250,295 40 lei

4.2.12

Cabluri de energie electrica CYYF/NHXH 3x l-50mm

330,022.00 lei

110

352,228.80 lei

110

330,072.00 iei

4.2.13

Accesorii de montaj pentru circuite electrice (țeava PVC / tub gofrat, alte accesori

282,723.60 iei

170

466,588.80 lei

170

282,723.60 lei

4.2.14

întrerupător automat 2P+N, 10-32 A, montat in firida de branșament

21,935.10 iei

690

23,67252 lei

690

21,935.10 lei

Total 43

1,592,261.62 lei

2,222,471.51 iei

1592361.62 let

4.4

Utilaje si echipamente de transport

4.4.1

închiriere nacela cu braț ridicător PRB pentru montaje pe stâlpi a cutiilor

66321.00 lei

700

68355.00 iei

700

66,521-00 lei

Total 4.4

6652130 tei

68,35530 let

66521.00 lei

4.5

Dotări

4.5.1

Aparatura pentru măsurat priza la pa manta, service si mente na nta

2,370.25 lei

2,250.00 Ier

2,370.25 lei

Total 4.5

2,370.25 iei

2,250.00 Iei

2370.25 lei

4.6

Active necorporale

Total 4.6

- lei

0.00 lei

- lei

3,762,773.98 lei

3,383,087.41 iei

3,762,773.98 lei

DENUMIRE OBIECT; INSTALAȚII DE COMUNICAȚII SI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DATE-.1

<?// ac oypNr.

trt,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

OFERTĂ

Estimare

Prețuri confer negociere

Capitolul 1 ~ Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Valoare (lei, fâră TVA)

Cantitate

Valoare (lei, fârăTVA)

Cantitate

Total Capitol 1

- lei

- lei

- tei

Capitolul Z - Cheltuirii ptt. asig. utilităților necesare obiectivului

2.1

Racordarea la utilitati energie electrica, racordare a circuitelor electrice la rețeaua LEA/LE5 din apropierea amplasamentelor de monitorizare, puncte de

- lei

- lei

- tel

Total Capital 2

- lei

- tei

- lei

Capitolul 3 - Oteltulell pentru proiecta re Si asistenta tehnica

3.2

Taxe pentru Avize de Racorda re / Am plasament Electrica

- lei

- lei

lei

3.3

Expertizare tehnica

- lei

- lei

- tei

3.5

Proiectare si inginerie

241,442.50 tei

291,774.23 lei

241/42.50 lei

3.5.4.

Documentațiile tehnice in vederea obținerii acordurilor

- lei

47,778.61 iei

- le:

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a Proiectului Tehnic - detalii de execuție

lei

4,638.70 lei

- Jei

3.5,5.

Proiect tehnic - Detalii de execuție

241/42.50 lei

239,356.92 tei

241,442.50 lei

Total Capitol 3

241,442.50 lei

291,774.23 lei

241/42.50 lei

Caitfe

4.1.

4.1.4 Instalații

km./set

km./set

4.1.1

Lucrare construcție infrastructura de rețea transport date pe fibra optica, in canalizatie existenta, prin suflare/tragere si testare rețea noua cu 0 lungime de 184 km, traseu existent mixt: 89 km, existent îngropat rețea metropolitana

366,947.00 lei

89

184

841,689.60 le!

184.0

366,947.00 lei

4,1,1

Lucrare construcție infrastructura de rețea transport date pe fibra optica, in canalizatie existenta, prin sufla re/tragere si testare rețea noua cu 0 lungime de 184 km. traseu existent mixt 55 km. prin circuite pozate pe caldiri si prin instituții publice

454,328,00 lei

56

454,328.00 iei

4.1.1

Lucrare construcție infrastructura de rețea transport date pe fibra optica, in canalizatie existenta, prin sufla re/tragere sr testare rețea noua cuo lungime de 184 km. traseu existent mixt: 39 km. traseu existent in parcuri (montaj, testare, mici lucrări de construcții)

160,797.00 lei

39

160,797.00 Ici

4.1.2

Lucrare construcție ca na lizatia pentru rețeaua subterana de telecomunicații; realizata cu tuburi corugate si HDPE de 63 sr 40 mm, respectiv tubele microdut la 1.1 m, sub adancimea de îngheț, cu 0 lungime de 7 km. traseu nou construit {tubeta, cutii de tragere, accesorii si manopera)

1,152,112.50 leî

7

1,024,665.60 lei

7.0

1,152,112.50 lei

4,1.3

Lucrare construcție tubulatura pentru infrastructura de rețea transport date pe fibra optica in canalizatie noua, traversări sau subtraversari drumuri, 2.7 km. traseu nou construit

747,697.50 lei

2.7

432,280.80 lei

2.7

747,697.50 Ici

4.1.4

Lucrare construcție infrastructura de rețea transport date cablu cupru tip F/FȚP, conectica terminala in cutia de conexiuni pentru swich industrial, testare rețea nivel Li si L2 cu echipamentul de PA cu 0 lungime totala de 80 km. trasee pozate (punct de acces- switch Industrial/client radio CPE)

656,962.40 lei

80

640,416.00 lei

80.0

656,962.40 lei

4.1.5:

Lucrare construcție infrastructura de rețea locala transport date, cablu cupru pentru datacenter, 10GB- inclusiv conectica

33,962.50 lei

1

32,020.80 lei

1.0

33,962.50 lei

4.1.5

Lucrare constructieretea transport date tip LAN pentru dispecerat, inclusiv conectica aferenta, 10GB - inclusiv conectica

33,962.50 Ier

1

32,020.80 tei

1.0

33,962.50 lei

Total 4.1

3,606,769.40 lei

3,003,093.60 lei

3,606,769.40 lei

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

km./set

km./set

4.2.1

TragereArașare fibra optica rn/outSM 9/125 05212 fibre, unrtube, gel filled, w/ protecție sticla, manta LSZH, trasee pozate sl parcuri

* lei

94

42,999.36 lei

94

- lei

4.2.2

Tragere/trasarefibra optica in/outSM 9/125 OS2 24 fibre, unitube, gel fi,led, w/ protecție sticla, manta LSZH, tubulatura subterana

- lei

12

10,978.56 lei

12

- ici

4.2.3

TragereArașare fibra optica in/oirt SM 9/125 OS2 96 fibre, unitube, gel filled, w/ protecție sticla, manta LSZH, tubulatura subterana

- lei

94

128,998.08 lei

94

- (ei

4.2.4

Suduri si testare cuție distribuție FO de interior, complet echipata, accepta 12 stiduri - conectori SC/ST/ FCsau 6VF-45

19,665.00 tei

.........¥.................

45

2,058.48 lei

45

19,6651» lei

4.2,5

Suduri si testare cutie joncțiuni optice etanșa pentru montaj pe perete exterior

12 suduri, 2 intrări, complet echipata

284,050,00 iei

650

29,733.60 lei

650

284,050.00 lei

4.2.6

Suduri si testare encipser cilindric etanș pt 96 suduri (4 casete], 3 int rotunde, 1 ovala, mansoane termo, complet echipat

953,205.00 tei

500

91,488.00 iei

500    :

953,205.00 lei

4.2.7

Suduri fibra optica

88,236.00 tei

3,800

86,913.60 lei

3800

88,236.00 lai

4.2,8

Montaj accesorii rețea locala de date (conectica dulap echipamente, patch panel, prize RJ45 CAT6 aplicate, cabluri de date, alte accesorii rețea de date)

3,087.50 tei

5

5,718.00 tei

*

5

3,087.50 lei

4.2.9

Montaj switch industrial punct conectare, 4-Port 10/100T + 2-Port 100/1000X

SFP Managed Switch

63,142.87 lei

343

47,070.58 lei

343

63,142.87 lei

4.2.1

0

Montaj sursa de alimentare switch 60W/24V DC Single Output Industria, DIN Rari Power Supply

8,801.38 tei

343

7,845.10 lei

343

8,801.38 lei

4.2.1

1

Montaj Mini GBIC SFP Optical Module, 1000LX10, lOkm, Single mode, Dual fiber Tx=1310, Rx=1310], LC con n. ,1G Switch Distri butie

24,927,50 lei

1,625

18,583.50 lei

1625

24,927.50 lei

4.2.1

2

Montaj Mini GBICSFP+ Pluggabie Optical Module, 10G-LR, lOkm, Single mode.

Dual fiber [Tx=131O,Rx=131O3, LC conn. (0 to 70°C), 1G Switch Colectare

1,626.04 lei

106

1,212.22 tei

106

1.626.04 iei

4.2.1

3

Montaj si configurare switch agregare puncte de colecta re PI, L2, min.24 ports FU45 IGbE, 4 ports SFP+ lOGbE

25,638:69 lei;

21

21,614.04 tel

21

25,638.69 Ici

4.2.1

4

Montaj si configurare switch agregare puncte de colectare P2, L2,48 ports RJ45 LGbE,4 ports SFP+ 10GbE,Stacking, inclusiv set ca buri 2xSFP+ Direct attach cable, fwinax. Im

14,651,28 lei 1

6

12,350.88 leî

6

14,651.28 lei

4.2.1

5

Montaj echipament de comunicație fara fir (wireless) tip Access Point AP

32,604.00 lei

48

49,403.52 lei

48

32,604.00 >ei

4.2.1

6

Montaj echipament comunicație tip switeh industrial cu posibilitatea de secu riza re/cri pta re

52,833.83 tel

287

39,385.58 lei

287

52,833.83 lei

4.2.1

7

Montaj echipa ment de comunicație fara fir (wireless) tip client CPE

201,626.11 iei

287

295,391.88 lei

287

201,626.11 lei

4.2.1

8

Montaj media converter industrial, DIN Răii Mount lO/lOO/lOOOTXPOE+to 1000X5FP

28,292.42 lei

221

25,273.56 lei

221

78,792.42 lei

4.2.1

9

Montaj sursa de alimentare media convertor 40W/24V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply

5,659.81 lei

221

5,054.71 lei

221

5,659.81 lei

4.2.2

0

Montaj cutie de conexiuni exterior min.!P55, meta), min.600x500x250, monitorizata si precabiata cf. detaliilor de execuție, complet echipata

140,484.50 lei

650

104,067.60 lei

650

140,484.50 lei

4.2.2

2

Montaj dulap rack echipamente puncte de colectare 19" / 15U 600X600,150kg cu accesorii Incluse, PDU si sisteme de ghidaj, cu sistem de monitorizare SNMP

16,672.50 lei

27

15,438.60 lei

27

16,677.50 Ici

4.2.2

3

Montaj echipament tip ODF cu 48 porturi complet echipat cu caseta de sudura, pigtail-uri, accesori suduri FO

40,755.00 lei

33

36,229.25 let

33

40,755.00 lei

Total 4.2

2,005,959.43 lei

1,077,808.69 tei

2,005,959/13 Ici

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale tu montaj

km./set

km./set

4.3.1

Fibra optica in/out SM 9/125 0S212 fibre, unitube, gel filled, w/ protecție sticla, manta LSZH

300,583.80 lei

94

300,995.52 lei

94

300,583.80 lei

4.3.2

Fibra optica in/out SM 9/125 OS2 24 fibre, unîtube, gel filled, w/ protecție sticla, manta LSZH

59,251.56 lei

12

54,892.80 lei

12

59,251.56 lei

4.3.3

Fibra optica in/out SM 9/125 OS2 96 fibre, unitube, get filled, w/ protecție sticla, manta LSZH

998,016.80 iei

94

967,485.60 lei

94

998,016.80 ;ei

4.3.4

Cutie distribuție FO de interior, complet echipata, accepta 12 suduri - conectori SC/ST/FCsau 6 VF-45)

67,806.90iei

45

3,087.72 lei

45

67,806.90 lei

4.3.5

Cutie joncțiuni optice etanșa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri, 2 intrări, complet echipata

359,554.00 lei

650

59,467.20 lei

650

359,554.00 lei

4.3.6

Encloser cilindric etanș pt 96 suduri (4 casete), 8 int rotunde, 1 ovala, mansoane terme, complet echipat

198,315.00 lei

500

205,848,00 leî

500

198,315.00 lei

4.3.7

Pigtail SC/PCSM 9/125, 0.9mm LSZH cable, 1.5 m

150,708.00 lei

3,800

86,913.60 lei

3800

150,708,00 lei

4.3.8

Patch cord SC/PC-LC/PCSM9/12S duplex 2,0mm standard ooior LSZH jacket cable,(L)lm

165,528.00 lei

1,800

164,678.40 let

1800

365,528.00 le:

4.3.9

Conector de date tip R145 pentru cabluri F/FTP Cat 6

76,110.00 lei

3,000

48,031.20 lei

3000

76.110.00 lei

4.3.1

0

Patch cord, tip caL6, conector RJ 45, dimensiune 1-3 ml

31,416.00 iei

1400

8,233.92 Iei

1200

31,416.00 lei

4.3,1

1

Accesorii rețea locala de date (conectica dulap echipamente, patch panel, prize RJ45 CAT6 aplicate, cabluri de date, alte accesorii rețea de date)

11,101.30 tei

5

6,861.60 lei

5

11,101.30 lei

4.3.1

2

Switeh industrial punct conectare, 4-Port 10/100T + 2-Port 100/1000X SFP Managed Switeh

1,030,166.20 let

343

894,340.94 iei

343

1,030,166.20 lei

4.3.1

3

Sursa de alimentare 24VDC/5A Single Output Industrial DIN Rail Power Supply

85,434.44 lei

343

104,601.28 lei

343

85,434.44 iei

4.3.1

4

Mini GBIC SFP Optica 1 Module, 1000LX10, lOkm, Single mode, Dualfiber (Tx=1310,Rx=1310), LC conn. ,1G Switeh Distribuție - lOOOMbpțs Single Mode Rugged SFP

527,868.22 lei

1,549

1625

896,963.60 iei

1625

577,868.27 lei

4.3.1

4

Mini GBIC SFP Optica) Module, 1000LX10, lOkm, Single mode. Dual fiber [Tx=13iO,Rx=1310j, LC conn, ,1G Switeh Distribuție 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class

47,477.20 lei

76

47,477.20 Ici

4.3.1

5

Mini GBIC SFP+ Pluggable Optica 1 Module, 10G-LR, lOkm, Single mode. Dual fiber [Tx=1310,Rx=1310], LCconn. (0 to 70”C), 1G Switeh Colectare - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class

46,227.80 lei

74

106

239,049.00 lei

106

46,227.80 Ici

4.3.1

5

Mini GBIC SFP+ Pluggable Optica 1 Module, 10G-LR, lOkm, Single mode, Dual fiber ITx=1310,Rx=1310], LC conn. (0 to 70"C), 1G Switeh Colectare - QSFP 40GBA5E-LR4 Tmscvr Mod, LC, lOkm, Enterprise-Class

185,814.72 lei

24

185,814.72 ici

4.3.1

5

Mini GBICSFP+ Pluggable Optica! Module, 10G-LR, lOkm,Single mode, Dualfiber [Tx=1310,Rx=1310], LC conn. (0 to 70“C), 1G Switeh Colectare - 100GBASE SR4 QSFPTransceiver, MPO, lOOm overOM4MMF

9,938.04 lei

2

9,938.04 Ici

4,3,1

5

Mini GBIC SFP+ Pluggable Optica 1 Module, 10G-LR, lOkm, Single mode, Dualfiber [Tx=1310,Rx=1310], LCconn. (0 to 70”C), 1G Switeh Colectare - 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, lOkm over SMF

96,825.00 lei

6

96,825.00 lei

4.3.1

6

Switeh agregare puncte de colectare PI, L2, min. 24 porțs RJ45 lGbE, 4 ports SFP+lOGbE

217,330.89 lei

21

69/485.14 lei

21

217,330.89 Ici

4.3.1

7

Switeh agregare puncte de colectare P2, L2,48 ports RJ45 lGbE,4 ports SFP+ 10GbE,Stacking, inclusiv set caburi 2xSFP+ Direct attach cable, Twinax. Im

406,232.82 lei

6

212,252.16 lei

6

406,232.82 lei

4.3.1

8

Echipament de comunicație fara fir (wireless) tip Access Point AP

1,588,475,52 lei

48

1,061,260.80 lei

48

1,588/475.52 lei

4.3.1

9

Echipament comunicație tip switeh industrial cu posibilitatea de securiza re/cripta re

928,531.10 lei

287

748,326.10 lei

287

928,S31.30iei

4.3.2

0

Echipament de comunicație fara fir (wireless) tip client CPE

581,809,27 lei

287

743,949.92 lei

287

581,809.27 Ici

4.3.2

1

Media Converter Industrial, DIN Rail Mount 10/100/100OTX POE+to ÎOOOX SFP

357,184.62 lei

221

391,908.67 lei

221

357,184.62 lei

4.3.2

2

Sursa de alimentare 40W/24V DC Single Output Industrial DIN Răii PowerSuppîy

41,760.16 lei

221

67,396.16 lei

221

41,760.3 6 lei

4.3.2

3

Cutie de conexiuni exterior min.lP55, metal, min.500x400x250, monitorizata si precabiata cf. detaliilor de execuție, complet echipata

990,203.50 leî

650

817,674.00 lei

650

990,703.50 lei

4.3.2

4

Dulap rack echipamente puncte de colectare 19" /15U 600X600,150kg cu accesorii incluse, PDU si sisteme de ghidaj, cu sistem de monitorizare SNMP

62,691.57 (ei

27

24,084,22 lei

27

62,691.57 le.

4.3.2

5

Echipament tip ODF cu 48 porturi complet echipat cu caseta de sudura, pigtail-uri, accesori suduri FO

239,566.80 tei

33

27/423.53 lei

33

239,566.80 lei

Total 4.3

9,861,929.23 lei

8,205,211.07 lei

9.861,929.23 lei


4.4

Utilaje si echipamente de transport

Buc./ore

Buc./ore

4.4.1

închiriere nacela cu braț ridicător PRB pentru montaje pe stâlpi a echipamentelor de comunicații

199,563.00 lei:

2,100

205,065.00 lei

2100

199,563.00 lei

Total 4.4

199,563.00 lei

205,065.00 lei

199,563.00 lei

4.5

Dotări

4.5.1

Aparat de sudura fibra optica pentru reparații si service fibra optica

33,250.00 lei

33,750.00 lei

33,250.00 lei

Total 43

33,250.00 lei

33,750.00 lei

33,250.00 lei

4.6

Active necorporale

Total4.6

tei

- lei

-- lei

t    15,707,471.06 lei

12,524,928.36 lei

15,707,471.06 lei

CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) 313 03 23 - 28 FAX {004 021} 31S 03 04 E-MAIL 2abinetprimarigiprirtzarie3.ro Calea Dudeștî nr, 191, sector 3, 031084, București 1


ROMAN IA

19: S-ZOI 8} SÂPBĂTORfM fMPREONÂ


CABINET PRIMAR


Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE


Data


la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiecT’Tua^

și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței

și prevenirea criminalității în Sectorul 3"

Prin Hotărârea nr.299/17.07.2018 s-a aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite învederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3".

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în oferta transmisă de Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului având ca obiect "Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”.

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării valorilor ofertate, acceptă oferta depusă de Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.155484/02.08.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe șu Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

ROMANIA

1 Eli 8-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ.


TELEFON {004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.155484/02.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de

produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței

și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Prin Hotărârea nr.299/17.07.2018 s-a aprobat modelul de contract și a caietului de sarcini întocmite învederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”.

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în ofertă, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”.

Având în vedere:

-    prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

-    Normele Procedurale Interne nr.6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.355/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.482/12.10.2017 privind completarea Actului Constitutiv al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.692/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL și Planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018-2021;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 191/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018;

-Anunțul de intenție nr. 371/06.07.2018 al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 124894/06.07.2018;

HCLS3 nr. 299 din 17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”

-    Referatul nr. 133369 /19.07.2018, emis de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind demararea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

-    Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3591/23.07.2018;

-    Invitația de participare nr.135945/23.07.2018;

-    Oferta depusă de Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr.l39639/PS3/27.07.2018;

-    Proces-verbal de deschidere a ofertei nr. 139792/27.07.2018;

-    Procesul-verbal de evaluare a documentelor de calificare nr. 141091/30.07.2018 (cu anexă);

-    Proces-verbal al comisiei de negociere prin care se stabilește demararea negocierii cu Ofertantul nr. 154511/01.08.2018;

-    Invitație de particiare la negociere nr. 154514/01.08.2018;

-    Proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire nr. 154826/02.08.2018 și Anexa 1 la procesul-verbal.

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării valorilor ofertate, acceptă oferta depusă de Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, care se încadrează în valoarea totală angajată.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, într-un singur exemplar în original.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3


Către,

Societatea Internet și Tehnologie S3 Srl


Referitor la procedura de atribuire în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: “Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Prin prezenta vă comunicăm faptul ca oferta dumneavoastră a fost acceptată și declarată admisă, încadrându-se în cerințele tehnico-financiare solicitate prin caietul de sarcini, având o valoare totală de 36.749.725,79 lei exclusiv TVA.


Președinte comisie,


TELEFON (004 02 }î8 03 33 - sS FAX (004 4 3*8 03 04 E-MAIL sîmegii@pr!mar5e>.ro Csks Dudețtî nr. ișl sector 3, 03*084, București, wwwj»!marîe3.r<?


Nr. 155500 /02.08.2018


Către

CABINET PRIMARRef: la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții ^Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3

- Raportul de Specialitate nr. 155484/02.08.2018

ȘEF SERVICIU,

POMPILIU IOAN WAN BUZDUGA

Valeanu El&nacwn,

O - PrîEft^âtâtaiBtor 3

02/08/2018 14:53:23 UTC+02

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți In baza unui ternei legai justificat Vâ puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin Ir-o cerere scrisă semnată și datată trimisă WAN-    pe    3


POMPILIU-IOAN S BUZDUGA

S'BUCUFieSTl,