Hotărârea nr. 342/2018

HCLS3 nr.342 din 07.08.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

M; / CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

/ ....................-............................................................—

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 07.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 15 6656/CP/03.08.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 155327/02.08.2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 155330/02.08.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

5    5    7

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 1.027.478,96 mii lei, se majorează cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.037.498,36 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.038.366,61 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 471.584,97 mii lei și credite de angajament în sumă de 771.364,85 mii lei conform anexei nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA
NR. 342 DIN 07.08.2018

CABINET PRIMARTELEFON (004 O2i} 318 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAit cabmetgrimar^prirnaKPT m


Calea Dudeșfi nr. igi, sector 3, 031084, Buci r^^c^7g(fț^rîmarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


cabinet primar

03.0?.


Nr,


Data


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului SectoruTurTpFarKjT20Î8


Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.027.478,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.037.498,36 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 miî lei.

• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.028.347,21 mii lei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii lei, devenind 1.038.366,61 mii lei, astfel:

Nr.

crf.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 293/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.028.347,21

1.038.366,61

10.019,40

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

256.405,28

256.178,99

-226,29

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51.296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

179.163,98

179.409,67

245,69

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

132.601,38

142.601,38

10.000,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

211.010,98

211.010,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71.865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

93.803,01

93.803,01

0,00

12

Transporturi

84.02

18.703,63

18.703,63

0,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum șî dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea pre^nț^p^ț^oject de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.rc

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl economic® primarie3.r0

Nr. 155327/02.08.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.027.478,96 mii lei, se majoreaza cu suma de 10.019,40 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara, ca urmare a încasărilor provenite din vânzarea spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, cat si cu veniturile estimate a se

incasa de la UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.037.498,36 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3

nr. 315/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

685 255,40

695 029,11

9 773,71

I. VENITURI CURENTE, din care:

631 216,40

640 990,11

9 773,71

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-145 937,19

-136 163,48

9 773,71

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

342 223,56

342 469,25

245,69

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

145 937,19

136 163,48

-9 773,71

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

37,01

19,40

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

84 936,43

84 936,43

0,00

V. Sume FEN postaderare în contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

110 946,33

120 946,33

10 000,00

TOTAL VENITURI buget local

1 027 478,96

1 037 498,36

10 019,40

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 315/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1 028 347,21

1 038 366,61

10 019,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

685 255,40

695 029,11

9 773,71

Cheltuieli de personal

10

165 960,79

165 960,79

0,00

Bunuri si servicii

20

301 723,76

311 497,47

9 773,71

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

-35 272,25

-35 272,25

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

343 091,81

343 337,50

245,69

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se diminuează cu suma de 226,29 mii Iei, la Secțiunea de funcționare, Ia cheltuielile pentru bunuri si servicii.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 245,69 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare, pentru cheltuielile cu: taxe ISC, alte taxe, avize si acorduri necesare in vederea lucrărilor de investiții, precum si studiu de fezabilitate, proiect tehnic si consultanta tehnica Ia Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Școala generala nr. 81 si 84.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei lei, la Secțiunea de funcționare, pentru bunuri si servicii.

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se modifica in structura, la

Secțiunea de funcționare, pentru servicii închiriere purificatoare de apa.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 315/2018

Propuneri

rectificare

Influente

W

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.028.347,21

1.038.366,61

10.019,40

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

256.405,28

256.178,99

-226,29

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51.296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

179.163,98

179.409,67

245,69

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

132.601,38

142.601,38

10.000,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

211.010,98

211.010,98

0,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71.865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

93.803,01

93.803,01

0,00

12

Transporturi

84.02

18.703,63

18.703,63

0,00

• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, nu suporta modificări.

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheituieiilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 471.584,97 mii lei si credite de angajament in suma de 771.364,85 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor

si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


DIRECȚIA ECONOMICA


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro


Nr. 155330/02.08.2018


Către,
CABINET PRIMAR

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotărâre

-    Anexe

Cu stima,

1