Hotărârea nr. 341/2018

HCLS3 nr.341 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 140830/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.140515/30.07.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 209/27.07.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

înregistrată cu nr. 139689/CP/27.07.2018;

-    Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/27.07.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L;

~ HCLS3 nr. 274/26.06.2018, privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizarea pe raza Sectorului 3;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 privind înființarea unei societăți, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr.140520/30.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție pentru suplimentarea parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 341 DIN 31.07.2018

Anexa la HCLS3 nr

Necesarul de autospeciale și utilaje solicitat de societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L:

-    Autogunoiere (7-7.5 mc) - 2 bucăți

-    Autogunoiere (14-16 mc) — 4 bucăți

-    Autoperii mari (10-12T) - 2 bucăți

-    Autoperii medii (6-7T) - 1 bucată

-    Autoperii mici (1.5-3.5T) - 1 bucată

-    Aspirator electric autopropulsat - 4 bucăți


iiiROMANIA

<U SO.ZîS : Si.ftftÂTCr.-iîsl ÎMÎîîîFLJNÂ


CABINET PRIMAR

TELEFON {00402!) 31S 03 23 ■ ag FAX {oca 021} pg 03 04 £.M{UL cAbftn?tyrBT;-îr®|*ii; ,20ri;-.u

Calea Duceșfi nr, 191, sector 3,    3^SQȚP^^w.priman®3.ro

CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE


Data.


la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 274 din data de 26.06.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, realizând astfel premizele necesare finalizării achizițiilor indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

-Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD 3 Saiubritate și Deszăpezire S3 S.R.L,

înaintate prin adresa nr.209/27.07.2018 și înregistrată cu nr. 139689/CP/27.07.2018, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr.30/27,07.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii contractului de achiziție, conform notei interne nr.205/19.07.2018 cu anexele aferente, cu societatea Grădinaru Import-Export S.R.L, privind achiziția de dotări necesare pentru desfășurarea obiectului de activitate.

Având în vedere că fără achiziția acestor utilaje, societatea nu își poate realiza obiectul de activitate, precum și faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro, inclusiv TVA hotărăște asociatul unic Sectorul 3 al Muncipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr.140515/30.07.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

?

TELEFON (004 021) 340 40 îi j 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL cont rol intern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg. 140515/30.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de autospeciale și utilaje necesare pentru

desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată lega! de dl. Nițu Mihai, al eăre'i obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 274 din data de 26.06.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, realizând astfel premizele necesare finalizării achizițiilor indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 209/27.07.2018 și înregistrată cu nr. 139689/CP/27.07.2018 prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, rezultă că societatea a parcurs mai multe etape pana la selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr.30/27.07.2018 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confomritate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți ex emită drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datata transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

interne nr.205/19.07.2018 cu anexele aferente, cu societatea Grădinaru Import-Export S.R.L, în vederea suplimentării parcului auto cu:

Autogunoiere (7-7.5 mc) - 2 bucăți Autogunoiere (14-16 mc) - 4 bucăți

-    Autoperii mari (10-12T) - 2 bucăți Autoperii medii (6-7T) - 1 bucată Autoperii mici (1.5-3.5T) - 1 bucată

-    Aspirator electric autopropulsat - 4 bucăți

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L art.12, 12.1 lit.m) Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor

legale în vigoare.

Șef Serviciu Contrdl Intern, Marta CepSeanu

întocmit,


—sos salubritate si

DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. INWfifr Nr........-

Către

Domnul Robert Sorin Negoită, Prim; ițjâLSecffcului 3 nucur :sti

Sediul

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea încheierii unui contract de achiziție de autospeciale si utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de salubrizare pe raza Sectorului 3


CABINET PRIMAR


Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, in vederea încheierii unor contracte de achiziție autospeciale si utilaje, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3 conform materialelor prezentare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Consiliul de Administrație a adoptat prin Hotararea nr. 30 din data de 27.07.2018,

propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție,__

conform notei interne nr. 205 din data de 19.07.2018 si anexelor la aceasta, cu societatea Gradinariu Import - Export SRL.

Pentru toate aceste considerente, solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei Hotarari de Consiliu prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, in vederea încheierii unui contract de achiziție în vederea suplimentarii parcului, auto al societății cu autospeciale si utilaje necesare pentru des (așurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Atașam prezentei întreaga documentație care sta la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 205 din data de 19.07.2018 si anexelor acesteia, cu societatea Gradinariu Impex SRL.

Atașam prezentei adrese nota de fundamentare împreuna cu anexele acesteia ce cuprind 217 pagini.

Cu deosebită considerație,DESZĂPEZIRE S3S.RL

l«8ȘB


NOTA INTERNA
privind achiziția de dotări necesare suplimentarii de utilaje

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având in vedere conturarea necesității suplimentarii parcului de autospeciale si utilaje, precum si asigurarea unei rezerve tehnice a parcului auto pentru desfasurarea activitatii corespunzător obiectului principal de activitate al societății SD3 SRL, respectiv colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, precum si:

- HCLS3 nr. 183/26.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 SRL;

- HCLS3 nr. 274/26.06.18 privind acordarea unui mandat președintelui CA SD3 SRL, pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea suplimentarii parcului auto al societății cu autospeciale si utilaje, necesare pentru desfasurarea activitatii de salubrizare pe raza Sectorului 3;

societatea dispune in prezente de premizele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activitatii.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării procedurilor de achiziție in condiții de eficienta, “eficacitate si economicitate si intrun mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

-    stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de incredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare, si in condiții de continuitate,

-    stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activitatilor de care depinde achiziția acestor dotări

~ stabilirea criteriilor de selectie/departajare.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei

Sa nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale in ultimii 3 ani

Sa nu se afle in situării de insolventa sau faliment la data depunerii ofertelor,

Minim 3 ani de activitate in domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule,

autoutilitare, autospeciale s.a.m.d.), de la data înființării Număr mediu de angajați în ultimii 3 ani: 10

Sediu social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov

CONFORM CU ORIGINALUL

Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov Portofoliu de clienti relevanți

Sa nu aiba datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea caracteristicile tehnice
L AUTOGUNOIERE (7-7.5 Mc) - 2 buc.
2.    AUTOGUNOIERE (14-16 Mc) - 4 buc.

In toate cazurile, autogunoierele de la pct. 1-2 vor fi dotate cu:

a)    motor euro 5/6,

b)    pompa hidraulica dubla pentru lucru simultan

c)    posibilitatea echipării cu sistem hidraulic suplimentar pentru vidanjarea recipientilor ingropati

d)    sistem de gresare centralizata automata

e)    sistem canbus

f)    dotare cu aer condiționat

g)    suspensie pneumatica

h)    cutie de viteze robotizata

3.    AUTOPERII Mari (10-12T) - 2    buc.
4.    AUTOPERII Medii (6-7T) -1 buc.
5.    AUTOPERII Mici (1.5-3.5T) - 1 buc.

In toate cazurile, autoperiilede la pct. 4-6 vor fi dotate cu:

a)    motor euro 5/6,

b)    sistem de spalare cu inalta presiune

c)    furtun aspirație frunze spate

d)    posibilitate dotării cu a treia perie ffontala/lateral

_e)___posibilitate dotării cu perie sau lama/sararita/freza de zapada______

f) dotare cu aer condiționat

Nota: se va menționa latimea maxima de periere

6.    ASPIRATOR ELECTRIC AUTOPROPULSAT - 4 buc.

NOTA: CANTITATILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERV ANDU-SI DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viata a utilajului

Secundare:

Unitate service mobila

Cuantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin)

Cost mediu revizie

Cost mediu abonament intretinere/reparatii Sarcina maxima utila/Masa maxima autorizata Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii Precum si următoarele criterii specifice pentru Autogunoiere

a) cutie automata    .

)C^FWMcuj

I ORIGINALTÎT. I Page 2 of 4

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3

b)    suspensie pneumatica axa spate

c)    număr minim de locuri in cabina: 1+2

B.    Lansarea cererilor de ofertă, către 6 potențiali furnizori, respectiv:

1.    Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 188/11.07.2018

2.    Briaris IND SA, cu nr. inreg. 186/11.07.2018

3.    GTE Solution - Utilaje Specializate SRL, cu nr. inreg. 185/11.07.2018

4.    Water Supply SRL, cu nr. inreg. 183/11.07.2018

5.    MHS TRUCK & BUS SRL, cu nr. inreg. 184/11.07.2018

6.    Sala hnpex SRL, cu nr. inreg. 187/11.07.2018

C.    Primirea ofertelor:

1.    MHS TRUCK BUS SRL, cu nr. inreg. 198/13.07.2018

2.    Briaris IND SA, cu nr. inreg. 194/13.07.2018

3.    GTE Solution - Utilaje Specializate SRL, cu nr. inreg. 192/13.07.2018

4.    Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 197/13.07.2018

5.    Sala Impex SRL, cu nr. inreg. 193/13.07.2018

D.    Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

1.    MHS TRUCK BUS SRL

2.    Briaris IND SA

3.    GTE Solution - Utilaje Specializate SRL

4.    Gradinariu Import-Export SRL

Nu sunt eligibili sau au oferta incompletă:

5. Sala Impex SRL, avand in vedere faptul ca cifra de afaceri medie din ultimii 3 ani este 7,239 milioane lei.

In continuare, in vederea asigurării premizelor unoi achiziții durabile si eficiente, am urmărit si examinat componentele preponderente din parcurile auto ale societăților cu profil similar. Urmare a analizei parcului de autospeciale, in special autogunoiere, ale firmelor cu profil de salubritate, se constata tendința de folosire a autosasiilor de tip MAN, Mercedes, Volvo, care prezintă fiabilitate crescută. De asemenea se constata pe piața SH din Uniunea Europeana ca, in componenta parcurilor auto, se cuprind, cu preponderenta, auspeciale destinate serviciilor comunale echipate cu autosasie MAN si Mercedes, ceea ce indica faptul ca acest tip de autosasiu isi conserva calitatea si valoarea in timp. Din analizele tendințelor, parcurilor auto si activitatii altor societăți cu profil similar, autosasiile Man si Mercedes au timp de imobilizare scurt pe durata de exploatare si o durata de viata de peste 10 ani.

Având în vedere condițiile dure de exploatare a parcului de autospeciale de profil salubrizare, respectiv porniri și opriri dese, deplasări scurte și timpi de staționare reduși, constatăm necesitatea echipării acestora, cu prioritate, cu cutii de viteze automatizate/robotizate și sasiu durabil.


^xs&tMswre

Șl DESZĂPEZIRE


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158. parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.L: RO 37804020

email: sa 1 ubritate.s3@vahoo.coni


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 email: saiubritates3.runos@gmail.com


Menționăm că este cunoscut faptul că producătorul MAN a dezvoltat un autosasiu echipat cu o cutie de viteze TipMatic dedicată pentru serviciile comunale (salubrizare/deszăpezire, alte servicii de curățenie).

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a achiziționat până în momentul de față un număr de 21 autogunoiere 16 mc MAN+Grust, 6 autogunoiere 7,5 mc Isuzu + Grust, 6 autoperii mari 5 mc cu MAN + FAUN Viajet, 4 autoperii HAKO City Mașter 2200, 6 autoperii HAKO City Mașter 600 și un număr de 6 aspiratoare electrice tip Glutton,

Din analiza ofertelor primite singura firmă care a ofertat toate autospecialele solicitate este GRADINARIU Import-Export SRL ce asigura o garanție pentru utilaje de 4 ani, iar conform tabelului anexat cu prețurile ofertate se constată că și prețurile unitare sunt cele mai mici excepție făcând ofertele BRIARIS cu autosașiu IVECO, dar nu se poate compara fiabilitatea acestora cu autosașiul MAN.

MAN este produs in Austria fiind un brand puternic recunoscut pe piața internaționala pentru fiabilitatea sa, asigura o rețea proprie de service, nu prin dealeri, cu intervenții de 24 h pentru intervenții standard. Autosasiul MAN este echipat cu un motor ce asigura un cuplu motor de 1050 N m asistat de o cutie de viteze automata cu 12 trepte(fata de 6 trepte la autosasiul Iveco) care asigura un consum redus de combustibil. Autosasiul este prevăzut cu o suspensie spate pneumatica cu 4 perne si arcuri fata pentru o sarcina pe axa de 7,5 tone. De asemenea computerul de bord este presetat in limba romana si prezintă un display de 5 inchi cu touch screen.

De asemenea având în vedere structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a avea o conformitate a parcului propun încheierea unui nou contract cu firma GRADINARIU Import-Export SRL în vederea achiziționării noului lot de utilaje, conform anexei nr. 2.

--Facem prezenta recomandare a vând in vedere atat raportul cafitate-pret cat si disponibilitatea

pentru ca utilajele dintr-o anumita categorie sa fie de un singur tip.

Astfel având în vedere toate cele expuse, vă rugăm dispuneți.

Șef Departament Salubritate,

Dorojan Ștefan Cătălin

CONFORM CU ORIGINALUL

iexa nr, 1


CENTRALIZATOR OF


ERTE UTILAJE/AUTOUTILITARE
Autogunoiera 16 mc

Autogunoiera 7-7,5 mc

Autoperie 5 mc

Autoperie

Medie


Autoperie

Mica


Aspirator

Firma

TIP

Preț

TIP

Preț

TIP

Preț

TIP

Preț

TIP

Preț

TIP

Preț

ila ImpexSRL

/

/

/

/

/

/

Hako CM 2200

136079

Hako CM 600

59198

/

/

'iaris

Iveco Grust

98800

Iveco Grust

79800

Ive

co Grust

129000

/

/

/

/

/

/

radinariu

Man Grust

103075

Isuzu Grust

64125

M

an Faun

164000

Hako CM 2200

126500

Hako CM 600

54150

Glutton

13205

rE Solution

Man Faun

129950

Isuzu Mazzocchia

64500

MB 4

tego Faun

151600

/

7

/

/

/

/

IHSTruck

Man Grust

109000

Man Grust

75000

M

an Faun

174000

/

/

/

/

/

/

sistem degresare automata

3500

sistem electronic

canbus

3500Anexa nr. 2


Firma

GRĂDINARII

Autogunoiera 16 mc

TIP

Preț buc.

nr. bucăți

preț total

Mart Grust

103075

4

412300

Autogunoiera 7-7,5 mc

TIP

Preț

nr. bucăți

preț total

Isuzu Grust

64125

2

128250

Autoperie

5 mc

TIP

Preț

nr. bucăți

preț total

Man Faun

164000

2

328000

Autoperie Medie

TIP

Preț

nr. bucăți

preț total

Hako CM

2200

126500

1

126500

Autoperie Mica

TIP

Preț

nr. bucăți

preț total

Hako CM

600

54150

1

54150

Aspirator

TIP

Preț

nr. bucăți

preț total

Glutton

13205

4

52820

TOTAL

1102020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 30/27.07.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020. cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

L Se adopta cu 7 voturi pentru, nicio abținere si nici un vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform propunerii conducerii executive si notei de fundamentare nr. 205/19.07.2018 privind achiziția de dotări necesare pentru desfasurarea obiectului

de activitate.

CONFORM CU

UZINALULROMANIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004021) 34040 n / 341 07 11 FAX {004021) 31803 37 E-MAIL0ontroiintern@primarie3.ro Șos. Mi hai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

A?

Nr. înreg. 140520/30.07.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție de autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 209/27.07.2018 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control/fnjtern.


Marta Cer

întocmit

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia

Datele dumneavoastră pereonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ......., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICTXdRIANA

MEMBRI:    / V

RADU CONSTANTIN 1 FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................, a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordmjU--ptrbhce și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL    '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN