Hotărârea nr. 340/2018

HCLS3 nr.340 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 140822/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 140115/30.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Nota de fundamentare nr. 206/24.07.2018 a societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Adresa nr. 211/27.07.2018 a societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 139686/CP/27.07.2018;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 140172/30.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

Al

In conformitate cu prevederile:

-HCLS3 nr. 183/26.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

-HCLS3 nr.528/31.10.2017 privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-Art. 12 pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD 3 - Salubritate și

Deszăpezire S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017;

-Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cheltuielile pentru investiții pentru anul fiscal 2018 ale societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se suplimentează cu suma de 30.600 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, este cel prevăzut în anexele 1-5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA lNA VĂDUVA


Vî-W , OZo,CONTRASE SE MARIUmfr. țri

FLO££Wț,’ YfâCSÎJ

NR. 340 DIN 31.07.2018

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CLS 3 operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN154-158

Cod unic de inregistrare R03780420

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017


Anexa nr. 1


INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat

2017

Propuneri an curent (2018)

Propunere

rectificare

Diferente

Estimări an 2019

Estimări an 2020

%

o 1    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=7/5 I 11=8/7

f-"'

I

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd-2+Rd-5+Rd-6)

1

0.33

25.026,00

25.026,00

34.450,00

34.450,00

137,66%

100,00%

1

Venituri dîn exploatare, din care:

2

25.000,00

25.000,00

34,450,00

34.450,00

137,80%

100,00%

a) diferența de preț, cf. prevederilor ieqaîe

3

b) transferuri, cf. prevedrilor leqale

4

2

Venituri financiare

5

0,33

26,00

26,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd 2O+Rd-21)

7

219,00

24.958,47

24.958,47

0,00

24.932,47

24.932,47

99,90%

100,00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

219,00

24.932,47

24.932,47

0,00

24.932,47

24.932,47

100,00%

100,00%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

12,32

11,844,41

11.844,41

11.844,41

11.844,41

100,00%

100,00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăm in te asimilate

10

419,00

419,00

419,00

419,00

100,00%

100,00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

205,80

10.657,06

10.657,06

0,00

10.657,06

10.657,06

100,00%

100,00%

CO cheltuieli de natura salariata (Rd.13-i-Rd.l4Ii

12

61,60

9.392,50

9.392,50

9.392,50

9.392,50

100,00%

100,00%

C1 cheltuieli cu salariile

13

61,60

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,00%

100,00%

C2 bonusuri

14

692,50

692,50

692,50

692,50

100,00%

100,00%

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

-

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat

17

106,77

889,20

889,20

889,20

889,20

100,00%

100,00%

C5 cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

-

-

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0,88

2.012,00

2.012,00

-

2.062,30

2.062,30

2

Cheltuieli financiare

20

26,00

26,00

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profitfoierdere)

22

(218,67)

67,53

67,53

0,00

9,517,53

9.517,53

14093,16%

100,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10,81

-

10,81

10,81

10,81

100,00%

100,00%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

56,73

67,53

10,80

9.506,73

9.506,73

16758,52%

100,00%

1

Rezerve îegale

25

-

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

-

3

Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent

27

-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantete din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

-

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25, 28, 27, 28, 29

30

-

Partid pa rea salaritilor la profit in limita a 1 fi% din profitul net,

k...

7

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

-

e

Minimum 50% vărsăm inte ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

28,36

33,76

5,40

4.753,36

4.753,36

16758,52%

100,00%

a) dividende cuvenite bugetului de stat sau focal, după caz

33

-

b) dividende cuvenite bugetului local

33a

-

c) dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ta Rd.31 -Rd.32 se repartizează la ate rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

28,36

33,76

5,40

4.753,36

4.753,36

16758,52%

100,00%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care:

37

-

a)

cheltuieli materiale

38

-

cheltuieli cu salariile

39

-

c)

cheltuielile privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

-

alte cheltuieli

42

-

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

-

39.466,00

70.066,00

30.600,00

2.012,00

2,012,00

5,10%

100,00%

1

Alocațiile de la buqet, din care:

44

-

alocații bugetare aferente plătii angajamantelor din anii

anteriori

45

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

246,00

39.466,00

70.066,00

30.600,00

2.012,00

2.012,00

5,10%

100,00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr de personal proqnozat la finele anului

48

350,00

350,00

350,00

100,00%

100,00%

2

Nr. mediu de salariata total

49

-

178,00

178,00

178,00

100,00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe

baza cheltuielilor de natura salariate *)

50

4.372,66

4.372,66

4.372,66

100,00%

100,00%

Iac

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe

baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. Legii

51

4.372,66

4,372,66

4.372,66

100,00%

100,00%

S£ț3

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)

52

140,45

140,45

140,45

100,00%

100,00%

/ț*l

OsșSțeÎpir-

ț

Productivitatea muncii in unitatii valorice pe total personal tjediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

140,45

140,45

140,45

100,00%

100,00%

S3

sT,

productivitatea munci in unitati fizîoe pe total personal mediu

cantitate produse finite/persoana)

54

fj

y

Cheltuieli totale !a 1000 iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

997,30

723,73

723,73

72,57%

100,00%

Plăti restante

56

9

Creanțe restante

57

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul l Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018

mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

0£ o    I

_

ealizat 16 (N-2)

Prevederi an precedent ■ 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

0 I    1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

-

-

8,137.00

0.33

-

-

14,000.00

25,026.00

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din

care:

2

-

-

8,115,00

-

-

-

14,000,00

25,000.00

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care:

3

-

-

8,085,00

-

-

14,000,00

25,000.00

a1) din vanzarea produselor

4

3,911,00

a2) din servicii prestate

5

4,085.00

14,000,00

25,000.00

a3) din redevente si chirii

6

a4) alte venituri

7

89,00

J>L

din vanzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd.11), din care:

9

-

-

-

-

-

-

-

X X K

d) diferența de preț, cf. prevederilor legale in vigoare,

10

c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

11

/X

d)

din producția de imobilizări

12

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

-fO" u—

î r* x ;

f)

alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din

care:

14

-

-

30.00

-

-

-

-

f1) din amenzi si penalitati

15

-X"X

f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital

16

30.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) din subvenții pentru investiții

19

f4) din valorificare certificatelor 002

20

f5) alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

-

-

22.00

0.33

-

26.00

a)

din imobilizări finaciare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din din diferente de curs

25

12.00

16.00

d)

din dobânzi

26

0.33

e)

alte venituri financiare

27

10.00

10.00

3

Venituri extraordinare

28

li

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)

29

-

-

7,982.00

219.00

419.33

2,602.68

13,606.45

24,958.47

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

30

-

-

7,962.00

219.00

419.33

1,958.68

13,606.45

24,932.47

s^E/v)

J2

o//    INDICATORI

7/

Nr.

Rd.

F

20

eaiizat 16 (N-2)

0

1

2

3

3a

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

-

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

-

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale

35

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

-

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

-

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2) către operatori cu capital privat

44

c2) alte cheltuieli de inchiriere

44'

c)

prima de asigurare

45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd .78), din care:

46

-

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

-

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

49

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistentă juridică

49b

b4) altele (specialitate)

49c

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

-

c1) cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

- tichete cadou ptr.cheltuiels de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- cheltuieli de promovare a produselor

56

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59*Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

59

d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

|    - interna

65

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anui 2018

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

-

2,320.00

12.32

151.50

868.02

6,280.12

11,844,41

-

1,236.00

4.23

120.00

397.00

4,600.60

8,704.20

900.00

254.00

4.12

20.00

40.00

3,918.60

7,797.20

68.00

4.12

10.00

20.00

388.60

757.20

166.00

10.00

20.00

3,530.00

7,040.00

52.00

0.11

100.00

350.00

650.00

850.00

30.00

7.00

32.00

57.00

-

126.00

4.65

6.00

284.00

790.40

1,580.80

46.00

3.00

6.00

-

41.00

4.65

1.50

63.00

244,50

489.00

41.00

4.65

1.50

63.00

244.50

489.00

39.00

4.50

221.00

542.90

1,085.80

958

3.44

25.50

187.02

889.12

1,559.41

A

<OU

-

11.00

0.44

10.00

40.00

60.00

80.00

11.00

___0.44

10.00

20.00

30.00

40.00

fS R

--------

20.00

30.00

40.00

-

17.00

-

3.00

6.00

12.00

18.00

9.00

-

-

-

-

8.00

3.00

6.00

12.00

18.00

8.00

3.00

6.00

12.00

18.00

30.00

10.00

20.00

-

5.00

10.00

19.00

28.00

1.25

2.50

4.75

7.00

ffV

ti'f -2

&

â

■fr

——

\

i

Si

gg

%

tfp/f    INDICATORI

Nr.

Rd.

F

20

ealizat 16 (N-2)

ii'

«o

0

1

2

3

3a

- externa

66

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

!)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

-

i1) cheltuieli de asigurare si paza

70

i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

I4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporate, din care;

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

78

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

-

a)

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr,concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

£)

cheltuieli cu taxa de licența

82

~bk

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

A

cheltuieli cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

C

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113)

86

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd,92)

87

-

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89-i-Rd.9CH-Rd.91), din care:

88

-

a) salarii de baza

89

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confom

CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:

92

-

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

b) tichete de masa

96

c) tichete de vacanta

97

d) cheltuieli privind participarea salariatiior la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

-

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

3.75

7.50

14.25

21.00

72.00

1.00

2.00

36.00

70.00

4.00

0.31

1.00

2.00

3.00

4.00

-

72.00

-

3.50

103.00

219.50

303.00

40.00

30.00

75.00

120.00

3.00

1.00

68.00

135.00

169.00

1.50

3,00

5.50

8.00

10.00

19.00

1,00

2.00

4.00

6.00

752.00

2.69

2.00

24.02

529.62

1,036.41

-

118.00

-

-

45.00

389.50

419.00

15.00

45,00

68.50

98.00

34.00

40.00

1.00

1,00

29.00

320.00

320.66

........... Z<

-

5,394.00

205.80

264.83

539.66

5,677.83

10,657.06

-

4,166.00

61.60

110.00

230.00

4,785,00

9,392.50

/Z'A

-

4,166.00

61.60

110,00

220.00

4,460.00

8,700.00

4,166.00

61,60

110.00

220.00

4,460.00

8,700.00

fc    t 1

t 03

Sz

.'■'-o,..

-

-

-

-

10.00

325.00

692,50

trj

52.50

52.50

10.00

325.00

640.00

-

-

-

-

-

-

-

g

î

î tA\

\v

§ >ll    INDICATORI

Nr.

Rd.

20

0

1

x 2

3

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării,privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd. 108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

a) pentru directori/di rectorat

105

-componenta fixa

106

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/ AGA

108

-componenta fixa

109

-componenta variabila

110

c) pentru cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118-r-Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

aL.

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.116-t-Rd.117), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

JaL

cheltuieli privind activele imobilizate

118

hsE

cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalul

119

..dE

aite cheltuieli

120

G),

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporaie

121

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

fi .1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

- din participarea salariatilor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

aite cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

tll

RE2ULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

â

[fa

&

r*-

U *

r

gfcUC

-^S

S^S\\

71Et\\

F o» P> j

INDICATORI

r

Nr.

Rd.

F

2C

0

1

2

3

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

- venituri din subvenții si transferuri

145

- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)

147

1

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

2

149

3

150

4

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

5

Nr. de personal prognozat ia finele anului

152

6

a)

Nr.mediu de salariati

153

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoarta) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147~Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000

154

7

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

b)

Productivitatea muncii irt unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

c)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153

157

158

--

.ealizat 16 (N-2)

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7~6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim i

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

(416.43)

62.97

10.81

8,115.00

-

-

-

14,000.00

25,000.00

4,166.00

61.60

110.00

230.00

4,785.00

9,392.50

4,166.00

61.60

110.00

220.00

4,460.00

8,700.00

350.00

178.00

X

X

X

4,372.66

X

X

X

4,372.66

X

X

X

140.45

X

X

X

140.45

X

X

X

l/b). fP ie oZ lip) •f"

n-

t

Z|

?-â

Q» Oii

£? O li    INDICATORI

Nr.

Realizat

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

Proiect BVC 2018 (N)

7-firi/fi

8=5/3a

Aprobat

din care:

«s W' \^e

Rd.

20

16 (N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

2017

Trim I

Trim H

Trim III

Anul 2018

5§T"F

vg

Hotărârii CA

(cumulat)

(cumulat)

0

1

' 2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

X

X

X

X

X

X

X

X

-cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

-preț mediu (p)

161

X

X

X

-valoare = QPF x p

162

X

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

X

X

X

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

-

-

-

-

-

-

-

-de ia operatorii cu capital integrai/majoritar de stat

166

-de la operatorii cu capital privat

167

-de la bugetul de stat

168

-de la bugetul local

169

-de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158


Cod unic de înregistrare R03780420 NxcRewstrul Comerțului: J40/9896/2017INDICATORI


..........

| Venituri totale (Rd. 1 + Rd.2+Rd.3) 1 | Venituri din exploatare40

,2L

zi:


Venituri financiare


3 | Venituri extraordinare


Gradul


Prevederi an l\ Aprobat" ”


Anexa nr.3

de realizare a veniturilor totale

-2 (2016) - miilei......

Realizai

%    ji 1 Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei

p~—

7-6/5    |

4-3/2    |    Aprobat

Preliminat

3

4|    5

6

7|

-

|    8,137.00

..............................0.33

|    8,115.00

b

0.00% |

| 22.00

0.33

........

„U-........-. •• -    ....................... s... ........

.............I..........................

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

Anexanr4


'g.et.dg


Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

Data

2017

2,018

INDICATORI

finalizării

Investiției

Aprobat

Realizat

Aprobat

Rectificat

Diferente

2019

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

37,865

0

39,466

70,066

30,600

2,012

2,012

1

Surse proprii, din care:

185

0

2,012

2,012

-

2,012

2,012

a) - amortizare

2,012

2,012

-

2,012

2,012

b) - profit

165

-

2

Alocații de la buget

-

3

Credite bancare, din care:

0

-

-

a) - interne

................

-

b) - externe

-

4

Alte surse - capital social

37,700,

37,454

68,054

30,600

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

37,730

246

39,466

70,066

30,600

2,012

2,012

1

Investiții in curs, din care:

-•

Oi

-

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

i

i

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

_!

Ol

-

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unitatii administartiv-ieriforiaie

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

i

-

2

Investirii noi, din care:

-j

Si

-

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

t

i

1

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale i

-f

-    ™™î

Oi

-

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat i ai statului sau al unitatii admînistartiv-teritoriaie s

1

-

d) pentru bunurile luate in concesiune,    I

i

închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statuiuî î sau al unitatii administrativ teritoriale    i

i

-

3

Investirii efectuate Ea imobilizările corporale j existente (modernizări), din care:    ?

i

î

1

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic    ț

. s

f

s

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public , al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale i

1

I

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat i ai statului sau al unitatii admînistartiv-teritoriaie i

i

ț

2

î

-

d) pentru bunurile luate in concesiune,    i

închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv i cefe din domeniul public sau privat ai statului î sau al unitatii administrativ-treritoriale    i

I

î

î

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):

I

!

!

37,700 î

246 j

39,466

70,066

30,600

2,012

2,012

surse proprii din capital social

ț

37,7001

246 j

37,454

68,054

30,600

surse proprii amortizare    *

|

ș

2,012

2,012

-

2,012

2,012

5

Rambursări de rate aferente creditelor    i

pentru investirii, din care:    I

E

01

!

o|

0

0

0

a) - interne    ;

f

ț

I

b) - externe    ș

î

i


PREȘEDiMTE


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de inregistrare R03780420

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Anexa nr.5


RCL33 /VA ,2A0

mii lei


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

an precedent (2017)

an curent (2018)

an 2019

an 2020

Nr. Cri.

Masuri

realizare

Preliminat

realizat

Influente {+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-}

I Plăti restante

Rezultat brut (+/-) I Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plat! restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

~.....

..........2.....

................3...................

|    4

5    |    6

7

8

9

10

PR1 MĂRiA


«W SECTORULUI


BUCUREȘTI


CABINET PRIMARTELEFON !0C4 021} $V8 03 23 - 2& FAX (004 021} pX 03 04 E-MAIL

Calea Dudeșlî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnntarie3.raEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate șî Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, aî cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 SRL, nr. 183/26.04.2018 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Prin hotărârea nr» 354/25.08.2017, art.2, societatea SD3-Saiubritate și Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Muncipiului București prin Consiliul Local Sectar 3 al Muncipiului București.

SD3 Salubritate și Deszăpezire $3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participați? majoritară", aprobată prin Legea nr.47/2014, cu -medîfeărite—șreompfet-ărite—trtterîoare;—pe—formatul și strortura aprobată prîh /OMFF nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șl cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020,

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 140115/30.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre, de către Consiliul Local al Sectorului 3 București
TELEFON {004 021) 340 4011 / 341 O 7 n FAX {004 021) 31S 03 37 E-MAIL control in tern @ prim ar 1e3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro


Nr. 140115/30.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN381Î.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI

37804020, are sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, București, asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Datele dumneavoastră personale sunt preliicmte de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

•    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

•    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

•    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere:

-Hotărârea Consiliului Local nr. 183/26.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

-Adresa nr.211/27.07.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 139686/27.07.2018, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea recLificăriî bugetului de veniiuri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;--------------

-Nota de fundamentare nr . 206/24.07.2018 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (rectificare) a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în conformitate cu prevederile:

-    art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ” “fie în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

-    art. 12. pct. 12.1 lit. h) : “Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)” din Actul Constitutiv al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 240/12.06.2017;


Bugetul rectificat pentru anul 2018 al SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. (în condițiile aprobării prin U.C.L.S. 3 a majorării de capital social al societății cu suma de 26.000.000 lei) se referă la majorarea cheltuielilor privind investițiile cu suma de 30.600.000 lei, sumă ce se va utiliza pentru achiziții a căror prezentare detaliată se află în anexa atașată notei de fundamentare sus-menționată.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Șef Serviciu Control Intern
Marta

nu


întocmit.

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

■5FCTQR 3


CABINET PRIMAR

IZW


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.UNr.

Către

Domnul Robert Sorin Negoița, Primarul sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea

rectificării bugetului pe venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al

societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării bugetului pe venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

In prezent, societatea isi desfasoara activitatea conform Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 183 din data de 26.04.2018.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus infîintarea acesteia.

^SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfasoara conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Pentru toate aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei ho târâri de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Cu considerație,

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 32/27.07.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire $3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2. Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018.

Președinte C.A.,
CONFORM CU ORIGINALUL

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2018 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL rectificat pentru anul 2018 a fost Întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea presupune doar majorare pe activitatea de investiții, prin suplimentarea acestei activități cu suma de 30.600.000 lei, formată din 26.000.000 lei aport de capital și 4.600.000 lei, cota de TVA de recuperat, pentru care societatea a făcut solicitare către ANAF, in data de 25.07.2018, odată cu depunerea declarațiai fiscale.

Această suma de: 30’600”.000~ lei se’Vă"utiliza pentru achiziția bun^ atașate la prezenta nota de fundamentare.

Va prezentăm atașat BVC rectificat la 2018, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, care nu au suportat nicio modificare și anexa 4 - pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

mii lei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat an curent(N)

Propuneri rectificare an curent (N)

% 6 = 5/4 x100

Prevederi

AnN + 1

AnN + 2

0 I 1

2

3

4

5

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

25,026

25,026

100

34,450

34,450

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd13+Rd14). din care:

2

25,000

25,000

100

34,450

34,450

A.

din producția vanduta (Rd 4+Rd 5+Rd.6+Rd.7): din care:

3

25,000

25,000

100

*

a1) din vanzarea produselor

4

a2) din servicii prestate

5

25,000

25,000

100

a3) din redevente si chirii

6

-

a4) alte venituri

7

bl

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții, diferenția de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.1 fj; din care;

9

-

-

-

c1) diferența de preț, cf. prevederilor legale in viqoare.

10

c2) transferuri, cf. prevederilor legale in viqoare

11

dL

din producția de imobilizări

12

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

0

alte venituri de exploatare (Rd15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), dîri care:

14

-

-

-

-

f1) din amenzi si penalitati

15

f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care

16

-

-

- active corporale

17

- active necorporaie

18

f3) din subvenții pentru investiții

19

f4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care;

22

26

26

100

-

din imobilizări fînaciare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din din diferente de curs

25

16

16

100

d]

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

10

10

100

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139j

29

24,958

24,958

100

24,932

24,932

1

Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

30

24,932

24,932

100

24,932

24.932

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd 46). din care:

31

11,844

11,844

100

11,844

11,844

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37-rRd.38+Rd.39), din

care:

32

8,704

8,704

100

cheltuieli cu materiile prime

33

b}

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: . .    ?

r 34

7,797

7.797

100

.......

......’i; '

b1) cheltuieli cu materiale de producție, consumabile, piese de schimb, etc

35

757

757

100

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

7,040

7,040

100

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

850

850

100

cheltuieli privind energia si apa

38

57

57

100

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii {Rd.41+Rd.42+Rd.45j,

din care:

40

1,581

1,581

100

-

-

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

6

6

100

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)din care:'

, .42

.    489

.489

100

-

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2) către operatori cu capital privat

44

c2) alte cheltuieli de inchiriere

44'

489

489

100

cL

prima de asigurare

45

1,086

1,086

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

(Rd.47+Rd ,48+Rd. 50+Rd. 57+Rd ,62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+R d,78), din care:

46

1,559

1,559

100

-

-

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

bL

cheituieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

.. '. 80

80 .

100

-

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

49

40 i    40^

INDICATOR)

Nr.

Rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent (N)

% 6 = 5/4 x100

Prevederi

AnN + 1

AnN + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistență juridică

49b

40

40

100

b4) onorariu administrator judiciar

49c

c)

: cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd 51+Rd 53). din care:

50

18

18

100

-

-

c1) cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate.din care:

53

18

18

100

- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- cheltuieli de promovare a produselor

56

18

18

100

d)

. Cheltuieli cU sponsorizarea, potrivit O.UG nr.2/2015 (Rd.58+Rd 59+Rd 61), din care:

57

-

d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile de educație, invatamant, social si sport, din care:

59

d3) - pentru cluburile sportive

60

d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni siactivitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri st persoane

62

20

20

100

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

28

28

100

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:    "

&

.....!?,.,\

- interna

65

7

7

100

- externa

66

21

21

100

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

70

70

100

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

4

4

100

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: . .

69

308

7/1 303.'

100

•    '"-"a

i1) cheltuieli de asigurare si paza

70

120

120

100

i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

169

169

100

i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

8

8

100

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6) cheltuieli privind recrutarea si Dlasarea personalului de

conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

767

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile st alte anunțuri

77

6

6

100

i)

alte cheltuieli

78

1,036

1,036

100

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

419

419

100

419

419

a)

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

98

98

100

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

1

1

100

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

320

320

100

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

10,657

10,657

100

10,657

10,657

co

Cheltuieli de natura satariala (Rd.88+Rd.92)

87

9,393

9,393 :

100

9,363

9,363

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care;

88

8,700

8,700

100

8,700

8,700

a) salarii de baza

89

8,700

8,700

100

8,700

8,700

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confbm CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

693

693

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:

. ,92

.7 693

693

100

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările si completările ulterioare, din care:    |

93

53

53

100

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent(N)

% 6 = 5/4 x100

Prevederi

AnN + 1

An N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

53

53

100

b) tichete de masa

96

640

640

100

c) vouchere de vacanta

97

d) cheltuieli privind participarea salariatiior la profitul obtînut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

C3

. Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 +Rd. 102+Rd. 103), din care:

to'o

r’ ..' .7 ' +

■ ...............si"

7..........

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării,privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

889

889

100

889

889

conducere si control, comisii si comitete (Rrf. 105+Rd 108+Rd.111 +Rd.112), din care:

104

a) pentru directori/directorat:::

105

120

120

100

-

-

-componenta fixa

106

120

120

100

-componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din \ care: ■

108

769

769

100

-

-componenta fixa

109

769

769

100

-componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

375

375

100

D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

2,012

2,012

100

2,062

2,062

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.11;6+Rd.117), din care:

115

-

-

-

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

cheltuieli: cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

2,012

2,012

100

2,062

2,062

0

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.l23-Rd.126), din care:

122

-

f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatiior

124

f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1) dîri anularea provizfoanelor (Rd.128+Rd129+Rd.13O), din care:

127

-

-

- din participarea salariatiior ia profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd135+Rd.138), din care:

131

26

26

100

-

■■

a)

cheltuieli pnvmd dobânzile, din care:

132

â1) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b>.

Cheltuieli din diferența de curs valutar, din care:    ...

, 1:35

........,

...........................

.?+.

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

26

26

100

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZOLTATUJ. BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

;i4h

67.53

. 67.53

100

9,517.53

9,517.53

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

11

11

100

11

11

PfjN0ĂMEbnARF "~......

.......

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

25,000

34,450

34,450

a)

- venituri din subvenții st transferuri

145

b)

- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: ’*)

147

9,393

9,393

9,393

a)

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

8,700

îpi’îo'

ȘîS. 8,700

8,700

4

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

350

X

l'X ,350

350

5

Nr.mediu de salariati

153

178

ffe

178

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.l47-Rd,93*-Rd.98)/Rd. 1531/12*1000

154

4,373

k*

hl

X

-

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat an curent (N)

Propuneri rectificare an curent(N)

% 6 = 5/4 x100

Prevederi

An N +1

AnN + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4,373

X

X

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

140

X

X

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe totat personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

140

X

X

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153

158

X

X

ct)

Elemente de calcul al productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

X

X

X

X

X

-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vândute

160

X

X

-preț mediu (p)

161

X

X

-valoare = QPF x p

162

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd,2

163

X

X

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165-

10

Credite pentru finanțarea actîvitatii curente (soldul ramas de rambursat

171

*) In limita prevăzută ia art.25 alin (3) lft.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in caicul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in legea anuala a bugetului di

Tabel cu preturi estimative pentru achiziționarea stației de
sortare celor necesare serviciului de salubrizare si
deszăpezire

TOTAL


DOTĂRI propuneri

PREȚ BUC. / EURO

TOTAL euro fara TVA

Nr.

Crt.

Tip Utilaj

nr.

bucăți

Detalii Tehnice

Lama

Sa rărită

Freza

Lama

Sa rărită

Freza

Lama

Sa rărită

Freza

1

Accesorii deszăpezire

4

6-7 Tone

X

6500

26000

2

Accesorii deszăpezire

6

1.5 - 3 Tone

X

x 1 mc

x

3600

6500

4250

21600

39000

25500

3

Accesorii deszăpezire

2

5-9 mc

X

x4mc

8500

26000

17000

52000

4

Accesorii deszăpezire

10

X

x 0.5

7000

8500

70000

85000

5

Accesorii deszăpezire

4

24 T

X

x 9 mc

9000

33000

36000

132000

6

Autofreza

1

130000

7

Skiploader

2

X

x 6 mc

236000

3

Teren, hala si statîe de sortare deșeuri municipale

amestecate

3550000

9

Pubele 240 1

5000

115000

10

Pubele 120 1

10000

170000

4705100


de umectare, picioare de depozitare, prelata,.spărgător de bulgari.
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 021) 340 4011 / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAILcontroiintern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 140172/30.07.2018

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Sef Serviciu Control Intern

»

Marta    anu

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernantă Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de

venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

- PREȘEDINTE,-

PĂENICAZADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

--SECRETAR,--

HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............., a analizat

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL    1/1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA