Hotărârea nr. 339/2018

HCLS3 nr.339 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății SD3 “Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 140820/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 140130/30.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 210/27.07.2018 a Societății al SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 139676/CP/27.07.2018;

-    Hotărârea nr. 33/27.07.2018 a SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 201 /18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al __________Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării

serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

- Adresa nr. 140132/30.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:


-    HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Art. 210 alin. (1) și art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 7.1 din Actul constitutiv al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3

SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, parter, birou nr. 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu suma de 26.000.000 lei, în vederea suplimentării parcului de utilaje si dotărilor specifice.

(2) în prezent capitalul social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este în valoare totală de 41.000.000 lei, fiind format din 8.200 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei. Prin majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei acesta va deveni 67.000.000 lei, fiind format din 13.400 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


RSj.....


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARlti^ȚfflHĂIȚĂ

FLOREMNR. 339 DIN 31.07.2018


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr


TELEFON i 004021) 318 03 23 - 2# FAX {004 021} >13 03 04 E-MAit <abNetpds    jj 1». ■ 11—-y


Călea Dubești nr. toi, sector 3, 031034, București, VAMw.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL,

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 354/25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu suma de 26.000.000 este necesara pentru suplimentarea parcului de utilaje și dotări specifice în vederea unei bune desfășurări a activitatii societarii, conform principalului obiect de activitate, cod CAEN: 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1.: „Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele

---prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților."----------

Pentru aceste considerente șî având în vedere adresa SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. nr. 210/27.07.2018 înregistrat cu nr. 139676/27.07.2018, precum și raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea aprobării majorării capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uni unii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terii în baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată, și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ROMANIA

5 Si 8 »i S | ȘĂ«8Ă“ORM ÎMPREUftf


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004021) 340 40 ii / 34: 07 » FAX (004 Q21) 318 03 37 E-MAIL control Intern (glprimari93.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie^.ra

Nr. 140130/30.07.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în București Sector 3, Calea Vitan nr. 154 -158, parter, birou nr. 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, reprezentată legal de dl. Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN3811.

HCLS 3 nr. 354/25.08.2017 stabilește că societatea SD3 Salubritatea si Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Muncipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Muncipiului București.

--Prinadresanr. 210/27.(17.2018 înregistratălaCabinetPrimarcunr.l 39676/27.07.2018

societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L solicită majorarea capitalului social cu suma de 26.000.000 lei


în conformitate cu prevederile:

-Art.7, pct. 7.1 din Actul Constitutiv al societății: “Capitalul social poate fi majoTat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.”

-Art. 210 alin. (1) din Legea 31/1990 - Legea societăților: “Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.”

-Art. 221 din Legea 31/1990 - Legea societăților: “ Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210. “

-Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 33/27.07.2018 de majorare a capitalului social


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Prin HCLS 3 nr. 528/31.10.2017 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL la valoarea de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.

Solicitarea majorării capitalului social este motivată de necesitatea realizării de noi achiziții pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice serviciului de salubritate:

1.Suplimentare utilaje pentru deszăpezire și dotarea utilajelor existente cu pluguri, sărărițe și freze

2.Stație de sortare deșeuri municipale

3.Teren pentru stație de sortare deșeuri

4.Suplimentare pubele 1201 - 10.000 bucăți, 2401 - 5.000 bucăți

în urma majorării capitalului social al societății acesta va fi în valoare de 67.000.000 lei

divizat în 13.400 părți sociale cu valoarea nominală de 5.000 lei.

Ca urmare a celor prezentate și ținând cont de faptul că pentru a putea presta activitățile

serviciului de salubrizare societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL are nevoie să suplimenteze parcul de utilaje și dotări specifice propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de majorare a capitalului social al societății cu suma de 26.000.000 lei.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cofîăreanu

Compartiment Guvemanță Corporativă,


--SECTOR S-=--

CABINET PRIMAR

Nr....../29G J-C


503 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

ZKMlSrLUn.-O£.AW<.^d


«f n-,......_

Către

Domnul Robert Sorin ftegoița, Primarul »ectoiului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea

majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea majorării capitalului social al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

------:-:------------------------

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art.7, pct. 7.1. : „ Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților. ’ ’

Prin hotărârea nr. 354 / 25.08.2017, art. 2 și actul constitutiv modificat de Adunarea Generala a Asociaților intrat în vigoare la data de 12.10.2017, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București.

Menționăm faptul că prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 SRL, nr. 240/12.06.2017 si nr. 528/31.10.2018 capitalul social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este in valoare de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.

Serviciul public de salubrizare a localităților include următoarele activități:

1.    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

2.    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

3.    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

4.    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

5.    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

6.    maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

7.    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

8.    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

9.    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

10.    administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

11.    dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Pentru a putea presta activitățile serviciului de salubrizare in condiții optime este nevoie de achiziționarea următoarelor:

1.    Suplimentare utilaje pentru deszăpezire si dotarea utilajelor existente cu pluguri, sararite si freze;

2.    Statie de sortare deșeuri municipale;

3.    Teren pentru statie sortare;

4.    Suplimentare pubele 1201 - 10.000 bucăți, 2401 - 5.000 bucăți.

Pentru toate aceste argumente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe majorarea capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL cu suma de 26.000.000 lei.

La prezenta adresa anexam tabelul cu preturile estimate pentru achiziționarea celor menționate mai sus.

Cu considerație,

Nițu Mihai, JPreși


SD3 Salubrități

Tabel cu preturi estimative pentru achiziționarea statiei de

sortare celor necesare serviciului de salubrizare si

deszăpezire

DOTĂRI propuneri

PREȚ BUC./EURO

TOTAL euro fara TVA

Nr.

Crt.

Tip Utilaj

nr.

bucatî

Detalii Tehnice

Lama

Sararita

Freza

Lama

Sararita

Freza

Lama

Sararita

Freza

1

Accesorii deszăpezire

4

6-7 Tone

X

6500

26000

2

Accesorii deszăpezire

6

1.5 - 3 Tone

X

x 1 mc

X

3600

6500

4250

21600

39000

25500

3

Accesorii deszăpezire

2

5-9 mc

X

x 4mc

8500

26000

17000

52000

4

Accesorii deszăpezire

10

X

x 0.5

7000

8500

70000

85000

5

Accesorii deszăpezire

4

24 T

X

x 9 mc

9000

33000

36000

132000

6

Autofreza

1

130000

7

Skiploader

2

X

x 6 mc

236000

8

Teren, hala si statie de sortare deșeuri municipale

amestecate

3550000

9

Pubele 240 1

5000

115000

10

Pubele 120 1

10000

170000

TOTAL    4705100

*Nota : sararita de 4 mc este dotata cu motor termic, sisten de umectare, picioare de depozitare, prelata, spărgător de dulgheri.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 33/27.07.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017. având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în rrma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adopta cu 7 voturi pentru, nici o abținere si nici un vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a aproba majorarea de capital social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Președinte C.A.

CONFORM CU ORIGINALUL


GRADiNARlU

Mf.l    fmjr.l SdcUW.’M IXlKlrU

Anexa 1 - OFERTA TEHNICO - FINANCIARAmuțtifwrtețiotta^âPrin prezenta, va transmitem oferta noastra pentru compararea de accesorii si utilaje de salubritate


NR. CRT

..----:;

UTÎIAIE/DQTAW

NR. BUC

oferta furnizor

SAȘIU

Sararita

iama de zapada cu placa frontala

indusa

preț ofertat

OBSERVAȚII

1

Dotatr cu lama de 23pada si sa rărită de 9mc, sasiu MAN 8x4 cu bascula

4

MAN Sx4,

EPOKE Sirius 9mc

Pronar PU-S32H

38,000

152,000

2

Dotare cu iama de    si sararita de 5-6mc -skipipadere MAN

2

VIAN 18.250

EPOKE Sirius 6MC

Pronar PU-

S32H/3GHL

35,500

71,000

3

AUTOSPECIALA SKIPLOADER (S-9 MC) cu sararita si lama CUTIE manuala

2

WAN 18.250

Afaska 600

Pronar PU-■532H/30HI

117,675

235,350

5

Dotare Toyotș HHux cu (ama si sararit3

1G

l'pyots. Htlux

Hiiltfp 550

Hîlitîp2100 SP

155,000

6

Dotare HAKO CITYMASTER 2200 cu lama si sararita

2

HAKO

FIEDLER GERMANIA, model

FRSÎȘ2O/202O,

6,430’

12,980

Nu sepooțe monta Sararita

7

Dotare HAKO CITYMASTER 600 cu lama si sararita - OPȚIUNEA 1

6

HAKO

Sararita spete K1F

SS200

Plțig in V cu protecție

metalica

10,090

60,540

OPȚIONAL FREZA-TUM ZAPADA CERRUTI BASIC HY 11100

6

4,200

25,200

8

Autofreza de zapada, eu motor individual st instalație hidrostatica pentru deplasare cu viteza controlata intre 0-2km/h

1

Vesta

130,000

130,000

Sumele sunt exprimate in EURO si nu conțin TVA

842,070

Nota:

1. Stocuri actuale, care pot fi livrate rapid:

12 bucăți 3 bucăți


EPOKE Sirius, 6mc EFGKE Sirius, 9mc

2. Termenele de livrare (in special la sasiurt} depind de data comenzii, avand in vedere luni, dar depinde de momentul confirmării comenzii


ca in August fabricile de obicei sunt închise. Termenul de livrare este de cea 4
Oferta : SALA_25.07.2018

DATE TEHNICE

Motor:

Diesel in 3 cilindri, marca YANMAR , racier cu apa.

27.1    kW (37 PS) la 3,000 rpm (SAE), mod ECO cu

24.2    kW (33 PS) la 2,600 rpm (ECE R24)

Injecție directa, cmc 1,642 cm3, rezervor de 411,

Emisii noxe in concordanta cu directiva 97/68/EC St lila. Atestare EU ca tractor multifuncțional.

Deplasare:

Complet hidrostatica , 4 motoare hidraulice, tracțiune integral permanenta.Deplasare cu reglare turatie(RPM) si viteza direct din 2 pedale. Mod de lucru cu 3 nivele de selectare a turației de funcționare a motorului (ECO/standard/MAX) si control al deplasării cu ajutorul a 2 pedale.

Moduri de deplasare:

Mod transport:

Mod lucru:

Mod mers inapoi:


tu rație motor

0-25 km/h, reglabila 0-25 km/h, constanta 0-12 km/h.

Sașiu si direcție:

Sașiu articulat cu boit central si tampoane preluare șocuri si denivelări drum. Direcție complet hidraulica, acționare prin cilindru, unghi virare 53°.

Prevăzut cu System frontal de atașare rapida a aceesoriilor de lucru.

Cauciucuri:

Fata/spate    23x8.50-12 10PR

Anvelope universale

Fata/spate-23x10.50-12 6PR

Anvelope iarba

Frâne:

Franare directa prin sistemul hydraulic de

acționare (elibera re pedala actiunare - franare prin motoare hidraulice), frana adiționala de parcare , mecanica cu acționare pe axa spate.

Cabina operator:

Cabina cu 1 ioc, scaun operator confortabil si cu system siguranța, testata ROPS, parbriz securizat, 2 usi laterale prevăzute cu geamuri giisante. Oglinzi laterafe pliabile. Scaune operator cu diverse opțiuni, coloana volan ajustabila. Zone depozitare pentru lucruri personale operator.

Panou multifuncțional in standard , control al funcțiilor principale de lucru si funcționare. Comenzile si setările operațiunilor de funcționare si lucru ale mașinii integrate in cotiera dreapta , ușor de utilizat de către Operator.

Ventilație cabina si system incalzire(versiune CLASSIC). Aer condiționat additional ia versiunea COMFORT.

CfeawaftMtf

Citymaster 600

Sistem electric:

Sistem pe 12 Voit-system, baterie 12 V 74Ah, alternator de 14,4 V 80 A.

Lumini in standardele circulației rutiere, omologare rutiera, lumini de lucru superioare, girofar pe cabina, mufa 12 V pentru alimentare lumini accesorii fata.

Sistem hidraulic :

comanda electrica. Circuit hydraulic fata Circuit hydraulic spate


Control circuit fata

Control circuit spate Roti tracțiune


Sistem hydraulic de înalta presiune, cu unitate de 27-37 l/min la 195 bar 21-29 l/min la 195 bar 1 xdoua cai, comutabil electric 1x doua cai,

0-110 l/min la max. 320 bar

Sistem apa:

Sistem apa prevăzut cu pompa electrica. Debit de apa reglabil, capacitate rezervor aprox. 150 it, cu indicator nivel extern.

Lift frontal / puncte atașare accesorii lucru:

Sistem frontal hydraulic, forța ridicare 500 kg, punct cuplare accesorii fata- triunghi cat. 0. Furtun aspirație si cuplaja conectare gura aspirație mizerie si iarba, support spate cuplare sararita, capacitate pana la 400 kg. Bena rabatabila spate (opțional) capacitate max 375 kg (in conformitate cu masa max admisibila axa spate). Preparare pentru atașare remorca (opțional).

Dimensiune

Lungime totala *:

mm

3,126

Lățime fara oglinzi

mm

1,090

Lățime cu anvelope univ.

: mm

1,074

Lățime cu anvelope iarba:

mm

1,200

înălțime:

mm

1,969

Baza:

mm

1,270

Lățime intre roti univ.

: mm

866

Raza intoarcere-interior:

mm

700

Raza întoarcere - exterior

mm

2,040

*) fara cârlig / cu cârlig +200 mm

Greutati:

Unitate baza*

kg

1,350

* CM600 Classic, depinde de echiparea ulterioara

Masa max admisibila

kg

2,200

Incarnare max axa fata

kg

1,200

Incarnare max axa spate

kg

1,500

incarnare max remorca/f frana/kg    500

Masa max admisa atelaj 2,700 kg /12% panta Incarnare max remorca/cu frana/kg    1,750

Masa max admisa atelaj 3.950 kg /12% panta

www.sala-group.ro 0729.006.971 /O73U0O.O77

Citymaster 600


SS

Clean ahead

Echipare ca maturator stradal:
Sistem frontal maturare cu 2 perii:

Unitate frontala de maturare-aspirare prevăzută cu System triplu de protecție a periilor împotriva coliziunilor, poziționată in câmpul visual al operatorului. Gura de aspirație protejata impotriva coliziunilor prin montare intre roti fata. Perii maturare acționate cu 2 motoare hidraulice, diametru perie 720 mm. Lățime maxde maturare 1,850 mm. Raza de maturare interioara de 1,050 mm. Turație perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm. Mod lucru controlabil direct din cabina, înclinare dubla a periilor si ajustare individuala.

Gura aspirație I furtun aspirație:

Gura aspirație construita din otel, prevăzută cu role ghidare sî fiap frontal pentru mizerie mare. Lățime gura aspirație - 550 mm, acționare sus-jos complet hidraulica. Furtun aspirație cu 0 180 mm, drept si montat pentru flux aspirație optim.

Sistem anti praf:

Sistem imprastiere apa la fiecare perie sip e furtunul / gura de aspirare , Capacitate bazin apa curata de aprox 150 it, situate in partea frontal a mașinii. Suplimentar system gravitațional recirculare apa integrat in bena colectare mizerie , capacitate aprox 40 It.

Turbina aspirație:

Turbina cu palete radiate actiunata hydrauiic,. Evacuare aer prin capacul benei colectare. Conector apa pentru curatare.

Bena colectare mizerie:

Contructie completa din aiuminium. Volum max 600 I, cf standard DIN EN 15429:535I. Încărcare maxima 500 kg. Descărcare complet hidraulica, Pompa manuala hidraulica pentru ridicare în caz de urgenta (opțiune), înălțime descărcare 143 cm, lățime gura descărcare 865 mm.

Dimensiuni maturator Citymaster 600 :

Lungime totala    mm    3,899

Greutate la gol in conf. cu StVZO* kg    1,700

* CM 600 Classtc, depinde de opționale
Oferta : SALA_25.07.2018


IMPORTATOR OFICIAL

Citymaster 600


Oferta financiara configurație sezoniera:

Sezon vara

Maturator stradal Citymaster 600 Comfort

991470xx Citymaster 600

99147097 Culoare Hako-rosu

99261110 Lumini in norme circulație dreapta 99844704 Scaun standard 99301500 Anvelope universale 99147500 Bena universal 600 It 99147599 Culoare Hako-rosu 99147600 Unitate maturare frontala 99147800 Unitate aspirare mizerie 99113202 Perii maturare mixte PPL/OL(2x)


Sistem frontal maturare cu 2 perii

Lățime max de maturare 1,850 mm.

Raza de maturare interioara de 1,050 mm.

Turație perii maturare reglabila de la 0 la 120 rpm.

Opționale incluse in configurația mașini baza ca maturatoare stradala :

Pachet legai- triunghi, trusa de prim ajutor, in sacosa speciala si support dedicate in cabina____________

Furtun manual de aspirare- lungime 3.5 mtr, prevăzut cu gura aspirare/maner manipulare, strângere automata la final de lucru

Poziționare centrala intre cabina si bena colectare, utilizare pentru aspirare frunze si Nisip De la bordure, pe sub banei, prin coșuri sau șanțuri innaccesibile in a fi maturate cu mașina'.

Pompa curatare cu jet = 131/min @120 bar,pistol si lance de 900 mm, furtun 10 m.
Poziționare spate mașina, utilizare pentru curatare canaie/santuri/bordure/faanci accesorii stradale- semne circulație. Suport pentru furtun si lance integrat.Citymaster 600


Jffisfce

Clean aftead


OTERTAȚiNANCfÂRA

Produs

Componenta

Valoare unitara configurație

€ fara TVA

Termen livrare

HAKO

CITYMASTER 600 Comfort '

Cf. ofertei echipata standard

59.988,00

. Se va confirma ia data

2 perii

cu AC in cabina, girofar pe

semnării contractului de

cabina

achizitie/comanda

*echipata standard de lucru

liftul element îucru - set

ferma.

maturator baza cf configurație oferta

Opționale incluse:

-pachet legai

-sistem de spaiare cu inaita presiune

-furtun aspirare frunze -cabina cu sistem incalzire si aer condiționat;

perii mixte PPL/OL maturare stradal;

Termen estimat la data ofertei /13.07 = livrare max 2 unitati in a doua jumătate a funii nov/2018.

M odeiui CiTYM ASTE R 600sfertaT^ste apt in a fi utiiîzat/accesorizat ulterior cu elemente de lucru in sezon de”iama, respectiv pentru utilizare frontala putând fi acceaste următoarele elemente de lucru: lama dreapta/plug in V / perie cilindrica sau freza cu tun zapada , iar in spate pot fi montate sararita material solid sau sistem cu bazin 500 It pentru imprastiere material lichid/posibil de utilizat si in sezon de vara, fiind un sistem de presiune medie.

OFERTA ACCESORII DE LUCRU SEZON IARNA
Cod 99602140/ 42


Lama zapada dreapta 150 cm , curbata, inclinare laterala hidraulica, proiecție metal sau sintetic(la cecere). înălțime lama 70 cm.

Montaj frontal pe triunghi, mișcare stanga dreapta cu cilindru hydraulic.

Preț unitar 2,959,00 euro tara TVA

Plug in V cu protecție metalica

Lățime lucru 138 cm. in poziție V îatime de 115 cm. Înălțime 65 cm.

Posibilitate de lucru in toate pozițiile. 4 elemente protective din metal/sintetic(la alegere), arcuri pentru coliziuni.înălțime ajustabila din patine. Acționare parti component plug cu 2 cilindrii hidraulici comandați direct de ia joy-stick operator

Preț unitar 3615,00 euro tara TVA

~-—

UJ«>......:.

Oferta: SALA 25.07.2018
importator oficial

Glaiafisia

Citymaster 600

Freza-tun zapada CERRUTl BASIC HY L1100

Acționare hidraulica, lățime lucru 1.1 mtr, diametru inel melc de 395 cm, înălțime tun ejectare zapada de 400 cm.

Acționare hidraulica poziție tun si inclinare flap superior, toate acțiunile direct de la joy-stick operator.

Preț unitar 4250,00 euro fara TVA

Sararita spate KIF SS200 - camera unica, actionata hydraulic, funcționare pe melc, agitator prevăzut si disc spate imprastiere cu posibilitate de rabatere pentru mod transport. Capacitate 200 I. Dozaj manual pentru lățime imprastiere sau direcție. Lățime imprastiere 1,5 -4,0 m. Acoperitoare superioara din material sintetic. Culoare RAL 2011 si protective dubla la interior anticorosiune. include picioare pe role pentru demontare/depozitare.

Cod 99577700

opțional:

Preț unitar 8495,00 euro fara TVAExte ns i e c a pa cit ate Li 33 0

cod 99577701 /


Preț unitar 395,00 euro fara TVACod 99611000


Sistem presiune medie- imprastiere clorura MD

Capacitate tanc 500 I / presiune maxima apa 0 to 40 bar / debit pana la 55 î 7 la min / max. 40 bar. Construcție din rasina-epoxy, conector umplere, valva non-retur, bara din inox de 1200 mm cu duje din ceramic, protecție din cauciuc/flap pentru protejare axa spate mașina. Furtun de 10 ml si pistol cu lance pentru imprastiere in zone innacesibile mașina.

Poate fi utilizat atat pet imp de iarna cat si vara la udat stradal.

Preț unitar 10.175,00 euro fara TVA

Citymaster 600


1SS

Clean ahead

Recomandam pentru ușurința demontarii/montarii accesoriilor sezoniere, cat si pentru depozitarea acestora pe perioada innactiva, achiziția kit-ului de suporți pe roti pentru demontare sistem periere frontal respective cărucior suport bena 0.6 m3.Depozitare sistem maturare frontal, cod 99148610

Cărucior spate CM 600 ~ cod 99148602

cu puncte sprijin pentru accesorii spate, bena sau platform încărcare.

Preț unitar kît 2.103,00 euro tara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de ia plata avansului de punere in fabricație. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producătorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.

Echiparea mașinilor multifuncționale cu Accesorii de lucru neagreeate de producătorul HAKO poate duce la pierdereas garanției pentru mașina baza.

_Condiții comercialei garanții, costuri intretinor-e -si termene- de livrare conform condiții oferta SALA GROUP reprezentant unic

irTRomania at Producătorului HAKO GmbH din Germania.

Pentru orice detaiîu suplimentar, contact:

Departamant vanzari: Ing. Andrei Anișor Ctin    +4 0729 006 971 / sales@sala-Cjroup.ro

S.a <&£■; ./- ■ .■1 ?-f X <2

v--'

hî S^-j;// x iw-iw. i - g f r.i U: pii'cv

Oferta; SALA_CM2200

OFERTA ECHIPAMENT MATURARE HAKO CITYMASTER 2200

Date tehnice HAKO Citymaster 2200:
Motor

Motor VM tip R745 EU6 in 4 cilindri, răcire cu apa, injecție directa. Orevazut cu filtru de particule fara intretinere completat cu system SCR. Emisii in norme EURO VI. Capacitate cilindrica; 2,970 cm3. Putere 80 kW @ 2,600 rpm.

Cuplu maxim 420 Nm @ 1,100 rpm. Turație de lucru setabila la 1,400 /1,700 / 2,000 rpm (ECO / Standard / MAX), capacitate rezervor 65 litri.

Drive/Deplasare: Actionare/deplasare complet hydrostatica, control complet electronic al vitezei, system hydrostatic frânare (ABS), decelerare ajustabila pe system hidrostatic, opțional diferențial blocabil mecanic al axei spate.

Comutator de mers inapoi in programul de maturare.

Moduri lucru/transport:

Transport:


Mod lucru:


Mod tranzit


0-62 km/h infinit variabil 0-25 km/h mers spate 0-15 km/h infinit variabil 0-10 km/h mers spate 0-20 km/h infinit variabil

IMPORTATOR OHCIAL

etern a/i »sd

25.07.2018

Sașiu si direcție: Rama cadru sudata, axe rigide cu suspensie arc elicoidal, additional tampoane cauciuc suplimentare si amortizoare hidraulice;Actionare permanenta a direcției pe axa fata, hidrostatica, cu opțiune de directive integral pe toate 4 rotile in mod de lucru. Frana axa spate cu saboți.

Frâne: Sistem dual hydraulic , cu servo/booster si echilibrare frana funcție de incarcatura, pe toate rotile system ABS. Frana de parcare acționare pe axa spate.

Cabina: 2-persoane, spațioasa si comfortabila. Parbriz panoramic cu protective fumurie superioara, din sticla securizata/laminate.Usî cu ferestre ce se deschid spre partea din fata si spate si ferestre glisante in zona inferioara.

încălzire cabina cu apa calda motor I system AC cu 3 trepte turbina si 6 duze pe zona parbriz si bord. Oglinzi laterale st/dr rabatabile. Coloana direcție reglabila -inaltime si înclinare -cu comutatoare si indicatori lucru, unitate spălător parbriz cu mod intermittent(comutator), faza scurta/lung si claxon . Iluminare interioara a cabinei.Scaun comfortabil șofer cu perna aer, reglabil pentru greutate, spatar inclinabil. Scaun pasager cu reglare a spătarului. Ambele scaune prevăzute cu century de siguranța in 3 puncte si tetiere.

Priza 12-V , bricheta si scrumiera la bord, cuple conectare(fara fire) pentru radio sau GPS.

“Spațiu d^depozitare cu supportstlcle la scaun pasager, cârlig pentru haine. Mâner de acționare usa , sigur si comfortabil, antifonare si izolare din material reciclabile. Kit scule utile la bord.

Ecran color multifuncțional cu afisaje analogice pentru turatia motorului, viteza de deplasare, nivei combustibil și de AdBfue.

Afisaj pentru temperatura apa motor si ulei system hydraulic, ceas contor pentru ore lucru hidraulica sau funcționare motor, distanta parcursa(km) totala sau pe cicluri(trîp), ceas digital. In mod de lucru: indicator funcții maturare si setări lucru. Navigare in meniul setabil prin buton rotativ cu funcție apasare si potențiometre reglare pentru funcțiile importante. Cotiera sprijin cot si joy-stick pentru ajustare poziție perii.

Echipament frontal de maturare cu 2 periî(2B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, in zona de vizibilitate a șoferului.Doua brațe cu reglare de

Oferta: SALA_CM2200

apasare, motoare acționare hydraulic, perii disc cu 0 750 mm cu fire mixte PPL/OL. Protecție ia coliziune in fata si lateral. Ambele brațe operate independent cu joy-stick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborâre înclinare perie reglabila manual.Opțional putere crescută la motor perie dreapta pentru montare perie de eliminarea vegetației de langa bordura.

Echipament frontal de maturare cu 3 perii{3B):

Unitate interschimbabila frontala, maturare cu aspirare, în zona de vizibilitate a șoferului.Doua brațe cu reglare de apasare, motoare acționare hydraulic, perii disc cu 0 900 mm cu fire mixte PPL/OL. Protecție la coliziune in fata st lateral. Ambele brațe operate independent cu joy-stick pentru reglare turatie perie intre 0-120 rpm, pivotare , ridicare si coborâre Ajustare nivel maturare perie reglabil automat.

Adițional perie nr 3 cu braț independent, pentru pre-maturare,, perie avand 0 900 mm. Turatie perie ajustabila de la 0-120 rpm. Mutare parte pre-m atu rare prin simpla schimbare a rotației la peria nr 3 si brațul se muta din st/dr si invers. Ajustare apasare complet hidraulica.Poate fi folosita pentru o prematurare sau pentru a extinde latimea de lucru pe ambele parti, totodată avand posibilitatea si de a matura pe doua nivele, strada si bordure/trotuar sau stafie insula a mijloacelor de transport Protecție la colisîune prin balama dubla. Opțional se poate monta putere mai mare pentru montare perie de indepartat vegetația.

Gura aspirație: Din otel, ghidare pe role, prevăzută cu clapeta de mizerie grosiera(flap), actionata din cabina operator. Lățime aspirare 800 mm. Poate fi ridicata cu comanda direct din cabina.Vizibîlitate direct la gura de aspirație front prin oglinda montata pe tren maturare frontaLDiferite etansari ale gurii de aspirație, opțiuni disponibile.

Tub aspirație: furtun flexibil cu 0 200 mm, direct conectat si înclinat pentru eficienta maxima a aspirarii.

Turbina aspirație: Turbina radiala multi-palete cu performante înalte, integrate in partea superioara a benei de colectare, acționare hidraulica, reglare independenta si infinita a turației de lucru direct din cabina. Limitare automata a turației in mod de lucru ECO-Mode.

Bena colectare mizerie: Cu deschidere in partea superioara, forma optima pentru o încărcare maxima, material otel inoxidabil V2A , capacitate 2.2 m3 (DIN EN 15429: 1,895 /1,710 I). Descărcare actionata hydraulic,

IMW'STATOR OFICIAL

Gicanahead

25.07.2018

unghi înclinare pana la 45°, înălțime gura descărcare la aprox. 150 cm. Capacul de descărcare cu protecție împotriva uzurii, unghi de deschidere de aprox. 40°.

Pompa manuala hidraulica de ridicare bena in caz de urgenta.Optional perdea lanț pentru nivelare mizerie ușoara in bena.

Apa/cîrcuit: Sistem apa curata cu pompa electrica pentru umectare la fiecare perie respectiv tub aspirație , avand duze pentru pulverizare apa la fiecare perie si pe tubul aspirare. Debitul apei poate fi controlat si setat direct din cabina operator.

Rezervor de apa curata construit din otel inoxidabil V2A, r avand capacitatea de 340 litri si integrat in partea spate a * mașinii, sub bena colectare praf, avand indicator de nivel apa.Sistem suplimentar de apa cu un bazin additional de 200 litri integrat in bena de colectare.

Acesta poate fi deschis complet pentru o curatare adecvata a gurii de aspirație. Control de pornire - oprire automata a apei la duze in timpul procesului de maturare. Comulator rapid de eliberare a apaei murdare.

Sistem electric : circuit de 12-Voltî cu baterie start de 12 V/ 55 Ah si altemator de 14 V 7105 A. Sistem electric iluminare circulație rutiera in concordanta cu Normele rutiere de omologare Europene , cu faruri pentru faza scurta/lunga cu posibilitate de ajustare , lumini spate , -semFăfr^rrtexjfîectf^^t/dr,-x4axon,^gfrofartE&pîiabîL mufa cu 13 pini pentru conectare remorca.

Lift frontal conectare accesorii: acționare cu 2 cilindri hidraulici si cu funcție de plufire(fioat-posrtion)

Triunghi cuplare accesorii Cat. 0. Capacitate ridicare de f 950daN.

Roti:

Standard:    225/75 R16C

Pe janta 6J16ET 70

Opțional:    285/65 R16C

Pe janta 8J16 ET 60

Date suplimentare vehicul:

(in accord cu DIN EN 15429 unde este aplicabil)


IMPORTATOR OTIC1A1


Oferta: SALA_CM2200


Ctea/; a/read

25.07.2018


Dimensiuni:

Lungime(maturare 2B): Lungime(maturare 3B): Lățime (fara oglinzi):

Inaitime (anvelope speciale): înălțime (anvelope standard): Inaitime (anvelope speciale): Lățime baza:

Distanta intre roti:

Max. maturare cu 2B:

Max. maturare cu 3B:

Cerc întoarcere (standard tyres)

mm 4,950 mm 5,260 mm 1,320 mm 1,380

I

mm 2,050

mm 2,090

mm 2,190

mm 1,075

mm 2,500

mm 2,600

mm Dwa 6,700 Dwi 2,700 Dka2 2B 7,600 Dka2 3B 8.000Greutate:

Gol - maturare cu 2B    kg 3,540

Gol - maturare cu 3B    kg 3,650

Varjaza funcție de opționale configurație

GVW    kg    6,000

Sarcina max pe axa fata kg 3,200 Sarcina max pe axa spate kg 3,200www.sa I a-grou p.ro 0729.006.971 Z0731.l00.077


MPrtRTATOn OFICIAL Hako

Clsm a!ierid

TOFERȚÂ FINANCIARA ACHIZIȚIE ;

Produs

Componenta

Vafoare

configurație 2018

Termen livrare

€ fara TVA

HAKO

■ dTYMASTER 2200

Cf. ofertei echipata standard

136.079,00

Termen de livrare

In sistem maturare 2 perii (2B)

cu AC în cabina, girofar LED pe cabina

model CM2200/2B la data ofertei /13.07 este

*echipata standard de lucru maturator baza

jncjfs element lucru - set perii mixte PPL/OL maturare

de max 20 spt de la plata avansului de

1-CM-6 City mașter 2200

punere in fabricatie-semnare contract /se va

1-CM-2BS Sistem maturator frontal cu 2 perii

confirma la data

semnării contractului de achizitie/comanda

Opționale incluse:

ferma

1-CM-B02 Sistem curatare

cu jet inaita presiune

-L-un gi    mm 4,950

1-CM-E23 Semnal acustic ta mers inapoi.

Max. maturare 2B:nrim 2,500

1-CM-E25 Lumini suplimentare frontaî-montate deasupra parbriz panoramic.

î

1-CM-B01 - furtun aspirare frunze, montare spate

Posibilitate montare frontal

element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0


IMPORTATOR OFICIA! i&f» C^sna/wsrf


HAKO

CiTYMASTER 2200

in sistem maturare 3 perii (3B) *echipata standard de lucru Opționale incluse:

1-CM-B02 Sistem curatare cu jet jnalta presiune 1-CM-E23 Semnal acustic la mers înapoi.

1-CM-E25 Lumini suplimentare frontal-montate deasupra parbriz panoramic.

1-CM-B01 ~ furtun aspirare frunze, montare spate

Posibilitate montare frontal element de lucru in sezon de iarna. Dotat cu triunghi cat 0


Cf. ofertei echipata standard cu AC in cabina, girofar LED pe cabina143.588,00


Termen de livrare model CM2200/3B la data ofertei /13.07 /


1 bucata disponibila in stoc/ posibilitate de testare pentru luarea celei mai bune decizii/


pentru pachet termenul este de max 20 spt de la plata avansului de punere in fabricatie-semnare contract /se va confirma la data semnării contractului de achizitie/comanda fermaideala pentru efectuare operațiuni de curatare/maturare pe zone cu diferite nivele/ trepte/bordure/trotuare/statii ale mijloace de transport.

ATENTIE: doar îa comanda inițiala se poate opta pentru 2 sau 3 perii/ POSIBIL DOAR IN FABRICA.IMPORTATOR OnCEÂL us^

Cten&ftead

Oferta accesoriu lucru in sezon de iarna

La modelul 2200, model cu virare pe toate 4 rotile dar fara tracțiune integrala, utilizarea pe zone înghețate si alunecoase este nerecomandata, acesta fiind cu acționare complet hidrostatica.

Prin demontarea sistemului de maturare frontal, pe triunghiul cat.O se poate monta lama zapada dreapta de 1.6 pana la 1.8 mtr, Produs FIEDLER GERMANIA, model FRS1820/2020, lama prevazutacu protecție din cauciuc ramforsat, mișcare stanga dreapta cu înclinare max 32 gr.


Preț unitar 6.490,00 euro fara TVA

Termen de livrare estimat Accesorii: aprox 15-18 spt de la plata avansului de punere in fabricație. Trebuie tinut cont si de perioada de august a anului in care Producătorul HAKO si furnizorii de Accesorii au luna libera.

Echiparea mașinilor multifuncționale cu Accesorii de lucru neagreeate de producătorul HAKO poate duce la pierdereas garanției pentru mașina baza.

Pentru informații si detalii suplimentare:    CONTACT

> Dept. Vanzarî:    Dl Andrei Anișor Ctin + 4 0729.006.971 / sales<§> sala-group.ro


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

,Tî

7?i\V-

S:    <•;


TELEFON (004021) 340 40 n / 345 07 n FAX (004 021) 318 03 3? E-MAIL controiiritem^prirnariej.ro

Șos. Mibai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www4mmarie3.ro


ROMANIA


ÎS1S-2018 ’ SfeBĂȚO»/ faFfiEiJMA

Nr. 140132/30.07.2018

CĂTRE,


Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente- Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu suma de 26.000.000 lei însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

MarțiiCenâreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    .........., a analizat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului

social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

----------PREȘEDINTE,---

PĂUNfCÎ^DRIANA

MEMBRI:    /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 “Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...........A........., a analizat

proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: _


PREȘEDINTE,

y/OHyAIULIANA

)

MEMBRI:    lj

PELINARU CORNEL    F

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN