Hotărârea nr. 338/2018

HCLS3 nr.338 din 31.07.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Y jffe J CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ” Lucrări

de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

9    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l40864/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.138012/26.07.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional;

-    Anunțul de intenție nr. 347/25.07.2018 al societății Algorithm Residential S3

_________SRL, înregistrat cu nr. 137850/CP/25.07,2018;___________________________________

-    Adresa nr. 138017/26.07.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional;

9    7

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    HCLS 3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere — Creșa Trapezului”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 338 DIN 31.07.2018

«CLS3 (Uh. 33$/«W.M

CONTRACT DE LUCRĂRI nr.....................din...............................


1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

-    Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;

-    Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. ........... din ....... privind înființarea unei societăți

comerciale având drept scop.................................

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

-    alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte și

B    , cu sediul social în    înregistrată la Registrul Comerțului cu

nr.    , cod de înregistrare fiscală    , având cont    deschis

la Garanti Bank - Sucursala Unirii, reprezentată prin    , în calitate de

prestator, pe de altă parte

2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    contract - prezentul contract și toate anexele sale;

b.    contract de lucrări — contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări;

c.    achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

d.    prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

e.    reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;

f.    reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor;

g.    lucrări - totalitatea lucrărilor de execuție;

h.    amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

i.    graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractului;

j.    data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;

k.    ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data atacării lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

l.    document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătura cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

m.    situații lunare de plată - situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare;

n.    situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;

o.    perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;

p.    costunucrărîîor totalitatca cheituielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;

r.    utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

s.    materiale — produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

t.    echipamente - mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

x.    modificare - schimbare adusă specificațiilor dispusa de către achizitor potrivit contractului;

y.    forța majoră - un eveniment mai presus controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti;

z.    zi — zi calendaristica; an — 365 zile.


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgcta Vișan


3.    Interpretare

3.1.    In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.    Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice, dar nu se specifica in mod diferit.

3.3.    Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

3.4.    Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in următoarea ordine de prioritate:

-    Prevederile legii romane;

-    Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii:

4.    Obiectul principal al contractului

4.1.    Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină următorul obiectiv de investiții:

” Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”

4.2.    Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti prin prezentul contract.

5.    Prețul contractului

5.1.    Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de

lei cu TVA, din care _ lei TVA, reprezentând    lei

exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de lucrări aprobate prin H.C.L.S 3 nr.___ din

, respectiv:

” Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, conform anexei la prezentul contract.

5.2.    Valoarea finala a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, platibilă executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor situațiilor de lucrări, ca urmare a lucrărilor real executate si a măsurătorilor efectuate in teren, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

5.3.    Sursa de finanțare va fi: Bugetul local si alte surse legal constituite.

6.    Durata contractului

6.1.    Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti si produce efecte pana la data încheierii procesului verbal de recepție finala, fara obiecții, a lucrărilor contractate si eliberarea garanției de buna execuție, respectiv pana la indeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către ambele parti.

6.2.    Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile atunci când intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.

7. Executarea contractului

7.1.    Executarea contractului incepe după constituirea garanției de buna execuție si emiterea Ordinului de incepere a lucrărilor.

7.2.    Executantul se obliga sa execute lucrările prevăzute la art.4.1. în decurs de ... luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare in avans.

Ordinul de incepere se va emite in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea autorizației de construire.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a.    Caietul de sarcini;

b.    Oferta tehnico-financiara a executantului;

c.    Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire;

d.    H.C.L.S 3 nr. _ din_pentru aprobarea preturilor aferente categoriilor de

lucrări;

e.    H.C.L.S 3 nr._din_pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

f.    Anexe.

9.    Protecția patrimoniului cultural național

9.1.    Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in relațiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2.    Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1., iar imediat după descoperirea si înainte de îndepărtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

9.2. Achizitorul are obligația, de indala ce a luat îa cunoștința despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1., de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10.    Obligațiile principale si drepturile executantului

10.1.    (1) Executantul are obligația de a realiza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu

atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligațiile asumate prin contract, in limitele prevăzute de prezentul contract.

(2)    Executantul se obliga sa realizeze lucrările la standardele si/sau performantele prezentate atat in caietul de sarcini cat si in legislația incidența.

(3)    Executantul se obliga sa dețină atat personal de specialitate cat si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

(4)    Executantul se obligă să nu subcontracteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

(5)    Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor, in conformitate cu graficul de execuție. Totodată, este răspunzător atat de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de execuție utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Conform prevederilor din Caietul de sarcini.


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

(6)    Executantul este obligat sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)    reclamării si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate; si

b)    daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor

(7)    Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de munca, materialele, instalațiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in măsură in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum si pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare.

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

a)    sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea soluționării;

b)    inceperea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestati;

c)    asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

d)    convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

e)    soluționarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f)    utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum sj gCStIonarea probeior-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu

altele care indeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g)    respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

h)    sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Construcții - I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;

i)    supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cârtii tehnice a construcției;

j)    aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

k)    remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita potrivit legii;

l)    readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor; (2) Executantul are obligația de a pune ia dispoziția achizitorului orice documente pe care executantul trebuie sa le Întocmească sau care sunt cerute de achizitor.


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

10.3.    Executantul are obligația de a respecta si executa dispozițiile achizitorului in orice problema, menționata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, in scris, fara ca obiecțiile respective sa il absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.4.    (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilităților respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare in poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricăror parti a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepția situației in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja si păstră cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.5.    Pe parcursul execuției lucrărilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i)    de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este autorizata si de a menține șantierul (atat timp cat este sub controlul sau) si lucrările (atat timp cat acestea nu simt finalizate si ocupate de către achizitor) in starea de ordine necesara evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii)    de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție si ingradire, alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi desfasoara activitatea pe șantier, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autoritati competente, in scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii)    de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara șantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietarilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generați de metodele sale de lucru.

10.6.    Executantul este responsabil pentru menținerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

10.7.    (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)    confortulrivcranîior;

b)    căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-intereselor, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.    (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

(2) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.9.    (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i)    de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii)    de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii)    de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție,

10.10.    Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite intr-un interval de 4 ani de la recepția la terminarea lucrării.

10.11.    La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului Contract.

10.12.    Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

10.13.    Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecți a muncii și evitarea accidentelor.

10.14.    Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15.    Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

10.16.    în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice măsuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

10.17.    Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18.    Pe toată durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

10.19.    Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție/In acest sens. Lxecutantui se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor și execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

10.20.    Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă să-l informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

10.21.    Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

10.22.    Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.    Obligațiile și drepturile achizitorului

11.1.    Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,

către    , în contul deschis la    , conform prevederilor

prezentului contract.

11.2.    Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate în condițiile stipulate în prezentul contract.

11.3.    (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, tară plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a)    amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b)    suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

c)    căile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.4.    Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate (dacă este cazul).

11.5.    Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6.    Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11.7.    Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

11.8.    Achizitorul are dreptul dea modiiîcaîn mod uni îaterai partearcgicmentară a ContraciLil ui, cu notificarea prealabilă a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

11.9.    Achizitorul are dreptul să sancționeze Operatorul, pentru neândeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea/execuția unor servicii/lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

12.    Sancțiuni pentru neândeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.2.    în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1.    Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10%

din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de .    lei, în termen de 5 zile

lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă 4 ani (perioada de garanție a lucrărilor).

13.2.    Garanția de bună execuție se poate constitui în una din variantele de mai jos:

a)    prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

b)    în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunere la casierie a unor sume în numerar.

c)    prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca autoritatea

contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire. în acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din prețul contractului de achiziție publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.3.    în cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

Rls

13.4.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.5.    Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. începerea și execuția lucrărilor

14.1.    (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile lucratoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

14.2.    (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2)    Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3)    în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3.    (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate dc îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4.    (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

(2)    Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)    Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5.    (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

(2)    Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, strnt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3)    Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15, întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1. In cazul în care:

i)    volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii)    condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii)    oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16.    Finalizarea lucrărilor

16.1.    Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2.    (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

16.3.    Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. în funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17.    Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1.    Perioada de garanție a lucrărilor este de 48 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2.    (1) în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i)    utilizări de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii)    neglijenței sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan


17.3. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

18.    Modalități de plata

18.1.    Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente.

18.2.    Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

18.3.    (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele simt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2)    Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Administrativă și Management Informațional înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3)    Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

18.3.    Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notificări/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

18.4.    Contractui nu va fi considerar terminat până când procesul-verbal dc recepție rinală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19.    Ajustarea prețului contractului

19.1. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S 3 nr._din

19.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.


Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Visau

20. Asigurări

20.1.    (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor conform art. 10.19, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2)    Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3)    Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2.    Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

21.    Amendamente

21.1.    (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoare adăugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22.    încetarea contractului

22.1.    Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b)    prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

c)    prin acordul scris al părților;

d)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

e)    în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

f)    prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

22.2.    încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

22.3.    în situația rezilierii/ rezolutiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

22.4.    Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neândeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

22.5.    Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

22.6.    Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

22.7.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23. Rezilierea contractului

23.1.    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plată de daune-interese.

23.2.    Prezentul contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

23.3.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23.4.    Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoare contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

a)    Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

b)    Exccutantui nu execută iucrari de calitate și în conforrnilate cu Caietul de Sarcini și cu prescripțiiie și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

c)    în cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

d)    dacă executantului îi simt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

e)    dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

23.5.    Rezilierea contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24. Cesiunea

24.1. într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.Avizat,

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta Vișan

25. Forța Majoră

25.1.    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă

25.2.    Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

25.3.    îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar Iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

25.5.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără va vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluționarea litigiilor

26.1.    Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2.    Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

27. Limba care guvernează contractul

27.1. Limba care guvernează contractul este română.

28. Comunicări

28.1.    (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2.    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3.    în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4.    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

28.5.    Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

28.6.    Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prezentate la alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

,4*7

12 0 MM

30.    Dispoziții finale

30.1.    Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

30.2.    Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica și respecta în totalitate obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

31.    Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea executantului:_

- din partea achizitorului: _

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

EXECUTANT


ACHIZITOR PRIMĂRIA SECTOR 3 Robert Sorin NEGOIȚĂ

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA ȘÎMANAGEMENT INFORMAȚIONAL, Director Executiv


DIRECȚIA ECONOMICA, Director Executiv

DIRECȚIA JURIDICA,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu


TELEFON {004 O2i) 340 40 ii / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@pnm3rie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

fWtEXA <\r, 2. U"LS 3 «Ă.


CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I: DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiții:


"ROBĂT,

ROBEPT?SO#®î®bo®rÂ

/T'/

1 spoz.

4 M3P 7n518 ACS«3 ISTSA75S P""LIC

CIRC- .’JiCîuS


F    Fi ’J z    f-î    n    n    r f    i    h

£    d « fi    ii    îs    A    i; ii    ;    h $


Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului

1.2.    Obiectul contractului: achiziție de lucrări

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către Întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii.

1.3.    Contractor--------------------------------------------------------------------------------

Se va desemna in urma procedurii.

1.4. Durata de realizare a obiectivului si garanția.

Durata de realizare pentru fiecare obiectiv este:

-    pentru execuție: 12 luni de la emiterea Ordinului de începere.

-    perioada de garanție: 48 luni.

1.5.    Ordonatorulprincipaldecredite:

Primăria Sectorului 3: Finanțarea seva face din bugetul local si din orice alte surse de finanțare constituite legal

1.6.    Autoritatea contractanta

Primăria Sectorului 3, Calea Dudesti nr. 191, București cod fiscal 4420465

Datele dumneavoastră personale sunt |


Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele poȚ|^zvăluiț.e un&Ț^^țn baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de onpQc- Ho inten,ci Hn ccc-.;+;pe^egea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă

acces, de intervenție și de opoziție pe adresa Primăriei Sector 31.7. Obiectiv proiect

Obiectul prezentei proceduri consta in execuția lucrărilor pentru :

Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului

CAPITOLUL II. PREZENTAREA PROIECTULUI

Lucrările de intervenție constau in creșterea eficientei energetice, consolidarea, modernizarea si extinderea construcției existente, rezultând astfel un corp de clădire cu regim de inaltime P+2 Etaje, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, impreuna cu spatiile tehnice si administrative Lucrările capitale de creșterea eficienței energetice presupun, însă tară a se limita la:

-    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă. Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

-    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudate de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.

de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

- Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;


-    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

-    Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Lucrările de extindere presupun, însă tară a se limita la:

construcție nouă la nivelul parterului vor fi organizate spatii pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spații pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cât și pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spații pentru activitățile în aer liber. Construcția va fi dotată cu bucătărie și spălătorie commune pentru grupele de anteprescolari si cele pentru preșcolari și va beneficia de masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor și centrala termica proprie.

- terenul alocat unității de învățământ va fi amenajat cu spatii verzi, locuri de joaca, terenuri de sport, alei carosabile pentru intervenție pompieri, alei pietonale și o zona de parcaj

Conform prezentului caiet de sarcini, executantul va elabora oferta pentru:

CAPITOLUL I: EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamcîite și punere în funcțiune pe ansamblu.

Executantul are obligația sa execute obiectivul la cheie. Daca anumite aspecte nu au fost detaliate sau au fost omise in caietul de sarcini, la elaborarea ofertei, executantul are obligația sa respecte principiul realizării la cheie a imobilului.

Contractul se atribuie după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a preturilor unitare aferente categoriilor de lucrări.

CERINȚE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

A. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE C+M:

Realizarea lucrărilor se va face pe baza proiectului tehnic verificat si aprobat de către verificatori de proiect atestati MLPTL, in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare si cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherea persoanelor desemnate sa verifice calitatea lucrărilor ( sef șantier, Responsabil Tehnic cu Execuția, Responsabil CQ etc).


Valoarea de execuție nu va depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin

Hotărârile de Consiliu Local Sector 3 nr. 238/18.06.2018.

1 .CERINȚELE ESENȚIALE DE CALITATE

Cerințele esențiale de calitate se vor asigura pentru categoria "C" de importanta a

construcției, stabilite conform Legii 109 995, privind calitatea in construcții cu modificările si

completările ulterioare, H.G.R. 766/1997 si normativelor tehnice in vigoare in domeniul

proiectării si executării lucrărilor de construcții, corelate si completate cu prevederile din

legislația altor domenii complementare care determina anumite cerințe specifice de natura

funcționala, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protecția civila, securitate la

incendiu, sanatatea populației, protecția mediului, corespunzatorparticularitatilorfunctionale

si de amplasament.

2. CONȚINUTUL PROPUNERII TEHNICE PREZENTATE PE OFERTANT:

a.    Liste de cantitati pe specialități;

Executantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări principale anexate Ia prezentul

caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate

lucrările necesare realizării obiectivului, cu respectarea documentațiilor tehnice emise de

proiectant în toate fazele de proiectare, precum și a normativelor și legislației în vigoare.

b.    Descrierea lucrărilor;

cTehnoIogiideexecuUelucrari;___________________________________________________________________

d.    Planul calltatii propus pentru îndeplinirea contractului;

e.    Graficul fizic de execuție a lucrărilor, pe perioade de timp sî categorii de lucrări, cu

precizarea duratei de garanție a lucrărilor ce urmeaza a fi executate.

3. PROPUNEREA FINANCIARA

Executantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate

informațiile cu privire la prețul contractului de achiziție publica, conform formularului de

oferta si anexele la formularul de oferta.

Oferta financiara va fi exprimata in lei cu evidențierea separata a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiect si al investiției, devizele oferta si listele de echipamente si resurse materiale, forța de munca, utilaj si transport, ce au la baza listele de cantitati (antemasuratorile) întocmite de către proiectant după cum urmeaza:


- Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitatile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări principale anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

In ceea ce privește cantitatile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind intoemite la Faza Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții Formularul C9 -Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

Formularul F4 -Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice

La recapitulatia devizuîuT se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum si

coeficienții proprii ai executantului ( doar cheltuieli indirecte).

Propunerea financiara va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere in funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garanție si orice alte cheltuieli pana la recepția finala, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea si nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) si alte cheltuieli si taxe considerate necesare realizării obiectului de investiții, conform cerințelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate.

4. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


5. ATRIBUȚII

In stransa legătură cu obiectivul general al contractului: execuția, părțile implicate in realizarea proiectului vor îndeplini următoarele atribuții:

Atribuțiile executantului:

5.1. Atribuții generale

Va furniza documentele lucrării beneficiarului, prin Dirigintele de Șantier desemnat asa cum

se specifica in contract, precum si personalul de specialitate pentru executarea contractului.

Va răspunde ca toate lucrările de pe șantier si metodele de construcție sa fie adecvate si în conformitate cu normele si normativele tehnice în vigoare.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de beneficiar, prin Dirigentele de Șantier desemnat si aparate pe timpul execuției si în perioada de garanție.

Va fi responsabil pentru activitățile ce se vor desfășura pe șantier si va lua toate masurile de siguranța pentru evitarea accidentelor si/sau perturbarea procesului de invatamant.

La finalul lucrărilor va întocmi un set complet de înregistrări "as-built" al execuției lucrărilor, care sa ateste evoluția execuției, dimensiunile si detaliile fiecărei lucrări executate.

5.2 Atribuții referitoare la lucrările de execuție

a. Calificările profesionale

Executantul se va asigura că pe perioada de execuție a lucrărilor deține personalul de specialitate necesar pentru execuția la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare cum ar fi RTE, CQ, șef de șantier,responsabil SSM etc. dar tară a se limita la aceștia în vederea ducerii la îndeplinire a contractului de execuție.

Astfel, executantul va prezenta Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții,cu modificările si completările ulterioare, trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

- Șef de șantier -studii superioare in domeniu :

-experiențaă profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;


g& ij&jggji    r K i ivraK IM

H» SECTORULUI

/    HliriISFSTI

SUCUREȘTI


-    Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;

-    Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioarele va prezenta decizie de numire sau echivalent;

-    Responsabil RTE

-    să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația in termen de valabilitate, conform legislației in vigoare,

-Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

-    Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

-    Diplome de studii, unde este solicitat.

-    Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae., Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.
Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, ulterior atribuirii contractului.

b.    începerea lucrărilor de execuție :

Beneficiarul va emite Ordinul de începere pentru obiectivul ce face obiectul contractului după predarea amplasamentului. Anterior emiterii Ordinului de începere, Executantul va prezenta dovada angajamentelor contractuale cu operatori de salubritate autorizați in vederea eliminării deșeurilor de pe amplasament.

Executantul va face dovada modului de îndeplinire a întregului contract cu personalul pe care îl deține și personalul cheie obligatoriu prin lege pe etape de execuție și faze determinante.

Executantul va prezenta graficul GANTT fizic și valoric cu defalcarea etapelor de execuție si prezentarea tuturor detaliilor (corelare cu personalul pus la dispoziție, cantitatea executată și timpul menționat privind execuția ).

c.    Planul de calitate al executantului:

Executantul va depune planul de calitate întocmit pentru lucrarca de fata în maxim 3 zile de la data începerii lucrărilor de construcție.

d.    Inspecție, monitorizare, testare:

Beneficiarul, prin Dirigintele de Șantier desemnat, va efectua controale si inspecții adecvate in legătură cu lucrările de construcție si, deasemenea, va participa la toate procedurile de testare-receptie.

e.    Monitorizarea derulării:

Beneficiarul, prin Dirigintele de Șantier desemnat, va monitoriza derularea lucrărilor de construcție realizate de executant.

f.    Modificări:

Executantul poate solicita aprobarea proiectantului si a beneficiarului in vederea executării lucrărilor in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare, dar in maniera diferitafata de detaliile de execuție puse la dispoziție de către proiectant, iar aceștia vor aproba sau respinge după caz, astfel de solicitări.

g.    Finalizarea lucrărilor de construcție:

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legătură cu finalizarea lucrărilor de construcție obiectivului, beneficiarul inspectează obiectivul respectiv/toate lucrările de construcție, si daca considera ca lucrările de construcție au fost finalizate in conformitate cu cerințele contractului de proiect, acesta va propune organizarea recepției la terminarea lucrărilor de construcție.

h.    Trasarea lucrărilor

Se vor realiza in conformitate cu specificațiile si indicațiile cuprinse în proiectul tehnic.

i.    Metodologia de lucru, Proceduri tehnice si Proceduri de siguranța

Executantul va prezenta metodologia de punere in execuție a proiectului, programul de control pe faze de execuție, modul de realizare a execuției prin prezentarea procedurilor tehnice de execuție cu respectarea standardelor de calitate, si a fiselor tehnice ale fiecărui material utilizat in procedura tehnica utilizata la categoria de lucrări, inainte de încheierea contractului.

Deasemenea executantul va prezenta fisele tehnice ale tuturor dotărilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice, corespunzător cerințelor parametrice rezultate din breviarele de calcul.

Executantul va respecta normele si reguliic de protecție si siguranța munciTin vigoare, va avea grija de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrărilor pe perioada execuției si pana la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor in vigoare.

Executantul va prevedea orice alte lucrări temporare (drum de acces, pasarele, paza, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului, a proprietarilor terenului adiacent șantierului.

j.    Asigurarea calitatii

Executantul va institui un sistem de asigurarea calitatii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in contract.

Conformitatea cu sistemul de calitate nu scutește executantul de niciuna din îndatoririle, sarcinile si obligațiile sale contractuale.

Executantul va nominaliza personal suficient pentru verificarea calității obiectivului.
k.    informații despre amplasament

Executantul va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament (condiții climatice si hidrologice, geologice). Are datoria sa inspecteze minuțios amplasamentul si zonele învecinate si Înainte de a înainta oferta, sa se declare satisfăcut de următoarele elemente:

a)    forma si natura amplasamentului, inclusiv caracteristicile subsolului;

b)    condițiile hidrologico-climatice;

c)    anvergura si natura lucrărilor si echipamentelor necesare execuției imobilului;

d)    legislația, procedurile si practicile de lucru din tara.

e)    se va încheia un document cu beneficiarul prin care se atestă vizitarea amplasamentului

l.    Drumul de acces

Executantul va face toate eforturile necesare pentru menținerea infrastructurii existente in apropierea șantierului prin utilizarea de vehicule si rute adecvate condițiilor climatice, terestre, aeriene din zona.Va fi răspunzător de întreținerea cailor de acces la amplasament, se va ocupa de semnalizarea corecta a drumurilor de acces si de obținerea autorizațiilor necesare pentru a face acest lucru si va suporta costurile derivate din problemele cauzate de caile de acces.

m.    Echipamente

Executantul va răspunde pentru echipamentele proprii existente pe șantier. Orice echipament va avea ca unic scop execuția lucrărilor.

n.    Protecția mediului

Executantul va fi responsabil pentru protecția mediului in conformitate cu legislația in vigoare. Se va asigura ca emisiile, deversările de suprafața si afluenții rezultați din activitatile sale nu vor depăși valorile prescrise de legislația in vigoare.

o.    Electricitate, apa, gaz

Executantul va suporta cheltuielile și va fi răspunzător de utilizarea raționala pe șantier a resurselor: electricitate, apa si alte servicii, puse la dispoziție de beneficiar.

p.    Raportări

Executantul va emite rapoarte lunare, pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie sa conțină:(a)    stadiul de execuție al lucrărilor;

(b)    copii ale documentelor de asigurare a caii tatii, rezultate la testări si certificatele materialelor;

(c)    lista modificărilor.

r. Activitati pe șantier, notificări emise in urma reciamatiilor, beneficiarului/ executantului.

Executantul va asigura paza șantierului, va fi răspunzător de accesul persoanelor neautorizate in amplasament si va limita numărul persoanelor autorizate la personalul Beneficiarului si personalul propriu , precum si alte persoane notificate de către Beneficiar sau Executant.

s. Vestigii

Executantul va pune in custodia Beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologica sau alte construcții de acest gen găsite in timpul execuției si va fi direct răspunzător de eventuala deteriorare a obiectelor de interes arheologic descoperite.

GRADINiTA TRAPEZULUI    |

Cod

Descriere

U.M.

Preț unitar [lei fara TVAj

Cantitate

Valoare    1

1

2

3

4

5

6

TERASAMENTE

0.00

TER 1

Sistematizarea exterioara a terenului

mp

200.01

0.00

TER 2

Pamant compactat

sute mc

32,00

0.00

TER 3

Săpătură mecanizata

sute mc

32.72

0.00

REZISTENTA

0.00

STR 3

Săpătură manuala

mc

274.80

0.00

STR 4

Săpătură mecanizata teren afanat

sute mc

5.28

0.00

STR 12

Confecție metalica S235J0

kg

2,000,00

0.00

STR 14

Umpluturi pamant compactat manual

mc

120.00

0.00

STR 15

Umpluturi pamant compactat cu maiul mecanic

sute mc

78.00

0.00

STR 17

Umplutura pietriș compactat

mc

211.20

0.00

STR 18

Desfacere zidărie cărămidă, fara recuperare materiale

mc

168.00

0.00

STR 19

Desfaceri tencuieli

mp

36.00

0.00

STR 20

Curatare, spalare pereți, rostuire pereți zidărie

mp

36.00

0.00

STR 23

Demolare suprafața betonata

MP

10.80

0.00

STR 24

Beton simplu C8/10

MC

12.00

0.00

STR 25

Beton armat C20/25 in fundații si scări

MC

60.00

0.00

STR 27

Cofraj la fundații

MP

1,776.00

0.00

STR 28

Beton armat C20/25 in grinzi si stâlpi fundații

MC

732.00

0.00

STR 32

Beton armat C20/25 in grinzi

MC

288.00

0.00

STR 34

Găuri si agrafe (d=12mm) cu rasina epoxidica in pereți de zidărie existeniti

BUC

1,296.00

0.00

STR 35

COFRAJ LA GRINZI    |

MP

2,460.00

0.00

STR 39

Găuri si ancore chimice HIT RE500 S (d=20mm)

BUC

180.00

0.00

STR 43

Plase STPB D8/100 X D8/100 ia fundații

MP

972.00

0.00

STR 44

Hârtie kraft

MP

1,080.00

0.00

STR 45

Montarea armaturii BSȚ500S in fundații

KG

55,260.00

0.00

STR 46

BETON ARMAT C20/25 IN PLACI DREPTE

MC

708.00

0.00

STR 47

ARMATURA BST500S IN PLACi DREPTE

KG

66,600.00

0.00

STR 49

COFRAJ LA PLACI

MP

3,300.00

0.00

STR 55

ARMATURA PC52 RAMPA SI GRINZI

KG

45,000.00

0.00

STR 57

COFRAJ SCĂRI

MP

114.00

0.00

STR 58

ARMATURA BST500S IN SCĂRI

KG

4,200.00

0.00

STR 59

Injecție mortar de reparație in fisuri existente

MC

1.20

0.00

STR 60

ARMATURA BST500S ÎN STÂLPI

KG

71,114.40

0.00

STR 61

COFRAJ IN STÂLPI

MP

2,022.00

0.00

STR 63

COFRAJ IN FUNDAȚII IZOLATE

MP

222.00

0.00

STR 64

Transportul rutier al materialelor

TONE

714.00

0.00

STR 65

Transportul rutier al betonului

TONE

4,302.00

0.00

STR 66

Transportul rutier al pământului sau molozului

TONE

1,260.00

0.00

STR 67

Incarcarea materialelor

TONE

1,260.00

0.00

STR 68

Descărcarea materialelor

TONE

714,00

0.00

STR 69

Transport man. materiale, purtare directa

TONE

714.00

0.00

STR 70

Transport cu roaba 10 m

TONE

450.00

0.00

STR 75

TAIERE CU FIR DIAMANTAT A GOLURILOR

ML

108.00

0,00

ARHITECTURA

0.00

ARH 1

Desfacere tencuiala existenta pe zona qlafurilor int

ml

78.50

0.00

ARH 2

Desfacere tencuiala existenta pe zona giafurilor ext

ml

78.50

0.00

ARH 3

Desfacere tencuiala existenta pe fațada

mp

575.50

0.00

ARH 5

Desfaceri tencuieli

mp

1,723.50

0.00

ARH 7

Desfacere elemente metalice montate aparent la ferestre (qrilaje ferestrei)

kg

25.00

0.00

ARH 15

Asigurarea planeitatii stratului suport pentru aplicarea termoizolatiei pe fațada

mp

1,995.00

0.00

ARH 18

Spalarea tencuielilor la fațada

mp

1,995.00

0.00

ARH_19

Placarea pereților exteriori, fațada in câmp, balcoane/logii si atice, cu terhoizolatie

(include adeziv, termoizoiatie, fixarea mecanica cu dibluri din plastic) - p aci de polistiren expandat ingnifugat de 10 cm qrosime    |

mp

1,995.00

0.00

ARH_22

Placarea giafurilor si spaietilor cu termoizoiatie (inciude adeziv, termoizoiatie, fixarea

mecanica cu dibluri din plastic) - placi de polistiren expandat ingnifugat de 3 cm grosime

mp

279.00

0.00

ARH„23

Placare intrados placa balcoane, cu termoizoiatie (include adeziv, termoi fixarea mecanica cu dibluri din plastic) - placi de polistiren expandat ingr cm grosime

zolatie, tifugat de 15

mp

110.00

0.00

ARH_31

Placare soclu cu termoizoiatie (inciude adeziv, termoizoiatie, fixarea medanica cu

dibluri metalice) - placi de polistiren extrudat de 8 cm grosime

mp

153.50

0.00

ARH_34

Protejare termoizoiatie cu masa de șpaclu in 2 straturi, 0,5 cm grosime, plasa din fibra de sticla

irmata cu

mp

2,427.50

0.00

ARH_36

Profile de protectie-intarire din aluminiu montate pe conturul golurilor si cjolturi fațada

mi

168,00

0.00

ARH 37

Profil cu lacrimar la soclu

ml

205.00

0.00

ARH 38

Profil cu lacrimar ia ferestre

ml

313.50

0.00

ARH 39

Gîaf din tabla zincata, grosime 0,5 mm

ml

313.50

0.00

ARH_40

Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulați culoare alb, gri, bej, galben

91 mm,

mp

1,600.00

0.00

ARH_41

Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulați

31.5 mm

mp

153.50

0.00

ARH_43

Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulați culoare roșu, verde, albastru

31 mm,

mp

395.00

0.00

ARH 47

Zugrăveli cu vopsea lavabila de interior (inclusiv amorsa)

mp

7,435.00

0.00

ARH 52

Demontare tampiarie existenta, din pvc sau Ai

mp

248.00

0.00

ARH 53

Desfacere glafuri interioare

ml

74.00

0.00

ARH 54

Desfacere glafuri exterioare

ml

78.50

0.00

ARH_55

Procurare si montare tampiarie exterioara din PVC, sistem pentacamera termoizolant - usi

cu geam

mp

16.80

0.00

ARH__56

Procurare si montare tampiarie exterioara din PVC, sistem pentacamera termoizolant, usa - spatii comune

cu geam

mp

2.80

0.00

ARH_61

Procurare si montare tampiarie exterioara din Aluminiu, cu rupere de pur cu geam termoizolant - usi

nte termica,

mp

3.00

0.00

ARH_62

Procurare si montare tampiarie exterioara din Aluminiu, cu rupere de pur cu geam termoizolant, prevăzută cu grile higroreglabile

Ste termica,

mp

1.20

0.00

ARH 64

Procurare si montare grile de aerisire din Aluminiu

mp

1.80

0.00

ARH_66

Procurare si montare usa etanșa la foc izolata termic EI90’, prevăzută cl autoinchidere

dispozitiv de

mp

I2|6 KOSI

țșk WiW/

----

Js’î 22.00

0.00

ARH 67

Procurare si montare usa El30', prevăzută cu dispozitiv de autoinchidere

mp

12.60

0.00

ARH 69

Desfacere straturi hidroizolatie veche

mp

334.00

0.00

ARH 71

Desfacere glaf din tabla zincata ia parapet terasa, iatime 35-50 cm

ml

89.00

0.00

ARH_72

Strat de egalizare din mortar M100T, grosime 3cm, suport pentru montaj termoizoiatie,inclusiv curatarea suprafețelor

mp

1,150.00

0.00

ARH_77

Termoizolare cu polistiren extrudat ignifugat de 20cm grosime, aplicat pe suport existent, suprafața orizontala, terasa

stratul

mp

1,150.00

0.00

ARH_78

Termoizolare cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, aplicat pe stratul existent, suprafața verticala a parapetului terasei si a ventilațiilor

suport

mp

225,00

0.00

ARH_84

Strat protecție termoizoiatie, sapa ușor armata cu plasa sudata d-4 mm 100T, grosime 4 cm

din mortar M

mp

1,995.00

0.00

ARH 85

Amorsa cu bitum pe suprafețe orizontale si verticale pentru aplicarea izolațiilor

mp

1,225.00

0.00

ARH. .88

Membrana PVC suprafața orizonatala

mp

1,150.00

0.00

ARH 89

Membrana PVC suprafața verticala

mp

225,00

0.00

ARH 90

Folie de separație din polietilena

mp

1,375.00

0.00

ARH 92

Bariera vapori + strat difuzie suprafețe orizontale

mp

1,150.00

0.00

ARH 93

Bariera vapori + strat difuzie suprafețe verticale

mp

225.00

0.00

ARH 94

Hidroizolare guri scurgere

buc

6.00

0.00

ARH.95

Racordarea hidroizolatiei pe elementele de străpungere

buc

6.00

0.00

ARH. 96

Zidărie din BCA

mc

590.00

0.00

ARH 97

Glaf din tabla zincata la parapet terasa

ml

225.00

0.00

ARH 103

Sifoane receptoare terasa, inclusiv izolația

buc

12.00

0.00

ARH 104

Deflectoare

buc

4.00

0.00

ARH 105

Inundarea terasei in vederea recepției lucrării

mp

1,150.00

0.00

ARH.107

Finisaj terasa circulabila din dale de beton inclusiv strat suport

mp

300.00

0.00

ARH 108

Strat protecție împotriva rădăcinilor

mp

700.00

0,00

ARH 109

Pietriș

mc

150.00

0.00

ARH 110

Geotextil

mp

700.00

0.00

ARH 111

Pamant vegetal

mc

210.00

0.00

ARH 133

Procurare si montare grilaje fațada

mp

240.00

0.00

ARH 146

Lucrări de asigurare a etanseitatii fațadei cu soclu cu dop de bitum

ml

225.00

0.00

ARH 150

Membrana PVC sub placa parter

mp

700.00

0.00

ARH 151

Tencuieli mortar, armate cu plasa

mp

700.00

0.00

ARH.152

Petris de rau strat de rupere a capilaritatii 30 cm grosime

mc

210.00

0.00

ARH 157

Zidărie de cărămidă plina 25cm grosime

mc

90.00

0.00

ARH 159

Hidroizolatie orizontala cartoon asfaltat, faste 25 cm sub zidarii

mp

5.50

0.00

ARH 162

Piaci din piatra naturala antiderapanta 25-30mm-gra nit fiamat

mp

565.00

0.00

ARH 164

Usa metalica de exterior plina El 90-C cu bara antipanica

mp

35.00

0.00

ARH 166

Ferestre mobile cu dispozitiv de desfumare automata si manuala

mp

2.00

0.00

ARH 167

Tamplarie aluminiu si geam duplex securizat fix (ferestre)

mp

667.00

0.00

ARH_168

Usi de acces tamplarie aluminiu cu geam duplex securizat si bara antipa deschidere automata

nica+sistem

mp

16.80

0.00

ARH 178

Sape de egalizare pardoseli exterioare

mp

450.00

0.00

ARH 180

Mana curenta din țeava rotunda 0 50 de otel vopsita

m

13.00

0.00

ARH 181

Gratar de inox pentru sters picioarele

buc

4.00

0.00

ARH 182

Confecții metalice pentru fixarea parapetiior scării exterioare

kg

23,40

0.00

ARH. 185

Pereți compart gips-carton El 180' pe struct met

mp

6.50

0,00

ARH 186

Pereți de compart simplu placați grupuri sanitare cu foi gips-carton verd

mp

125.00

0.00

ARH 188

Placari cu gips-carton 2 straturi gips-carton normal

mp

770.00

0.00

ARH 189

Panouri compartimentare din HPL pe piciorușe inox

mp

42.00

0.00

ARH. 190

Sapa slab armata de protecție termoizoiatie 4cm grosime

mp

163.00

0.00

ARH 191

Tratamente hidroizolante la sape (vopsitorii speciale de impermeabilizarje)

mp

163.00

0,00

ARH 192

Sapa de egalizare la pardoseli interioare

mp

3,850.00

0.00

ARH J 97

Tencuieli interioare fin driscuite stâlpi si pereți din beton sau cărămidă ,inc! mortar

mp

4,150.00

0.00

ARH 198

Tencuieli interioare fin driscuite la tavane si grinzi din beton

mp

2,756.00

0.00

ARH 202

Tencuieli hidrofuge pentru impermeabi liza rea pereților subsolului

mp

350.00

0.00

ARH 203

Gleturi de modelaj    |

mp

1,500.00

0.00

ARH 204

Usi din HPL diverse culori, inciusiv shieîduri si balamale

mp

58.00

0.00

ARH 206

Usi metalice cu autoinchidere

mp

56.00

0.00

ARH 207

Usi metalice RF cu autoinchidere, El 90-C

mp

5.05

0.00

ARH. .208

Usi din tamparie aluminiu cu geam securizat si bara antipanica la interior

mp

26.90

0.00

ARH209

Usi duble de interior, tamplarie aluminiu cu geam securizat

mp

47.90

0.00

ARH 210

Usa din confecții metalice, El 30 cu autoinchidere

mp

2.10

0.00

ARH 215

Placi din piatra naturala antiderapanta 15mm granit fiamat

mp

564.50

0.00

ARH 216

Plinte din placi ceramice H=10cm

m

297.00

0.00

ARH. 218

Profile antiderapante metalice la trepte

m

96.00

0.00

ARH 220

Vopsea lavabila inclusiv glet la pereți si placari gips-carton

mp

120.00

0.00

ARH 221

Vopsitorii lavabile la pereți din beton sau zidărie tencuiti, inclusiv amors^

mp

3,301.00

0.00

ARH 222

Vopsea acrilica / Latex inclusiv glet H-1.50m

mp

1,190.00

0.00

ARH 223

Piaci ceramice(faianta) inclusiv strat de poza

mp

623.00

0.00

ARH_224

Vopsitorii lavabile la tavane si grinzi din beton pe tencuieli fin driscuite, ir

amorsa

clusiv

mp

3,301.00

0.00

ARH 230

Placare pereți cu lambriu MDF

mp

2,800.00

0.00

ARH 236

Plinta lemn pentru parchet

ml

1,141.00

0.00

ARH_237

Usa interioara plina MDF, diferite culori, toc inserție metalica, 4 balamale

duplex 3-1-3 mm, complet echipata

j, geam

mp

90.00

0.00

ARHJ238

Balustrada metalica dințeava rectangulara vopsita pentru rampa handic

executata din beton

a păți

ml

12.00

0.00

ARH 239

Balustrada simpla scara exterioara

ml

75.00

0.00

ARH 242

ASIGURAREA VENTILĂRII BUCĂTĂRIILOR PRIN -CAROTARE FATAL

>A

buc

2.00

0.00

ARH 243

GRILE PVC PENTRU VENTILARE BUCĂTĂRII

buc

4.00

0.00

ARH. 244

Desfacere trotuar beton

mp

55.00

0.00

ARH 245

Trotuar beton

mp

130.00

0,00

ARH 247

Pardoseala parchet triplu stratificat, inclusiv folie

mp

1,640.00

0.00

ARH. 249

Sapa autonivelanta 5-8 mm

mp

2,632.00

0.00

ARH 250

Pardoseli gresie ceramica

mp

329.00

0.00

ARH 257

Desfaceri pardoseli piatra naturala, mozaic, ciment sclivisit

mp

384.00

0.00

ARH. 258

Desfacere plinta gresie, piatra naturala, mozaic

ml

384.00

0.00

ARH 259

Desfacere plinta parchet, mocheta, covor pvc, etc

ml

191.00

0.00

ARH 260

Pardoseli rasina epoxidica

mp

350.00

0.00

ARH 261

Curatare pereți in vederea executării lucrărilor de gletuire, zugrăveala

mp

7,100.00

0.00

ARH 264

Gleturi de finisaj

mp

172.30

0.00

ARH_267

BALUSTRADA INOX :STALPI INOX D= 30MM H=0,9M LA 1 M INTER Ai ORIZ D=10MM,MINA CRT INOX D=30MM

*,3 BARE

ml

6.60

0.00

ARH 269

Montat plase împotriva insectelor pe rame pvc sau aluminiu

mp

610.50

0.00

ARH 275

Hidroizolatie lichida grupuri sanitare

mp

f S/Q    x'

O 1,558.00

0.00

ARH. 277

Zidărie de cărămidă, la umplere goluri zidărie, cărămidă plina presata

mc

— LW'i—

80.00

0.00

ARH 280

SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDĂRIE

mc

220.00

0.00

ARH 282

Plinta granit

mi

728.00

0.00

ARH 283

Reparații tencuieli interioare in jurul tocului/pervazului 2 cm grosime

mi

450.00

0.00

ARH 294

Tencuieli decorative la soclu

mc

3.00

0.00

ARH 295

Pereți compart gips-carton El 90’ pe struct met cu o fata verde

mp

120.00

0.00

ARH 296

Pereți compart gips-carton Ei 90’ pe struct met

mp

840.00

0.00

ARH297

Placari cu gips-carton 1 strat gips-carton verde

mp

85.00

0.00

ARH 298

Tamplarie aluminiu si geam duplex securizat ei 90

mp

2.00

0.00

ARH_299

Pereți compartimentare gips-carton, simplu placați, 1 fata gips-carton nor gips-carton rezistent ia umiditate

■mal si o fata

mp

649.00

0.00

ARH_313

Pereți compartimentare gips-carton, pe structura metalica, 3 placi RF pe + 1 placa RBI

fiecare parte

mp

120.00

0.00

ARH 316

Pătură de vegetație

mp

700.00

0.00

ARH 317

Ancadrament metal roșu - flashing ferestre (cutie care incadreaza ferestr

ele)

mp

470.00

0.00

ARH 342

Termoziolatii orizontale sub placa parter polistiren extrudat 10 cm grosip

ie

mp

700,00

0.00

INSTALAȚII ELECTRICE - CURENTI TARI

0.00

IEJ7

CORP IL TIP PROIECTOR, SURSA LED 17W/IP 65/240 V/5OHZ/4OO0 APARENT

K/, MONTAT

buc

6.00

0.00

IE_18

CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 40W/IP20/240V/50HZ/4000K/, MONTAT

APARENT

buc

430.00

0.00

IE_19

CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 40W/1P20/240V/50HZ/3200K/, MONTAT

APARENT    |

buc

30.00

0.00

IE_20

CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 12W/ETAh IP44/240V/50HZ/4000K/, MONTAT INCASTR

S

buc

39.00

0.00

1E_21

CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/IETANS IP54/240V/50HZ/4000K/,

MONTAT APARENT

buc

66.00

0.00

IE_22

CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/IETANS IP54/240V/50I MONT AP+KITEMERG 2H

4Z/4000K/,

buc

6.00

0.00

1E_23

CORP DE ÎL TiP PLAFONIERA CU SURSA LED 15W/ETAh IP44/240V/50HZ/4000K/, MONTAT INCASTR

IS

buc

12.00

0.00

1E24

CORP IL DE SIGURANȚA evacuare CU LED 3W MON AP.PERMANI AUT 3H.INCL ACCESORII

ENT.ACUM.

buc

80.00

0.00

1E_25

CORP IL DE SIGURANȚA ANTIPANICA CU LED 3W MON AP.PERMA AUT 3H.INCL ACCESORII

NENT.ACUM.

buc

24.00

0.00

IE 27

CONEXIUNI CORPURI DE ILUMINAT

buc

693.00

0.00

1E_31

TABLOU EL TEP, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARI ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHiP

:NT SAU

buc

1.00

0,00

IE_33

TABLOU EL TEE1.1, CARCASA DÎN PLASTIC IP31, MONTAT APAF ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP

*ENT SAU

buc

1.00

0.00

IE_34

TABLOU EL TEE1.2, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APAF ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP

?ENT SAU

buc

1.00

0.00

IE_37

TABLOU EL TEE3, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APAR ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP

ENT SAU

buc

1.00

0.00

IE_38

TABLOU EL CURENTI SLABI T.CS, CARCASA DIN PLASTIC IP31, APARENT PE PERETE, COMPL ECHIP

MONTAT

buc

1,00

0.00

IE_39

TABLOU EL TE.CT,DULAP METALIC IP44, MONTAT APARENT SAU ÎNCASTRAT

PE/IN PERETE, COMPL ECHIP

buc

1.00

0.00

IE_40

TABLOU EL. GENERAL T.G., DULAP METALIC IP44, MONTAT APA

ÎNCASTRAT PE/IN PERETE, COMPLET ECHi

3ENT SAU

buc

1.00

0.00

IE_41

TABLOU ELECTRIC TE.S., DULAP METALIC IP44, MONTAT APAR

ÎNCASTRAT PE/iN PERETE, COMPLET ECHIPA

ENT SAU

buc

1.00

0.00

IE 59

Platbanda OL-Zn 25x4 - (coborâre, paratraznet) procurare si mc

ntare

ml

100.00

0.00

IE 60

Piesa separație

buc

4.00

0.00

IE 61

Verificare PRIZA DE PAMANT

buc

1.00

0.00

IE 62

Platbanda OL-Zn 40x4 - MONTATA IN FUNDAȚIE

ml

350.00

0.00

IE 63

PIESA DE PRINDERE PLATBANDA IN CRUCE SAU IN T

buc

150.00

0.00

IE 64

CUPRU STANTAT 25MM PENTRU LEGARE PARATRAZNET LA PLATBANDA

ml

25.00

0.00

IE 66

CONDUCTOR SAU CABLU PENTRU ECHIPOTENTIALIZARE VLPY 1X16MM

ml

100.00

0.00

IE 67

BARA PRINCIPALA DE LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU 50 'MMP

buc

1.00

0.00

IE 71

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP

ml

6,200.00

0.00

IE 72

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X2.5MMP

ml

3,900.00

0.00

IE 73

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 4X1.5MMP

ml

420.00

0.00

IE 74

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X4MMP

ml

100.00

0.00

IE 75

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X4MMP

ml

200.00

0.00

IE 76

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X6MMP

ml

. 200.00

0.00

IE 77

CABLU DIN CUPRU TiP N2XH 5X10MMP

ml

200.00

0.00

IE_78

Cablu de alimentare din cupru, armat, cu Întârziere la propagarea flacar redusa de fum si fara degajare de halogenuri, tip NHXH E90 5x10mrr

i, cu degajare p, Un=1kV

ml

100.00

0.00

IE 85

Montare aparent/ îngropat tub PVC D=16 mm

ml

3,500.00

0.00

IE 86

Montare aparent/ îngropat tub PVC D=20 mm

ml

1,800.00

0.00

IE_89

DOZA DERIVAȚIE DIFERITE DIMENSIUNI, MONTATE APAR

zNT

buc

360.00

0.00

IE 90

CONEXIUNI IN DOZE DE DERIVAȚIE

buc

720.00

0.00

IE_93

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ ÎNGROPAT, CU DOZ4

SI RAMA, IP20

DE APARAT

buc

33.00

0.00

IE 94

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ APARENT,

P44

buc

2.00

0.00

IE_95

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ ÎNGROPAT CU DOZA DE APARAT SI

RAMA, IP20    r

buc

52.00

0,00

IE 96

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ APARENT, IF^44

buc

10.00

0.00

IE 98

BUTON CU REVENIRE 10A/230V, MONTAJ ÎNGROPAT, IP^O

buc

22.00

0.00

IE_101

PRIZA 2P+PE16A/230V.ALBA, SIMPLA CU PROTECȚIE, MONT INGft CU DOZA

DE AP SI RAMA ORNAM.ALB    |

buc

45.00

0.00

IEJI02

PRIZA 2P+PE16A/230V.ALBA, DUBLA CU PROTECȚIE, MONT INGR

AP SI RAMA ORNAM

CU DOZA DE

buc

66.00

0.00

IE 103

PRIZA 2P+PE16A/230V,ALBA, DUBLA CU PROTECȚIE, MONTĂP IP44

buc

10.00

0.00

IE 104

EXECUTARE SLIT IN PERETE DE CĂRĂMIDĂ

mi

300.00

0.00

IE 105

MATAREA DE ȘANȚURI IN PEREȚI

ml

300.00

0.00

IE_106

STRĂPUNGERE IN ZIDĂRIE BETON SIMPLU SAU PIATRA 16-20CR

300CMP

/I SECT. 50-

buc

200.00

0.00

IE 107

PAT DE CABLURI METALIC 60X50,COTURI, T-URI, MAT. DE M0NTAJ

ml

S    5CkOO

0.00

IE 108

PAT DE CABLURI MET 60X300.COTURI, T-URl, MAT. DE MO

NTAJ

ml

200.00

0.00

IE_109

MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CAE ELECTRICE:CURBA 300X60

3LURI

buc

fee O

J =?    9.00

I Zii

H &...............

0.00

IE_110

MONTAREA ACCESORIILOR PTJGHEABURI METALICE CAB ELECTRICE:PIESA T 300X60

.URI

buc

3,00

0.00

IE 111

Numere de branșament, etichete

buc

200.00

0.00

IE 112

Descărcarea materialelor

t

30.00

0.00

IE 113

Transportul rutier al materialelor

t

30.00

0.00

IE 114

ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PEREȚI SI PL

ANSEE

buc

200.00

0.00

IE 115

Sistem de etansare antifoc la trecerea prin pereți si planșe^

mp

10.00

0.00

IE_116

BARA PENTRU CONECTAREA CONDUCTOARELOR DE ECHIPOTEI

JTiALIZARE

buc

1.00

0.00

IE 117

DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM

buc

1,500.00

0.00

MONTAJ ECHIPAMENTE

0.00

MOE_1

MONTARE DISPOZ. DE CAPTARE TRĂSNET TIP PDA, MONT PE TI RAZA DE PROT RP=86M

JA HM=6M,

buc.

1.00

0.00

MOE_3

Montare GRUP ELECTROGEN 10KVA COMPL ECHIP.CARCASAT, M( CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H

)NT. IN EXT,

buc.

0.00

MOE_4

Montare GRUP ELECTROGEN 5.5KVA COMPL ECHIP,CARCASAT, M< CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H

3NT. IN EXT,

buc.

2.00

0.00

MOE_5

Montare Baterie de compensare 270kVAR, (18x15kVAR) trepte, complei si echipata

automatizata

buc.

10.00

0.00

MOE_7

MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasat, montaj in exterior, de zgomot,

cu eșapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus,

S=300kVA (240kW), n=1500 rot/min, cu panou de sincronis

;u atenuator

m.

buc.

1.00

0.00

MOE_12

Montare paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.2 nivel IV

5 Millenium

buc.

14.00

0.00

MOE_13

Montare paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.2 nivel IV

5 Millenium

buc.

6.00

0.00

ECHIPAMENTE

0.00

ECE„1

DISPOZ. DE CAPTARE TRĂSNET TIP PDA, MONT PE TIJA HM=6M PROT RP=86M

RAZA DE

buc.

1.00

0.00

ECE 5

GRUP ELECTROGEN 5.5KVA COMPL ECHIP.CARCASAT, MONT. iN EXT, CU

ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H

buc.

2.00

0.00

ECE6

MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasat, montaj in exterior, de zgomot,

cu eșapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus,

S-300kVA (240kW), n=1500 rot /min, cu panou de sincronis

cu atenuator

m.

buc.

5.00

0.00

ECE 7

Baterie de compensare 270kVAR, (18x15kVAR) trepte, complet auto echipata

matizata si

buc.

1.00

0.00

ECE 8

PARATRĂSNET TIP PDA CU RP=79M H=5M

buc.

1.00

0.00

ECE 9

UPS , 1 kVA (0.8 kW), 1- IN/OUT, autonomie 8 minute.

buc.

1.00

0,00

ECE 13

Procurare paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.^5 Millenium

nivel IV

buc.

9.00

0.00

ECE 14

Procurare \paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.

nivel IV

25 Millenium

buc.

1.00

0.00

INSTALAȚII ELECTRICE - CURENTI SLABI

0.00

DETECȚIE INCENDIU

IECS 1

ACUMULATOR 26AH/12V

buc

2.00

0.00

IECS 3

ACUMULATOR 12V/18 AH (PENTRU SURSE)

buc

8.00

0.00

IECS 4

ACUMULATOR 12V/2.5 AH(PENTRU SIRENE DE EXTERIOR)

buc

4.00

0.00

IECS 5

CABLU REZISTENT LA FOC 30 MIN JE-H(ST)E30 2X2X0.£

m

2,200.00

0.00

IECS 6

CABLU REZISTENT LA FOC 30MIN NHXH 4X1.5MM

m

200.00

0.00

IECS 7

SIST. POZARE CABLJDMD. E30 PE PEREȚI SI PLANSEE, DIST FI

300MM-CLEMA D=6MM+SURUB 6.3X35MM

KARE MAX

buc

6,600.00

0.00

IECS 8

CABLU ALIMENTARE CENTRALA DETECȚIE CYY-F 3X1.

5

m

150.00

0.00

IECS9

ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PEREȚI SI PL

ANSEE

buc

150.00

0.00

IECS 10

IZOLAȚIE REZIST. LA FOC F90 PT CABLU INDIVIDUAL LA TRECEREA PRIN

PEREȚI UȘORI    [

buc

50.00

0.00

IECS 11

IZOLAȚIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLURILOR PRIN PEREȚI SI

PLAFOANE    |

buc

100.00

0.00

IECS 12

DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM

buc

800.00

0.00

IECS 13

ÎNCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE

buc

80.00

0.00

IECSJ4

VERIFICAREA SISTEMULUI CONECTAT LA PROCES

buc

1.00

0.00

IECS 15

VERIFICAREA SISTEMULUI NECONECTAT LA PROCES

buc

1.00

0.00

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO, TVCI

IESV/I

ORGANIZATOARE ORIZONTALE

buc

3.00

0.00

IESV 2

PATCH PANEL 24 PORTURI RJ45

buc

2.00

0.00

IESV 3

PATCH CORD UTP CAT.6, 2M

buc

39.00

0.00

IESV 4

CABLU UTP CAT.6

m

3,120.00

0.00

IESV 5

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X2.5MMP

m

100.00

0.00

IESV 6

TUB DE PROTECȚIE DIN PVC D.20MM

m

2,500.00

0.00

IESV 7

CANAL DE CABLU PVC 60X100

m

10.00

0.00

IESV 8

TUB COPEX D=16MM

m

100.00

0.00

IESV9

DOZE DE CONEXIUNI 100X100

buc

15.00

0.00

IESV 10

DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM

buc

2,000.00

0.00

IESV .11

CONECTORI RJ45

buc

78.00

0.00

IESV 12

CABLU VEGA DE 5M

buc

3.00

0.00

IESV 13

NUMERE DE BRANSAMENT.ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELE

CABLE ELECTRICE

Fonice sau

buc

80.00

0.00

IESV „14

NUMERE DE BRANSAMENT.ETICHETE PENTRU PATCH PANEL

buc

48.00

0.00

IESV15

ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PEREȚI SI Pt

ANSEE

buc

30,00

0.00

IESV 16

IZOLAȚIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLURILOR PRIN P

PLAFOANE

ERETI SI

buc

30.00

0.00

1ESV 17

CONEXIUNI / VERIFICĂRI / PROBE -ÎNREGISTRATOR VIDEO Ih

dREȚEA

buc

1.00

0.00

SISTEM APELARE ASISTENTA

IES AS 1

CABLU UTP CAT 6E

m

500.00

0.00

IES AS 2

CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP

m

300.00

0.00

IES AS 3

TUB DE PROTECȚIE DIN PVC D.20MM

m

300.00

0.00

IES AS 4

DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM

buc

150.00

0.00

IESAS 5

DOZE DERIVAȚIE 100X100

buc

5.00

0.00

IESAS 6

PAT DE CABLURI MET 60X200,COTURI, T-URI, MAT. DE MO

NTAJ

m

200.00

0.00

IESAS7

MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CAE ELECTRICE:CURBA 200X60

LURI

buc

& ss

9.00

0.00


IESAS 8

MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CAB ELECTRICE:PIESA T 200X60

_URI

buc

3.00

0.00

IESAS9

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATEL AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.    $

OR CU

tone

1.00

0.00

MONTAJ ECHIPAMENTE

0.00

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

IEDA1_1

CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.4BUCLE.MAX.126 ELEM, ECHIPATA

COMPL.

buc

1.00

0.00

IEDAI_2

CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.3BUCLE,MAX.126 ELEM, ECHIPATA

COMPL.

buc

0.00

0.00

IEDAI.3

DETECTOR OPTIC DE FUM

buc

133.00

0.00

IEDAI_4

DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL, OPTIC CU LED

INDICATOR

buc

0.00

0.00

IEDAI_5

MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU S BUCLA DE DETECȚIA, 1P66

E AFLA PE

buc

8.00

0.00

IEDAI 6

SOCLU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA

buc

133.00

0.00

IEDAI 7

BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLA*

'OR

buc

21.00

0.00

IEDAL.8

SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPAȚIU PT 2 ACUMULA'

rORI 18AH

buc

4.00

0.00

IEDAI 9

SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH

buc

27.00

0.00

IEDAI 10

SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH

buc

2.00

0.00

IEDAI 11

COMUNICATOR GSM (APELATOR TELEFONIC)

buc

1.00

0.00

IEDAI 12

MOTOR ACȚIONARE TRAPA DE FUM

buc

2.00

0.00

IEDAI 13

MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA

buc

2.00

0.00

IEDAI 14

CONTACT MAGNETIC

buc

4.00

0.00

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO,TVCI

IESVT 1

CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR 30M

buc

28.00

0.00

IESVT 2

CAMERE VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR 30M

buc

11.00

0.00

IESVT_3

ÎNREGISTRATOR VIDEO DE REȚEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU

4XHDD 4TB

buc

2.00

0.00

IESVT_4

RACK 32U,19",600X600MM,ECHIP.CU UNITATE4 VENTIL, ORGANIZ IMPAMANT.UNIT 6 PRIZE SCHUKO

. VERT, KIT

buc

1.00

0.00

lESVTJj

SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONT/ 19"

<BIL IN RACK

buc

2.00

0.00

IESVT 6

MONITOR COLOR 27" LCD

buc

3.00

0.00

IESVT 7

UPS 3KVA

buc

1.00

0.00

IES AS .1

SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZA

BILITATI

buc

4.00

0.00

ECHIPAMENTE

0.00

SISTEM DETECȚIE SI AVERTIZARE INCENDIU

IESDA1J

CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.4BUCLE,MAX.126 ELEM ECHIPATA

COMPL.

buc

1.00

0.00

IESDAI_2

CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.3BUCLE,MAX.126 ELEM ECHIPATA

COMPL.

buc

0.00

0.00

lESDAI 3

DETECTOR OPTIC DE FUM

buc

133.00

0.00

IESDAI„4

DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL OPTIC CU LED

INDICATOR

buc

0.00

0.00

IESDAI_5

MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU S BUCLA DE DETECȚIA, IP66

ÎEAFLA PE

buc

8.00

0.00

lESDAI 6

SOCLU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA

buc

133.00

0.00

lESDAI 7

BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLATOR

buc

21.00

0.00

IESDAI_8

SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPAȚIU PT 2 ACUMULA

rORI 18AH

buc

4.00

0.00

lESDAI 9

SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH

buc

27.00

0.00

lESDAI 10

SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH

buc

2.00

0.00

lESDAI 11

COMUNICATOR GSM (APELATOR TELEFONIC)

buc

1.00

0.00

lESDAI 12

MOTOR ACȚIONARE TRAPA DE FUM

buc

2.00

0.00

lESDAI 13

MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA

buc

2.00

0.00

lESDAI 14

CONTACT MAGNETIC

buc

4.00

0.00

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO, TVCI

IESSVT 1

CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR 30M

buc

28.00

0.00

IESSVT 2

CAMERE VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR 30M

buc

11.00

0.00

IESSVTJ3

ÎNREGISTRATOR VIDEO DE REȚEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU

4XHDD 4TB

buc

2.00

0.00

IESSVT_4

RACK 32U,19",600X600MM,ECHIP.CU UNITATE4 VENTIL, ORGANIZ

IMPAMANT.UNIT 6 PRIZE SCHUKO

. VERT, KIT

buc

1.00

0.00

IESSVT_5

SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONT/

19"

<BIL IN RACK

buc

2.00

0.00

IESSVT 6

MONITOR COLOR 27" LCD

buc

3.00

0.00

IESSVT 7

UPS 3KVA

buc

1.00

0.00

lESAA 1

SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZA^ILITATI

buc

4.00

0.00

INSTALAȚII SANITARE

0.00

ISJ

Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolație flexibila din spuma

microporoasa cu celule închise cu qrosime de 19 mm -19x2)2

m

40.00

0.00

IS__2

Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolație flexibila c microporoasa cu celule închise cu grosime de 19 mm -19x2

in spuma

m

17.00

0.00

IS_3

Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolație flexibila c

microporoasa cu celule închise cu qrosime de 19 mm -19x3

in spuma

m

12.00

0.00

IS_4

Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolație flexibila din spuma

microporoasa cu celule închise cu qrosime de 19 mm -19x42

m

7.00

0.00

1S_6

MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CLĂDIRI, CU DIAME

PE PERETE (CUTIE+RAMA)

TRUL DE 2",

BUC

9.00

0.00

IS_7

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.

MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"

OL. SAU

BUC

175.00

0.00

1S_8

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND. MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"

jDL. SAU

BUC

75.00

0.00

IS_9

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.

MAT.PLASTIC DE AL1M.APASI GAZE, D=1 1/4"

pL. SAU

I

BUC

50.00

0.00

IS_10

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND. MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2"

OL. SAU

BUC

15.00

0.00

ISJ1

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND. MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"

OL. SAU

BUC

18.00

0.00

IS„12

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND. MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=2 1/2"

OL. SAU

BUC

285.00

0.00

ISJ 3

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND. MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3"

DL. SAU

BUC

Z^z

5-°°

0.00

ISJ 4

ETANSARE EH20 SI EI60 CU NATERIAL INTUMEX PROMAT PENT ETAJELE INCL MAT MĂRUNT DE ETANSARE

=ÎU TOATE

MP

J§fs HSsi

-

25.00

i    i

0.00^

13

ÎS 15

CLAPETA DE SENS DN 3"

BUC

1.00

0.00

IS„16

MONTAREA ȚEVII DIN OTEL, PT. INSTALAȚII, ZINCATA, MONTATA î HIDRANT!,D= 2"

M COLOANE

M

18.00

0.00

IS_17

MONTAREA ȚEVII DIN OTEL, PT. INSTALAȚII, ZINCATA,COLOANE, H 1/2

DRANTI,D=2

M

285.00

0.00

IS_18

MONTAREA ȚEVII DIN OTEL, PT. INSTALAȚII, ZINCATA,COLOANE, LOCUIT-SOCIAL CULTURALE,D= 3"

3LADIRI DE

M

15.00

0.00

IS 19

MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL

BUC

1.00

0.00

IS .20

SORB CU SUPAPA DE SENS SI FILTRU DN = 3"

BUC

3.00

0.00

IS_22

MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,ȚEAVA DIN OTEl LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D= 2"

SUDATA

BUC

9.00

0.00

IS_24

MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,ȚEAVA DIN OTEl LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D=2 1/2

SUDATA

BUC

100.00

0.00

IS_26

MONTAREA UNUI FITING PE COND.EXISTENTA,ȚEAVA DIN OTEl LONGITUDINAL,PT.INSTAL,ZINCATA ,D= 3"

SUDATA

BUC

8.00

0.00

iS__28

CONF. SI MONT. ȚEVII DE PROTECȚIE,OTEL PT.INSTAL.,NEAGRA, LA

TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=2 1/2”

BUC

1.00

0.00

IS_29

CONF. Si MONT. ȚEVII DE PROTECȚIE,OTEL PT.INSTAL.,NEAC TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D= 3"

.RA, LA

BUC

1.00

0.00

ÎS 31

RACORD FIX PT.STINS INCENDIU,AVIND DIAM.4" TIP A

BUC

1.00

0.00

ÎS 32

RACORD FIX PT.STINS INCENDIU,CU DIAM.3" TIP B |

BUC

1.00

0.00

IS 33

GAURIRI Si STRĂPUNGERI CU MUL,MANUAL DIAM > 50 MM

M

50.00

0.00

IS_34

MATAREA GOLURILOR SI ȘANȚURILOR,DUPĂ INSTALAȚII, IN PEREȚI SI

PLANSEE,CU MORTAR DE CIMENT

BUC

50.00

0.00

IS_36

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PVC, MONTATA

PRIN ÎNCASTRARE, D= 2"

BUC

18.00

0.00

IS_37

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PV PRIN ÎNCASTRARE, D=2 1/2”

3, MONTATA

BUC

285.00

0.00

IS_38

BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL SAU PV PRIN ÎNCASTRARE, D= 3"

3, MONTATA

BUC

5.00

0.00

IS 41

VANA 3 CAI DN-3”

BUC

1.00

0.00

IS 42

ȚEAVA DIN POLIETILENA ÎNALTA DENSITATE - PEHD - PN 10 BAR D=3"

M

50.00

0.00

IS 43

FITINGURI PENTRU ÎMBINARE ȚEVI OL-ZN DN 2"    |

BUC

9.00

0.00

IS 44

FITINGURI PENTRU ÎMBINARE ȚEVI OL-ZN DN 21/2"

BUC

100.00

0.00

IS 45

Demontare țevi din otel

ml

0.00

IS 46

FITINGURI PENTRU ÎMBINARE ȚEVI OL-ZN DN 3"

BUC

8.00

0.00

IS 49

MONT.TEAVA ,MATERIAL PLASTIC PPR, D=20MM

M

350.00

0.00

IS 50

MONT .ȚEAVA .MATERIAL PLASTIC PPR,D=25MM

M

150.00

0.00

IS 51

MONTARE ȚEAVA , MATERIAL PLASTIC,PPR, D=32MM'

M

100.00

0.00

IS 52

MONTARE ȚEAVA , MATERIAL PLASTIC, PPR, D-40MM;

M

30.00

0.00

IS_55

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 32MM

-ÎNGROPATA

M

60.00

0.00

IS__56

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 40MM

-ÎNGROPATA

M

50.00

0.00

IS__57

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 50MM

-ÎNGROPATA

M

175.00

0.00

IS_59

MONTARE ȚEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM

-ÎNGROPATA

M

350.00

0.00

IS_6O

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT, PLASTIC (PE,PP,PP-R) P ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM

-COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D<

T.CANAL,

12MM

BUC

30.00

0.00

IS_61

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) P

ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D-z

T.CANAL,

0MM

BUC

15.00

0.00

iS_63

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) P

ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=î

T.CANAL,

iOMM

BUC

40.00

0.00

IS_64

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) P

ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM -COT PT. CANALIZARE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA, D=1

T.CANAL,

10MM

BUC

40.00

0.00

IS_66

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ (RAMIFICAȚIE SIMPLA), MAT.

PT.CANAL, ÎMBINARE CU GARNITURA,D=110MM

=»LASTIC

BUC

30.00

0.00

IS„67

SUPORT] PT. SUSȚINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZAI

GREUTATE DE 31 - 65 KG

*E, AVIND

BUC

300.00

0.00

IS_70

MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, C 2 RACORD SI IEȘIRE LATERALA, D=50MM

OMBINAT CU

BUC

18.00

0.00

IS„71

MONTARE PIESE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) P

ÎMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM -PIESA CURĂȚIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.PT.CANAL.D

T.CANAL,

3=110

BUC

45.00

0.00

IS 72

MONTARE AERATOR PE COLOANE DE AERISIRE, 50/75/11

3MM

BUC

15.00

0.00

SS_73

MONTAREA LAVOARULUI-SEM(PORȚELAN, PORȚELAN SANITAR

PIEDESTAL

BUC

30.00

0.00

IS 74

MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE LAVOAR, SPALA

TOR

BUC

30.00

0.00

IS_75

MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORȚELAN ETC., REZERV

INALTIME;SEMllNALTIME, SIFON TIP S

OR MONT.LA

BUC

25.00

0,00

1S_77

MONTAREA CAZI! DE BA!E(FONTA EMAILATA,POLIMETACRIL.FIB

ETC.)INCL. HIDROMASJ,PICIOARE FONTA

3E STICLA,

BUC

15.00

0.00

IS_78

MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MOb

ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"

T. ÎNAINTEA

BUC

90.00

0.00

IS_79

MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CI

AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"-1/2"

J RACORD,

BUC

25.00

0.00

IS_80

MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS F

CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON

LEXIBIL SAU

BUC

15.00

0.00

IS 89

USITE DIN MASE PLASTICE PENTRU CURĂȚIRE SI ACCES LA

ÎOBINETI

BUC

15.00

0.00

IS_91

RECEPTOR APA PLUVIALA, MONTAJ VERTICAL, ANTIINGHET, DE

BIT 0.9 L/S

BUC

10.00

0.00

IS_93

DEMONTAREA ȚEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA.TIP G.EXIST.EXT. GLADIRII.LA

LEG.-COL.-COND.DISTRIB,63-110MM    l

M

485.00

0.00

IS_94

DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGĂTURĂ FASOI FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 100MM

MATE DIN

M

630.00

0.00

IS_95

DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAME

MM

:TRUL DE 50

M

18.00

0.00

IS 96

DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANȚA, INCLUSIV ACCESORIILE

BUC

30.00

0.00

IS 97

DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANȚA, COMPLET

ECHIPAT

BUC

254)0

0.00

IS_98

DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACO DIAMETRUL DE: 3/8"-1/2"

=ÎD, AVIND

BUC

î £?    ; iiii

10.00

0.00

t\

IS 99

DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU DM/2"

BUC

î 2,00

rl"/ zn -........ ...

0.0$ \


o;


IS 100

DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL

BUC

18.00

0.00

IS 101

DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FA

ANTA

BUC

15.00

0.00

1SJ02

DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTll DIN FONTA, TABLA

SAU MATERIAL PLASTIC

BUC

40.00

0.00

IS 212

Robinet de golire d= 1,2”, procurare sî montare

buc

5.00

0.00

IS 278

Săpătură de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren țâre;

m3

500.00

0.00

IS_280

Umplutura in șanțuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm;

m3

500.00

0.00

IS 281

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor,in straturi de 10 cm grosime;

100m3

500.00

0.00

IS_285

Cămin de vizitare PP DN1000, alcătuit din:

-    Baza PP DN1000 cu o suprafața neteda de poziționare, o intrare cu etansare EPDM montat fix (Safety-Lock), o ieșire sub forma de cape

declivitate variabila 0-2%;, posibilități de conectare pentru conducte c cuprinse intre 160 - 500 mm;

- Tub de inaltare PP DN1000 inclusiv scara de urcare si garnitura Dl posibilitate racordare intrări laterale DN110-DN400;

-    Con PP DN1000/625 inclusiv scara de acces si inele de etansare Dl

-    Ine! de poziționare din beton pentru capacele BEGU uzuale din corn

- Capac DN625 din fonta sau fonta-beton clasa D400.

un inel de t de vârf, u diametre

J1000 cu

sl 1000/625; ert DN625;

buc

6.00

0.00

IS_288

Procurare si montare geiger nou cu depozit si sifon DN 400,1 OUT DN echipat, inclusiv piesa de sprijin pentru gratar si gratar clasa de sare

160, complet :ini D400

buc

6.00

0.00

IS_289

ELEMENTE DE RIGOLA COMPLET ECHIPATE INCL PIESA SPRIJIb GRETAR CLASA B125, L=1M, D=110MM

GRATAR,

M

80.00

0.00

IS. 296

Spalarea instalației de distribuție apa calda subsol

ml

100.00

0.00

MONTAJ ECHIPAMENTE

0.00

UCM 1

REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA,

^PA

BUC.

1.00

0.00

UCM 2

GRUP POMPARE APA 1A+1R 2X4MC/H, H=4.6 MCA

BUC.

1.00

0.00

UCM 3

POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA

BUC.

1.00

0.00

UCM 5

GRUP POMPARE HiDRANTI CU 2 POMPE (A+R) 5L/S 68MCA F^IOBAR

BUC.

1.00

0.00

UCM 6

REZERVOR APA INCENDIU PEHD 1000 L PN10 BAR

BUC.

3.00

0.00

UCM 7

DISTRIBUITOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRu|rG1/2"

BUC.

1.00

0.00

ECHIPAMENTE    |

0.00

ECS .1

REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA

BUC.

1.00

0.00

ECS 2

GRUP POMPARE APA 1A+1R 2X4MC/H, H=4.6 MCA

BUC.

1.00

0.00

ECS 3

POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA

BUC.

1.00

0.00

ECS 5

GRUP POMPARE HIDRANTI CU 2 POMPE (A+R) 5L/S 68MCA PjlOBAR

BUC.

1.00

0.00

ECS 6

REZERVOR APA INCENDIU PEHD 1000 L PN10 BAR

BUC.

3.00

0.00

ECS 7

DISTRIBUITOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRU+RG1/2"

BUC.

1.00

0.00

INSTALAȚII TERMICE    I

0.00

IT„2

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalat i montata la conducte distribuție, avand D = 20mm, inclusiv fitinguri

ml

350.00

0.00

IT_3

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la

conducte distribuție, avand D - 25mm, inclusiv fitinguri

ml

120.00

0.00

IT_4

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la

conducte distribuție, avand D = 32mm, inclusiv fitinguri

ml

150.00

0.00

IT_5

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalații montata la

conducte distribuție, avand D = 40mm, inclusiv fitinguri

ml

80.00

0.00

IȚ_6

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalat conducte distribuție, avand D = 50mm, inclusiv fitinquri

i montata la

ml

40.00

0.00

IT_7

Montarea țevii de polipropilena cu inserție de compozit, pentru instalat conducte distribuție, avand D = 63mm, inclusiv fitinguri

i montata la

ml

20.00

0.00

IT 16

Robinet cu sfera pentru golire D=3/4”, Pn 6 bar, montare procu

rare

buc

2.00

0.00

IT. ...17

Robinet cu sfera pentru trecere, D = 1”

buc

4.00

0.00

IT 18

Robinet cu sfera pentru trecere, D ~ 2”

buc

8.00

0.00

IT 19

Robinet automat de aerisire, d=1/2", montat la nod contoriza

*e

buc

20.00

0.00

IT 21

Robinet de închidere cu sfera, d= 65 mm, montare procurară

buc

8.00

0.00

IT 23

Robinet cu cap termostatat pentru radiatoare, montare si procurare

buc

119.00

0.00

IT_24

Efectuare probe etansare la presiune a instalației de in calzi re centrafa, peste 500 mp

mp

2,500.00

0.00

IT_25

Efectuare probe dilatare- contractare si funcționarea instalației de încâlcire centrala,

suprafața peste 500 mp

mp

2,500.00

0.00

IT .27

Spalarea cu apa potabila a instalației centrale

mp

2,500.00

0.00

IT 30

Golirea instalației de încălzire

mp

2,500.00

0.00

IT_31

Corp de incalzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevaz

termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii c dimensiunea de:

22K-600x600

ut cu robinet le montaj, cu

buc

17.00

0.00

IT_34

Etansare El 120 si El 60 cu material intumex -PROMAT (MATERlAL+ft

AUTORIZATA) - pentru toate etajele ;    - material mărunt de etanșa

conducte prin pereți, plansee

1ANOPERA re; trecere

mp

40.00

0,00

IT_36

Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere;

Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2” vor fi v flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi,

material mărunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 50

ana fluture cu îiulite, șaibe,

buc

2.00

0.00

IT_37

Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere

Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi v flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi,

material mărunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 65

ana fluture cu îiulite, șaibe,

buc

2.00

0.00

IT_40

Clapeta de sens cu arc din fonta

Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flai aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, saibf

mărunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 65

îse; Se vor î, material

buc

1.00

0,00

IT 41

Manometru (M), cu robinet de control; scala: 0-10 bar

buc

2.00

0.00

IT_47

IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC I

GR5MM INCLUSIV ACCES NEC MONTĂRII - IZOLAȚIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM)

ZOLATIE CU

M

350.00

0.00

IT_48

IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC I GR 5MM INCLUSIV ACCES NEC MONTĂRII - IZOLAȚIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM)

ZOLATIE CU

M

120.00

m-

0.00

IT_49

IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZ GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTĂRII - IZOLAȚIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM)

DLATIE CU

M

150.00

0.00

1T_5O

IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZ GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTĂRII - IZOLAȚIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM)

0LATIE CU

M

80.00

0.00

IT_51

IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLAȚIE CU

GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTĂRII - IZOLAȚIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM)

M

40.00

0.00

IT_52

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"

BUC

120.00

0.00

IT_53

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.OL. SAU

MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1"

BUC

30.00

0.00

IT_54

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1 1/4"

BUC

50.00

0.00

IT_55

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1 1/2"

BUC

20.00

0.00

IT_56

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.OL. SAU

MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"

BUC

20.00

0.00

IT_57

MONTAREA PRIN ÎNCASTRARE A BRĂȚĂRII PT.FIXARE COND.C MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2 1/2"

L. SAU

BUC

10.00

0.00

IT_59

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazi termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii di

dimensiunea de:

22K-600x800

t cu robinet î montaj, cu

BUC

20.00

0.00

IT_60

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazi termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii di

dimensiunea de:

22K-600X1000

t cu robinet

3 montaj, cu

BUC

22.00

0.00

IT_61

Corp de încălzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazi termostatat, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii di

dimensiunea de:

22K-600x1400

t cu robinet

3 montaj, cu

BUC

60.00

0.00

IT 62

NUMERE PT. BRANȘAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE

BUC

100.00

0.00

IT_64

Filtru de impurități "Y" din fonta prevăzut cu sita de otel incorporata, dop Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flan aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, șuruburi, piulițe, șaibe

mărunt, piese speciale de adaptare la conducta.

Fy Dn65

de scurgere se; Se vor material

BUC

1.00

0.00

IT_65

TUBULATURA RECTANGULARA DIN TB ZN PT INTR / EVA COMPL CU GARN ETANȘ LA IMB ACC SUST SI CUPLARE TABLA ;

C

:n o,7mm

MP

10.00

0.00

IT_87

Ansamblu distribuitor (L=2700mm) colector (L-1750mm), executat din te prevăzut cu stuturi sudate prevăzute cu flanse pentru racordurile de age stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, g

Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si izoi vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, cu li

2.5 m, diametru Dn150 mm

ava neagra, snt termic si olire;

at termic cu jngimea de

buc.

1.00

0.00

IȚ_88

Ansamblu butelie de egalizare a presiunii, executat din țeava neagra, p stuturi sudate prevăzute cu flanse pentru racordurile de agent termic si s

exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, golire; Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si îzo vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, cu lur

m, diametru Dn250 mm

revăzut cu tuturi cu filet

at termic cu igimea de1.3

buc.

1.00

0.00

MONTAJ ECHIPAMENTE

0.00

UCM_3

CAZAN FONTA FOCAR PRESURIZAT 300 KW - 80/60 GR C INCL MONTAJ

AUTOMATIZARE

BUC.

1.00

0.00

UCM 6

POMPA CIRCULAȚIE SIMPLA Q=36MC/H H=46 MCA P=10BAR

BUC.

1.00

0.00

UCM 12

BOILER CU 1 SERPENTINA 1000 L

BUC.

1.00

0.00

UCM 13

VAS DE EXPANSIUNE ÎNCHIS, V=100 L, 10 BAR 3/4"

BUC.

1.00

0.00

UCM 21A

ROBINET 3 CAI CU SERVOMOTOR KVS=16 DN=63 MM

BUC.

1.00

0.00

UCM_29

Automatizarea cazanului, cu programator orar si funcționare in fur temperatura exterioara cu cabluri (in cascada),senzori de conducte,sen

trebuie sa poata comanda:

- un circuit compus din pompa pentru boiler;

- doua circuite cu pompa, alimentare radiatoare;

- protecția cazanului

- senzori de sesizare presiune minima - comanda pt pompele de adaos

- programator vara/iarna -Amplasare:Centrala termica

ictie de zor exterior

BUC.

1.00

0.00

UCM_47

Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, comp sistem de prindere, caracteristici:

-    sarcina frigorifica nominala 9000 BTU,

-    domeniu de funcționare -15 + +46°C,

- complet cu traseu frigorific 10ml inclusiv montai

et echipat cu

BUC.

1.00

0.00

UCM_48

Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLIT, cu doua unitati interioare de pe echipat cu sistem de prindere, caracteristici:

- sarcina frigorifica nominala 18000 BTU,

- domeniu de funcționare -15 + +46°C,

- complet cu traseu frigorific 25ml

Inclusiv montai

'ete, complet

BUC.

1.00

0.00

UCM_71

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF 400 2H, amplasE suport de susținere antivibrant, racord flexibil, complet funcțional, echip sisteme de prindere, etansare, cu următoarele caracteristici:

*    Debit: 5400 mc/h;

*    Presiune disponibila: 150 Pa;

*    Alimentare electrica: 230/400V/~11 l/50Hz

*    Putere electrica maxima absorbita: l,lkW

Indicativ plan : VE1O,VE11,VE12

re pe terasa,

at cu

BUC

io

1.00

&

bl

J o j

’t    X

0.00

UCM_72

Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe terasa, suport antivibrant, racord flexibil, complet funcțional, echipat cu sisteme de prir etansare, cu următoarele caracteristici:

*    Debit: 5400 mc/h;

*    Presiune disponibila: 150 Pa;

*    Alimentare electrica: 230/400V/~lll/50Hz

*    Putere electrica maxima absorbita: l,lkW

Indicativ plan: VE14

de susținere dere,

BUC

1.00

0.00

ECHIPAMENTE

0.00

PE_03

CAZAN FONTA FOCAR PRESURIZAT 300 KW - 80/60 GR C 1NCL 1 AUTOMATIZARE

i/IONTAJ

BUC.

1.00

0.00

PE 05

BOILER 1 SERPENTINA 800 L

BUC.

1.00

0.00

PE 06

POMPA CIRCULAȚIE SIMPLA Q=36MC/H H=46 MCA P^10B/

KR

BUC.

1.00

0.00

PE 19A

ROBINET 3 CAI CU SERVOMOTOR KVS=16 DN=63 MM

BUC.

1.00

0.00

PE_27

Automatizarea cazanului, cu programator orar si funcționare in fur temperatura exterioara cu cabluri (in cascada),senzori de conducte,sen

trebuie sa poata comanda:

- un circuit compus din pompa pentru boiler;

- doua circuite cu pompa, alimentare radiatoare;

- protecția cazanului

- senzori de sesizare presiune minima - comanda pt pompele de adaos

- programator vara/iama -Amplasare:Centrala termica

ctie de zor exterior

BUC.

1.00

0.00

PE„45

Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, comp sistem de prindere, caracteristici:

-    sarcina frigorifica nominala 9000 BTU,

-    domeniu de funcționare -15 + +46°C,

- complet cu traseu frigorific 10mi

Inclusiv montai

et echipat cu

BUC.

1.00

0.00

PE_46

Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLIT, cu doua unitati interioare de pe echipat cu sistem de prindere, caracteristici:

- sarcina frigorifica nominala 18000 BTU,

- domeniu de funcționare -15 + +46°C,

- complet cu traseu frigorific 25ml inclusiv montai

'ete, complet

BUC.

1.00

0.00

UCM_78

Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF 400 2H, amplasî suport de susținere antivibrant, racord flexibil, complet funcțional, echip sisteme de prindere, etansare, cu următoarele caracteristici:

*    Debit: 5400 mc/h;

*    Presiune disponibila: 150 Pa;

*    Alimentare electrica: 230/400V/~lll/50Hz

*    Putere electrica maxima absorbita: l,lkW

Indicativ plan : VE1O,VE11,VE12

re pe terasa,

at cu

BUC

1.00

0.00

UCM_79

Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe terasa, suport antivibrant, racord flexibil, complet funcțional, echipat cu sisteme de pri etansare, cu următoarele caracteristici:

*    Debit: 5400 mc/h;

*    Presiune disponibila: 150 Pa;

*    Alimentare electrica: 230/400V/'vlll/50Hz

*    Putere electrica maxima absorbita: l,lkW

Indicativ plan: VE14

de susținere idere,

BUC

1.00

0.00

DOTĂRI

0.00

DOT 1

BANCA ȘCOLARA REGLABILA 1 PERS.

BUCATA

0.00

0.00

DOT 2

SCAUN ELEV

BUCATA

0,00

0.00

DOT 3

SCAUN PROFESOR

BUCATA

1.00

0.00

DOT 4

TABLA DE SCRIS CU MARKER

BUCATA

19.00

0.00

DOT 7

DULAP MATERIAL DIDACTIC

BUCATA

30.00

0.00

DOT 10

MASA LAB.INFORMATICA 2 PERS.

BUCATA

29.00

0.00

DOT 12

VIDEOPROIECTOR

BUCATA

1.00

0.00

DOT 13

ECRAN DE PROIECȚIE

BUCATA

1.00

0.00

DOT 15

SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR

BUCATA

1.00

0.00

DOT 16

MASA VIDEOPROIECTOR

BUCATA

1.00

0.00

DOT 19

BIROU SECRETARIAT

BUCATA

2.00

0.00

DOT 20

MULTIFUNCȚIONALA

BUCATA

2.00

0.00

DOT 21

DULAP SECRETARIAT

BUCATA

5.00

0.00

DOT 22

DULAP METALIC (ADMIN.)

BUCATA

6.00

0.00

DOT 23

BANCA AȘTEPTARE

BUCATA

2.00

0.00

DOT 24

AVIZIER

BUCATA

1.00

0.00

DOT 25

SCAUN

BUCATA

59.00

0.00

DOT 26

BIROU

BUCATA

1.00

0.00

DOT 27

TRUSA MEDiCLA

BUCATA

2.00

0.00

DOT 28

PATURI TIP TARGA

BUCATA

2.00

0.00

DOT 29

DULAP INSTRUMENTAR

BUCATA

2.00

0.00

DOT 30

MASA INSTRUMENTAR

BUCATA

2.00

0.00

DOT 31

TENSIOMETRU

BUCATA

2.00

0.00

DOT 32

CANTAR

BUCATA

2.00

0.00

DOT 35

LADA FRIGORIFICA .

BUCATA

3.00

0.00

DOT 36

Marmită cu recipient cilindric, sub presiune, cu încălzire eiectr

ca

BUCATA

3.00

0.00

DOT 37

Mixer planetar aluat cuva inox detașabila, 30 I

BUCATA

1.00

0.00

DOT_38

Cărucior electric pentru menținere farfurii calde, 88 farfuri, cu frâne s alimentare: 230V, putere: 1600W, dimensiuni (LxAxH): 750x780x1

i mânere 770mm

BUCATA

3.00

0.00

DOT 39

Cuptoare electrice, convectie pe vapori

BUCATA

3.00

0.00

DOT 40

Grătar cu suprafață striată

BUCATA

1.00

0.00

DOT 41

Friteusa electrica 10L cu supapa pt.scurgerea uleiului

BUCATA

2.00

0.00

DOT 42

Dulapuri frigorifice, cu două uși, construcție inox cca 1400 1,140x8^x205 cm

BUCATA

2.00

0.00

DOT_43

Hota mare;Diam ext 1800x1100x450h, ventilator centrifugal, aspirație

2800 mc/h

BUCATA

2.00

0.00

DOT_44

Mese preparare pește,legume, carne cu spalatoare, inox AISI 304 cu fin Brite, grosime 1mm, suprafața de lucru cu margini presate neadere polietilenă, non-absorbant, antîbacterii pe lungimea mesei, orificiu evaci scurgere cu cuva colectare, rebord inaltime 100mm, 100x70x8i

saj tip Scotch nte, blat lare, grilaj de i cm

BUCATA

tjsf

a fes

VA 300

.Ui 3

■o/o/-

0.00

Vt    \ M7 ii'

"WeSÎ'-"

DOT 45

Coșuri gunoi inox cu capac și pedală, de mare capacitate 50

BUCATA

10.00

0.00

DOT 46

MAȘINA DE GĂTIT CU 6 FOCURI

BUCATA

1.00

0.00

DOT47

MASA LUCRU-CADRU SI BLAT INOX 40X70X90

BUCATA

4.00

0.00

DOT_48

CUPTOR PROFESIONAL PATISERIE,PANIFICAȚIE

980 x 839 x 788 mm

BUCATA

1.00

0.00

DOT 49

MASA DE LUCRU INOX; Dimensiuni: 160X70X85(h) cm

BUCATA

1.00

0.00

DOT_50

BUTUC TRANȘAT POLIETILENA CU SUPORT INOX Dimensiuni:400x400x880 h mm

BUCATA

1.00

0.00

DOT_51

PUBELA INOX 18/8-10 SUPORT ROTI MOBILE CAPAC 95L Volum: 95 L;lnaltime: 710 mm;diametru 450 mm

BUCATA

3.00

0.00

DOT 52

Spălător inox 2 cuve, polița inferioara 1200*700*850

BUCATA

3.00

0.00

DOT_53

Frigider inox;6-buc rafturi metalice GN 2/1 ;capacitate 1300 It Tensiune 230/50(V/Hz);Un compartiment cu doua uși;

BUCATA

3.00

0.00

DOT 54

MAȘINA TAIAT LEGUME CU CAPAC, INOX, PI 0.515 KW

BUCATA

4.00

0.00

DOT 55

MAȘINA SPALAT VASE 400/230 V CAPAC 30 L COS 50X50X

CM

BUCATA

3.00

0.00

DOT 56

CUPTOR MICROUNDE, 30!

BUCATA

3.00

0.00

DOT 57

Dulapuri vestiar metalice superpozabile 70x50x180cm

BUCATA

250.00

0.00

DOT 58

Cuier perete pe 2 nivele raft suport

BUCATA

25.00

0.00

DOT 59

Banchete vestiar rigle lemn lăcuit pe schelet otel vopsit, late 35 cm

x45 h

BUCATA

14.00

0.00

DOT 60

MASA PENTRU INFASAT DIN LEMN

BUCATA

2.00

0.00

DOT 61

Stingătoare portative cu pulbere presurizate permanent, P6

BUCATA

40.00

0.00

DOT 62

Mașina de spalat rufe clasa A+++ 10 kg

BUCATA

2.00

0.00

DOT 63

Uscator de rufe din inox

BUCATA

2.00

0.00

DOT 64

CALANDRU CU TAMBUR

BUCATA

2.00

0.00

DOT 65

MASA DE CALCAT

BUCATA

2.00

0.00

DOT 66

STATIE DE CALCAT

BUCATA

2.00

0.00

DOT 67

Set masuta si 2 scaune preșcolari

BUCATA

107.00

0.00

DOT 68

Scaun metalic cu cadru metalic șezut si spatar lemn stratifice

t

BUCATA

427.00

0.00

DOT 69

CANAPEA COLTAR

BUCATA

6.00

0.00

DOT 70

CATEDRA CU DULAP LATERAL

BUCATA

40.00

0.00

DOT 71

DULAP JUCĂRII

BUCATA

40.00

0.00

DOT 72

Seturi jucării pentru o grupa de copii (jucării din lemn si plus, jocuri in

eractive)

BUCATA

58

0.00

DOT.73

TELEVIZOR SMART 80 CM

BUCATA

60.00

0.00

DOT 74

PATUT COPIL CU SALTEA INCLUSA

BUCATA

427.00

0.00

DOT 75

LENJERII

BUCATA

459.00

0.00

DOT 76

DULAP LENJERIE PATURI

BUCATA

29.00

0.00

DOT 77

NOPTIERĂ

BUCATA

20.00

0.00

TOTAL

0.00

Organizare Șantier

0.00

Diverse si Neprevăzute

0.00

TOTAL GENERAL

0.00

Anexa 2 la caietul de sarcini

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI


CONDIȚII DE PARTICIPARE

Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei


Cerința minimă de calificare


l.Situatîa personala a ofertantului


2. Capacitatea economica si financiara


3. Capacitatea tehnică și/sau profesionalăDocumentele solicitate


a)    Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului 1)

b)    Declarație privind identificarea conflictului de interese

{completarea Formularului 2)

c)    Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d)    C.U.I.

e)    Actul constitutiv al societății

f)    Hotărârea de înființare a societății

g)    Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă deînregistrareîncondițiilelegiidințaraderezidență,dincaresareiasă


că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.


a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății


a)    Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

b)    Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului

(completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții,cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:Standarde calitatii si mediului


de

de


asigurare

protecție


Modul de prezentare a propunerii tehnice—...
-    Șef de șantier -studii superioare in domeniu :

-experiențaă profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similar;

-    Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime in execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

-    Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;

-    Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioarele va prezenta decizie de numire sau echivalent;

-    Responsabil RTE

-    să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația in termen de valabilitate, conform legislației in vigoare.

-Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

-    Autorizații/certifîcate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

-    Diplome de studii, unde este solicitat.

-    Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasa experiența specifica solicitata.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională. Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea "conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.--------------


CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere autorizată.

Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)


a)    Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)    Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât


procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat pentru obiectiv. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje si transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsuratorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:

®    Formularul FI -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

®    Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de

lucrări

*    Formularul F3 -Lista cuprinzând cantitățile de lucrări

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării obiectivului.

In ceea ce privește cantitatile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza

Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector

3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului

Local Sector 3.

* Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

*> Formularul C7 -Ii sta cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

' \ V\

ii    asj

^cL \    i riM

K^xo    o &

xXXuțg?Z

*    Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții

*    Formularul    C9 -Lista cuprinzând consumurile privind

transporturile

*    Formularul    F4 -Lista privind utilajele și echipamentele

tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice

La recapitulația devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum si coeficienții proprii ai executantului ( cheltuieli indirecte).

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubrizare (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor si molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe,

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul    de vedere al conținutului pe toata perioada de

valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în orițtnțal.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnica marcat„PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVAND CA OBIECT Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

Operator economic

(ăenumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1.    Societatea..........................................îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

ari. 31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție puhlică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii

sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către >

alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a carot-existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate,

și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2.    Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a............................................. declar că voi informa imediat autoritatea

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:    Operator economic,

(semnătura autorizată )DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

a)    nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

b)    nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

c)    nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată )

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT

1.    Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant împuternicit al

.................................(denumirea/numele și sediul/adresa candidalului/ofertantului), declar pe propria

răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2.    Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3.    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante

...............................cu sediul în.............................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în

legătură cu activitatea noastră.

4.    Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

Anul 1

Personal angajat

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea/numele

și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

{denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertând (ani)

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

fi® lat

w, oW

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,........................................................., reprezentant împuternicit al

...................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatalui/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

..........................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA

CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

...

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic, (numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către..........................................................................................(denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................(ziua/luna/anuî), privind atribuirea

contractului de lucrări.................................(denumirea contractului de lucrări), conform ari. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele documente:...................

(semnătura autorizata )2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresă

jL v/TCi’txii

Fax

E-mail

Data completării................................

Operator economic,..............................................

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARA DE BUNĂ EXECUȚIE

Către ____ ____ ________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de lucrări_,

(denumirea contractului)

încheiat între ___, în calitate de contractant, și_, în calitate

de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de..............

reprezentând.............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa

cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de lucrări mai sus menționat.

Plata se va face in termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului:

□ necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanție este valabilă până la data de__.    -

în cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca


m ziua


luna


anul


/< Vi

fer»


(semnătura autorizată)


SECTOR 3


CABINET PRIMAI


CABINET PRIMAR-Oaia,


TELEFON (004 021) 318 03 23 ~ 28 FAX {004 ozi} 318 03 04 E-MAIL cabl.netjefewwi'igpi'gjianeg'ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prim2rie3.roROMÂNIA

ÎSÎ8-2O1S; SÂSSÂTOStM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului"

Având în vedere,

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 488/12.10.2017, prin care s-a aprobat încetarea dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asupra imobilului în care funcționează Creșa "Trapezului", situat în București, Sector 3, Aleea Prevederii nr. 6, până la finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și reamenajare a clădirii;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 238/18.06.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului";

-    Hotărârea Consiliului Local ai Sectorului 3 nr. 219/ 30.05.2017, privind acordul de principiu

privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

-    Anunțul de intenție nr.137850/25.07.2018 al Societății Algorithm Residentîal S3 SRL, prin care isî exprima intenția privind executarea „Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului", si oportunitatea atribuirii constatata conform adresei nr.137850/25.07.2018;

- Raportul de specialitate nr.138012 din 26.07.2018 al Direcției Administrative șt Management Informațional;

Luând în considerare cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-c cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


TELEFON (004 021) 340 40 il j 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL dami@primarte3.r0 Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

1918-2016 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.138012 din 26.07,2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având

ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și

extindere - Creșa Trapezului

A,

In conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercita asuprapropriiior departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate/

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 488/12.10.2017, s-a aprobat încetarea dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3    \\


DiRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Socială și Protecția Copilului Sector 3 asupra imobilului în care funcționează Creșa „Trapezului”, situat în București, Sector 3, Aleea Prevederii nr. 6, până la finalizarea lucrărilor; iar prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 238/18.06.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare si extindere - Cresa Trapezului”

Având in vedere Hotărârea nr. 219/ 30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii, Anunțul de intenție nr. 137850/25.07.2018 al Societarii Algorithm Residential S3 SRL, prin care isi exprima intenția privind executarea „Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, si oportunitatea atribuirii constatata conform adresei nr.137850/25.07.2018;

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de „Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere—Creșa Trapezului”, vor ri avute în vedere prevederile modelului de contract și caietul de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

DIREC RADU ALE>


întocmit, Izaî Pintilie
PRIMĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABiNET PRIMAR


Către.TELEFON (004 o25) 3$& °3 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ca binetprimarg) prsmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București. www,primarîe3.ro

Nr. 137850/25.07.2018

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Referitor: Anunț de intenție nr. 347/25.07.2018 al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 137850/25.07.2018

Având în vedere:

-    Anunțul de intenție nr. 347/25.07.2018 al SC Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 137850/25.07.2018

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a proiectului „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.S.C ALGORITHM RESIDENTIAL

\SSHfi8p


SQ C D I    Nr, „rttfcri: 3993 «'■    ™

W Or\L    ISO 9001:2008 ISO 140&L20W OH^S 13001:2007

ResicJential s.k.i.


Sediul Social: București, Calea Vitan

nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 347/25.07.2018

SECTOR 3


ANUNȚ DE INTENȚIE


Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

dl. Robert Sorin Negoita , Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

Stimate domnule Primar si stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Luând in considerare prevederile :

H.C.L.S 3 nr. 238/18.06.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Cresa Trapezului”

înaintam prezentul anunț prin care ne exprimam intenția noastra privind executarea de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a proiectului " Lucrări de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere ~ Cresa Trapezului” aprobat de Consiliul Local Sector 3 prin H.C.L.S 3 nr. 238/18.06.2018.

Cu deosebita stima,


Radu Alin Panait in calitate de Administrator ALGORITHM R£Sfî5ENTIAL S3 S.R.L


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONALTELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX {004021) 318 03 04 E-MAILdami@primarie3.r0 Șoseaua Mthaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. 138017 din 26.07.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Ref.: aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract șh sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autori Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere — Creșa Trapezului

Raportul de Specialitate nr. 138012/26.07.2018, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectoruî 3 al Mumcipiului București, a contractu!ui având c2 obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului Caietul de Sarcini privind Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului

Draftul Contractului de lucrări conform art.31 din Legea 98/2016


întocmit, 'îzabela Pintiîie


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț în baza unui temei legal justificat. Vă puteț exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect

„Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de

contract, a caietului de sarcini si a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NJEFWVOÎUtBII, proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNieĂsADRIANA

MEMBRI:    < *

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ..............., a analizat proiectul de hotărâre privind

aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL /

XHiLC A Ă7(W A DI! vm’/m onfi11 z4z» Lț    of moi

Z.'M-l_zZ"T~X V    ptuiwtui VlC ll\y UXJ. £X± V    llldl oua.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LÎVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini si a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.................., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:    J

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PAUNICA ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN