Hotărârea nr. 337/2018

HCLS3 nr.337 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

*    5

„Amplasareplatforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 140521/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 137219/25.07.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    HCGMB nr. 82/28.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în

-------Municipiu ( București, completată prin HCGMB nr. 501/31.10.2017;----------

-    Adresa nr. 137249/25.07.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

/V    *

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

NR. 337 DIN 31.07.2018

Anexa;


laHCLS3 nr.O^.T... din


55+

din St.OJeUl


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenti obiectivului de investiții

” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București - 150 de locații”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 11,707,964.46

EURO 2,525,064.04


din care: C+M:


LEI 5,969,062.31


EURO 1,287,351.41


EURO: 4.6367 (curs BNR din 24.07.2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 5,969,062.31 Anul I    ’    LEI 5,969,062.31

EURO 1,287,351.41 EURO 1,287,351.41


1. Capacitati finale:

Regim de înălțime: Suprafața utila: Suprafața desfășurate:


platformă subterană 45 mp 45 mp


Lucrările propuse constau in realizarea a 150 de platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată) privind regimul deșeurilor, Ordinul nr. 1281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, Ordinul 757 din 26 noiembrie 2004 (actualizat) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările aduse de Ordinul nr. 1230 din 30 noiembrie 2005, Hotărârii nr. 349 din 21 aprilie 2005 (actualizată) privind depozitarea deșeurilor, precum și conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015, pentru o modernizare a actualului sistem de colectare utilizat.

2. Durata de realizare a investiției: 180 zile

REȘEDINȚE D WWINTĂ,


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICE ADRIANA - nWdĂLINA GRADU

ȘEF SERVICIU,

CÂMPEAN NICOLWA SILVIAPRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

’ •' 4 <CABINET PRIMAR


RFCTOR3


'*«%**


TELEFON {004 021) 31S 03 23 - 28 FAX {004 021} 318 03 04 E-MAÎE cabinetprir t3r@primarie5.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, w\ rw.pnmarii


ROMANIA

1S19-2O1SÎ SAftBAîORÎM iMPfiEUMĂ


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-k£&fâamixi aferenți obiectivului de investiții

"Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București"


/.pnmarie^ro

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea implementării obligativității colectării selective în conformitate cu prevederile Legii nr.211 din 15 noiembrie 2011 (republicată) privind regimul deșeurilor, Ordinul nr.1281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 (actualizat) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările aduse de Ordinul nr.1.230 din 30 noiembrie 2005, Hotărârii nr.349 din 21 aprilie 2005 (actualizată) privind depozitarea deșeurilor, precum și conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr.82/28.04.2015, pentru o modernizare a actualului sistem de colectare utilizat, Sectorul 3 dorește realizarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor prin intermediul platformelor subterane, sistem care ar reduce spațiul ocupat de actualele puncte de colectare, ar conduce la disciplinarea populației care le utilizează și totodată ar permite operatorilor de salubritate un control mai eficient asupra acestei activități, ar imbunătăți estetica

urbană în zonele în care vor fi amplasate și vor elimina în mare măsură poluarea mediului prin eliminarea surselor de poluare existente în jurul punctelor gospodărești reprezentând o soluție mai eficientă în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor.

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției rezultă din recomandările prezentate în cadrul studiului de fezabilitate întocmit de Concrete & Design Solutions SRL, a situației din teren și este susținută de Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015.

Luând în considerare cele menționate anterior, precum și raportul de specialitate nr. nr.137219/25.07.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii șî aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/20 Io, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON (004 02 î} 341 07 15 - 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MÂIL domeniu.pt1blic@primarie3.ro Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0

Nr. ieșire: 137219 din 25.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

"Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București"

Locațiile in care urmeaza sa se realizeze investiția "Amplasare containere subterane si supraterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor în Sectorul 3 al Municipiului București" -150 platforme îngropate, se afla situate in Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere necesitatea implementării obligativității colectării selective în conformitate cu prevederile Legii nr.211 din 15 noiembrie 2011 (republicata) privind regimul deșeurilor, Ordinul nr.1281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicării colectării selective, Ordinul 757 din 26 noiembrie 2004 (actualizat) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările aduse de Ordinul nr.1.230 din 30 noiembrie 2005, Hotărârii nr.349 din 21 aprilie 2005 (actualizata) privind depozitarea deșeurilor, precum si conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata prin H.C.G.M.B. nr.82/28.04.2015, pentru o modernizare a actualului sistem de colectare utilizat, Sectorul 3 dorește realizarea unui sistem de colectare selectiva deșeurilor prin intermediul platformelor subterane, sistem care ar reduce spațiul ocupat de actualele puncte de colectare, ar conduce la disciplinarea populației care le utilizează si totodată ar permite operatorilor de salubritate un control mai eficient asupra acestei activitati, ar imbunatati estetica urbana in zonele in care vor fi amplasate și vor elimina in mare măsură poluarea mediului prin eliminarea surselor depoluare existente in jurul punctelor gospodărești reprezentând o soluție mai eficienta in ceea ce privește colectarea selectiva a deșeurilor .


TELEFON (004 021} 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publ1c@primarie3.ro Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.ro

Conform studiului de fezabilitate,

sistemul cuprinde o cuva din beton armat in care sunt amplasate containerele utilizate pentru colectarea deșeurilor menajere din Sectorul 3, in sistem ecologic. De asemenea, daca obișnuitele contai ne re/pu bele de gunoi sunt deseori vandalizate, recipientele prin intermediul carora deseurile ajung subteran, nu permit accesul la acestea, sunt confecționate din materiale rezistente, astfel necesitatea înlocuirii containerelor in caz de distrugeri este integral eliminata, durata de utilizare fiind maximizată;

platformele subterane nu permit accesul rozătoarelor in incinta cuvei de depozitare a deșeurilor, aceasta fiind ermetica pentru rozătoare, ceea ce poate duce la limitarea operațiunilor de dezinsectie si chiar eliminarea operațiilor de deratizare; platformele nu permit imprastîerea deșeurilor;

-    patformele subterane sunt ermetice din perspectiva apelor de infiltrație sau exfiltratie.

-    cuva de beton este realizata din material impermeabil, iar capacul cât si coșurile de inserție nu permit infiltrarea apelor pluviale sau de alta natura In incinta cuvei. Soluția recomandata de către proiectant este cea reprezentata de construcția unor puncte de colectare cu amplasare subterana, puncte prevăzute cu coșuri de inserție pentru fiecare tip de deseu,

-    Coșurile de inserție sunt confecționate din otel inox si sunt prevăzute in partea

care sunt eliberate spre containerul de dedesubt doar odata cu închiderea capacului. Coșurile au inaltimea de 1 m de la sol. Aducerea plăcii suport inferioare la nivelul solului pentru scoaterea și golirea containerelor se face printr-un mecanism hidraulic plasat pe platformă. -    ______________- ..

Soluția identificată generează în primul rând soluționarea aspectelor referitoare la sanatatea populației, precum sî respectarea obligațiilor de amenajare a unor facilitați de colectare selectiva a deșeurilor municipale si asimilabile.

Având in vedere soluția constructivă aleasă de incinta subterana, platformele pot fi amplasate cu respectarea legislației referitoare la sănătatea publică OMF nr. 119/2014, la distante mai mici de 10 m, distante ce se aplica doar punctelor de eoleetare supraterane deschise (clasice), ceea ce dă posibilitatea identificării de noi locații in vederea ampiasarii, eu precădere in zonele aglomerate, unde soluțiile de suprafața nu mai pot fi aplicate. Platformele subterane respectă toate normele legale, acesta putând fi


ROMANIA


TELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primariej.ro Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0

amplasate oriunde, implicit in mod optimizat, de exemplu in zonele de locuințe, unîtati de invatamant, parcuri, etc, in funcție de indicele de generare deșeuri.

Necesitatea si oportunitatea promovării investiției rezulta din recomandările prezentate in cadrul studiului de fezabilitate întocmit de Concrete & Design Solutions SRL, a situației din teren si este susținuta de Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 82/28.04.2015.

Conform devizului general, pentru obiectivul" Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere pe raza Sectorului 3 -150 de locații",

Valoare estimată a investiției este de: 11.707.964,46 lei (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M:    5.969.062,31 lei

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem promovarea unui proiect de H.C.L. în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Sectorul 3 al Municipiului București".PRIMĂRIADirecția Administrarea Domeniului Public

tdefon [004 021) 341 07 îș fax {004 G2,i) 34! >ay 15 e-maii domeRiv.pubitc^pîirrsarievrci


Către:    CABINET PRIMAR

în atenția: PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisa De adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțeCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ...    ....... a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTINSECRETAR, HONȚARU VALERICA


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    .................., a analizat proiectul de hotărâre privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORAfH-L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


^LLU^SIMAELENA-T5ANIELA


SECRETAR,

TLDOR ELENA
MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDANDUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEAN U LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....v2/.’..(?.^..?â<??i^?........., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVXlULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

„Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici aferenți bbiectivului de investiții "Amplasare platforme subterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:    _

Mp a/ £. & i-.. r.. .4 Z    . i NT. o, g A

... ^.$7X6 Al£.

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN MARINEAȚĂ MARCEL