Hotărârea nr. 336/2018

HCLS3 nr.336 din 31.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 2 Ia HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului

București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și

completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 136885/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.136663/24.07.2018 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

-    HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectoruf 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția

de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    HCLS 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S 3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contracte ce are ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă;

-    HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări;

-    Adresa nr. 331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 133087/18.07.2018;

-    Adresa nr. 136677/24.07.2018a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ si Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile :

-    Caietului de sarcini - Anexa nr. 2 1a HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, capitolul III -Execuția lucrărilor- pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. III - Propunerea financiară;

-    Art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret; în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Caietul de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin anexa 2 la HCLS3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018, se modifică după cum urmează:

1.    Se aprobă noile categorii de lucrări propuse - normele compuse P - structură și cantitățile necesare pentru capitolele arhitectură și instalații electrice din devizul general. în vederea asigurării creșterii calitative a finisajelor interioare și a uniformității acestora cu cele de la corpul vechi de școală și în scopul ușurării întreținerii finisajelor pentru obiectivul de investiții "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș”, prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Noile categorii de lucrări propuse vor face obiectul Notelor de comandă suplimentare ce vor fi întocmite în urma negocierii de prețuri.

2.    Se renunță la cantitățile aferente categoriilor de lucrări ce se înlocuiesc prin noile categorii de lucrări prevăzute la art.I. pct. 1, în conformitate cu Memoriul justificativ întocmit de proiectantul SC Tudor Arhcons SRL, anexă la adresa nr. 133087/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial S3 SRL, care fac obiectul anexei 2 la prezenta.

3.    Se renunță la acele categorii de lucrări care privesc structură, instalațiile electrice și sanitare prevăzute prin PT pentru gospodăria de apă, spre a se evita suprapunerea cu proiectul zonale de asigurare a rezervei de apă pentru incendiu din lacul IOR, pentru unitățile de învățământ din proximitatea parcurilor A.I. Cuza și Titan, așa cum rezultă prin adresa nr. 507/18.07.2018, a SC Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Lucrările la care se renunță sunt detaliate prin Memoriul justificativ al proiectantului SC Tudor Arhcons SRL și fac obiectul anexei 2 la prezenta.

Lucrările de instalații de hidranti exteriori si interiori, se vor executa conform PT si se vor pune în funcțiune prin racordarea la instalația de captare a apei din lacul IOR.

4. Se aprobă amplasarea celor 2 centrale termice prevăzute pentru obiectivul în cauză, în punctul termic existent în corpul vechi de școală, în scopul asigurării supravegherii centralizate de către un singur operator a instalațiilor de încălzire aferente celor 2 corpuri de clădire, iar funcționarea prin sistem automatizat în cascadă a tuturor celor 4 centrale, va asigura necesarul de energie termică constant în funcție de temperatura exterioară, respectiv funcționarea în regim economic.

Modificarea este propusă prin Memoriul justificativ întocmit de proiectantul SC Tudor Arhcons SRL, anexă la adresa nr. 133087/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Amplasarea celor 2 centrale termice în punctul termic existent în corpul vechi de școală se va face fără modificări de cantități și valori aprobate prin Proiectul Tehnic de Execuție.

ArtJI. Noile categorii de lucrări aprobate prin prezenta hotărâre nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii noi de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS nr. 264/26.06.2018.

Art.III. Celelate prevederi ale HCLS nr. 242/12.06.2017, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS nr. 264/26.06.2018, rămân neschimbate.

Art.IV. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 336 DIN 31.07.2018


3

CABINET PRIMAF

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr /joct

«ZĂ; 0?. "ăjw#

TELEFON fc-04 021) 3 ț-8 03 23 - FAX U>4 025) 318 03 04 E-MAÎL cabine

Călea Oudesti nr. iți. sector 021084, Bucuresri

...............

L--


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr.

264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Luând în considerare:

Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public,

-    Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017, cu referire consiliere metodologică, cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice,

-    H.C.L.S.3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute ia art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția’de lucra frînciusîv proTectârea aferenta/’

-    Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București șî Societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru proiectarea, executarea, finalizarea șî întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu la prezenta, unde se precizează la art.19.1 ca pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017, iar la art.10.1 alin. (6) se precizează ca serviciile de proiectare se refera la: elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 pentru aprobarea unor noi categorii de lucrări - norme compuse - P - structură și cantități , privind realizarea structurilor de beton armat prefabricat și a utilizării panourilor de tip sandwich la anveloparea sălilor de sport la unele obiective de investiții.

-    HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrării.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopiri îndeplinirii attibuțiiior iegaie. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui ternei lege! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute îrs Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


EdCU REȘTi


în conformitate cu prevederile:

Caietului de sarcini-anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III - Execuția lucrărilor - pct. B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.lll - Propunerea financiara prevede ca : „în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local

Sector 3";

Având în vedere:

-    Adresa nr. 331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

-    Memoriul justificativ al proiectantului SC Tudor Arhcons, anexat la adresa nr.

331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

-    Adresa nr. 507/18.07.2018 a SC Investiții Spații Verzi S3 SRL,

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și prin HCLS 3 nr. 264/26.06.2018, prin:

Aprobarea pentru capitolele de arhitectură și instalații electrice unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse - P - structură și cantitățile necesare din devizul general, în vederea asigurării creșterii calitative a finisajelor interioare și a uniformității acestora cu cele de la corpul vechi de școală și în scopul ușurării întreținerii finisajelor pentru obiectivul de investiții "Complexul multifuncțional pentru activități didactice șî sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș", prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

_______________Noile categorii de lucrări propuse vor face obiectul Notelor de comandă suplimentare ce se vor

întocmi după procedura de negociere de prețuri.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018.

Noile categorii de lucrări propuse în scopul creșterii calitative a unor finisaje interioare și a uniformizării cu finisajele interioare utilizate la clădirea veche a școlii din incintă, vor înlocui acele categorii de lucrări corespunzătoare prevăzute prin PT și care fac obiectul notelor de renunțare prevăzute prin Anexa 2 la prezenta.

Renunțarea la lucrările prevăzute prin PT referitor la structura gospodăriei de apă pentru incendiu, instalațiile electrice și sanitare aferente gospodăriei de apă pentru rezerva de incendiu, având în vedere înștiințarea SC Investiții Spații Verzi S3 SRL nr. 507/18.07.2018 privind existența SF și a PT pentru alimentarea cu apă din lacul IOR pentru unitățile de învățământ situate în proximitatea parcurilor A. I. Cuza și Titan.

Renunțarea are în vedere utilizarea rațională a fondurilor bugetare prin nesuprapunerea soluției proiectată cu gospodărie de apă la Școala Gimnazială "Nicolae Labiș", cu soluția zonală de aprovizionare cu apă pentru rezerva de incendiu din lacul IOR.

Lucrările la care se renunță sunt stabilite prin nota de justificare a proiectantului SC Tudor Arhcons SRL anexată ia adresa nr, 331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial. SRL și sunt pîevăztrteTrrATTrex^-


CA8ÎNET PRIMAR

Lucrările de instalații pentru hidranți exteriori și interiori se vor executa conform proiectului aprobat, urmând a fi puse în funcțiune după conectarea la rețeaua de alimentare cu apă din lacul IOR, pentru care s-a elaborat deja SF și PT și au fost prevăzute fonduri bugetare pentru acest an.

- Aprobarea amplasării celor 2 centrale termice prevăzute pentru obiectivul în cauză, în punctul termic existent în corpul vechi de școală, în scopul asigurării supravegherii centralizate de către un singur operator a instalațiilor de încălzire aferente celor 2 corpuri de clădire, iar funcționarea prin sistem automatizat în cascadă a tuturor celor 4 centrale, va asigura necesarul de energie termică constant în funcție de temperatura exterioară, respectiv funcționarea în regim economic.

Modificarea este propusă prin Memoriul justîficativîntocmit de proiectantul SC Tudor Arhcons SRL, anexă la adresa nr. 133087/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Amplasarea celor 2 centrale termice în punctul termic existent în corpul vechi de școală se va face fără modificări de cantități și valori aprobate prin Proiectul Tehnic de Execuție.

Având în vedere cele mai sus prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Serviciului Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3nr. 264/26.06.2018, privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.v*:r.•?


ROMANȘA

1913-201S i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

ȚELEFON (004021) 326 04 27 FAX {004 021) 318 03 04E-MAlLinvatamant@pnmarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primar1e3.ro.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.20X7 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și

HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Luând în considerare :

- Prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public,

-    Adresa nr. 7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrată cu nr.

5674/CP/16.05.2017, cu referire consiliere metodologică, cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice,

-    H.C.L.S.3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum si a celorlalte prevederi legale;

-    H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

-    Contractul de lucrări nr.8878/01.08.2017 încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 SRL pentru proiectarea, executarea, finalizarea și întreținerea obiectivelor de investiții nominalizate în titlu la prezenta, unde se precizează la art. 19.1 ca pentru lucrările executate și pentru serviciile prestate se vor utiliza prețurile unitare

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pc adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

aprobate prin H.C.L.S.3 nr.297/11.07.2017, iar la art.10.1 alin. (6) se precizează ca serviciile de proiectare se refera la: elaborarea documentației telmico-economice, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

-    HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 pentru aprobarea unor noi categorii de lucrări - norme compuse - P - structură și cantități, privind realizarea structurilor de beton armat prefabricat și a utilizării panourilor de tip sandwich la anveloparea sălilor de sport la unele obiective de investiții.

-    HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/ 12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

în conformitate cu prevederile:

Caietului de sarcini - anexa 2 la H.C.L.S. nr.242/12.06.2017, care la capitolul III —

Execuția lucrărilor - pct.B Realizarea lucrărilor de C+M - pct.III - Propunerea financiara prevede ca : „ în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3”;

Având în vedere:

-    Adresa nr. 331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

-    Memoriul justificativ al proiectantului SC TUDOR ARHCONS, anexat la adresa nr. 331/18.07.2018 a Societății Algorithm Residențial SRL,

-    Adresa nr. 507/18.07.2018 a SC Investiții Spații Verzi S3 SRL,

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017, modificat și completat prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și prin HCLS 3 nr. 264/26.06.2018, după cum turnează:

1. Aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - normele compuse P - structură și cantitățile necesare pentru capitolele arhitectură și instalații electrice din devizul general, în vederea asigurării creșterii calitative a finisajelor interioare și a uniformității acestora cu cele de la coipul vechi de școală și în scopul ușurării întreținerii finisajelor pentru obiectivul de investiții "Complexul multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș”, prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

La capitolul arhitectură se propun următoarele lucrări noi:

-    Vopsitorii superioare

-    Balustradă de inox

-    Ancadramente din PAL pentru protecție la pereți

-    Glafuri din PAL applicate la ferestre

-    Uși de interior din lemn

-    Uși metalice RF 120 minute

-    Uși din PVC la cabine duș

-    Sistem de iluminare table din clase, inclus accesorii

La capitolul instalații electrice se prevede realizarea unui sitem de degivrare încorporat în sistemul de scurgere a apelor pluviale.

Noile categorii de lucrări propuse vor face obiectul Notelor de comandă suplimentare, ce se vor încheia în urma procedurii de negociere de prețuri.

2.    Modificarea unor finisaje interioare în scopul creșterii calitative a acestora și a uniformității cu finisajele interioare realizate în corpul vechi de școală, se vor face prin înlocuirea unor categorii de lucrări de la capitolele arhitectură și instalații electrice cuprinse în proiectul inițial, conform notelor de renunțate din Anexa 2 la prezenta.

3.    Având în vederea adresa SC Investiții Spații Verzi S3 SRL nr. 507/18.07.2018 și

Memoriul justificativ al proiectantului SC Tudor Arhcons SRL anexat la adresa nr. 331/18.07.2018 trimisă de SC Algorithm Rezidențial S3 SRL, prin care se precizează că unitățile de învățământ din zona perimetrală parcurilor A.I.Cuza și Titan (situație în care se află și Școala Gimnazială ”Nicolac Labiș”) vor fi racordate la rețeaua de instalații de incendiu alimentată cu apă din lacul IOR - prin intermediul unei instalații de pompare și a instalațiilor de aducțiune necesare, se propune renunțarea la următoarele categorii de lucrări:

-    Structură gospodăria de apă;

-    Instalații electrice la gospodăria de apă;

-    Instalații sanitare la gospodăria de apă.

Toate aceste lucrări sunt detaliate prin notele de renunțare care fac obiectul Anexei 2 la prezenta.

Lucrările de instalații pentru hidranți exteriori și interiori se vor executa conform proiectului aprobat, urmând a fi puse în funcțiune după conectarea la rețeaua de alimentare cu apă din lacul IOR, pentru care s-a elaborat deja SF și PT și au fost prevăzute fonduri bugetare pentru acest an.

Renunțarea Ia gospodăria de apa pentru incendiu va duce la economii importante pentru bugetul alocat obiectivului de investiție în cauză.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

4. Având în vedere Memoriul justificativ al proiectantului SC Tudor Arhcons SRL anexat la adresa nr. 331/18.07.2018 trimisă de către SC Algorithm Residential S 3SRL, se propune amplasarea celor 2 centrale termice prevăzute pentru obiectivul în cauză, în punctul termic existent în corpul vechi de școală, în scopul asigurării supravegherii centralizate de către un singur operator a instalațiilor de încălzire aferente celor 2 corpuri de clădire, iar funcționarea prin sistem automatizat în cascadă a tuturor celor 4 centrale, va asigura necesarul de energie termică constant în funcție de temperatura exterioară, respectiv funcționarea în regim economic.

Modificarea este propusă prin Memoriul justificativ întocmit de proiectantul SC Tudor Arhcons SRL, anexă la adresa nr. 133087/18.07.2018 a Societății Algorithm Residential S3 SRL.

Amplasarea celor 2 centrale termice în punctul termic existent în corpul vechi de școală se va face fără modificări de cantități și valori aprobate prin Proiectul Tehnic de Execuție.

Director executiv adjunct,întocmit: Ioan Popescu Rusavăt


«*,*,**

®    ®    * •*    <r »

Zy* <y/ \>

■*"*.■J

» * c * y. \    © © £* «>

ROMÂNIA

1918;201Ș î SÂfteÂTORlM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT > 1

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON {004 021) 326 04 27 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@prifnarie3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr, 428, sector 3,030328, București, www.primarie3.r0 ,

Către:

Cabinet Primar

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

_________Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexă: Anexa 1, 2

Memoriul justificativ al proiectantului SC TUDOR ARHCONS Adresa nr. 507/18.07.2018 a SC Investiții Spații Verzi S3 SRL

Director executiv adjunct,z Mihaela Nagy Răducam


^4,

întocmit: Popescu Ryșavaț Ioan --[-


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite nnor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Reshde-ntîa! S3


B.C ALGORITHM RESIDENTIAL B 3 SRL


® ti @

lso'awo?:2CroS i4M1:îwm ohsas-isotiizmt


Sediul Social: București, Caiea y nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


JMĂRJA SECTORULUI 3


DIRECȚIA COMUNICARE    ?

SERVICIU CONSILIERE SI ÎNDRUMARE i --IHIkAkfc/itMr"    j


Către : DIRECȚIA DE INVATAMANT A PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 -BUCUREȘTI

Adresa de depunere documentație Nr. ...ȘȘ.L... din

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

In cadrul contractului de lucrări nr. 8878/01,08,2017, pentru obiectivul "Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București, depunem următoarele documente in original:

1. Anexa nr. 1 - Notele de comanda suplimentara - Lista de cantitati cu P-uri pe categorii noi de lucrări

----------2;-- Anexa-nr-2—-Notele-de-renuntare-= Li sta ue cantitative obiectiv-------------------------------------

3. Memoriu justificativ


Construire complex muîtlftmctlonaî pentru aciMtatl didactice $1 sport b Școala Gimnaziala WICOLAE LÂEHS (fosta nr,89), Sector 3 - București

CENTRALIZATOR CATEGORII NOI DE LUCRĂRI - NORME COMPUSE ”P"

fthrxrt

CAPITOL DE LUCRĂRI

U.M.

Cant.NCS

P-URi NOI WCS ARHITECTURA

P-AO03

Vopsea epoxidlca albastra aplicata In 2 straturi la pereți, In saiîle de clasa, pe holuri si casa scării

MP

SCO

P-A004

Vopsea epoxidlcs rusie aplicata in 2 straturi la pereți, in sălile de

cbsa

MP

102

P-A0O5

Balustrada de fnox

M

18

P-A00S

Ancadramente ptr, protecție din PAL meiaminat gri închis de lEfem iadme aplicate la pereți

M

1,000

P-AO07

Glafuri interioare la ferestre de 35 cm iattme din PALmelamlnat gri închis

M

180

P-A0GB

Căptușeli la usî Interioare, din PAL mefamlnat gri închis de 18 mm

MP

4S

ÎM0G9

Usl de interior din lemn ai structura plina, cuioare roșu, indusb feroneria si accesorii

BUC

29

P-AG10

Usl metalice RF 220*, In 2 canata, inclusiv feroneria sl accesorii

..................

MP

42

P-A011

Usa din PVC pentru cabina de dus

BUC

4

P-A012

Sistem de Iluminare tabla In sala de clasa, inclusiv accesorii

BUC

16

TOTM^CSARRFriECTOÎW

INSTALAT» ELECTRICE

P047E

SISTEM DE DEGJVRARE INCORPORAT ÎN SISTEMUL OE SCURGERE

A APELOR PLUVIALE - JGHEABURI ACOPERIȘ

SISTEM

1

TOTAL NCS INSTALAT» ELECTRICE

L.Construire complex multifuncțional pentru activftâti didactice sl sport b Scoela Gimnaziala “NICOLAE LA31$" {fosta «r. £9} f Sector 3 - București

ț

HOTE DE RENUNȚARE-DETALIATE PE OBIECTIV


1    CARTOt UÎCRÂRÎ

UM

CANT.

ARHITECTURA

PO2S

Perete din zidărie - grosime - 25cm

mc

-2.34

P028

Usl metsffce temiolzotento S 1S! cu autolrîtoldere

mp

-2.65

F037

Tencuieli decorative de exterior

mp

-964.81,

Ps/sti awipert gfy&-t:crttM & £9* pe sîruct met ferire v&îws s ho&rl, ca f&î nwmzife de $p&&fton    i

mp

-63.70

PO78

Sapa de egalizare te pardoseli interioare

mp

-200.00

F083

T-rawmente hldroizatenie te sape(vop$itoriî)

mp

-68,54

POM

Tencuieli interioare stâlpi sl pereți din beton sau csrsiroda ,|nd mortar

mp

-222.99

PQ8S

Tencuieli Interioare te tavane si grinzi din beton

mp

-427.30

: P087

Usî metvfce RF cu autotochldcre, £î 30'; £! Gff

mp

-5.29

■ P®4

Masti calorifer din confecții metalice cu tobte perforate

mp

-200.00

P®7

Pardoseli epoxldte

mp

-26,04

PW2

Vopsitorii tav&btis te pereți din beton sau zkterie tencuîti

mp

-1,500.00

PIOS

VojKK favsbsia inclusiv glet la tavane suspendate din gips-carîon

mp

-137,20

P103

Vopsea acrilica / Latex Inclusiv gtet

mp

-6.07

TOTAL NR-URI ARHITECTURA

STRUCTURA ~ CAPITOL LUCRĂRI GOR3OAS1E DE APA

R301

Sapatora

M0m3

-4,50

RXU

Umplutura compactată pamant

ml

-448.70

P®3

Beton egalizare €3/10

ro3

-19.98

P0O4

Beton tondatli C20/25 (+spr)

m3

-39,90

PO05

Cofraj fundații

m2

-39.90

POOS

tematora fundații BSTSttt

-3,088,24

PQO7

Jeton stâlpi si pereți C30/37

m3

-42,78

P008

tofraj stâlpi si pereți    {

m2

-287,67

capitol lucrări

UM

CAÎ4T.

P005

Armatura stâlpi st pereți B5T500

•3385.11

PG13

Beton placi sJ grinzi C30/37

m3

-24.61

P011

CofraJ pted sî grinzi

ml

-108.75

PO12

Armatura placi si grinzi &5T5OQ

-2352.67

TOTAL WR STRUCTURA - CAPITOL DE LUCRĂRI GOPOQAOIE DE APA

ELECTRICE GOSPODĂRIA DE APA

P339

EW281

Tablou electric sîatie pompare incendiu TSPI - iP 55, carcasa material mafeîlc, usa cu yate, mentaj aparent, complet echipat conform schemei monofitere, Indusiv accesorii de montaj

buc

-100

P341

EE21B1

A5IM

corp de iluminat echipat cu surse LED 40W, montaj aparent, grad de pretsctie minim JP 54, complet echipat (CtL 8)

buc

-3.00

P342

EE012A1

corp de iluminat echipat ar surse LED 40W, montaj aparent, grec? de protecție minim iP

54 + idt de emergenta 3fy complet echipat - iluminat da siguranța pentru continuarea boului jOLS)

buc

-3.00

{ P343

LC03S1

Cablu alimentare din cupru ,<u intwrriere mărită la propagarea focului, tip CWF 3x15 , Un=lkV

FTiî

-MC®

P344

BC03G1

Cablu alimentare din cupru ,cy întârziere merite la propagarea focului, tip €Y¥F 3x2,5 , Un-lkV

mi

-50.00

P34S

EC0361

Cablu alimentare din cupru ,cu Ifd&ratere mărite te propagarea focului C¥VF 5x10 ,

UredHV

ml

-15.00

gțKfiț    __________________________________________-.....-.....-.......- -

P346

Cablu alimentare din cupru întârziere mărită fa propagarea focului OfYF 5x16 ,

Un^ikV

ml

-15.00

P312

EAOia

Fub pmtectîe fere hatogen d»20 mm

-100.00

P313

"

MXAX

fub protecție ftex&il material plastic th=32 mm

ml

-20.00

P3X5 :

335F1

W4

tet cabluri din tabis perforata SSKlOOmm, livrat la bucali de 3 m, include sistemul de rrindere si montaj

buc

{Xbuo3mlJ

-3.00

M5° '

ZDOlDl

ntrempator simplu, 1GA/230V, montaj aperent, cu doza de aparat, ER54

buc

-1.00

g

P351 p

3

D02A1

rtxa shnpte cu contau de protecde 2F3-PE, XSA/230V, montaj aparent, echipat cu «mituri elastice- pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim 1P44

buc

-4.00

F35X


ED02A1

pfha simpla cu contact da protecție 2W% 1SA/23SV, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protecție minim IP44


buc


-W


P320


EA13A1

Doze distribuție, normala / etanșa


buc


-2.00


P3S2


EO11A1

Conexiune echipamente ta rețeaua electrica


buc


-2.00


P353


ED1181

Conexiune echipamente fe rețeaua etaeîrtea


buc


-2.00


P353


EDXÎEÎ

Conexiune echipamente te rețeaua electrica


buc


-2.00


P3S4


ED11E1

Piese de etansare, montata In perete, Bn »100 mm


buc


-2.00


R323


EGS2B1

Ptetbanda OLZn 25x4 (plOmm} + sistem de prindere


mi


-35.00


P324


egsax

Ptetbanda OLZn 4£M * sistem de prindere


rai


-70.00


P325


E80SGX

conductor pentru legarea te pamant a raaseter metalice, Ufy XS mmp


ml


-10.00


E326


EG13A

ASM

Sara egalizare potențial cupru ®mlm75mm


buc


-1,00


P327


LG13A1

Pfesa separație {include cutia metalica de protecție j


buc


-ZOO


P336


EH01Â

încercare cabluri de energie electrică


buc


-zoo


P337


EH05B

înțărcarea tabloului de distribuite


buc


-2,00


PS2S


P527


P528


P529


P530


P531


TOTAL NR ELECTRICE GOSPODAR» OEAFA


SANITARE GOSPODĂRIE DE APA


IV1aR&mecru^S!fttrd-presitme77Scara-!W6ornetru-&-XSBur^«rtadIc3tor^manomsțnrdîff' plastic sau aluminiu negru, carcasa din plastic negru/ute! vopsit, geam manometru dte plastic dar ,dass de protecție iP 55 65, dimensiune racord $ 1/2".

Procurare si montare


Verste de aerisire racord    material mărunt de etenssra;


Robinet de trecere «r stero; or mufe fifetete, tija de manevra, pentru montaj aparent; material mărunt de etensaro;

Dimensiuni: <SV2’MP3r


Robinet de golire; cu mufe filetate, tija de manevra, pentru montaj aparent; materiei mărunt de etanșate;

Dimensiuni: 01/2“ - 2“


Vena Sutura, Pn is.

-îmbinare: prin fiansa, inclusiv flansa si conteaflansa; -materiei mărunt de efsnsere;

-Dimensiune: 2"-5"


Vana sertar, PsslS,

-îmbinare prin ftensa. Indushrftensa si contraflansa; -material mărunt de etansara;

-Dimensiune: 5*


buc


buc


buc


buc-5.00


-3.00


-12,00


-2.00


-12,00


-2.00


CAPITOL LUCRĂRI

UM

CANT»

P532

Supapa de siguranța cu am PN16, Îmbinare prîrt flanse, pentru montaj aparent; material mărunt de etansare;

Dimensiuni: © 1/2*-Ol 1/2"

buc

-2,00

P533

Piesa de tranzit de la PSHD ia OU din fenta, montata îngropat, eu mufe filetate, material mărunt de etansare;

Dimensiuni; cp 3H- 0 4’

buc

-3.00

P534

................

Piesa de trecere etanșă folosita pentru trecerea conductelor prin pereții rsrervoamicr si prin pereteB exteriori, subterani, asigurând atentarea cu ajutorul unei garnituri, Pn 16, îmbinare prin ftense, inclusiv fensa sî contraftenss;

-material mărunt de etensare;

-pentn» conducte cu dimensiunea 0 3”- © 5*

buc

-6,00

P53S

Dabitmatru pe conducta Întoarcere In ratervor.

-îmbinare prin fiansa, inclusiv fiansa si oontraflansa;

-material mărunt de etanșate;

-Dimensiune; 48

buc

-1,00

P51S

Racord fix "Storc" tip A pentru alimentare mașina de pompieri, complet echipat, inclusiv record înfundat,

-material mărunt de etensra;

-EMmensiune: Dn lOOmm

buc

-i.|o

P537

Sorb aspirație

-îmbinare prin Fiansa, filtru înox, ineluste-flansa si corrtrafiansa;

-material mărunt de etensare;

-Dimensiune: 5"

buc

-2.00

P538

Sistem automatizare mmpfe: echipat pentru detectarea nwjyiui din rezervor format din senzori de nhtei, conform schemei de fumători®?®;

buc

-100

Distribuitor Hidrant! din otel complet echipat, sistem complet de suport! susținere din otel zfncat (bride, tȘe, mansoane ,antizg9mo£» sisteme de prindere, șuruburi ete,), procurare si montare;

- material mărunt de etansare;

-dimn$iunl<OîthxLf; 2?3săsiS0i3mm;

buc

-1,00

Efectuare proba de etanșeitate ia presiune a Instalației Interioare te 15 Bar;

- material mărunt, sistem de ridicare a presiunii ete.

-//cVU

P540

Țeava din polietilena F£HD pentru canalizare teteric8ra,hnWnate prin polfowns induși* cețurile, raroiftethte, prinderi», ete, procurare si montare

Dimensiuni; ©50 mm (refulare pompa submersibila basa)

fri

-20.00

PS41

toblnet cu plutitor, pentru oprire alimentare rsemr spa Incendiu,or mufe Atestate, pentru montaj aparent; material mărunt de etanșam;

Jimenslonh 0 1“

buc

-3,00

P542

»tesa de Tranzit de la PEHD Ia OL, din fonta, montate ingrapat cu mufe filetate, material warunt de etensare; dimensiuni: © 4*

buc

-3X0

P543

_

teinîe pentru preaplin rezervor apa Incendiu OnlOO

buc

-Î.Q8

P544 <

?

tenducta PVC-KG 110 pentru preaplin rezervor, racordate te pâlnie (montate îngropat in amant pana ia căminul de vizitare)

m

-26X0

P501 $

’tiagator portabil cu pulbere 6 kg

buc

-100

P54S *

Ipling anîMbrant pentru atenuarea vibrațiilor pompelor DrillS material mărunt, sistem de ridicare a presiunii ete,

buc

-3.00

CAPITOL UJTORS

UM

CANT,

?5G6

Statîe pompare Hidrant! Exteriori + interiori^ 1A*1R*XP) 3~

-Debit: 36.0 m’/b pe pompa;

-înălțime de pompare: 45.00 m;

-Putere electrica motor (P2>: 7.50 kW pe pompa;

Pompa pitot 3^;

-Debit: 4,00 rotyh;

-Inaftimâ de pompare ^5.00 m;

-Putere efectelor motor {PZ}; Z» kW;

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat, vana de trecere, depeta reținere, racorduri antMbrabb panou semnalizare atorms tip A $1B;

-Sistam complet da detectare a nivelului apei dotei cu senzori de nivel;

- material mante de etensare, de ftara;

buc

-1.00

___________

P567

r™".................--............-..............—-—

Recipient de htineforsub presiune V-10OL PnlS Bar;

«membrana din cauciuc burii, lipsit de nodvitate în sensul legistele! alimentare.

- material mărunt, de etanșam, de fixare;

Dimensiune <Oxh): 634x970 mm;

buc

-2,00

...................... ...........

..

Pomp» Submersibila, montata in basa din cămara gospodăriei de incendiu:

-Q=4 mc/h;

4te? mCA;

-pao^Kwr

buc

r

:-l«O0

P574

Ststie pompare Hidrant! Exteriori * toteriori(tA*.1>rtP} 3~

-Dabii; 36.0 m’/b pe pompe;

-IralHme da pompare ; 45,00 m;

-Putere electrica motor (P2): îl kW pa pompa;

Jtenps pite 3*:

-Debit teOSmVh;

-înălțime de pompare :5D.® m;

-Putere electrica motor (P2|; 2.0 kW;

-inclusiv tebtou electric si de automatizare complet echipat, vane de trecere, dapate reținere, recorduri arrtMbretli, panou semnalizare alarme tip A si S;

-Sistem complet de detectare a nivduiui apel dote cu senzori de nivel;

- material mărunt, de atensare, de fere;

but

-1.00

Recipient de hidrelor sub presiune tfalfiQL PnlS B®r:

î

j P57S

j

-membrana din cauciuc butii, lipsit de nocivitate te sensul legislației ahmettîsre. material mărunt, de etanșam, de fixare;

Dimensiune ț®xh): 534x570 rren;

buc

-1.00

Î

P576

aornpa Submersibila, montate in bas® din camera gospodărie! de incendiu:

<1=4 mc/b; tt»7mCA;

■R=0,SKW3’*

buc

-11»

mssh

fteva de otel dncat PN16, montate prin filete, Inclusiv fttlngyri, 2*«5‘

ml

-60.00

Ji

T3TAI.NR SANITARE GOSPODĂRIE DE APA

|MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru a avea un model de finisaje unitar atat in corpul de clădire vechi cat si in cel nou si pentru a ușura intretinerea ulterioara a finisajelor interioare se propun o serie de completări si modificări după cum urmeaza:

~ Se vor executa vopsitorii cu email pana la inaltimea de 90 cm de la pardoseala in toate sălile de clasa, holuri si casa scării pentru a conferi o mai buna rezistenta finisajului si pentru o intretinere si curatare ulterioara ușoara.

-    Se vor executa vopsitorii cu email culoare roșie pe zona cuierelor pe o inaltime de 1,30 m din aceleași considerente ca si la punctul anterior

-    Pentru delimitarea zonei de vopsitorie cu email si vopsitoria lavabila se va monta un brâu de 10 cm lățime din PAL melaminat culoare gri pe conturul sălilor de clasa si al holurilor identic cu cel din corpul vechi de clădire.

-    Glafurile de la ferestre se vor executa din PAL melaminat de aceeași culoare cu braul de pe pereții clasei.

-    Ușile de aluminiu de la intrările in sălile de clasa precum si cele de la grupurile sanitare se vor executa din lemn culoare roșie la fel ca in corpul vechi de clădire si vor avea căptușeli si pervazuri din PAL melaminat culoare gri.

_    -de-dtrs- deriaetajuh f“se vor prevedea ’Usi ’dmriPVG deoarece sunt

rezistente la acțiunea directa a apei. Ușile vor fi prevăzute cu o fanta la partea de jos iar la partea superioara vor avea o grila de aerisire.

-    In zona tablelor școlare se va executa o masca din gipscarton care va fi ca un ancadrament pe trei laturi. La partea superioara se va prevedea o scafa in care se va monta o banda tip LED pentru iluminarea suplimentara a tablelor. Banda LED va fi actionata printr-un Întrerupător montat in apropierea tablei.

-    Pentru a asigura desfasurarea unui proces de invatamant modem se impune execuția unui loc de prize pentru eventuala dotare ulterioara a sălilor de clasa cu videoproiectoare, ecrane de protecție si boxe pentru sonorizare.

-    Pe casa scării se va prevedea o balustrada de inox cu montanti cu prindere laterala,

Str. Nicolae Balcescu nr. 45, Chiti ia, Ilfov Tel: 0723 299 726 / Fax: 033 581 6671 E-mail: tudorarhcons@gmail.com

-    Se recomanda amplasarea unor stergatoare de picioare din otel zincat la intrările in clădirea noua.

-    Datorita faptului ca in timpul iernii la jgheaburile de ape pluviale de pe acoperiș exista riscul de umplere cu zapada inghetata si astfel sa devină nefunctionale, se propune executarea unui sistem de degivrare care sa prevină o astfel de situație

-    Se propune amplasarea celor doua centrale termice in punctul termic existent in corpul vechi de clădire. Acest lucru ar inseamna reducerea cheltuielilor cu racordul de gaz prin micsorareaa lungimii conductei de alimentare cu aproximativ 60 ml si totodată s-ar asigura supravegherea centralizata de către un singur operator a instalațiilor de incalzire aferente celor doua corpuri de clădire. Sistemul va fi automatizat prin legarea in cascada a celor patru centrale care vor asigura necesarul de energie termica constant, in funcție de temperatura exterioara.

Din cauza ca aceste tipuri de lucrări nu se regăsesc in lista de preturi unitare (P-uri) aprobate pana la ora actuala. Pentru a putea fi decontate de Antreprenorul general se vor Întocmi liste de preturi unitare (P) noi P-A003, P-A004, P-A005, P-AQ06, P-A007, P-A008, P-A009, P-A010, P-A011, P-A012, P047E .

Menționam ca pentru a nu depăși valoarea de contract se dau note de renunțare totale sau parțiale pentru activitati care nu se executa sau se executa parțial conform listelor anexate.

Totodată datorita faptului ca in Planul de buget al Primăriei Sectorului 3 pe anul 2018 este prevăzut a se executa un proiect de modernizare si dezvoltare a sistemelor de utilități aferente unităților de invatamanț adiacente parcurdor Cuza/Titan, inclusiv asigurarea de hidranti alimentați de la o statie de pompare, iar Școala Nicolae Labis este prinsa in acest plan de modernizare conform adresei de confirmare nr.507/18.07.2018 primta de la SC Investiții Spatii Verzi srl care este executantul proiectului, propunem renunțarea la executarea Gospodăriei de apa deoarece in acest caz devine inutila realizarea ei. Preturile unitare aferente execuției gospodarieiei de apa pentru care se da nota de renunțare sunt deasemenea specificate in lista anexata.

n-as

□ DOR ARHCONS

Dispoziție de Șantier nr. / OS. 2018

VERIFICAT TEHNIC

O

DS nr.

DS nr. D

’Ariuiata’de:

Modificata cu: din data

Anufeaza:

Modifica:

din data

raci ari: /unwiujitn    s/ exwrAwe

Planuri de referința:    Da

Specificat» tehnice de referința:

ira

Motivul emiterii:

Solicitant: Antreprenor General

................. ——    :

reecestia inuaiifusrcd pianuriiur ue execuue

fYU

Da

—■Neces^îa’iTstAijhca^d KffficîficaLiitortshnfce"    ............................................

“Nn—:-:    ~~

Da

-Sctnta"/"pten~a nexa L;

"Nu    .......................

Da

...................................................................................

Nume, prenume

Na.....................................................

semnătură

DIFUZARE:

MNTRtFRSWRriSCTcRAt........................................................................................... .................................................................................... ................

Nume, prenume

Semnătură

00

06.2018

Prima Ediție

Arh. D. Dumitrescu

R£¥.

DATA

MODIFICĂRI

SEMNĂTURĂ

160:14001:2004


EXTINDERE CORP NOU - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 89 ~ P+2E

Pentru a facilita accesul elevilor in dadire din curtea interioara se propune mutarea accesului din axul 4/A-B in axul 3/A-B.

Acest lucru impune mutarea ușii de acces UQS si a rampei pentu handicapați. Fereastra F07 se va executa in locul ușii de acces adica In axul 4/A-B

Se vor executa spaleti de 25 cm din zidărie la toate ferestrele de fațada pe zona reazemelor metalice ale grinzilor prefabricate.

Aceasta dispoziție va intra în vigoare doar cu acordul beneficiarului.

întocmit,    Beneficiar>i^iSO3OOl:20O8Dispoziție de Șantier nr. / 08.2813

VERIFICAT TEHNIC

O

O

DS nr.

DS nr. □

Anulata de:

Modificata cu:

din data

Anuieaza:

Modifica: din data

racegona    racrart: Amenajări înzenoatt: st exLenuere

Planuri de referința:    Da

Specificați? tehnice de referința:

i\<U

Motivul emiterii;

Solicitant: Antreprenor Genere?

De

ita7Ttuu ii icercd pidnoraorueeĂecutre

nrau

Da

^Necesita i j    ea "speufiuitirtoi'Tehrilce    “

—Nu”™

Da

"Sctnla-Z-pIair anexat:

-Nu-

Da

n»C~»aS*0TaOnCtrTR3rl3ECAaCeAj BncrtCFXCXftK.................................. .............................................1

Nume, prenume

"No 1

semnătura

DIFUZARE:

“AiTnwrncNwrvCacNcRAL    ...................... "’...........«■——............................................................................

Nume, prenume

Semnătura

,1s ' A f i

-e'    s?

00

06.2018

Prima Ediție

Arh. D.Wo^SBshinl

DATA

MODIFICĂRI

a:


EXTINDERE CORP NOU - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 89 - P+2E

-Ușile rezistente ia foc RF 120', UQ1, U02,UG3, UD6 prevăzute inițial a fi din aluminiu se vor executa din otel culoare RAL 7016,

-pardoseala de pe holuri si casa scării prevăzute Inițial a se executa din gresie se vor executa din granit culoare gri,

Aceasta dispoziție va intra în vigoare doar cu acordul beneficiarului,

întocmit,    Beneficiar

Arh, Dragos Bumitrescu
Di&pwsîțM de Șantier or. / G6.231S

VERIFICAT TEHNIC

O

O

OS nr.

O

OS nr. □

Anulata de;

Modificata cu: din data

Anulează:

Modifica: din data

ț~aregana ae lucrarr: /vnenajan muînviire! » exce/itwre

Planuri de referința;    Da

Specificații tehnice de referința:

îto

Motivul emiterii;

Solicitant: Antreprenor General

HIUUlHCdlUd pîditUHiUt ue execuue

rra:

Da

Necesita r nod! fiLdf&AspeGficd’tiîtoiTefrrncH    :    ■ ■ ’

“Na-:    1

Da

"ScirrtaT^pîdi i diiexdL:

“No----

Da    ;

■"■O,s:',K«;©K£î“cy"MFtâ^AM&R7'BB«^rîcXAw‘.......    .................................. .....

Nume, prenume

Nu

semnătura    i

DIFUZARE:    |

AlvTnrPKcNOR ucNcRAL    ""    - -

Nume, prenume

Semnătura    __________________________________ j

*

^p;tS55T^pM

00

06.2018

Prima Ediție

Arh. O, â'jrn^'es^/

REV.

DATA

MODIFICĂRItuDcm Arhddns


EXTINDERE CORP NOU - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 89 - P+2E

Pentru a avea un model de finisaje Interioare unitar atat în corpul vechi de școala cat si In cei nou se propun următoarele:

-se vor executa pe pereții sălilor de clasa, a holurilor sl casei scării, vopsitorii cu email culoare bleu pana ia inaltimea de 90 cm de la pardoseala.

-    se vor executa vopsitorii cu vopsea roșie pe zona de montaj a cuierelor de haine pe o Inaitime de 1.30 m

-    se va executa pe conturul sălilor de clasa sî a holurilor un brâu de 10 cm din PAL meiaminat pe zona de separație dintre vopsitoriile cu email si vopsitorii ie cu vopsea lavabiia alba

-se va executa in zona tablelor școlare un ancadrament din gipscarton cu scafa pentru lumina deasupra tablei. In scafa se va prevede o banda LED pentru iluminarea tablei actionata de ia un întrerupător.

-    se vor prevede in fiecare sala de dasa prize de alimentare pentru videopro sectoare -se vor executa căptușeli si pervazuri din PAL meiaminat la usî

-    se vor executa glafurile ia ferestre din PAL meiaminat

-    se vor înlocui ușile interioare din Al cu usî din lemn culoare roșie identice cu cele din corpul vechi de clădire

-datorita faptului ca sunt mai rezistente ia umezeala excesiva se vor monta usi din PVC la cabinele de dus din etajul 1

-se va executa pe casa scării o balustrada din inoxcu montant! cu prindere laterala, mana curenta si patru gărzi Intermediare

-    se vor monta stergatoare de picioare in fata ușilor de acces in clădire

Aceasta dispoziție va intra în vigoare doar cu acordul beneficiarului.

întocmit,    Beneficiar


ISQ14001:20&T^CB


80:9001:2008


ÎSG:WSL20O4


<s
130:9001:2008


£0:14001:2001ț>


iții

ftestefeniia! S3 s.r.l.


aC ALGOR/TW RESIDEMTMl S3SRL

Sediul Socia/: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către : SC Investiții Spatii Verzi S3 SRL In att: DL Președinte al Consiliului de Administrare

>

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Referitor : Obiectiv " Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" (fosta nr. 89), Sector 3 - București "

Avem rugămintea de a ne preciza daca Școala Gimnaziala "NICOLAE LABIS" este prevăzută a face parte din unitățile de invatamant ce vor beneficia de proiectul de modemizaresi

"    " dezvoltafe- a’^îsterneÎOT“3e'uSliffi adiacente parcurilor Ă.LCUZA / TITAN , modernizări

prevăzute in Planul.de.bjîget al Primăriei Sectorului 3 pe anul 2018.


Cu stima,

Dir. General

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Daniel Banu


lmtâtâtâ£jfatâi    SRL

Sediu! Social: €A& .Rte n&    biwul3, se&târ 3t&&ure&f

Către : Âlgarithm Residentîai S3 S.R.L.

Va precizam ca in SF si PT alimentare cu apa din Iacul IOR, pentru unitățile de invatamant din zona perimetrala parcului A. I. Cuza, Titan; pe langa alte unitati de invatamant intra si școala generala Nîcolae Labis.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26’06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr.

242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții,, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în

ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei

2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NBFArVORABfi^proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:    f

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


...........Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de

..............., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr.

242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.    /

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRI

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU IO AN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCI AN - IONEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr.242/12.06.2017 referitoare Ia modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018

privind aprobarea unor noi categorii de lucrări

Comisia de administrație publică locală, juridică, qpărarca ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............3Jr^-.^fa analizat proiectul de

hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCLS 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    1

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN