Hotărârea nr. 335/2018

HCLS3 nr.335 din 31.07.2018


'    | MUNICIPIUL BUCUREȘTI

W ■ 7 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 ■?; ■ /    ———..........

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 136751/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 136465/24.07.2018 al Serviciului Control Intern -

Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Demisia nr. 799/19.07.2018 a domnului Sârbu Robert - Constantin înregistrată cu nr. 133952/PS3/19.07.2018;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 136469/24.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.13.4 si 14.1 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3

SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 641 și art. 644 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Contractului de mandat încheiat între domnul Sârbu Robert - Constantin și

Sectorul 3 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Procesele verbale ale Comisiei de validare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și de președinte al

Consiliului de Administrație al societății al domnului Robert.........Constantin Sârbu, ca

urmare a demisiei, și se declară vacant postul de administrator 5 - studii superioare.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

1)    Președinte: Anghel Mihaela, șef Serviciu Asistență Tehnică Legislativă

Supleant: Cotae Mirela, expert superior, Serviciul Asistență Tehnică Legislativă

2)    Membru: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvemanță

Corporativă

Supleant: PivniceruCornelia, expertprincipal, Qmîpartiment Guvernantă

Corporativă

3)    Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv

Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget

4)    Secretar:Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvemanță

Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.6. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.7. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea . postului vacant de membru în consiliul de administrație, se desemnează administrator provizoriu domnul Tudose Laurențiu Ionuț.

Art.8. Se numește în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Stancu Gheorghe.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern -- Compartiment Guvemanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚA nj LIAN A VĂDIT


CONTRASEMNEAZĂ SECRE/SL
MARIUS^MDIĂIȚA

eoifiUi 3GV2

0

mm


FbWh

NR. 335 DIN 31.07.2018

Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 335

SCRISOARE .DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109Z2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,

-    Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,

-    Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,

-    Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,

-    îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, conform actului constitutiv:

- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832

Structura acționariatului:

asociat majoritar 99% Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local? asociat minoritar 1% societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.■W

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE    ’’

Doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sâîrijunmce și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, patru membri cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și un membru cu studii medii, conform art. 28 alin. (3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Atribuțiile consiliului de administrație:

a)    Consiliul de administrație adoptă, în. termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

b)    In termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

c)    Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

d)

e)


Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

f)

g)

h)


Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernantă corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angaj at;

Supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

j) Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

k)


1)


Consiliul de administrație convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angaj ații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

m)    Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

n)    Informează Adunarea Generală a Asociaților asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

o)    Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupraacți vitații:de:administrare,

care include și informații referitoare la execuția contractelor de marfdat afedirectorifor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiareZafe sp^gf^jii Raportările contabile semestriale ale societății;    ZS/

p)    Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire lâ?femuncrațiile,Ș;i'alte avantaj e acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiâr: R^e)rihf este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

- structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

-    hotărârile Adunării Generale a Asociaților în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

-    raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; raportul de audit anual;

-    lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

-    rapoartele consiliului de administrație;

-    raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului unic.

Misiunea Autorității tutelare -Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L sunt:

Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate,

-    Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,

-    Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății ADMINISTRARE Af?pV S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabili? mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:    Z.3

Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:Sr

,.o „ .

activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățeni^p^Z^^<^W promovarea calității și eficienței activității

dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul

îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta,

aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de

investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

-    îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

-    Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății

-    achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale creșterea cifrei de afaceri

reducerea datoriilor la bugetul de stat creșterea productivității muncii creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității - au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

în același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. în cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr.

REGULAMENTUL COMISIEI DE EVALUARE/SELECTIE

a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al municipiului București

în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz - Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, administrație publică și un secretar specialist în resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

a)


b)

c)

d)


e)

0

g)


Arh 1 - Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în

vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;

Stabilirea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;

Stabilește conținutul individual al Anunțului public;

Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăților comerciale menționate;

Elaborează componeța integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedunj-dB^v selecție;

Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare    Qțg

parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul si QMpleȘraiu "VS activității societății;    7

Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desTașurares a-acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;


h)    Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;

i)    Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;

j)    Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabiliește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

k)    Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;

l)    Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;

m)    Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;

n)    Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;

o)    Organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurta pe bază de interviu;

p)    Semnează procesul verbal al etapei interviului;

A

q)    întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

r)    Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 2 - Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

a)

b)

c)


d)

e)

f)

g)


Asigură condițiile tehnico - organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;

Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;

Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare^ii largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public cărie'^cfefatieab comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vedâ^-^blicaimc lui de către aceasta pe pagina sa de internet;

Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și îndrumifei    8]r

Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;    :

Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte docunientdbezuttd


■ir V


h)


i)

j)


din activitatea comisiei, după caz;

Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;

Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;

Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;

Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;


k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;

a) Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 - Prezentul regulament se completează cu prevederile Q.U.G. nr.

109/30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.


PRIMĂRIA


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) rt2 cî C4 E-MAIL cabinetorimări&pdiTîarșspe Calea Dudesb nr. t<p, sector 3, cgtoiUp București, wwin^nmarioj-gx


SECTOR 3


CABINET PB1NIAR


Z&&2


Se£3?f§


EXPUNERE DE MOTIVE    --

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru și de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată șî funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație,

Prin adresa nr. 799/19.07.2018 înregistrată ia Primăria Sector 3 cu nr. 133952/19.07.2018 ni se aduce la cunoștință de către domnul Robert-Constantin Sârbu renunțarea la mandatul de membru în Consiliu! de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și președinte ai Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 19.07.2018.

Ca urmare, se impune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, numirea unui președinte, precum și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant - Administrator 5.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei comisii de selecțîe/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL care va finaliza procedura în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 027} 340 40 n / 34! 07 n FAX {004 021) 318 03 3? E-MAIL controhntern® primari e3.ro Șos. Mthai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București, www.prim2rie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.


al societății Administrare Active Sector 3 SRL domnul Robert - Constantin Sârbu.

Adresa nr. 799/19.07.2018 înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 133952/19.07.2018 aduce la cunoștință renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL ( Administrator 5) și președinte al Consiliul de Administrație al acesteia începând cu data de 19.07.2018.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "încetarea contractului” la fit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii”

Art. 14.1 din Actul Constitutiv al societății prevede că: "în caz de vacantare a poziției de președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până Ia numirea de către Adunarea Generală a Asociaților a unui nou președinte al Consiliului de Administrație.”

Art. 13.4 din Actul Constitutiv al societății stabilește că:”consiîul de administrație se compune din 7 (șapte) membri...”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/201 l:”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Comisia de evaluare/seiecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL are următoarea componență:

-Președinte: Angliei Mihaela, șef Serviciu Asistență Tehnică Legislativă

-Supleant: Cotae Mirela, expert superior, Serviciul Asistență Tehnică Legislativă -Membru: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernantă Corporativă -Supleant: Pivniceru Cornelia, expert principal, Compartiment Guvernanță Corporativă; -Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv;

-Supleant: Sorescu Călina, șef Serviciu Buget;

-Secretar:Raluca Bejenaru, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/seiecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita Ia acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de evaluare/seiecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru și președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.


Compartiment Guvernantă Corporativă

Silviu Hondola


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, București


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucure

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Adresa referitoare la nota de eroare din cuprinsul adresei nr.799.19.07.2018

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Adresa referitoare Ea nota de eroare din cuprinsul adresei nr.799/19.07.2018

Dintr-o eroare materiala la pagina nr. 10 din raportul de activitate al președintelui alineatul 2:

„In data de 31.07.2018 am încheiat un contract de utilizare temporara a unui spațiu apartinand unitatii de invatamant școala nr.82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitate de birou si sa ne deservească ca punct de lucru.

Prețul fiind de^4 euro/ora pentru o sala." Se modifica si va avea următorul cuprins:

In data de 31.07.2017 am încheiat un contract de utilizare temporara a unui spațiu apartinand unitatii de invatamant școala nr.82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitate de birou si sa ne deservească ca punct de lucru.

Prețul fiind de 4 euro/ora pentru o sala.

Dintr-o eroare materiala la pagina nr. 14 din raportul de activitate al președintelui alineatul 4:

„La invitația Primăriei Sector 3 in periada 16-21 ianuaria 2018 am participat la cursul de formare profesionala: Strategii nde salubritate si Informatizare in Administrația Publica. In acest sens am încheiat contractul de prestări servicii cu Marbona Consulting SRL, tarif cazare: 2850 lei, tarif instruire: 800 lei." Se modifica si va avea următorul cuprins:

La invitația Consiliului Local Sector 3 in periada 16-21 ianuaria 2018 am participat la cursul deformare profesionala: Strategii nde salubritate si Informatizare în Administrația Publica. In acest sens am încheiat contractul de prestări servicii cu Marbona Consulting SRL, tarif cazare: 2850 lei, tarif instruire: 800 lei.

grație,

ive Sector 3 SRL


Cu pa^sidj Administrare Aeti

PRiMĂRtA SECTORUL-- ~ TiRECÎiA COMUNICARE SESVÎUUL CONSILIERE IN0RUMARE iNTRARf. l t£>Sft£

; .-îr^X: • <SOT3- v


Nft.


0Z^z4PM/A15r7^7^ CT/EE 5^CW7? 5 57ÎL

C.U,I.:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, București, tel: 0744.473.940, activesector3@gmaiLcom

Către:    Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

Domnului Robert Sorin NEGOITA, Primarul Sectorului 3 București;

9    7

Sediul:    Municipiul București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3;

Referitor:    Renunțare la mandat de administrator in cadrul Consiliului

de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

otimate Domnuie Pnmar/Stîmati îvîembrf ai Consihmui i_ocai Sector 3

9

București,

Subsemnatul, SARBU Robert-Constantin, domiciliat in Municipiul București, Strada »

‘ identificat cu C.l. seria    eliberata de către

la data de :    ", avand C.N.P. '    , in calitate de

administrator si președinte C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. conform dispozițiilor Contractului de Mandat înregistrat in data de 08.08.2017 sub numărul 9160 si a prevederilor Actului Constitutiv actualizat in data de 19.02.2018, avand in vedere:

-    Hotărârea cu numărul 340 adoptata de către Consiliul Local Sector 3 București in ședința ordinara in data de 27.07.2017;

-    Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. actualizat in data de 19.02.2018,

- Dispozițiile art. 7 respectiv art.7.1. litera c),, Condițiile încetării, modificării mandatului- încetarea contractului....renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii.." din Contractul de Mandat încheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de către domnul Robert Sorin NEGOITA in calitate de asociat unic al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. in calitate de mandant si subsemnatul in calitate de mandatar, inregistratat la Cabinet Primar in data de 08.08.2017 sub numărul 9160,

Va înaintez prin prezenta adresa/notîficare renunțarea mea expresă la mandatul de membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., mandat care a fost acordat pe baza HCLS3 nr. 340/27.07.2017, incepand cu data de 19.07.2018. Precizez ca motivul care a stat la baza deciziei este strict de natura familiala.

Renunțarea la mandat determină încetarea calității subsemnatului de

3    *

membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector

I    I

3 S.R.L. în sensul dispozițiilor art. 2034 Cod civil și, astfel, se impune descărcarea de activitate/gestiune a subsemnatului pentru perioada în care am detinut această calitate.

T

în acest context, în baza raportului de activitate pe care îl înaintez si anexez, pentru a fi prezentat în fața Consiliul Local Sector 3 București, vă solicit totodată acordarea descărcării de activitate/gestiune a subsemnatului pentru perioada în care am deținut calitatea de membru al Consiliului de Administrație si președinte al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

In considerentele celor expuse mai sus vă solicit respectuos să luati act ______________

de renunțarea mea la calitățile de membru al Consiliului de Administrație și Președinte al acestuia în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, mandat care a fost acordat pe baza HCLS3 nr. 340/27.07.2017, precum si a prevederilor Actului Constitutiv.

Prezenta adresă/notificare a fost redactată și semnată in 3(trei) exemplare originale, astazi, 19.07.2018.

Anexez raportul de activitate aferent executării mandatului.

Data: 19.07.2018


Cu considerație,


SARBU Robert-Consta ntin

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Reprezentat prin: dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Sediul: Calea Dudești, nr. 151, Sector 3, București

Referitor: Raport de activitate al Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

Stimate domnule Primar/ Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, reprezentată legal de dl. Robert Constantin Sarbu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3,

București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Ascociat majoritar al societății subscrise precum si scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, inainm prezentul.___________________________________

RAPORT DE ACTIVITATE AFERENT EXECUTĂRII MANDATULUI CONFERIT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 SRL

Prealabil doresc să aduc la cunoștința membrilor Consiliului local al Sectorului

s    J

3, depunerea de către subsemnat la registratura Primăriei Sectorului 3, a adresei prin care renunț la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație în Societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Mandat care a fost acordat pe baza HCLS3 nr. HCLS3 nr.340/27.07.2017.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu,Adunarea Generala a Acționarilor este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost imputerniciti, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul București si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in condiții de eficienta si performanta.

-    Sarbu Robert-Constantin : Președinte Consiliul de Administrație,conform HCLS 3

nr. din 340/27.07.2017, profesie economist------------------------

-    Dinu Liviu Daniel : Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer

-    Stancu Gheorghe : Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017,

-    Recoseanu Ileana : Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist?

-    Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist

-    Dohot loan Dumitru: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT

-    Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist

EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In intervalul 01.01.2017 - 31.12.2017, societateaa fost administrata,in baza reglementarilor specifice ale Consiliului Local Sector 3, de un consiliu de administrație restrâns astfel;

- Intre 01.01.2017-29.03.2017 ,un consiliu de administrație format din 3 membri, respectiv POPESCU DRAGOS -STEFAN-presedinte,FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

Intre 29.03.2017-27.04.2017, un consiliu de administrație format din 3 membri,

respectiv SARBU ROBERT-CONSTANTIN-Presedinte interimar,

FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.

-    Intre 27.04.2017-27.07.2017, un consiliu de administrație provizoriu,cu un mandat provizoriu de 4 luni ,in următoarea componenta;SARBU ROBERT-CONSTANTIN -președinte,FLEANCU FLORIN,CONSTANTINESCU IOAN,BANTA ADRIAN -SORIN,STANCU GHEORGHE,DINU LIVIU-DANIEL,MARINCRISTIAN-ALEXANDRU, in calitate de membrii, desemnați in baza deciziei Asociatului unic - Hotararea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017.

-    Intre 27.07.2017- 31.12.2017, un consiliu de administrație cu un mandat de 4 ani, in următoarea componenta: SARBU ROBERT- CONSTANTIN președinte , RECOSEANU ILEANA, DINU LIVIU-DANIEL , GHEORGHE ANA-MARIA, STANCU GHEORGHE, FLEANCU FLORIN, in calitate de membrii, desemnați in baza deciziei Asociatului unic- Hotararea Consiliului Local nr.340/27.07.2017.

Trebuie precizat ca pe parcursul anului 2017 si 2018, in componenta Consiliului de administrație au survenit o serie de modificări in structura administratorilor, respectiv: dl POPESCU DRAGOS -ȘTEFAN si-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului de Administrație la data de 21.03.2017,motivat de faptul ca a primit alte însărcinări in domeniile gestionate de Consiliul Local Sector 3, dl. Corbuleanu Florentin si-a prezentat demisia din funcția de membru C.A., iar d-lui FLEANCU FLORIN i-a încetat contractul de mandat , prin renunțare, pe motiv ca a fost ales in Consiliul Local Sector 3. La data de 15.12.2017, prin H.C.L.S.3 nr. 689/2017,Gonsiliul de administrație a fost completat cu doi noi membri, după cum urmeaza: Mihalcescu Cătălină Daria ,respectiv Dohot loan Dumitru .

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizații. In cadrul ADMINISTRARE ACTiVESECTOR 3 SRL,—capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie înțeles ,motivat,si implicat in realizarea obiectivelor sale .

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor naționale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca .Organigrama societății este prezentata către A.G.A., societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate. Numărul mediu de salariati a fost in anul 2017 de 10 angajați, fata de anul 2016 când s-a înregistrat un număr mediu de salariati de 8 angajați, inregistrandu-se astfel o creștere a numărului de personal fata de anul precedent, generata de diversificarea activitatii. Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societății si nivelul productivității muncii.

Principalele activitati in domeniu au fost legate de: înregistrarea personalului, de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislației in domeniu referitoare ia raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protecția muncii, pontaje etc

ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetățenilor sectorului 3. Pentru reușita acestei misiuni a fost necesara contractarea unor servicii juridice de consultanta si reprezentare in fata instanțelor de judecata, in vederea soluționării favorabile a litigiilor civile si/ sau comerciale cu care se confrunta societatea, in baza prevederilor OUG 26/ 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, si pentru viza de legalitate asupra proiectelor inițiate de societate .

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.19/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform raportului de audit, înregistrat la societatea cu nr.258/03.04.2018, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si au inclus următoarele :

-    Verificarea pe baza de eșantion a modului de utilizarea a bugetuluiaprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prinreconciliereacu documente justificative ;

-    Discuții cu membri conducerii societății cu privire la implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;

-    A verificat daca au fostefectuateajustari de valoare la bunuriledinpatrimoniulsocietatii;

-    A efectuatverifica rea înregistrării bun urilor in mod corect in situații lefinanciare, precum si prezentareaadecvata in conformitateculegislatia in vigoare ;

-    A urmaritrespectarealegaiitatîi si regularității in adm in istrareasocietati;

-    A verificatgradul de adecvare a informatiilorprezentate in notele explicative si raportuladmînistratorului la situatiilefinanciare.

-    In opinia auditorului nu au fost identificate denaturări in raportul administratorilor pentru . exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare si sunt in concordanta ,in toate aspectele semnificative cu situațiile financiare .

In perioada în care am deținut funcția de Președinte al Consiliului de Administrație., am crescut veniturile societății prin creșterea chiriilor, dezvoltarea de noi suprafețe pentru închiriat, închirierea spațiilor libere, si veniturile din dobânzi cu aproximativ prin gestionarea eficienta a depozitelor bancare. Atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și organigrama au fost aprobate de către A.G.A., Pentru a asigura transparența societății am publicat pe site-ul (www. aas3.ro) acesteia datele financiare, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și celelate date de interes public.

Achiziții

Toate achizițiile societății au fost făcute respectând legislația în vigoare. Respectând prevederile art. 36 din Legea nr. 422/2001, proprietarii monumentelor istorice au obligația de a asigura integritatea, protecția monumetelor istorice , precum si de a realiza si efectua lucrări de conservare, restaurare si reparații curente ale monumentelor aflate in proprietate”

In vederea demarării procedurii de punere in siguranța a Halei Laminor, conform prevederilor art.36 din Legea 422/2001 ,,proprietarii monumentelor istorice au obligația de a asigura integritatea, protecția monumentelor istorice precum si de a realiza si efectua lucrări de conservare, restaurare si reparații curente ale monumentului aflat in proprietate.”, a fost necesar realizarea unui studiu de fezabilitate. S-au transmis următoarele cereri de oferte in vederea realizării studiului de fezabilitate: cerere de oferta nr. 187/31.03.2017 către Rei Finance, cerere de oferta cu nr. 188/31.03.2017 către Regatta Estate, cerere de oferta nr. 189/31.03.2017 către Conadi Imob Construct. In data de 03.04.2017 am primit oferta din partea Rei Finance Advisor in valoare de 19.900 euro fara TVA. Deoarece in prestate, s-a hotarat sa se mai transmită alte cereri de oferte către alti operatori economici. In data de 03.04.2017 s-au mai transmis cereri de oferte către: Malex, Sphera Consult, Deloitte Romania, Colliers. Am primit o singura oferta, respectiv oferta cu nr. 208/05.04.2017 din partea Sphera Consult in valoare de 54.000 lei fara TVA. Conform principiilor eficacității, eficientei si economicității contractul in vederea realizării studiului de fezabilitate a fost atribuit societății Sphera Consult, ulterior fiind comunicat rezultatul selecției de oferte societăților participante.

In data de 10.04.2017 am semnat un contract de prestări servicii de comunicații electronice, servicii de internet cu furnizorul INES GROUP SRL, acest serviciu fiindu-ne absolut necesar in activitatea de birou. Valoarea contractului este de 35 euro / luna fara TVA.

In data de 21.04.2017 am emis o notificare de renunțare la serviciile de asistenta juridica cu societatea civila de avocati Nemeș, Voicu, Bilan si Furtuna datorita costurilor prea mari a serviciilor, respective 1350 euro/luna +TVA. Am transmis cerere de oferta cu nr. 266/26.04.2017 către Winzer si Asociații. Am primit oferta cu nr. 267/26.04.2017 in valoare de 800 euro +TVA/luna. Având costul mai mic decât contractul anterior de consultanta juridica, s-a încheiat un contract nou de servicii de consultanta cu societatea Winzer si asociații.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din 16.05.2017 s-a aprobat incheierea unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Ative Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL,societate unde Consiliul Local al Sectorului 3 este acționar majoritar, in vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției „ Hala Laminor”.

Având în vedere urgenta punerii in siguranța a Halei Laminor si contractul de execuție lucrări la Hala Laminor, In data de 18.05.2017 am transmis 4 cereri pentru contractare servicii de dirigentie șantier. Am primit oferta cu nr. 311/18.05.2017 din partea dlui Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna si oferta cu nr. 313/18.05.2017 din partea dlui Petrisor Ion in valoare de 108.000 lei +TVA pe o _durata_de execuție de 18 luni. A fost aleasa oferta cu prețul cel mai scăzut, respectiv oferta din partea domnului Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna.

In vederea desfășurării lucrărilor de execuție a Halei Laminor si in conformitate cu HG nr. 300/2006 a fost necesar contractarea servicilor de cordonator SSM. In data de 24.05.2017 am transmis 5 cereri de oferte pentru contractarea servicilor de cordonator SSM. Am primit oferta cu nr. 331/25.05.2017 din partea societății G Test S.A. in valoare de 2200 lei/luna, fara TVA + întocmire plan de sanatate si securitate in faza de execuție - 1.500 ( se achita o singura data) si oferta cu nr. 332/25.05.2017 din partea Ștefan Consulting & Maintenance SRL in valoare de 2.500 lei/luna, fara TVA. In urma selecției de oferte a fost selectata oferta din partea Q Test S.A. in valoare de 2.200 lei/luna, fara TVA + întocmire plan de sanatate si securitate in faza de execuție - 1.500 ( se achita o singura data).

In data de 17.05.2017 s-a prelungit contractul cu Orange Romania pentru furnizare servicii telecomunicații.

In data de 30.05.2017 am transmis mai multe cereri de oferta in vederea valorificării deșeurilor rezultate din activitatea proprie. Am primit următoarele oferte: oferta cu nr. 355/31.05.2017 din partea Rove Recycling SRL, oferta cu nr. 356/31.05.2017 din partea Remat Vest S.A., oferta cu nr. 441/05.07.2017 din partea SD Steelmet SRL, oferta cu nr. 397/13.06.2017 din partea Donlux Construct SRL, oferta cu nr. 419/26.06.2017 din partea Core Mataliat Exim SRL, oferta cu nr. 429/29.06.2017 din partea Curta Com SRL, oferta cu nr. 449/06.07.2017 din partea Emi-Bîs Metal Grup SRL. In urma analizării ofertelor, comisia de evaluare a ales prețul cel mai avantajos pentru societate, respectiv oferta din partea SC Emi Bis Metal Grup - prețul fiind de 0,75 lei/kg fier pregătit, 0,50 lei/kg fier ce urmeaza a fi debitat.

In data de 31.05.2017 am încheiat un contract de inchiriere cu Prod Com Anghei SRL a unei suprafețe de 35 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 cu nr. 245 din data de 12.06.2017 s-a aprobat cesiunea contractului de asociere încheiat intre societatea Administrare .Active Sector 3 SRL si societatea Algorithm Residential S3 SRL, avand ca obiect punerea in siguranța, reabilitarea si consolidarea construcției ,, Hala Laminor”, către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate înființata conform Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. . 223 din 30.05.2017.

In luna iunie a anului 2017 s-a achiziționat un sistem GPL auto pentru autoturismul DACIA DUSTER 1.6 Benzina, nr. înmatriculare B 35 AST. Instalarea acestui sistem alternativ de combustibil asigura un consum redus de combustibil.

Avand in vedere demararea lucrărilor de construcții a ,,Halei Laminor”, a fost necesar achiziționarea unei plase umbri re/protectie șantier in lungime de 600 m, care va fi montata pe gardul de protecție bordurat. Specificații tehnice, ambalaj rola de 50 metri liniari, inaltimea de 2 metri, culoarea verde, capacitate umbrire 85%.

Totodată a fost necesar contractarea de lucrări de împrejmuire cu gard metalic in lungime de 600 m din plasă bordurată perimetrul de la adresa din Bld. Basarabia, nr. 256, sector 3, București. In acest sens, in data de 15.06.2017 s-a semnat contractul de lucrări cu Construct Co Grup SRL. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este in cuantum de 70.200 (117 lei/ metru patrat x 600 de metri), ia care se adauga TVA in valoare de 13.338 lei. Pentru finalizarea completa a lucrărilor si inchiderea perimetrului a mai fost nevoie de suplimentarea cu inca 168 metri. Prin urmare, s-a mai încheiat un contract de lucrări cu Construct Co Grup SRL, prețul fiind de 19.656 lei (117 lei/metru patrat x 168 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 3.734,64 lei.

In data de 24.07.2017 am transmis o notificare către Crugger Logistics SRL prin care renunțam la contractul nr. 35/01.02.2017 privind serviciile de mentenanta a website-uluî: www.aas3.ro pentru reducerea costurilor societății, precum si o notificare privind renunțarea la contractul de furnizarea serviciului online pentru consultarea produsului informatic legislativ ,, Legis Plus”.

In data de 31.07.2018 am încheiat un contract de utilizare temporara a unui spațiu apartinand unitatii de invatamant școala nr. 82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitatea de birou si sa ne deservească ca punct de lucru. Prețul fiind de 4 euro/ora pentru o sala.

aferente dezvoltării proiectului ,, Hala laminor” s-a încheiat un contract de comodat cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL cu privire la transmiterea folosinței unei suprafețe de 10.000 mp din lotul nr. 3, avand nr. cadastral 214306 din cadrul imobilului situate in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.

In data de 01.08.2017 s-a încheiat un contract de închiriere cu Fidal Cookies SRL a unei suprafețe de 10 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

in data de 10.08.2017, avand in vedere profilul societății, am semnat un contract pentru externalizarea serviciilor in domeniul achizitilor cu societatea KRD Strategy. Valoarea maxima a contractului este de 59.400 lei + TVA. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

In data de 21.08.2017 am semnat un contract cu societatea Curta Com SRL prin care societatea Administrare Active Sector 3 a vândut fierul vechi provenit din demolări si dezmembrări speciale aflate in proprietatea noastra. Prețul de vanzare a fost de 340 lei/to. in data de 14.09.2017 s-a reziliat contractul cu societatea Curta Com SRL, lucrările privind vanzarea-cumpararea fierului vechi provenind din demolări fiind finalizate.

In data de 24.08.2017 am semnat un contract de externalizare a serviciilor IT, prinț si mentenanta cu societatea Euroco Partner industry SRL, care sa asigure mentenanta si întreținerea sistemelor inclusiv alimentare cu hârtie, tonner, consumabile. Prețul contractului este de 1250 lei fara TVA/luna. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Având in vedere HCLS3 nr. 95/29.03.2017 privind majorarea capitalului social al societății de la 10.000 lei la 48.010.000 lei prin compensarea creanței deținute de Consiliul local al Sectorului 3, a fost necesar contractarea unor servicii contabile externalizate. In acest sens, in data de s-a încheiat contractul 05.09.2017 s-a încheiat contractul cu Karla Business Consulting SRL, in valoare de 1500 lei.Societatea a fost selectata conform legii nr 98/2016 privind achizițiile publice._____

In data de 21.09.2017 am contractat servicii de întocmire studiu de analiza a valorilor culturale cu societatea Varzan si Arhitectii SRL. Valoarea contractului este de 69.106,95 lei +TVA.Procedura de achiziție a fost conform legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Studiul a fost depus la Ministerul Culturii si prezentat in comisia constituita. Acest studiu este necesar in vederea avizării de către comisia din cadrul Ministerului Culturii in scopul declasării construcțiilor dezafectate clasificate ca nocive (chioșcuri, baraci, construcții in paragina) din apropierea monumentului central „Hala Laminor.”

Deoarece contractul de închiriere a spațiului de la adresa din B-dul Basarabia, nr. 256 G a expirat, aveam nevoie de un spațiu pentru a declara sediul social al societății, a fost necesar încheierea in data de 02.11.2017 a unui contract de închiriere cu ADPB S.A., in vederea închiriere unui spațiu, chiria fiind in valoare de 450 lei/luna fara TVA.

Având nevoie de servicii de curățenie si igenizare la punctul de lucru din strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, in data de 01.10.2017 am încheiat un contract cu societatea OPS3 -Ordine si Protecție S3 SRL, societate unde asociat majoritar este Consiliul , local Sector 3 si acționar minoritar este Administrare Active Sector SRL. Valoarea contractului este de 500 lei/luna la care se adauga TVA in valoare de 95 lei, preț final (cu TVA) 595 Lei/luna.

In data de 01.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu Street Box SRL a unei suprafețe de 25 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei perceput de către Administrare Active Sector 3 SRL este de 2 euro/mp +TVA.

In data de 18.12.2017, conform Hotărârii de Consiliu Local Sector 3 nr. 682 din 28.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu dl. Mihai Tudor Baltac a unui spațiu cu destinație de birouri, in suprafața totala de 1600 mp situat in București, Calea Vitan, nr. 242, parter. Prețul chiriei este de 4,4 euro/mp.

In data de 28.12.2017 am încheiat un contract de închiriere cu societatea Algorithm Residential S3 SRL în vederea închirierii unui spațiu in suprafața totala de 205 mp, parter situat in București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Prețul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In data de 29.12.2017 societatea noastra a încheiat un contract de prestări servicii cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate apartinand grupului de firme al Consiliului local Sector 3 înființata prin HCLS3 nr. 97/20.03.2017 , acționar minoritar fiind Administrare Active Sector 3 SRLcare consta in amenajarea spațiului din Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, București.

In data de 03.01.2018 s-a încheiat un contract de utilizare temporara cu Școala Gimnaziala nr. 82, a clădirii, situata la adresa din str. Jean Steriadi, nr. 17, sect. 3, parter.

In data de 12.01.2018 am încheiat un contract de subinchiriere cu Clubul Sportiv Municipal. Spațiul subinchiriat are o suprafața de 945 mp, situat in București,

Calea Vitan, nr. 242, et. 1, sector 3. Prețul chiriei lunare este in valoare de 10 euro/mp +TVA (9.450 EURO/luna +TVA)

Am primit următoarele oferte in vederea realizării unei evaluări imobiliare a Halei Laminor: oferta cu nr. 26 din 12.01.2018 din partea EVA IMOB in valoare de 9.500 euro inclusiv TVA. si oferta cu nr. 27 din 12.01.2018 in valoare de 9.850 lei din partea doamnei Camelia Bocan.

In data de 22 ianuarie am încheiat un contract cu Cabinet Individual de evaluare ,, Bocan Camelia Alexandra” privind prestarea de servicii de evaluare in scop de vanzare pentru loturi de teren si clădiri aferente, aflate in Patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL, pentru loturile cu numerele cadastrale: 201765, 209760, 214306, 214307, 214487, 214489. Prețul contractului a fost in valoare de 9.850 lei.

In data de 25.01.2018 s-a încheiat un contract cu dl. Moldoveanu Remus Alexandru - cabinet de avocat privind servicii de asistenta juridica pentru Consiliul de Administrație al societății.

La invitația Primăriei Sectorului 3 in perioada 16-21 ianuarie 2018 am participat la cursul de formare profesionala: Strategii de Salubritate si Informatizare in Administrația Publica. In acest sens am incheiat contractul de prestări servicii cu Marbona Consulting SRL, tarif cazare: 2850 lei, tarif instruire: 800 lei.

In urma solicitării societății Algorithm Residential S3 SRL, societate la care Administrare Active Sector 3 SRL este asociat minoritar de a acorda un imprumut in valoare de 1.950.000 lei pe o perioada de 4 luni, Consiliul de Administrație al societății a fost de acord si a înaintat solicitarea către A.G.A. In urma acestei solicitări s-a adoptat Hotarare de Consiliu Local.

In data de 20.01.2018 am incheiat contractul de furnizare, livrare si montare mobilier birou cu societatea Instel Import Export SRL, prețul este de 162.408, 82 lei inclusiv TVA, din care TVA 25.930, 82 lei, 136.478 lei exclusiv TVA. Mobilierul a fost furnizat la imobilul inchiriat din Calea Vitan, nr. 242, parter, etaj 1, sector 3, București.

In data de 01.02.2018 am subinchiriat societății Internet & Tehnologie S3 SRL un spațiu in suprafața totala de 200 mp, parter, format din Camera 1 parter, camera 2 parter, camera 6 parter, situat in București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Prețul chiriei este de 6,4 euro/mp +TVA.

In data de 29.01.2018 am încheiat un contract cu societatea Administrare Străzi S3 SRL in vederea subinchirierii a unui spațiu in suprafața de 122 mp, etaj 1, situat in București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3. Prețui contractului este de 6,4 euro/mp +TVA.

Conform solicitării primite din partea societăților Algorîthm Construcții S3 SRL, Algorîthm Residential S3 SRL. aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3 in data de 07.03.2018 am achiziționat un vehicul de transport marfa marca Iveco Daily 35C15 carosat Bena Basculabila Cantoni. Prețul a fost de 156.163 lei (T.V.A. inclus)

in urma solicitării societății aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3, OPS Ordine si Protecție S3 SRL am încheiat un contract de împrumut in data de 26.02.2018 cu privire la creditarea societății OPS Ordine si Protecție S3 SRL cu suma de 450.000 lei.

In data de 14.03.2018 am încheiat un Contract de prestări servicii de consultanta in domeniul achizițiilor publice cu societatea Proiect Activ SRL in valoare de 4.000 lei/luna fara TVA.

In data de 15.03.2018 am încheiat un contract de prestări servicii cu Grupul de Analiza Strategica S.R.L. privind concepția strategiei de comunicare si consultanta permanenta pe probleme de comunicare, valoarea contractului este de 300 euro/luna.

Din cauza faptului ca am subinchiriat spațiul din Calea Vitan, nr. 242, sect. 3, București către societățile aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3 a fost necesar suplimentarea cu articole de mobilier pentru spațiul respectiv. In urma unui studiu de piața efectuat si a ofertei înregistrate cu nr 294 din 16.03.2018 transmisa de către Instel Import Expert SRL in valoare de 58282, 63 lei inclusiv TVA, am înființat o comisie de negociere a

ofertei si am obtinut pachetul livrare si montare articole mobilier din partea Instel Import Export la prețul de 48.977,00 lei fara TVA.

In data de 01.06.2018 am încheiat un contract de închiriere cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL privind închirierea unui spațiu situat in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București, sector 1. Prețul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In urma solicitării societății aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3, Algorithm Residential S3 S.R.L. am incheiat un contract de împrumut in data de 22.06.2018 cu privire la creditarea societății Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 400.000 lei.

In data de 11.06.2018 am incheiat un contract de inchiriere cu Euro Driving Center SRL in vederea inchirierii a unei camera nr. 1, parter, situata in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3. Prețul chiriei lunare este de 350 euro + TVA.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar cu nr. 59 din 16.02.2018 am transmis cererile de oferte cu nr. 324 din 26.03.2018,nr. 325 din 26.03.2018, nr. 326 din 26.03.2018, nr. 327 din 26.03.2018 in vederea efectuării de servicii de audit financiar-contabil. Am primit oferta cu nr. 328 din 27.03.2018 din partea doamnei Radulescu Georgeta - auditor financiar contabil in valoare de 12.000 lei/an financiar.

In data de 29.03.2018 am semnat contractul de Prestări Servicii cu dna Radulescu Georgeta auditor financiar privind auditarea situațiilor financiare ale societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar care se încheie ia data de 31.12.2017.

In data de 02.04.2018 am incheiat un contract de prestări servicii cu societatea aflata in subordinea Consiliului Local Sector 3 in vederea prestării serviciilor de curățenie la sediul spatiilor de birouri ale Administrare Active Sector 3 SRL din str. Calea Vitan, nr. 242, sector 3, București. Prețul total/luna este de 3.762, 78 lei, la un preț unitar de 6 lei/mp/luna +TVA.

In luna aprilie a anului 2018 am achiziționat servicii de asigurare obligatorie tip RCA pentru autoturismul Dacia Duster B 35 AST. In urma unui studiu de piața efectuat precum si a ofertei primite de la operatorul economic Transilvania Broker am achiziționat polița de asigurare tip RCA emisa de EUROINS in valoare de 1.088,59 lei.

Ținând cont de faptul ca in data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) si in urma studiului de piața efectuat prin intermediul catalogului electronic, precum si a ofertei cu nr. 407/17.04.2018 am achiziționat un curs ofițer date cu carcacter personal in valoare de 1.190 lei/cursant.

In luna aprilie a anului 2018 am achiziționat servicii de asigurare facultative tip CASCO pentru autoutilitara marca IVECO Daily. Conform studiului de piața efectuat, precum si a ofertei primite de la operatorul economic Transilvania Broker valoarea achiziției a fost in vaoare de 471 euro. In luna mai a anului 2018 am prelungit abonamentul software gestiune si contabilitate pentru o perioada de 12 luni cu operatorul economic CIEL Romania, valoarea achiziției fiind de 1.1198,97 lei.

Având in vedere "necesitatea întocmirii si prelucrării documentelor in formaf

electronic, precum si desfasurarea corespunzătoare a activitatilor curente ale societății am achiziționat 2 laptopuri HP 250 G6.

Valoarea achiziției este de 3.650 lei/buc. fara TVA. Conform solicitării societății Algorithm Construcții S3 SRL am vândut vehiculul marca IVECO Daily 35c15 carosat Bena Basculabila Cantoni către societatea Algorithm Construcții S3 SRL. Prețul de vanzare a fost in valoare de 156.758 lei.

In data de 08.05.2018 am achiziționat caietul de sarcini in valoare de 100 lei pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu anunțarea ofertei a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Școala nr. 82, situate in strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București.

In urma câștigării licitației publice am încheiat contractul de închiriere cu Școala Gimnaziala nr. 82 privind transmiterea dreptului de folosința a spațiului clădire multifuncționala, situat in str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, cu o suprafața totala de 396,62 mp. Prețul inchirierii este in cuantum de 1013,71 euro/luna fara TVA.

In data de 24.05.2018 am preluat in administrare Piața volanta Nerva Traian care funcționează in fiecare sfarsit de saptamana (vineri, sambata, duminica, aducand venituri suplimentare societății.

In urma avizului de urbanism nr. 259/24.05.2018 in temeiul caruia Administrare Active Sector 3 SRL are obligația asigurării condițiilor sanitare de funcționare a pieței, fiind astfel necesara 1 bucata toaleta ecologica cu lavoar, pentru perioada 24.05.2018-24.12.2018, in urma studiului de piața efectuat am încheiat un contract de închiriere si întreținere toalete ecologice cu Eco Public S.R.L. Valoarea contractului este de 275 lei/weekend. Având in vedere expirarea poliței de asigurare facultativa CASCO pentru autoturism Dacia Duster B-35-AST am achizionat servicii de asigurare facultativa tip CASCO. In urma studiului de piața efectuat, precum si a ofertelor primite de la operatorul economic din domeniul asigurărilor, am achiziționat polița de asigurare facultativa tip CASCO emisa de OMNIASIG in valoare de 337.34 euro.

AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII Eliberate necesare proiectului de reconversie urbana.

Pe parcursul anului 2017 societatea Administrare Active Sector 3 SRL a obtinut următoarele avize necesare/obligatorii derulării procesului de reconversie/consolidare Hala Laminorul:

•    Aviz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru punerea in siguranța a

•    ,, Halei Laminor”;

•    Aviz din partea Ministerului Culturii pentru PUZ - Restaurare si conversie urbana Hala Laminor

•    Autorizație de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranța a

•    „Halei Laminor”.

Certificat de Urbanism in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind restaurare, conservare hala Laminor, corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61.

Certificat de Urbanism in scopul obținere Aviz oportunitate, elaborare documentație tehnice pentru întocmire, avizare, aprobare PUZ pentru realizare complex multifuncțional.

Certificat de Urbanism in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind punerea in siguranța a construcției Hala Laminor

Aviz din partea Ministerului Culturii referitor lucrări de construcții privind restaurare, conservare Hala Laminor.

Aviz preliminar din partea Primăriei Municipiului București pentru PUZ.

Aviz de la APA NOVA privind punerea in siguranța a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, restaurare, conservare si construirea unei parcari subterane si a circulațiilor aferente in subsolul halei situate in bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.

Aviz de amplasament favorabil nr. 216536485/22.05.2018 din partea Enel Muntenia pentru obiectivul Construcții Hala Laminor, fabrica de țevi Republica C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61, restaurare, conservare si parcari subterane de la adresa: Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, București.

Certificat de Urbanism nr. 885 1630205 din 28.06.2018 din partea Primăriei Municipiului București in scopul obținerii Avizului de oportunitate, elaborare documentație tehnica pentru întocmire, avizare, aprobare P.U.Z. pentru realizare complex multifuncțional, in cazul obținerii prealabile a avizului de oportunitate favorabil.

Certificat de Urbanism nr. 886 1622636 din 28.06.2018 din partea Primăriei Municipiului București in scopul ealaborarii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind consolidare si remodelare interioara, crearea a 3 niveluri in interiorul volumului existent al Statiei de Gaze N.C. 214489-C6, in vederea transformării acesteia in clădire de birouri.

• Acord nr. 38262 cu privire la intervențiile solicitate in vederea obținerii autorizației de construire la construcția din București, B-dul Basarabia, nr. 256 G, sector 3, București, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Inspectoratul de Stat in Construcții.

ȘEDINȚE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Pe parcursul mandatului am convocat si participat la următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

Ședința extraordinara a Consiliului de Administrație din data de 31.03.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 20.04.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 22.05.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 29.06.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 31.07.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 31.08.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 28.09.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 26.10.2017;

-    Secîînt a ext r a ord i n a ra a Co n s ihuîui de Admînîstrati e d i n d at a d e 16.11.2017;

-    Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 27.11.2017;

Ședința extraordinara a Consiliului de Administrație din data de 05.12.2017;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 14.12.2017;

Ședința extraordinara a Consiliului de Administrație din data de 09.01.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 25.01.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 19.02.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 19.03.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 17.04.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 07.05.2018;

Ședința extraordinara a Consiliului de Administrație din data de 17.05.2018;

Ședința extraordinara a Consiliului de Administrație din data de 06.06.2018;

-    Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 22.06.2018;

Ședința ordinara a Consiliului de Administrație din data de 17.07.2018.

Hotarari ale Adunării Generale a Asociaților

in perioada analizata Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat un număr de 36 hotarari,astfel:

•    1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 68 din 28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei si statului de funcții ale Administrare Active Sector 3 SRL;

•    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 95 din 29.03.2017 privind majorarea capitalului social ai Administrare Active Sector 3 SRL;

•    3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 96 din 29.03.2017 privind numirea provizorie in funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 SRL;

•    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.138 din 07.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL;

•    5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 165 din 27.04.2017 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportufijrde"

activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016 si a programului de proiect de activitate pe anul 2017 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL;

® 6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 166 din 27.04.2017privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL.

•    7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 167 din 27.04.2017 privind aprobarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al Administrare Active sector 3 SRL;

•    8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Administrare Active Sector 3 SRL;

9.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.205 din 16.05.2017 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

10.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244 din 12.06.2017privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL;

11.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 243 din 12.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 S.R.L;

12.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 245 din 12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

13.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 280 din 30.06.2017privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea valorificării deșeurilor rezultate din activitatea proprie;

14.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 30.06.2017 privind

“acordarea unui mandat președintelui consiliului de admosfratLe al“ Administrare Active Sector 3 SRL in vederea implementării unui sistem RENT-a-Bike in Sectorul 3;

15.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 340 din 27.07,2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL;

16.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 396 din 05.09.2017 privind declanșarea procedurii de selecție in vederea ocupării posturilor vacante de membru in consiliul de administrație al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București;

17.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 403 din 11.09.2017 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

18.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 428 din 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL ;

19.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 din 12.10.2017 privind modificarea H.C.L.S3 nr. 354/25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societăților SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL;

20.    Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 nr. 581 din 27.11.2017privind schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRL si înființarea unui punct de lucru;

21.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurii de reconversie/reconsolidare a clădirilor aflate in aria de protecție a monumentului istoric „ Hala Laminor";

22.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 583 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății ^Administrare AcfîveBector 3“SRITîrTvederea parcurgerii procedurii de aderare

la GAL Sector 3 in calitate de membru asociat;

23.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 615 din 27.11.2017 privind acordareâ unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locații in vederea mutării sediilor si punctelor de lucru ale societăților Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL, OPS3 Ordine si Protecție S3 SRL, SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, Internet si Tehnologie S3 SRL, Administrare Străzi S3 SRL, Administrare Active SECTOR 3 SRL;

24.    Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 617 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea încheierii contractului de

inchiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Grădiniță nr. 239, situat in strada Dristoruiui, nr. 102, sector 3, București;

25. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 682 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de inchiriere spatii de birouri;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689 din 28.12.2017privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL;

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordării unui împrumut societății Algorithm Residential S3 SRL.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consililui de Administrație pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind înființarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derulării ulterioare in comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 si societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 ai societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandate Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demarării procedurilor de

branșament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situate in B-dul Basarabia, nr. 256 G.

• Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandate președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții „ Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale întreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București.

Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

Societatea si-a îndeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor si din Planul de Administrare.;

S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilității;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

In contextul datelor prevăzute in prezentul raport de activitateva solicit totodată acordarea descărcării de activitate/gestiune a subsemnatului pentru perioada in care am detinut calitatea de membru al consiliului de Administrație si Președinte al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

Mulțumindu-vă pentru încrederea și suportul acordat în perioada mandatului vă reiterez rugămintea de a sprijini in continuare activitatea S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Toate proiectele demarate in cadrul societății, trebuie sa devină un exemplu din punct de vedere al transparentei si al profesionalismului.

Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Președinte al Consiliului de Administrație

J    3

Robert Constarnin Sarbu


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: x ♦    *

România


TELEFON (004021) 340 40 îi / 341 O? n FAX (004 oai) 318 03 j? E-MAIL controfintern<@>prîmariej.ro Șos. M 1 Ha i Bravo nr, 428, sector 3,030328, București, www.primart&pro


î9îS-ZO13iSĂSBtejR!M iMOțigUMĂ

Nr. 136469/24,07.2018


CĂTRE,


Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

încheiat astăzi 31.07.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

5    ?

Privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

A(u) fost facută(e) o............ propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :


ENACHESCU MARIAN DANIEL


Nr.

Crt.

NUME SI PRENUME

OPȚ]

[UNE

ANULATE

DA

NU

1

c

7-

2

1.    PREȘEDINTE
2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU

5.    MEMBRU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

încheiat astăzi 31.07.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3

9    9

Privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

A(u) fost facută(e) o... dl.......propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :


Nr.

Crt.

NUME SI PRENUME

OPT!

[UNE

ANULATE

DA

NU

1

18

2


1.    PREȘEDINTE
2.    SECRETAR

3.    MEMBRU

4.    MEMBRU


DOBRE ALEXANDRU


5. MEMBRU


ENĂCHESCU MARIAN DANIEL


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..    ...... ..., a analizat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de

membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............a analizat

proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NgEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN