Hotărârea nr. 334/2018

HCLS3 nr.334 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

“ Expunerea de motive nr. 136749/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 136420/24.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 343/23.07.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 135181/CP/23.07.2018;

-    HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având

________________ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;__________________________

-    Adresa nr. 136425/24.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit o) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

~ OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 31 alin. (1), lit. (a), (b), (c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL - MT-01/ITS3, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Procedura de lucru în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 pentru efectuarea operațiunilor aferente achizițiilor de tip A - PO-01/DCE-ITS3, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

onrnka "Ptv\r*w1iTra rit*    în r* o fi"**! ll    P+P+1'1' Tntpmpf ci T^lînrvl

Cip/xvzczCt jl a. vzv-'X- wv#! <£ VJ-V* iuviu _lj_1 wciui Lij. DvvlL/Lu^ii ±iivvnivv    - ---------


Jk VXlliVl


ogie

S3 pentru efectuarea operațiunilor aferente achizițiilor de tip B - PO-02/DCE-ITS3, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Procedura de lucru în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 pentru efectuarea operațiunilor aferente achizițiilor de tip C - PO-03/DCE-ITS3, prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Î1CLS3 nr. 614/27.1! .2017, modilîcată prin LlCLS3 nr. 681/28.12.20! 7, referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, prin negociere direct, nu se aplică societății Internet și Tehnologie S3.

la îndeplinire


Art.6. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce prevederile prezentei hotărâri.

NR.

DINAw-ftca,    p0S 3 fW), 33^/3Î.0/J

Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare

MT - 01/ ITS3

Lista nr. 1

- a responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției (versiunii), sau a reviziei in cadrul ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt

Operațiunea

Nume si prenume al responsabilului

Structura / Funcția

Data

semnării

Semnătura

1

Elaborat

2

Verificat

3

Aprobat

Lista nr. 2

- cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția (versiunea) sau revizia ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Codul

procedurii

Structura

Funcția

Nume si

prenume

Data

Semnătura

1.

Aplicare

MT-

01/ITS3

Toți angajații

2.

Informare

Toți responsabilii de procese

............3.....

—Evidenta—

4.

Arhivare

Lista nr. 3

Controlul versiunilor


Metodologia elaborată de ITS3 urmărește, în principal, definirea tipurilor de achiziție pe care le va efectua ITS3, procedurile operaționale specifice după care se va desfășura fiecare tip de achiziție, precum și stabilirea unor masuri concrete de control si coordonare.

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ITS3 va urmări efectuarea a 3 tipuri de achiziții, respectiv:

i.    tip A - achiziții care se efectuează în scopul funcționării societății (achiziția de mașini, utilaje, personal, echipamente, servicii, lucrări etc. care sunt destinate strict activităților proprii realizării atribuțiilor de serviciu aferente fiecărui post/ angajat în parte);

ii.    tip B - achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor contractelor semnate în baza art. 31 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare (achiziția de produse, servicii sau lucrări necesare îndeplinirii cu profesionalism, cu celeritate și cu costuri minime a obiectivului strategic al autorității tutelare pentru care societatea și-a asumat contractual realizarea)

iii.    tip C - achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor contractelor asumate, altele decât cele definite la tipul B.

Fiecare tip de achiziție se va desfășura în conformitate cu o procedură operațională specifică, în care se vor defini, după caz:

/. Pentru achizițiile care se efectuează in scopul funcționării societății, achiziții de tip A

a)    Modalitățile de achiziție în funcție de anumite praguri valorice (achiziții tip A. 1, pentru un prag valoric și achiziții tip A. 2, peste pragul valoric stabilit)

b)    Pragul valoric

c)    Perioadele de desfășurare a fiecărui sub-tip de achiziție, astfel încât să fie respectat ---------

principiul eficienței

d)    Documentația aferentă procesului de achiziție (Nota de fundamentare a necesității/ Nota justificativă de achiziție, după caz; Ofertă; Comanda/ Contractul, după caz; Proces verbal de recepție/ NIR/ NRCD, după caz; Factura etc.) care va constitui pentru fiecare achiziție în parte un Dosar

e)    Etapele de derulare a procesului (fluxul operațional)

f)    Factori implicați, astfel încât să fie definite responsabilitățile fiecăruia în mod clar și echitabil, în vederea respectării principiul competenței fiecăruia pe domeniul de actiyitat^^ecific

g)    Măsuri ce se impun pentru respectarea principiilor nediscri mi nării, tratamentuIuTegalîntre


operatorii economici, proporționalitate, concurență loială, recun    si

integritate


a) dacă obiectul este în domeniul propriu de activitate al societății și face parte din portofoliul

unuia din parteneriatele comerciale de tip importator/distribuitor/ reselleretc., pe care ITS3

le are încheiate cu producătorii sau reprezentanții acestora în vederea îndeplinirii activității


sale comerciale definite prin Actul său constitutiv, atunci,    ib-tipul ,achiziției,


se poate proceda Ia achiziția directă de la partener cu respectarea obiectivelor de rentabilitate și eficiență

b)    dacă obiectul este în domeniul de activitate a! altei societăți cu aceeași autoritate tutelară ca și a ITS3, atunci, indiferent de sub-tipul achiziției, se va proceda la achiziția directă de la această societate dacă oferta corespunde cerințelor de competitivate raportat ia prețurile pieței

c)    dacă obiectul este din domenii de activitate diferite de cele ale ITS3 sau ale altor societăți ale aceleiași autorități tutelare, se vor aplica metodele de achiziție aferente fiecărui sub-tip de achiziție în parte, definite prin procedurile specifice

//. Pentru achizițiile de tip B și achizițiile de tip C în vederea participării ITS3 la actul comercial, o etapă fundamentală anterioară achizițiilor produselor/ serviciilor/ lucrărilor ce urmează a fi comercializate către un terț, o reprezintă etapa de ofertare. în această etapă se face selecția soluțiilor tehnice și a costurilor de achiziție cu care se va întocmi oferta către solicitant/ terț. în baza ofertei aprobate, ITS3 și terțul vor încheia un act comercial (contract, comandă etc.)

Pentru îndeplinirea obiectului contractului comercial încheiat cu un beneficiar, în termenii agreați, societatea trebuie să livreze produse, să presteze servicii sau să execute lucrări. în acest scop, societatea va face toate demersurile legale pentru a le asigura, respectiv:

-    cumpără {prin orice modalitate legală: import, achiziție din piața internă sau distribuție) produsele ce urmează a fi furnizate, pentru a-și asigura stocul de marfă necesar, după analiza de piața care garanteaza asigurarea celui mai bun raport ealitate/pret și condiții

—comerciale -------------------------------------------------- -------------------------------

-    asigură cu resurse proprii/ ale partenerilor comerciali prestarea de servicii și/ sau execuția de lucrări sau Ie subcontraCtează, după caz.

In situația subcontractării unor părți din contract, se va ține cont de următoarele: _

a)    Prețul de achiziție a serviciilor/ lucrărilor să fie mai mic decât cheltuielitd'deJpersd’nal și a

celor de întreținere (echipamente, certificări etc.) aferente personalulț^§ropriuz caTcblație pe

- i

peri oa d a d e d er u I a re a co n t ra ctu I u i s i oferta te b enefi ci a ru I u i    î    63 fn; 5 T : j; i T- j

b)    După caz, subcontractanții vor trebui să facă dovada că sunt autorizați/ certiLi^ățî/de producători sau de reprezentanții acestora pentru a efectua serviciile/ lucrarrlepț-eluate, astfel încât să fie asigurată garanția unor servicii/ lucrări cu personal cahfrcatsi certificat în aria de competență a unui brand.

c)    Serviciile/ lucrările subcontractate să asigure încadrarea în termenele de finalizare ale contractului principal, pe baza unor anexe de tip SLA (acord de asigurare a calității serviciilor) la acordurile/ contractele de subcontractare. Aceste anexe trebuie să conțină, după caz:

-    obiectul subcontractării,

-    termenul de realizare;-    parametrii de calitate ai acordului (timp de răspuns, timp de intervenție, timp de restabilire serviciu etc.)

-    indicatorii parametrilor de calitate (KPI)

-    locul prestării serviciilor/ lucrărilor;

-    persoane de contact/ desemnate pentru îndeplinirea contractului de subcontractare;

-    procedurile/ modalitățile de comunicație, de lucru și de reclamații;

-    prioritizarea evenimentelor;

-    penalități;

-    confidențialitate.

Aceste tipuri de achiziții fiind în scop comercial, trebuie să fie realizate în vederea obținerii unor prețuri de achiziție cât mai mici, pentru ca ITS3 să poată fi competitivă în condițiile de piață. In acest sens, condițiile de desfășurare a lor depind de forma de comercializare: importator, distribuitor, reseller etc., atât de produse, cât și de servicii.

In sensul celor de mai sus, ITS3 va încheia parteneriate comerciale care să îi permită cumpărarea la prețuri negociate, sub cele de listă, după caz, de oferte personalizate, de serviciile oferite de aceștia prin personalul său certificat/ calificat, precum și să beneficieze de suportul tehnic necesar în îndeplinirea obiectelor contractelor cu profesionalism, competitiv și fără încălcarea drepturilor de autor ale producătorului.

Parteneriatele comerciale sunt angajamente asumate de ambele părți pentru respectarea unor

condtțîî-comerciafe, fără valoare. In baza lor:----------------------- --------------------------------

a)    se asigură un portofoliu de drepturi de comercializare a unor brand-uri recunoscute Ea nivel național și internațional, atestând astfel dreptul societății ITS3 de a comercializa produsele și serviciile acestor producători în mod licit și recunoscut

b)    se definește statutul comercial al ITS3, respectiv: importator, distribuitor, reseller, service autorizate, partener etc.

c)


d)


se semnează contracte/ se lansează comenzi ferme, cu obiecte clar ex termene de realizare

se asigură servicii de tip suport-producă tor, la nevoie (valabilitate oferta, garantfelicenfede mentenanțâ etc.)    U \ "T.

Parteneriatele se vor semna și cu clauză de integritate sau cu declarații pe prdpriatrâspu'ndere a factorilor decizionali ai ambelor părți parteneri a le privind evitarea conflictului de interese, astfel încât să fie asigurate condițiile de respectare a prevederilor legale din domeniul conflictelor de interese.

Pentru efectuarea de activități comerciale atât cu autoritatea tutelară, cât și cu alte instituții sau autorități publice, ITS3 își va face cont de operator economic în sistei^uEb^tronic^cle achiziții

publice și își va promova portofoliul său de produse/ servicii/ lucrări și prin intermediul acestui site, putând să participe astfel și în competiții cu orice alt operator economic din piață.

Achiziția în vederea comercializării de produse, servicii sau lucrări se va face cu respectarea principiilor de imparțialitate, transparență și profitabilitate, astfel încât să fie asigurate:

a)    Suplimentarea veniturilor de investiții ale Autorității Tutelare prin profitabilitatea societății (Societățile sunt înființate sa obțină profit Nu pot fi limitate cheltuielile care se fac in vederea respectării termenilor contractuali - pentru ca aici pot apărea penalizări sau rezilieri de contracte, mai ales cu terții)

b)    Dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate;

c)    Economicitate în îndeplinirea obiectivelor propuse de autoritatea tutelară, prin promovarea Cdiîtațîî și eficienței, ținând cont de următoarele aspecte:

(i) societatea trebuie să sprijine Autoritatea Tutelară în realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: cheltuirea eficientă a banului public, un suport tehnic profesional și performant și reduterea timpilor de realizare

(îi) activitatea societății trebuie să determine o eficierltizare a resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor beneficiarilor săi, o creștere a calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea clienților în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate, în primul rând din partea Primăriei Sectorului 3 către cetățenii acestui sector, dar și către alți factori interesați,

------------------C(J(Tj ar fi și societatea civilă, și mediul de afaceri ------------------------------------

(iiî) activitatea societății trebuie să sprijine beneficiarii săi în realizarea de obiective care să corespundă cerințelor acestora, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizianală și competitivitate.

Documentația aferentă procesului de comercializare, pentru fiecare produs/ serviciu/ lucrare va conține, după caz:

a)    liste de cantități, coduri de produse și/ sau specificații tehnice;


b)    producătorii din piața de profil;

c)    perioada de garanție;

d)    dacă produsul este însoțit sau nu și de servicii/ lucrări;

e)    personalul calificat indicat pentru instalare/ montaj/ service;

f)    unități de service autorizat

III. Masuri de control și coordonare:

Site-ul ITS3 este instrumentul care va asigura controlul, coordonarea și transparența proceselor de achiziții ale societății. în acest sens, pe site-ul societății vor fi promovate infornaâtîLreferitoare la

fiecare tip de achiziție, cu respectarea clauzelor de confidențialitate și a drepturilor de proprietate ce decurg:

a)    Pentru achizițiile de tip A, se va construi o secțiune denumită generic ACHIZIȚII, care va conține:

-    Plan anual de investiții, publicat în termen de 15 zile de la sfârșitul anului financiar încheiat

-    Situație centralizatoare a cheltuielilor efectuate pentru astfel de achiziții, în termen de 15 zile de la aprobarea bilanțului pe anul fiscal încheiat

b)    Pentru achizițiile de tip B și C, se va construi o secțiune denumită generic COMERCIAL, care va conține rapoarte (situații centralizatoare) a proiectelor realizate de ITS3 și a produselor/ serviciilor/ lucrărilor comercializate în scopul îndeplinirii acestor proiecte

c)    Indiferent de tipul achiziției, în rapoartele anuale de activitate, a celor de audit și/ sau de control financiar, procesul de achiziții va reprezenta un capitol dedicat, prin raportare la prezenta Metodologie.


Anexă1 la Metodologia de achiziții MT-01/ ITS3

Glosar de termeni și definiții

ITS3 - societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

PS3 - Primăria sectorului 3 al Municipiului București

CLS3 - Consiliu Local ai sectorului 3 al Municipiului București

SLA - service level agreement - reprezintă ansamblul parametrilor de calitate care măsoară îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a unor clauze contractuale

Garanția - reprezintă serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o lucrare efectuată pentru sistemul de supraveghere video și care prezintă o deficiență ce induce o funcționare necorespunzătoare, în perioada de garanție convenita.

Termenul/ perioada de garanție - reprezintă limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul de garanție este definit în legea nr. 296/ 2004, Codul Consumului, republicată.

UT.,:

G ' 7 GV/T


! Prezenta anexă se va completa ori de câte ori apar modificăriProcedură de lucru pentru efectuarea operațiunilor aferente achizițiilor de tip A

PO-01/DCE-ITS3

Lista nr. 1

- a responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției (versiunii), sau a reviziei in cadrul ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt

Operațiunea

Nume si prenume al responsabilului

Structura / Funcția

Data

semnării

Semnătura

1

Elaborat

2

Verificat

3

Aprobat

Lista nr. 2

- cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția (versiunea) sau revizia ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Codul

procedurii

Structura

Funcția

Nume si

prenume

Data

Semnătura

1.

Aplicare

Toți angajațiî

2.

Informare

PO-

Toți responsabilii de procese

3.

Evidenta

01/DCE

4.

Arhivare

Lista nr. 3

Controlul versiunilor

Versiune

Data

Autor

v.1.

■/iii


Lista nr. 4

Aspecte generale


CT ț f

UC    u/-./


Codul procedurii

PO-01/DCE

Departamentul direct răspunzător


1.    Scopul procedurii

Prezenta Procedură operațională asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară privind organizarea și desfășurarea procesului de achiziție de tip A, respectiv a celui corspunzător achiziției de produse/ servicii/ lucrări necesare pentru buna funcționare a societății.

Prezenta procedură documentează procesul de achiziționare produse/ servicii/ lucrări, în scopul funcționării societății (achiziția de mașini, utilaje, echipamente, servicii, lucrări etc. care sunt destinate strict activităților proprii realizării atribuțiilor de serviciu aferente fiecărui post/angajat în parte), așa cum este acesta bugetat, operat, măsurat și îmbunătățit în cadrul S.C. INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 S.R.L. (ITS3)

Prezenta procedură asigură:

Stabilirea unui set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie parcurse pentru achiziția în scopul funcționării societății, în condiții legale, de produse, servicii și lucrări pentru ITS3, a căror valoare se încadrează în pragurile valorice definite în prezenta Procedură operațională.

Stabilirea responsabilităților în procesul de întocmire, avizare și aprobare a documentelor aferente aplicării acestei proceduri în scopul funcționării societății.

2.    Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul ITS3 la efectuarea operațiunilor aferente procesului de achiziție de produse/ servicii/ lucrări necesare bunei funcționări a societății.

Conform Glosar de termeni - Anexa 1 la MT - 01/ ITS3

4. Documente de referință

4.1

4.2

4.3

5.1


Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea S.C INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 S.R.L.;

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ITS3;

Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și ce


\G>

' .4


5. Conținutul procedurii: Tipurile A de achiziții sunt:

5.1.1.    Tip A.1.1 - achiziții a căror valoare estimată este sub 30.000 eU/'Xe^u8fv"'TVA (în

fi £ §

echivalent lei la cursul BNR din data solicitării/ analizei) și pentrtrtare, nota de achiziție este aprobată de Conducerea societății.

5.1.2.    TipA.1.2 - sunt acele achiziții a căror valoare estimată este cuprinsă între 30.000 euro exclusiv TVA și 100.000 euro exclusiv TVA (în echivalent lei la cursul BNR din data solicitării/ analizei) și pentru care, nota de achiziție esțe a pro bata de Conducere si de Consiliul de Administrație al societății.5.1.3. Tip A.2 - sunt acele achiziții a căror valoare estimată este mai mare de 100.000 euro exclusiv TVA (în echivalent lei la cursul BNR din data solicitării/ analizei) și pentru care, nota de achiziție este aprobată de Conducere, Consiliu de Administrație și AGA

5.2. Precizări privind modul de efectuare a procesului

Operațiunile aferente procesului de achiziție de bunuri/ servicii/ lucrări necesare funcționării societății sunt efectuate astfel:

1.    Când este identificată o necesitate pentru funcționarea corespunzătoare a societății, este comunicată Departamentului Comercial și Economic (DCE) sub forma unei solicitări și a unor caracteristici tehnice minimale, după caz.

2.    DCE, analizează:

2.1.    obiectul solicitării:

a)    dacă obiectul este în domeniul propriu de activitate al societății și face parte din portofoliul unu ta din parteneriatele comerciale, pe care ITS3 le are încheiate cu producătorii sau reprezentanții acestora th vederea îndeplinirii activității sale comerciale definite prin Actul său constitutiv, atunci, indiferent de valoarea estimată a achiziției, se poate proceda la comanda directă către partener, cu aplicarea de discount-uri personalizate și cu respectarea obiectivelor de rentabilitate și eficiență

b)    dacă obiectul este în domeniul de activitate al altei societăți cu aceeași autoritate tutelară ca și a ITS3, atunci, indiferent de valoarea estimată a achiziției, se va proceda

--------------comanda directă de la această societate, daca oferta acesteia corespunde

cerințelor de competitivate raportate la prețurile pieței, a rentabilității și eficienței

c)    dacă obiectul este din alte domenii decât cele descrise mai sus (la pct. a) și b)), se vor aptica metodele de achiziție aferente valorii estimate raportată la pragul valoric, repsectiv fiecărui tip în parte, conform pașilor procedurali detailați mai jos.

2.2.    Pragul valoric:

a) Dacă valoarea estimată este sub 30.000 euro exclusiv TVA (echivalent'îhjef lpcursut

2.3.    Bugetul disponibil la categoria bugetară în care se încadrează obiectul achiziției și valoarea estimată a acestuia raportată la prețurile din piață/ de listă/ de end-user - acesta trebuie să permită efectuarea achiziției

2.4.    Categoria achiziției în funcție de natura necesității:

a) Specifică - atunci când se dorește achiziția unor produse/ servicii/ lucrări destinată


unei necesități de tip one-time/ an (de ex. mașină, laptop, b


b) Generală - atunci când se dorește achiziția unor produse/servicii/ lucrări destinată unei necesități de tip recurent (de ex. produse de curățenie, papetărie, combustibil etc.)

2.5.    Categoria potențialilor furnizori/ prestatori/ executanți:

a)    Parteneri ai societății

b)    Magazine de desfacere en-gros/en-detail cu recunoaștere la scară largă pe piața de profil

c)    Magazine on-line

d)    Alți operatori economici

2.6.    Discount-uri/ bonusuri, după caz

2.7.    Valabilitatea ofertei

2.8.    Termenul de livrare

2.9.    Modalitatea de livrare

a)    Prin curier

b)    Ridicare direct din depozit/magazin

2.10.    Modalitatea de plată:

a)    Cu QP/ cârd

b)    Avans/ la termen

2.11.    Garanția acordată:

a)    Termen minim prevăzut de legislație

b)    Extinsă

2.12.    Service:

—cr/Asigură/ ntrasigură--------------------------- --------------------------------

b)    Prin unitate proprie autorizată de producător sau prin parteneri

c)    în București sau în altă localitate

d)    De tip business/ home

e)    Termen de rezolvare

3. în baza analizei, DCE întocmește documentația aferentă achiziției:

3.1.    Notă de achiziție - conform formular F1 -PO-01

O;.,


3.2.    Raport/ matrice de selecție - conform formular F2-PO-01

3.3.    Comandă/ contract, după caz

3.4.    Proces verbal de recepție/ NIR/ NRCD, după caz

3.5.    Factură/ bon fiscal, după caz

4. Pași procedurali:

4.1. Se analizează obiectul achiziției și dacă acesta:

a) Se regăsește în portofoliul de produse/ servicii/ lucrări ale producătorilor/ reprezentanților acestora, care au încheiate parteneriate cu ITS-


•    Se solicită acestora o ofertă cu discount-uri față de prețurile de listă, un termen de livrare și un termen de garanție corespunzătoare necesității.

•    Dacă oferta are un raport de evaluare favorabil, atunci se face comandă Ia partenerul/ partenerii selectat/ selectați

•    Dacă oferta nu are un raport de evaluare favorabil față de alți operatori economici din piața de profil, atunci se urmăresc pașii procedurali aferenți unui obiect de achiziție de tip c)

b) Se regăsește în portofoliul de produse/ servicii/ lucrări ale unei alte societăți care are aceeași autoritate Tutelară ca și ITS3:

•    Se solicită acesteia o ofertă.

•    Dacă oferta este competitivă și raportul de evaluare este favorabil, atunci se face o comandă la această societate.

•    Dacă oferta nu are un raport de evaluare favorabil față de alți operatori economici din piața de profil, atunci se urmăresc pașii procedurali aferenți

unui obiect de achiziție de tip c)

c) nu se regăsește în portofoliile partenerilor ITS3 sau a celorlalte societăți care au aceeași Autoritate Tutelară că ITS3, se parcurg următorii pași procedurali:

•    se evaluează tipul achiziției: A. 1.1, A. 1.2 sau A.2, în funcție de valoarea estimată.

•    se identifică potențiali furnizori/ prestatori/ executanți

•    dacă sunt achiziții de tip Â.1.1:

i. se ia legătura cu cei care au produsele/ serviciile/ lucrările ------------    -------------disponibiSe imediat/ în stOC ---------------------------

ii.


IV.

v.

vi.


se face evaluarea în vederea selectării operatorului economic cu un punctaj maxim

se supune spre aprobare Conducerii societății, Nota de achiziție însoțită de Raportul de selecție se face comanda/ achiziția se recepționează comanda/achiziția

X VC, & i/


se fac documentele și înregistrările contabile^^es'pdhiato^p^

dacă sunt achiziții de tip A.1.2:


i. se identifică minim 2 operatori economici care auîn’portoToiiu

produsele/ serviciile/ lucrările de achiziționat

ii.

iii


se solicită ca în maxim 3 zile, aceștia să formuleze fiecare câte o ofertă tehnico - financiară,

în maxim 2 zile de la primirea ofertelor, se face evaluarea ofertelor și ierahizarea acestora, pe baza punctajelor obținute și se comunică pe e-mail membrilor CA, pentru acordul de principiu Nota de achiziție însoțită de Matrice^


în maxim 1 zi, membrii CA vor da o rezol

v.    dacă rezoluția este favorabilă, respectiv majoritatea membrilor CA își exprimă acordul, se face comanda către operatorul economic care are oferta cu punctajul cel mai mare

vi.    se recepționează comanda/ achiziția

vii.    se fac documentele și înregistrările contabile corespunzătoare

viii.    în prima ședință a CA, toate documentele comunicate pe e-mail și asupra cărora membrii CA și-au exprimat răspunsul, se semnează de către aceștia

• dacă sunt achiziții de tip A.2:

i.    se identifică minim 2 operatori economici care au în portofoliu produsele/ serviciile/ lucrările de achiziționat.

ii.    se solicită ca în maxim 7 zile, aceștia să formuleze fiecare câte o propunere tehnică și o ofertă financiară, care va fi supusă negocierii.

iii.    în vederea evaluării și selecției unei oferte optime, se numește o Comisie de evaluare din cadrul societății, alcătuită din minim 3 și maxim 5 angajați, cu 2 membrii supleanți, îh funcție de complexitatea achiziției. Comisia va fi alcătuită cel puțin dintr-un membru cu competențe din aria de specialitate/ specifică achiziției, un membru din DCE și un membru care va avea și rolul de Președinte al Comisiei, cu drept de vot

iv.    în maxim 3 zile, Comisia va face evaluarea ofertelor și va

v.


vi.

vii.


viii


la negociere.

în maxim 3 zile de la negociere, se întocmesc Nota de achiziție și Matricea de selecție, care se vor transmite pe e-mail membrilor CA în vederea formulării unui acor^d^pnțitipi^. în maxim 3 zile, membrii CA vor da 6 rezol W/K    z '‘O1

dacă rezoluția este favorabilă, respectiv maforîtateă ’membriîor CA își exprimă acordul, se fac demersuril|^h^ekaT^j&bu^| spre aprobarea AGA.

după aprobarea AGA a documentelor de abl<^îțfeNp.tâ de


ix.


achiziție, Matricea de selecție și draftul de contract, se comunică ofertantului câștigător invitația de semnare a contractului și demararea procesului de îndeplinire în termenii asumați ai obiectului achiziției

la finalizarea contractului se recepționează obiectul îndeplinit cu sau fără observații aspura modului de realizare din partea contractorului


x.


se fac documentele și înregistrările contabile c<

4.2. Pe parcursul anului bugetar, după aprobarea bugetului, se elaborează și se actualizează permanent un Plan de investiții, conform formularului F3-PO-01, aferent anului în curs, iar la sfârșitul anului bugetar, se întocmește o Situație centralizatoare a cheltuielilor aferente achizițiilor efectuate pentru funcționarea societății, conform formularului F4-PO-01.

5.3. Precizarea responsabilităților persoanelor implicate

Conducere:

Să aprobe, să respecte și să asigure implementarea prevederilor Metodologiei de achiziție a societății și a procedurilor specifice ce decurg din aceasta; să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării procesului de achiziții; să nominalizeze după caz, Comisia de evaluare pentru achizițiile de tip A.2 să aprobe documentele achiziției

să asigure perfecționarea permanentă a personalului implicat în procesul de achiziție.

Personalul:

să respecte prevederile Metodologiei de achiziție a societății și a procedurilor specifice ce decurg din aceasta;

să solicite alocarea resurselor necesare pentru realizarea unui proces de achiziție de calitate și la termenele stabilite;

să ofere suportul necesar pe întreaga perioadă de derulare a achiziției, astfel încât să fie obținut în mod eficient obiectul achiziției£&&r INTERNET

£'":S SiT.......    '"^?s

|    | WWi, ^jfe, & TEHNOLOGIE

$ t    Sector 3

K. Os ,

Procedură de lucru    &    /3/, (rf

pentru efectuarea operațiunilor aferente ofertării și achizițiilor de tip fe

PO - 02/ DCE - ITS3

Lista nr. 1

- a responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției (versiunii), sau a reviziei in cadrul ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt

Operațiunea

Nume si prenume al responsabilului

Structura / Funcția

Data

semnării

Semnătura

1

Elaborat

2

Verificat

3

Aprobat

Lista nr. 2

~ cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția (versiunea) sau revizia ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Codul

procedurii

Structura

Funcția

Nume si

prenume

Data

Semnătura

1

Aplicare

Toți angajații

2.

Informare

PO-

Toți res

3onsabî(ii de proc&se

' 3.

evidenta

v<Z/DCe

4.

Arhivare

Lista nr. 3

Controlul versiunilor

1.    Scopul procedurii

Prezenta Procedură operațională asigură cadrul organizatoric șî metodologia unitară privind organizarea și desfășurarea procesului de ofertare si achiziție de tip B, respectiv a celui corespunzător întocmirii ofertei financiare și a achiziției de produse/ servicii/ lucrări necesare pentru îndeplinirea contractelor încredințate de Sectorul 3 al Municipiului București, societății ITS3, conform art. 31 din Legea nr. 98/ 2016.

Prezenta procedură documentează atât procesul de ofertare, cât și pe cel de achiziționare produse/ servicii/ lucrări, în scopul realizării obiectivelor de investiții ale Sectorului 3, din aria de competență a societății ITS3, așa cum sunt acestea bugetate, operate, măsurate și îmbunătățite în cadrul ITS3.

Prezenta procedură asigură:

Stabilirea unui set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie parcurse pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de investiții ale Sectorului 3, incluzând atât faza de ofertare, cât și pe cea de achiziționare ulterioară

Stabilirea responsabilităților în procesul de întocmire, avizare și aprobare a documentelor aferente aplicării acestei proceduri.

2.    Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul ITS3 la efectuarea operațiunilor aferente procesului de ofertare și a celui de achiziție de produse/ servicii/ lucrări necesare îndeplinirii cu profesionalism și cu celeritate a obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 care sunt în aria de competență a ITS3.

3. Definiții/ Terminologie

Conform Glosar de termeni - Anexa 1 la MT - 01/ ITS3

4. Documente de referință

4.1


4.2


Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea S.C. INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 S.R.L.;

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ITS3;    ;

4.3 Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completarile ulterioare

5. Conținutul procedurii:

5.1.


Etapele procesului de ofertare - achiziționare:

5.1.1. Pornind de la Strategia de dezvoltare a Sectorului 3, pentru obiectivele de investiții previzionate, care se încadrează în aria de competență a ITS3, societatea își declară intenția de a depune ofertă în vederea atribuirii contractului care să conducă la realizarea obiectivului respectiv. în acest sens, ITS3 va depune la/PȘSSS^Htnț de intenție.5.1.2.    După depunerea anunțului de intenție și aprobarea de către CLS3 a caietului de sarcini pentru obiectivul de investiții, a modelului de caiet de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare, ITS3 demarează procesul de ofertare.

5.1.3.    După depunerea ofertei finale și semnarea contractului cu Sectorul 3, ITS3 demarează procesul de achiziție a ceea ce a ofertat.

5.2. Ofertarea:

în această fază, ITS3 analizează soluția propusă în caietul de sarcini pentru realizarea

obiectivului de investiții și se parcurg următorii pași:

5.2.1.    Se identifică obiectul principal al obiectivului de investiții și al obiectelor conexe realizării acestuia

5.2.2.    Se identifică necesarul de produse/ servicii/ lucrări care corespund cerințelor tehnice minimale din caietul de sarcini și se împarte în categoriile:

a)    Specifice ariei de competențe a societății ITS3

b)    Specifice ariei de competențe a unei alte societăți aflate sub aceeași Autoritate Tutelară ca și ITS3

c)    Nu se încadrează în niciuria din cele 2 categorii menționate anterior

5.2.3.    Pentru obiectul principal, se contactează producătorii în vederea identificării unei soluții optime, care să corespundă cerințelor tehnice din caietul de sarcini și care să determine realizarea în condiții de performanță a obiectivului de investiții. în situația în care, obiectivul de investiții este complex din punct de vedere a! multitudinii de componente, sunt invitați la dezbaterea soluției ce urmează a fi implementată, toți producătorii identificați. Aceștia vor selecta, pe baza altor

----------î m plementă ri sî m i la re și a rezu Statelor testa ri lor din piața de profil, necesarul de

produse/ servicii/ lucrări care permit funcționarea integrată, definind astfel o soluție complet funcțională și operațională prin raportarea la specificațiile tehnice.

5.2.4.    După alegerea soluției optime, din punct de vedere tehnic, se solicită producătorilor selectați oferte financiare. în această etapă, atât specificațiile tehnice, cât și propunerile financiare se negociază, în vederea obținerii celor mai bune condiții de ofertare, cu încadrarea în termenele impuse dejbepeficiaruI final,


respectiv Sectorul 3:

Valabilitate ofertă

Cele mai performante specificații tehnice la cel mai

Posibilitatea comenzilor eșalonate și aplicarea garanției jde la. momentul

recepției cu beneficiarul final

Condiții și termene de livrare Parametrii de calitate (SLA)

Servicii conexe furnizărilor: instalare, montaj, configurare, punere în funcțiune, suport tehnic ulterior, servicii post-garanție Modalități de plată


Modalități de obținere a soluțiilor negociate: fie prin parteneri autorizați, cu care ITS3 are deja parteneriate încheiate, fie direct, prin înregistrarea ITS3 ca importator/ distribuitor/ reseller etc. autorizat al producătorilor selectați

5.2.5.    în urma evaluării se întocmește o Matrice de selecție - conform formular F1 -PO-02, în baza căreia este selectat furnizorul/ prestatorul/ executantul de la care urmează a se face ulterior achiziția, prin comenzi ferme și succesive, după caz

5.2.6.    Dacă produsele/ serviciile/ lucrările conexe obiectului principal al caietului de sarcini sunt din aria de competență a unei alte societăți cu aceeași Autoritate Tutelară ca și ITS3, atunci se solicită acesteia o ofertă tehnico-financiară, pe care ITS3 se va baza în ofertarea către PS3

5.2.7.    Dacă produsele/ serviciile/ lucrările conexe obiectului principal al caietului de sarcini sunt din categoria c), atunci la întocmirea ofertei către PS3 se va ține cont de prețurile pieței, iar în implementare, acestea vor fi achiziționate în funcție de pragul lor valoric (valoarea lor de achiziție nu poate depăși prețul ofertat către PS3)

5.2.8.    Odată finalizat procesul de evaluare în alegerea soluției optime, se întocmește oferta tehnico - financiară, cu care ITS3 va participa la negocierea cu Sectorul 3 pentru încredințarea directă â contractului aferent obiectivului de investiții corespunzător. Oferta financiară va fi formată din costul de achiziție, la care se aplică un adaos comercial, precum și din toate cheltuielile directe și indirecte pe care le suportă societatea pentru realizarea contractului. De asemenea, oferta financiară se va exprima într-una din monedele precizate de PS3 în instrucțiunile de ofertare, exclusiv TVA.

5.2.9.    în pr ocesu I d e oferta re este a na I iza t și modei u I de co n t ract în a i n ta t în i n vi tați a transmisă de PS3 pentru depunerea unei oferte. în cazul în care sunt identificate clauze restrictive sau favorabile numai unei părți, atunci, până la depunerea ofertei se comunică PS3 eventuale amendamente la contract.

5.2.10.    Pentru negociere, în cadrul ITS3 se numește o Comisie de negociere, alcătuită din minim 3 și maxim 5 angajați, cu 2 membrii supleanți, în funcție de complexitatea achiziției. Comisia va fi alcătuită cel puțin dintr-un membru cu competențe din aria de specialitate/ specifică obiectivului de investiții, un membru din DCE și un membru care va avea și rolul de management

5.2.11.    Oferta finală, rezultată în urma negocierii dintre ITS3 și sectorul 3, se supune aprobării CLS3.

5.2.12.    După aprobarea CLS3, ITS3 începe implementaf^aceântratîuluî^i demarează

{fi


procesul de achiziționare a celor ofertate.

5.3. Achiziționarea:

Operațiunile aferente procesului de achiziție de bunuri/ servicii/ lucrărîne'cesare îndeplinirii cu


profesionalism și eficiență a contractului încredințat de Sectorul 3, sunt efectuate


1.    Pentru fiecare poziție ofertată, din categoria produs/ serviciu/ lucrare, altele decât cele pentru care ITS3 le asigură cu resurse proprii, se face câte o achiziție, pornind de la selecțiile efectuate în faza de ofertare.

2.    Se analizează:

2.1.    Pragul valoric al unei achiziții:

a)    Dacă este sub 30.000 euro exclusiv TVA (echivalent în lei, la cursul BNR din data solicitării) - achiziția este de tip B. 7. 7

b)    Dacă este între 30.000 euro exclusiv TVA și 100.000 euro exclusiv TVA - achiziția este de tip B. 1.2

c)    Daca este peste 100.000 euro exclusiv TVA - achiziția este de tip B.2

2.2.    Bugetul ITS3 disponibil la categoria bugetară în care se încadrează achiziția șî

valoarea acesteia din oferta finală

3.    Pentru achiziția produselor/ serviciilor/ lucrărilor aferente obiectului principal, care fac parte din aria de competență a ITS3, în baza analizei și a Matricii de selecție, Departamentul Comercial și Economic înaintează comanda fermă de achiziție către partenerul selectat, cu respectarea tuturor termenelor negociate în ofertare și urmărește finalizarea acesteia.

4.    Pentru achiziția produselor/ serviciilor/ lucrărilor conexe realizării obiectului principal și care fac parte din aria de competență a unei alte societăți cu aceeași Autoritate Tutelară ca și ITS3^ Departamentul Comercial și Economic înaintează comanda fermă de achiziție către partenerul selectat, cu respectarea tuturor termenelor negociate în ofertare și urmărește finalizarea acesteia.

5.    Pentru achiziția produselor/ serviciilor/ lucrărilor conexe realizării obiectului principal șî -----carefacparte din categoria c), respectiv nu sunt nici în aria de competențe a ITS3, dar nici

a unei alte societăți cu aceeași Autoritate Tutelară ca și ITS3, atunci se respectă pașii procedurali detaliați mai jos, prin raportare la pragul valoric.

6.    Documentația aferentă achiziției va cuprinde:    .    ..

6.1. Matricea de selecție - conform formular F1-PO-02


6.2.

6.3.

6.4.


Comanda fermă

Proces verbal de recepție/ NIR/ NRCD, după caz Factură/ bon fiscal, după caz

7. Pași procedurali:

7.1.    Pentru produsele/ serviciile/ lucrările pentru care au fost efectuate negocieri și selectați deja partenerii, pe parcursul implementării contractului cu PS3 se fac comenzi ferme

7.2.    Pentru produsele/ serviciile/ lucrările pentru care nu a fost necesară o negociere, acestea fiind fie în afara ariei de competență directă a unui parteneriat al ITS3, fie se încadrează în categoria de materiale mărunte și/ sau conexe, atunci, achiziția se face raportat la pragul valoric.


7.3


Dacă sunt achiziții de tip B.1.1:

î. se ia legătura cu cei care au produsele/ serviciile/ lucrările disponibile imediat/în stoc

ii.    se face evaluarea în vederea selectării operatorului economic cu un punctaj maxim

iii.    se supune spre aprobare Conducerii societății, Nota de comandă și selecție, conform formular F2-PO-02

iv.    se face comanda/ achiziția

v.    se recepționează comanda/ achiziția

vi.    se fac documentele și înregistrările contabile corespunzătoare • dacă sunt achiziții de tip B.1.2:

i.    se identifică minim 2 operatori economici care au în portofoliu produsele/ serviciile/ lucrările de achiziționat

ii.    se solicită ca în maxim 3 zile, aceștia să formuleze fiecare câte o ofertă tehnico - financiară,

iii.    în maxim 2 zile de la primirea ofertelor, se face evaluarea ofertelor și ierahizarea acestora, pe baza punctajelor obținute și se comunică pe e-nrtait membrilor CA, pentru acordul de principiu Nota de comandă și selecție

iv.    în maxim 1 zi, membrii CA vor da o rezoluție

v.    dacă rezoluția este favorabilă, respectiv majoritatea membrilor

vi—

vîi.

viii.


CA își exprimă acordul, se face comanda către operatorul econorpic care are oferta cu punctajul cel mai mare se recepționează comanda/ achiziția-----------------

se fac documentele și înregistrările contabile corespunzătoare în prima ședință a CA, toate documentele comunicâtăpȘ ^mail

si asupra cărora membrii CA si-au exprim&tNrăspunsui, Tsei

. ,    • . -m-'

semnează de către aceștia    99

dacă sunt achiziții de tip B.2:

i. se identifică minim 2 operatori economici care^u3^or^©1


IU


produsele/ serviciile/ lucrările de achiziționat, se solicită ca în maxim 7 zile, aceștia să formuleze fiecare câte o propunere tehnică și o ofertă financiară, care va fi supusă negocierii.

III.


în vederea evaluării și selecției unei oferte optime, se numește o Comisie de evaluare din cadrul societății, alcătuită din minim 3 și maxim 5 angajați, cu 2 membrii supleanți, în funcție de complexitatea achiziției. Comisia va fi alcătuită cel puțin dintr-un membru cu competențe din aria de specialitate/ specifică achiziției, un membru din DCE și un membnj^eafejva-avea și rolul de Președinte al Comisiei, cu drept d;


iv.    în maxim 3 zile, Comisia va face evaluarea ofertelor și va comunica operatorilor economici data și ora la care sunt invitați la negociere.

v.    în maxim 3 zile de la negociere, se întocmește Nota de comandă și selecție, care se va transmite pe e-mail membrilor CA în vederea formulării unui acord de principiu.

vi.    în maxim 3 zile, membrii CA vor da o rezoluție

vii.    dacă rezoluția este favorabilă, respectiv majoritatea membrilor CA își exprimă acordul, se fac demersurile necesare supunerii spre aprobarea AGA

viii.    după aprobarea AGA a documentelor de achiziție: Nota de comandă și selecție și draftul de contract, se comunică ofertantului câștigător invitația de semnare a contractului și demararea procesului de îndeplinire în termenilor asumați

ix.    la finalizarea contractului se recepționează obiectul îndeplinit cu sau fără observații aspUra modului de realizare din partea contractorului

x.    se fac documentele și înregistrările contabile corespunzătoare

5.4. Precizarea responsabilităților persoanelor implicate

Conducere:

Să aprobe, să respecte și să asigure implementarea prevederilor Metodologiei de --------------achiziție a societății și a procedurilor specifice ce decurg din aceasta;----------

să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării procesului de achiziții; să nominalizeze după caz, Comisia de evaluare pentru achizițiile de tip B.2 să aprobe documentele achiziției    ; ".777;,

să asigure perfecționarea permanentă a personalului implicatTînTSro^sdT'de achiziție.

Personalul:    teL-

să respecte prevederile Metodologiei de achiziție a societăiițțșfc^,;proc^ctuS3r specifice ce decurg din aceasta;

să solicite alocarea resurselor necesare pentru realizarea unui proces de achiziție de calitate și la termenele stabilite;

să ofere suportul necesar pe întreaga perioadă de derulare a achiziției, astfel încât să fie obtinut în mod eficient obiectul achiziției


5.5. Servicii către clientul PS3

a)    analiza cererilor clientului:

Orice solicitare a clientului comunicată societății este preluată de către conducerea departamentului tehnic, care o repartizează unui specialist. După efectuarea analizei cererii, cu elaborarea unei oferte tehnice, documentele sunt direcționate către specialistul de ofertare pentru elaborarea ofertei tehnico - financiare. Oferta astfel elaborată este înaintată spre aprobare Conducerii societății. Oferta aprobată este comunicată solicitantului pentru analiză și evaluare, în cazul în care, solicitantul acceptă oferta, societatea demarează ducerea ia îndeplinire a comenzii/ contractului.

b)    modalități de determinare a satisfacției clientului PS3:

La finalizarea contractului, clientului îi este pus la dispoziție un chestionar de evaluare a satisfacției, iar după completare, acesta este analizat de către personalul specializat în acest sens; concluziile rezultate din chestionar se aduc la cunoștință conducerii departamentului tehnic, iar acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe constate de către clienți.

c)    modul de tratare și soluționare a reclamațiilor:

Orice reclahnație care este comunicată societății, este preluată de către conducerea departamentului tehnic, care o repartizează inginerului PIF spre analiză, evaluare, remediere, dacă este cazul și formulare răspuns. După aprobarea răspunsului de către conducere, răspunsul este comunicat solicitantului.


r\r, S    ,■

Procedură de lucru    1 jU5l. 33^/3/.

pentru efectuarea operațiunilor aferente ofertării și achizițiilor de tip C

PO - 03/ DCE - ITS3

Lista nr. 1

- a responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției (versiunii), sau a reviziei in cadrul ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt

Operațiunea

Nume si prenume al responsabilului

Structura / Funcția

Data

semnării

Semnătura

1

Elaborat

2

Verificat

3

Aprobat

Lista nr. 2

- cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția (versiunea) sau revizia ediției procedurii generale de sistem

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Codul

procedurii

Structura

Funcția

Nuțție si

prenume

Data

Semnătura

1.

Aplicare

PO-

03/DCE

Toți angajații

2.

Informare

Toți res

aonsabilii de procese

3.

Evidenta

4,

^Arhivare

Lista nr. 3

Controlul versiunilor


1. Scopul procedurii

Prezenta Procedură operațională asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară privind organizarea și desfășurarea procesului de ofertare și achiziție de tip C, respectiv a celui corespunzător întocmirii ofertei financiare și a achiziției de produse/ servicii/ lucrări în scopul revânzării.

Prezenta procedură asigură:

Stabilirea unui set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie parcurse pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de investiții ale Sectorului 3, incluzând atât faza de ofertare, cât și pe cea de achiziționare ulterioară

Stabilirea responsabilităților în procesul de întocmire, avizare și aprobare a documentelor aferente aplicării acestei proceduri în scopul actelor comerciale.

2.    Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul ITS3 la efectuarea operațiunilor aferente procesului de ofertare și a celui, de achiziție de produse/ servicii/ lucrări necesare îndeplinirii cu profesionalism și cu celeritate a comerțului de către societatea ITS3,

3.    Definiții/ Terminologie

Conform Glosar de termeni - Anexa 1 la MT - 01/ ITS3

4.    Documente de referința

4.1    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017 privind înființarea, organizarea și

funcționarea S.C INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 S.R.L.;---------------------

4.2    Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al ITS3;

4.3    Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

5.    Conținutul procedurii:


5.1. Ofertarea:

In această fază, ITS3 analizează cerințele tehnice ale solicitantului și se parcurg următorii pași:

5.1.1

5.1.2


Se contactează producătorii în vederea identificării unei soluții optime, care să răspundă cerințelor tehnice minimale ale solicitantului

Se definește soluția optimă și se solicită producătorilor selectați oferte financiare, în această etapă, atât specificațiile tehnice, cât și propunerile financiare se negociază, în vederea obținerii celor mai bune condiții de ofertare, astfel încât aceasta să se încadreze în termenele impuse de solicitant:

Valabilitate ofertă Termene de garanție


Cele mai performante specificații tehnice la cei mai mic

Posibilitatea comenzilor eșalonate și aplicarea garanției de la momentul recepției cu beneficiarul final Condiții și termene de livrare

Servicii conexe furnizărilor: instalare, montaj, configurare, punere în funcțiune, suport tehnic ulterior, servicii post-garanție etc.

Modalități de plată

Modalități de furnizare către beneficiarul final: fie prin parteneri autorizați, cu care ITS3 are deja parteneriate încheiate, fie direct, prin înregistrarea ITS3 ca importator/ distribuitor/ reseller etc. autorizat

5.1.3


5.1.4.


în urma evaluării se întocmește propunerea tehnico - financiară a ITS3. în stabilirea ofertei financiare se ține cont de adaosul comercial pe care ITS3 îl practică, precum și de alte costuri directe și/ sau indirecte ale societății.

Oferta definitivată se comunică solicitantului.

5.2. Achiziționarea;

în cazul comenzii ferme a solicitantului, ITS3 realizează următoarele operațiuni aferente procesului de achiziție de bunuri/ servicii/ lucrări necesare îndeplinirii cu profesionalism și eficiență a actului comercial:

5.2.1.    Se face, după caz, comanda la partenerul ITS3,

5.2.2.    Se livrează/ prestează/ execută comanda solicitantului

5.2.3.    Se recepționează produsul/ serviciu/ lucrarea realizate de ITS3

5.2.4.    Se înregistrează în contabilitate documentele aferente actului comercial:

------------- Factur-ă-intrare----------------- -----

Factură ieșire

5.3. Precizarea responsabilităților persoanelor implicate

VU"''" /O/

elOgiei de


Conducere:


Să aprobe, să respecte și să asigure implementarea prevederilor* achiziție a societății și a procedurilor specifice ce decurg din aceasta; să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării procesului de ofertare și achiziționare;

să aprobe documentele de ofertare și achiziționare, după caz

să asigure perfecționarea permanentă a personalului implicat în procesul de

ofertare și achiziționare.

Personalul:

să respecte prevederile Metodologiei de achiziție a societății și a procedurilor specifice ce decurg din aceasta;

să solicite alocarea resurselor necesare pentru realizarea unui proces ele ofertare si achiziționare de calitate și la termenele stabilite;


INTERNET & TEHNOLOGE

Sector 3

să ofere suportul necesar pe întreaga perioadă de derulare a procesului astfel încât să fie obținut în mod eficient satisfacția clienților

5.4 Servicii către clienți

a)    analiza cererilor clienților:

Orice solicitare a unui client comunicată societății este preluată de către conducerea departamentului tehnic, care o repartizează unui specialist. După efectuarea analizei cererii, cu elaborarea unei oferte tehnice, documentele sunt direcționate către specialistul de ofertare pentru elaborarea ofertei tehnico - financiare. Oferta astfel elaborată este înaintată spre aprobare Conducerii societății. Oferta astfel aprobată este comunicată solicitantului pentru analiză și evaluare.

în cazul în care, solicitantul acceptă oferta, societatea demarează ducerea la îndeplinire a comenzii/ contractului.

b)    modalități de determinare a satisfacției clienților:

La finalizarea contractului, clienților le este pus la dispoziție un chestionar de evaluare a satisfacției, îar după completare, acesta este analizat de Către personalul specializat în acest sens; concluziile rezultate din chestionar se aduc la cunoștință conducerii departamentului tehnic, iar acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe constate de către clienți.

c) modul de tratare și soluționare a reclamațiilor:

Orice—redarrrație care este—comunicată—societății, este preluată—de-către—conducerea -------

departamentului tehnic, care o repartizează inginerului PIF spre analiză, evaluare, remediere, dacă este cazul și formulare răspuns. După aprobarea răspunsului de către conducere, răspunsul este comunicat solicitantului.ROMANIA

ii-iî :    -t 'S.jP’K'sîs fii X


CABiNET PRIMAR

TSLHFON (004 02,) ji8 03 23 - 28 FAX (004 021) ug 0> cș E-MAIL,

Calea Dude&tî nr, 101. sector 3, 03^084, Bucur

CABINET PRIMAR

,J3S{ă...

Pastei,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Luând în considerare adresa nr. 343/23.07.2018, înregistrată ia Cabinet Primar sub nr. 135181/23.07.2018, a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, datorită concurenței existente pe piață și a faptului că, în general, serviciile de IT&C nu țin neaparat de prerogative legate de utilitate publică ale autorităților locale, serviciile de IT&C sunt printre serviciile ce pot fi calificate drept servicii de interes general cu scop comercial sau industrial.

Având în vedere existența vidului legislativ în privința achizițiilor făcute de către societățile înființate potrivit Legii nr.31/1990, în cadrul cărora autoritățile publice sunt acționari unici și/sau majoritari, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L, este necesar ca pentru îndeplinirea obiectelor sale de activitate, societatea să efectueze tipuri de achiziții în scop comercial care se vor face cu respectarea principiilor de imparțialitate, transparență și profitabilitate, iar site-ul societății Internet și Tehnologie S3 va fi instrumentul care va asigura controlul, coordonarea și transparența proceslor de achiziții.

____Pentru aceste considerente șj^vândJirivedensccapculuLde^eciahtate-ru2T3642Q/24.a7JlQl&

al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă, am înîțîat proiectul privind aprobarea metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, priatreo cerere scrisă, semnalași datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro Șos. Mihaî Bravii nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. înreg. 136420/24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este reprezentată legal de doamna Arghir Cristina Elena, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, birou 4, parter înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate: Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203; asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L..

Având în vedere:

-adresa nr. 343/23.07.2018, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 135181/23.07.2018, a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. prin care se solicită adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare ale societății Internet și Tehnoligie S3 S.R.L, argumentând următoarele:

“Opinăm că în cazul subscrisei, în vederea realizării proceselor de achiziție, nu este aplicabil regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, întrucât specificul domeniului de activitate impune existența unor contracte de parteneriat comercial care nu se află în ipoteza reglementată de HCLS3 nr.614/27.11.2017 cu modificările și completările ulterioarer Existența acestor contracte este necesară pentru respectarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), a produselor și serviciilor comercializate sub un anumit brand (producător) precum și asigurarea termenelor de garanție.

Din cauza concurenței existente pe piața și a faptului că, în general, serviciile de IT&C nu țin neaparat de prerogative legate de utilitate publică ale autorităților locale, serviciile de IT&C sunt printre serviciile ce pot fi calificate drept servicii de interes general cu scop

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

comercial sau industrial și ceea ce conduce astfel, la neîncadrarea subscrisei ca entitate prestatoare în categoria organismelor de drept public.”

Metodologia elaborată de societatea menționată, defininește tipurile de achiziții pe care le va efectua, stabilește procedurile operaționale specifice după care se va desfășura fiecare tip de achiziție, precum și măsurile concrete de control și coordonare.

Astfel, pentru îndeplinirea atât a obiectului său principal de activitate - activități de management (gestiune si exploatare) cod CAEN 6203, cât și a activităților secundare, Internet și Tehnologie S3 S.R.L, va urmări efectuarea a 3 tipuri de achiziții, respectiv:

a)    tip A -achiziții care se efectuează în scopul funcționării societății (achiziția de mașini,

utilaje, personal, echipamente, servicii, lucrări etc. care sunt destinate strict activităților proprii realizării atribuțiilor de serviciu aferente fiecărui post/ angajat în parte;

b)    tip B -achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor

contractelor semnate în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (achiziția de produse, servicii sau lucrări necesare îndeplinirii profesionale, cu celeritate și cu costuri minime a obiectivului strategic al autorității tutelare pentru care societatea și-a asumat contractual realizarea)

c)    tip C -achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor

contractelor asumate, altele decât cele definite la tipul B.

Conform prevederilor actului constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L,

art. 12.1 lit. o :,^Adunarea Generală a Asociaților hotărește în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Ținând cont de HCLS 3 nr.219/30.05.2017 prin care s-a aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale și ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri având ca obiect aprobarea metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Șef Serviciu Ccfrurol Intern,

MartaCenăreanu

/    /    întocmit,

' Compartiment Guvemanța Corporativă,

Bejenaru Raluca^7)^W0M-Pivniceru Cornelia

X'


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/201Tel. 03 10 699 I 45; LUeb: office@its3.ro, LuujiuJts3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

Wr. 343/23.07.2018

Către    Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Rohert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.........ftfW . ,

Data.....£>/?


Sediul Calea Dudești nr. 19.1, sector 3, București

Referitor    Aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare din cadrul

societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL cu anexele sale

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a. fost constituită societatea înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local Sector 3 având că obiect ____

aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare din cadrul societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL cu anexele sale.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă.

Opinam ca in cazul subscrisei, in vederea realizării proceselor de achiziție, nu este aplicabil Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, întrucât specificul domeniului de activitate impune existenta unor contracte de parteneriat comercial care nu se afla in ipoteza reglementata de HCLS3 nr.614/27.11.2017 cu modificările si completările ulterioarer Existenta acestor contracte este necesara pentru respectarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), a produselor si serviciilor comercializate sub un anumit brand (producător) precum si asigurarea termenelor de garanție.

Datorita concurentei existente pe piața si faptului ca, in general, serviciile de IT&C nu tin neaparat de prerogative legate de utilitate publica ale autoritatilor locale, serviciile de IT&C sunt printre serviciile ce pot fi calificate drept servicii de interes general cu scop comercial sau industrial si ceea ce conduce, astfel, la neincadrarea subscrisei ca entitate prestatoare in categoria organismelor de drept public.

Pag. 1 din 2

INTERNET & TEHNOLOGIE

L.-TrS^-"    Sector 3


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/201Z Tel. 03 10 699 I 45; Web: office@its3.ro, www.its3.ro Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, București

Existența vidului legislativ în privința achizițiilor făcute de către societățile înființate potrivit Legii nr.31/1990, in cadrul cărora autoritățile publice sunt acționari unici si/sau majoritari si avand in vedere ca acestea nu urmează procedurile de achiziție stipulate în Legea achizițiilor publice nr.98/2016, opinam ca situația fiecărei societăți înființate de către Sectorul 3 al Municipiului București trebuie analizata si tratata in mod distinct, in funcție de obiectul acesteia de activitate.

Avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de acționar majoritar al subscrisei, conform art 12.1 lit o) din actul constitutiv: „Adunarea Generala a Asociaților hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății", solicitam spre aprobare Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare ale ITS3.

Metodologia elaborata de subscrisa urmărește, in principal, definirea tipurilor de achiziție pe care le va efectua ITS3, procedurile operaționale specifice după care se va desfășura fiecare tip de achiziție, si stabilirea unor masuri concrete de control si coordonare. Astfel, pentru îndeplinirea scopului său - activități de management (gestiune si exploatare) cod CAEN 6203, ITS3 va urmări efectuarea a 3 tipuri de achiziții, respectiv:

(i)    tip A -achiziții care se efectuează în scopul funcționării societății (achiziția de

mașini, utilaje, personal, echipamente, servicii, lucrări etc. care sunt destinate strict activităților proprii realizării atribuțiilor de serviciu aferente fiecărui post/ angajat în parte;

(ii)    tip B -achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor

contractelor semnate în baza art. 31 din L98 (achiziția de produse, servicii sau lucrări necesare îndeplinirii profesionale, cu celeritate și cu costuri minime a obiectivului strategic al autorității tutelare pentru care societatea și-a asumat contractual realizarea)

(iii)    tip C-achiziții care se efectuează în scop comercial, în vederea îndeplinirii obiectelor

contractelor asumate, altele decât cele definite la tipul B.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare din cadrul ITS3 ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia prevederile HCLS3 614 din 27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic-majoritar, cu modificările si completările ulterioare, nu se vor mai aplica pentru societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Cu considerație, Arghir Cristina-Elena,


Pag. 2 din 2
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ;    «... ‘    ®«e®°

România


TELEFON {004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL corrtroiintern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. Inreg. 136425/24.07.2018Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.343/23.07.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Iptern, Marta C<


întocmit

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca


Pivniceru Cornelia

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei

proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABftrproiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

păunFcaXdriana

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORINSECRETAR, HONȚARU VALERICA


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............sl analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A


MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANABĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN