Hotărârea nr. 333/2018

HCLS3 nr.333 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 135426/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 133516/19.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

_Adreșa nr. 326/18.07.2018___a societății Algorithm Residential S3 SRL,

înregistrată cu nr. 132556/CP/l8.07.2018;

-    Adresa nr. 1860/17.07.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către Algorithm Residential S3 SRL (123/17.07.2018);

-    Hotărârea nr.21/17.07.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    HCLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată;

-    Adresa nr.133521/19.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.5 punctul 5.2 și Art. 12., pct. 2, lit. a din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/20.03.2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin completarea Art. 5, punctul 5.1 cu următoarele trei obiecte de activitate:

a)    3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate

b)    4941- Transporturi rutiere de mărfuri

c)    4690- Comerț cu ridicata nespecializat

Art.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IU LI ANA VĂDUVA
NR. 333 DIN 31.07.2018

CABINET PRIMAR

>*VV

TELEFON {004 os?) 318 03 23 - 28 FAX (004 02 r) p8 03 04 E-MAU. cabjnctprfTOr^nTîrm^rtr*

Cafea Dudești nr. 191, sector 3,031084, Bucure ș^’.ȘfiiRfi^&wriej.ro

ROMAN IA

!S13-201fi! SA£»ĂTO»;M toRiifJS'.i


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR Nr l2>5'^

Data.


Om

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28,12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr, 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

-]3rifarânî~CbiBîîîuMLLtyc^

societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 si asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în prezent societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. îsi desfășoară activitatea în București, sector 3, calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 5 și dorește să se dezvolte prin extinderea obiectului de activitate cu următoarele:

-    3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

-    4941- transporturi rutiere de mărfuri

-    4690- comerț cu ridicata nespecializat

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


CABINET PRIMAR

Astfel cum rezultă din adresa societății Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 326/18.07.2018, înregistrată cu nr. 132556/CP/l 8.07.2018, datorită cesiunii contractului de asociere încheiat între societățile Administrare Active Sector 3 S.R.L., Algorithm Residential S3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, completarea art.5, punctul 5.1 din actul constitutiv prin adăugarea de noi obiecte de activitate, este absolut necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție pe care societatea le desfășoară la obiectivul „Hala Laminor”, monument istoric clasa A.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 133516/19.07.2018 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă, am inițiat proiectul privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al acesteia din urmă, prin adăugarea de noi obiecte de activitate, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004021) 318 03 37 E-MAiLcontroiintem@primarie3.ro Șos. Mihat Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMAN IA

IST8-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. tnreg. 133516/19.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal-de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 326/18.07.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L, înregistrată cu nr. 132556/CP/l 8.07.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea modificării actului constitutiv prin adăugarea de noi coduri de activitate;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-    Adresa nr. 1860/17.07.2018 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L (123/17.07.2018) prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație, în vederea modificării actului constitutiv prin adăugarea de noi coduri de activitate;

-    Hotărârea nr. 21/17.07.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin care se aprobă modificarea actului constitutiv prin adăugarea de noi obiecte de activitate;

Ținând cont de:

Legea societăților nr. 31/1990 art.204 „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale”

Art.5 punctul 5.2 din actul constitutiv al societății “Obiectul de activitate nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Aspciatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare”

-    Art. 12., pct. 2, lit. a) din actul constitutiv, Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție: „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”

-------Societatea dorește să se ckvv'olte. fiind necesara complcLirea ari.5, punctu! 5.1 din actul

constitutiv, cu următoarele obiecte de activitate :

3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

-    4941- transporturi rutiere de mărfuri

-    4690- comerț cu ridicata nespecializat

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de aprobare privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vedrea demarării procedurilor pentru modificarea actului constitutiv al acesteia din urmă, prin adăugarea de noi obiecte de activitate.


om

Residential S3 s.r.i .

Nr ctrtiflvflt * 39d2 Kr.wfflfcU: JJSI    Nf.ttttMcât; iTift

ISO 3001:2008    14001:2004 OHSA3 18001:20


Căire:


Consiliul Local al Sectorului 3 București


si


SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

......

Ziya-,.^.luna.QX.-.AnuL^'fi.

'SOT3


Sediul:


Re


eritor:


dl. Robcrt Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București ____ _

CABINET PRIMAR

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, București i

!

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Conciliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adaugarea de noi obiecte de activitate.


Stimate domnule primar/Stimați membri și Consiliului Local Sector 3,

i Subscrisa, societatea Algorithm Residential $3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CCI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majpritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 lit.o) '''hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”^ înaintează prezenta:    I    _______

SOLICITARE:

de ajdoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat

Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru

împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții

S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului ■ t    i

constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Aicjorîthm

Resiclentiai S3

A    î    4    4    +

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prirji Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

j

jSocietatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de actiyitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNjC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului, Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., pct. 2, lit. a), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție: „ hâtăraște modificarea Actului Constitutiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 17.07.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 123, reiese :

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. fi societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, menționăm făptui că adăugarea de noi obiecte de activitate este absolut necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție pe care societatea le desfășoară la obiectivul „Hala Laminor”, monument istoric clasa A. Deasemenea, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, OUG 109/2011 și a contractului de mandat precum și a scrisorii de așteptări care a stat la baza selecției și numirii Consiliului de Administrație, considerăm oportună completarea Atribuțiilor Consiliului de Administrație dinActulu Constitutiv Art 16.

/Vlr^ciTîthm

Rț^sicJenttal S3 s.r.l.

Vd rugăm sți aprobați următoarele modificări aduse Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.21L.:

Se modifică Cap II, art 5, pct 5.2, având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Ari, 5 - Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate: -412 Lucrări de Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale:

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiecte de activitate secundare:

3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

4941 - transporturi rutiere de mărfuri

s

4690- comerț cu ridicata nespecializat ”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de

________Administrație aî societății Algorithîîî Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toale

demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

,    La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

■    înregistrată laș sediul subscrisei cu numărul 123 din 17.07.2018.


Cu deosebită consid dl. Panait Radu Alin în calitate dePreședin Algorithm ResidentialALGORITHM COI

?CALGORfWRES®6«TîAl.S3M I

Intrare ........Uâ .........

^ijna .(fek Anul gMM.fej

ROMÂNIA

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL    L _    „2ZZ71

‘--....GORîȚKIâ    S3 SRtj ;

..........| ;

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242    i

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății

Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.


371    3 71

371

AC

(OHSAS 18001 ISO 14001 ÎSO9001


Subscrisa, societatea Algoritbm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algoritbm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera a), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște modificarea Actului Constitutiv

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, Societatea Algorithm Residential S3 și SC Algorithm Construcții S3 S.R.L, menționam faptul că adăugarea de noi obiecte de activitate este absolut necesară în vederea realizării lucrărilor de execuție pe care societatea le desfașoara la obiectivul „Hala Laminor”, monument istoric clasa A. DeasemeneaALGORITHM CONSTRUCȚII S3conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, OUG 109/2011 și a contractului de mandat precum și a scrisorii de așteptări care a stat la baza selecției și numirii Consiliului de Administrație, consideram oportuna completarea Atribuțiilor Consiliului de Administrație din Actulu Constitutiv Art 16.

Vă rugăm să aprobați următoarele modificări aduse Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL:

Se modifică Cap II, art 5, pct 5.1, având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Art.5 - Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate: - 412 Lucrări de Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale;

Obiecte de activitate secundare:

3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

4941- transporturi rutiere de mărfuri

4690- comerț cu ridicata nespecializat

Pentru toate aceste considerente, solicitam acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 21 din data de 17.07.2018 a Consiliului de

Administrație.

Cu deosebită considerație,

> r♦*ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


^â.. 3.3 33

LâMfcg Af*

£

■OHSAȘ 18001' IS O. 140 01.;

ISO 9f

3


HOTĂRÂREA Nr. 21din 17.07.2018


Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art, 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL. societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL HOTĂRĂȘTE
9
Art. 1 Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Se modifică Cap H, art 5, pct 5.1, având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Ârt.5 - Obiectul de activitate al Societății este următorul:Domeniul principal de activitate: -412 Lucrări de Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale:

9    9    9    9    “

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale:

9    7

Obiecte de activitate secundare:


3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

4941- transporturi rutiere de mărfuri

4690- comerț cu ridicata nespecializat

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 SRLSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAfLcor1trofintern@pritnarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. înreg 133521/19.07.2018


V acjiJ


Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al întreprinderii Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al întreprinderii Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 326/18.07.2018 a întreprinderii publice Algorithm Residential S3 S.R.L.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Lontroflntern, Marta


întocmit,

Compartiment Guvemanță Guvemanță Corporativă Bejenaru Raluca


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, Hnanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de . ......, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..............a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a face toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordiniinublice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABlCproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI.

PELINARU CORNEL
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN