Hotărârea nr. 332/2018

HCLS3 nr.332 din 31.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL - Sector 3 )

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 136401/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70762/23.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 69417/18.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 68159/16.07.2018 a Inspectoratului General al Poliției Române -Direcția Generală de Poliție a Municipiului București;

-    Adresa nr 57464/14.06.2018 a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București

-    Adresa nr. 63163/02.07.2018 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București

-    Adresa 55194/ 07.06.2018 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

-    Adresa nr. 59614/20.06.2018 a Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București;

-    Adresa nr. 55003/06.06.2018 a Fundației Sf. Dimitrie;

-    Adresa nr. 70769/23.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.l36126/CP/24.07.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Secțiunii IV. (Managementul de caz în situațiile de violență asupra copilului și violență în familie ) din anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state ;

-    Secțiunii 1.2.1. (Instituții și structuri cu responsabilități în prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă și a traficului de copii) din anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state ;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor ;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (1) lit. (n) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se constituie Echipa Intersectorială Locală la nivelul Sectorului 3 ( EIL -Sector 3), care va avea atribuții pentru toate formele de violență asupra copilului și de violență în familie.

Art.2. Se aprobă componența Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL - Sector 3 ), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Echipa Intersectorială Locală constituită la nivelul Sectorului 3 ( EIL-Sector 3 ) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ANEXA

la Hotărârea Consiliului

nr. 332.    /    *


:tor 3


COMPONENȚA

ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE LA NIVELUL SECTORULUI 3 ( EIL - SECTOR 3 )


1.

GEORGETA TERCIU

Director General Adjunct - D.G. A.S.P.C. Sector 3

- Coordonator

2.

LIVTU URLAN

Șef Centru - C.I.R.U.D.A.S. - D.G.A.S.P.C Sector 3

-Membru

3.

ASP. HOJBOTĂ XENIA

Inspectoratul General al Poliției Române

Direcția Generala de Poliție a Municipiului București

- Membru

4.

LT. -COL POPESCU CĂTĂLIN

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București

- Membru

5.

DR NEGRUȚ VETA

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

- Membru


6. MARÎA RĂDOI------------------------------------

Inspectoratului Școlar al Municipiului București


“Membru


7. GHEORGHE NICOLETA

Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului București


- Membru


8. IACOB OLIMPIA

Fundația Sf. Dimitrie


-Membru

CABfNET PRIMAR


TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL c3btnetprimar@prfmarie3.ro


ROMÂNIA

3=03-2018 I    fî/PRPV\Ă


Calea Dudești nr. 191, sector 3,031


t-eisii. wwvw-prhTRfrie^Cro-SECTOFl 3


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită constituirea și aprobarea componenței Echipei întersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL-Sector 3 ).

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 fit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și ale anexelelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și înterinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, solicităm constituirea și aprobarea componenței Echipei întersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL - Sector 3 ).

__________________Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și EIL-Sector 3 vor aduce____

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.sir. Parfumului, nr. 2~4

sector 3, București www.tigas pcj^o

telefon (004} 0372 126 ic-o fax (004) 0372 126 tot

e-maii Office<gJ-dgaspc3.r0


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

OPERATOR OE: DATÎ CU CAR

““ȚSWȘnBSîăde .............. .    CftCIAi A Si

pROTECTiA C0PILULU1

SECTOR 3


RAPORT DE SPECIALITATE privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Ini nivelul Sectorului 3 ( EIL- Sector 3 )


te Locale IaT


în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, EIL este o echipă multidisciplinară și interinstituțională constituită la nivelul fiecărui județ, respectiv la nivel de sector al municipiului București, cu misiunea de a identifîca/referi/monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

Activitatea EIL nu se suprapune peste cea a echipei multidisciplinară și interinstituțională de evaluare și/sau intervenție pentru cazurile de violență asupra copilului și de violență în familie. EIL are rol consultativ pentru managerii de caz, în ceea ce privește particularitățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile participante la managementul de caz, precum și pentru factorii de decizie, în ceea ce privește elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înființarea de servicii, realizarea de activități de prevenire prin formularea unor recomandări.

Membrii EIL trebuie să susțină pe plan județean/local profesioniștii care intervin direct sau pe cei care doresc să implementeze proiecte/acțiuni de prevenire. EIL supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin muncă, iar DGASPC răspunde de centralizarea datelor de monitorizare. EIL este o echipă multidisciplinară și interinstituțională constituită la nivclul fiecărui județ, respcctiv îa nivel de sector al municipiului București, cu misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

EIL ce se va constitui la nivelul sectorului 3 va avea atribuții pentru toate formele de violență asupra copilului și violența în familie pentru evitarea dublării eforturilor și paralelismelor în acest domeniu.

EIL- Sector 3 va avea următoarele responsabilități cu privire la copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state:

(i) La nivel de echipă

1. elaborează planurile locale de acțiune, care ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele aspecte:

a) acțiuni de diseminare a informației despre rolul și responsabilitățile EIL, despre mecanismul de monitorizare a copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă în vederea sensibilizării publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum și a autorităților locale pentru a sprijini proiectele din domeniu;

b)    acțiuni de prevenire în școli și comunități, centrate pe consecințele muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei sale și a comunității;

c)    modalități de identificare a copiilor exploatați prin muncă, conform procedurilor stabilite în baza prezentei metodologii;

2.    elaborează rapoartele periodice și anuale cu privire la situația copiilor exploatați și la risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse atenției USMC, după aprobarea lor de DGASPC:

a)    elaborarea de programe de prevenire și combatere a exploatării prin muncă a copilului;

b)    îmbunătățirea legislației;

c)    identificarea de bune practici;

3.    sprijină activitățile profesioniștilor care intervin direct pe cazuri atât de exploatare, cât și la risc de exploatare și asigură pregătirea acestora, în funcție de resursele disponibile;

4.    organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea prin muncă a copiilor.

(ii) Prin intermediul membrilor echipei, în mod individual:

1. identifică situațiile de copii exploatați prin muncă și le raportează la DGASPC, inclusiv situațiile de urgență care se semnalează la Serviciul telefonul copilului din cadrul DGASPC;

2. identifică soluții individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în conformitate cu mandatul instituției în care lucrează, și furnizează informații pentru completarea fișei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de DGASPC).

EIL- Sector 3    va avea următoarele responsabilități cu privire la prevenirea și

intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie:

a)    la solicitarea managerului de caz, oferă expertiză prin membrii săi (informații de specialitate, consultare pe caz, referiri către alți specialiști, facilitarea implicării instituției în cazul respectiv);

b)    la solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituțiile participante la managementul de caz;

c)    analizează anual datele statistice realizate de DGASPC privind: abuzul și neglijarea copilului, copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, copiii victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state și violența în familie;

d)    formulează recomandări privind îmbunătățirea activității din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie (planuri de acțiuni, propuneri de revizuire a strategiilor și planurilor existente, înființarea de noi servicii, derularea de acțiuni de prevenire, diseminarea de bune practici, informarea publicului, formarea profesioniștilor), pe care le înaintează factorilor de decizie de pe plan județean în cadrul raportărilor bianuale;

e)    întocmește rapoarte bianuale privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie, în baza analizei datelor statistice, a bunelor practici colectate și a altor informații relevante;

f)    identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora către profesioniști;

g)    participă la activități de prevenire în școli și comunități, precum și de informare a publicului, inclusiv prin mass-media;

h)    informează colegii din instituția proprie și structurile din teritoriu cu privire la prezenta metodologie-cadru și alte acte normative în domeniu;

i)    participă la programe de formare a profesioniștilor în domeniu;

j)    întocmește raportul anual privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie, pe care îl înaintează Direcției generale protecția copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (DGPC - MMFPS). Raportul anual cuprinde

recomandări privind îmbunătățirea legislației, a mecanismelor de monitorizare și bunele practici identificate.

Responsabilitățile EIL- Sector 3 vor fi trecute în fișa de post a fiecărui membru.

Pentru realizarea celor menționate anterior, se vor organiza lunar reuniuni de lucru, conform procedurilor interne ale fiecărei echipe aprobate de fiecare instituție în parte. Componența minimă a EIL cuprinde reprezentanți ai următoarelor instituții:

1.    DGASPC;

2.    inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și unități de poliție ale sectoarelor;

3.    inspectoratul de jandarmi județean/Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

4.    direcția județeană de sănătate publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

5.    inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar General al Municipiului București;

6.    inspectoratul teritorial de muncă;

7.    organizații neguvemamentale.

EIL este coordonată de reprezentantul DGASPC, dar fiecare reprezentant al instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol-cheie, fiind un coordonator al acțiunilor din sfera sa de competență, responsabil atât cu diseminarea informației specifice către personalul propriu și al instituțiilor de probi/ din subordine, cât și cu centralizarea datelor despre cazurile identificate.

Pentru constituirea EIL la nivelul sectorului 3, au fost transmise către toate aceste instituții menționate mai sus, adrese de solicitare în vederea desemnării unor reprezentanți care să facă parte din Echipa Intersectorială Locală ce se va constitui la nivelul sectorului 3.

Ca urmare a răspunsurilor primate din partea instituțiilor sus menționate, propunem următoarea componență a EIL - Sector 3:

1.    GEORGETA TERCIU - Director General Adjunct Protecție Socială D.G.A.S.P.C.

Sector 3 - coordonator

2.    LI VIU URL AN - Șef Centru - Centrul de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul

Asistenței Sociale

3.    ASP. HOJBOTĂ XENIA - Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția Generala de Poliție a Municipiului București

4.    LT. COL. POPESCU CĂTĂLIN - Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului

București

5.    Dr. NEGRUȚ VETA - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

6.    MARIA RĂDOI - Inspectoratului Școlar al Municipiului București

7.    GHEORGHE NICOLETA - Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului

București

8.    IACOB OLIMPIA - Fundația Sf. Dimitrie

Având în vedere motivele de fapt și de drept expuse în cadrul prezentului raport de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3( EIL - Sector 3 ).

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și EIL - Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii Consiliului Local Sector 3, dacă aceasta va fi adoptata*


Director General Adjunct, Georgeta Terciu


Șef Serviciul Juridic și Evidență Imobiliară Roxana-Beatrice Smada


LOCÂt Aii.


SECTORULUI


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


OPb BATO» OS OATt CU CARACTSR l’WSQNAl NR. 1338$

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, BvcwieșSi www. d ga s pe j.to


tefafon (004J O3?a >%■& scc


fsx. (oo.-fȘ Ojj/s iar: JO’î e-m«O offlc-ș@’dg:iSj:sc3.t'OPROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURA itraM moDIRECȚIA JURIDICĂ

în atenția domnului Director Executiv Vasile Dobranici


Prin prezenta vă informăm că, potrivit H.G. 49/19.01.2011 - privind aprobarea metodologiei cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidiscipinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și violență în familie și a metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc, de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migrând victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, trebuie constituită Echipa intersectorială Locală( EIL) la nivelul Sectorului 3.

EIL este o echipă multidisciplinară și interinstituționașă constituită la nivelul fiecărui județ, respectiv la nivel de sector al municipiului București, cu misiunea de a identifica/referi /monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria teritorială de competență conform legislației în vigoare.

Conform prevederilor HG 49/2011, anexa 1 și 2 componența EIL este stabilită prin

hotărârea consiliului local și este coordonată de către D.G.A.S.P.C, așa cum este prevăzut și în__

Hotărârea Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii. Membrii echipei sunt reprezentanți ai următoarelor instituții:

1.D.G.A.S.P.C.

2.Inspectoratul Județean de Poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și unități de poliție ale sectoarelor;

3.Inspectoratul de Jandarmi Județean/Directia Generală de Jandarmi a Municipiului

București;

4.Direcția Județeană de Sanatate Publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului

București;

5.Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Muncipilui București; b.Inspectoriatul Teritorial de Muncă;

7.Organizații neguvernamentale.

Pentru constituirea EIL la nivelul sectorului 3, au fost transmise adrese către instituțiile sus menționate, solicitând desemnarea unor reprezentanți care să facă parte din Echipa Intersectorială Locală. Ca urmare a răspunsurilor primite din partea acestor instituții persoanele desemnate să facă parte din EIL ~ Sector 3 sunt:

1.    Georgeta Terciu - Director General Adjunct - Coordonator EIL și Livin Lrlan -

Șef C.I.R.U.D.A.S - D.G.A.S.P.C. Sector 3.

2.    ASP. Hojbotă Xenia din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și unități de poliție ale sectoarelor;

3.    Lt. Col. Popescu Cătălin din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean/

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;

4.    Dr. Negruț Veta din cadrul Direcției Județeane de Sănătate Publică/ Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

5.    Maria Rădoi Inspector Școlar pentru management instituțional din cadrul

Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Muncipilui București;

6.    Nițu Steluța Inspector de muncă în cadrul Serviciului Control de Securitate și Sănătate în Muncă și Gheorghe Nicoleta inspector de muncă în cadrul Serviciului Control Relații de Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă

7.    Iacob Olimpia asistent social în carul Centrului pentru Educație și Sprijin Comunitar -

Fundația Sf Dimitrie.

în vederea constituirii echipei intersectoriale locale (EIL) la nivelul sectorului 3, vă rugăm să ne sprijiniți prin efectuarea demersurilor necesare inițierii unui proiect de Hotărâre de Consiliu în acest sens.

Pentru conformitate vă atașăm răspunsurile instituțiile implicate cu privire la desemnarea reprezentanților.

Cu deosebită considerație,


hpÎA.S.

URLAN


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GEORGETA TERCIU


ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL al POLIȚIEI ROMÂNE DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ROMANIA


CătrePOLIȚIA SECTORULUI 3


XKSRCRET București Nr. ex. redactate 2 Ex, «r, 1/2


Nr. 1450817/16.07.2018Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 3. București, str. Parfumului nr. 2-4, sector 3

Urmare a adresei dumneavoastră nr.54542/05.06.2018, vă comunicăm că persoana desemnată de instituția noastră pentru _a_ face parte din echipa

intersectorială locală (E1L) rămâne ASP. HOJBOTĂ XENIA, telefon 0726198774,

Cu stimă,    / ■


Slr Valeriu Urainșie nr.l>. sccior .1 București ieî.02l/Jl.L9S,5S. Fax 021-02 (Ăî I A 08.5S


13 Iun 2018 17 V DGJMB 0213690060


pag, 1


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


JANDARMERIA ROMÂNĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Oi#W:;L
SLCTOR


ROMAN IA

'►SIG-Wl V I FjtB&ÂK>R|M iwPfît UNA

Neclasificat ' Excmpiar^Z/d Nr. 268,863 Din 13.06.2018


Către,


fjA’l'A .București


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR3

Urmare a adresei dumneavoastră numărul 54543 din 05.06.2018 prin care ne solicitați să nominalizăm un reprezentant al unității noastre în vederea includerii în Echipa Intersectoriaia Locală la nivelul Sectorului 3, vă comunicăm faptul că, din partea Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, pentru această activitate este desemnat:

® Lt.-col. Popescu Cătălin, Ofițer Specialist Prevenirea și Combaterea Faptelor Antfeciăle7(U6276?Î.T<f7“spc^^


1 DIRECTOR GENERAL

DIRECȚIEI GENERALE DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cocoienent^cotonet^Alin-Ione


Red. / Daa. N.M.C,

R.D. nr 7:0 dir. 6&' 03.01.201 S.'l ex

XESZCRE7


HP 0212532635


pag. 1


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Adresa; str. Avrig nr.72-74, sector 2, București - România

Cont: R036TREZ70020E365000XXXX - D.T.C.P.M.B. Tel: 021.252.79.78; 021.252.32,16/ Fax? 021,252.55.20 Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro


ROMÂNI.

. 1! R U » ' A fW'V '«J t•


COMPARTIMENTUL EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

Tel: 021253.26.35: 326.81.14: 326.81.46: 326.81.47i Fax: 621.326,81,47/ e-mattfaci orimed!u(cb,dspb..r'O


;:5!


=:Nr.CĂTRE: Consiliu! Local al Sectorului 3

București, strada Parfumului nr. 2-4jsector 3 -Direcția Generală de Asistență Socială și Piîdț^ț^^O/p^ȘJ^F^TLK G Fax 0372 126 101    '


In atenția doamnei director generai Georgeta Terciu


ASISTENȚĂ SOCREA Ș> PROIECȚIA COPșiJjLLH SECTOR 3    ‘

REGISTRATURA i

ÎNTRARJ^R.,...

"iLS^fEUrmare a adresei dvs cu nr. 54545/05.06.2018 și înregistrată la DSP-MB cu nr. 9727/07.06.2018, prin care solicitați desemnarea unei persoane date să reprezinte instituția noastră în vederea constituirii echipei intersectoriale locale(ElU), potrivit prevederilor HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, vă transmitem numele și coordonatele de contact ale persoanei nominalizate:__________________________


-Dr Negruț Veta- tel.0722.580.289; 0728.102.869; email -"Sector3scolara@grriail.com

.

Vă mulțumim pentru colaborare!


DIRECTOR El DR CRISTINA


ÎCUTIV

FELIN


MEDIC ȘEF

DR. ADRIAN CĂLUGĂRU


ȘEF COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC

DR ANGELICAXHIRICĂ

întocmit: Dr.Negruț Veta VFrom : ISMB Sector 3 <îsmb.sector3@gmail.com> Subject: Adresa DGASPC-S3

Thu, 07 Jun, 2018 09:21 ^1 attachment


To: Office <office@dgaspc3.ro>

This email has been checked for viruses by AVG. https://www.avg.com

«« Adresa DGASPC-S3.pdf

321 KB
CĂTRE;    PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ §1 PROTECȚIA COPILULUI

in atenția: Doamnei Director Generai Adjunct Carmen DUCA i

Stimată Doamna Director Generai Adjunct,

Prin prezenta vă informăm că persoana desemnată să facă parte din Echipa întersectorială Locală coordonată de D.G.A.S.P.C. este doamna ipspector școlar pentru management instituțional ~ sector 3 Maria RĂDOI.

Cu stimă,

inspector Școlar pentru management instituțional ~ sector 3

Maria RADO!

Pi


Az


‘U


Inspecția Muncii

Inspectoratul teritorial de muncă Al Municipiului București


Nr. 37679/L.C.A./11.06.2018

Către


doamna Georgeta Terci'u Director General Adjunct D.G.A.S.P.C. Sector 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Și PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

REGISTRATURA


INTRARE


©#fA.....


Ref:    adresa dumneavoastră nr. 54539/05.06>2018


Urmare adresei dumneavoastră nr. 54539/05.06.2018, înregistrata la ITM București sub nr, 37679/06.06.2018, va comunicam ca persoanele nominalizate din partea Inspectoratului Teritorial de Munca București pentru a face parte din Echipa Intersectoriala Locala la nivelul Sectorului 3 sunt i: d-na Nitu Steluta - inspector de munca in cadrul Serviciului Control Securitate si Spnatate in munca si d-na Gherghe Nicoleta - inspector de munca in cadrul Serviciului Control Relații de Munca.

Cu deosebita considerație,

Dr. ing. Constantin BUJOR.

Inspector SefStr. Radu Vodă, nr. 26-26A, Sector 4, București

Tel.:+4 021 330.16.16

itmbucuresti@itmbucuresti.ro

www.itmhucuresti.ro

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal s-„; --


From : Centrul Social Sf. Dimitrie <centrusfdirnitrîe@gmaif,coiri> Subject: Re: Adresa DGASPC Sector 3 nr.54544/05.06.2018

Wed, 06Jun, 2018 13:13 <^1 attachment


To: Office <office@dgaspc3.ro>

Cc : Irina Zaharia <irinag.zaharia@gmail.com>

Buna ziua,

Va trimitem anexat răspunsul la adresa dvs. nr. 54544 din 5.06.2018

Cu mulțumiri si urări de bine,

E.Avramescu

Elena Avramescu Președinte executivFundația Sf. Dimitrie / www.fundatiasfantuidimitne.ro

Str. Agricultori nr. 62, sector 2, CP 021493 0721 320 979 Tel ./Fax 031 425 08 09 E-maiî: sentnisfdim^

Atelier protejat DecoArt

--------------

De se ce ard împreună.

Pentru copii, pentru familie, pentru comunitate ? Călătoria noastră continuă...

FUNDAȚIA SFOIMITRE

Centrul pentru Educatfe și Sprijin Comunitar IQyS - 201S

2018-05-06 12:37 GMT+03:00 Office <office@dqaspc3.ro

>:

Bună ziua,

Vă trimitem anexat adresa DGASPC Sector 3f

înregistrată cu nr.54544/05.06.2018,

Muftumim.

Cu stimă,

Serviciu/ Comunicare

Alexandra Peiu

Șef Serviciu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

kbt+mrM //4 OO    4 AA Q/h/r\rtr4+    4 J?,+-y“Ci irr\no/AfHonoJiLvim='1Fho«apa Sf Dlnrihie

FSȚl> / 54 / 6.06. 2018

Către,

DGSSPC - Sector 3

Ref. Adresa Dvs.nr. 54544 / 5.06.2018 / Constituire; Echipă intersectorială focală (EIL)

Ca urmare a adresei Dvs. mai sus menționate, vă icomunicăm că Dna ZAHARIA TRINA GTLBERTA, în calitate de director al CENTRULUI pentru EDUCAȚIE și SPRIJIN COMUNITAR este în continuare desemnată de Fundația Sf. Dimitrie pentru a face parte din Echipa Intersectorială Locală (EIL) la nivelul Sectorului 3.

Menționăm de asemenea faptul că pentru situațiile excepționale în care nu va putea răspunde la solicitările echipei, din motive întemeiate ( concedii, alte însărcinări urgente), Fundația Sf, Dimitrie desemnează ca înlocuitor pe Dna iACOE OLIMPIA, asistent social în cadrul Centului pentru Educație și Sprijin Comunitar,

Vă multțumim pentru buna colaborare și încrederea acordată fundației noastre.

Cu aleasă considerație,

Președinte executiv.

Elena Âvramescu .    ,, " \\

y    :•-} î'Jv

î-iiPvfti’K i. i hhifis'tv -■ t'.iii i'eihtii i Uîii îț!ic <; Hprtjii- C'/ntHtnit;:.- Sii’.-'sju?.Cifîn»rjnr. M icctw ■: 7 iîncu»■-.i. Cii

■U ?.

:{.} iJ.O 4 <5 <îS ;JV . i-ciCș,;;    iU i i.','’ (>X !)8

i'j:ir.

- - mc.

i'iîiiiî/'i; «îp.i--»    < - ittlț.-.« ti, .«••‘i.-iniai.-    t <*Jîb«n»l «.*•.- MibiMciill Xitijn,-». l'ainitk'i - VnacvAie: Sw'nU- ți

.toitiCiil!

■ HiU:,;. ■ !<-., --!"1 !-î\Ch 0i<;v !)•; i;    ■■    - -u )<u iOU’h t'iiS? li-i ț 1 f,K /3 ItQiB ■■ SU R - itCK    : i

ii =!!

CQMSfUtft LOCALAL

SECTORULUI -X ^CVREȘT.^/


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de oate cu caracter personal nil 13339

str, Parfîftffilteb nr.. 2-4 sector Ți... Sueureșf î-

wșșra^^5a.sp«3«i5C>

țelefbn {004) 037S; iz8-1 4a. fox. (00;4): Q37SÎ TAȘ. TCîl

©»ma8 of^ce<>dgaspC3;ft>:


jf


CĂTRE:


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

SECTOR 3


Stimate Domnule Primar,


CABINET PRIM

2<e?Ă-


Data.
:UiS.aaî


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata,


cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL - Sector 3),

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR GENERAL

LcARMENDECAS

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL - Sector 3 )

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............a analizat

proiectul de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL - Sector 3 ), și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANSECRETAR, VASILIU MARIANA

__VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 (EIL - Sector 3 )

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..^fer.OĂr.^f^.................., a analizat proiectul de hotărâre

privind constituirea și aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale la nivelul Sectorului 3 ( EIL ~ Sector 3 ), și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


VOICIJ ÂLIN -


SECRETAR, VĂDUVA IUL


MEMBRI:

PELINARU CORN TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA