Hotărârea nr. 331/2018

HCLS3 nr.331 din 31.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare la stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al

Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 13515 l/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70265/20.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 69110/17.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 132917/CP/19.07.2018 înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu nr. 70208/20.07.2018;

stabtlirea “compomenței- ș^aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

-    Adresa nr. 70261/20.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 13456/CP/20.07.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.14, art.15 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se modifică după cum urmează:

1)    Anexa 1 - Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa 1 la prezenta hotărâre.

2)    Anexa 2 - Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director, se modifică și se înlocuiește cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.II. Partea a IV a - Colegiul Director - din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, se modifică în mod corespunzător.

--------------ArtJII. Direcția Generală de Asisteniă Socială și Protecția Copilului Sector 3

va lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și de comunicare a prezentei hotărâri tuturor membrilor Colegiului.347 W2riS FLORE N r f Yfl NE A CSU

NR. 331 DIN 31.07.2018

Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Președinte: Marius Mihăiță - Secretar Sector 3;

Membri:    Carmen Florina Duca - Director General

Carmen Florentina Olariu - Director General Adjunct Economic

Georgeta Terciu - Director General Adjunct Protecție Socială

Alexandru Păscălin Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Daniela Corlan - Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Vasile Dobranici- Director Executiv Direcția Juridică

Cerasela Antonescu- Director Executiv Direcția Resurse Umane

Rodica Ritivoiu- Șef Serviciu Adopții

Emilia Sandu- Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Sociale

Elina Florentina Ștefan - Șef Serviciu Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Bratu Adrian - Director General Direcția de Politie Locală Sector 3

Armeanu Nicușor -Director Executiv Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3

Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară

Anexa 2 la HCL^.L/..v
Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Art.l. Conducerea Direcției Generale se asigură de directorul general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.

Art.2. Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 și este constituită din: Secretarul Sectorului 3, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 , directorii generali adjuncți, directorii executivi și șefi de servicii subordonate direct Directorului General din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes local.

Art.3. Președintele Colegiului Director este Secretarul Sectorului 3. în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General sau, după caz, de către unul din Directorii Generali Adjuncți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, numit prin dispoziție a Directorului General.

Art.4. Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului

General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General, a Președintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncți/ Executivi.

Art.5. La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei pentru Protecția Copilului, ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și aîți consilieri locali, respectiv Primarul sectorului 3 precum și alte persoane invitate de Colegiul Director.

Art.6. Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 îndeplinește următoarele atribuții principale:

- analizează activitatea Direcției generale;

- propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției

generale;

teta

-    eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

-    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale, avizul este consultativ;

-    eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București înstrăinarea mijloacelor, fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, în condițiile legii;

“ eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.

-    Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 .

Art.7. Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a Președintelui.

Art.8. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 9. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către Șeful Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane.CABINET PRIMAR

TELEFON (004 o2

O 3’$ 03 23 - 28 FAX (004 02?) 31? 03 04 E-MAIL cabinețprîrnarig)prifnari«3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primar*^ m

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

&5I51


......li ol. %>#

a.,.. ............................


EXPUNERE DE MOTIVE ----

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare Ia stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Având în vedere HCLS3 nr. 140/28.03.2018 prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Luând în considerare faptul că prin HCLS3 nr. 153/26.04.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și ProtecțiaCopilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare și ținând seama de raportul de specialitate nr. 70265/20.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

ÎHjl


CONSILIUL UKĂLAt*"J

SECTORULUI

BUCU REȘTI


sîr. Parfumului, iir, 2-4 sector 3, București wWW.dgaspc3.r0

telefon (004) 037a "126 "IOO fox (004) 0372 126 TOI e-maH 0ffice@dgaspc3.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de cate cu caracter personal nr. 13389

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3    _

«ȚW f to»±J


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 de stabilire a componenței și aprobare a Regulamentului de organizare, funcționare și a atribuțiilor Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 s-a reorganizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare, a fost aprobată noua structură organizatorică a instituției.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 a fost stabilită componența și au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, componența și unele atribuții ale Colegiului Director au fost modificate.

Potrivit prevederilor art. 12 alin 1 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017 , cu modificările și completările ulterioare, „Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ ” . Conform prevederilor art. 14 și 15 din același act normativ modificat, ” Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean/local. Președintele colegiului director este secretarul general al județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general.”

DGASPC Sector 3 a solicitat prin adresa nr. 69110/17.07.2018 Primăriei Sector 3 să nominalizeze 3 șefi ai altor servicii publice de interes local, ca membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Prin adresa nr. 132917/19.07.2018, înregistrată la DGASPC Sector 3 cu nr. 70208/20.07.2018, Primăria Sectorului 3 a nominalizat ca membri ai Colegiului Director pe:

Domnul Bratu Adrian - Director General Direcția de Poliție Locală Sector 3

Domnul Armeanu Nicușor —Director Executiv al direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Domnul Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară

Componența Colegiului Director, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestuia se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

în conformitate cu prevederile art 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Director au fost aprobate și prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.

153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare.

Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului execuțiv/general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv/general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți/generali adjuncți.

La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și alți consilieri județeni, respectiv primarul sectorului municipiului București și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

-    analizează activitatea Direcției generale;

-    propune directorului executiv/general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

- eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere

a exercițiului bugetar;

-    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al Direcției generale, avizul este consultativ;

-    eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, în condițiile legii;

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.

Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București.

Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Urmare a celor mai sus prezentate, Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va avea următoarea componență.

Președinte: Marius Mihăiță - Secretar Sector 3;

Membri: Carmen Florina Duca - Director General

Carmen Florentina Olariu - Director General Adjunct Economic

Georgeta Terciu - Director General Adjunct Protecție Socială

Alexandru Păscălin -Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Daniela Corlan - Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Vasile Dobranici- Director Executiv Direcția Juridică

Cerasela Antonescu- Director Executiv Direcția Resurse Umane

Rodica Ritivoiu- Șef Serviciu Adopții

Emilia Sandu- Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Sociale

Elina Florentina Ștefan - Șef Serviciu Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Bratu Adrian - Director General Direcția de Poliție Locală Sector 3

Armeanu Nicușor -Director Executiv Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3

Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară

Având în vedere atribuțiile Consiliului Local, prevăzute de art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă

rugam să aprobați proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Director Executiv Direcția Juridică

Director Executiv Direcția Resurse Umane

Cerasela Antonescu
PRIMĂRIA


CABINET PRIMARTELEFON {004 02 13 318 03 23 - 28 FAX (004 02 0 3>îl 05 04 E-MAIL cabir.etpfimsriglprim.triej.rei Cafea Dudești nr. igi, sector 3,031084. București, www,primarie3,ro

132917/19.07.2018

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector3

direcția generală de

asistentă socială Șl PROTECȚIA COPILULUI


SECTOR 3    ,

registratură

mage NR fâfag.Ref: adresa DGASPC nr. 69110/2018, înregstrată la Primăria Sector 3 sub nr. 132917/2018

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 69110/17.07.2018, înregstrată la Primăria Sector 3 sub nr. 132917/18.07.2018 prin care ne solicitați completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector3, aprobat prin HCLS 3 nr. 140/28.03.2018. vă aducem la cunoștință nominalizările noastre:

-Dl. Bratu Adrian - Director General al Direcția Denerală de Poliție Locală Sector 3 - Dl. Armeanu Nicușor - Director Executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Dl. Marin Mugur — Șef Serviciul Autoritate Tutelară.

Cu deosebita considerație,

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoita Robert Sorin 19/07/2018 16:12:19 UTC+02

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CONSIUIWL LOCAL AU '•“"W

SECTORULUI -«C au CLi !) LȘ T 1


Direcția Generală De Asis“teixi-țĂ Socială și Protecția copilului


Opluatop de date cu caracter personal m», 1 3 3SSf


sti\ Parfumului, nr. 3-4 sect-or 3, București ww w.dga s ,ro

telefon (004) 0372 ioo fax (004) 0372 ti6 toi e-mall ofHcoOxJgaspc^ro

Către,

Primăria Sector 3

Stimate domnule Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 s- a reorganizat în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și ale art. 8 din Regulamentul —cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare, a fost aprobată noua structură organizatorică a instituției.

Având în vedere modificările de structură determinate de reorganizarea instituției, precum și cele legislative intervenite, se impune a fi modificată componența Colegiului Director al Direcției Generale de A si stcnță Socială și Protecți a Copi I ulu i S ector 3,.aprobată con form Hotărâri i Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03,2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, vă rugăm să nominalizați 3 șefi ai altor servicii publice de interes local, care vor avea calitatea de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Componența Colegiului Director, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestuia urmează a fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Cu deosebită considerație,Direcția Generală De Asistență Sociala și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nk. 13389

Sfr. Parfumului» nr. 2-4 sector 3, București www.dgîispc^.rc

telefon (004) 0372 126 100 fox (OO4) O372 126 :O! e-mail 0ffice@dgaspc3.ro


CĂTRE:


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr.


Data


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 2Î5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3, a unui proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

________________Prin Hotărârea____Cj3jnsibuhn_Lnj:_aLJăe_eLQr_3__nr^J^

componența și au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Având în vedere modificările de structură determinate de reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și modificările legislative intervenite, se impune adoptarea unei noi hotărâri.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare la stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

9    9    9    9    17

Comisia de administrație publică locală,.juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare la stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare Ia stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare,

funcționare și atribuțiile Colegiului Director al    .. - ■

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...4..A:.î?T...?^.(S................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 referitoare la stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE^

VOICU^^^pNUȚ

MEMBRI:    (/

PELINARU CORNEL î '

TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIIJ PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA