Hotărârea nr. 330/2018

HCLS3 nr.330 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 135153/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70765/23.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Referatul de specialitate nr. 70465/20.07.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 70767/23.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cunr. 136118/CP/24.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările si completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;

-    HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială șî Protecția Copilului Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

-    HCLS 3 nr. 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și

Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) Iit. e) si n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la Regulamentele de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 modificată și completată prin HCLS 3 nr. 122/29.03.2017 și 257/2606.2018, se modifică după cum urmează:

1)    -Anexele nr. 14-35 și nr. 48-57 se înlocuiesc cu anexele 1-32. care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre;

2)    Anexele nr. 36 și 41 se abrogă;

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la Regulamentele de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistentă Socială si Proiecția

>    >    3    3

Copilului Sector 3 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR.

DIN


330

31.07.2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LULIANA VĂDUVA

CONTRASEMNEZ A

SECI MARIUS

CO K F 347 FLOREN1


SECTOR 3ROMÂNIA

3 a s 3 $cn a j sÂîtis^TCfîi^ $#«îeu?v>.


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

iby/53 „„, 25.gy.totf

TEL£^'&"{(x)4oâj’3?805 sȚ-'â?FAX (004 oit1) 31S    04t-MAÎLH mar^prim arl^iro

Cafea Dudeștî nr. 'tgi. sector 3, 031084, București, www.pritnsrfej,**?

EXPUNERE DE MOTJVE

privind modificarea șî completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare

Prin raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3f

se solicită aprobarea proiectului de modificarea Hotărârii Consiliului Locai Sector 3 nr, 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare șî Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială șî Protecția Copilului Sector 3, ca urmarea modificării atâta structurii DGASPC Sector 3, cât și a structurii de personal din cadrul centrelor dîn subordine, în conformitate cu Hotărârea nr. 153/ 26.04.2018, prin care Consiliului Locat Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială șî Protecția Copilului Sector 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare.

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n dîn Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr, 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum șr a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare, solicităm aprobarea modificării șî Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare aie serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3,

Direcția Generală de AsîstențâSocială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.str. Parfumului» w, 2-4 sector 3, Bucurat! wwW'dgaâgK^ro

teîefbn (004) 0373:126 tot* fox (004} 037212^ 1^î e-FTiatf offttetj&dgaspcj.ro


Direcția Generală De Asistență Socială șt Protecția copetutui

Operator i>e culte cu casacte» personal nr, 13339

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROIECȚIA COPILULUI SECTOR 3 REGISTRATOR țttTRRARE h1D ~&Q


RAPORT DE SPECIALITATE


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, funcționează in prezent servicii pentru copii, adulți, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, conform Nomenclatorului de servicii sociale, aprobat prin HG 867/2015.

în prezent regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din subordinea DGASPC Sector sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 60/ 28.02.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 153/ 26.04.2018, Consiliului Local Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare, au intervenit atât modificări ale structurii DGASPC Sector 3, cât și modificări în ceea ce privește structura de personal din cadrul centrelor din subordine, considerăm necesară revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare pentru:

2.    Apartamentul de tip familial “Curcubeul”

3.    Apartamentul de tip familial “Dumbrava”

4.    Apartamentul de tip familial “Floare Albastra”

5.    Apartamentul de tip familial “Primavara”

6.    Apartamentul de tip familial “Speranța”

7.    Apartamentul de tip familial “Ciocârlia”

8.    Apartamentul de tip familial “Privighetoarea”

9.    Apartamentul de tip familial “Viitorul”

10.    Apartamentul de tip familial “Rândunica”

11.    Apartamentul de tip familial “ Phoenîx”

12.    Apartamentul de tip familial “Floare de Colț’

13.    Apartamentul de tip familial “Țăndărică”

14.    Apartamentul de tip familial "Harap Alb”

15.    Apartamentul de tip familial “Floarea Soarelui”

16.    Apartamentul de tip familial “Arlechino”

17.    Apartamentul de tip familial “Buburuza”

18.    Apartamentul de tip familial “Albinuța”

19.    Apartamentul de tip familial “Lăcrămioara”

20.    Apartamentul de tip familial “Corsarul”

21.    Apartamentul de tip familial “ Brăduț”

22.    Complex de Servicii "Pistruiatul”

23.    Complex de Servicii "Casa Noastră”

24.    Centrul de Plasament ”Pinocchio”

25.    Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani (C.I.S.P.T.)

26.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Selena”

27.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Arena”

28.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Colibri”

29.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Vulturul”

30.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Pandora”

31.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Luceafărul”

32.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Iris”

33.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Armonia”

34.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Alfa”

în vederea revizuirii acestor regulamente de organizare și funcționare este necesară modificarea anexelor nr. 14-35 și 48-57 din HCL nr. 60/ 28.02.2017, cu modificările șî completările ulterioare.

Totodată considerăm necesară abrogarea anexelor nr. 36 și 41 ca urmare a desființării Centrului de Recuperare pentru Copii și Tineri cu Dizabilități Samuel și a Complexului de Servicii Crinul Alb.

Dacă se va considera oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/ 28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, acesta va avea un număr de 56 de anexe, după cum urmează:

1.    Centrul de îngrijire și Asistență Casa Max

2.    Centrul de îngrijire și Asistență Floarea Speranței

3.    Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Sfânta Ana

4.    Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie Sfânta Maria

5.    Adăpostul de Noapte - componenta a Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

6.    Centrul Rezidențial - componenta a Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

7.    Locuința Protejată Sf. Paraschiva

8.    Centrul de zi Sf.Lucian

9.    Clubul Seniorilor Râmnicul Sărat

10.    Clubul Seniorilor Codrii Neamțului

11.    Centrul de Zi „Micul Prinț”

12.    Centrul de Zi „Lizuca”

13.    Serviciul Asistență Matemală

14.    Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial

15.    Apartamentul de tip familial “Curcubeul” - B-duI 1 Decembrie 1918, nr.13, bl.10, sc.A, et.7, ap.26.

16.    Apartamentul de tip familial “Dumbrava” - Str. Gura Vadului Nr. 4, bl.G25, sc.B, et.4, ap .20

17.    Apartamentul de tip familial “Floare Albastra” - Str. Prevederii nr.4, bl.D8, sc.l, et.5, ap .3 4.

18.    Apartamentul de tip familial “Primavara” - Str. L. Rebreanu nr.39, bl.PM22, sc.A, et.3, ap, 16.

19.    Apartamentul de tip familial “Speranța” - Str. Lunca Moldovei nr.l, bl.B4, sc.A, et.10, ap.44.

20.    Apartamentul de tip familial “Ciocârlia” - Str. L.Rebreanu nr32C, bl.PM72, sc.l, ețj.l, ap. 10.

21.    Apartamentul de tip familial “Privighetoarea” - Str.Giurgeninrl3-l7, bl.FIO, sc.3, ap.21.

22.    Apartamentul de tip familial “Viitorul” - Str. Giurgeni nrl3-17, bl.F10, sc.2, ap.12.

23.    Apartamentul de tip familial “Rândunica” - Str. Jean Steriadi nr.27, bl.L 15, sc. 5, et. 10, ap.217.

24.    Apartamentul de tip familial “ Phoenix” - Str. Racari nr. 55, bl. 71, et. 1, ap. 5, intrefon 05

25.    Apartamentul de tip familial “Floare de Colț’ - Str.Ramnicu Valcea nr.30, bl. 15, sc.A, ap: 2-parter

26.    Apartamentul de tip familial “Țăndărică” - Str.Aleea Suraia, nr.6, bl 50, Sc.2, et.3, ap.26

27.    Apartamentul de tîp familial “Harap Alb” - Str. Gura Ialomiteî, nr. 7, bl. 8, sc. 4, et. 10, ap. 176

28.    Apartamentul de tip familial “Floarea Soarelui” - Str. Schitului, nr.16, bl. 43, sc.2, et,7, ap.93

29.    Apartamentul de tip familial “Arlechino” - Str. Marin Pazon, nr.4, bl G28, sc. E, et.4, ap. 49

30.    Apartamentul de tip familial “Buburuza” — Str. Fetești, nr. 6, bl. F5, sc B et 4 ap. 30

31.    Apartamentul de tip familial “Albinuța” - Str. Gura Ialomitei nr.7, bl 8, sc 1, et 6, ap 27

32.    Apartamentul de tip familial "'Lăcrămioara” - Str. Gum kilomitei, nr. 7. bl.8. sc.4, et.6 ap 157.

33.    Apartamentul de tip familial “Corsarul” - Str. Mizil, nr.5, bl.G18, sc.E, et.3,ap.47

34.    Apartamentul de tip familial “ Brăduț” - Drumul Gura Vadului, nr.2, bl.G27, sc.A, et.2, ap.5

35.    Complex de Servicii "Pistruiatul”

36.    Centrul de Zi "Licurici”

37.    Centrul de Plasament ”Pinocchio”

38.    Complex de Servicii ”Casa Noastră”

39.    Centrul de Primire in Regim de Urgență ”Copiii Străzii”

40.    Casa de tip familial „Crinul Alb”

41.    Creșa "Potcoava”;

42.    Creșa "Trapezului”;

43.    Cresa ”Titan”;

44.    Creșa „Ghiocelul”;

45.    Creșa „Greierasul”;

46.    Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor cu Vârsta peste 18 ani;

47.    Apartamentul „ Alpha” , str. Râmnicu Valcea nr. 31, bl. 17A, ap. 29, sc. 1, et. 5;

48.    Apartamentul „Colibri”, str. Jean Steriadi nr. 2, bl. G4, Ap. 51 sc. 1, et. 10;

49.    Apartamentul „Selena”, str. Poștașului nr. 6, bl. 9, Ap. 39 sc. 1, et. 6;

50.    Apartamentul „Vulturul”, Al. Fizicienilor nr. 14, bl. 1G, Ap. 44 sc. 1, et. 7;

51.    Apartamentul „Luceafărul”, str. Poștașului nr. 4, bl. 10, Ap. 25 sc. 1, et. 6;

52.    Apartamentul „Arena”, str. Tina Petre nr. 5, bl. L41, Ap. 78, sc. 2, et. 10;

53.    Apartamentul „Armonia”, str. Liviu Rebreanunr. 32, bl. PM 70, Ap. 10, sc. 1, et. 1, ap. 10;

54.    Apartamentul „Pandora”, str. Plt. Radu Gheorghe nr. 3, bl. 11, Ap. 35 sc, 1, et. 8;

55.    Apartamentul „Iris”, Aleea Buhuși nr. 1, Bl. 4, Ap.127 sc. 3, et.3;

56.    Centrul de Zi “Brândușa”

Pentru toate motivele de fapt și de drept expuse în cadrul prezentului raport de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr, 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asisîtență Socială și Protecția Copilului Sector 3.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, GEORGETA TERCIU

DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI,


ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI EVIDENTĂ IMOBILIARĂ ROXANA-BEATRICE SMADA

CORSO-IUL LOCAL AL

SECTORULUf «<

■<^-    GtiCLJftEȘTÎ^


str. fttrfumutai, nr. 2*4 sector g, Sucyr&șii www.dgaspc3.r0

telefon (004J 0372 126 itxi fax (004) 0372 126 igî omad offketgpdgaspc^rQ


Direcția Ceherală De Asistență Socială și Protecția copilului

One»ATOR Dt OAYC cu CAftACTSft t»68$ONAL NR. 13389

DfRECTlA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PttGTECTiA COPILULUISECTOR 3

ftEGlSTHÂTUBĂr

KR.

ZE.M-.sLfl?£.^

REFERAT DE SPECIALITATE

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3, in calitate de furnizor acreditat de servicii sociale, are dezvoltate servicii pentru copii, adulti, persoane vârstnice si persoane cu dizabititati, conform Nomenclatorului de servicii sociale.

In conformitate cu Organigrama si Regulamentul de Organizare si Funcționare al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3, aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 cu numărul 153/26.04.2018, in cadrul instituției noastre au intervenit modificări în ceea ce privește structura de personal a centrelor din subordine.

Totodată, in conformitate cu Decizia numărul 414/27.11.2017 a Ministerului Muncii si Justiției Sociale, pentru Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 a fost emis Certificatul de Acreditare seria AF, nr. 003163.

Hotararea de Guvern cu numărul 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor - cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale prevede ca serviciile sociale sa funcționeze in baza unui Regulament de Organizare si Funcționare aprobat prin hotarare a Consiliulul Local.------------------------------ — -------- --------------------------------------

In urma analizării situației actuale consideram necesara revizuirea regulamentelor de organizare si funcționare, pentru următoarele centre:

1.    Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial

2.    Apartamentul de tip familial “Curcubeul”

3.    Apartamentul de tip familial “Dumbrava”

4.    Apartamentul de tip familial “Floare Albastra”

5.    Apartamentul de tip familial “Primavara”

6.    Apartamentul de tip familial “Speranța”

7.    Apartamentul de tip familial “Ciocârlia”

8.    Apartamentul de tip familial “Privighetoarea”

9.    Apartamentul de tip familial “Viitorul”

10.    Apartamentul de tip familial “Rândunica”

11.    Apartamentul de tip familial “ Phoenix”

12.    Apartamentul de tip familial “Floare de Coif

13.    Apartamentul de tip familial “Țăndărică”

14.    Apartamentul de tip familial “Harap Alb”

15.    Apartamentul de tip familial “Floarea Soarelui”

16.    Apartamentul de tip familial “Arlechino’ ’

17.    Apartamentul de tip familial “Buburuza”

18.    Apartamentul de tip familial “Albinuța”


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

19.    Apartamentul de tip familial “Lăcrămioara”

20.    Apartamentul de tip familial “Corsarul”

21.    Apartamentul de tip familial “ Brăduț”

22.    Complex de Servicii "Pistruiatul”

23.    Complex de Servicii ”Casa Noastră”

24.    Centrul de Plasament "Pinocchio”

25.    Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani (C.I.S.P.T.)

26.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Selena”

27.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Arena”

28.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Colibri”

29.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Vulturul”

30.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Pandora”

31.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Luceafărul”

32.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Iris”

33.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Armonia”

34.    C.I.S.P.T. - Apartamentul „Alfa”

DIRECTOR EXECUTIV D.P.D.C., ALEXANDRU PASCALIN

Ls1 ; 4-

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECW SOCIALA, GEORGETaJeRCIU


Direcția Generală De Asistență Socială SJ PROTECȚtA COPILULUI


OPCRATOU O£ DATg Cu


PERSONAL NR, 1 33S9


*>tt\ Parfum id ui, nr„ 2-4 sector 3, Stîc^rețtj


telefon (CO4.) 0372 126 100 fox (004) 0372 126 iot e-maiî office ^<Jg«spc3-.r<?


CĂTRE:    PRIMĂRIA SECTOR 3
Domnului Primar, Robert Sorin Negoț

SECTOR 3

Stimate Domnule ^^BSNET pRiMAR

,.Z3£//T..... ■

în conformitate cu prevederile I .egiinr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asisitență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Nr.

Data


în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.........3a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

---------------l'ată de hotărârea comisiei s-au exprimat iirmătoarele opinii:— - —------------------------------

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu inass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..X/.?.£.fo.î£/.C............., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 60/28.02.2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVi^RABTl proiectul de hotărâre menționat mai sus.

-------------------j.ață t]e    comisiei s-au exprimat unriătniitele opinii:----------------------- ------------------------


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA .

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA


Direcția Generală o* Asistență Sociala și Protecția copilului

OpEKATCft DE DATC CLI CARACreCf

»rr. Parfumului, ut. 2-4    :n r '"'1L''"""' ..........................' 1 ".....................................

sector 2,    — —    &

p\tte<Pc i_ yotS 3 Bih-SSO/g/^ jgff

eie&tc (0043 0377 126 ico    /    M

fcwc (004) 0377 ia# io>

e-miîi o ffîoe^d^s iptcj.ro

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI

T

FUNCȚIONARE

*

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ÎN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

4? , W-,

iii?

î^îS

:W"?- uW

CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare    și    funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării    serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții.........................................................■.................pag. 4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal............. pag. 4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag. 4

ART.1Q Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar..,..,...........................................................................................pag. 5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag. 8

ÂRT.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag. 9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip familial.

(2)    Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial face parte din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07,2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr, 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl. 029, sc, 4, parter, ap, 42, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial este asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, educație informală și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru copii cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, eu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitateajde-gapșc-și tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și    acțiuni

nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;    ■'■"* î

d)    deschiderea către comunitate;

e) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrâreă-mĂimtate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6, Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului,

(4)    Copiii protejați în Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;,

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se medfejisâfe^^seare au

£ .

generat luarea măsurii de protecție specială;    Zr

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe ia evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial au următoarele obligații;

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial funcționează cu un număr de 110 posturi, conform H.C.L. 153/26.04.2018, dintre care:

-    personal de conducere - 1 șef centru

-    personal de specialitate - 6 psihologi, 4 inspectori de specialitate, 1 medic, 2 asistenți medicali,

-    personal cu funcții administrative - 1 administrator, 1 șofer

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor^

codul ui

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartament^

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în coniunitafe^.


muncii etc.;

d) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referit^ drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartanieritrlfurșiTlispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10, Personalul de specialitate este format din:

(1)    asistent medical general ist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgența medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate ă unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    ventîcă respectarea meniului z:hic al copiilor, :t.stfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații șî sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței tară permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună^^^^jgțograme privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea n<^fetor deigi^f^X

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;    //O    i


(2)    medic de medicină generală, care are următoarele atribuții;

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă in\i specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poâf

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îi consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri aî echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună Cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare șî petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerulju^^ca^^aîrt^u 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, ^v\|șderea<^|(gîuarii anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării c^iî^dris’st

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-luî și va întocmi rapoarte cu privire Ia aceasta, argumentând posibil itatea/împosibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței tara permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă Ia întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, Ia cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind apartament;


-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.___________________

(5)    referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârsta și diferențele individuale și de cor astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

~ pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolăre;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile copiilor protejați în apartamente;


-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului^^^Tfonnuat diayf

(1) administrator, care are următoarele atribuții;

■- asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare dîn apartamente; * repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

- întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenîzare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectăriî programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(2) îngrijitor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabil ul/managerul de caz;

-    asista si incurajeaza copiii sa se implice la prepararea alimentelor, la servirea hranei si strângerea mesei, in funcție de varsta si gradul de dezvoltare al acestora;

-    insoteste si sprijină copiii în desfasurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilului de caz si șefului de serviciu cu privire la situațiile care pun in pericol

siguranța copiilor protejați in apartamente;___________________________________________________________

-    menține curățenia în spațiile centrului;

-    Îndeplinește si alte atribuții prevăzute in fisa postului.

ART. 12. Finanțarea Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial se asigură de către

D.G.A.S.P.C. Sector 3.

____- dURFCTOR EXECUTIV D.P.C.

/DINȚA j ALEXANDRI păscălinda


CO'MlUtR IOC al AL

SECTORULUI *<


Direcția Generală De Asistență Socială :£f Protecția copilului


OpEUSATO.R e»C £>AT1T ȚA? CAfcMCTSW PCRSONA1. N-R. 1 33S£


»tr, Parfttaiuhii. nr, 2-4 sector $. Becur«$S»

WfWW.itfgflSpCȚJ, ro

tciefaa (004) 0372    -w©

fax (oc?^) 0372. iar<5 »df â-majl v^«^dgasp63.r<>


PM55tcC\ 2_4/OS3 Ml. $20 /21,0$. $£$


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI

*

FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „CURCUBEUL”CUPRINS

ART.I Definiție.......................................................................................pag, 2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții................ pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar..................................................... pag.    5

ART.I 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.I2 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Curcubeul".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART, 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008481, C.U.I. 16762836 , cu sediul în Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 13, bl. 10, sc. A, et. 7, ap. 26, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Curcubeul" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independenta, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr, 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul'’ sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea de șapSc^țAratainent.

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și înti nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    /<?/$

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

mir


d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

a unui


f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea îmmtatc personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 0. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru ei, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să Ii se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate șijMȚțlgfi^^^


d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât:    "

generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    sa comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

AR I . 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Curcubeul" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere;

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:______________________________________________

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoape^^^l^ări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apa^n^nti^p^^dis^ine, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă Ia îmbunătățireââeis(Oi|fiîîățigău, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucrtb^^^u^f^ftului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1)    asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

■ programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri aî echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.l.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

tonzare a

tSț,


-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute îu fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil? fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipă multidiscîplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, Ia cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5)    referent, care are următoarele atribuții:


ranei și strângerea mesei, î-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezența, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplînare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va £ întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART, 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Curcubeul'' se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA CHIHAE

DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. ALEXANJ^U PĂSCĂLIN

|1 CON SNJ vt voe AL A L

p SECTORULUI *<


Pi secția Genera vă De Asistență Socială

Șt PSOTECTf A COPILULUI

str, Parfum ti tai, w. 2>-4    '    «>**»—-

sector jr Itoc^n^țS)    —

pțK5^>CvV O

teieftm (o«4) O5>ta »z6 «» fax ;oo4) 037?, •,*$ icî -ft-nvaii oLfK:Ri^dga3jX,yrși


Operator ds saîe ev ca^actctr ț’EftsofJAi, wrs

1 3389

^JăsTăduăo^^F


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI

■>

FUNCȚIONARE

*

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „DUMBRAVA”

,<>.....

'"'{?- /£®M VCUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ARTA Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ARTA Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structură organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar......................................................;..........................................pag. 5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag. 8

ART.l2 Finanțarea centrului.......................................................................pag. 9

ARI. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Dumbrava".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajațiși vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008478, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25, sc. B, et. 4, ap. 20, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Dumbrava" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educriiei informale ș dezvoltarea deprinderilor de virtâ independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidertial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum șî a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;


b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea perso nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate;

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:_

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care lî se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se^gSșrfP^^ițiile care au generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    sa respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație infcrmală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități; elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Dumbrava" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial; 1

^..^tățile și instituțiile publice,


tor 3, cu alte instituții (ff n foWsul copiilor protejați;

. _^lMientîățâ>jm condițiile legii;


j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personala și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normelor de igienă;

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă investigații medicale de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atinge;

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire    personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și    qț^noapte pentru asigurarea

continuității intervențiilor specifice, având obligați^^rre®^^fept^una cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena șfîfi§ijinl^ptujt@irea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigo^^especf^fe verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența, medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fî întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;_

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea ating‘erii”'’obiectivelor prevăzute în P.I.P.;


pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

- în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    indeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;_

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonfomială, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

- depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiriz^fe n 1 fryx


- pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inc (șfâ’gei^^^ai’pnei și strângerea mesei, funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpăraturi, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este format din:

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișă copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copifipe.4}ază de semnătură; în cazul în care semnează pentru

care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi


primire;

- întocmește listele si distribuie banii pentru alocația ~<fe- hî^fâ^tcdâ®

’ Wil'' R


io

referentului din fiecare apartament pe bază de semnatur^);^


ifor, banii sunt predați

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigura că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament șt să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Dumbrava" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA jCHIHAE


1 președinte deDIRECTOR EXECUTIV D.P.C ALEXANDRU PĂSCĂLIN

11 **    ■ ■■

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GEORGETAjEERCIU


p SECTORULUI *<


DlRECȚlA C £N£?fcALĂ O© ASISTENȚĂ SOCIALĂ >■ Protecția copiluluî


Opejwtoi? de date cu CAStACTr» pcrsonai r^iț,.


sTt. Parfiiraîittii, ur, 2-4

sector3, StKxsresti    ft * j , zv    f

www,ifgwp<Ți.r& rSXVCjC tC

tâtefom t;c<î4) 0572 1.26 wo f«X (OOjȘ) 03.72 li-'"l ti-mat] Qffk«iS>dgasp<}.i'â


ȚfOS 3 #A, 330fâhO^O^


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „FLOARE ALBASTRĂ”


CUPRINS

ART.l. Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag,    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții................................................. pag,    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere....................... pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar..................................................... pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Floare Albastră".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr, 0008477, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Prevederii nr. 4, bl. D8, sc. 1, et 5, ap. 34, Sector 3, București,

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Floare Albastră" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului

Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum șî în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea persoi^^g@î^țmderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor/ "2

d)    deschiderea către comunitate;

/CM


e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

Qa

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate;

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul

potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor fuimzate jj^jfimițe;


d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp    _

generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât șî bunurile for;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intim&^vk

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.


(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floare Albastră" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare Ia încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadmjf a^rtamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbufi^irea^^tor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timp^Cds^^^^i aj^?gulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu as^mitățile^.^^tituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în jus^M^^-- '

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalîst, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazurîn care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului șî echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obfigațîa să realizeze împreună cu aceștia programe

privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea norpa^J^Ecțejig^nă; * îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;


(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

de


-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă in^bUigaspecialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o p’Mjg#’

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fata de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de j^iz,Înainte cu 5

zile de întâlnirea de caz;

- efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și institutîi, f^/^e^^^fetec^ă^rii anchetelor sociale și a obținerii de informații șî declarații necesare solutionării/iââprilî^p|:>

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copiluluA^țmiafifrej^sîî^are la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția m^^JO^cul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posîbilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

- în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

~ în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multîdisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5)    referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea PJ.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;


lui spre avizare; âțCzintă chitante/bonuri

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv Ia servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamațiî, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei mul ti disciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/mănagerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpăraturi, caiet de sugestii și reclamațiî, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța

copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este format din:

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte ;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și

gestionate;


- întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecă:

care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi

primire;


-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12, Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Floare Albastră” se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA GHJHAE

CONSUM Ol, LOCAL Al,, '*>•

SeeTORUttH «C

jy


D-tft&cȚiA Genială De Asistență Socială Și PftOTECȚM COPILULUI


OtKiftATOft tse Î>AT£ CM CASACTCft PtftSOMAi >J «;, 333$$


str, Parfumului» wv, 2-4 fcwttor J4 București www.dgaspt3.ro

tefefoo (CS04) oj>-2 izfj 100 fex (004)    12.5 1CH

tp-mi«y    J'-o


S' $0&S 3 fotl, 2$0f%i'($_,


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „PRIMĂVARA”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag, 2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag. 2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag. 2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

AR.T.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.S Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Primăvara".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003,

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Primăvara", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat șî administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str, Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. A, et. 3, ap. 16, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Primăvara" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 3 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.__

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile,

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea d<«^^^&âtament, nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și


huni


c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în. considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:______________

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" au următoarele drepturi;

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;


d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;    r

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;    vS* J

h)    să Ii se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Primăvara1’ au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament,

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART, 8, Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Primăvara" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiareste de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartam^g^^I dispune, "’l'i sau,

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea

r

f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lupani i


după caz? formulează propuneri în acest sens;


de organizare și funcționare;


g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autorii cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;


j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din;

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau "îmbolnăviri ce necesita investigații amănunțite^ va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normelorjg. igienă;

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții;

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă inv^§h(iî^^fcato./de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate ax(^i9Ț^jȘfe5rivind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri șî are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistenta medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sânitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili șî responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz:_____________

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.mri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează eu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu ac

- lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un r^^ț^ăe monitorizare a


situației copilului;

- efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității rapoarte cu privire la aceasta, argumentând —n*:f----


.......

i /mțocmi ojrifefivelor


prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidîscipiinară și participă Ia întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5)    referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;_______________

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidîscipiinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.LS.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;


-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

ier*si strângerea mesei, î


-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire Ia situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este format din:

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor Ia admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor Igîenico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în

care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați j-efergntului care semnează pentru


pnmire;    .......-<4^

ir, banii sunt predați


- întocmește listele și distribuie banii pentru alocația referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;    jOTf

x'' /V

CM


-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnîce, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de îgenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Primăvara" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA CHIHDIRECTOR EXECUȚIV D.P.C. ALEXANDRU PĂSCĂLIN

Direcția Generală De Assstență Socială sr Protecția corului


OpiRATOR DI OATț: CU «AStACTEJî P£.ft$ONAL »<ft, 3 339


au. PjLdutrtiTÎxat, țtr, 2-4 scciorâ. ȘtiCSAre^ii

WAVW,dg3tJ>C3»n3

(004) 03.72 %-at6 fax (004) C$72 1».6 i<n

e-PftaiU offieeigxjfgaspcj-ireiREGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „SPERANȚA”

CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

/<►/©


-V Jv /. W»j»’


\ foitei


V,K

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare șî funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Speranța".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Speranța" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Speranța", cod serviciu social 8790 CR-C-1, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Lunca Moldovei nr. î, bl. B4, sc. A, et. 10, ap. 44, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Speranța" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Speranța" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Speranța" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial._______

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Speranța" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice Care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Speranța" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;


b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitat^ățgț ^tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală ; nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    șSfe

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;    r-

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea ș.i exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității șj a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6, Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Speranța" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate,

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:________

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesîonală a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Speranța" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin^ndițiile care au generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime; °

i,r


g)    să participe Ia evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Speranța" au următoarele’

a)    să furnizeze informații corecte cu privire Ia identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Speranța" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informaiă și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități; elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART, 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Speranța" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de VI.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:_____________

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.^^^^pr 3, cu alte instituții

publice locale și organizații ale societății civile active în comunit^fâsloît^^ppiilor protejați;

________* _1T1_ ____ .. v j*_ r_____ _________ _ i i .1 ■ __ _ _ _i... I .    . „ .tf /«Fr. î ’ .-v: >    i


i) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apart^^ttLhj^^poO^iiîe legii;

O ‘rrt’    \

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic ai copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau "îmbolnăviri ce necesîtăinvesfîgăȚîi amănunțite, va efecfuîapropuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul eare desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe

privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea nori • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;


(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții: - realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă invesfj specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poateat^^fe^Tf/V'

- realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copîlUttiî, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrij irea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor îgienico-sanitare în vigoare;

~ avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții;

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

-    întocmește raportul de implementare a P.LS.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale si a obținerii de informații si declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsâ în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-luî și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbal^^e^S^^

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartar^t^ăplipă.'1' ~

..eedura centrului si

efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au du^feț'aceS^&boi^nent;


-    în căzui producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

- îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea PJ.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;


-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la    și strângerea mesei, î

funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;


-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun'    ța

copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și e!

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște si odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Speranța” se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU

MARIANA Cili


OfRfcCȚjA Gens-rală De Asistență Socială Șf PROTECȚIA COPSLMLU3

»«■ i>atc-ev -CAftAcrr*    m. 133&9-

ser. Parfumului,-tn*. 2--^ *ectw3, -13u<MFeșt* wwwjdg;tspc3, ro

talefon (004} 0372 126 îoo fax {<304) QJ7-2- ti# 103 ț-matl ofÎJCîct^pcSga^pC.j.r©


PME£i\ %- wctss «Uj, 32d/si,o¥.£otf

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „CIOCÂRLIA”


CUPRINS

ART. 1 Definiție.......................................................................................

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................

ART.3 Scopui serviciului social..................................................................pag. 2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag. 2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag. 2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag. 3

ART.7 Principalele funcții.................................................................... t,.... pag. 4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART. 10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Ciocârlia".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008476, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Liviu Rebreanu nr. 32C, bl. PM72, sc. 1, et. 1, ap. 10, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Ciocârlia" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr, 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privîn serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3,.respectivCentrul de îngrijire înApartamente de-Tip Familial.----------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b) protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitate


atament,


participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală șj^fi^rjnd^rea^^acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare eopil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

^jtCrmdilnleLdeîncetanem^erviciilor-Suntmrmătoarele:--------------------

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să fi se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și priipi^"^

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se n^^^f^^ditîa&pare au generat luarea măsurii de protecție specială;

iscare

fe/e' fi

Vd\c -ta / ZW


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    sa comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART, 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Ciocârlia" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului dexonducere sunt;

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajațri apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate^^p^

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referiteâM^rin&ftleâri ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;    ZfȘ/w


e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apmj|jng|{gțț j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățif^â'scesli după caz, formulează propuneri în acest sens;    i

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru'Ș'feffl^&^nentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice dm țara și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;


ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare lâ igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau

îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aseșfMTProgranie privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea norme

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;S Cp 7    T •.W/ț

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:


ț -Ac

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă învestij    de

specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atinge;”*"''*"

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna eu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a

-timpniui-Uber,-mUermeirrie-3^ileduciătoare^xlupăJjatalriirea_de_caz;________________

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C,-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile si drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de munca;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un jajprirt ^^Kfdnj.toiș^re a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității    ,și ^a^tocmi

rapoarte cu privire Ia aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea "Std^ivt^^tdctivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informată, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în

apartament;    xjă».

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului,    Z&


(5)    referent, care are următoarele atribuții;

-lllUvjîi iucl^iV' CIUivlIJll    U VUpil,

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiii astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară Ia elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

■- învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv Ia servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;


-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamați!, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrăscofare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în perip&f^țgmanța copiilor protejați în apartamente;


^Jmdaplinește-și-alt&atribuți-riprevăzuterin-fița^&stuhHT-------------

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și esfârajAdBSik.; . ,

\ o \ f

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte inafenâtSJee'bsare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor — ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe baza de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște si odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Ciocârlia" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.


DtaecTiA Generală D-e AsiSYENȚĂ Scoală Sî PftOTECȚȚA COPILULUI


Op£*ATO« 0£ OATC CARACTGft PEMONH    133SS


W, Parfumului, «r, 2-4 sector'3< ÎS(iCttrfițș4i wvjw.dgaept3.rc1

țrtlefdn {004^ qj?£ >a6 too fit* ^004) 037* K» iwnarJ aAîce^dga^pcîf.r©


$\W£^fV S


#as 2 tâ. 380 /ăbâY.Zrf


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „PRIVIGHETOAREA”CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    1

ART.2 Identificarea serviciului.................. pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor .......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții........................................................... pag,    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere..................................................... pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.............. pag,    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Privighetoarea".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în Ale. Giurgeni nr. 13-17, bl. FIO, sc. 3, parter, ap. 21, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Privighetoarea" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cn modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/39.07.2003 și fuiicliorica/ă in cadrul Direcției /k'ucialc de Asistență—Socială-și—Protecția— Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial,

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor;

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea.dejanse și tratament, crea de acțiuni

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea person^i^șîagt^^ nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;


c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

riir


d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin, încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi

“se'stăbiîeăscă locul

potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesîonală a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" au următoarele drepturi;

a)    să Ii se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care lî se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor fumizateși^^^e.^

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp    care au

generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

-’ViîAv-î


f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;VtA\O

\ + fi

g)    să participe Ia evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea” au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Privighetoarea" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;----------:----------------------------- (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

-misii


a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciil

/fi?7©-

O*.


muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajațîi apartamentuWîr /Wâh>

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitatfeVr '^^7

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoârț^pamcălca|pâ]e drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART, 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce. vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa mulfidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună c^aS&șjto^^grame privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea no

• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții;


, ......


-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă invesfiggftiB infeffîCale de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atinge;

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții;

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp Ia locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

- efectuează toate demersurile necesare în vederea

si va întocmi


rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitateadmBd^liitatea ‘'a^gerii obiectivelor prevăzute in P.I.P.;    fJShr

______

ei de acomodare


- întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în

pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbă


-    în cazul absenței iară permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus ia acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil tară discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

~ îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidîsciplinarâ și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


(5) referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduitâMtefc astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cn copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții;

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire Ia orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;


-    sesizează responsabilul dereaz^șf^&foUde-ceFitrrretrp>rivțrfr-la-srhtațirlereareprni~ copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și esfâț _

(1) administrator, care arc următoarele atribuții;

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe șî obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanîtare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor — ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Privighetoarea" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA CHIH


DIRECTOR GE GEOR^
..w,


COMSfLîk/L LOCAL AL

SECTORULUI

&U C. M R £Ș'T I


Chfc^CȚjA GENEftAtĂ De Asistență Socială și Protecția copilului


O^ERaTOS E>£ O«T£ CuCAMWM «ERSO^At Nfc. T


str. ParfumuLui, ne. 2-4 ««etor^. 8u£Xirfr$fj

teîefon C©a<)    f-a.6 W

fax {004} ©3,7* 126 tor t-maîl «*fîîii^e@dgaî>|>cî .«>


PWjeKfcr


#<MSS <4- $3$ /$,(%. ZW$


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „VIITORUL”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag,    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ARTA Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții............................... pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag,    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistența. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.l2 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Viitorul".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Viitorul", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008479, C.U.I. 16762836 , cu sediul în Ale. Giurgeni nr. 13-17, bl. FIO, se. 2, parter, ap. 12, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Viitorul" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" ftincționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. respectiv Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial.------------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

tament, țiunib)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea^

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și îr nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    /y

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;    j

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin îneadrarea îtfunitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială șî implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.


a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Viitorul" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Viitorur funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

fSj-Atribuțiile^îer^nalului-jdc-conducer-esunt:--------------------------------

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajațîi apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;


e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la după caz, formulează propuneri în acest sens;    I

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucAfJ de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și irî cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii Ia medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum șî numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabilîatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PlS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normelor de igiepa^

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:- realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă investțgșțțS^ specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate :

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a cof

tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpuluiliber..întermendeJ. zilelucrătoare,dupaîntalnreadecaz;--------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G-A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații șî declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile șî drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un rapor^feSm^fe^are a

situației copilului;    *-X/

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității

rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitateaV^hge^^^pec^felor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perio    fomodare

pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să îșî' exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viața independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile^ săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;


- depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamării, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

~ colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol jsjguranța copiilor protejați în apartamente;

-îndeplinește.șialteatribuțiiprcvăzuk'înlilapostului.---------------

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este


(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materî: pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă Ia rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copil au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul Fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Viitorul" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU -MARIANA CRUȚA E


DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. ALEXANDRI PĂSCĂLIN

director General adjunct

GEORGET^TEÎtCIU

SECTORULUI

ȘU<JJR.£țTt


Diaectia Gsme&ală De AsasrsNȚĂ Socială șt Protecțîa copiluluî


OptRATOft Q-E. DATE CiJ SCAKACTG» P€»SOf^AL î^S«. î33£<*


sii'. Pariam uhu, tw. 2-4 sector,^ Bucure-*^ dgsspcj.ro

teîefon (004 J 057a ijsS too fiw (£>04)    ■>»€ T>m

«'tnaU olîîee^ .J^spi^îy


<0 {IttSSnd, 330/3!M,£M

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „RÂNDUNICA”CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART.ll Personalul administrativ............................................. pag.    8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Rândunica".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Rândunica", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str, Jean Steriadi nr. 27, bl LI5, sc. 5, et. 10, ap. 217, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Rândunica" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente-ds-Tip-Familial.__________

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

CȘjfeJân&fe^.țratament, acțiuni

i 3

g-‘'îr“

A    Ap/


b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitate participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală : nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;    Ol"

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;


g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de lip Familial “Rândunica" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:______________________________

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Rândunica" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care Ii se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate si^îririîft^d/

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât generat luarea măsurii de protecție specială;

care au


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Rândunica" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Rândunica1* sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Rândunica11 funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă Ia îmbu: după caz, formulează propuneri în acest sens;j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabilîatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate senine ale unui posibil abuz sau

K» I

s-

r


(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:    îir    /șu

-    realizează evaluarea medicala pnmara a copilului și recomanda miteșfig^ții medifewfe specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poat^^^g^^V

de


-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copîTului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație șî consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.LS,-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber. înlermen de zile lucratoare, după întainbea <lc cu/:-----------------------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte eu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale șj a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în. cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului in&nmâtii referitoare la obligațiile si drepturile acestuia, programul de muncă, precum si evoliX^m^țasir^locul de munca;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului țâr act


-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz urii, situației copilului;

^va întocmi


-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;


-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(4) psiholog, care are următoarele atribuții;

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi șî socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții;

-copn;-----------------------------

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu faipiJiâ.ji persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașame^^^t^?^x

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;


-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi jp^isșo

5 o

scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicC

pieavi'"'

^12^ - țg/b onur j


-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și pi doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire ai banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmît de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile copiilor protejați în apartamente;


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale cenți

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele șî distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;


-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament șl să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectărij programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Rândunica" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copixuluf

OF»£»ATCrfl: DT. S>AT€ CV CARACTS-R nWOS'AL ?> «- 13389

str. Parfumului, nr. 2-A set;t£w 3. Sucuraștî www,d$a4pi£&rtt

tetef&n (004$ 037a ioo fax. (004) 037a »kf> ws frmafJ oflîefcigsdgisspcjî.ro


Pvkvrnv u 7/<US 3

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „PHEONIX”

CUPRINS

ART. 1 Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag,    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART. 6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag,    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................. pag.    5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART.1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Pheonix".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Pheonix", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Răcan nr. 55, bl. 71, sc. 1, et. 1, ap. 5, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Pheonix" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Pheonix'* funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția (Apilului Secior 3, respectiv CeiHiul de îrjgripre în Apartamente ee Tip Familial.---------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor;

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitate^^^^SSîși^^ment, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și îrăi<priiâfefpa ă&Wiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz, Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

—(3) Condițiile de încetare a ?;ervici; lor sunturmătoarele:-------------------------------

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, tară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;


c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și prii:

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se m^ generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Pheonix" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial ‘'Pheonix" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Pheonix" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiăr este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

^2-fAttibuțiile^ersonalului-de-eonduGere-suEri------------------------------ c) desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate^manș hfx

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comuni tat

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referiți


j^țVr^^ale

drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;    •

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apafâil,,.

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea ^Sștof^ettviț^ sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau

îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

• participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

■ colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe privitoare la igiena si îngrijirea copiilor si la instruirea privind respectarea normelor de igienă;

: gd


îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;


(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă investad^ții specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poat^^țig^'

'privind


-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a chpiîMî tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

infonnală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber. în termen de 3 zile lucrătoare, după întalrurer de caz:---------------------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S,-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașă Ia dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în muncă;


-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu acțâ^|iee^a(g;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport {de

situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.wfi'^i^^wScmi


rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atîng^’*MfelEtivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

~ în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informalâ, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-• oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.l.S.-urilor

(acomodare, educație informalâ și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață^indj^ndentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;    12 io W®,    î ® I

; ... . . . ’

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personm^^on^^ăi^'iftț/ scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avîzafef -

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidiscîplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-    îndephnește^i-alte-atribuțri^r&văzttterimfi+mpostttbif--------

ale centrului și este fonjiaridin:

chipament și

iventar) pentru filare a '

*    X    X- •

eriorate sau casate. nnaW^Fâie;


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare

(1) administrator, care are următoarele atribuții:


-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, e pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de ir parte;

-    propune achîzionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor det

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând masuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igîenico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătura cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru â media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programe]or de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

AR I . 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Pheonix" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU

MARIANA(HJIlj


VL ADJUNCT EfeCIU

■C&WSitttFl» tOtZ-At At ^Tfe SECTORULUI

8M£U»E?T| J


Di&fcCȚîA Cl-MORALĂ De Asistență SOCIALĂ șt Protecția copitucur

Ot»a»ATOA t>£ DATE CU CAWACTSR W.fîiOHAl, NFr» ? ?3S9

»tr. Pai'fimwiai, -wr. 2-4 swtforj, B**eure$U i,Arii<w^dga34X£>r©

TeJ&fon (004.} 0372 >Jt6 too fax (004) Qj??- W

Qf¥î(^*țgsdg0.$f>t3.r<>


Fwewv VL- UCiss fiJ?,33£>/s/,^/,W

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „FLOARE DE COLȚ”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag,    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag. 4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag,    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART. 11 Personalul    administrativ..................................................................pag.    8

ART.12 Finanțarea    centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Floare de Colț".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr, 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Râmnîcu Vâlcea nr. 30, bl. 15, sc. A, parter, ap. 2, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Floare de Colț" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viața independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" este înființat prin; a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția jGopRului_S£CtQuTu:espectiv_Centrul-de-îiigryire-în-Apar-UimentetoeTfipdFamifiaf-----------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(I j Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;


b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea <

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și în# nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    /g/g

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol șî statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C, Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C, Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

4T)^ondi^țifie4e4ncetare^serviGiilonsunUmnăto^ele^-------------------------

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care Ii se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate șî nrimitp-


d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se generat luarea măsurii de protecție specială;

pare au


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Floare de Colț" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, sociala, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    sa respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație infcrmală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART- 8* Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floare de Colț" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

ri2j-Atribuțiilep>ersonalJ4luLda-Condxicere-Sui±..

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariațîi care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc,;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadru] apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apar^^MiS^bși dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăți^^^®^cSvîțăți sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului dq^&J^^^Ul^ifentului


de organizare și funcționare;


g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autorității cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C, Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește șî eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.'

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

» verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii șî explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în căzui absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului șî îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienîco-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește șî alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum șl voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare șî întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale șt a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile șî drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu ai^^âepgsaîe;\^

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un    a


situației copilului;

UF4și va^ipțocmi


-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.D rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibîlitatea/imposibiîitatea atin^SiaWe^tivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței tară permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(4)    psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală șî de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa raultidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa muitidiscîplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.LS.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

intă chitanțe/bonuri-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnîrea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire Ia situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-începiinește-și-alteatribuțiiprevăzuteînfița.postului,----------------------------

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este format din:

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri    a acestora și

participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igi^^?s^^i^^jrt^artamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul    folosite și

gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe    în cazul în

care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște si odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Floare de Colț" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU

MARIANATTUHAF

DIRECTOR liXICITI V D.P.C. ALEXANWU PĂSCĂLIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GEORG ET A/TERCI 1

Direcția Centralăasistență Soomă șr Protecția copeluluj

Ope^ato#? oî? oat'-eă cv cA^Atzrcft PtfisONAi np- 13^89

»țf„ Parfumului, nr. 2-4 «ecsor^ Bijcvpțfft wwJgaspcj.rc?

iatefon (004) 0572 i^6 îoo fax (fXM) 0372.it?l

©■rosti c^Rc^jgpdgaspcs.tț*


MvgXîV UCIS 3 tidi. 33o/s/.O*. &)/.£

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „ȚĂNDĂRICĂ”

.';?> /gâk siș. <«&> 3

<& O?**'

CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului....................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legai de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții.................. pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag. 5

ART.l 1 Personalul administrativ...................,..............................................pag, 8

ART.l2 Finanțarea centrului.......................................................................pag. 9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Țăndărică".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial. înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008474, C.U.I. 16762836 , cu sediul în Ale. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 2, et. 3, ap. 26, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Țăndărică" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de Ingrijire în AparUmieute de Tip F’aiiiilial.--------------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" sunt următoarele:

a)    respectarea șl promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalî|^^i^ș|0âBe'ș^ștament, participarea egală autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală/^acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;    3

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

fl asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul sau de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART, 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Cxmd iții ie dc încetare a serviciilor suiitunnătoarele:--------------------------------

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp c^^-^^n^ con'd^iîe care au

generat luarea măsurii de protecție specială;    ksP

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile Lor;    VjXcț    J&l

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să Ii se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Țăndărică" au următoarele obligații:a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale,

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi șî categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Țăndărică" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere;

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează șt însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și ÎI afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare Ia igiena personală și alimentară;

« în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-uIui de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe

_ „iena;

itwsMBî"/ 'O-

~    X&L -^Mîcale de


privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea n< * îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandit^^j^tigâ^X, specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătateXXcopduIui, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare Ia igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termemdeJ zile lncrătoapeulupă-ÎHtelnirea-Jmeaz;------------------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului intopuațiireferitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evolutja^eSffiKfocul de munca;


-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cț

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I^Sd®£^vă' întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire Ia acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii șă își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

(acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și Ie prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare Întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire ai banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-dudeplinește-ȘLnlfe^atributii^revăzute-îfl-fița-p&stuluh---------------------

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrul^^est^^^^t

(1) administrator, care are următoarele atribuții:    WțPo,, .

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament șî alt&?ai^ț^riafe necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mal mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

ARI’. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Țăndărică" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU

MARIANA ȚHfJlAE

DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. ALEXANDRU PĂSCĂLIN


DIRECTOR GENERAL KDJUNCT GEORGE^TÎRRCIU

DffcecȚîA Generală Oe Asistență Socială șt Protecția copilului

£>wtor ok. £>A1?£ cu caracter PEPSONAi, n«, S33:$£

sti'. Plirltmîtitcir,!«’_ 2-4 sector 3, ^ucur^ștî

www.dfaK^«34»

țelefi>« (004.) t w fe* (CO4)    R-îl

fr-maaî otl?ctt{g>dga«pc£.*{>


pvscfv 4 4>CiS2> «<5|. 33o/3/,z#<Mf

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „HARAP ALB”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag,    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social.................... pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag,    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții.......................................... pag,    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART. 11 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag,    9

s sr.

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Harap Alb".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11,2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Gura lalomiței nr. 7, bl. 8, sc. 4, et. 10, ap. 176, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Harap Alb" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament,

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială șî Protecția -Copilulu-TSeeteri3y4espeetiv-GeEăFuMe4Hgri}ire-ffl-Apartam©nte -de Tap-Familial.----------------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistența socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalit^tea<fe=^nse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personali^șr^atț^pfîCtiyga de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;    ■ z

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadraremTfi"unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, Ga urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3 > Condihile de încetare a scraciilor suni următoarele:------------------------------------------------

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor fumizate^^mițp;=_

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât |s^;ffie;^^^^iț^: care au generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Harap Alb" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorica, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Harap Alb" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;


e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbuna după caz, formulează propuneri în acest sens;

dispune, cti'vîtăți sau,


f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului d^Ttsit3i,,și a icgțda entului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum șî Injustiție;

h)    asigură comunicarea șî colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

î) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îi afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare ia igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fara permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:


-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor îgienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește șî alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-uluî, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a

—tifflptritti-ltber;-în-termen-dTrf-zile-lwrătearerdupă-rntatnn'eade-eaz;---------------------------------------

-    întocmește raportul de implementare a P.LS.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-urî șî instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;


-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finali

rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posîbilitatea/imposibilițlft^a-    owîctivelor

prevăzute în P.I.P.;

- întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării "peribg^eridl'acomodare


pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

- în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament șî în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară Ia elaborarea și implementarea P.Î.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,

.e


socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familiari® importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament); yjț?'

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personaUgV^,^ scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta șî gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește șî alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este

W“

- asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament si alte iSățpriâWne^ăr^-’


(1) administrator, care are următoarele atribuții: pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecaî^’ă^ftam^fi'yn parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Harap Alb" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.


DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. alexandrei PĂSCĂLINDIRECTOR GENERAL ADJUNCT GEORGETA TERCIU
Dirscția    De Asistență Soceală

Șl PROTECȚfA COPILULUI


OPUIWTQR'Cig O-ATC cu CARACTER FER5QPJA4, NR. ?33S$


atr. Pti-riunjului, W, 2-4 rector 3, Bycs-re^ti

www.dga sp«53-ro

telefon {004.) qp» î4î& îoo ftx (004) 037* ’iîMî tO* â-miî! ofțîte^^ga-aj>C3.r<i

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „FLOAREA SOARELUI”

4hs«o^\


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag. 2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag,    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag. 5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag. 8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag. 9

<i,.

W\o.

A Si VA*»

ART. 1. Definiție:

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Floarea Soarelui".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008480, C.U.1.16762836 , cu sediul în str. Schitului nr. 16, bl. 43, se. 2, et. 7, ap. 93, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Floarea Soarelui'* este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui'’ este înființat prin: a) Hotărârea ConsiliuluLocal 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

i tratament, feâe acțiuni


f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ea urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabileaslocul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele:

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui” au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplica;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;i) sa n se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Floarea Soarelui" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART, 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" sunt următoarele;

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Floarea Soarelui" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/benefîciar este de 1/1.

ART. 9, Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de

cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;


i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât sa se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentara;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a consratc. eventuăfe-lezrunr," îâf’îri cazul’în care sunt ’obseiVatesâTnneăleunufposibîlabuzsau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștigupee^ame privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normelor^d^^ș^<^\

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:    \    / A /

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă investigața^afedicafe^țe specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atingfefcj:55^'^

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură, de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor,

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum șî dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor îgienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care_____

copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz;

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor șî îl transmite managerului de caz, înaiat&eu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în v^dfea^|g^rn^i anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării ca2Uțih)^"iW||h

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului infonhșț^rdl^toșrgvr Ia obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timpS^MâPâe muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-Iui șî va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.LP.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

- în cazul absentei fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc,) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire Ia acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P .I.S.-uriîe pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplînară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activităple desfășurate în apartament;

- îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


(5) referent, care are următoarele atribuții:

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii;

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

- cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduita astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidiscîplinara prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidiscipfinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;


-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului,

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește șî sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fița postului.


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului ș

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și pe baza unei fișe, numita fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor șî controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele șî distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de S ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele șî distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifica meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște si odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART* 12< Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Floarea Soarelui" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA CHlrfAX \ 1

DIRECTOR âXECUTIV D.P.C.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GEORGETDIRECTO, CAR


SECȚTORUtUt *C 3»cm*e$Tk J


D-tRSCȚiA Generală De Assstență Socială $JS PROTECȚiACORMULUi

Qpwto'h ec oaiVcu cAsțAcrr£:« pc«so«At. Na.. Î3389

str. Parfumului, of. 2-4 sector >, București hfv/w.dgaîpcî.ro

telefon {004) -0572 1x6 i<jo fax (904) Q373 in> usa

e-maîl


MveKft t6 JM&3 fuh,33o/8?.(rf,&}ff

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „ARLECHINO”

CUPRINS

ART.l Definiție................................. pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor............ pag,    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

AR.T.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura.organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

AJR.T.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag,    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1, Definiție;

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Arlechino"*

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003*

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART* 2* Identificarea serviciului social; Apartamentul de Tip Familial “Arleehi.no", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27*11*2017, CLEI. 16762836 , cu sediul în str. Plt* Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc. E, et 4, ap. 49, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Arlechino" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07*2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

ART* 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală ' * J    ..... "


nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol șî statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;


g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

_ _ X34Coiidițiileule_jrLcetare_a^s£rviciilnr_s_unLurmătQareJe:_____ _    ......... ____....__________________

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să fi se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se rȘ&WîSigftțțWe care au generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    sa li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    sa respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Arlechino" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt: ......

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, eu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sopiaterasedului

muncn etc.;

b) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentul^/


c) desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate^

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referito&@)Târ.îne&ean drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apariameiilulîii și-'dispunc, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către fne"3ic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare

cu medicul centrului și echipa multidisciplinarâ;

• colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu a^^j^wțjgrame privitoare la igiena si îngrijirea copiilor si la instruirea privind respectarea

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

- realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă invesfiț^rj^etțițe


pir»

(2) medic de medicină generala, care are următoarele atribuții:    X/’ JSZ

de

specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate ating

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește șî alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

înformală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoarc,.după întâlnirea de..caz; , _____________________________________-

-    întocmește raportul de implementare a P.J.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială; ZS/O5 ...

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării ca

-    întocmește si transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în /ydăereăSS^^țpâ

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului infoî^miijererit^^ la obligațiile șî drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp.'^^^K'de munca;

-    colaborează cu familia natural ă/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește mînuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;


-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;


- îndeplinește șî alte atribuții prevăzute în fisa postului.


astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.LS.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,

socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele

importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv Ia servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reciamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare în. vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reciamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz șî șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța copiilor protejați în apartamente;

.?-îndepJinește-ȘLalte-atrihuții-4u^văzute-în-fița-postuliu^- —    ..

'' z \


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului

(1) administrator, care are următoarele atribuții:


-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte ;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă Ia rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanîtare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Arlechino" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.


Direcția Generală De Asistență Socială .Șt pROT&CȚfA COPILULUI

GfW*v& OT CLATE eu -CAKtĂCTIS-ft: ^jWONM N*L 1 3389

sfcr. PhrfiinKEtat, «rR 2-4 sector 3. Bocwireîfli wvdw.d^aspcs.r»

telefon {004) 0^7^ V-X6 W fax {004} 057a baS 101

«î-nvalî Q#Hce<g>dga5pcâs44î


SWAREGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI

•9

FUNCȚIONARE

*

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „BUBURUZA”

CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag,    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate............................,..............................pag. 3

ART.7 Principalele funcții....................1......................................................pag. 4

ÂRT.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.l2 Finanțarea centrului............................... pag.    9

■v/' -    \A

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Buburuza".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29,07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Buburuza", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr, 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Fetești nr. 4, bl. F5, sc. B, et. 4, ap, 30, Sector 3, București.

ART, 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Buburuza" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informate și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor;

(1) Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie ta care

România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartam^âm^Siîî^Tâmilial Buburuza sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;


5 TO/>V /.??/b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egaliutea^^ans^ participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și Înt1te^yț^eig|i nediscriminatorii șî pozitive cu privire la copii;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

î) promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C, Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    Condițiile de încetare a servLciilQjLsunțjnmătoarele:_____________— - --------------------------—

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;


d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se n

generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Buburuza" au următoarele obligații:


a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    sa comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația loi' personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Buburuza" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viată independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajați! apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din;

(1)    asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii Ia medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau îmbdihavirf ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidiscîplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu ac^țțȘ^^^Lîne privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normeloj^^-^^^?^^

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2)    medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:


-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atinge;

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în- vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a


.... timpului liber, în terman.de3jzil£__lnciătoai^după--întalmrea de caz;-----------------------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de c,

zile de întâlnirea de caz;    -

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vedȘ^,efeMtfă anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării cazurilorf"^®)?/-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;


-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea șî implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

~ la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;


-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

... - îndeplinește a

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală șî nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și fața de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii sa se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare flecarul apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în^peijepfsiguranța copiilor protejați în apartamente;

t-it


ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și

(1) administrator, care are următoarele atribuții:    _

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte niaterBtcrtiecesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte ;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Buburuza" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.


DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. AIEXANI)R.V PĂSCĂLIN

i i ț

Direcția Generală ds    SoctaiA

Protecția copjlulltî

Operator de oaye cu cmcn:» pcrsonal 132S3

45Cr, Parfumului, îir. 2-4 ațyctor 3V SucL^și?

WWW.dg04LpCJ.ro

tairita (004) OST* ioo fax țcxM) 037-3». Y3.6 icn t>r»aîî oiîîw^dgittipcj.ro


ftwe/ Qr- iț ^cts 5 rt4. S3(9/3/.0Z A>//

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI

FUNCȚIONARE

*

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „ALBINUȚA”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ART.4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARȚ.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar................... pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART.12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Albinuța".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Albinuța", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Gura Ialotniței nr, 7, bl. 8, sc. 1, et. 6, ap. 27, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Albinuța" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

-Copilufui-SectorT,j:es.pectiv-Centrul-de-îngrij-ireîtî-Apartaîîiente-deTip-F-amil4al--------------- -- -----------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tîp Familial “Albinuța" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitatea d^âfe&'Ș&^tament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și îrt^^ndS^^^£pțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    î'îl

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;    VptK-

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol șt statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu lfații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta ia un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

..(31.CtoJlditiik_d£jmfâetama,-sendciilor-Sun.tunnătoarele^- — — - —---- - - - — — -......- --

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se inențjjrCo^fțîito-care au generat luarea măsurii de protecție specială;


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea șî respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Albinuța" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire Ia identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități; găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea, planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART, 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Albinuța" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1 /I.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt: ___________ ____ ___ ______________________________ _

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru sal ari ații care uu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilorytfo^^Ă^^Uu muncii etc.;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre augajații apartamentul^ țQ    1 }

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate^fe.

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoa^^șjnral^^rffe drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și Injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau fmboThăvîri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-uIui de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa mulîidisciplinară;

•    colaborează eu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu

privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea normeld^fc^ign^^^X

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fisa postului;    ® î

kw /W

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții;

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă investigațm^Afeffl|ălez de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o poate atinge;

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii șî supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea șî instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de Igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

* desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum șî voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate Informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a tinrpulurfiheryin_tenrLen_de_3_ ziJ_e.lucrăfojarc^după întalnirea_de_cazL- ______________________________ _____..... ... _ _

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vedgKea^efectuării anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare soluționării

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilulu^fmroațiiV^^toare

la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoho($n    loeylj de

muncă;    .

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raporhdfe^^li®)irizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibîlitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

. - îndeplinește atribuții <

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale copiilor protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de

socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personal^^^bmriâni^m

scris modalitatea de cheltuire a acestora;    5 V S

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, intalnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de catrc responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol si copiilor protejați în apartamente;


__

j /,*<•    ____.    ..ț*


1    «    4    k «    'V

-    Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fîța postului.    ...... _    /

ART, 11, Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului și este form^^^:    jfog

(1) administrator, care are următoarele atribuții:    >

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte ;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienîco-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

™ întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predări referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predări referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și eleetrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces ~ verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    sc deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște si odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Albinuța" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3,

DIRECTOR EXECUTIV D.P.C. aiexandrIj PĂSCĂLIN


coastuyi locx;, al ’^b% SECTORULUI *< sucuagșTi^Jy


Dl RECT IA CEN ERAtl ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șt PROTECȚIA COPILULUI

Operator os date ca»act£?î(2 i»£35>G^At. i^W, 1 >589

atr. rm funurkth m-, 2-+ sector 3, B&cotoșli www .dg3spc3.ro

IsieFon (004} 03 72    100

fine îexa^) 037^ t»6 im e-tfstaQ    spc^J'o


pyV\ET^£V- V'S //CfiS'S , &>0

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „LĂCRĂMIOARA”


CUPRINS

ART.l Definiție.......................................................................................pag,    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții....................................... pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere...................................................................pag.    4

ART. 10 Personalul de specialitate îngrij ire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Lăcrămioara1'.

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara", cod serviciu social 8790 CR-C-1, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Gura lalomiței nr. 7, bl. 8, se. 4, et. 6, ap. 157, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Lăcrămioara" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informai e și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 5 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare șî funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluLSectoxJ.uKspe.ctLv.CentEulJde--îngrij-ireîn--Apartamente-ri&T'ip--Familiaf.- - -------------

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau ia baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egalitateafie-șanșe și tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală    acțiuni

nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    Z/Ă'o

/ /O f    i    \

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea" nrunitate a unui personal mixt;


g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.Â.S.P.C. Sector 3;

AR I . 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel Încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(3)    .£Condițiile duÎncetare^serviciilorsuniurmătoarele: ------ - - ------ - - — — ----- -

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4)    Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;


d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mei generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

b) să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial "Lăcrămioara" au următoarele obligații:


a)    sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a

serviciilor prestate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Lăcrămioara" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

__ _ _(-2fAtribuțiile personalului dcconducere-sunt:- - -.....- — — — — — — ..... -......- - ------ — -

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și

în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie șt monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparataineni;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât sa se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele șt nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare Ia igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale unui posibil abuz sau nfibolnâvîrfce neceriforinvest^atfoamănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu aceștia programe privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea norm^^^^rU;

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fisa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă iîțȘ^stig ^S'fne^^e de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate â cripilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spatiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele I'.I.P. ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse Ia dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentrn copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber, în termen de 3 zile lucrătoare, după întâlnirea de caz; ____________________________________________

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului d^e^Mjmnte cu 5

zile de întâlnirea de caz;    /C

achetă socială;AAw’’

...../«w fcSXW, QiAu -


-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de a

in și instituții^ sare solutionă^c^zu^^pȘ dosarul copiluhikife^rn^^|^ritoare -ecum și evoluția î^fimprla locul de


-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.u anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații nece

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, p: muncă;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.I.P.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să îșî exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să îșî exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

- îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


(5) referent, care are următoarele atribuții:

- îndeplinește atribuții de persoană de referință penlni copii:

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;    '■

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale șî de conduita"al|||;®aM^protejați,

astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamați!, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare intocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi intocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    indeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța

copiilor protejați în apartamente;    .    .

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centfulifi^Vest^ț^Mit drrigri

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și aWÎrsî^^leriecesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează șî asigură derularea lucrărilor de igenîzare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor — ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referențllor);

■ se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigura că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Lăcrămioara" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.

ȘEF CENTRU MARIANA C l IJHA E
PauYwmulisț, fw. 2-4 s«ct<x 3? Bwcurețli wwufxîgaspcss.ra

letefoK (004) <<V2 ’•«€ 100 fex fsx?4) 037-2. ia6 itn

-eMwaiî ■0fi:ic.esgMg£.'»î>c3.TQ


OiRECȚÎA C&NERALĂ Q& ASISTENȚĂ SOC/ALĂ .ș.[ Protecția corujcu»

Op£.-HA7Qift DC j»ATC WCARACfTfl PC »5ON*t 1 5389

'bo ^05 3 O),

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

9

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „CORSARUL”


/ ey / o    -v?>. <x t

/S

C\    A,

A- A/ W

CUPRINS

ART.l Definiție ........................................................................ pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului......................... pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social...................................................... pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ARTA Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ARTA Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ARTA Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal............. pag. 4

ART.9 Personalul de conducere................................................................. pag,    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag. 5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag. 8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag, 9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Corsarul".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L, sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Corsarul", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F. nr. 003163/27.11.2017, licențiat conform Licenței de funcționare seria L.F. nr. 0008475, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Mizil nr. 5, bl. G18, sc. E, et. 3, ap. 48, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Corsarul" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informaîe și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare șî funcționare:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local

42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, respectiv Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial....... .......

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile,

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește e^^â^fe^pse și tratament,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea persgro^i.mtrepn^erea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;    !

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;

h. .. .


d)    deschiderea către comunitate;    , T.

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul șl D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz. Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate.

(33 Condițiile de încetare a serviciilor sunt următoarele: _    .... _______...................

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile șî libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv Ia luarea deciziilor pri vind intervenția socială care li se aplică;

c)    li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mgnfio^ondițiile care au generat luarea măsurii de protecție specială;

/< > ZAv ...    \

~ . ...

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;    ‘--WrfF7


e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor;

h) să li se respecte toate drepturile.

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" au următoăreî^filigâții:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire ia identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioada determinată; îngrijire personală; educație informală și dezvoltare de deprinderi de viață independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Corsarul" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/beneficiar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1)    Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:_____________ _ _ _________________________________

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc,;

b)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamentului;

c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitate;

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamentului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirg^^ce^Qr activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpuli^^î^^f^t/îi^ilamentului

de organizare și funcționare;    hiF”

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C, Sector 3, cu at^or^Jileși fn^^^îile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în ju^t^^rrr^'^Z

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. SectoT’S, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;

j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparatament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o alimentație echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

» verifică termenul de valabiliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare la igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne _ale_unui posibil abuz sau

^mb6tnăvmce"riecesîta mvestîgații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multîdisciplinară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu.,aceștia programe privitoare la igiena și îngrijirea copiilor și la instruirea privind respectarea

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;

(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:    ZO

-    realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă^j^^gatij^^^iicale de specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul ofioaijfeOgg;

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

-    asigură asistența medicală curativă, acordarea primului aj utor, supravegherea tratamentelor ;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului și îl consemnează în fișele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele

ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili și responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație

informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber. în termen de 3 zile lucratoare, după înlnirea de caz;_____________________________ ______ ___

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

-    efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;

-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții, în vederea efectuării anchetelor sociale si a obținerii de informații si declarații necesare soluționării cazurilor;

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului informații referitoare la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția în timp la locul de munca;


..........x^.;vesare;

- lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de/i^^un^iwicaS-de^ionitorizare a situației copilului;


-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dos;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii fiiwtătu PTr^lfeși va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posîbilitatea/imposim^ă^^-alyfgerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței fără permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului și efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, etc.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment și anunță familia/reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acordă atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementare întocmește P.LS.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să îșî exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament și în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să îșî exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartomen,;

- îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.


(5) referent, care are următoarele atribuții:    s

-    îndeplinește atribuții de persoană de referință pentru copii; _ _

-    cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;    ---

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de conduită ale coțftiferfîrotejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație informală și nonformală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale și le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana șî încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

- întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpăraturi, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezența, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fî întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii șî reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicită, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    sesizează responsabilul de caz și șeful de centru cu privire la situațiile care pun în pericol siguranța

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor îgienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referenților);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația să verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Corsarul" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.
ijHLȚB


C6HSIUUK LOCAL AL JI*Tb-

SECTORULUI *C etic' u j«?t t J


Direcția Generală De Asistență Socială șt Protecția,copilului


O»««4TOiR OS DW£ CV CAfcACtSR PERSONAL WJL 133&9


Str, î*ariumuhaU^iP' 5-4    ‘    ’””    "*****

sesfepr 5, fcucorețtf

ww.dgasp^^ ÎWJ?^ f\ 7_ 1

țdftfon <0044 057» 126 rao fix <<x>4) QSZS 1:01 c-maif oflțce^^g^ispcif.rtj


4ICLS,S nh.ZZo/zi.o?, Ao!<$


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL „BRĂDUȚ”

s ■’V JL’ Z

., ț% . .^.Z<2£.;£î<£y A-q" £

\e

CUPRINS

ART.l Definiție...................... pag.    2

ART.2 Identificarea serviciului...................................................................pag.    2

ART.3 Scopul serviciului social..................................................................pag.    2

ARTA Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare...................................pag.    2

ART.5 Principiile care stau la baza acordării serviciilor.......................................pag.    2

ART.6 Beneficiarii serviciilor acordate...........................................................pag.    3

ART.7 Principalele funcții..........................................................................pag.    4

ART.8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal.............pag.    4

ART.9 Personalul de conducere.................................................. pag.    4

ART.10 Personalul de specialitate îngrijire și asistență. Personal de specialitate și

auxiliar.................................................................................................pag.    5

ART.l 1 Personalul administrativ..................................................................pag.    8

ART. 12 Finanțarea centrului.......................................................................pag.    9

ART. 1. Definiție:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Apartamentului de Tip Familial “Brăduț".

(2)    Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" face parte din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial, înființat în baza Hotărârii C.S.L. sector 3 nr. 42/29.07.2003.

(3)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii, atât pentru copiii protejați, cât și pentru angajați și vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social: Apartamentul de Tip Familial “Brăduț", cod serviciu social 8790 CR-C-I, este înființat și administrat de către D.G.A.S.P.C. Sector 3, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria A.F, nr. 003163/27.11.2017, C.U.I. 16762836 , cu sediul în str. Gura Vadului nr. 2, bl. G27, sc. A, et. 2, ap. 5, Sector 3, București.

ART. 3. Scopul Apartamentului de Tip Familial “Brăduț" este asigurarea găzduirii, îngrijirii, educației informale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru 6 copii, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare;

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare șî funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările șî completările ulterioare,

(2)    Ordinul 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privin serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial,

(3)    Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" este înființat prin: a) Hotărârea Consiliului Local 42/29.07.2003 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciilor:

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile,

(2)    Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copilului, în ceea ce privește egaIiUtcâ?-Șcfel^âftSe^Șijf^țainent,

participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală nediscriminatorii și pozitive cu privire la copii;

uni


c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copiilor;    VeÂSU    Â

----


d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;


g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, de vârsta și de gradul său de maturitate;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    promovarea unui model familial de îngrijire a copiilor;

j)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

k)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate;

l)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în activități;

m)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p)    colaborarea apartamentului cu centrul și D.G.A.S.P.C. Sector 3;

ART. 6. Beneficiarii serviciilor acordate:

(1)    Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" sunt copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului;

(2)    Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

a) fiecare copil este admis în cadrul apartamentului în baza Hotărârii emise de C.P.C. Sector 3 sau Sentinței Civile dispuse de Tribunalul București, ca urmare a instrumentării cazului de către managerul de caz, Fiecare copil va fi repartizat unui responsabil de caz, care împreună cu echipa îi va întocmi o evaluare detaliată și identificarea nevoilor copilului, astfel încât să se stabilească locul potrivit pentru el, funcție de nevoile sale, vârsta, sexul, tipul de personalitate,

- (3) Condițiile de încetare a serviciilor sunt urnăloarele: — —    - — — — — — — — — -------- -

-    reintegrarea în familie,

-    integrarea socioprofesională a tinerilor peste 18,

-    adopția internă,

-    decesul beneficiarului.

(4) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanța personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;-^

te care au


d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât generat luarea măsurii de protecție specială;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunuri le lor;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor primite;

h)    să li se respecte toate drepturile,

(5) Copiii protejați în Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Principalele funcții ale Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" sunt următoarele:

a)    de furnizare a serviciilor de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe perioadă determinată; îngrijire personală; educație informala și dezvoltare de deprinderi de viața independentă;

b)    de informare a copiilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin elaborarea de rapoarte de activitate;

c)    de promovare a drepturilor copiilor și a unei imagini pozitive a acestora,

d)    de asigurare a calității serviciilor prin realizarea următoarelor activități: elaborarea planurilor individualizate de protecție și a planurilor de intervenție specifică; realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1)    Apartamentul de Tip Familial “Brăduț" funcționează cu un număr de 5 angajați;

(2)    Raportul angajat/benefîciar este de 1/1,2.

ART. 9. Personalul de conducere:

(1) Personalul de conducere este șef de centru din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial;

-(2}-Atribuțiile-personalului de-conduceresunt: - — ~ _    —

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în niod corespunzător

atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilorșocialc., codului muncii etc.;    ... _

b) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații apartamen^Op


c)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii apartamentului în comunitjaȘțQ    , * j

d)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, refen.^3^

drepturilor beneficiarilor în cadrul apartamentului;

e)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul apartamehttflll^âispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g)    reprezintă apartamentul în relațiile cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

h)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu D.G.A.S.P.C. Sector 3, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul copiilor protejați;

i)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul apartamentului, în condițiile legii;


j) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare.

ART. 10. Personalul de specialitate este format din:

(1) asistent medical generalist, care are următoarele atribuții:

•    colaborează cu medicul centrului și medicul de familie și monitorizează starea de sănătate a copilului;

•    sesizează orice problemă sau nevoie medicală a copilului, efectuând demersuri de soluționare a acestora;

•    programează și însoțește copiii în efectuarea analizelor medicale anuale (sau ori de câte ori este nevoie);

•    însoțește ori de câte ori este nevoie copiii la medicul de familie, la medicul de specialitate;

•    elaborează lista persoanelor ce vor fi contactate în caz de urgență medicală, precum și numărul de telefon al acestora și îl afișează în fiecare aparaîament;

•    instruiește personalul ca în situația în care starea de sănătate a unui copil este/se menține critică sau se agravează, să fie apelat serviciul de urgență 112;

•    întocmește un raport medical cu privire la informațiile obținute de la medicul de specialitate, referitoare la starea de sănătate a copilului;

•    verifică respectarea meniului zilnic al copiilor, astfel încât să se asigure o ulitnentaiic echilibrata, în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;

•    verifică termenul de valabîliatate al produselor alimentare primite din donații și sponsorizări;

•    organizează activități de educație pentru sănătate cu copiii și explică noțiunile de bază referitoare Ia igiena personală și alimentară;

•    în cazul absenței fără permisiune a unui copil, asistentul medical examinează copilul pentru a constata eventuale leziuni, iar în cazul în care sunt observate semne ale uiiiri posibil abuz sau îmbolnăviri ce necesită investigații amănunțite, va efectuta propuneri către medic;

•    participă la elaborarea și implementarea PIS-ului de sănătate pentru fiecare copil, în colaborare cu medicul centrului și echipa multidisciplînară;

•    colaborează cu personalul care desfășoară activități în apartamente pentru asigurarea “continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreună cu^acestia programe privitoare la igiena șî îngrijirea copiilor si la instruirea privind respectarea neîrgS^ț-uef«ietiă;

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în fișa postului;


(2) medic de medicină generală, care are următoarele atribuții:

realizează evaluarea medicală primară a copilului și recomandă ^i^^tig^m^Bficale de


specialitate, în vederea asigurării stării optime de sănătate pe care copilul o pc

-    realizează toate demersurile necesare asigurării stării optime de sănătate a copilului, privind tratamentele curative și de prevenție necesare;

-    realizează activități de educație și consiliere cu privire la igiena și îngrijirea personală;

-    colaborează activ cu psihologul, educatorii și supraveghetorii de noapte pentru asigurarea continuității intervențiilor specifice, având obligația să realizeze împreuna cu aceștia programe periodice de informare a copiilor privitoare la igiena și îngrijirea și instruirea educativă;

-    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare, respectiv de verificare a stării de igienă a apartamentelor;

-    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării eventualelor îmbolnăviri și are obligativitatea de a administra tratamentul medicamentos ;

“ asigură asistența medicală curativă, acordarea primului ajutor, supravegherea tratamentelor;

-    realizează examenul clinic al beneficiarilor centrului si îl consemnează în fisele medicale ale acestora;

-    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun în cadrul cabinetului medical;

-    se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii, vârstei acestora, normelor igienico-sanitare în vigoare;

-    avizează meniurile zilnice și verifică respectarea acestora ;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(3) inspector de specialitate, care are următoarele atribuții:

-    desfășoară activitățile specifice responsabilului de caz, conform legislației în vigoare;

-    elaborează, împreună cu ceilalți membri ai echipei, misiunea și ghidul de prezentare pentru beneficiari ce vor fi prezentate beneficiarilor și personalului angajat, precum și voluntarilor;

-    organizează întâlnirile de caz, unde se prezintă dosarul copilului, se stabilesc obiectivele P.I.P.-ului, ce va fi întocmit împreuna cu echipa (redactat de managerul de caz - care va stabili șî responsabilitățile fiecărui membru);

-    colaborează cu ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    întocmește împreună cu membrii echipei P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fota de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a

—timpttlmdîberrmriennenTcleriPzileduerătoareȚ după-mtahrirearie caz^“ — — — —-----------------

-    întocmește raportul de implementare a P.I.S.-urilor și îl transmite managerului de caz, înainte cu 5

zile de întâlnirea de caz;

- efectuează deplasările necesare și întocmește rapoartele de anchetă socială;-    întocmește și transmite adrese către alte D.G.A.S.P.C.-uri și instituții,    __

anchetelor sociale și a obținerii de informații și declarații necesare solutionăriil^urii^f^'

-    în cazul angajării unui copil are obligativitatea de a atașa la dosarul copilului^^rââțtt-mf^E^re la obligațiile și drepturile acestuia, programul de muncă, precum și evoluția m,®pîyM^ddl de munca;

-    colaborează cu familia naturală/extinsă în vederea completării dosarului cu actele necesare;

-    lunar sau ori de câte ori este nevoie, transmite managerului de caz un raport de monitorizare a situației copilului;

-    efectuează toate demersurile necesare în vederea atingerii finalității P.LP.-lui și va întocmi rapoarte cu privire la aceasta, argumentând posibilitatea/imposibilitatea atingerii obiectivelor prevăzute în P.I.P.;

-    întocmește minuta/proces-verbal al întâlnirilor, atât în cazul finalizării perioadei de acomodare pentru un copil admis în centru/ orice întâlnire / discuțiilor verbale /telefonice;

-    în cazul absenței tară permisiune a unui copil din apartament, aplică procedura centrului șî efectuează demersuri în vederea identificării cauzelor ce au dus la acest comportament;

-    în cazul producerii unui eveniment neplăcut (accident, abuz, ete.) efectuează demersuri în ceea ce privește obținerea de informații cu privire la acest eveniment șî anunță familia /reprezentantul legal cu privire la producerea evenimentului;

-    acorda atenția cuvenită fiecărui copil fără discriminare;

-    semnalează orice formă de abuz exercitată asupra copilului;

-    indeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(4) psiholog, care are următoarele atribuții:

-    întocmește evaluări, rapoarte și reevaluări pentru copiii protejați în apartamente;

-    efectuează ședințe de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    participă împreună cu membrii echipei la elaborarea și implementate întocmește P.I.S.-urile pentru acomodare, sănătate, educație informală, menținerea legăturii cu familia sau persoanele importante pentru copil/ fața de care copilul a dezvoltat legături de atașament, dezvoltare de deprinderi și socializare și petrecere a timpului liber;

-    colaborează cu echipa multidisciplinară și participă la întâlnirile de caz;

-    oferă consiliere psihologică în cazuri de urgență, la cererea șefului de centru;

-    sprijină și încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele în derularea activităților desfășurate în apartament șî în comunitate;

-    la includerea unui copil în apartament efectuează evaluarea psihologică inițială, iar la fiecare 3 luni întocmește raportul de evoluție pentru fiecare copil;

-    încurajează copiii să își exprime opiniile și preferințele privind activitățile desfășurate în apartament;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fisa postului.

(5) referent, care are următoarele atribuții:

- cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;


ii e    Hî 55 *

-    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale și de condirt'^^g^^rior protejați, astfel încât să poata stabili o relație adecvată, de comunicare cu aceștia;

-    informează echipa multidisciplinară prin note informative privind evoluția copilului;

-    participă alături de echipa multidisciplinară la elaborarea și implementarea P.I.S.-urilor (acomodare, educație Informală și nonfonrtală, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecere a timpului liber, sănătate și menținerea legăturii cu familia și persoanele importante pentru copil și față de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

-    gestionează corespunzător banii pentru alocația de hrană;

-    învață copiii să gestioneze un buget minim, cum ar fi banii de nevoi personale, consemnând în scris modalitatea de cheltuire a acestora;

-    întocmește împreună cu copiii meniurile săptămânale șî le prezintă medicului spre avizare;

-    efectuează cumpărături din sumele alocate hranei beneficiarilor și prezintă chitanțe/bonuri doveditoare, în termen de 3 zile;

-    depozitează corespunzător alimentele, împreună cu copiii;

-    pregătește hrana și încurajează copiii să se implice, inclusiv la servirea hranei și strângerea mesei, î funcție de vârsta și gradul de dezvoltare al acestora;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor (caiet de procese -verbale, caiet de învoiri, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

-    colaborează cu membri echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

(6) supraveghetor, care are următoarele atribuții:

-    colaborează cu referentul, psihologul, asistentul medical, medicul, responsabilul/managerul de caz;

-    întocmește documentele necesare fiecărui apartament, conform procedurilor ( caiet de procese -verbale, caiet de vizite, caiet de meniuri, caiet de cumpărături, caiet de sugestii și reclamații, caiet de notificări evenimente deosebite, condica de prezență, caietul în care este consemnat modul de cheltuire al banilor de nevoi personale);

-    colaborează cu membrii echipei multidisciplinare în vederea completării dosarului cu toate informațiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliată;

-    însoțește și sprijină copiii în desfășurarea activităților extrascolare;

-    informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului și solicita, ori de cîte ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;


, ..„..„uranța

• i


-    sesizează responsabilul de caz și sefiil de centru cu privire la situațiile care g copiilor protejați în apartamente;

-    îndeplinește și alte atribuții prcvăzuie în fița postului. —    - “ -

ART. 11. Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare ale centrului

(1) administrator, care are următoarele atribuții:

-    asigură copiilor la admiterea în apartament cazarmament, echipament și alte materiale necesare pe baza unei fișe, numită fișa copilului;

-    ține evidența tuturor bunurilor ( mijloace fixe și obiecte de inventar) pentru fiecare apartament în parte;

-    propune achizionarea de bunuri în vederea înlocuirii celor deteriorate sau casate, prin referate;

-    centralizează defecțiunile apărute în apartamente, propunând măsuri de remediere a acestora și participă la rezolvarea lor;

-    verifică menținerea corespunzătoare a curățeniei și a condițiilor igienico-sanitare din apartamente;

-    repartizează bunurile atribuite copiilor și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate;

-    întocmește listele și distribuie banii de buzunar fiecărui copil pe bază de semnătură; în cazul în care copii au vârstă mai mică de 8 ani, banii vor fi predați referentului care semnează pentru primire;

-    întocmește listele și distribuie banii pentru alocația de hrană a copiilor, banii sunt predați referentului din fiecare apartament pe bază de semnătură;

-    păstrează legătură cu prestatorii de servicii asigurând buna funcționare a obiectelor electronice și electrocasnice, instalațiilor sanitare, corpurilor de iluminat și a instalației electrice din apartamente;

-    monitorizează și asigură derularea lucrărilor de igenizare și întreținerea apartamentelor;

-    întocmește necesarul de materiale igienico-sanitare lunar, rechizitelor semestrial, obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte semestrial, altor bunuri necesare copiilor - ori de câte ori este nevoie, conform legislației în vigoare și solicită cele necesare prin referate (distribuirea produselor se face pe bază de proces - verbal cu semnătură referențîlor);

-    se deplasează și preia facturile de întreținere de la asociații, se ocupă de achitarea acestora;

-    se deplasează în fiecare apartament și preia deconturile alocațiilor de hrană în termenul stabilit;

-    verifică meniurile și se asigură că produsele achiziționate se regăsesc în meniurile preparate în apartament;

-    păstrează legătura cu serviciul administrativ și achiziții în vederea obținerii produselor necesare;

-    are obligația verifice săptămânal sau ori de câte ori este cazul fiecare apartament și să constate problemele administrative apărute;

-    menține legătura cu administratorii asociațiilor de locatari de la fiecare apartament pentru a media eventualele conflicte apărute ca urmare a apariției unor defecțiuni sau nerespectării programelor de liniște și odihnă;

-    îndeplinește și alte atribuții prevăzute în fișa postului.

ART. 12. Finanțarea Apartamentului de Tip Familial “Brăduț" se asigură de către D.G.A.S.P.C. Sector 3.
DIRECTOR GENERAL GEORGETA


WC


COhfSf UUL LOCAL AL

SECTORULUI -C

bocubcșîi


Direcția GeneralăAsistența Socială Șl PROTECȚIA COPILULUI


Op£«ator de date cu caracter personal nr. 133S9


str, Parfumului, or, 2-4 sector 3, Bucuroșii www.dga3pc3.ro

teiefo»? <004) 0373 136 >«o fax {004) 037a 126 ic*} e-roail oâfceti&dgaspc^ro


ÎVV'JeKA Q7, _ & Qh& -3    , <%£{•$


REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

COMPLEX DE SERVICII „PISTRUIATUL”


CUPRINS

Articolul 1 Definiție..............................................................................................................3

Articolul 2 Identificarea serviciului social..............................................................................3

Articolul 3 Scopul serviciului.....................................................................................3

Articolul 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare.........................................4

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social.....................................4

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale.................................................................................5

Articolul 7 Activitati si funcții...................................................................................................7

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal..........8

Articolul 9 Personalul de conducere.........................................................................................9

Articolul 10 Personalul de specialitate si auxiliar...................................................................10

Articolul 11 Personalul administrativ......................................................................................27

Articolul 12 Finanțarea centrului.............................................................................................31

te

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului Complexul de Servicii Pistruiatul, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 169/26.06.2014 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Complexul de Servicii Pistruiatul, cod serviciu social 8790 CR, este înființat și administrat de Consiliul Local sector 3 - Certificat de acreditare a DGASPC sector 3 seria AF, nr. 003163/27.11,2017, Licența de funcționare - seria LF, Nr. 0004464, valabilă până la 25.10.2021, cu sediul in ita l.'linesci! nt'. 64, sector 3, Bucuresti

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Prin înființarea Complexului de Servicii Pistruiatul se are în vedere resocîalizarea copiilor cu vârstă de până la 18 ani pentru care se vor desfășura activități care să corespundă nevoilor acestora de dezvoltare psiho-intelectuală și socială, de asistență psihologică, juridică, socială și educațională, pe baza unui plan personalizat, precum și a copiilor care săvârșesc o faptă de natură penală dar nu răspund penal (copii cu vârsta de până la 14 ani), fie datorită faptului că nu li s-a stabiiit discernământul aferent răspunderii penale (copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani) referirte de alte instituții guvemamentale/neguvernanientale care de: altor servicii din cadrul DGASPC - Sector 3.


ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Complexul de Servicii Pistruiatul funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Cod Penal si Cod de Procedura Penala.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 - standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial.

(3)    Serviciul social Complexul de Servicii Pistruiatul este înființat prin: Hotărârea consiliului local al sectorului 3 din municipiul București, nr. 169/26.06.2014 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)    Serviciul social Complexul de Servicii "Pistruiatul" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stan la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)    Principiile specifice care stau Ia baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de Servicii "Pistruiatul" sunt următoarele:

a)    respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copiilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și îț^fftȘț^^^de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiari;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

W W\ fi/


d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor Iară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitafeâ’df^Bmlor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu:

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

j)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o)    colaborarea Complexulului de Servicii "Pistruiatul" cu alte instituții sau organizații în vederea îndeplinirii obiectivelor.

'SțV*'.


ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de Servicii ritistfuTăiui'’ sunt pe componente astfel:

a)    Componenta de Supraveghere si Monitorizare Copii în vârstă de până la 16 ani care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală și față de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale fie datorită faptului că, la data săvârșirii acestor fapte nu aveau împlinită vârsta prevăzută de lege pentru a răspunde penal (copii cu vârsta de până la 14 ani), fie datorită faptului că nu li s-a stabilit discernământul aferent răspunderii penale (copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani);

b)    Componentei Rezidențiale Copii cu un comportament antisocial, care se află într-un centru de tip rezidențial din subordinea DGASPC - Sector 3; capacitate 12 locuri.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:


Accesul în cadrul Componentei de Supraveghere si Monitorizare, se fece pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului - Sector 3 sau a instanței de judecată prin care se dispune măsura supravegherii specializate sau măsura plasamentului în familia extinsă / substitutivă cu obligația de a frecventa cursurile, de a urma tratamente medicale, consiliere, psihoterapie, sau alte activități; pe baza cererii scrise a părinților / reprezentantului legal a copilului care manifestă comportament antisocial, precum și a referirii din partea altor instituții guvernamentale / neguvemamentale care desfășoară activități în acest domeniu sau a altor servicii din cadrul DGASPC - Sector 3

Accesul în cadrul Componentei Rezidențiale se face pe baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului - Sector 3 sau a instanței de judecată prin care se dispune măsura plasamentului într-un centru rezidențial specializat.

(3) Condiții de încetare a serviciilor Ieșirea din cadrul Componentei Rezidențiale, de Supraveghere si Monitorizare se face în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului - Sector 3 i instanței de judecată, sau conform planului individualizat de protecție la varsta de 18 ani cu găsirea de alternative pentru beneficiarii care nu au familii.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii "Pistruiatul" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, feră discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure pastrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu

dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în    "Pistruiatul" au

următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, sih&U fi^îtiăl||^fcială, medicală șî economica;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e)    să respecte prevederile prezentului regulament si a regulamentului de ordine interioara;

f)    Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată si potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele rezidențiale pentru copii se adresează copilului separai, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

ARTICOLUL 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale Complexului de Servicii "Pistruiatul" sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele

activități:

1.    reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    asigură creșterea și îngrijirea copiilor lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinteasca, conform standardelor minime de calitate;

3.    organizează cursuri de formare profesională inițială și continuă a angajatilor; __________

4.    elaborează programele de intervenție specifică, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție și nevoile copilului;

5.    consiliează și evaluează psihologic copii care beneficiază de măsură de protectie-plasament in cadrul centrului, în funcție de situația existentă.

6.    monitorizarea evoluția copiilor beneficiari;

7.    menținerea șî dezvoltarea relațiilor cu familia și prietenii/alte persoane fața de care a dezvoltat relații de atașament;


b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritățilo despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități

1.    elaborarea de rapoarte de activitate;

2.    postarea pe site-ul instituției a descrierii principalelor activități și a domernuhii dd activitate.

3.    campanii de informare pentru comunitatea sectorului 3 privind serviciile sociale oferite copiilor aflati cu măsură de protecție in cadrul Complexul de Servicii "Pistruiatul"

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fee parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

2.    asigurarea confidențialității privind istoricul social al copilului aflat în plasament;

3.    instruirea și pregătirea asistentului matemal privind nevoile și drepturile copilului înainte de plasarea acestuia;

4.    asigurarea dreptului copilului la servicii medicale, activități educative formale și nonformale, etc., în funcție de abilitățile și solicitările copilului.

di) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1.    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2.    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3.    întocmirea și stabilirea obiectivelor pe termen scurt/mediu/lung în cadrul programelor de intervenție specifică și a rapoartelor de implementare a acestora;

4.    încheierea de parteneriate cu organizații non-guvemamentale/fundații care desfășoară activități formale/nonformale pentru copii.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea uimitoarelor activități;______________________________________________________________________________________

1.    întocmirea planului anual privind planificarea concediilor de odihnă pentru an gaj ații centrului;

2.    întocmirea programului de pregătire profesională continuă;

3. întocmirea documentației privind cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu.

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și cat


Y<â\.1

(1) Serviciul social Complexul de Servicii "Pistruiatul" funcționează cu un număr total de personal de 22 angajați, împartititi astfel: CR - 17 persoane, CSM a Copilului Delincvent - 5, conform prevederilor Hotărârii consiliului local, din care:

a) personal de conducere: șef centru; 1

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență - 14

c)    personal de specialitate și auxiliar - 7

inspector de specialitate - CR - 3/12 beneficiari, CSM - 3/24 beneficiari, asistent medical - 1/12 beneficiari;

d)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (administrator, bucatar, infirmieri, supraveghetori de noapte) - CR - 3/12 beneficiari; CSM - 3/24 beneficiari;

(2) Raportul angajat/beneficîar este de :

CR 2 inspectori specialitate/12 copii si CSM 3 inspectori specialitate /36 copii 1 asistent medical /12 copii

Supraveghetor noapte 2/12 copii

ARTICOLtfL 9 Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este sef centru.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii ete.;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru șî a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

m)    asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii,

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

ei se face în


(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instiiij.ției

condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate șî auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a)    inspector de specialitate (242203)

b)    asistent medical (222101)

c)    psiholog (263411)

d)    referent (242204)

e)    supraveghetor de noapte (962911)


(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

h) - Orice eveniment se va aduce la cunoștința coordonatorului CSP in scris

•    - Evenimentele deosebite vor fi aduse urgent telefonic la cunoștința coordonatorului

C.S.P. (consum alcool/suspiclune consum alcool; abuz; accidente de orice fel; alte incidente care pot amenința integritatea fizica si psihica a beneficiarilor)

registrele din cadrul centrului;

-    răspunde de obiectele de inventar predate de la o turalaalta;

-    cunoaște si aplica procedurile incazul evenimentelor deosebite;

-    anunța coordonatorul centrului despre evenimentele

șre:

**;    -■ su

y /£


-    modificarea stării de sanatate a beneficiarilor;

-    lipsa nemotivata a unui beneficiar;

-    parasirea centrului fara permisiune a unui beneficiar;

- derapaje de comportament ale beneficiarilor, altercații intrMafeBȘjeian, altercații

intre beneficiari si membri ai personalului/volunt aliî alte persoane;

-    incalcarea de către membrii personalului a regulamentelor, normelor si procedurilor;

-    alte evenimente deosebite, după caz.

1 11

•    - se asigura ca personalul respecta regulile, regulamentele, normele si procedurile de lucru;

•    - transmite toate informațiile de la o tura la alta:

•    - programul beneficiarilor sau modificări ale acestuia.

•    - necesitatea administrării unui medicament si indicația aferenta;

•    - evenimente deosebite petrecute in timpul programului de lucru;

•    - persoane străine care au aprobare sa intre în centru, etc. - toate incidentele vor fi consemnate in amanunt in caietul de procese verbale/registrul de evenimente deosebite;

•    - în cazul in care, in urma incidentelor apar semne corporale (chiar daca nu e vorba despre leziuni), se va consemna de către personalul medical în

•    registrul de consultații;

•    - aspectele care vor fi aduse la cunoștința parirtilorheprezentului legal al copiilor in caztil producerii unui incident vor fi comunicate in scris. In cazul in care aceste aspecte vor fi comunicate in cadrul unei întâlniri, se va întocmi un proces verbal care va fi semnat atat de personalul centului, cat si de parinte/reprezentant legal; - toate referatele si procesele verbale privitoare la un incident sau eveniment deosebit se vor întocmi imediat după producerea acestora si vor fi înregistrate in in registrul intern al centrului;

•    - fiecare document atașat dosaru l ui unui beneficiar va ff înregistrat,“conform specificului, in registrul intem/la registratura generala a D.G.A.S.P.C.;

Atribuții ale personalului de specialitate:


Inspector de specialitate:

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al j

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodolo^^^^^^entul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, inclusiv procedura de admitere a copiilor în centrul rezidențial și cunoaște cerințele privind conținutul dosarului copiilor la intrarea lor în centrul rezidențial;

•    cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale centrului rezidențial;

•    cunoaște și respectă programul de lucru al centrului de plasament;

12

•    cunoaște și respectă normele de protecția muncii și PSI;

•    realizează anchete sociale și efectuează vizite prin sondaj la domiciliul părinților la momentul când copiii din centru sunt învoiți în familie;

•    colaborează cu managerul de caz și cu echipa pluridisciplinară la elaborarea Planului Individualizat de Protecție al copilului;

•    colaborează cu managerul de caz, psihologul, educatorul/persoana de referință la întocmirea Programului de Intervenție Specifică privind menținerea legăturilor cu părinții și a celui privind socializarea și recreerea;

•    completează cu actele necesare dosarele sociale pentru fiecare copil;

•    întocmește notificările necesare pentru fiecare copil;

•    menține o legătură permanentă cu managerul de caz, aducând la cunoștința acestuia orice modificare intervenită în viața copilului;

•    colaborează cu școlile și grădinițele unde sunt înscriși copiii din centru;

•    colaborează și participă la întâlnirile cu echipa pluridisciplinară (manager de caz, psiholog, medic, șef centru, persoană de referință) pentru rezolvarea situației fiecărui copil din centru;

•    participă la vizitele părinților și asigură consilierea acestora;

•    participă și însoțește copiii la diverse activități în afara centrului;

•    întocmește documentația necesară pentru raportarea copiilor plecați din centru fără permisiune;

•    asigură și păstrează confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile legate de dosarul copiilor/tinerilor;

•    colaborează la implementarea și reevaluarea Programului Individualizat de Protecție al copiilor/tinerilor din centrul rezidențial;

•    participă, în momentul intrării copilului în serviciul rezidențial, la o întrunire cu coordonatorul serviciului și cu managerul de caz pentru o primă informare despre situația copilului/tânărului; întocmește procesul verbal al acestei întâlniri și procesul verbal de admitere a copilului;

• cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele indivii

ale copiilor


rezideați astfel încât să poată stabili o comunicare și relații adecvi^M ef;-f f

• participă la cursuri de formare profesională;    fi/Sț

- Orice eveniment se va aduce la cunoștința coordon:!lcmiliji    scris


•    - Evenimentele deosebite vor fi aduse urgent, telefonic Ia cunoștința coordonatorului C.S.P. (consum alcool/suspicîune consuni alcool; abuz; accidente de orice fel; alte incidente care pot amenința integritatea fizica si psihica a beneficiarilor )

•    - Ofițerul de serviciu v a avea următoarele atribuții si îndatoriri: - completează la zi registrele din cadrul centrului;

•    - răspunde de obiectele de inventar predate de la o turalaalta;

•    - cunoaște si aplica procedurile incazul evenimentelor deosebite;

•    - anunța coordonatorul centrului despre evenimentele deosebite, printre care:

•    - modificarea stării de sanatate a beneficiarilor;

•    - lipsa nemotîvata a unui beneficiar;

•    - parasirea centrului fara permisiune a unui beneficiar;

•    - derapaje de comportament ale beneficiarilor, altercații intre beneficiari, altercații

•    intre beneficiari si membri ai personalului/volunt alil alte persoane;

•    - încălcarea de către membrii personalului a regulamentelor, normelor si procedurilor;

•    - alte evenimente deosebite, după caz.

•    - se asigura ca personalul respecta regulile, regulamentele, normele si procedurile de lucru;

•    - transmite toate informațiile de la o tura la alta:

•    - programul beneficiarilor sau modificări ale acestuia,

•    - necesitatea administrării unui medicament si mdicatia aferenta;

•    - evenimente deosebite petrecute in timpul programului de lucru;

•    - persoane străine care au aprobare sa intre in centru, etc. - toate incidentele vor fi consemnate in amănunt in caietul de procese verbale/registrul de evenimente deosebite;


•    - in cazul in care, in urma incidentelor apar semr

•    e vorba despre leziuni), se va consemna de către

•    registrul de consultații;

•    - aspectele care vor fi aduse la cunoștința parirtilorheprezentulufî^^^^șpiilor in caztil producerii unui incident vor fi comunicate in scris. In cazul

•    în care aceste aspecte vor fi comunicate in cadrul unei întâlniri, se va întocmi

•    un proces verbal care va fi semnat atat de personalul centului, cat si de

•    pari mc/reprezentant legal; - toate referatele si procesele verbale privitoare la un incident sau

•    eveniment deosebit se vor întocmi imediat după producerea acestora si vor fi

•    inregistrate in in registrul intern al centrului;

•    - fiecare document atașat dosarului unui beneficiar va fi înregistrat,

•    conform specificului, in registrul intern/la registratura generala a

•    D.G.A.S.P.C.;

Psiholog:

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al DGASPC;

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodologia și Regulamentul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, inclusiv procedura de admitere a copiilor/tinerilor în centrul rezidențial și cunoaște cerințele privind conținutul dosarului copiilor/tinerilor la intrarea lor în centrul rezidențial;

•    cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale centrului rezidențial;

•    cunoaște și respectă programul de lucru al centrului rezidențial;

■ cunoaște și respectă normele de protecția muncii și PSI;

•    respectă prevederile legislației în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog;

finalității PIP, întocmește rapoarte cu privire la acestea, argui^ht^d pori.bilitateanm|X)sibilitatea

=!    ,, t    SrSr/t-' 5. "J?;    ■2 3" !!


atingem acesteia;


•    colaborează cu persoana de referință/educatorul copiilor/tinerilor din centrul rezidențial la implementarea Programelor de intervenție specifică precizate la punctul 7 prin activități specifice, precum evaluarea și consilierea psihologică a copiilor/tinerilor în funcție de obiectivele stabilite în aceste Programe;

•    face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează situația copiluîui/tânărului ori de câte ori este necesar și întocmește trimestrial un raport privind progresele înregistrate în situația copilului;

•    colaborează cu șeful centrului rezidențial pentru stabilirea unor relații optime cu comunitatea, în special cu școala, pentru prevenirea/evitarea marginalizării, discriminării și/sau intimidării copiilor/tinerilor din centrul rezidențial;

•    asigură evaluarea psihologică informală și/sau formală a copiilor/tinerilor rezidenți în centru, elaborând apoi, după caz, fișa de evaluare psihologică a fiecărui copil/tânăr în funcție de obiectivele pe care le stabilește și întocmește planificarea activității sale pe care o prezintă săptămânal șefului de centru;

•    asigură consiliere vocațională și de adaptarea școlară copiilor/tinerilor admiși în centrul rezidențial;

•    întrunește și asistă lunar la Consiliul Copiilor admiși în centrul rezidențial; îi încurajează să își spună opiniile în legătură cu diferite aspecte ale vieții din centru, căutând soluții la eventualele situații expuse de copii;

------------*-atuner-eând--e


r, asigură consiliere părinților/reprezentanților legali.

familiei lărgite și persoanelor importante pentru copii/tineri, pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor copiilor/tinerilor cu aceștia; consilierea este inițiată cu acordul scris al celor care vor fi consiliați;

•    are obligativitatea de a consilia fiecare copil aflat în cadrul SR, în vederea participării la viața comunității; astfel, copiii vor putea fi pregătiți să contacteze și să implice în viața lor persoane din exteriorul SR, instituții, asociații sau servicii din comunitate;

•    are obligativitatea de a cunoaște opiniile copiilor în acest sens și de a-i îndruma corespunzător, de a-i încuraja să-și facă prieteni în comunitate, precum și de a menține legătura cu prietenii vechi din comunitate prin vizite reciproce;

•    la solicitarea șefilor pe scară ierarhică, asigură supervizarea internă și externă a personalului și/sau a voluntarilor în condițiile prevăzute de lege;

> participă la conferințe, cursuri, seminarii de specialișăiMÎ’^*^*"^


îare profesională;

»răspunde de controlul intern

.Șfe.5 ;• îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale de

psiholog, care i-au fost delegate, în mod expres, din partea șefilor pe scară ierarhică.

Asistent medical:

Respectă prevederile Legii nr. 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cu modificările si completările ulterioare;

Respectă prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

Respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările si completările ulterioare;

Cunoaște, respectă și implementează procedurile operaționale, MOF, ROF și ROL Cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional;

Cunoaște șî respectă prevederile incluse in Regulamentul Intern al DGASPC ;

Cunoaște și respectă programul de lucru; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea coordonatorului centrului;

Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

Nu se prezintă la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor hailucmogene

Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului. Semnează condica de prezență la venire si la plecare.

Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important; Asigură confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarele copiilor aflate in lucru sau rezolvate;

Nu aduca prejudicii intereselor, imaginii unitarii in care isi desfasoara activitatea; Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atriburiilor ce ti revin, precum si a atribuțiilor ce ii sunt delegate;

Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din motive obiective absentează de la serviciu;

"W,'W

■W>-, '    >-'.7•    Participa la toate ședințele cu personalul centrului;

•    Nu aplică nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

•    efectuează deplasări pentru intemarea/extemareacopiiior, pentru analize medicale, consultații, obținerea rețetelor de la medicii specialiști și deplasări către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

•    colaborează cu medicul la conceperea, implementarea și revizuirea Programului de intervenție specific pentru sănătate a copiilor;

•    efectuează triajul epidemiologie al copiilor în fiecare dimineață și aduce la cunoștința Coordonatorului centrului starea de sănătate și integritate fizică a copiilor rezideați;

•    se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare în ceea ce privește starea igienică a centrului rezidențial;

•    ține evidența efectuării controlului medical periodic al personalului și asigură vaccinările profilactice ale acestora;

•    urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi și ia măsuri de trimitere a acestora la medicul de familie/specialist pentru stabilirea diagnosticului;

•    îndeplinește sarcini de asistentă medicala curativă constând în efectuarea tratamentului la indicația medicului, acordarea de prim ajutor, supravegherea tratamentelor la copiii izolați. Face examenul somatometric al copiilor din centrul rezidențial și îl consemnează în fișa medicală a fiecăruia;

•    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun la un moment dat în cadrul cabinetului medical;

•    supraveghează, periodic, baia generală a copiilor din centrul rezidențial;

•    participă, dacă este cazul, la deparazitarea și igienizarea copiilor care vin din stradă sau din familie;

• participă 1a întocmirea meniurilor zilnice și supraveghează prepararea hranei și se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea șî servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii și de personal, vârstei copiilor și normelor igienico-sanitare în vigoare;

vizează, în absența medicului, lista zilnică de alimente pentru ca acestea să corespundă cantitativ și organo leptic;

însoțește copiii din centrul rezidențial în tabere/excm^^°^>'->^\

'-.NlnSa" fî ?    ~ •

•    însoțește copiii din centrul rezidențial la consultații, tratament și analize medicale în afara centrului rezidențial și când sunt trimiși la școli cu regim sanatorial sau la cure recuperative;

•    colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea obținerii certificatelor de încadrare în grad de handicap sau a orientării școlare a copiilor rezidenți;

■ ține legătura cu spitalul unde sunt internați copiii din centrul rezidențial;

•    are obligația de a anunța coordonatorul centrului rezidențial asupra stării de sănătate a copiilor și să propună îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare;

•    tine evidenta medicamentelor aflate in gestiune proprie;

•    anunță în scris, în maxim 24 h șeful de centru sau înlocuitorul acestuia, orice eveniment deosebit petrecut, printre care; modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotivată a unui copil; fuga unui beneficiar; derapaje de comportament ale copiilor sau altercații între beneficiari sau între beneficiari și personalul angajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;

•    dă dovadă de profesionalism, calm, toleranță, obiectivitate, înțelegere și respect față de copii și colegi și le acordă respectul cuvenit, le acceptă individualitatea tuturor, cu calități și limite specific

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale, care i-au fost delegate, în mod expres, din partea șefilor pe scară ierarhică eomunicareupermanentăcirQfițenildeServrcnrșfreferențTrdetară

Referent:

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al DGASPC;

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodologia și Regulamentul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, inclusiv procedura de admitere a copiilor/tinerilor în centrului rezidențial și cunoaște cerințele privind conținutul dosarului copiilor/tinerilor la intrarea lor în centrul rezidențial;

• cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale^

iterne de


funcționare ale centrului rezidențial;

• cunoaște și respecta programul de lucru al centrului rezidențiali^' ■ cunoaște și respectă normele de protecția muncii și PSI;


-    Orice eveniment se va aduce la cunoștința coordonatorului CSP in scris

-    Evenimentele deosebite vor fi aduse urgent, telefonic la cunoștința coordonatorului C.S.P. (consum alcool/suspiciune consum alcool; abuz; accidente de orice fel; alte incidente care pot amenința integritatea fizica si psihica a beneficiarilor)

-    Ofițerul de serviciu va avea următoarele atribuții si îndatoriri : - completează la zi registrele din cadrul centrului;

-    răspunde de obiectele de inventar predate de la o turalaalta;

-    cunoaște si aplica procedurile încazul evenimentelor deosebite;

-    anunța coordonatorul centrului despre evenimentele deosebite, printre care:

-    modificarea stării de sanatate a beneficiarilor;

~ lipsa nemotivata a unui beneficiar;

-    parasirea centrului tara permisiune a unui beneficiar;

-    derapaje de comportament ale beneficiarilor, altercații intre beneficiari, altercații intre beneficiari si membri ai personalului/volunt alil alte persoane;

-    incalcarea de către membrii personalului a regulamentelor, normelor si procedurilor;

-    alte evenimente deosebite, după caz.

-    se asigura ca personalul respecta regulile, regulamentele, normele si procedurile de lucru;

-    transmite toate informațiile de la o tura la alta:

-    programul beneficiarilor sau modificări ale acestuia,

“necesrSfeăădînînîs^ruunuî'medîc^enrsi'nifiîcătiă^CTentâ;

-    evenimente deosebite petrecute in timpul programului de lucru;

-    persoane străine care au aprobare sa intre în centra, etc. - toate incidentele vor fi consemnate in amanunt in caietul de procese verbale/registrul de evenimente deosebite;

- in cazul in care, in urma incidentelor apar semne corporale (chiar    Xgî

e vorba despre leziuni), se va consemna de către personalul medical^ -■■'' registrul de consultării;

- aspectele care vor fi aduse la cunoștința parirtilorheprezentului legal al copiilor in caztil producerii unui incident vor fi comunicate in scris. In cazul in care aceste aspecte vor fi comunicate in cadrul unei întâlniri, se va întocmi un proces verbal care va fi semnat atat de personalul centului, cat si de parinte/reprezentant legal; - toate referatele si procesele verbale privitoare la un incident sau

ir

•    eveniment deosebit se vor intocmi imediat după producerea acestora si vor fi

•    înregistrate in in registrul intern al centrului;

•    - fiecare document atașat dosarului unui beneficiar va fi înregistrat,

•    conform specificului, in registrul intem/la registratura generala a

•    D.G.A.S.P.C.;

•    are obligația de a dezvolta o relație pozitivă cu copilul/tânărul, bazată pe implicare și responsabilitate, acceptare, sinceritate, sprijin, toleranță și nediseriminare; de a relațîona cu profesionalism vis-a-vis de copîii/tinerii din cadrul SR, de a asculta opiniile acestora, de a le acorda respectul cuvenit, de a le accepta individualitatea, cu calități și limitele specifice, de a fi protectori șî de a oferi siguranță socio-afectivă acestora;

•    are obligativitatea: de a acorda atenția cuvenită fiecărui copil/tânăr, tară discriminare; de a implica copii/tînerii în activități constructive; de a aplana orice conflict apărut; de a oferi explicații obiective și concrete întrebărilor acestora; de a oferi exemplu personal (comportamental, verbal, precum șî în privința implicării în activitățile necesare asimilării deprinderilor de viață independentă);

•    are obligația de a înțelege și a asimila principiul potrivit căruia de neacceptat este

comportamentul, și nu copilul; un comportament necorespunzâtor, frustrant pentru copilul/tânărul în cauză și, în egală măsură, cu repercusiuni asupra celorlalți, reprezintă un semnal de alarmă, reprezintă o traumă nedepășită, un obstacol (dificultate majoră) cu care copilul/tânărul se confruntă în acel nioniciit;---------------------------------------------------------

•    în corectarea/îndreptarea comportamentelor neacceptabile, personalul educativ are obligativitatea de a da dovadă de profesionalism, calm, răbdare, obiectivitate, înțelegere și respect; va căuta redresarea acestor comportamente prin acțiuni pozitive, menite să readucă încrederea copilului în forțele proprii și echilibrarea socio-afectivă prin recunoașterea și recompensarea laturilor pozitive ale caracterului;

•    personalul educativ are obligativitatea de a transmite copilului încredere, respect și suport în depășirea dificultăților; în cazul în care această modalitate nu a avut efectul scontat într-un timp considerat suficient și comportamentul se repetă, personalul educativ poate solicita sprijinul personalului specializat (medic, psiholog, jurist, etc);

•    colaborează la implementarea și re-evaluarea ProgramuluyjQjiividualizat de protecție al copiilor/tinerilor din centrul rezidențial:

•    colaborează cu managerul de caz și/sau cu responsabilul de caz în legătură cu întreaga problematică privitoare la copiii/tinerii din centrul rezidențial așa cum apare în Programul individualizat de protecție;

•    face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează situația copiîului/tânărului ori de câte ori este necesar;

•    participă, în momentul intrării copiîului/tânărului în serviciul rezidențial, la o întrunire cu coordonatorul serviciului și cu managerul de caz pentru o primă informare despre situația copiîului/tânărului; întocmește procesul verbal al acestei întâlniri;

•    elaborează și implementează programul special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul centrului rezidențial pentru copilul/tânărul nou admis în serviciul rezidențial;

•    la admiterea în serviciul rezidențial, prezintă fiecărui copil, în funcție de gradul sau de maturitate, regulile de organizare și funcționare ale centrului rezidențial pe care trebuie să le respecte;

•    asigură confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile legate de dosarul copiilor/tinerilor;

•    elaborează, implementează și re-evaluează Programele de intervenție specifică (anexe ale Programului individualizat de protecție) pentru:

a)    programul educațional;

b)    activitățile de petrecere a timpului liber și socializare;

c) dobândirea deprinderilor de viață independentă;

' OS?    .3


•    este răspunzător de educația non-formală și informală a copiilor/tine^r; 'jnSQfeșțâ'P^pîii la grădiniță/școală și participă la ședințele cu părinții;

•    urmărește pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copiilor/tinerilor, asigură sprijin pentru realizarea lor;

•    răspunde de însoțirea copiilor la activități extrașcolare organizate de centrul rezidențial sau de către alte instituții din comunitate, inclusiv în tabere și excursii;

•    menține o legătură permanentă cu personalul de la cabinetul medical și anunță orice modificare privind starea de sănătate a copiilor/tinerilor; poate administra medicamente copiilor/tinerilor în condiții de supervizare stabilite de medicul responsabil cu Programul de intervenție specifică pentru sănătate;

•    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale copiilor/tinerilor rezidenți astfel încât să poată stabili o comunicare și relații adecvate cu ei;

•    întocmește un dosar pentru fiecare copil/tânăr pe care îl are în grijă pe parcursul șederii în centrul rezidențial cu scopul monitorizării comportamentelor acestuia, fiind în măsură să prezinte ori de câte ori este nevoie informații pertinente managerului de caz sau celorlalți specialiști implicați în implementarea Programului individualizat de protecție și a anexelor sale, Programele de intervenție specifică;

•    are obligativitatea de sprijini copiii/tinerii prin dezvoltarea atitudinii pozitive față de muncă, însușirea deprinderilor de punctualitate, seriozitate, disciplină, spirit de echipă și perseverență în îndeplinirea sarcinilor propuse;

•    primește de la administrator echipament și rechizite necesare copiilor/tinerilor, semnează pentru ele și urmărește păstrarea și folosirea lor în bune condiții;

•    încurajează, sprijină și promovează pozitiv preferințele copiilor referitoare la îmbrăcăminte și echipament personal, în funcție de natură culturală, rasială, etnică și religioasă, susținând astfel formarea valențelor estetice ale copiilor;

•    studiază comportamentul copiilor/tinerilor pentru a le acorda ajutor moral, intelectual, afectiv și sprijin personalizat, respectând, totodată, intimitatea acestora;

•    predă și preia copiii/tinerii pe bază de semnătură de la tură la tură, inclusiv supraveghetoarei de noapte, având responsabilitatea integrității fizice și psihice a copiilor/tinerilor pe care îi are în grijă în timpul programului de lucru;

•    participă la cursuri de perfecționare profesională;

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu care i-au fost delegate în mod exnres din

partea șefilor pe scară ierarhică.


Supraveghetor de noapte:

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al DG/

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodologia și Regulamentul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, inclusiv procedura de admitere a copiilor/tinerilor în centrul rezidențial și cunoaște cerințele privind conținutul dosarului copiilor/tinerilor Ia intrarea lor în centrul rezidențial;

•    cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale centrului rezidențial;

•    - Orice eveniment îl va aduce la cunoștința coordonatorului CSP in scris

Evenimentele deosebite vor fi aduse urgent, telefonic la cunoștința coordonatorului C.S.P. (consum alcool/suspiciune consum alcool; abuz; accidente de orice fel; alte incidente care pot amenința integritatea fizica si psihica a beneficiarilor )

-    Ofițerul de serviciu v a avea următoarele atribuții si îndatoriri : - completează la zi registrele din cadrul centrului;

-    răspunde de obiectele de inventar predate de la o turalaalta;

-    cunoaște si aplica procedurile incazul evenimentelor deosebite;

-    anunța coordonatorul centrului despre evenimentele deosebite, printre care;

-    modificarea stării de sanatate a beneficiarilor;

-    lipsa nemotivata a unui beneficiar;

-    parasirea centrului fara permisiune a unui beneficiar;

-    derapaje de comportament ale beneficiarilor, altercații intre beneficiari, altercații intre beneficiari si membri ai personalului/volunt alil alte persoane;

-    incalcarea de către membrii personalului a regulamentelor, normelor si procedurilor;

-    alte evenimente deosebite, după caz.______________________________________________________________

-    se asigura ca personalul respecta regulile, regulamentele, normele si procedurile de lucru;

-    transmite toate informațiile de la o tura la alta:

•    - programul beneficiarilor sau modificări ale acestuia,

- necesitatea administrării unui medicament si mdicatia aferenta;


♦ - evenimente deosebite petrecute in timpul programului de lucru;

•    - persoane străine care au aprobare sa intre in centru, etc.    vor fi

consemnate in amanunt in caietul de procese

•    verbale/registrul de evenimente deosebite;

*    - in cazul in care, in urma incidentelor apar semne corporale (chiar daca nu


•    e vorba despre leziuni), se va consemna de către personalul medical in

•    registrul de consultații;

•    - aspectele care vor fi aduse la cunoștința parirtilorheprezentului legal al copiilor in caztîl

producerii unui incident vor fi comunicate in scris. In cazul

•    in care aceste aspecte vor fi comunicate in cadrul unei întâlniri, se va întocmi

•    un proces verbal care va fi semnat atat de personalul centului, cat si de

•    parinte/reprezentant legal; - toate referatele si procesele verbale privitoare la un incident sau

•    eveniment deosebit se vor întocmi imediat după producerea acestora si vor fi

•    înregistrate in in registrul intern al centrului;

•    - fiecare document atașat dosarului unui beneficiar va fi înregistrat,

•    conform specificului, in registrul intem/la registratura generala a

•    D.G.A.S.P.C.;

•    cunoaște și respectă programul de lucru al centrului rezidențial;

•    colaborează la implementarea și re-evaluarea Programului individualizat de protecție al copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial și a Programelor de intervenție specifică (anexe ale

Programului individualizat de protecție);

•    colaborează la implementarea programului special de acomodare cu ceilalți copii și cu personalul servicului rezidențial pentru copilul/tânărul nou admis în centrul rezidențial;

•    asigură confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile legate de dosarul copiilor/tinerilor;

•    menține o legătură permanentă cu personalul de la cabinetul medical și anunță orice modificare privind starea de sănătate a copiilor/tinerilor, poate administra medicamente copiilor/tinerilor în condiții de supervizare stabilite de medicuLxesponsabil cu Programul de intervenție specifică pentru sănătate;25


•    implementează prevederile Programului de intervenție specifică pentru sănătate și ale Programului de formare a deprinderilor de viață independentă referitoare la formarea și consolidarea deprinderilor igienico-sanitare, de hrănire și de îngrijire a spațiului locativ, la efecturarea toaletei de seara și dimineața, la efectuarea băii generale și la regimul de somn și trezire a copiilor/tmerilor din centrul rezidențial;

•    are obligația de a respecta în relația cu copilul/tânărul valorile de bază; respect, comportament corespunzător, căldură și afecțiune; limite clare și bine precizate; răspuns imediat la nevoile copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor; sancționare educativă constructivă a comportamentelor neacceptabile ale copîlului/tânărului cu scopul formării unei conduite sociale acceptabile, neluând măsuri disciplinare excesive sau iraționale; deschidere și comunicare; recunoașterea calităților și reușitelor; confidențialitate și încredere reciprocă;

•    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale copiilor/tinerilor rezidențî astfel încât să poată stabili o comunicare și relații adecvate cu ei;

•    are obligativitatea: de a acorda atenția cuvenită fiecărui copil/tânăr, iară discriminare; de a implica copiii/tinerii în activități constructive; de a aplana orice conflict apărut; de a oferi explicații

•    studiază comportamentul copiilor/tinerilor pentru a le acorda ajutor moral, intelectual, afectiv și sprijin personalizat, respectând, totodată, intimitatea acestora; comunică observațiile asupra comportării și altor manifestări deosebite ale copiilor/tinerilor persoanelor de referință ale

acestora;

•    predă și preia copiii/tinerii pe bază de semnătură de la tură la tură, având responsabilitatea integrității fizice și psihice a copiilor/tinerilor pe care îi are în grijă în timpul programului de lucru;

•    primește de la administrator echipamente igjenico-sanitare necesare copiilor/tinerilor, semnează pentru ele și urmărește păstrarea și folosirea lor în. bune condiții;

•    răspunde de securitatea centrului rezidențial (atât în interior cât și în exterior) în cazul în care paza acestuia nu este asigurată de organe specializate;

•    răspunde de buna păstrare și folosire a mobilierului și a instalațiilor sanitare care se află în sectorul pe care îl supraveghează;

•    participa la cursuri de perfecționare profesională;

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu care i-au fost delegate în mod expres din partea șefilor pe scară ierarhică.•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al DGASPC;

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodologia de organizare-funcționare și Regulamentul de organizare-funcționare a serviciului rezidențial;

•    cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale serviciului rezidențial;

•    cunoaște și respectă programul de lucru al centrului rezidențial;

•    informează lunar sau ori de câte ori este nevoie, șeful serviciului administrativ despre modul de administrare a bunurilor materiale a serviciului rezidențial;

•    răspunde în fața contabilului DGASPC-sector 3 pentru modul de gestionare, evidența realizată și respectarea legislației financiar-contabile privind corecta administrare a bazei materiale a serviciului rezidențial;

•    organizează și supraveghează activitatea personalului muncitor (de îngrijire, bucătărie, etc.), prezentând spre aprobarea coordonatorului serviciului rezidențial constatările, programele și propunerile;

•    informează, în scris, șeful serviciului administrativ asupra problemelor create în serviciul rezidențial, propunând măsuri de soluționare a acestora;

•    supraveghează și asigură menținerea corespunzătoare a curățeniei, încălzitului și iluminatului încăperilor serviciului rezidențial;

•    supraveghează menținerea unor condiții ada:vate igiemeo-^rni tare, ținândseama de numărul, vârsta șî sexul copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial și de cerințele organelor medico-sanitare;

•    repartizează pe subgestiuni bunurile serviciului rezidențial și controlează periodic felul în care sunt păstrate, folosite și gestionate acestea; instruind periodic personalul serviciului rezidențial cu privire la modul de gestionare a bunurilor încredințate;

•    urmărește respectarea haremurilor elaborate, privind echipamentul și cazarmamentul Ia care

an dreptul copiii/tinerii din serviciul rezidențial;


• răspunde de inventarierea valorilor materiale, pregătește și asigur

anuală și curentă a bunurilor serviciului rezidențial și întocmește registrife: bunurile materiale existente în serviciul rezidențial;

• are obligativitatea de a informa coordonatorul SR cu privire la stocubeșâsh^^xadrul SR, necesarul produselor de achiziționat și de a întocmi lista în funcție de recomandările medicului SR; administratorul împreună cu magazionerul evaluează în momentul livrării produselor în centru: calitatea produselor,, verifica termenele de garanție/certîficatele de calitate și primesc mar© în centru semnând documentele de primire. Administratorul și magazionerul înregistrează produsele în fișele de magazie și țin evidența de contabilitate primară.•    administratorul împreună cu magazionerul întocmesc lunar lista cu necesarul produselor pentru buna des!ușurare în cadrul centrului, ținând cont de produsele existente în magazie, de nevoile identificate la nivel de SR și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiuliului Local sector 3 privind stabilirea baremelor anuale de consum pentru copiii și adulții asistați în centrele și serviciile alternative din subordinea DGASPC sector 3

•    împreună cu coordonatorul SR are obligativitatea de a se asigura că locația SR este compartimentată, mobilată și amenajată astfel încât să facă față cerințelor și nevoilor copiilor rezidenți, ținând seama de următoarele aspecte: distribuția copiilor pe sexe, vârsta, tradiții etnice și culturale, asigurarea unui optim de confort și intimitate în funcție de vârstă, nevoile și gradul de maturitate identificate ale acestora;

•    face propuneri de casare a obiectelor de inventar, făcând parte din comisia de casare și de clasare a bunurilor aflate în administrarea operativă a serviciului rezidențial;

•    administratorul se asigură că în cadrul SR există și funcționează programul de întreținere, reparații, menținerea siguranței și securității, curățeniei și igienizării corespunzătoare, în toate spațiile aferente (interioare sau după caz exterioare);

•    administratorul SR va colabora cu coordonatorul SR și va stabili programul zilnic de igienizare efectuat de personalul desemnat; se va asigura că centrul este dotat și aprovizionat permanent cu utilaje, materiale și substanțe necesare pentru efectuarea operațiunilor de dezînsecție, dezinfecție și deratizare;

• intruiește periodic întregul personal funcțional, operativ și de servire asupra normelor de protecție a muncii și PSI; administratorul SR realizează instructajul personalului cu privire la folosirea tuturor utilajelor, obiectelor electrocasnice și electronice existente în SR, totodată având obligativitatea de a se asigura de existența normelor scrise privind utilizarea corespunzătoare a acestora; după instruirea personalului, întocmind un proces verbal prin care angajații semnează luarea la cunoștință a respectivelor norme; tot administratorul are obligativitatea de a efectua atât instructajul privind securitatea și sănătatea angajaților cât și instructajul privind securitatea și sănătatea beneficiarilor afișând în fiecare grupă normele stabilite;

e organizate pentru


• organizează activitatea admuiistrativ-gospodărească în ta&e-™^ copiii/tinerii din serviciul rezidențial;

■ înlocuiește magazionerul când acesta din motive obiective

•    cunoaște și respectă normele de protecția muncii și PSI;

•    îndeplinește orice altă sarcină de serviciu prevăzută în acte normative sau la cererea șefilor pe scară ierarhică.

Personal pentru curățenie spații (îngrijitor);

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intern al DGASPC;

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din Metodologia și Regulamentul de organizare și funcționare a centrului rezidențial;

•    cunoaște și respect prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale centrului rezidențial;

•    cunoaște și respect programul de lucru al centrului rezidențial;

•    cunoaște și respect nonnele de protecția muncii și PSI;

•    asigură curățenia zilnică a localului interior (dormitoare, săli de curs, toalete, cabinete) și exterior centrului rezidențial (curte, teren de joaca pentru copii);

•    întreține curățenia zilnic și face curățenie general săptămânal, în localul interior și exterior al centrului rezidențial;

•    se îngrijește și răspunde de buna păstrare, folosire și funcționare a obiectelor de inventar pe care le are în primire de la administratorul centrului rezidențial;

•    pregătește și face patul copiilor, ajută la îmbrăcarea copiilor;

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu care i-au fost delegate în mod expres venite din partea șefilor pe scară ierarhică

Muncitor calificat (bucatar)

•    cunoaște și respectă prevederile incluse în Regulamentul Intei^^EtG®SPGC4?/

•    cunoaște, respectă și implementează toate procedurile din    "Regulamentul de organizare și funcționare a centrului rezidențial;

• cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional și ale Normelor interne de funcționare ale centrului rezidențial;

• cunoaște și respectă programul de lucru al centrului rezidențial;

•    cunoaște și respectă normele de protecția muncii și PSI;

•    arc obligativitatea de a preleva zilnic în recipiente ermetice, etichetate cu dată și meniu, mostre din toate alimentele preparate;

•    respectă cu strictețe normele igienico-sanitare specifice așa cum sunt ele prevăzute de Direcția de Sănătate Publică, cât și cele pentru Protecția Muncii și Prevenirea Incendiilor, astfel încât să se evite pericolul producerii unor accidente care ar putea pune în pericol viața sau sănătatea copiilor;

•    efectuează toate analizele medicale în termenele stabilite;

•    sesizează șefului de centru, medicului, administratorului orice aspect care ar pune în pericol viața sau sănătatea copiilor;

•    pregătește/prepară hrana la timp și în cele mai bune condiții, respectând normele igienico-sanitare în vigoare;

•    servește masa copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial;

•    primește alimente de la administrator și/sau magazioner de față cu ofițerul de serviciu și cu un reprezentant de la cabinetul medical, apoi semnează pentru lista de alimente;

•    face parte din comisia de recepție/primire a mărfurilor de orice fel în centrul rezidențial;

•    răspunde de cantitatea și calitatea hranei copiilor/tinerilor potrivit rației alimentare stabilite și conform normelor igienico-sanitare în vigoare;

•    răspunde de starea de curățenie a bucătăriei, veselei si a celorlalte obiecte/material pe care Ie __________are in îngrijire si folosința, precum si a sălii unde se servește masa copiilor/tinerilor din

central residential;

•    asigura respectarea regulilor de igiena in folosirea alimentelor si in timpul cat servește masa copiilor/tinerilor din central residential;

•    participa la intocmirea meniului zilnic si saptamanal;

•    pune conserve pentru iama si ajuta la depozitarea si sortarea legumelor si fructelor;

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale care i-au fost delegate in mod expres din partea șefilor pe scara ierarhica.

Articolul 12

Finanțarea centrului


V Xkx <757

(1) in estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, central are in vedere'as'ig marca resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime decalitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor se asigura, in condițiile legii, din următoarele surse:

a)    Bugetul local al sectorului 3;

b)    Bugetul de stat;

c)    Donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din străinătate;

d)    Alte surse definantare, in conformitate cu legislația in vigoare.


DtflMECpA GeneralăAsistență Socială șt Protecția cqwlullh


î; co«51 uml Local al ’r

P SECTGRULU* <fc &©CVSEȘT1^jJ?

OpjtfcjfcTQiK ,&f EhArȚÎCV CA<A<m* t*t»tS:-e?’**Aș. NS, T33&9

scot PmfiimîUâL nft 3-4    _J    ""    _" . ./    ........ J'” ‘

t\-^x !Y 72S -f/CtS & Mi . 330{31.04-Âol-f

ttfjefon (qc>4) 0372 xa£ 100 fcx (004) <?î?2    *â?

e^maa ctfflpg^&tgațpțs ,ro-

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

COMPLEX DE SERVICII „CASA NOASTRĂ”

Revizuit Iulie 2018


f§ &

ș, t t

Wlî

\ <.rj Vv'"

/.    z ?*<-<*/

vy>> -v<v,

>./c.

^7....." •” 7".'» e*

<3 ? ■    'C/’.^'Cuprins

Articolul 1 Definiție........................................................................................................................3

Articolul 2 Identificarea serviciului social..................................................,..................................3

Articolul 3 Scopul serviciului social..............................................................................................3

Articolul 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare....................................................4

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social..............................................4

Articolul 6 beneficiarii serviciilor sociale......................................................................................5

Articolul 7 Activități și funcții............................................................................. 7

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal......................9

Articolul 9 Personalul de conducere............................,................................................................10

Articolul 10 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență....................................................li

Articolul 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații......................................17

Articolul 12 Finanțarea centrului..................................................................................................20

ARTICOLUL 1 Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului

Complexul de Servicii ,Casa Noastra” - Componenta Adăpost de Zi si Noapte pentru Copiii Străzii (CA) si Componenta Rezidențiala (CR), aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 47/30.05.2008 în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele bene li ci are. cât și pentru angajațîi centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Complexul de Servicii „Casa Noastra”, cod serviciu social 8790 CR, este înființat și administrat de Consiliul Local sector 3 - Certificat de acreditare a DGASPC sector 3 seria AF, nr. 003163/27.11.2017, Licența de funcționare - in lucru, cu sediul in Str. Rotunda nr. 2, Sector 3, București.


/T

î, C" f ***•


ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul Complexului de Servicii „Casa Noastra” - Componenta Adăpost (CĂjeste de a asigura accesul copiilor găsiți in strada, copiilor care frecventează strada, precum si a a celor ai căror părinți prezintă risc de a ajunge in strada, cu varsta intre 3-18 ani la servicii sociale in scopul integrarii/reintegrarii familiale;


Componenta Rezidențiala (CR) - se adreseaza copiilor care au beneficiat de admisie pe CA si nu au putut fi reintegrați /integrați in familie, in perioada prevăzută in procedura de lucru; pentru aceștia se dispune plasamentul.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1)    Complexul de Servicii „Casa Noastra”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale,Legea nr 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului, Ordinul nr. 132/2005, Anexa 5 - pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate copiilor străzii.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 21/2004 - standarde minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial, Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

Ordin nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Fluentelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând standardele de management/contral intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

(3) Serviciul social Complexul de Servicii „Casa Noastra” este înființat primHotărârea Consiliului Local - Sector 3, nr. 47/30.05.2008 și funcționează în subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3,

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social Vg/fc,    A/

(î) Serviciul social Complexul de Servicii "Casa Noastra” se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexul de Servicii "Casa Noastra" sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b)    protejarea și promovarea drepturilor copiilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiari;

c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f)    asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, țînându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat

legături de atașament;

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

j)    preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor și a implicării active a acesto^sW^^iarea situațiilor de dificultate;

1) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea prcpriîf^j'eațE^i&fi de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o)    colaborarea Complexuîului de Servicii „Casa Noastra”" cu alte instituții sau organizații în vederea îndeplinirii obiectivelor.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de Servicii "Casa Noastra" sunt:

Componenta Adăpost (CA) asigura servicii sociale pentru copii găsiți in strada, copii care frecventează strada, si copii ai căror părinți prezintă risc de a ajunge in strada, cu varsta intre 3-18 ani;

Componenta Rezidențiala (CR) - asigura servicii sociale pentru copii care au beneficiat de admisie pe CA si nu au putut fi reintegrați /integrați in familie, in perioada prevăzută in procedura de lucru;

,    (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

In cadrul CA:

a)    )Copiii găsiți în stradă/care frecventează strada și sunt depistați pe raza Sectorului 3 în urma acțiunilor D.G.A.S.P.C. Sector 3 sau de către reprezentanții Poliției/ Poliției Locale Sector 3 ; pentru aceștia se emite de către Șeful de Centru o Dispoziție de Admisie, avizata de Directorul Executiv pentru Protecția Drepturilor Copilului și Directorul General.

b)    Copiii ai căror părinți prezintă risc de a ajunge în strada - in aceasta situație admiterea copilului se face la solicitarea scrisa a parintelui/reprezentantului legal adresata D.G.A.S.P.C. —

-----------Sector 3. Aceste familii sunt sau nuni evidenta D.G.A.S.P.C. - Sector 3 ca bcucfieian ai a!tor

servicii sociale.

In cadrul CR - se dispune măsură plasamentului, fie prin CPC - Sector 3, fie prin Hot. Judecătoreasca, cu respectarea etapelor managementului de caz.

(2) Condiții de încetare a serviciilor:

Ieșirea din cadrul CA, se face:

a)    fie la solicitarea beneficiarilor, conform proceduri de lucru, revocandu-se Dispoziția de Admisie emisa anterior, pe baza unui referat întocmit de responsabilul de caz;

b)    prin transfer către un alt DGASPC;

c)    la integrarea/reintegrarea in familie;

d) când se dispune plasamentul in cadrul CR;

\F;Z<-y


Ieșirea din cadrul CR, se face:

a)    prin dispunerea măsurii de plasament intr-un alt serviciu din cadrul DGASPC - Sector 3;

b)    prin dispunerea măsurii de plasament la membrii familiei extinse;

c)    reintegrarea in familia naturala;

(4)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii "Casa Noastra" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamenialc. fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să Ii se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h)    să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5)    Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de Servicii "Casa Noastra" au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și

economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c)    să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor pcrșonâte;

f5 ?

e)    să respecte prevederile prezentului regulament si a regulamentului de dfdibe uftmbâî'a; / f

f) Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției pej^j^tek»^c^^^urări psihice nr. 487/2002, republicată si potrivit prevederilor art. 123 din lA^art3m272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele rezidențiale pentru copii se adresează copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

ARTICOLUL 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale Complexului de Servicii "Casa Noastra" simt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; asigură creșterea si îngrijirea copiilor lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinteasca, conform standardelor minime de calitate;

organizează cursuri de formare profesională inițială si continuă a angajatilor;

elaborează programele de intervenție specifică, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție si nevoile copilului;

consiliează si evaluează psihologic copii care beneficiază de măsură de protectie-plasament in cadrul centrului, în funcție de situația existentă, monitorizarea evoluția copiilor beneficiari;

menținerea si dezvoltarea relațiilor cu familia si prietenii/alte persoane fată de care a

activitate.


eiăK ofente•    asigurarea confidențialității privind istoricul social al copilului aflat în plasament;

•    instruirea si pregătirea asistentului matemal privind nevoile si drepturile copilului înainte de plasarea acestuia;

•    asigurarea dreptului copilului la servicii medicale, activități educative formale si nonformale, etc., în funcție de abilitățile si solicitările copilului.

d)    de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

•    elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

•    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

•    întocmirea si stabilirea obiectivelor pe termen scurt/mediu/lung în cadrul programelor de intervenție specifică si a rapoartelor de implementare a acestora;

•    încheierea de parteneriate cu organizații non-guvemamcntale/fundatii căite desfășoară activități formale/nonformale pentru copii.

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

•    întocmirea planului anual privind planificarea concediilor de odihnă pentru angajafii centrului;

•    întocmirea programului de pregătire profesională continuă;

•    întocmirea documentației privind cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor care beneficiază de acest

------tip de serviciu.-------------------------------------------:---------------------------

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social Complexul de Servicii "Casa Noastră" funcționează    de

/jț* /X    <.    ,iiA

personal de 21+1 angajați, din care:

a)    personal de conducere: șef centru;

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență ( referent si supraveghetor)'-.

c)    personal de specialitate și auxiliar (inspector de specialitate, psiholog, asistent me’dîdal): - 4;

d)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (administrator, bueatar, infirmieri,îngrijitor, spalatoreasa) - 7;

(2) Raportul angajat/beneficiar este de :

2 inspectori specialitate / 16 copii (10 CA + 6 CR)- 8 1 psiholog/ 16 copii (10 CA + 6 CR)- 16 1 asistent medical /    16 copii (10 CA + 6 CR)- 16

5 Supraveghetori noapte / 16 copii (10 CA + 6 CR) - 3,2 5 referenti/ 16 copii (10 CA+ 6 CR) - 3,2

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1)    Personalul de conducere - sef serviciu.

(2)    Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a)    asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b)    elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor copiilor;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centruluij^^f®

g)    propui personal;


g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizat*

ui de


h)    desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunități. ' 'Zf'

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, refehțSt^^gu^^afcări ale drepturilor copiilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

âio

k)    organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m)    asigura comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n)    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii,

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5)    Sancționarea disciplinată sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLULIO

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

Personal de specialitate si auxiliar

(1)    Personalul de specialitate poate fi:

a)    inspector de specialitate (242203)

b)    asistent medical (222101)

c)    psiholog (263411) djreferent (242204)


e)supraveghetor de noapte (962911)

(2)    Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament:

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e)    întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

Atribuții ale personalului de specialitate:

Inspector Specialitate

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului; este responsabil de caz pentru copiii care beneficiază de admisie/plasament in cadrul serviciului;

- la intrarea in centru, prezintă fiecărui copil, in funcție de gradul de maturitate regulile de

organizare si funcționare din cadrul acestuia pe care trebuie sa le respecte; colaborează si menține relații cu membrii familiei copiilor; întocmește si reactualizează dosarul copilului;

realizează si întocmește evaluarea inițiala a situației copilului pentru care s-a dispus admisia in cadrul Componentei Adăpostului de zi si Noapte pentru Copiii Stazii; pentru oopiii admiși pe Componenta Adăpostului elaborează si întocmește împreuna cu echipa, masurile de intervenție pe termen scurt;

colaborează cu managerul de caz si face parte din echipa pluridisciplinar^peniâr^pjiț beneficiază de plasament in cadrul componentei rezidențiale asa cum j]g|Ej7țfin eleboreaza, implementează si reevaluează P.I.S.

care


asigura fluxul de informație intre membrii echipei si alti specialiști implr

urmărește permanent evoluția dosarelor copiilor aflate in evidenta sa;

asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru;

-    participa la diverse cursuri de formare care sa ii ajute in optimizarea muncii, inclusiv seminarii si conferințe;

îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior;

-    se deplasează in teren si efectuează anchete sociale la domiciliul familiei (rudelor) copilului;

-    efectuează munca de temen;

-    insoteste copii la activitati scolare/extrascolare organizate de serviciul rezidențial sau către alte instituții din comunitate, inclusiv in tabere si excursii;

-    insoteste copiii la scoala/gradinita atunci când este cazul;

se deplasează la medicul de familie/policlinici/cabinete medicale/spitalele unde sunt inscrisi/intemati copiii sau pentru orice urgenta medicala

Psiholog

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului; aplica teste licențiate pentru masurarea inteligentei, abilităților, aptitudinilor si caracteristicilor personalității;

interpreteaz^riatdetobfinute^ofera-reeomandarilepe-eareie-eonsideraneeesare;--------

efectuează ședințe de consiliere psihologica in scopul optimizării, autocunoasterii si dezvoltării persoanei, precum si in scopul prevenției si remiterii problemelor emoționale sau de comportament sau a îmbunătățirii relațiilor interpersonale;

realizează si întocmește raportul de evaluare psihologica a copiilor;

efectuează ședințe de consiliere psihologica cu copiii, si după caz, cu membrii familiilor acestora;

intocmeste referate cu privire la desfasurarea ședințelor de consiliere psihpfegîcâ^ face parte din echipa pluridisciplinara asa cum apare in PIP;    ICI

asista si insoteste copilul ori de cate ori este necesar si in beneficiul    .O

colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul celorlalte    -

uri, organisme guvernamentale (politie, policlinici, instituții de invatamant);

respecta confidențialitatea datelor referitoare la cazurile aflate in lucru sau soluționate; indeplineste orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior;

ă

se deplasează la Tribunalul București, însoțind copiii in vederea audierii;

se deplasează in teren împreuna cu asistentul medical la cabinete medicale/spitale/policlinici însoțind copiii cu probleme de ordin psihic; se deplasează împreuna cu asistentul social in vederea efectuării anchetelor sociale si monitorizării familiilor la domiciliul părinților copiilor beneficiari ai centrului;

Asistentul medical

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația iu vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului; efectuează o evaluare medicala inițiala a copiilor;

insoteste copiii la efectuarea analizelor medicale;

in tocmește fisele medicale ale copiilor si tine evidenta a acestora si a registrului de tratament;

face deparazitarea si igienizarea copiilor care vin in centru;

întocmește necesarul de medicamente, aducand in scris la cunoștința șefului de serviciu justificarea necesarului de medicamente întocmit;

administrează medicamente copiilor in funcție de situație, la recomandarea medicului;

—tfectiicaza educația pentni sanatate a copiilor;------------------------------

efectuează munca de temen;

noteaza in caietul de procese verbale orice informație privind starea de sanatate sau administrarea tratamentelor, pentru copiii aflati sub tratament;

tine evidenta analizelor medicale ale angajatilor anuntand când acestea trebuiesc reînnoite;

asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru;

indeplineste orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior; se deplasează cu copiii la efectuarea analizelor medicale;

se deplasează la medicul de familie pentru a inscrie copiii, pentru ridicarea analizelor medicale, pentru ridicarea rețetelor etc;

- se deplasează la farmacii pentru achiziționarea medicamentelor prescrise;

se deplasează la medicul de familie/poli clini ci/cabinete medicale/spitalele unde sunt inscrisi/mternati copiii sau pentru orice urgenta medicala;

Referent educator

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația iu vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D.G. A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului; colaborează cu responsabilul de caz in legătură cu întreaga problematica privitoare la copii; asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarul copilului; este răspunzător de educația formala/nonformala si informala a copiilor;

asigura Însoțirea permanenta a copiilor la unitățile de invatamant pe care le frecventează; răspunde de însoțirea copiilor la activitati extrascolare organizate de serviciul rezidențial sau-eatre-aiterinstrtatîi-diîreormirîitateTicclusiv-uî-taljere-si-exeursii;--------------

menține o legătură in permanenta cu personalul de la cabinetul medical si anunța orice modificare privind starea de sanatate a copiilor; poate administra medicamentele copiilor in condiții de supervizare stabilita de medicul responsabil;

cunoaște particularitățile de varsta si diferentele individuale de conduita ale copiilor astfel încât sa poata stabili o comunicare si relații adecvate cu ei;

aplica sancțiuni educative adecvate, constructive, in cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale copiilor cu scopul formarii unei conduite sociale acceptabile, neluand masuri disciplinare excesive sau iraționale;

primește de la administrator echipament si rechizite necesamț^uloș^sdthn^fea pentru ele si urmărește pastrarea lor in bune condiții;    î

asigura integritatea fizica si psihica a copiilor pe care ii de lucru;

face parte din echipa pluridisciplinara asa cum apare in PIP;


■■

n arejjn,£tiia m trprogramului

răspunde de securitatea centrului (atat in interior cat si in exterior);

răspunde de buna păstrare si folosire a mobilierului si a instalațiilor sanitare;

-    participa la cursuri de perfecționare profesionala;

asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru;

-    Îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior, insoteste copiii la scoala/gradinita;

-    insoteste copiii la activitati scolare/extrascolare organizate de către centru sau către alte instituții din comunitate, inclusiv in tabere si excursii;

se deplasează la medicul de familie/policlinici/cabinete medicale/spitalele unde sunt inscrisi/intemati copiii sau pentru orice urgenta medicala;

Supraveghetorul de noapte

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D,G,A,S.P.C- — sector 3, Regulamentul Intern al centrului; menține o legătură permanenta cu personalul de la cabinetul medical si anunța orice modificare privind starea de sanatate a copiilor; asigura administrarea tratamentului prescris de medic, precum si însoțirea copilului la spital in caz de urgenta;

--eunoaste^partieularitatile—dovarstasi— dtferentele-4ndiYiduate^ -de—eonduita^ale^eepiiteT^ rezidenti astfel incat sa poata stabili o comunicare si relații adecvate cu ei; aplica sancțiuni educative adecvate, constructive in cadrul unor comportamente inacceptabile repetate ale copiilor cu scopul formarii unei conduite sociale acceptabile, neluand masuri disciplinare excesive sau iraționale;

primește de la administrator echipamente igienico-sanitare necesare copiilor, semnează pentru ele si urmărește pastrarea si folosirea lor in bune condiții;

asigura integritatea fizica si psihica a copiilor pe care ii are in grijam-î^p^prdgrainului de lucru:    AÂXy

UI

răspunde de securitatea centrului (atat in interior cat si in exterior)|Kfc

răspunde de buna păstrare si folosire a mobilierului si a instalațiilor^ participa la cursuri de perfecționare profesionala; asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru; îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior,

se deplasează la medicul de familie/policlinici/cabinete medicale/spitalele unde sunt inscrisi/inteniati copiii sau pentru orice urgenta medicala;

ARTICOLUL11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a)    administrator;

b)    personal pentru curățenie spații (îngrijitor);

c)    Muncitor calificat (bucatar)

Atribuții pentru personalul administrativ

Administrator :

se subordonează setului de serviciu si informează lunar sau ori de cate ori este nevoie serviciul administrativ, despre modul de administrarea a bunurilor materiale din cadul serviciului;

—-—cunoasteT^especta—srdmptementeaza—teate-^proeedurile—privincHegislatia^tn-^vigeare—a protecției si promovării drepturilor copilului, Metodologia de lucru a serviciului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului; răspunde in fata contabilului unitarii pentru modul de gestionare evidenta realizata si respectarea legislației financiar-contabile privind corecta administrare a bazei materiale a

centrului;

informează șeful serviciului asupra problemelor create in u^dtb, ^gtorțnand masuri de

soluționare a acestora;

4110


asigura pastrarea si justa folosire a tuturor bunurilor unitari^; răspunde de buna funcționare a aparatelor din dotarea '^s^sp^de ^g&odalitatea de reparare a defecțiunilor apărute;

întocmește registrul inventarelor, cuprinzând bunurile materiale existente in cadrul centrului;

1/

f,

FA,

întocmește zilnic lista de alimente si o supune spre aprobare șefului de serviciu cu viza asistentului medical;

se asigura ca alimentele sa fie depozitate regulamentar, sa fie respectate normele de igiena;

-    controlează zilnic calitatea produselor preparate si modul de folosire a alimentelor;

face propuneri de casare a obiectelor de inventar, pregătește si asigura operațiile de inventariere anuala si curenta a bunurilor unitarii;

urmărește respectarea haremurilor elaborate privind echipamentul si cazarmamentul ia care au dreptul copiii;

-    face calculul listelor zilnica de alimente, urmărește modul de eliberare de la magazie, pentru pregătirea hranei copiilor si verifica periodic evidenta meselor servite, in limita alocațiilor bugetare;

se îngrijește de buna pastrarea a materialelor, obiectelor si de conservarea alimentelor aflate in gestiunea sa;

-    primește si eliberează materiale si alimente pe care le pastreaza in magazie, tine evidenta lor, respecta legislația in vigoare;

participa la inventarierea valorilor materiale pe care le gestionează;

-    întocmește Registrul de Verificare a Condițiilor de Risc și verifică starea instalațiilor de gaze, a instalațiilor de încălzire, a instalațiilor sanitare, modul de depozitare a gunoiului, etc;

-    asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru; indeplineste orice atribuție de serviciu venita din partea șefului ierarhic superior.

Muncitor calificat (Bucătar)

respecta cu strictete normele Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București cat sî cele de protecția a muncii, astfel încât sa se evite pericolul producerii unor accidente care ar putea afecta viata sau sanatatea copiilor;

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului;

ahfBK^t&r' jfcu'^ceptia persoanelor

/nrZ",

■f'f■■


nu permite intrarea persoanelor străine in blocul autorizate) si sa respecte in tocmai retetarul; pregătește hrana la timp si in cele mai bune condiții;

servește masa copiilor, ii supravegheza si ii sprijină in timpul servirii mesei;

-    primește zilnic alimentele de la administrator;

-    răspunde de cantitatea si calitatea hranei copiilor potrivit rației alimentare stabilite;

-    răspunde de starea de curățenie a bucătăriei, veselei, inventarului ce il are in primire si efectuează periodic curățenie generala in spațiul destinat pragatirii hranei, aparaturii multifuncționale existente in dotare;

asigura respectarea regulilor de igiena in folosirea alimentelor si in timpul servirii mesei;

-    respectă regulile de manipulare și preparare a hranei;

-    respectă normele de igienă în prepararea și servirea mesei; poarta halat alb si boneta in perfecta stare de curățenie; păstrează curățenia la locul de muncă;

participa la întocmirea meniului zilnic si saptamanal; efectueza analizele medicale obligatorii;

-    pune conserve pentru iarna si ajuta la depozitarea si sortarea cartofilor, zarzavaturilor si fructelor;

-    asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru; îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior.

Personal pentru caratarea spatiilor (Îngrijitor)

-eunoastesirespectanormeledeprotectiamuncii;-----------------------------------------

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului;

asigura curățenia zilnica atat in interiorul cat si in exteriorul centrului;

se îngrijește si răspunde de buna păstrare, folosire si funcționare a obiectelor de inventar pe

care le are in primire de la administratorul centrului;

ajuta la imbracarea copiilor;    '


face deparazitarea si igienizarea copiilor;

răspunde pentru materialele din dotare, care i-au fost repW^at^^Qorf^consum; poarta echipamentul corespunzător primit;

la schimbarea turei verifica împreuna cu supraveghetorul de noapte, bunurile aflate pe teren; orice avarie, defecțiune, lipsa unui bun etc., este menționata intr-un caiet de predare-


primire precum si intr-o nota explicativa care va fi adusa la cunoștința coordonatorului centrului;

-    asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru;

-    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic superior. Spalatoreasa

cunoaște si respecta normele de protecția muncii si regulile de prevenire si stingerea incendiilor;

cunoaște, respecta si implementează toate procedurile privind legislația in vigoare a protecției si promovării drepturilor copilului, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. - sector 3, Regulamentul Intern al centrului;

asigura unitatea cu rufele spalate si calcate la timp;

răspunde de starea de curățenie si supraveghează buna funcționare a utilajelor, sesizând imediat orioe defecțiune a acestora;

primește lucrurile murdare, triaza rufaria pe categorii: albe, colorate, lana, bumbac, lenjerie de corp, lenjerie de pat, îmbrăcăminte, conform datelor inscrise in caietul de sarcini; răspunde de dezinfectia, spalarea, fierberea, albirea inventarului moale cat si scoaterea petelor prin mijloace care sa nu detelioreze rufaria sau instalația;

răspunde de spălatul, uscatul si călcatul rufelor, respectând normele in vigoare; răspunde de starea de curetenie a centrului, împreuna cu angajatii;

-poarta^eebipanîentul-eer-espuHzatorpriînit;---------------------------------------

asigura confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de copiii din centru; îndeplinește orice alte atribuții de serviciu venite din partea șefului ierarhic.spperi.or.

ARTICOLULI2 Finanțarea centrului

(«î


(1)    În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2)    Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a)    bugetul local al sectorului 3;

b)    bugetul de stat;

c)    donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d)    alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ȘEF CENTRU FRANCISCA VAIDA

îl/'


C««<KMWL icscav Ai^

SECKWWI


Di recția Generala De Asistență Socială

Șl PROTECȚIA CQPILULUÎ


O P ERATOR O£ W E C U C A RACTER PE B SC «Ak 8* 135S9


stL Farfurandisi, ne 2-4 s$dor 3, 8yeureș&

tei&tti (o©4) C372 u$ țoo ĂK (OC4? 0372 lAg ion ft-mafl oftks&dgasptyvo


Prv<ev-tv -HCaS £ aA. &8d/3/. OJ-Zofâ


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:

CENTRUL DE PLASAMENT ”PINOCCHIO"


Revizuit iulie 2018


k- z" "    *6

. , «;

S S-O    / Â j I

b w W


Artîcolul / - Definiție

Pag.3

Articolul 2 - Identificarea serviciului social

Pag.3

Articolul 3- Scopul serviciului social

Pag.3

Articolul 4 - Cadrul legal de înființare, organizare st funcționare

Pag, 4

Articolul 5 - Principiile cure stau lu baza acordării serviciului social

Pag. 4

Articolul 6 — Beneficiarii serviciilor sociale

Pag. 5

Articolul 7 -Activituti stfuncții

Pag, 6

Articolul 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Pag.S

Articolul 9 - Personalul de conducere

Pag. 9

Articolul 10- Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

Inspector de spedalitateb

Psiholog

Medic specialist

Asistent medical

Referent

Supraveghetor de noapte

PaglQ

Pag.ll

Pag, 13

Pag, 14

Pag,16

Pag. 18

Pag.21

Articolul 11—Personalul administrativ, gospodărie, intretinere^reparatii, deservire

Pag. 24

Administrator

Pag.24

Magaziner

Pag. 27

Îngrijitor

Pag.29

Spalatoreasa

Pag.3Q

Bucatar

Pag, 31

Articolul 12 — Finanțarea centrului

Pag.33

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:

CENTRUL DE PLASAMENT "PINOCCHÎO"

ARTICOLUL 1

Definiție

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de Plasament “Pinocchio". centru care a fost infîintat prin hotararea CLMB NR. 1/1994 emisa în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea Ordinului 21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial.

(2)    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Centrul de plasament “Pinocchîo ", cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, acreditata ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de Acreditare Seria AF, Nr. 003163/27.11.2017, Centrul avand Licența de Funcționare Seria LF, nr. 0004455/19.10.2017, avand sediul in București, str. Sergent Bonea Marin nr.2, sector 3.

ARTICOLUL 3


Scopul serviciului social


Scopul Centrului de Plasament “Pinocchîo” este de a găzdui, îngriji, educa, sprijini ' fizic si psihic copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

ARTICOLUL 4


Cadrul legal de înființare^ organizare și funcționare

(1)    Centrul de plasament ^Pinocchîo” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nry 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr, 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata.

(2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr,21/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial

(3)    Centrul de Plasament “Pinocchio” este înființat prin: Hotărârea CLMB NR.1/1994 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Centrul de Plasament “Pinocchio" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

-(2țH^ncipiile^pecifice-care_Ed;au_îariyaLza_prestăfirnservîcîttor sociale iS cadruLCentrului de

Plasament “Pinocchio” sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului;

b) protejarea și promovarea drepturilor copiilor în ceea ce privește egalitatea de șanse șt tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea person^lă^și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiari;

l1c)    asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

d)    deschiderea către comunitate;

e)    asistarea persoanelor tară capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea

I) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g)    ascultarea opiniei copilului șî luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

h)    facilitarea menținerii relațiilor personale ale copilului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament,

i)    asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

j)    preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor;

k)    încurajarea inițiativelor individuale ale copiilor șî a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l)    asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m)    asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n)    primordialitatea responsabilității copilului cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o)    colaborarea centrului de plasament ‘Tinocchio” cu alte instituții sau organizații în vederea îndeplinirii obiectivelor*

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament ”Pinocchio" sunt:

a)    copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurifpfesamentufeirinT^gimdenjrgenmsmiaptaSamenfutuîrdecatTeXoniîsîă pentru Protecția Copilului Sector 3 sau instanța Judecătorească.

b)    copiii aflați în situații de dificultate, care au domiciliul sau care au fost găsiți sau părăsiți pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 3, pentru care s-a instituit o măsură de protecție.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) dispunerea de către Comisia pentru Protecția Copilului/Instanța Judecătorească a unei măsuri de protecție specială a copilului - plasament la Centrul de Plasament “Pinocchio”

(3) Condiții de încetare a serviciilor:

a)    dispunerea de către Comisia pentru Protecția Copilului/lnstaața Judec^x^as^a unei măsuri de protecție specială Ia alte servicii sociale oferite de către institut^


b)    reintegrarea/integrarea familială a copilului;

c)    încredințarea în vederea adopției sau încuviințarea adopției copilului la o persoatiă/familie adoptatoare;

d)    decesul beneficiarului.

(4) Copiii care beneficiază de serviciile sociale furnizate în "Centrul de Plasament “Pinocchicr au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)    să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)    să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f)    să li se garanteze demnitatea, intimitatea șî respectarea vieții intime;

g)    să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

b) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilitățr

(5) Copiii care beneficiază de serviciile sociale furnizate în "Centrul de Plasament “Pinocchio” au următoarele obligații:

a)    să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b)    să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a

serviciilor sociale;

c)    să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

d)    să respecte prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 7


Activități și funcții


Principalele funcții ale Centrului de Plasament “Pinocchio” sunt următoarele:    6 -

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea activități:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2.    asigură creșterea și îngrijirea copiilor lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinteasca, conform standardelor minime de calitate;

3.    organizează cursuri de formare profesională inițială și continuă a angajatilor;

4.    elaborează programele de intervenție specifică, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție și nevoile copilului;

5> consiliează și evaluează psihologic copii care beneficiază de măsură de protectie-plasament in cadrul centrului, în funcție de situația existentă*

6. monitorizarea evoluția copiilor beneficiari;

7- menținerea și dezvoltarea relațiilor cu familia și prietenii/alte persoane față de care a dezvoltat relații de atașament;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1.    elaborarea de rapoarte de activitate;

2.    postarea pe site-ul instituției a descrierii principalelor activități și a domeniului de activitate.

3, campanii de informare pentru comunitatea sectorului 3 privind serviciile sociale oferite copiilor aflati cu măsură de protecție in cadrul Centrului de Plasament “Pinocchio’\

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

L promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

2.    asigurarea confidențialității privind istoricul social al copilului aflat în plasament;

3.    instruirea și pregătirea asistentului matemal/familiei/persoanei de plasament privind nevoile și drepturile copilului înainte de plasarea acestuia;

4, asigurarea dreptului copilului la servicii medicale, activități educative formale și nonformale, etc*, în funcție de abilitățile și solicitările copilului.

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități L elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serv®jtî^r;^7^x

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;


ter iw

3. întocmirea și stabilirea obiectivelor pe termen scurt/mediu/lung în cadrul pro^tMarfe? intervenție specifică și a rapoartelor de implementare a acestora;    1

4. încheierea de parteneriate cu organizații non-guvemamentale/fundații care desfășoară activități formale/nonfonnale pentru copii

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1.    întocmirea planului anual privind planificarea concediilor de odihnă pentru angajați! centrului;

2.    întocmirea programului de pregătire profesională continuă;

3.    întocmirea documentației privind cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Centrul de Plasament “Pinocchio*’ funcționează cu un număr de 33 de posturi total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr.267/26.11 *2015 din care:

a)    personal de conducere: șef centru;

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență - 13

c)    personal de specialitate și auxiliar (inspector de specialitate, psiholog, medic, asistent medical): - 6;

d)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire (magaziner, administrator, bucatar, îngrijitori, spalatoreasa) - 10;

voluntari - număr v^righiL

(2) Raportul angajat/beneficiar este de : Inspectori specialitate 1/24 copii Psiholog 1/24 copii Medic 1/24 copii Asistent medical 1/24 copii Referent 1/6 copii

Supraveghetor 1/8 copii

/ o Yo „_______ \

3    -c-rA. !

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este sef centru.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

h) elaborează rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și>sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor copiilor;

e)    întocmește raportul anual de activitate;

f)    asigură buna desfășurare a raporturilor de munca dintre angajații centrului;

g)    propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

i)    ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare Ia încălcări ale drepturilor copiilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

j)    răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care Să conducă Ia îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k)    organizează activitatea personalului și asigura respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l)    reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și Injustiție;

m) asigura comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistența socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

o) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

(3)    Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4)    Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență aî învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și aî științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale*

(5)    Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență* Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a)    inspector de specialitate (242203)

b)    asistent medical (222101)

c)    psiholog (263411)

d)    medic specialist (221201);

e)    referent (242204)

4)-&upra\reghete^de-noapte-f962^Hj------------

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)    asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b)    colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse ele*;

c)    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d)    sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța^beneficiarului, situații de nerespecîare a prevederilor prezentului regulament etc,;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulajg^X


i-U


f)    face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g)    alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil

Atribuții ale personalului de specialitate:

Inspector de specialitate:

Respectă prevederile Legii nr. 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,ra modificările sd completările ulterioare;

Respectă prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

Respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incediiloi; cu modificările si completările ulterioare;

Respecta H.G. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi,

Respecta Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului,

Respecta Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție,

Respecta Ordinul nr. 95/2006 privind aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistența sociala în domeniul protecției drepturilor copilului

Cunoaște, respectă și implementează procedurile operaționale, MOF, ROF și ROI,

Cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional;

Gunoaște-sHespeefă^evederite^isduse-iiT-RegulameTrtttrtrtern-ahBGA^GT------------

Cunoaște și respectă programul de lucru; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea coordonatorului centrului;

Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

Nn se prezintă la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor hallucinogene

Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului.

Semnează condica de prezență la venire si la plecare.

Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important;

Nu aduca prejudicii intereselor, imaginii unitarii in care isi desfasoara activitatea;

Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atriburiilor ce ii revin, precum si a atribuțiilor ce ii sunt delegate;


/

•    Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din motive obiective absentează de la serviciu;

•    Participa la toate ședințele cu personalul centrului;

•    Nu aplica nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

•    realizează anchete sociale șî efectuează vizite prin sondaj la domiciliul părinților la momentul când copiii din centru sunt învoiți în familie;

•    colaborează cu managerul de caz și cu echipa pluridisciplinară la elaborarea Planului Individualizat de Protecție al copilului;

•    colaborează la implementarea și reevaluarea Programului Individualizat de Protecție al copiilor din centrul rezidențial;

•    colaborează cu managerul de caz, psihologul, referentul/persoana de referință la întocmirea Programului de Intervenție Specifică privind menținerea legăturilor cu părinții și a celui privind socializarea și recreerea;

•    completează cu actele necesare dosarelor sociale pentru fiecare copil;

•    întocmește notificările necesare penlru fiecare copil;

•    menține o legătură permanentă cu managerul de caz, aducând la cunoștința acestuia orice modificare intervenită în viața copilului;

•    colaborează cu școlile și grădinițele unde sunt înscriși copiii din centru;

•    colaborează și participă la întâlnirile cu echipa pluridisciplinară (manager de caz, psiholog, medic, șef centru, persoană de referință) pentru rezolvarea situației fiecărui copil din centru;

•    participă la vizitele părinților și asigură consilierea sociala a acestora;

•    participă și însoțește copiii fa diverse activități ta afara centrului;

•    întocmește documentația necesară pentru raportarea copiilor plecați din centru fără permisiune;

•    asigură și păstrează confidențialitatea în ceea ce privește toate informațiile legate de dosarul copiilor;

•    participa, ta momentul intrării copilului în serviciul rezidențial, la o întrunire cu

coordonatorul serviciului și cu managerul de caz pentru o primă informare despre situația copilului; întocmește procesul verbal al acestei întâlniri și procesul verbal de admitere a copilului;    :

•    cunoaște particularitățile de vârstă și diferențele individuale de conduită ale copiilor rezidenți astfel încât să poată stabili o comunicare și relație adecvate cu ei;

•    utilizează aplicația informatica Managementul Circulației Documentelor;

•    anunță șeful de centru sau înlocuitorul acestuia de orice eveniment deosebit petrecut, printre care: modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotivată a unui copil; fuga unui beneficiar; derapaje de comportament ale copiilor sau altercații între beneficiari sau între beneficiari și personalul angajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;

•    dă dovadă de profesionalism, calm, toleranța, obiectivitate, înțelegere și respect fața de copii și colegi și te acordă respectul cuvenit, le acceptă individualitatea tuturor, cu calități și limite specifice

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale, care i-au fost delegate, în mod expres, din partea șefilor pe scară ierarhică

Psiholog:

•    Respectă prevederile Legii nr. 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiscu modificările si completările ulterioare;

•    Respectă prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

•    Respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva inccdiilor, cu modificările si completările ulterioare;

•    Cunoaște, respectă și implementează procedurile operaționale, MOFS ROF și ROI,

•    Cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional;

•    Cunoaște și respectă prevederile incluse in Regulamentul Intern al DGASPC ;

•    Cunoaște și respecta programul de lucru; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea coordonatorului centrului;

•    Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

•    Nu se prezintă la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice sâu a substanțelor hallucinogene

•    Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului.

•    Semnează condica de prezență la venire si la plecare.

•    Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important;

•    Asigură confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarele copiilor aflate in lucru sau rezolvate;

•    Nu aduca prejudicii intereselor, imaginii unitatii in care isi desfasoara activitatea;

•    Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

•    Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

•    Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atriburiilor ce ii revin, precum si a atribuțiilor ce ii simt delegate;

•    Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din motive obiective absejiteaza^ de la serviciu;

•    Participa la toate ședințele cu personalul centrului;

•    Nu aplică nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

•    aduce la cunoștința tuturor copiilor, ( într-un limbaj accesibil și ținându-se cont de gradul de maturitate al fiecăruia) șî tuturor părinților/repreaentanților legali ai copiilor despre locul ocupat de centrul rezidențial în sistemul de servicii sociale, publice și private;

•    colaborează cu managerul de caz și cu echipa pluridisciplinară a centrului rezidențial la elaborarea Programului individualizat de protecție și a anexelor sale, Programului de intervenție specifică pe diverse arii de interes, efectuând toate demersurile necesare m vederea atingerii finalității PIP, întocmește rapoarte cu privire la acestea, argumentând posibilitatea/imposibililatea atingerii acesteia;

•    colaborează cu persoana de referință/educatorul copiilor din centrul rezidențial la implementarea Programelor de intervenție specifică prin activități specifice, precumevaluarea și consilierea psihologică a copiilor în funcție de obiectivele stabilite în aceste Programe;

•    stabilește relații optime cu comunitatea, în special cu școala, pentru prevenirea/evitarea marginalizarii, discriminării și/sau intimidării copiilor din centrul rezidențial;

•    asigură evaluarea psihologică informată și/sau formală a copiilor reztdenți în centru, elaborând apoi, după caz, fișa de evaluare psihologică a fiecărui copil în funcție de obiectivele pe care le stabilește și întocmește planificarea activității sale pe care o prezintă săptămânal șefului de centru;

•    asigură consiliere vocațională și de adaptare școlară copiilor admiși în centrul rezidențial;

•    întrunește Consiliul Copiilor admiși în centrul rezidențial; îi încurajează să își spună opiniile în legătură cu diferite aspecte ale vieții din centru, căutând soluții la eventualele situații expuse de copii;

•    atunci când consideră că este necesar, asigură consiliere părinților/reprezentanților legali, familiei lărgite șî persoanelor importante pentru copii, pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor copiilor cu aceștia; consilierea este inițiată cu acordul scris al celor care vor fi consiliați;

•    are obligația de a consilia fiecare copil aflat în cadrul SR, în vederea participării la viața comunității; astfel, copiii vor putea fi pregătiți să contacteze și să implice în viața lor persoane din exteriorul SR, instituții, asociații sau servicii din comunitate;

•    are obEgatia de a cunoaște opiniile copiilor în acest sens și de a-i îndruma corespunzător, de a-i încuraja să-și iaca prieteni în comunitate, precum și de a menține legătura cu prietenii vechi din comunitate prin vizite reciproce;

•    la solicitarea șefilor pe scară ierarhică, asigură supervizarea internă și externă a personalului și/sau a voluntarilor în condițiile prevăzute de lege;

•    anunță șeful de centru sau înlocuitorul acestuia de orice eveniment deosebit petrecut, printre care: modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotivata a unui copil; fuga unui beneficiar; derapaje de comportament ale copiilor sau altercații între beneficiari sau între beneficiari și personalul aiigajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;

•    răspunde de controlul intern managerial (revizuiește ori de câte ori este cazul Procedurile Operaționale, MOF, ROF, ROI, Proiect Instituțional)

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale de psiholog, care l-au fost delegate, în mod expres, din partea șefilor pe scară ierarhică*

Medic specialist:

Respectă prevederile Legii nr* 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cu modificările si completările ulterioare;

Respectă prevederile Ordinului ir. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip

âgso<


14


Respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările si completările ulterioare;

Cunoaște, respecta și implementează procedurile operaționale, MOF, ROF și ROI,

Cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional;

Cunoaște și respectă prevederile incluse in Regulamentul Intern al DGASPC ;

Cunoaște și respectă programul de lucru; nu părăsește locul de muncă tara aprobarea coordonatorului centrului;

Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

Nu se prezintă la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor hallucinogene

Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului Semnează condica de prezență la venire si la plecare.

Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important;

Asigură confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarele copiilor aflate in lucru sau rezolvate;

Nu aduca prejudicii intereselor, imaginii unitarii in care iși desfasoara activitatea;

Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atriburiilor ce ii revin, precum si a atribuțiilor ce iî sunt delegate;

Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din motive obiective absentează de la serviciu;

Participa la toate ședințele cu personalul centrului;

Nu aplică nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

Efectuează deplasări pentru intemarea/extemarea copiilor/tinerilor, pentru analize medicale, consultații, obținerea rețetelor de la medicii specialiști și deplasări către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

Este responsabil de elaborarea, revizuirea și implementarea Programului de intervenție specifica pentru sănătate a copiilor,

face parte din echipa pluridisciplinară care evaluează situația copilului ori de câte ori este necesar;

asigură o relație optimă cu cabinetele medicale din cadrul școlilor și grădinițelor unde sunt înscriși copiii din central rezidențial;

vizează întocmirea meniurilor zilnice, asigurându-se că acestea sunt adecvate preferințelor copiilor, vârstei, regimurilor recomandate și normelor în vigoare șî efectuează anchete alimentare periodice;

vizează lista zilnică de alimente pentru ca acestea să corespundă cantitativ și organoleptic; se asigura că spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii și de personal, vârstei copiilor și normelor igienico-sanitare învigoare; constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, aplicând măsuri prevăzute de lege în limita competențelor sale;

^ ..,1

•    coordonează modul de administrare a medicamentelor și realizarea manevrelor medicale și asigură dotarea cabinetului medical cu echipamentul și medicamentele necesare;

•    asigură sprijin, îndrumare și consiliere pe probleme de sănătate ale Fiecărui copil;

•    examinează din punct de vedere medico-sanitar copiii din central rezidențial, ținând cont de datele din fișele medicale, precum și de analizele epirîemiologice ale acestora;

•    examinează copiii care vor pleca în tabere/excursii/cure balneare și eliberează avizele epidemiologice;

« dispensarizează copiii cu probleme de sănătate și pe cei aflațî în evidența medicului specialist hi scop recuperator;

•    examinează copiii care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații și supraveghează efectuarea vaccinărilor;

•    se asigură că fiecare copil deține material igienico-sanitare pentru uzul personal și supraveghează accesul copiilor Ia articolele igienico-sanitare care sunt considerate cu risc;

•    efectuează controlul stării de sănătate a personalului din blocul alimentar;

•    acordă primul ajutor copiilor, se preocupă de instruirea saiarîaților privind procedurile de acordare a primului ajutor și supraveghează periodic conținutul trusei de prim ajutor aflată în loc accesibil întregului personal din central rezidențial;

•    stabilește condițiile de supervizare, de administrare a medicamentelor de către personal calificat și/sau persoana de referință a copilului;

•    are grijă ca medicamentele prescrise și cele de uz general să fie păstrate în siguranță, în locuri speciale, încuiate, la care copiii și restul personalului nu au acces;

•    veghează la respectarea legislației în vigoare cu privire la înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor;

•    respecta drepturile copiilor la intimitate, confidențialitate, autodeterminare și autonomie;

•    la solicitarea șefilor ierarhici superiori, asigură supervizarea internă și externă a asistentelor medicale și/sau a voluntarilor care au sau urmează să obțină o calificare medicală, în condițiile prevăzute de lege;

•    anunța șeful de centru sau înlocuitorul acestuia de orice eveniment deosebit petrecut, printre care: modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotrvată a unui copil; fiiga unui ijcneficiarpierâpaje de comportament ale copiilor "săîTaLltercații între beneficiari san între beneficiari și personalul angajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;

•    dă dovadă de profesionalism, calm, toleranță, obiectivitate, înțelegere și respect față de copii și colegi și Ie acordă respectul cuvenit, le acceptă individualitatea tuturor, cu calități și limite specific

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale, care l-au fost delegate, în mod expres, din partea șefilor pe scară ierarhică

Asistent medical:

•    Respectă prevederile Legii nr. 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cu modificările si completările ulterioare;

•    Respectă prevederile Ordinului nr* 21/2004 pentru aprobarca^standardelor minime

obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezii


'y-'.


! ""ț * r ZIS i

Respecta prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare* precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările si completările ulterioare;

Cunoaște, respecta și implementează procedurile operaționale, MOF, ROF și ROI,

Cunoaște și respectă prevederile Proiectului Instituțional;

Cunoaște și respectă prevederile incluse in Regulamentul Intern al DGASPC ;

Cunoaște și respectă programul de lucru; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea coordonatorului centrului;

Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

Nu se prezintă la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor hallucinogene

Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului.

Semnează condica de prezență la venire si (aplecare.

Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important;

Asigură confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarele copiilor aflate in lucru sau rezolvate;

Nu ariuca prejudicii intereselor, imaginii imitații in care isi desfasoara activitatea;

Cunoaște si aplica legislația in domeniul de activitate;

Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

Răspunde potrivit legii de Îndeplinirea atriburiilor ce ii revin, precum si a atribuțiilor ce ii sunt delegate;

Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din motive obiective absentează de la serviciu;

Participa la toate ședințele cu personalul centrului;

Nu aplică nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

efectuează deplas ări pentru intemarea/extemareacopiil or, pentru analize medicale, consultații, obținerea rețetelor de la medicii speciaEști și deplasări către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

colaborează cu medicul la implementarea și revizuirea Programului de intervenție specific pentru sănătate a copi i lor;

efectuează triajul copiilor în fiecare dimineața și aduce la cunoștința Coordonatorului centrului starea de sănătate și integritate fizică a copiilor rezidenți;

se asigură de buna aplicare a normelor sanitare în vigoare în ceea ce privește starea igienică a centrului rezidențial;

ține evidența efectuării controlului medical periodic al personalului și asigură vaccinările profilactice ale acestora;

urmărește starea de sănătate a copiilor în vederea depistării celor bolnavi și ia măsuri de trimitere a acestora la medicul de familie/specialist pentru stabilirea diagnosticului; îndeplinește sarcini de asistentă medicala curativă constând hi efectuarea tratamentului la indicația medicului* acordarea de prim ajutor, supravegherea tratamentelor la copiii izolați. Face examenul somatometric al copiilor din centrul rezidențial și îl consemnează în fișa medicală a fiecăruia;

•    aplică măsurile de igienă și antiepidemice care se impun la un moment dat în cadrul cabinetului medical;

•    supraveghează, periodic, baia generală a copiilor din centrul rezidențial;

•    participa, dacă este cazul, la deparazitarea și igienizarea copiilor care vin din stradă sau din familie;

•    participă la întocmirea meniurilor zilnice și supraveghează prepararea hranei și se îngrijește ca spațiile pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, precum și dotările aferente corespund numărului de copii și de personal, vârstei copiilor și normelor igienico-sanitare în vigoare;

•    vizează, în absența medicului, lista zilnică de alimente pentru ca acestea să corespundă cantitativ și organo leptic;

w însoțește copiii din centrul rezidențial în tabere/excursii;

•    însoțește copiii din centrul rezidențial la consultații, tratament și analize medicale în afara centrului rezidențial și când sunt trimiși la școli cu regim sanatorial sau la cure recuperative;

•    colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea obținerii certificatelor de încadrare în grad de handicap sau a orientării școlare a copiilor rezidenți;

•    ține legătura cu spitalul unde sunt internați copiii din centrul rezidențial;

•    are obligația de a anunța coordonatorul centrului rezidențial asupra stării de sănătate a copiilor și sa propună îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare;

•    tine evidenta medicamentelor aflate in gestiune proprie;

•    anunță șeful de centru sau înlocuitorul acestuia de orice eveniment deosebit petrecut, printre care: modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotivată a unui copil; fuga unui beneficiar; derapaje de comportament ale copiilor sau altercații între beneficiari sau între beneficiari și personalul angajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;

•    dă dovadă de profesionalism, calm, toleranța, obiectivitate, înțelegere și respect față de copii și colegi și le acordă respectul cuvenit, le acceptă individualitatea tuturor, cu calități și limite specific

•    îndeplinește orice alte atribuții de serviciu, corespunzătoare pregătirii profesionale, care i-au

Referent:

Respectă prevederile Legii nr. 272/2004 republicata, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cn modificările si completările ulterioare;

Respecta prevederile Ordinului nr, 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial;

Respectă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea in munca, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu modificările si completările ulterioare;

Cunoaște, respecta și implementează procedurile operaționale, MOF, ROF și ROI,

Cunoaște și respectă programul de lucru; nu părăsește locul de muncă fără aprobarea coordonatorului centrului;

Cunoaște și respectă normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor;

Nu se prezintă la locuf de muncă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor liallucinogen

Nu consumă băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene in timpul programului.

Semnează condica de prezență la venire si la plecare.

Are obligația sa informeze ofițerul de serviciu cu privire la orice eveniment important; Asigură confidențialitatea in ceea ce privește toate informațiile legate de dosarele copiilor aflate in lucru sau rezolvate;

Nu aduca prejudicii intereselor, imaginii unitarii in care isi desfasoara activitatea;

Cunoaște si aplica legislația în domeniul de activitate;

Se preocupa de creșterea permanenta a nivelului de pregătire profesionala;

Răspunde potrivit legii de îndeplinirea atriburiilor ce ii revin, precum si a atribuțiilor ce ii sunt delegate;

Anunță personal coordonatorul centrului in situația in care, din morive obiective absentează de la serviciu;

Cunoaște si respecta normele de protecție a muncii si de prevenire a incendiilor Participa la toate ședințele cn personalul centrului;

Nu aplică nici un fel de sancțiune fizică beneficiarilor centrului

Aplică sancțiuni educative adecvate,constructive,in cazul unor comportamente inacceptabile sî repetate ale copiilor cn scopul formarii unei conduite sociale acceptabile, neluand masuri disciplinare iraționale.

Urmărește pregătirea temelor școlare si le asigura sprijin beneficiarilor pentru realizarea lor Primește de la administrator echipamente si rechizite necesare copiilor ;

Supraveghează și îndruma copiii in efectuarea zilnica a toaletei de dimineața urmărind consolidarea si formarea deprinderilor igienico-sanitare.

Pe timpul indeplinarii atribuțiilor de serviciu răspunde de buna păstrare si folosire a bunurilor aflate pe teren; orice avarie,defecțiune ,lipsa unui bun este menționata in procesul verbal laT predarea tureî^precum si intro nota explicativa care va fi adusa la cunoștința

Șefului de Centru;

îndeplinește atribuții de persoana de referința pentru copii;

Cunoaște dosarul copilului, punând accentul pe istoricul acestuia;

Accepta individualitatea copiilor, cu calitatile si limitele specifice ale acestora; cunoaște particularitățile de varsta si diferentele individuale si de conduita ale copiilor protejări, astfel încât sa poata stabili o relație adecvata, de comunicare cu aceștia;

Informează echipa multidisciplinara prin note informative privind evoluția copilului; Participa alaturi de echipa multidisciplinara la elaborarea si implementarea PIS-urilor (acomodare, educație informala si nonfonnala, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, socializare si petrecere a timpului Liber, sanatate si menținerea legăturii cu familia si persoanele importante pentru copil si fata de care copilul a dezvoltat relații de atașament);

’ -.-.w


MM

IM 7M

\&Wj..    .    >7/

Menține o legătură permanentă cu personalul de la cabinetul medical și anunță orice modificare privind starea de sănătate a copiilor; poate administra medicamente copiilor în condiții de supervizare stabilite de medicul responsabil cu Programul de intervenție specifică pentru sănătate;

La admiterea în serviciul rezidențial, prezintă fiecărui copil, în funcție de gradul sau de maturitate, regulile de organizare și funcționare ale centrului rezidențial pe care trebuie să Ie respecte;

Săptămânal se va realiza programul de activități pe baza PIS-uriior și nevoilor identificate, cu obiective specifice pentru fiecare copil,

întocmește un dosar pentru fiecare copil pe care îl are în grijă pe parcursul șederii în centrul rezidențial cu scopul monitorizării comportamentelor acestuia, fiind în măsură să prezinte ori de câte ori este nevoie informații pertinente managerului de caz sau celorlalți specialiști implicați în implementarea Programului individualizat de protecție și a anexelor sale, Programele de intervenție specifică;

întocmește raportul de implementare a PISurilor si il transmite responsabilului de caz, înainte cu 5 zile de întâlnirea de caz;

Aduce la cunoștința copiilor misiunea centrului, regulamentul de ordine interioara si ghidul beneficiarului, ori de cate ori este nevoie;

îndruma copiii sa completeze, daca este cazul, registrul de reclamatii si registrul de sugestii; întocmește documentele necesare conform procedurilor ( registrul de procese-verbale, registrul de invoiri, registrul de vizite, registrul de sugestii si reclamatii, registrul de notificări evenimente deosebite, condica de prezenta);

Consemnează orice anunt/instiintare, in caietul de procese verbale, astfel fiind transmise sub semnătură colegilor;

Respecta procedura învoirii copiilor, prevăzută in ghidul beneficiarului; completează biletul de învoire cu perioada in care beneficiarii sunt invoiti in afara centrului si daca este cazul, numele persoanei care va însoți beneficiarul.

însoteste si sprijină copiii in desfasurarea activităților extrascoiare;

însoteste copiii la scoli, daca este cazul, menține legătură cu invatatorii/dirigintii si la

Informează responsabilul de caz cu privire la orice modificare a situației copilului si solicita, ori de cate ori este cazul, întâlnirea echipei multidisciplinare;

Culege toate informațiile la plecare fara permisiune a unui copil si anunța in cel mai scurt timp Șeful de Centru sau in lipsa acestuia Ofițerul de Serviciu,

Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare in vederea completării dosarului cu toate mformatiile necesare întocmirii raportului de evaluare detaliata (raport ce va fi întocmit de către managerul de caz in baza tuturor informațiilor puse la dispoziție de către responsabilul de caz);

Acorda atentia cuvenita fiecărui copil fara discriminare;

Utilizează masuri educative potrivite pentru dezvoltarea optima a fiecărui copil, in vederea corectării devierilor de comportament;

Ift


•    Da dovada de profesionalism calm, rabdare, obiectivitate, înțelegere si respect, fata de copii si colegi si le acorda respectul cuvenit, le accepta individualitatea cu calitati si limite specifice;

•    îndeplinește, prin rotatie cu ceilalți angajați atribuțiile ofițerului de serviciu:

-completează la zi toate caietele și registrele (caietul de ofițer de serviciu, caietul de vizite, caietul de voluntari, prezența la masă, registrul de evenimente deosebite, registrul de deplasări etc.);

-    răspunde de obiectele de inventar predate de la o tură la alta;

-    cunoaște și aplică procedurile în cazul evenimentelor deosebite;

-    anunță șeful de centru sau înlocuitorul acestuia de orice eveniment deosebit petrecut, printre care: modificarea stării de sănătate a beneficiarilor; lipsa nemotivată a unui copil; fuga unui beneficiar; derapaje de comportament ale copiilor sau altercații între beneficiari sau Intre beneficiari și personalul angajat/voluntari; încălcarea regulamentelor, normelor și procedurilor de către personal; alte evenimente;