Hotărârea nr. 329/2018

HCLS3 nr.329 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea a cinci înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

9    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 135371/CP/23.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatele Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Raportul de specialitate nr. 132943/18.07.2018 al Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

-    Adresa de înaintare nr. 132947/18.07.2018 a Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale,

In conformitate cu prevederile:

___- Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

J

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul intravilan datorate de doamna Stanciu Ștefania Vali, în sensul

eșalonării plății sumei de 4.884,31 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor și a impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Mincă Marian, în sensul eșalonării plății sumei de 1.874,15 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul în folosință datorate de domnul Cruceru Marius Ionuț Adrian, în sensul eșalonării plății sumei de 8.323,66 lei pe o perioada de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, a impozitului pe pe mijloacele de transport și a taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință datorate de domnul Pleth-Lăutaru Ionel, în sensul eșalonării plății sumei de 3.811,76 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe mijloacele de transport datorate de doamna Cioată Pompilia, în sensul eșalonării plății sumei de 3.589,05 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre__________________________________________________________________________________

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 38/28.02.2017.’

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 329 DIN 31.07.2018

STANCiU ȘTEFANIA VALI    Anexa 4, t-iCtS 3 oftt. âââ /j/.Ctf.M’

Nr.

Rata

Grafic esaionare

Accesorii calculate

..................................................................

Debit curent

!

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+c)

+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

esaionare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

..............

e) Debitele

aferente perioadei de esaionare

-

-

-

1

352,50

54,53

21,15

21,15

0,00

15.08.2018

428,18

2

352,50

54,53

19,39

19.39

1.011,00

15.09.2018

1.437,41

3

352,50

54,53

17,63

17.63

0,00

15.10.2018

424,65

4

352,50

54,53

15,86

15,86

0,00

15.11.2018

422,89

5

352,50

54,53

14,10

14,10

0,00

15.12.2018

421,13

6

352,50

54,53

12,34

12,34

0,00

15.01.2019

419,36

7

352,50

54,53

10,58

10,58

0,00

15.02.2019

417,60

8

352,50

54,53

8,81

8,81

0,00

15.03.2019

415,84

9

352,50

. 54,53

7,05

7,05

0,00

15.04.2019

414,08

10

352,50

54,53

5,29

5,29

0,00

15.05.2019

412,31

îî

352,50

54,53;

3,53

3,53

0,00

15.06.2019

410,55

12

352,50

54,53

1,76

176

0,00

15.07.2019

408,79

f

4.230,00

654,31

137,48

137,48

1.011,00

6.032,78

MiNCĂ MARIAN

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)

+c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit

principal

amenzi

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de eșalonare

-

-

1

58,09

46,43

51,67

3,49

3,49

0,00

15.08.2018

159,88

2

58,09

46,43

51,87

3,19

3,19

52,00

15.09.2018

211,37

3

58,09

46,43

51,87

2,90

2,90

0,00

15.10.2018

159,08

4

58,09

48,43

51,67

2,81

2,81

0,00

15.11.2018

158,79

5

58,09

48,43

51,67

2,32

2,32

0,00

15.12.2018

158,50

8

58,09

46,43

51,67

r    2,03

2,03

0,00.

15.01.2019 ,

158,21

7

58,09

46,43

51,87

1,74

1,74

0,00

15,02.2019

157,92

8

58,09

46,43

51,67

1,45

1,45

0,00

15.03.2019

157,83

9

58,09

46,43

51,87

1,18

r 1,18

0,00

15.04.2019

157,34

10

58,09

46,43

51,87

0,87

0,87

0,00

15.05.2019

157,05

11 i

58,09

46,43

51,87

0,58

0,58

0,00

15.06,2019

158,76

12

58,09

48,43

51,87

0,29

0,29

0,00

15.07,2019

158,47

T

897,05

557,10

820,00

22,65

22,65

52,00

1.948,80

CRUCERU MARIUS IONUȚ ADRIAN

Anexa 3>

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)

•*c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

emanata

e) Debitele

aferente perioadei de

eșalonare

-

-

1

9,31

1,87

335,83

1,12

1,12

0,00

15,08.2018

347,94

2

9,31

1,67

335,83

1,07

1,07

39,00

15.09.2018

388,89

3

9,31

1,87

336,83

1,02

1,02

0,00

15.10.2018

347,84

4

9,31

1,67

335,83

0,98

0,98

0,00

15.11.2018

347,80

5

9,31

1,87

335,83

0,93

6,93

0,00

15.12.2018

347,75

8

9,31

1,87

335,83

0,88

0,88

0,00

15.01.2019

347,70

7

9,31

1,87

335,83

0,84

0,84

0,00

15.02.2019

347,66

8

9,31

1,67

335,83

0,79

0,79

0,00

15.03.2019

347,61

9

9,31

1,87

335,83

0,75

0,75.

0,00

15,04.2019

347,56

10

9,31

1,87

335,83

0,70

0,70

0,00

15.05.2019

347,52

11

9,31

1,87

335,83

0,65

0,85

0,00

15.06.2019

347,47

12

9,31

1,87

335,83

0,61

0,61

0,00

15.07.2019

347,42

13

9,31

1,67

335,83

0,58

0,56

6,66

15.08.2019

347,38

14

9,31

1,87

335,83

0,51

6,51

6,66

15,09.2019

347,33

15

9,31

1,87

335,83

0,47

0,47

0,00

15.10.2019

347,28

18

9,31

1,67

335,83

0,42

0,42

0,00

15.11.2019

347,24

17

9,31

1,67

335,83

0,37

0,37

0,00

15.12,2019

347,19

18

9,31

1,67

335,83

0,33

0,33

0,00

15.01.2020

347,15

19

9,31

1,67

335,83

0,28

0,28

0,00

15.02.2020

347,10

20

9,31

1,67

336,83

0,23

6,23

0,00

15.03.2020

347,05

71

9,31

-A-A7

-336,66

- GA^

-&A3

......-O-0l

J5JM22G2Q-

342201

22

9,31

1,67

335,83

6,14

0,14

0,00

15.05.2020

346,96

23

9,31

1,87

335,83

0,09

0,09

0,00

15.08.2020

346,91

24

9,31

1,67

335,83

0,05

0,05

0,00

15.07.2020

346,87

T

223,54

40,12

8,060,00

13,97

13,97

39,00

8.376,63

PLETH-LĂUTARU IONEL

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de plata

a)+at)+b)

+c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

emanata

e) Debitele

aferente perioadei de

eșalonare

-

-

1

16,00

18,58

285,08

0,96

0,96

6,66

15.08.2018

318,80

2

18,00

18,58

285,08

0,88

0,88

6,oo

15.09.2018

318,52

3

18,00

18,58

285,08

0,80

0,80

0,00

15.10.2018

318,44

4

18,00

18,56

285,08

0,72

0,72

0,00

15.11.2018

318,38

5

18,66

16,56

285,08

0,64

0,84

0,00

15.12.2018

318,28

6

18,00

18,58

285,08

0,56

0,58

0,00

15.01.2019

318,20

7

16,00

18,58

285,08

0,48

0,48

0,00

15.02.2019

318,12

8

18,00

18,58

285,08

0,40

0,40

6,66

15,03.2019

318,04

9

18,00

16,58

285,08

6,32

......6,32

0,00

15.04.2019

317,96

10

16,00

16,56

285,08

0,24

0,24

0,00

15.05.2019

317,88

11

18,00

16,58

285,08

0,16

0,18

0,00

15.06.2019

317,80

12

18,00

18,58

285,08

0,08

6,08

0,00

15.07.2019

317,72

T

192,00

19870

3,421,00

6,24

8,24

o,66

3.817,94

CiOATĂPOMPIUA

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

z

Debit curent

Termen de

plata

Total de piața a)+a1)+b)+c)

-re)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50% accesorii perioada

eșalonare

plata

d) 50% ■ diferența accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de eșalonare

-

-

1

180,25

138,84

9,62

9,62

0,00

15.08.2018

308,70

2

180,25

138,84

8,81

8,81

144,00

15.09.2018

451,90

3

180,25

138,84

8,01

8,01

0,00

15.10.2018

307,10

4

160,25

138,84

7,21

7,21

0,00

15.11.2018

306,30

5

160,25

138,84

8,41

6,41

0,00

15.12.2018

305,50

6

160,25’

138,84

5,61

5,61

0,00

15,01.2019

304,70

p

160,25

138,84

4,81

4,81

0,00

15.02.2019

303,90

8

160,25

138,84

4,01

4,01

0,00

15.03,2019

303,09

9

180,25

138,84

3,21

3,21

0,00

15.04.2019

302,29

10

'    160,25

138,84

2,40

2,40

0,00

15.05,2019

301,49

11

180,25

138,84

1,80

1,60

0,00

15.06.2019

300,69

12

160,25

138,84

0,80

0,80

0,00

15.07.2019 :

299,89

T

1.923,00

1,666,05

62,50

62,50

144,00

3.795.55


SECTORULUI <

BUCUREȘTI J|


:    ’.'V T*


ROMANIA

ÎSi 0-2018 S SAKSĂ'nC&g.M tMf>fi£t; PiA


CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 os r) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAll cabin Calea Dudesti nr. 191, sector3, 031084, Bucure^

rtprimar@primarie3.ro |    Â21

Data. 25.

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind acordarea a cinci de înlesniri Ia plată, în sensul eșalonării acestora


Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    D-na. Stanciu Ștefania Vali, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul intravilan în sensul eșalonării plății sumei de 4.884,31 lei pe o perioadă de 12 de luni.

2.    DL Mincă Marian, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor și a impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 1.874,15 lei pe o perioadă de 12 de luni.

3.    Dl. Cruceru Marius Ionuț Adrian, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul în folosință în sensul eșalonării plății sumei de 8.323,66 lei pe o perioadă de 24 de luni.

4.    Dl. Pleth-Lăutaru Ionel, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe mijloacele de transport și a taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință în sensul eșalonării plății sumei de 3.811,76 lei pe o perioadă de 12 de luni.

5.    D-na. Cioată Pompilia, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și a impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 3.589,05 lei pe o perioadă de 12 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate 132943/18.07.2018 al Direcției Genera proiect de hotărâre pe care îl supun apr

ROBama de raportul de specialitate nr. îte și Taxe Locale, am inițiat prezentul liulufLocal al Sectorului 3.Anexa 2- 4tCL2>$wl

Anexa ‘t 4tCU3^<.^
Anexa 5 VO& 3Aa5i-3^3
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

S«dU*l central Str, Sfete Vinert nr. 32 secte? T 030205 Bucusestî

WWW.dîd£j« W«fc {004 021} 32? j'î 45 fex *004 agr) 327 57 45 e-n»3

A^/MoT W


Punct âe luscfLt: Sic SttO Vbsri rtcjz, Sectsrj, 030205 Ssxurs&îi tefefiw? I004 02O 327 57 45;    (004 O2i) 327 46


RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1.    D-nei. Stanciu Ștefania Vali privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri și impozit teren intravilan.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 109746/14,06.2018, d-na. Stanciu Ștefania Vali solicită aprobarea-eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 4.884,31 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1820573/19.06.2018, constând în 4.230 lei debit principal și 654,31 lei accesorii.

D-na. Stanciu Ștefania Vali este în regi stată în. evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un bun imobil situate la adresa Str. î    nr. pentru care figurează cu

debite aferente neaehitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2015 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr, 1820573/19.06.2018.

In aceste circumstanțe, d-na. Stanciu Ștefania Vali, în data de 14,06.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1820573/19.06.2018. Dosaml depus a

prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin

H.    C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea, cererii pe tentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

2.    D-lui. Mitică Marian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 124151/05.07.2018, dl. Mincă Marian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor .fiscale restante, în cuantum total de

I.    874,15 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1826622/16.07.2018, constând în 1.317,05 lei debit principal și 557,10 lei accesorii.

Dl. Mincă Marian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu patru amenzi și doua mijloace de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2010 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1826622/16.07.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Mincă Marian are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării«h®3

rdătii^&dîii^.eo


Pirncî <se îucrvl Sar. Sfents Vineri nr.52, $ecw 4 030205 Syc^resti telefon {004 023} £2? 53 45; fox (004023) 327 5’ 4$

impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ai României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Mincă Marian, în data de 052)7.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale ante menționată, pentru suinele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1826622/16,07,2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia tir. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări ia plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

3. D-lui. Cruceru Marius lonuț Adrian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit pe clădiri și impozit pe terenul în folosință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 119677/28.06.2018, dl. Cruceru Marius lonuț Adrian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 8.323,66 lei, conform. Certificatului de atestare fiscală nr.

Dl. Cruceru Marius lonuț Adrian este înregistat în evidența fiscală a D.G.LT.L. Sector 3 cu un număr de 59 de amenzi și un imobil pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2004 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1826615/16.07.2018.

Motivul neachîtării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Cruceru Marius lonuț Adrian are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Cruceru Marius lonuț Adrian, în data de 28,06.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 18/26615/16.07.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul, local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din. H.C.L, S3 nr. 38/28.02.2017. care stabilește că perioada de eșalonare raportată ia suma eșalonată este de 24 luni

Sediul centrai St?- Sfitnîs Vs««i nr. 32    ~—

sectar 3,0502 C5 Suc uresti    Punct tfe SwCîW : Stf- Sfenw Vsn«s i rir.p, Ssct<?f 3,    Ss/curesdi

wmftipti    trfefon Uk?4 02^^27 .55 45 ;f«x {00.4 02 ?) 32.7 5146

telefon (004 C25) 3.2? p 45

fe ^004 055} 327 Jl 46 e-roaâl re&iii@>dK&3,«>

4, D-lui. Pleth-Lăutaru Ionel plivind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit pe mijloacele de transport și taxă. pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 117965/26.06.2018, dl. Pteth-Lăutaru Ionel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 3.811,76 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1826630/16.07,2018. constând în 3.613,06 lei debit principal și 198,70 lei accesorii

Dl. Pteth-Lăutaru Ionel este înregistat în evidența fiscală a D.Gd.T.L. Sector 3 cu un număr de 15 amenzi și un imobil pentru care figurează cu debite aferente- neachitate pe o perioadă cuprinsă între 1,6.01.2004 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1826630/16.07.2018.

Motivul neachilarii obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl, Pteth-Lăutaru Ionel are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In aceste circumstanțe, dl. Pteth-Lăutaru Ionel, în data de 26.06.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemențiouată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1826630/16.07.2018. Dosarul depus a -fasfiriEmdTzăFdFcătrUUSmtaă^^ănălî^^eef^îfofifoe’afeMâfo-O-șăfoftăf-HCFp&ăfrîumî'tăfo prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării îa plata impozitelor, taxelor și a altor obligații ia bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția, majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată ia suma eșalonată este de 12 luni.

5, D-nei. Cioată Pompilia privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri, impozit teren în folosință și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată, la instituția noastră sub nr. 123292/04.07.2018, d-na. Cioată Pompilia solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 3.589,05 iei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1826611/16.07.20î 8, constând în 1.923 lei debit principal și 1.666,05 lei accesorii.

D-na. Cioată Pompilia este înregistată în evidența fiscală a D.G.l.T.L. Sector 3 cu un bun imobil și un mijloc de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 15.03.2006 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1826611/16.07.2018.

In aceste circumstanțe, d-na. Cioată Pompilia, în data de 04,07.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale <intemenționată, pentruDISECȚIA GE,\*E&ÂjLÂ IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul ceftbrs! St*. Sfenfcs Vineri nr, 32    ~~~~    ~ ~’    :    : : —    :    : -    ~~    ■—•———

sector t, 030205 Sucuresii    PutvA <&. lucfw : SV. Santa Vineri nr.32, Secior j, 030205 Sucur«ti

wwfwJîttjj®    Ssfefon <004 cap 327 51 4$ :m (004.02.?)3275146

Selefen (004 02 j) 327 51 45

fisc (004 02?) P7S'5 46

««8

suraele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1826611/163)7.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării ia plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

Legislația fiscală prevede la

-    art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/201.5, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și .taxelor locale: " La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ”

-    H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări ia plata majorărilor de întârziere de orice

^C^Dexcep|îăLlm^dxăfilririldeLîstâfzî^eZ3ătGraîe/pel4ierÎQatlu.-de.'.LșălniiafeL.ăff/ZXLT’L^eL

aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor șî a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ”

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea Ia plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana Ia data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente Ia termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentiai care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea. de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la

Sediul centra! Str. Sfenta Vaier! nr, 52 sector j, <330205 București

Piirna de Sacra: $«■- Sânta Vimiri nr.ja, Secte- 3. ojoaoț Buoir«ti telefc» <004 02A 527 5? 45; fer {004 021) 527 5? 4S


HWHtfBtfptB

tsfefe {004 021) 32751 45 fe (034 021} 337 51 4§ eMrnarl

data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora, au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată.


PRIMĂRIA

sectorului

SsdLP a«i SV. Sfsrîs; rv, 52

sKRx 3( 03GÎ.05 Sw<-.u;esțî    A.’rxă ife U-îXîIî: SL. Sftff&s Virt<s.n ffi-.p, Ss<a«f J, C-țî».^ B«3s«&

wwitf.dlîfî.TO    fo^efcn țna$ G21) 3275? 45; Fra (00402^X^7

tsis*fen C<>4    7-7 V 4S

fe» !ÎXÎ4 C2ÎJ :p7 3" 46

?ebp:@d!îh.îiî

REFERAT”A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de d-na. Staneiu Ștefan ia Vah CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 109746/14.06.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscală nr. 1820573/19.06.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor îa plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor ia plata

■ “ 1

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[]

Nu

b) se afla în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[x]

Da

[}

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

r—î «S

[]

Nu

d) nu se. află în procedura insolvenței. conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

u

Nu

-------- - - - -........

-f-LL-'

ii

e) nu se afla în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare    n

Da

L j

Nu

fi nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. eu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul cailor administrative șî judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[X]

Da

[]

Nn

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.201 7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata

M

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nieio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost. respinsa

[x]

Da

n

Nu

Secțiunea B ~ Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C ~ Adte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 1.2 luni, pentru următoarele obligații fiseale/hugetare


DI R £ CT î A C E N £ RA LA î M PO2 17 £ S i TAXE LOCA L E

îdKîy;    Sv. Shms Vi^ri îiî-    ~

sec&j,- 5, sțșc>2O$ gs^ur-esis    Pună tis îucfU . Sa; S&4£4 Virț&i m.:^.. Sectsr 3. s;£ăOs Stisc^ssn

teiefcn (004 gzi} 327 57 45: fsx (004027} 327 57 4S

£defart £004 tA 3~y V 45 s£& («24. 027; 72.7^ 4$

7SW7 P>d&?3..fo

administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3;

Nr. crt

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Ob liga ția fi sca lă/bugetară

Total, din care;

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

4.725,79

4.099,00

626,79

2

Impozit teren intravilan

158,52

131,00

27,52

Total general

4,884,31

4.230,00

65431

De asemenea, anexăm Ia prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinirii/neîndepimirii condițiilor prevăzute ia art. 4 alin. ( I) din HCL Sector 3 nr, 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

COMISIA P\


MICU VALE.RJU FD0RITN'EAGU ROMUL

/ v ..

17    k

CRISTIAN NICQLAE LEON O

LACUSTEA'NIJ NICOLETA CORJNA

Ssîdiizi centrai Stî. Sfanta Vineri ru. 3.2    ............. ~ ■ ——— :    _____

03020$ Sucurexti    FVra^îfe ia;.^ ; Sitt'.S'h/fisVhîsn «e.js. fecior j.05O205 București

»ww.drdîJ»    tel«fen (0^4021) 32751 ag; fax (004027/ 5275746

tefe&n (004 021} 327 £> 45

fit» (ocu cai / p.y 57 46 a-rosiJ reiatti^dfth.s>

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Minea Marian CNP ’    înregistrata la organul fiscal sub nr. 124151/05.07.2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. ] 826622/16.07.2018 am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 rar. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

r •

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporală, de disponibilități bănești

[x]

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

[]

Nn

d) nu se află în procedura insoivenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insoivenței, cu modificările și completările ulterioare

[X]

Da

[]

Nu

e).mu se află- în dizolvare potrivit-prevedeți lor legale în-vigoare -

M. r ri>a"

[] _ ■fortr ■

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insoivenței, cu modificările și completările ulterioare, ■ și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinita

M

Da

f]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

n

Nu

b) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

M

Da

Nu

fi cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[j

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fi scai e/bnge tare administrate de Direcția Generala Impozite șl Taxe Locale Sector 3:

Sădi ui c&nțyaH Str. Sfsrîta Vsfterș nr. p ”    :    ™“" :    ......--■■■........■    —    —

ssdDfj, 030a05. Sucurest!    Purta aetucru; Sv. Sfeata Vineri «r.32. SectOn' $, 0302.0$ Sucur^tț

wwwzfhlj^o    tefefoft (004027) 32757 45; fax £004027) 327 5146

telefon {004 021) 32757 45

fot (004 03.3) 327 57 46 mwk! refeLig7dHt3.ro

Nr, crt.

Denumirea obligației fiscal e/bugetare

Obligația fîscala/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziem

1

Amenzi

620,00

620,00

0,00

Impozit pe mijloacele de transport

1.254,15

697,05

557,10

'Total general

î.874,15

1.317,05

557,10

De asemenea, anexăm ia prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

Ci^irsi Si? SfA-fîîSî    ;v. șz

î«ts.>- j, ajasîx Swcuresb

Setefo» <004 atf 527 ș? 45 feie (004 02Q 3*7 5’ A eHtnaH r-efeHHȘW&ți.j©


rPfSC ib hîCOi: Ss\ §&«■& Vhîg.6 w.jă. Ssaor > cgaaog Bwss £@liîfeft foc4 asii 337 51 45; for ț^r^, oag 327 5.1


REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare- a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Cruceru Marius lonuf Adrian CNF    ; înregistrată la organul fiscal sub nr. 119677/28.06.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscala nr. 1826615/16.07.2018 am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor ia plată, și am constatat următoarele;

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

î

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[x]

Da

El

Nu

b) se afla în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[x]

Da

[]

Nn

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

n

Nu

d) nu.se află in procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu. modificările și completările

ulterioare    ...    ...... - - -

[x]

Da...

[]

. .Nu.

-f-------e;fTTO'S5AEfia7nnnzolvare potrivit prevederilor legale In vigoare

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, eu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 șî 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, îai* suma pentru care a fost atrasa răspunderea a fost. achitată, condiția

sc consideră îndeplinită

[x]

Da

i

!    Z

i    c

L.._...........

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[.1

Nn

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor ia plată

[x]

Da

[]

Nu

i i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare fața de i condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dîntr-o cerere anterioară care a i    fost respinsă

M

Da

U

Nu

Secțiunea B - Date de analiza

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fîscale/bugetare


P 8 1V A W ■ A

/ SECTORULUI <

^•/cu-sh T

«ta»

DIRECȚIA GEHOăLA IMPOZITE TAXE. LOCALE


S«6i;,sl    Sîî'. SlW^îi Vifiss; fii'. 34    *    ’"”“    '    ~~—~

sectei? ț. o<as<x    Puihît ds ; Ss‘. Sfets Vsrten ^r.p, SectOî'J,    SKsrsstj

wU«^j.re    «ege&n (004 cug 52751 45; fax (004 asi j 5275146

teiefon (004 sXTî) "iS.y $s 44

8s$ (ao4 os.î }. 527 7; 46 fi-msfl

admhfisîrale Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

.

i

Nr. crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugetară

Obli ga ț i a fi sc a lă/bngetară

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

8.060,00

8.060,00

0,00

2

Impozit clădiri

250,23

211,54

38,69

3

Impozit teren folosință

13,43

. 12,00

1,43

Total general

8323,66

083,54

40,12

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


SfidLil ."ensrs! SA. Sfoma V?nsn rsr. jz    _~_    __________________

sesfcf 3, cîișcfâoțj tkiairssL    Purta sfe lucru; SX. $&«£& VlAsrt SAJA Secfor j, 030205 BoQAsSis

wwr.d&Iprs    fealcfen(iX'4021} 32? 51 4j;fe    j&7

telefon (ccî4 023} 327 9 45

fox £004 os?) jS-7 4$ e-raalJ ceUtLgreLl'Lfo

REFERAT ,5A[!

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Fleth-Lăutani Ionel CNF    înregistrată la. organul fiscal sub nr. 117965/26.06.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1826630/16.07.2018. am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

.

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generata, de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

El

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. ’ 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările șl completările ulterioare

M

Da

[]

Nu

- - e)rm-se afîă în dizofvaa-eHpotrivit prevederilor legate în vigoare ■■

—Da—

_ 11......

-Ate

i) nu s-a. stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările- ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

[x]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor îa plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.201 7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[*]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni; nu sunt.

Secțiunea D~ Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării Ia plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare adm i ni s tra te de D i rect ia Genera 1 a I m p ozi te și Taxe Loca io Sector 3:

SaVX OîSi'ssA Su. Sfanls vAe^ sr, jî-    ~    ~    ~—

asct&s- 3, «5^05 giJcarasL    Mt sfel^FW; £tf, Sfinte Vineri sfr.u,. Seeof oșeaaș Biraiî^stf

wsw    telefon (004 a23> 32 ? 5) 4$; Fax (004.025 J 327 51 46

telefon (ho.-, nas) 32? 51 45

fe (004 OS.-J y 327 3'i 46 e-mall refeșu MgMHC.rt.-?


Nr. ert.

Denumirea obligației

fiscale/bugetare

Obligația fiscală/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală principala

Obligații fiscale accesorii

.Majorări de întârziere

1

Amenzi

3,421,00

3.421,00

0,00

9

Impozit pe mijloacele de transport

207,00

' 180,00

27,00

3

Utilizare locuri publice cu parcare de reședință

183,76

12,06

171,70

Total general

3.811,76

3.613,06

198,70


De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepîinirii/netndeplinirii condițiilor prevăzute ia art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.201 7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


COMISIMICU VÂLERJUVI \

CRISTACHE ION


CRISTIAN NÎCOLAE LEW


LACUSTEANU NfCOLETA C0R1NAPRlMÂRî a

SECTORULUI

SeduS ctrtîfî! Str. Sfanîa Vine» m. 32    ™™“ ———■    :

■s&ch» 3, 030205 StKumsls    Fum de iaca*i S'sr S&nia Wîeri nr.ja, Seci»?3, ©30203 fâ-itesre-'V

www-dîîlsjro    tâkfen {©S4 C2'0 P-7 5T 45: &* (004.021} 327 51 46

■igitefm (004 021;} 327 9 .45

fer (004 02.1} 327 «.1 46 rgfeti^dh'.h,S-

REFER.AT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării îa plata, ca urmare a cererii depusă de d-na. Cioată Pompilia CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 123292/04.07.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1826611/16.07.2018 am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata, șî am constatat următoarele; Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

!

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

.Modul de

respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[x]

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[X]

Da

[1

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

l]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările șî completările ulterioare

[x]

Da

[ .3

Nu

ej nu se află in “dizolv are potrivit prevederilor te gafe în vi soare

[x]

■ TI

Da

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 1.38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările șî completările ulterioare, și/sau răspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative șî judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

M

Da.

[.]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

n

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute Ia art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[xj

Da

U

Nu

i ) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare fața de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost. respinsă

M

Da.

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiza

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara, de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - zMte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite șl Taxe Locale Sector 3:

SedșiJî ««trai St/. Sfarite VisifiR nr, p Btîeu/esU


îhmttiie lycsn Str. S&nîs    Rf.șs. Secior^ a^osisș Sstetre^

tefefen (004 aăi) 52 7 ș/ 45,; fe (004.02/} 327 țo 4.S

tgfe&r -fccs4 rsA 32 ? șt 45 iax (004 as.i j }2.y 5/ 4$ e^roaft reiat îdg>dsfcl3.?o

Nr. crt.

Denumirea obligației fiseaie/bugetara

Obligația fiscala/bugetară

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

impozit clădiri

1.907,16

804,00

1.103,16

0

Impozit teren folosință.

9,99

9,00

0,99

3

Impozit pe mijloacele de transport

1.671,90

1.110,00

561,90

Total general

3.589,05

1.923,00

1.666,05

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepUmrii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute Ia art. 4 alin. (1) din HC.L Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.DÎ8SCYIA CEMERAtA IMPOZITE Si TAXF LOCALE


Sediul central Str, Sfenia Vineri «r, 32 sector j, 030205 București wwWj» totefc {004 azi) pj $1 4$

fo{004 ari îît??Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privând aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru

Stanciu Ștefania Vali, Mincă Marian, Cruceru Marius Ionuț Adrian, Pleth-Lăutaru Ionel și Cioată Pompilia.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale;

Proiectul expunerii de motive;

--------------RFoiectuTdeTiot^âr^-^AnexeleAș-r^eeAaepafte-inte^antădin-Proieet------------------------

DIRECTOR GENERAL,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțeCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea a cinci de înlesniri Ia plată, în sensul eșalonării acestora


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea a cinci de

înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN____________SECRETAR,___
HONTARU VALERICA

y


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


BĂETICA NICOLETA MARIANA


MALUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea a cinci de înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea a cinci de înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


președinte;

VĂDUVA IULIANA
SECRETAR, VASILIU MARIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN