Hotărârea nr. 327/2018

HCLS3 nr.327 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 31.07.2018

3    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 136390/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 135877/23.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 135886/23.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Al

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 608/27.11.2017, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3- FE 95” și a cheltuielilor aferente acesteia, în

vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea, tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3A - ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor ”, Operațiunea A — „Clădiri rezidențiale/’, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe F9C, Str. Foișorului nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de locuințe G2, Str. Trapezului nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 6H, Str. Danubiu nr. 11, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 71, Str. Racari nr. 55, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V60, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V26B, Str. Agatha Barsescu nr. 23, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H7, Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PCI 1, Str. Gura Ialomitei nr. 16, sector 3, București

ArtJI. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2. (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95 ”, în cuantum de 12,053,562.94 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11,001,383.58 lei și valoare totală neeligibilă de 1,052,179.36 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,452,732.79 lei, reprezentând achitarea

-----------------tuturor^heltuielilor neeligibile ale proiectidui, (Al și contribuția de 4i)% -din valoarea

eligibilă a proiectului, în cuantum de 4,400,553.43 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE95”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,237,127.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C \ M\E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 200,584.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente CAME corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 263,200.50 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C\ NI \ E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neelîgibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C\M\E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,329,583.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] - V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

l,66%o ~ cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la

- - - prezent-a-hotăr-âre.”------------------------------— -- -------------— - - ------------ ------------------------- ----------------

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 rămân neschimbate.

NR. 327 DIN 31.07.2018
CONTRASEM!

SECI

MARIUS Ml

COHF. Of 3^71/

FLORESFISA N ACSII

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


pftro    zvt /Zh o* jm/#

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neellglbile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Ba

ța

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

O.(

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

O.tJlO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.(^0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,394.48

306.92

2,701.40

0.00

0.00

0.00

2,701.40

3.3

Proiectare si inginerie

147,702.28

29,612.39

177,314,67

32,465.41

7,676.59

40,142.00

217,456.67

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

92,5^6.09

17,591.34

110,177.43

0.00

0.00

0.00

110,177.43

TOTAL CAPITOL 3

242,6

12,85

47,510.65

290,193.50

32,465.41

7,676.59

40,142.00

330,335.50

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7,013,^26.87

1,332,513.10

8,345,739.97

84,441.37

16,043.86

100,485.23

8,446,225.20

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,062,447.40

201,865.01

1,264,312.41

650,201.07

123,538.21

773,739.28

2,038,051.69

TOTAL CAPITOL 4

8,075,674.27

1,534,378.11

9,610,052.38

734,642.44

139,582.07

874,224.51

10,484,276.89

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

91,05

1.74

17,307.42

108,399,16

1,132,66

215.20

1,347.86

109,747.02

5.1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

91,05

1.74

17,307.42

108,399.16

1,132.66

215,20

1,347.86

109,747.02

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.

?0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe    „

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute    .....<■

807,5(57.44

153,437.82

961,005,26

114,676,46

21,788.53

136,464.99

1,097,470.25

TOTAL CAPITOL 5    rrtSCX'l

\ 898.659.18

170,745,24

1,069,404,42

115,809.12

22,003.73

137,812.85

1,207,217.27

6

C A PITOLU L 6 C hei fui el i d e i nfor m a re ș i p ubl ic ita te/    /    1

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care r&uW din ohlîjșHțiilțîșhill

beneficiarului    îT-v IO

J1 1

W’6<

■6.64

5,066.64

31,733.28

0.00

0.00

0.00

31,733.28

TOTAL CAPITOL 6    ■'

6.64

5,066.64

31,733.28

0.00

0.00

0.00

31,733.28

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audibil pentru proiect    i’W

5. BUGETL

7.1

Cheltuieli cu audîtul pentru proiect

O.Oi

TOTAL CAPITOL 7

0.0

TOTAL GENERAL .

9,243,61

din care

C+M

8,166,7

L CERERII DE FINANȚARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.94

1,757,700.64

11,001,383.58

882,916.97

169,262.39

1,052,179.36

12,053,562.94

9,718,451.54

875,572.37

>6.01

1,551,685.53

735,775.10

139,797.27

10,594,023.91


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 «n) 318 03 23 - FAX |GC4O;;'ti 31803 04 E-MAIL r,primar® ptimanepc

Calea Codești nr, toi, sector 3, 0350S4, Buc rrești, www.prirt1arie5.ro

CABINET PRIMAR


Nr.

Data.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliulul’^^t^tS^rafulul1^ nr. 608/27.11.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 608/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

•    Blocul de locuințe Y13, Aleea Barajul Rovinari nr.3, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F9C, Str. Foișorului nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M26, Aleea Barajul Bicaz nr. 6, sc.l, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    G2, Str. Trapezului nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    6H, Str. Danubiu nr. 11, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    71, Str. Racari nr. 55, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    V60, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    V26B, Str. Agatha Barsescu nr. 23, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    H7, Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    PC11, Str. Gura ialomitei nr. 16, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 608/27.11.2017, blocul Y13, Aleea Barajul Rovinari nr. 3 si blocul M26, Aleea Barajul Bicaz nr. 6 întrucât/acestea numaifac obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe F9C, Str. Foișorului nr. 15, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    G2, Str. Trapezului nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    6H, Str. Danubiu nr. 11, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    71, Str. Racari nr. 55, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    V60, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de    locuințe    V26B, Str. Agatha Barsescu nr. 23, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H7, Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PC11, Str. Gura Ialomitei nr, 16, sector 3, București

Având în vedere neconformitatea cu Ghidul Solicitantului se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere cele prezentate și țin Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


jgle raportul de specialitate al Direcției proiect de hotărâre, pe care îl supun


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terți în baza unui temei test! justificat. Vg puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șl datară transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
tefefan {004 c&lj jvS 0$ zj, - 28 fex (004 Olîj ■J-5B.03.ft4 e-tnaffi slrategs^ipnîraarse^.m’


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEG'f SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ. fNTRARE / IEȘIRE

b.W;2TPl2slA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 608/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

Blocul de locuințe Y13, Aleea Barajul Rovinari nr.3, sector 3, București

Blocul de locuințe F9C, Str. Foișorului nr. 15, sector 3, București

Blocul de locuințe M26, Aleea Barajul Bicaz nr. 6, sc.l, sector 3, București

Blocul de locuințe G2, Str. Trapezului nr. 9, sector 3, București

Blocul de locuințe 6H, Str. Danubiu nr. 11, sector 3, București

Blocul de locuințe 71, Str. Racari nr. 55, sector 3, București

Blocul de locuințe V60, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, sector 3, București

Blocul de locuințe V26B, Str. Agatha Barsescu nr. 23, sector 3, București

Blocul de locuințe H7, Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, sector 3, București

Blocul de locuințe PCI 1, Str. Gura Ialomitei nr. 16, sector 3, BucureștiDisecția Strateg ii șt Programe oe Dezvoltare Durabilă


Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 608/27.11.2017, blocul Y13, Aleea Barajul Rovinari nr. 3 si blocul M26, Aleea Barajul Bicaz nr. 6 întrucât acestea nu mai fac obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

Blocul de locuințe F9C, Str. Foișorului nr. 15, sector 3, București Blocul de locuințe G2, Str. Trapezului nr. 9, sector 3, București Blocul de locuințe 6H, Str. Danubiu nr. 11, sector 3, București Blocul de locuințe 71, Str. Racari nr. 55, sector 3, București Blocul de locuințe V60, Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, sector 3, București Blocul de locuințe V26B, Str. Agatha Barsescu nr. 23, sector 3, București Blocul de locuințe H7, Bd. Ramnicu Sarat nr. 2, sector 3, București Blocul de locuințe PCI 1, Str. Gura Ialomitei nr. 16, sector 3, București

Având în vedere neconformitatea cu Ghidul Solicitantului se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”, în cuantum de 12,053,562.94 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11,001,383.58 lei și valoare totală neeligibilă de 1,052,179.36 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,452,732.79 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4,400,553.43 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,237,127.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 200,584.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 263,200.50 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

b. Ajuforide natură” sbirialaTănumitof categorii-de""propri^tari“," având“cota-de_participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,329,583.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


Dîrecția Strateg h și Programe de Dezvoltare DurabîlÂ

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Nicoleta Ioana Petrache

întoci Gavrilă CannDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Calea Dudeșîi nr. 193, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318.03.04

e-mail strategii@prirnarie3.r0


J PRIMĂRIA SECTORULUI 3

’ DiRECTiA STRATEGII Șl PROGRAME j DE DEZVOLTARE DURASîLĂ ?    IWÎRARS / IEȘIRE


CĂTRE,

CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local SecTȚTTrVa transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind


modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 569/27.11.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 572/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 574/27.11.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 575/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 576/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 607/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017” si „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 609/27.11.2017”


Anexat, vă transmitem următoarele documente:


-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâreComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    .................., a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

---------------------PREȘBjflPfPE-,--------------------

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 95”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: .....................................................................................................


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN