Hotărârea nr. 325/2018

HCLS3 nr.325 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”

9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 1363 86/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 135867/23.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 135886/23.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

Xn conformitate en prevederile:    -----------------

-    HCLS 3 nr. 606/27.11.2017, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”, în cuantum de 19,070,887.88 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,969,157.29 lei și valoare totală neeligibilă de 1,101,730.59 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,289,393.51 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,187,662.92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,938,259.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 339,281.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente

- E±M±E-—corespunzătoare apartamentelor cu -destinație docuință, -aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 352,961.81 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,187,343.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 »FE 93” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Pr-ogram-ui-QperaționaI-RegionaI2Q1.4-2Q20,_.cu.modific_ărilejși completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 325 DIN 31.07.2018

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


<5 zwr

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Ba

w

71<4 eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

/

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

O.<

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

o.c

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

O.C

0

0.00

0.00

.0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

o.c

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

o.c

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

o.c

>0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

4,027.05

499.12

4,526.17

0.00

0.00

0.00

4,526.17

3,3

Proiectare si inginerie

254,9^2.36

49,833.43

304,765.79

24,438.70

5,778.64

30,217.34

334,983.13

3.4

Consultanță

o.qo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

145,7^0.76

27,688.83

173,419.59

0.00

0.00

0.00

173,419.59

TOTAL CAPITOL 3

404,690.17

78,021.38

482,711.55

24,438.70

5,778.64

30,217,34

512,928.89

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11,578,

596.35

2,199,933.31

13,778,529.66

158,092.16

30,037.51

188,129.67

13,966,659.33

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necomorale)

O.C

0

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,619487.39

307,664.59

1,926,951.98

605,599.34

115,063.89

720,663.23

2,647,615.21

TOTAL CAPITOL 4

13,197^83.74

2,507,597.90

15,705,481.64

763,691.50

145,101.40

908,792.90

16,614,274.54

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli    j

5.1

Organizare de șantier

143,4^6.85

27,262.49

170,749.34

1,969.07

374,13

2,343.20

173,092.54

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

143,4^6.85

1

27,262.49

170,749.34

1,969.07

374.13

2,343.20

173,092.54

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2

Comisioane, cote, taxe    '■

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

^#349488.38

250,759.78

1,570,548.16

134,770,71

25,606.44

160,377.15

1,730,925.31

TOTAL CAPITOL 5    /,$/ i ' X-

j 4J&275.23

278,022.27

1,741,297.50

136,739.78

25,980.57

162,720.35

1,904,017.85

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate    \

6.1

Cheltuieli de informare șî publicitate pentru proiect, care rezultă dm f)b|igațțllb!îW?i';f

beneficiarului

î.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6    VZZvk

1 u&Ki

hș / 33,33

3.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect    iaZzZ

-—-X'v1 : <■'* t

XL.'

5. bugetUl cererii de finanțare


7 .1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.0<

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

o.o<!

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL '

15,099,182.44

2,869,974.85

17,969,157.29

924,869.98

176,860.61

1,101,730.59

19,070,887.88

din care

C+M

13,341,3

70.59

2,534,86039

15,876,230.98

765,660.57

145,475.53

911,136.10

16,787,367.08

PRE

CABINET PRIMAR

* !î £    & $ 3Șf    * *♦ t * •

.•.^•■■ .-.,7 V,«

hî:u TV â::

■ -; *»»♦ •♦*•

ROMÂNIA

W8-2018 ISAR8Ă7GPJM


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 05 04 E-MAIL cab!netpnmar<g)prirnarîe3.!-o Calea Dudești nr. 191, sector 3, ojto&a. Bjucuresti. www.primarjet,ro


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a 606/27.11.2017


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

..... :


Nr,


Data

Sectorului 3 nr.


Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 606/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93'' și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Sbr. ParfoîwM nr. 2-4. sec’or

030S42 Șisojjreșft w,ww.fînf¥32rfe3.«î

■fefefe {0$4 OlîJ 31® 03 23 - âS feje {004 021} 31^3-04 frtiîEtil strategS^;p!riîmris^.îra


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

NR..I^H,..â^,©Ț,10l6

î:—...—

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 606/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ufov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii dc finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”, în cuantum de 19,070,887.88 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 17,969,157.29 lei și valoare totală neeligibilă de 1,101,730.59 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 8,289,393.51 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,187,662.92 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,938,259.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 339,281.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 352,961.81 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,187,343.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile. ce revin Asociației de

proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [Iei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală ~ sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Nicoleta Ioana Petrache

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București wwttr.pfimarieg.î'o

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004021) 318.03.04 e-mail strategi 1@primarie3.ro


FPJMARÎA SECTORULUI 3


CĂTRE,

CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sectot jr^a transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 569/27.11.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 572/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.

573/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 574/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 575/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 576/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 607/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017” si „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 609/27,11.2017”

Anexat, vă trunsmiteni următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare -referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ...Jb/:...    ..........., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare -referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABILrproiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂyNlCĂs4DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ...3P:.*..S.r..2O®.................., a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / N®FAVORABBE^)roiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
BELU-SIMA ELENA- DANIELA


SECRETAR, TUDOR ELENA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare

„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 93”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEpAVORAfilL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂETICĂ NICOLETA MARIANA

a

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN