Hotărârea nr. 321/2018

HCLS3 nr.321 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3

nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare Ia cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 136376/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 135852/23.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 135886/23.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

_____    Eocarăr Sectbimluî 3“^^^

și completările ulterioare, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice . a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

7. valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 3 - FE 89”, în cuantum de 20,223,338.69 lei (inclusiv

TVA), din care valoare totală eligibilă 17,815,280.93 lei și valoare totală neeligibilă de 2,408,057.76 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a

Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 9,534,170.13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7,126,112.37 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de

2,295,771.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente

C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de

283,136.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente

----------- -C+M-+E-—corespunzătoare apartamentel()r cu destinație kjcuință, aflate în

proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de

434,547.60 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100%o din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,000,641.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei]    K totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66%> = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 321 DIN 31.07.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Ucis3 d-tA. 34/


Nr. crt

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor

Cheltuieli

ligi bile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neefigiblle

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-e!igibilâ

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,121,13

269.99

2,391,12

0.00

0.00

0.00

2,391.12

3,3

Proiectare si inginerie

276,070.69

52,453.44

328,524.13

0.00

0.00

0,00

328,524.13

3.4

Consultanță

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.5

Asistența tehnică

154,560.92

29,366.57

183,927,49

0.00

0.00

0.00

183,927.49

TOTAL CAPITOL 3

432,752,74

82,090.00

514,842.74

0.00

0.00

0.00

514,842,74

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11,339,244.21

2,154,456.40

13,493,700.61

75,939.63

14,428.53

90,368.16

13,584,068.77

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu șt fără montaj, dotări, active necorporale)

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,716,464.94

326,128.34

2,042,593.28

1,706,609.03

324,255.73

2,030,864.76

4,073,458.0.4

TOTAL CAPITOL 4

13,055,709.15

2,480,584.74

15,536,293.89

1,782,548.66

338,684.26

2,121,232.92

17,657,526.81

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

153,569,98

29,178.29

182,748.27

990.94

188.28

1,179.22

183,927,49

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

153,569.98

29,178.29

182,748.27

990,94

188.28

1,179.22

183,927.49

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,305,570.92

248,058.49

1,553,629.41

240,038.34

45,607.28

285,645.62

1,839,275,03

TOTAL CAPITOL 5

1,459,140.90

277,236.78

1,736,377.68

241,029.28

: 45,795.56

286,824.84

2,023,202.52

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

23,333.31

4,433.31

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

TOTAL CAPITOL 6

23,333,31

4,433.31

27,766.62

0.00

0.00

0.00

27,766.62

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pesJrmpraig£t,.

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPțmQS    iOS.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,970,936.10

2,844,344.83

17,815,280.93

2,023,577.94

384,479.82

2,408,057.76

20,223,338.69

"r    —.....——

15,719,042.16

2,122,412,14

—43,209,279.13

2,509,763.03

1,783,539.60

338,872.54

17,841,454.30


CABINET PRIMAR


<ți & & $    •****

•»y 'tVt*


,v- «ÎV.»


TELEFON (004 om ț 318 03 23.28 FAX (004 02?) 318 03 04 E.MAIL c3binetprimar@primarie3.ro Calea Dudeștî nr. tșt, sector 3,031084, București, www.primark3.r0


ROMAN IA


EXPUNERE DE MOTIVE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.....:.

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 573/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
Direcția Strategu și Procrăme &£ Dezvoltare Durabilă


St?. Fârfbmdyi rif. 2-4, sector;^


050S42 Bucuneșii wvjw-pnmariejjrct


PRIMĂRIA SECTORULUI 3


tete&xn (004 om) 03 2$ - 28 fer (OO4 <Klf |SS.0Ș;O4 e-rrsaii sirâteg«^pnfRtns3,.ro


DIRECȚIA STRATEGII Ș! PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE


hȘ?52,; 2S. ©+2Q$


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.

573/27.11.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 573/27.11.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica

conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii___________________

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

din Sectorul 3 - FE 89”, în cuantum de 20,223,338.69 lei (inclusiv TVA), din care valoare

totală eligibilă 17,815,280.93 lei și valoare totală neeligibilă de 2,408,057.76 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor

de proprietari, în cuantum de 9,534,170.13 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, in

cuantum de 7,126,112.37 lei reprezentând cofînanțarea proiectului „Creșterea eficienței

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,295,771.00

lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 283,136.00

lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategi» ș» Programe de Dezvoltare Durabilă

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 434,547.60 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice*

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,000,641.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).Direcția Strategh si Programe de Dezvoltase Durabila

f    T

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Nicoleta Ioana PetracheDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME OE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prifii3rie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 • 28 fox (004021) 318.03.04 e-maiî strategii {g1primsrie3.ro

f FRIMARiA SECTORULUI S

I DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME j    Oi- DF-ZVOLTARE DURABILĂCĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 569/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 572/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 574/27.11.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 575/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 576/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 606/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 607/27.11.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 608/27.11.2017” si „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 609/27.11.2017”

_____________Anexat, vă transmitem următoarele documente:____________________________________________________

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ........, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N EPAVORĂBTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNieĂADRIANAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLU'REANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 89”

Comisia pentru administrai^ domenmlui public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de..................., a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3    - FE 89”, și consideră că acesta a fost întocmit în

conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NLFAVORABLLproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

GKComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...........3.0..S3....iâ^..., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 573/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 89”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:


SECRETAR, VASILIU MARIANA

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN