Hotărârea nr. 318/2018

HCLS3 nr.318 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

nr.


privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 593/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 137978/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 137941/25.07.2018 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;

-    Adresa nr. 137951/25.07.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

9    7

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, situată în str. Lunca Bradului nr. IA, Sector 3, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA
CONTRASE

SEC

MARIUS

COHF ni FLOREI r

NR. 318 DIN 31.07.2018

Anexa la HCL S3 nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare

Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului constau în:

- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplarie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol);

-introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasiva, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

-utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii, prin prevederea de panouri solare și pompe de căldură;

-implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice

-lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

9

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, din care

constructii-montaj (C + M):

1. Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat 98%


4.878.721,27 lei,


3.805.038,76 lei 3.728.937,98 lei


2. Buget local Sector 3


2%    76.100,78 lei


INVESTIȚIA SPECIFICĂ

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 4.878.721,27 7 3.805.038,76 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 6 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE? 3 ani

Pag 1 din 2

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE Șl VALORICE):

Au    = 1.756 mp

Aconstruita_desfasurata = 1.732 mp

Adesfasurata    = 2.109 mp

Aconstruita    = 866 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

Rezultate


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

i Consumul anual de energie primară (kWh/an)


i 282.42 i___________ ____________

! 1,332,277.47


35.20


148,013.26


Rezultate


i Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din I surse neregenerabile) (tep)


Rezultate


: Consumul anual specific de energie primară (din surse ' neregenerabile) (kWh/m2/an) total,din care:_________________

- pentru încălzire/răcîre I Consumul anuaî de energie primară din surse

regenerabile (kWh/an) total, din care:----------------------- -

î -    pentru încălzi re/răcire

J - pentru preparare apă caldă de consum


electric


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


109.20


I 12.13


Valoare la începutul implementării proiectului


Valoare la finalul implementării proiectului


916.91

645.37

0.00

0.00

0.00


73.30

61.80

225.36

.-------- __

28.56

178.76

18.03


0.00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHI II,DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL, CARMEN DUCACABINET PRIMAR


iii

Oi

România

i SÂfîtîAmț>if<î iM^EU’-tÂ


TELEFON ÎOC4 021) 328 03 23 - 2» FAX {0C4 021) pS, 03 1 24 E-MAJL eabinetpțm Cafea Duceșts nr. toi,. sector 3, 031G&4, București,


CABINET PRIMAR

/W


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr....

Data.


la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan-Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B-Clădiri publice, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Oudcști nr. 191, sector jf 03*084 București www.p0marie3.rotelefon {004 02*} 3*8 05 23-28 &x{0O4 021} JiS 03 04 e-mail »nvestitjiachi»î« (glprimarjc3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017 privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan -

Corp Lunca Bradului

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții Ia unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind:

• Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri publice^ fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economicăsolicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică -partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Facem precizarea că anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 621/27.11.2017 a fost modificată și înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 240/18.06.2018.

Lucrările capitale de creștere a eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

■    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă . Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

■    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudat de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.

■    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.


PRIMĂRIA


DîftECȚiA ÎNVESTiȚH Și ACH1ZÎȚH


BUCURJEȘTI


■    utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii, prin prevederea de panouri solare și pompe de căldură;

■    implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

■    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice. Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

■ Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

•    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

•    Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Crcșa Titan - Corp Ltmca Bradului, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚH SI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI


ȘEF SERVICIU, MARIUS POPESCîntocmit Monicj


DIRECȚIA 1 NVESTiȚIJ Și ACHIZIȚII

Calea Dudc^tî nr. 19c sector 3, 031084 București

wvAv.primarie3.ro

telefon (004 021} 318 03 23-28 fex(©O4 021} 318 03 04 e-maît jRvestitiî3chtzifc}î@primaric3.ro

Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București care se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 -Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri publice, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective de investiții privind:

•    Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

•    Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Potcoava

este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție menționate să fîe modificați_____________________________ _______________________________________

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI AGHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice?

MARIUS POPESCU | /


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ............, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la

HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂLNfCĂ^DRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ...Ș.?.:.P.^.7.X9.V^..................., a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NJTAVORAB-IF proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA »

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TUDORELENA


IUDORE4


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare Ia indicatorii tehnico - economici privind creșterea

eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de........J.fiL.    ......, a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii- publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / N^LAVTÎRABJL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    N,

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA

VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mas s-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico - economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..i&>:.(3;<.?^f.^..................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 621/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico -economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului, modificată prin HCLS 3 nr. 240/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economică și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PRESED VOIClfALMEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IU LIANA
1

economici aferenți obiectiveloUde investiții privind:

2

Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

care au fost aprobați prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 621/27.11.2017, modificată și înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 240/18.06.2018.

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3