Hotărârea nr. 317/2018

HCLS3 nr.317 din 31.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS3 nr. 239/18.06.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

?    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 137977/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 137949/25.07.2018 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

-    Adresa nr. 137951/25.07.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al

clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa „Potcoava”, situată în str. Pictor Gheorghe Tăttărăscu nr. 10, Sector 3, modificată prin HCLS3 nr. 239/18.06.2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.CONTRASEM SEC MARIUS

COF

347 r

NR. 317 DIN 31.07.2018

Anexa la HCL S3 nr. 3$/..3(:.0¥.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

“Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare fa Creșa Potcoava”

situată în Strada Pictor Gheorghe Tăttărescu nr.10, sector 3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a imobilului constau în:

-Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

-Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.

)

-Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și / sau afectează funcționalitatea clădirii;

-Repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice ia nivelul învelitoarei tip șarpantă;

-Refacere finisaje interioare

-Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele / terasa clădirii, precum și montarea / remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-Repararea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.

-Repararea / înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament/de racord, după caz;

-Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

PRiNCÎPÂLÎf INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

7

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 98%


6,817,013.77 lei,


5,846,810.92 lei 5,729,874.70 lei


2. Buget local Sector 3


2%    116,936.22 lei


INVESTIȚIA SPECIFICĂ

= 2564.93 lei/mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 6,817,013.77/5,846,810.92 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):


6 luni


DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 3 ani

Pag 1 din 2

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Au    = 2279.52 mp

Aconstruita_desfasurata = 2458 mp

Adesfasurata    = 2818 mp

Aconstruita    ~ 1229 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

Valoare Ia finalul

Rezultate

Valoare la începutul implementării proiectului

implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră l (echivalent tone de CO2)

' 366.73

46.39

! Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1,730,436.13

197,540.01

Rezultate

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare ia finaiui

implementării

proiectului

Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep)

141.84

16.19

Rezultate

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul

implementării

proiectului

Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,din care:

923.85

80.89

pentru încălzire/răcire

652.90

69.16

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total,din care:

pentru încălzire/răcire

0.00

0.00

211.89

24.57

pentru preparare apă caldă de consum electric

0.00

0.00

170.53

16.79

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRMPUBLICE

SEF SERVICIU, | \

MĂRIUS POPESCU / \


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL,


ÎNTOCMIT,

ASOCIEREA: BAU STARK PBBS INV

CABINET PRIMAR


^1 24?.


>•«2»2


TELEFON (CC4 O2i) 318 03 23 - 2S FAX (004 02 j) ;țtg 03 04 E-M Alt cabin Calea Dudești nr. tși, sector 3, 031084, Bueureș


ROMÂNIA

SȘSiîWi StasSATOfeEM ÎMPSîfc.SOÂ


bS£CIQS-3L_____

Oprima reprima;: fsguo . '.    i

:t, www.primarte3.KJ

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


„ Z5W »......25JW


la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 620/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava", modificată prin HCLS3 nr. 239/18.06.2018

Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 ai Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B-Clădiri publice, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Oics Dudcții nr. 191, sector 3, 03Î0S4 București www.prîfn3ne3*ro

A/A


telefon {004 023) 338 03 23-28 fax(oC4 021J 3:8 03 C4 e-mall învestit! taefeitîicg) prima f-îej.fo

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 620/27.11.2017 privind creșterea eficienței energetice și modernizare la

Creșa „Potcoava”

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții Ia unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

> Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Potcoava.

Menționăm că, denumirea „Centrul de zi Potcoava” s-a modificat în „Creșa Potcoava” prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 93/30.05.2016, în baza prevederilor Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a servirilor sociale, precum și ale Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri publice, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru efirientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ PI00-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Facem precizarea că anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 620/27.11.2017 a fost modificată și înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 239/18.06.2018.

Lucrările capitale de creștere a eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

■    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă . Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

■    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudat de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.

■    Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

■    Utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii, prin prevederea de panouri solare și pompe de căldură;

■    Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

■    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Lucrările capitale de modernizare presupun însă fără a se limita la:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

•    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

•    Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări de creștere a eficientei energetice și modernizare la Creșa „Potcoava", conform Anexei.    “

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIU, / \

MARIUS POPESCU K


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Calea Dudeșîi m. 101, secto? 3, 03)084 Eucurcșb

tdefon {004 02)} 3)8 03 23-28 fyx{004 02)) p® 03 04 e-matl irtwvstitna<hiz^)<Ș)pnrnânc3.fo


<4


Domnule Primar


'/aW.,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București care se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 -Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri publice, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective de investiții privind:

•    Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Titan - Corp Lunca Bradului

•    Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Potcoava

este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți^obiectivelo^de-investiție-menționate să fie modificați___________ _______ ______________________________

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Pnblice?

MARIUS POPESCU /


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ....â2..7.X *    .........., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la

HCLS 3 nr. 620/27.1 L2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NLFAVCTRA1 ț 1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

președinte;

PĂUNțC^ÎAbRIANA
MEMBRI:    /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare Ia Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    2oV&....................? a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Ia HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare Ia indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare Ia Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de................., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici ^i alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data    ................., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 620/27.11.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, modificată prin HCLS 3 nr. 239/18.06.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFĂVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOIOU ÂlAKIONUTSECRETAR, VĂDUVA IULIAN,

MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA
1

_________Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții ia uneie creșe de stat, aflate în

administrarea Sectorului 3 al Municipiului București este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind:

2

Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare la Creșa Potcoava care au fost aprobați prin anexa ta Hotărârea Consiliului Local nr. 620/27.11.2017, modificată și înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliulu Local nr. 239/18.06.2018.

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa Potcoava.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3