Hotărârea nr. 315/2018

HCLS3 nr.315 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

9    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 137392/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 137066/25.07.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

~ Adresa nr. 137071/25.07.2018 a Direcției Economice;

A.

In conformitate cu prevederile:

_    19 aHn 0^ arl jq tpn j egea nr 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 967.078,46 mii lei, se majorează cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.027.478,96 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.028.347,21 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 471.339,28 mii lei și credite de angajament în sumă de 571.364,85 mii lei conform anexei nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr. 11/08.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.CONTRASEM SEC MARIUS

NR. 315 DIN 31.07.2018

rȘj

CABINET PRIMAR


&    PRIMARI A

1HI SECTORULUI

BUCURAT


\'-s^7z

#*•

îi:-?    V%-' ifs


TELEFON {oczo2!) 51S 03 23 - 28 FAX {004021) p8 03 04    »bi»*uST^;-ri-n;ivi r»»

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, i ugggș|ț)R^.priFriari<e3.ro


ROMANIA

SĂ^gÂTi?S:M Î.WS-Jîț’iJ-^Â


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

......Z/£2.ă<

ar «zZ-ZAf


Data.;.T>


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3pe anul 2018


Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate sî contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 967.078,46 mîî lei, se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.027.478,96 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei.

Având în vedere fundamentarea venituril precum și dimensionarea și repartizarea chelt administrației publice locale, propunem adopta/eaTfre^ 2018. /ă cu constatarea și evaluarea materiei impozabile oncordanță cu atribuțiile ce revin autorităților e hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul


• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 967.946,71 mii lei, se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.028.347,21 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 293/2018

Propuneri

rectificare

Influente {+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

967.946,71

1.028.347,21

60.400,50

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

205.405,28

256.405,28

51.000,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51.296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

176.533,48

179.163,98

2.630,50

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

127.851,38

132.601,38

4.750,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193.990,98

211.010,98

17,020,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71.865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

108.803,01

93.803,01

-15.000,00

12

Transporturi

84.02

18.703,63

18.703,63

0,00

• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificări numai in structura.

Datele duiuneavosstrâ personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndepliniri* atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unu? letriet legal justificat. VS puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. prinir-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Caiea Dueieșîs nr, 191, sector 3,

031G&4 București

www.primarie3.ro

telefon (004021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii eco?'omic@pr;HîarΣa,ro

Nr. 137066/25.07.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 967.078,46 mii

lei se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara si contractele semnate cu MDRAP, cat si cu veniturilor încasate de la UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind

1.027.478,96 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 293/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

677 509,90

685 255,40

7 745,50

1. VENITURI CURENTE, din care:

623 470,90

631 216,40

7 745,50

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:    (04.02)

337 356,59

337 356,59

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

80 874,59

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION    PT.    SECȚIUNEA    DE

DEZVOLTARE

-153 682,69

-145 937,19

7 745,50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

289.568,56

342.223,56

52 655,00

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

153 682,69

145 937,19

-7 745,50

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

83141,43

84 936,43

1 795,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

52 340,83

110 946,33

58 605,50

TOTAL VENITURI buget local

967 078,46

1 027 478,96

60 400,50

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3 Nr.293/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

967 946,71

1 028 347,21

60 400,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

677 509,90

685 255,40

7 745,50

Cheltuieli de personal

10

148 960,79

165 960,79

17 000,00

--R-unuri <5! Q^rvicii _

20

310 978 26

__    301 723,76

^SL254,5O

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale

51

4 613,00

4 613,00

0,00

administrației publice

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-35 272,25

-35 272,25

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

290 436,81

343 091,81

52 655,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capito

e :

> Capitolul 51.02 - Autoritatî publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 51.000,00 mii lei, astfel; la Secțiunea de funcționare, majorare cu 500,00 mii lei 3

pentru bunuri si servicii (taxe,avize, mentenata etc), iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 50.500,00 mii lei, pentru cheltuieli de capital.

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 2.630,50 mii Iei, din care: la Secțiunea de funcționare, cu 495,50 mii lei pentru bunuri si servicii la unitățile de invatamant, iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 2.135,00 mii lei, in principal pentru obiectivele de investiții din programul derulat prin PNDL, pentru lucrări de creșterea eficientei energetice, centrale termice si branșamente.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu suma de 4.750,00 mii lei lei, la Secțiunea de funcționare, pentru bunuri si serviciil.

> Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 17.020,00 mii lei la Secțiunea de funcționare, pentru bunuri si servicii si cheltuieli de personal.

> Capitolul 74.02 - Protecția Mediului se diminuează cu 15.000,00 mii lei la Secțiunea de funcționarei \ă buhîTri”si servicii’

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap.

bug.

HCLS3 nr. 293/2018

Propuneri

rectificare

Influente

(+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

967.946,71

1.028.347,21

60.490,50

1

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

205.405,28

256.405,28

51.000,00

2

Alte servicii publice generaie

54.02

8.134,76

8.134,76

0,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

51.296,36

51.296,36

0,00

4

Apărare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.057,40

5.057,40

0,00

6

învățământ

65.02

176.533,48

179.163,98

2.630,50

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

127.851,38

132.601,38

4.750,00

9

Asigurări și asistență socială

68.02

193.990,98

211.010,98

17.020,00

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

71.865,63

71.865,63

0,00

11

Protecția mediului

74.02

108.803,01

93.803,01

-15.000,00

12

T ransporturi

84.02

18.703,63

18.703,63

0,00

• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificări numai in structura intre alineate bugetare.

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 471.339,28 mii lei si credite de angajament in suma de 571.364,85 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordantă cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.---------- --------------------------------------- - — -------------------


Director Investiții Achiziții,

Calea Dudesti nr. 191, sector 3,

031084 București www.prin1arie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318 03 04 e-mail econom ic@primarie3.ro


Nr. 137071/25.07.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

---------------_—Proiectul de hotărâre------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------

-    Anexe

Cu stima,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    ....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NL4AVORAB1 L-proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN