Hotărârea nr. 314/2018

HCLS3 nr.314 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 137321/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 136078/24.07.2018 al Direcției Economice privind execuția bugetară pe trimestrul II - 2018;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 136082/24.07.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul- preV^    a) șiart.81 alin.(2) lit. d),din" Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului împrumuturilor interne*pentru trimestrul II - 2018, întocmite pe cele două secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASE SEC

MARIUS C8IF. J}

fi om


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 1

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2018

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Virare

nr.402/27.06.201

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02*48.02)

00.01

676 858.69

587 536.33

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

432 022.26

341 299.01

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

527 885.65

435 295.59

XL VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

508 495.65

420 453.72

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

261 254.65

190 490.22

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CXVSTIGURI DIN CXU’ITAL DE LA PERSOXMME JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

261 254.65

190 490.22

Impozit

pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

261 254.65

190 490.22

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180 380,06

154 543,85

Sume alocate din ootele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

80 874.59

35 946.37

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

XUte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

i Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALXKRII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

111 100.00

96 575.15

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

111 100.00

96 575.15

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

94 400.00

80101.43

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02. Of. Of

30 400.00

27 872.66

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

64 000.00

52 228.77

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8 000.00

7 029.41

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02. Of

3 700.00

3 101.39

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 300.00

3 928.01

Impozitulpe terenul din extravilan *)-------------------------------------.............. .....................

07 02.02.03 .....

0.00 .......

............0.01 .......

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 800.00

7 649.53

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 900.00

1 794.78

M. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

127 941.00

126 759.17

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

95 881.00

95 881.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

49 534.00

49 534.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

34 661.00

34 661.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA ptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

11 686.00

11 686.00

XUte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

200.00

42.12

|Taxe hoteliere

12.02.07

200.00

42.12

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.00

260.13

impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

260.13

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activîtati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

3rfe^oo^

ZLV-Vr'z'l

*^vX575-92

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

/^.4oo:oo...„

X25M53.29

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

A^r5oo,wv<

-    16 '499.01

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

M-o 1000)0; ?

•'/    9'254.28

Taxe si tarife pentru eliberarea de Eicente si autorizații de funcționare

16.02.03

'.'■■4 OO.O50O-?

ZȘ 121.68

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activi tati

16.02.50

<>6.00    """■

We.

<zo;95

A6. XU.TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

8200.

629.18

XUte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

8 200.00

6 629.18

|Alte impozite si taxe

18.02.50

8 200.00

6 629.18

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

19 390.00

14 841.87

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 900.00

2 380.71

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2 900.00

2 380.71 z 1

) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

O-OQ^XJ

Virare

nr.402/27.06.201

•<••••••: 2018

■' DE N U M 1 MB-A. I NO IC Af O«1i. OR

Cod

indicator

: PREVEDERI

EXECUȚIE ■

Triml+Trimll

Trim 1+Trim 11

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05

2 900.00

2 380.71

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

IVenituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

(Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

16 490.00

12 461.16

Venituri (cod 33.

din prestări de servicii si alte activitati

Q2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

950.00

951.99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250.00

178.57

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

700.00

750.62

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

16.71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

6.09

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

16.45

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

16.45

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

15 090.00

11 201.20

Venituri d

in amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

15 000.00

11 200.39

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si

35.02.02

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu oonfiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

0.81

Diverse venituri

(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11 +36.02.50)

36.02

430.00

291.52

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

17.92

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

380.00

67.62

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

50.00

205.98

R    ”    1    li 1    t    a.    1    *““l    t    I AW    AJ ■ AW AA E"At

Transterun voluntare, altele oecat suoventiue (cooo/.u^.viT^f.uz.ovj

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-101 350.12

-28 887.09

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

101 350.12

28 887.09

| Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17.61

1 018.61

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.

39.02

17.61

1 018.61

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

981.59

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

17.61

37.02

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

1    T,;- ii "V

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publioe de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

/ f’

40.02.06

t/*'    V'-<'

......

\ 0.00

încasări din rambursarea microcred ițelor de la persoane fizioe și juridice

40.02.07

" ;0:00

1 0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10 UU

.0 OOK Xi

i î 0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas

40.02.11

0.00

Exced.B.L. fin. chett.sect.dezv.

40.02.14 VS

K 0.00 ,<-<

/    865.81

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

......103 913.74'

97 888.59

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

103 913.74

97 888.59

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

103 913.74

97 888.59

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00.19

76 863.28

73 258.51

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si

regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

INDICATORILOR

indicator

Virare

nr.402/27.06.201

2018

PREVEDERI :

■ EXECUȚIE .7

Trim l+Trim 11

Trim i+Trim II

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale șt alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locafe pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0.00

0.00

tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

28 148.60

22 623.89

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

48 714.68

50 634.62

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.451

00.20

27 050.46

24 630.08

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

26 962.00

24 571.23

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

78.46

57.85

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agriooie

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.;

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de Ia alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

y 0.00

Sume primite de ia bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30    ț

,<ț,.    '^-'7

W°-00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

M;386.poy'" ■

7

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

167.50

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

000 1

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) |45.02.07

0.00

A

DENUMI REA INDICATORILOR

'/CcMtl',;,.

indicator

Virare

nr.402/27.06.201

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08

0.00

o.oo

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

218.50

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

448.02.11445.02.12445.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

44 655.69

52 467.73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

44 655.69

52 335.49

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.26

2.26

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

44 653.43

52 333.23

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Soda! European (FSE)

48.02.02

0.00

132.24

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0.00

132.24

Prefinanțare

48.02.02.03

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

453 585.96

431 038.58

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

432 004.65

339 414.59

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

426 535.53

406 408.50

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

508 495.65

420 453.72

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

261 254.65

190 490.22

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

j Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

261 254.65

190 490.22

Impozit pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

261 254.65

190 490.22

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180 380.06

154 543.85

Sume alocate din cotele defalcate dîn ÎrnpozîtuTpe venit pentru echilibrarea lâugeteloT

04702D4--------

--------80”874;59

35 946.37

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

111 100.00

96 575.15

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

111 100.00

96 575.15

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

94 400.00

80 101.43

Impozit pe dadiri de la persoane fizice *)

07.02.07.07

30 400.00

27 872.66

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.07.02

64 000.00

52 228.77

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8 000.00

7 029.41

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.07

3 700.00

3101.39

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4 300.00

3 928.01

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.01

Taxe judidare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 800.00

7 649.53

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

.19.00.00 Ui

1 794.78

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

4426 759.17

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

£f^ggi;Q0'

^>?95^81.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

< 0;©0.'- '

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

■<49534:p6

49,534.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

...... ■

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

34 661 :oo; t :

X 34 661.00

Sume defalc, din TVA ptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

11 686.00

11 686.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

200.00

42.12

|Taxe hoteliere

12.02.07

200.00

42.12

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.00

260.13

Impozit pe spectacole

15.02.01

260.00

260.13    ,

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

-D EN O Ml R E A INDICATORILOR

■ Cod

indicator

Viram

nr.402/27.06.201

2018

pREVE|jER|    r

: -SSYSSm IT1P ,

•    '» WC-

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31 600.00

30 575.92

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27 600.00

25 453.29

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17 500.00

16199.01

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10 100.00

9 254.28

Taxe si tarife pentru eliberarea de iicente si autorizații de funcționare

16.02.03

4 000.00

5 121.68

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

0.00

0.95

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

8 200.00

6 629.18

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

8 200.00

6 629.18

| Alte impozite si taxe

18.02.50

8 200.00

6 629.18

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-81 960.12

-14 045.22

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2 900.00

2 380.71

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2 900.00

2 380.71

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

2 900.00

2 380.71

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

| Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-84 860.12

-16 425.93

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

950.00

951.99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250.00

178.57

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

700.00

750.62

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

16.71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

6.09

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

16.45

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

16.45

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

Amenzi,

penal itati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

15 090.00

11 201.20

....... .....

vennurrom amenzi șrane sancțiuni apucare ae carre ane insmuții ae speciairrare

35.02.01.02

IO uUU.UU

ii zuu.jy

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si

35.02.02

0.00

cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

0.81

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

430.00

291.52

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

17.92

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe specia/e

36.02.06

380.00

67.62

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

Alte venituri

36.02.50

50.00

205.98

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-101 350.12

-28 887.09

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03=<^

ÎȚ-1Q1350.12

-28 887.09

| Alte transferuri voluntare

37.02î’5<"46<

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00. ,

.    O.'OO--'.'

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

4oMi jfe

y.;^?O;OOSJ

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.024b\

încasări din rambursarea microcreditelor de ia persoane fizice și juridice

40.02.07^;-:

.. . 0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10    '•

' 0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**ale secțiunii de funcționare)

40.02.11

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

27 050.46

24 630.08

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

27 050.46

24 630.08 |

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

27 050.46

24jȘ35.0^L

DENUMIREA INDICATORILOR    .

. Cod ..

indicator

Virare

nr.402/27.06.201

2018

PREVEDERI

' • EXECUȚIE ?

Trim l+Trim II

Trim l+Trim il

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32442.02.33+42.02.34

Ia42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

27 050.46

24 630.08

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

26 962.00

24 571.23

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

78.46

57.85

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin. Secțiunii de funcționare a bug. Local

42.02.51.01

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.;

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (60.02+00.15+00.17+45.02) -

TOTAL

OO.O1 SD

223 272.70

156 497.75

VENITURI 1 PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

17.61

1 884.42

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

101 350.12

28 887.09

VENITURI FESCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

101 350.12

28 887.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

101 350.12

28 887.09

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

101 350.12

28 887.09

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

101 350.12

28 887.09

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17.61

1 018.61

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.

39.02

-Z^7;6L

1 018.61

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01 Zv

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03 ZZ

o.oo / z>

981.59

Venituri din privatizare

39.02.04/

z.aoozzz

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților s

39.02.07

W ;

37.02

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.1G./Z <

Z - IMG

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16    Z?:

"ZZOJOO^-ZZ

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02    ZZ

\Z o.oszz/Z

865.81

\Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.

40.02.14 Z

,-Z • - KoOZZ

865.81

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

76 863’28

73 258.51

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

76 863.28

73 258.51

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

76 863.28

73 258.51

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

76 863.28

73 258.51 i

| Retehnofogizarea centralelor termice șî electrice de termoficare

42.02.01

0.00

.■■E—    E ■■■.    / ; 'J.    ,•'<

Virare

nr.402/27.06.201

2018

*    ■    OEIțUMIREA «MbiCATORilOA

Cod :

, indicator

PREVEDERI

EXECUȚIE

' Triml+Trimll

Trim l+Trim II

Investiții finanțate partiai din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

Pfanuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 +42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

28 148.60

22 623.89

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

48 714.68

50 634.62

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

386.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

167.50

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Fondul European Agriooi de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0.00

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02,07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ood

45.02.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

218.50

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plătitor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

44 655.69

52 467.73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

44 655.69

52 335.49

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.26

2.26

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

44 653.43

52 333.23

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

0.00

132.24

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0.00

132.24

Prefinanțare

48.02.02.03

0.00

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR.2

«CLSâftJÎi. /3IMA)

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2018

mii lei

INDICATORI

Virare nr.402/27.06.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trfm l+Trim 1)

Triml+Trimll

CHELTUIELI - TOTAL , din care

677 726.94

451 409.45

SECȚIUNEA DE FUNCTIGNARE

453 585.99

312 402.36

Cheltuieli de personal

10

99 991.25

77 143.38

Bunuri si servicii

20

241 880.79

152 697.41

Dobânzi

30

19 736.88

18 326.84

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

2 891.00

2 246.25

Alte transferuri

55

11 698.00

11 525.37

Asistenta sociala

57

58 106.32

48 321.69

Alte cheltuieli

59

26 512.00

11 341.35

Rambursări de credite

81

26 300.00

26 154.38

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curenl

85

-35 272.25

-35 354.31

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

224140.95

139007.09

Transf. intre unitari ale admin. publice

51

83.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

62.87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

208 869.42

127 960.35

Active nefinanciare, din care:

71

116 859.42

35 950.35

Active financiare, din care:

72

92 010.00

92 010.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

14 892.00

10 984.44

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-0.57

-0.57

..............-..... - -. - ______- _____ ..... - - -.....- .... .....--......... ..................

- - .......-

- -- ............... - -

1

ÂUTORfTATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.02

149146 94

110 974.81

Autoritari executive (PS 3 + DfTL)

51.02.01.03

149 146.94

110 974.81

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64 545.66

44 512.81

Cheltuieli de personal

10

43 070.00

35 390.79

Bunuri si servicii

20

19 868.37

7 724.40

Alte cheltuieli

59

461.00

255.43

Rambursări de credite

81

1 220.00

1 215.90

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

85

-73.71

-73.71

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

84 601.28

66 462.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

Alte transferuri

55

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

62.87

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambissab, din care:

58

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

84 304.18

66 399.13

Active nefinanciare, din care:

71

20 294.18

2 389.13

Active financiare, din care:

72

64 010.00

64 010.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

73.18

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

vv'SS.ot»,

>    ALTESERVICIIPUBLICEGENERALE ;

: 54.02

Z-    5643.25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5 243.35 4 «

z 2656.58

Cheltuieli de personal

10

0.00

z;ZZ>Q;00

Bunuri si servicii

20

613.54 fei ;

;    313-52 zz.-z

Fonduri de rezerva

50

1 742.00 V-k

Transf. între unitati ale admin. Publice

51

2 891.00    \

\/2 246.25

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-3.19    'C

—3.19    ■

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

399.90

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

83.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

316.90

0.00

DIRECTOR ECON(

OCTAVIAN
INDICATORI

Virare nr.402/27.06.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim l+Trim fi

Trim l+Trim II

Active nefinanciare, din care

71

316.90

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

t 85

0.00

0.00

3

TRANZACȚIIPRIVIND DATOR1APUBUC ASUMPRUMUTURI

- 55.02

i    19736.88

18 326.84

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19 736.88

18 326.84

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

19 736.88

18 326.84

APARARE

.. 60.02:

152,50

î    11-55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

152.50

11.55

Bunuri si servici

20

152.50

11.55

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

. 5;

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANĂTiONALA (Prot. Crvila+Pot.Comunit)

£ 6102

3 379,72

571.87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3 361.72

571.87

Bunuri si servicii

20

3 368.72

580.64

Plăti efect in anii preced si recuper in anul cureril

85

-7.00

-8.77

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

18.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

18.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

6

1    .    învățământ .. .

65.02

128 517.23

70 074.65

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

72 717.68

45 477.38

Cheltuieli de personal

10

0.79

0.79

Bunuri si servicii

20

29 516.51

18 238.44

Alte transferuri

55

11 698.00

11 525.37

Asistenta sociala

57

3 318.42

1 969.51

Alte cheltuieli

59

25 000.00

10 584.83

Rambursări de credite

81

3 220.00

3 194.48

Plăti efect in anii preced si recuper in artuf curent

85

-36.04

-36.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

55 799.55

24 597.27

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

55 799.55

24 597.27

Active rtefînanciare, din care:

71

55 799.55

24 597.27

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

' t

:    ■    SANATATE

66.02

78.46

5449

Servicii de sanatate publica

66.02.08

78.46

54.49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

78.46

54.49

Cheltuieli de personal

10

78.46

54.49

Bunuri si servicii

20

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

CULTURAiRECREERE SIREUGIE ? ;

67.02

77 249,20

-S 31932.06

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

55 996.60

: 29 924.90

Bunuri si servicii

20

48 670.81    Z»

Alte cheltuieli

59

700.00

Rambursări de credite

81

6 630.00 /Z/

,6;531,29<A^

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-4.21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

21 252.60 IM/;

: 2007.16.    ;

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

21 252.60

" î"2^007.i6':*';->^if

Active nefinanciare, din care:

71

21 252.60    ’V

.    2 007,16

Active financiare, din care:

72

0.00

'    • Q.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

35

0.00

0.00

9

.    ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

?    135 885.61

95 845.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

127 455.42

94 948.60

Cheltuieli de personal

I0

56 842.00

41 697.31

Bunuri si servicii

>0

15137.07

6 326.44

Asistenta sociala

57

54 787.90

46 352.18INDICATORI

Virare nr.402/27.06.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

Alte cheltuieli

59

351.00

321.52

Rambursări de credite

81

460.00

453.99

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-122.55

-202.84

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8 430.19

896.49

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

8 430.19

896.49

Active nefinanciare, din care:

71

8 430.19

896.49

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINȚE,SERVrciiSIDEZVOLTAREPUBLlCA

70.02?

36824:93

28330.98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11 421.00

11 309.66

Bunuri si servicii

20

101.00

0.00

Rambursări de credite

81

11 320.00

11 309.66

Plata* efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

25 403.93

17 021.32

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

10 512.50

6 037.45

Active nefinanciare, din care:

71

10 512.50

6 037.45

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

14 892.00

10 984.44

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-0.57

-0.57

11

PROTECTIAMEDIULUi

74.02

106386.72

87 223.99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

78 326.72

59 223.99

Bunuri si servicii

20

113 352.27

94 249.54

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-35 025.55

-35 025.55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

28 060.00

28 000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

28 060.00

28 000.00

Active nefinancîare, din care:

71

60.00

0.00

Active financiare, din care:

72

28 000.00

28 000.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

12

TRANSPORTURI

84.02

14 725.50

5 506.54

Străzi

84.02.03.03

14 550.00

5 483.69

........... 'l4 55uXÎ0—

........5 4S3TW-" —

Bunuri si servicii

20

11 100.00

2 034.63

Rambursări de credite

81

3 450.00

3 449.06

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.50

22.85

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

175.50

22.85

Active nefinanciare, din care:

71

175.50

22.85

Active financiare, din care:

72

0.00

Plăti efect in anii precedai recuper in anul curent

85

0.00

ANEXA Nr.3


«as3ftA.3/9/jw.M

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 2018

mii lei

Cod

indicator

hcls263/26.06.2018

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim l+Trim II

Trim l+Trimll

TOTAL VENITURI

00.01

157 905.47

100 292.06

liî OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

157 905,47

IM 292.06

Alte operațiuni financiare

41.07

157 905.47

100 292.06

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

99 780.40

42 166.99

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

58 125.07

58 125.07

CREDITE INTERNE

157 905.47

71 076.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)

157905-47

71076.02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GEN ERALE(cod51.07+54.07)

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe {cod 57.07.01)

51.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Autorități executive si legislative

51.07.01

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

54.07

0.00

0.00

Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

învatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50}

«5.07

16 983.72

2<1153

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

665.00

488.30

învatamant preșcolar

65.07.03.01

665.00

488.30

învățământ secundar (cod 65.07.04.01 +65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

16 318.72

1 925.23

învatamant secundar inferior

65.07.04.01

16 318.72

1 925.23

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinibîl prin nivel {cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii medicale in unrtatisanitare cu paturi (cod 66.07706.0ÎȚ

66.07.06

0.00------

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03 )

67.07.05

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0.00

Aste

iurari siasistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15)

68.07

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (ood 68,07.15.02+68.07.15.50)

68,07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

68.07.50

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.87

140 921.75

68 662.49

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

.. 68 662.49

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

/ 44G92O5-

fe\68 662.49

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

\

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

.0.00 fe ■

iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

fer.    '

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

'P

<7 ,X1, /

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0.00 :

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

.?■ 0;00

fefe-zz/.- ■

Din total capitol:

79.07

' " V-’: - . " .-A'

Salubritate si qestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0.00 ’

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0.00

Din total capitol:

| Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0.00

Din total capitol:

| Energie termică

81.07.06


DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHETU


SEF BIROU,
Transporturi (cod84.07.03+84.07.06)

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0.00

DEFICIT |

99.07SEF BIROU, LENUTA,
Anexa nr 4


WCISJ /Wi.
EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II 20

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

hcts263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

execuție

Triml+Trimll

Triml+Trimll

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

15 430.36

10819.99

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

12 456.36

7 540.58

A VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

12 456.36

7 540.58

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1 678.06

1 043.17

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1 678.06

1 043.17

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

1 678.06

1 043.17

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

1 678.06

1 043.17

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

10 778.30

6 497.41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10

33.10

10 776.30

6 497.08

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

9 694.80

5 616.60

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuita de irilrehnere a peisuanelor asistate

33.1 u.13

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

240.50

180.37

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

25.00

20.65

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de I:

33.10.30

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

306.00

222.18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitatî si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitatî si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

2.00

0.33

| Alte venituri

36.10.50

2.00

0.33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bui

37.10.03

>„v,.M8-00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

82.00^-v

" Ș\C38.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

ZYSI

II. VENITURI DEN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

6^' ^00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Y',,O0    .

‘XvSYAOO

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

ZZ o.oo

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

•**    1 033.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

1 033.16

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

0.00

1 033.16

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1 033.16-~>v

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2 974.00

2 246.2S.

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

2 974.00

2 246,25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

bcls263/26.06.2018

2018

prevederi

execuție

Trim i+Trim li

Trim l+Trim li

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții cfe la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publioe si activrtatiie finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

0.00

SUBVENȚIE DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1

43.10

2 974.00

2 246.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2 891.00

2 246.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănăt<

43.10.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul săn

43.10.14

0.00

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

83.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investii

43.10.16.03

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

0.00

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruraia( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

0.00

Fondul-Eur

opeande- Pescuit(-cod-45.40.05.01+45JXL05J32+45 10.05.03)    - ............. ... .....

45-10.05

nnn

n.oo

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderaref cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

0.00

instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

0.00

Aite facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

0.00

Programul de cooperare elvetrano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00

vTENlTL

IRILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00 01

1526536

10 781.99

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

12 374.36

7 502.58

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

12 374.36^™

;r,    7 502.58

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

1 678ȘâsO5

> "'.-..1 043.17

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

'67M6^ C

^;.,<OM17

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

/W8-06    .

■" 1'043/17

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

UX67&.06.£

;-:A

Venituri din dividende{cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

-piț    O $

Venituri din dividende de ia alti plătitori*)

30.10.08.02

v:-0.0Q-'./\.'

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

; ,’Q-00,

. rxxy

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00 C

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

| Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

10 696.30

6 459.41

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

10 776.30

6 497.08

s-—-x

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

9 694.80

5 616.&L-/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

hcls263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

execuție

Trim l+Trim 11

Trim i+Trim II

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

510.00

457.28

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

240.50

180.37

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

25.00

20.65

Venituri din serbări sî spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de I

33.10.30

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din

veniturile proprii ale Ministerului Sanataîii

33.10.31

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si aite activitati

33.10.50

306.00

222.18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

2.00

0.33

Alte venituri

36.10.50

2.00

0.33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-82.00

-38.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bu

37.10.03

-82.00

-38.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCEARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0.00

1 033.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

1 033.16

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

0.00

1 033.16

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1 033.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2 891.00

2 246.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

2891.00

2 246.25

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

Subvenții primite de institutiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul proaramelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

2 891.00

2 246.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2 891.00

2 246.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătc

43.10.10

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,16+

00.01

165.00

38.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

82.00

38.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

82.00

38.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

82.00

38.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

82.00

38.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

0.00

0.00

In ca sari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod40.10.16)

40.10

0.00

0.00

Sume primite in cadrul mecanismului deoontariî cereriior de plata*)

40.10.16

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17    /

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

y ' v "83.00

\ o.oo

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

y o.oo

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

li °°°

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

V ' o.oo. y/y

y o.oo

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

yțyyș&o, yy

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

83.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 Ia 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10,01.03)

45.10.01

0.00

o.oo x’

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00/ /

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

hcls263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

execuție

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10,04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

0.00

Fondul European de Pescuitf cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08,03)

45.10.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Eoonomică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

45.10.21

0.00

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHETU A

SEF BIROU LENUTAjfctUNAl

SECTORUL 3 A LMUNICIPIULUI BUCUREȘTI    ANEXA NR. 5

i-1    uctSS/uA.

EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI II2018

mii lei

hcls263/26.06.2018

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

17 692.62

8 149.13

Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3 280.00

2 323.81

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

3 280.00

2 323.81

Din total capitol:

0.00

i Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3 280.00

2 323.81

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

|

0.00

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice șî siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14 412.62

5 825.32

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

13 902.62

5 431.16

Din total capitol:

0.00

invatamant preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

10 367.11

4 777.85

Invatamant presooiar

65.10.03.01

10 367.11

4 777.85

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

2 866.21

396.84

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

1 023.17

142.43

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 843.04

254.41

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

învățământ posUiceal

65.10.05

240.80

46.84

învățământ nedefinibi! prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

428.50

209.63

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

428.50

209.63

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

ServiciTmedicăle în unități sanitare cu paturT(cdd"66.T0.06.01)

66.10.06

’ " 0700 — -

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii {cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.'

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

0.00

0.00

Cămine culturale

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

| Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

o.oa—

Asigurări si asistenta sociala {cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

394.16

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

,fe;'z5io.oo y '■

’KVA 394.16

Asistenta sociala in caz de boli si invalrdrtati (cod 68.10.05.02)

68.10.05

yyy o.oo

Crese    I

68.10.11

y,;-    ?.

pi P Ș

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00^' ’

S/ DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE    (cod

70.10+74.10)

69.10

\@Ș.'QO .

o.oo

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

X 0.00

Din total capitol:    I

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00 1

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

3rotectia biosferei si a mediului natural    |

74.10.04

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hcIs263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74,10.05.02)

74.10.05

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:    )

0.00

t Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

i Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 262.26

DEFICIT1)    (cod 49.10-00,01)

99.02

2 262.26

R

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNI! DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+53.10+69.10+79.10)

49.10

17527.62

8 147.84

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3 197.00

2 323.81

Alte servicii publice generate (cod 54.10.10)

54.10

3 197.00

2 323.81

Din total capitol:    |

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3197.00

2 323.81

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

Partea a «-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publioe și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14 330.62

5 824.03

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

13 820.62

5 429.87

Din total capitol:    |

0.00

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10,03.02)

65.10.03

10 367.11

4777.85

învățământ preșcolar

65.10.03.01

10 367.11

4 777.85

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

2 822.21

396.84

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

986.17

142.43

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 836.04

254.41

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

202.80

45.55

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

{învățământ special

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65,10,11.30)

65.10.11

428.50

209.63

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

428.50

209.63

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Ț

Servicii culturale] cod 67,10.03.03 la cod 67.10.03.‘07+6771’0”03”09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

,7 & ,-r

•Jfe V    J

Muzee

67.10.03.03

O.OO/’ST/

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00:>' .

Case de cultura

67.10.03.06

0.00    7 £

Cămine culturale

67.10.03.07

0.0Ek-n

kXXIr?

Universități populare

67.10.03.09

0.00    V

Presa

67.10.03.10

0.00—1

v>z/ £

Edituri

67.10.03.11

0.00

V'

Grădini botanice

67.10.03.15

o.oo X’

fi/

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

510.00

394.16

Din total capitol:    |

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

510.00

394.16

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Crese    |

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociaie

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE    (cod 70.10+74.10)

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii st dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00 f z

Din total capitol:

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hcls263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Triml+Trimll

Triml+Trimll

Locuințe (ood 70.10.03 01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Proiecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74,10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:    (

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

{Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

| Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-2 262.26

DEFICIT1J    (cod 49.10-00.01)

99.02

2 262.26

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

165.00

1.29

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

83.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

83.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

83.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0.00

Partea a 11-aAPARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

82.00

1.29

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

82.00

1.29

Din total capitol:

0.00

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0.00

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

44.00

0.00

...    învatamântsecundar inferior. ...... ...... .... .....

65.10,04,01

37.00

învățământ secundar superior

65.10.04,02

7.00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

38.00

1.29

învățământ nedefinibîl prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

^învățământ specia)

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (ood 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Aite cheituieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Cultura, recreeresi religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:    j

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

o.oo

"■■k 5    A~X>.00

Muzee

67.10.03.03

0.00X

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00^/A

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Q(0fW'

Case de cultura

67.10.03.06

OLOCȚȚ

Cămine culturale

67.10.03.07

9ȚKH

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

OXCA \

Edituri

67.10.03.11

O.OCUA.

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00W

Aite servicii culturale

67.10.03.30

0.00 '.A

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Aite servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Crese    |

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociaie

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

.. /

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE    (cod

69.10

0.00

0-0°

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

o.oo \    "

Din total capitol:    |

0.00

ILocuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)    ................ f

70.10.03

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hc!s263/26.06.2018

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim t+Tfrim II

Trim 1+Trim I)

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Proiecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

I Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0,00

Din total capitol:

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Atte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)    /?

98.02

0.00

DEFICIT1)    (cod 49.10-00.01)    //

99.02

0.00


CASiNET PRIMAR

TELEFON (QC4 021) 318 O? 2? - z£ FAX (004 02')} V&03 04 E-MAIL ea Un etprhnar@priraariej.ro Caigs Dubești nr. 'oi, sector 3, Q3to&4, București, www.primarie3.r0

CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2018

Având în vedere raportul de specialitate nr. 136078/24.07.2018 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 11-2018.

în temeiul ort. 49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II, in luna iulie a anului curent, vă supunem spre analiză și aprobare execuția bugetului Sectorului 3 pe trimestrul II 2018.


Datele dumneavoastră personale sunt prekscrate de Primăria Sectorului 3 în conform date cu Regulamentul Uniunii Europene 679/201 6 în scopiri îndeplinirii atribuțibor legale. Da te ie pot li dezvăluite unorleiși în baza unui terrsei legal justificat. Vă puteji exercita drepturile prevăzute în Rege lantentu 1 U E 679/2016, prî n tr-o cerere se tisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


:” *•••• România


TELEFON (004 021) 318 03 23 -28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MA1L economic@primarie3.ro Calea Dudeșt: nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.1ro

nr. 136078 din 24.07.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul H-2018

Având în vedere

•    prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 :

❖    alin. 12); în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ

a)    sa nu înregistreze plăți restante;

b)    diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

> alin <13): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

________________b) diferența, dintre tragerile autorizate în anul respecți v și suma dintre

plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la 30.06.2018 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

a)    bugetul local

b)    bugetul imprumuturilor interne

c)    bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se prezintă astfel: prevederile bugetare ale veniturilor pe trimestrul II 2018 sunt în sumă de 676.858,69 mii lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

-    secțiunea de funcționare : 453.585,99 mii lei

-    secțiunea de dezvoltare : 223.272,70 mii lei

> execuția bugetara ale veniturilor pe trimestrul II 2018 este în sumă de 587.:536,33 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:

-secțiunea de funcționare : 431.038,58 mii lei -secțiunea de dezvoltare : 156.497,75mii lei.

• Prevederile bugetare ale Bugetului local al Consiliului Local Sector 3, ------------------------propuse a se realiza si încasările la sfârșitul trimestrului lî 2018, au avut

următoarea configurație:

VENITURI:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

Virare

nr.402/27.06.2018

ÎNCASĂRI

TR.I+TR

n

2018

2018

453.585,99

431.038,58

VENITURI PROPRII

432.004,65

339.414,59

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

161.040,00

127.767,93

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

111.100,00

96.575,15

Alte imp.și taxe gen. pe bnn.și serv.-12.02

200,00

42,12

Taxe pe servicii specifice-15.02

260,00

260,13

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

22.100,00

9.500,00

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

8.200,00

6.629,18

■t r    -x    ■ J-    ■ J. J.    m

n nnn nn

o ion ni

v cmtun flm proprietate-............    .......................................................................

/ -L

Venitdin prestserv.și alte activit.-33.02

950,00

951,99

Venitdin taxe admin..elib.permise-34.02

20,00

16,45

Amenzi.penalit.și confiscari-35.02

15.090,00

11.201,20

Diverse venituri-36.02

220,00

210,00

Donații și sponsorizări- 37.02

0,00

1,00

n

Sume defalc, din TVA, din care - 11.02

95.881,00

95.881,00

iii

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

261.254,65

190.490,22

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

180.380,06

154.543,85

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04

80.874,59

35.946,37

rv

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

27.050,46

24.630,08

1

Finanț. drept acord.pers.cu handicap - 42.02.21

26.962,00

24.571,23

2

Subvenții pt acordaj pt incălz loc cu lemne,carb,comb petrolieri -42.02.34

10,00

1,00

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

78,46

57,85

V

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-101.350,12

-28.887,09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

223.272,70

156.497,75

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

101350,12

28.887,09

n

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

1.018,61

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-

39.02.03

0,00

981,59

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor administrativ-teritoriale-39.02.07

17,61

37,02

ITT

INCAȘ. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0,00

865,81

Exced. B.L. fin.chelt.secț.dezv. - 40.02.14

0,00

865,81

IV

Sume Primite de la UE- 45.02

386,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

167,50

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

218,50

0,00

V

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

44.655,69

52.467,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

44.655,69

52.335,49

Fondul Social European (FSE)

0,00

132,24

TOTAL VENITURI bug. local

676.858,69

587.53633

DIRECȚIA ECONOMICĂ

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului II2018, au fost de 587.536,33 mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului II2018, în mii lei, se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, 431.038,58

din care:

■    I.    Venituri, impozite și taxe locale    127.767,93

■    II.    Sume defalcate din T.V.A.    95.881,00

■    III.    Cote și sume defalcate din imp.pe venit    190.490,22

________■____IV,    Subvenții de la bugetul de stat____________________________________ ___________24.630,08

■    V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare in

Secțiunea de dezvoltare    -28.887,09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,    156.497,75

din care:

■    I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare    28.887,09

pentru secțiunea de dezvoltare

■    II. Sume rezultate din valorificarea unor bunuri    1.018,61

■    III. încasări din ramb. împrumuturilor acordate    865,81

■    IV. Sume primite de la UE    52.467,73

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. II al anului 2018, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Veniturile

formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent

de

realizare%

0

1.........

2

3

Gradul de realizare al veniturilor

Venituri totale încasate

587.536,33

87%

Venituri totale programate

676.858,69

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Venituri proprii încasate

341.299,01

79%

Venituri proprii programate

432.022,26

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii încasate

341.299,01

58,09%

Venituri totale încasate

587.536,33

Gradul de

Venituri proprii incasatefexclusiv cote)

150.808,79

25,67%

autofinanțare

Venituri totale încasate

587.536,33

CHELTUIELI:

La sfârșitul trimestrului II 2018, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

mii lei

INDICATORI

Virare

nr.402/27.06.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim l+Trim II

Trim l+Trim II

CHELTUIELI - TOTAL, din care

677.726,94

451.409,45

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

453.585,99

312.402,36

Cheltuieli de personal

10

99.991,25

77.143,38

Bunuri si servicii

20

241.880,79

152.697,41

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Dobânzi

30

19.736,88

18.326,84

Fonduri de rezerva

50

1.742,00

0,00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

2.891,00

2.246,25

Alte transferuri

55

11.698,00

11.525,37

Asistenta sociala

57

58.106,32

48.321,69

Alte cheltuieli

59

26.512,00

11.341,35

Rambursări de credite

81

26.300,00

26.154,38

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-35.272,25

-35.354,31

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

224.149,9$

139.007,09

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

83,00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223,92

62,87

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

208.869,42

127.960,35

Active nefînancîare, din care:

71

116.859,42

35.950,35

Active financiare, din care:

72

92.010,00

92.010,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

14.892,00

10.984,44

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-0,57

-0,57

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.02

149.146,94

110.974,81

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64.545,66

44.512,81

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

84.601,28

66.462,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

5.643,25

2.556,58

SECȚIUNEA DEFUNCTiON ARE

5.243,35

2.556,58

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

399,90

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI ÎMPRUMUTURI

55.02

19.736,88

18.326,84

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19.736,88

18.326,84

APARARE ?    '

60.02

152,50

11,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

152,50

11,55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot. Civila+Pol.Comunit)

61.02

3.379,72

571,87

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3.361,72

571,87

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18,00

0,00

INVATAMANT

65.02

128.517,23

70.074,65

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

72.717,68

45.477,38

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

55.799,55

24.597,27

SANATATE

66.02

78,46

54,49

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

78,46

54,49

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

77.249,20

31.932,06

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

55.996,60

29.924,90

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

21.252,60

2.007,16

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

135.885,61

95.845,09

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

127.455,42

94.948,60

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8.430,19

896,49

LOCUINTE,SERVIC1I SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

36.824,93

28.330,98

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11.421,00

11.309,66

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

25.403,93

17.021,32

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

106.386,72

87.223,99

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

78.326,72

59.223,99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

28.060,00

28.000,00

TRANSPORTURI

84.02

14.725,50

5.506,54

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14.550,00

5.483,69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175,50

22,85

Din analiza datelor, rezultă o realizare a cheltuielilor pe cele două secțiuni, în mii lei, astfel:

Secțiunea de funcționare :

a care:

312.402,36

Cheltuieli de personal

77.143,38

Bunuri si servicii

152.697,41

Dobânzi

18.326,84

Transf. intre unitati ale admin. publice

2.246,25

Alte transferuri

11.525,37

Asistenta sociala

48.321,69

Alte cheltuieli

11.341,35

Rambursări de credite

26.154,38

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent 85

-35.354,31

> Secțiunea de dezvoltare:    139.007,09

din care:

■    Transf. intre unitati ale admin. publice    0,00

■    Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab    62,87

■    Active nefinanciare,    35.950,35

■    Active financiare,    92.010,00

■    Ramb/împrumut.contractate pt. Fin. proiect UE    10.984,44

■    Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent    -0,57

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trim. II al anului

2018, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Cheltuieli

formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent de realiza re%

o

2

3

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

312.402,36

75,34%

Total plăti

451.409,45

Ponderea secțiunii de ; dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

139.007,09

24,66%

Total plăti

182.460,17

• Până la finele trim. 11-2018 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 71.076,02 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

• Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.06.2018, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu incasarile si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

---------------Execuția bugetară la trimestrul IJ 2018, propusă spre aprobare, prezintă

poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul II al anului 2018.

io

DIRECȚIA ECONOMICĂ >

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin, 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului II2018.


Șef Birou

Financiar Execuție BugetaraDIRECȚIA ECONOMICĂ

f


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL economic@primane3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmar1e3.ro


ROMANIA


nr. 136082 din 24.07.2018


Către,

CABINET PRIMAR

Având în art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2C

locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate
-    Proiectul expunerii de motive
-    Proiectul de hotarare
-    Anexe rir.l-S
Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEKI

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de    ......., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției

bugetare pe trimestrul II - 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICA^RIANA

SECRETAR, HONTARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN