Hotărârea nr. 313/2018

HCLS3 nr.313 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.2 a HCLS3 nr.152/26.04.2018 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere :

-    Expunerea de motive nr.l36747/CP/24.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 136286/24.07.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

-    HCLS3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completăril e ulterioare;    ------------------------------ -    -    - —

-    HCGMB nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

-    Adresa nr. 136305/24.07.2018a Serviciului Organizare Resurse Umane.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr.252/26.06.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale

„Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 3;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

A

In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) dm Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 152/26.04.2018 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 313 DIN 31.07.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA    LA H.C.L.S    S1

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

de conducere

de execuție

1

2

3

I

DEMNITARI

1

Primar

2

Viceprimar

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

2

Arhitect șef

3

Director general

4

Director general adjunct

5

Director executiv

6

Director executiv adjunct

7

Șef serviciu

8

Șef birou

Total

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

2

Auditor

3

Auditor

4

Expert/lnspector/Consilier juridic

AT DE FUNCȚII

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010 și Legea nr.481/2004

Denumirea funcției

publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr.

posturi

U

Grad profesional

Nivel

studii

4

5

6

7

8

9

■    M f ,

VX? *

r

77^'

- —

1

i

AS i

■;// TJ

1

■7'/' C-

"7    '//

1

I

II

s.s.

1

I

ii

s.s.

2

I

II

s.s.

2

I

II

s.s.

13

I

II

s.s.

4

I

II

s.s.

53

I

II

s.s.

15

1

II

s.s.

91

1

I

principal

s.s.

7

I

superior

s.s.

1

I

principal

s.s.

173

I

superior

s.s.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic

' ■

55

I

principal

S.S.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic

83

I

asistent

S.S.

7

Expert/Inspector/Consîlier juridic

12

I

debutant

S.S.

8

Referent

39

III

superior

S.M.

9

Referent

12

III

principal

S.M.

10

Referent

17

III

asistent

S.M.

11

Polițist local

Cons/Expert/Inspector

68

I

superior

S.S.

12

Polițist local

Cons/Expert/Inspector

50

I

principal

S.S.

13

Polițist local

Cons/Expert/Inspector

65

I

asistent

S.S.

14

Polițist local

Cons/Expert/Inspector

41

I

debutant

S.S.

15

Polițist local

Referent de specialitate

2

II

superior

S.S.D.

16

Polițist local

Referent

131

III

superior

S..M

17

Polițist local

Referent

28

III

principal

S..M

18

Polițist local

Referent

36

III

asistent

S..M

19

Polițist local

Referent

21

III

debutant

S..M

20

Inspector protecție civilă

Cons/Expert/Inspector

1

I

superior.

21

Inspector protecție civilă

Cons/Expert/Inspector

1

I

oS.Sin’

Total

844

Total F.P.(A+B)

935

f &s l

Nr.

FUNCȚII CONTRACTUALE    |

Nr.

grațj^.

Nivel

crt.

de conducere

de execuție    j

posturi

treapâf^

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

1

Administrator public

1

S.S.

2

Șef serviciu

1

II

S.S.

3

Șef birou

2

I

S.S.

4

Șef piață/ Șef depozit

2

I

S.M.

5

Inspector de specialitate

/Consilier

7

IA

S.S.

6

Inspector specialitate

2

I

S.S.

8

Inspector/ Referent

1

IA

S.M.

9

Inspector/ Referent

2

I

S.M.

10

Inspector/ Referent

5

11/ deb.

S.M.

11

Arhivar

3

IA

S.M

12

Magazine.

13

Curier

14

Muncitor calificat

15

Muncitor calificat

16

Muncitor calificat

17

Muncitor necalificat

18

îngrijitor

19

Șofer

20

Guard

Total C.M

Total (1 +11 +III)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

2

S.M/G

1

S.M/G

9

I

S.M/G

5

II

S.M/G

2

IV

S.M/G

2

I

S.M/G

13

S.M/G

3

I

S.M/G

8

S.M/G

71

1008


CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021} 3)$ oj 23 - 2S FAX (C04 021) 318 03 04 E-MAIL cabrneterinwigîwrriariej.ro Călea Dudesti r< 191, sector 3, 031084, București, www.primsriej.ro


SECTOR 3cabinet primar


EXPUNERE DE MOTIVE


Data


la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin anexa nr. 2 la HCLS3 nr. 152/26.04.2018, din care rezultă necesitatea transformării postul contractual vacant de referent treapta II din cadrul Biroului Ridicări Auto în inspector de specialitate gradul IA, și ținând seama de faptul că această modificare poate fi realizată cu aprobarea Consiliului Local al Sectorului 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2i) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.ro Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


Nr. înregistrare: 136286/24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a H.C.L.S.3 nr.152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

•    H.C.L.S.3 nr.152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare;

•    Referatul înregistrat cu nr. 13 6142/24.07.2018 al domnului Munteanu Radu Alexandru,

Director Executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional, privind transformarea unui post contractual vacant; --------- - -    —    -

în conformitate cu:

art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Modificarea cu privire la statul de funcții prevăzut în anexa nr.2 a H.C.L.S. 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


- postul contractual vacant de referent treapta II din cadrul Biroului Ridicări Auto se transformă în inspector de specialitate gradul IA;

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea statului de funcții (anexa nr.2) la H.C.L.S. 3 nr. 152/26.04.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare.Organizare mane,

eterSECTORULUI

BUCUREȘTITELEFON {004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


Nr. înregistrare: 136305/24.07.2018


frizer


CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

-    Proiectul de hotărâre pentru aprobarea privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectului menționat


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a HCLS3 nr.152/26.04.2018

referitoare Ia reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...3$,..â3r:...Ă&^........, a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a HCLS3 nr.152/26.04.2018 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN