Hotărârea nr. 312/2018

HCLS3 nr.312 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință unlfamilială P+1E pe un teren situat în Drumul Murgului nr.ll, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 97313/CP/25.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 57/21.05.2018 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 96883/25.05.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Biroul Documentații Urbanism;

9    "

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr350/2OOI privind amenajarea teritoriului ș'iurbanismul", cu modificările și completările, ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB    nr.324/17.11.2010,    nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/M/09 din 21.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 55/21.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 56/08.05.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință unifamilială P+ IE pe un teren situat în Drumul Murgului nr. 11, Sector 3 ” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 55/21.05.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 312 DIN 31.07.2018

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail 11rbanism@primarie3.roCa urmare a cererii adresate de GEORGESCU MIHAI TIBERIU , cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3 ,

cod poștal.........., intrarea Patinuarului nr.23, bl...PM55., sc. B..., et. 3..., ap.60..., telefon/fax....., e-mail.....,

înregistrată la nr. 29703/21.02.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/M/09/21.05.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’: locuință unifamiiială P+1E generat de imobilul4din Strada Murgului nr.11, sector 3, București, Inițiator: GEORGESCU MIHAI TIBERIU

Proiectant: SC WEST IA DESIGN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Irina Anamaria Cioangher, RUR-BDEFG, Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Strada Râmnicu Vâlcea și Drumul Murgului și este format din teren curți construcții cu suprafața de 217,91 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București si se încadrează în zona L4a- zona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara - zoner protejate, POT=20% CUT=1,4, respectiv enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective ce se vor supune reglementărilor zonei L2a -subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2 niveluri situate în afara zonei protejate. POT=45%, CUT(P+1E)=0,9, CUT(P+2E)-1,3.

...Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 10Om față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr. 2248/19.10.2017 emis de Primăria Sector 3.

-    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

-    regim de construire și funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei,

-    H max = în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10m.),

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 1,3; Hc=10,00m.

-    retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri, se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m;


DIRECȚIA URBANISM Șt AMENAJAREA TERITORIULUI BIROUL DOCUMENTAȚII URBANISM

Calea Dudești nr.iji, sector 3,

031084 București

www.pri1harie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.ro

-    retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea fată de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distantelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe aliniamentul clădirilor învecinate pe limita dreaptă a proprietății și retras 2,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 5,00m;

» circulații și accese: conform aviz comisie tehnică de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr. nr.22217/1580333/04.01.2018;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 45%,

-    CUT max = 0,9 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E1=8,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată:..............................................................................................-    -..............................................................-.....................................

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Hi. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a


l._Uțr i&£>4X7 - ȘIZ    w&


PUD DRUMUL MURGULUI, NR. 11, SECTOR 3, BUCUREȘTI

•W#


președinte de


FUNCȚIUNI

LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA

LOCUINȚE COLECTIVE

CONSTRUCȚIE PESTE TROTUAR

COMERȚ / SERVICII / BIROURI


SPATII VERZI

TERENURI LIBERE / NECONSTRUITE

CIRCULAȚII AUTO

CIRCULAȚII PIETONALE

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P-P+1

P+2 - P+3 P+4 - P+6 P+7-P+10 > P+10

Sjugț

rrn naman'a

c^oanghe

uj'baziPARAMETRII URBANISTICI PROPUȘI PRIN PUD

POT max = 45 %

CUT max. = 0,9 mp.ADC / mp. teren Rh max. = P+1E (8,5m)

\ \    S.C. WESTIAND IA DESIGN S.R.L

\ Â /\    /    J40; 1794/2016    CUI! 35621051

ign STR. LIBELULEI NR. 35A, SECTOR 1,

Proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -LOCUINȚA UNIFAMILIALA -DRUMUL MURGULUI NR. 11, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Specialitate:

URBANISM

Beneficiar. GEORGESCU MIHAITIBERIU

Faza:

P. I>. D.

Scf proiect;

urb.peisag. Irina CIOANGHER

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Proiect nr.: ; 11/2017

întocmit / desenat:

urb.peisag. Irina CIOANGHER

Data:

NOV .2017

Verificat:

urb. Adrian CIOANGHER

Scara:

1/500

Planșa nr.: _

AUTORULUI. FAPTA REPREZENTÂND INSUS1RE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTORJjTZLSllAJjjLB ijii)s91)BOT


rUU DRUMUL MURGULUI, NR. 11, SECTOR 3, BUCUREȘTI

LEGENDA


LIMITE


PROFILA -A'(PROPUS) - DRUMUL MURGULUI, SCARA: 1/200


PROFIL B -B" (PROPUS) -AL. RAMNICU VALCEA, SCARA: 1/200


Rimmcu Vtfcea

? n r A

BLOC S-3Î


FUNciiym


j LIMITA PUD A LIMITA PARCELE


, ? ........ ,,..r ■ .

Spre neschimbsre coi.'urm -vi?.


din.....

Semnătura


LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA LOCUINȚE COLECTIVE CONSTRUCȚIE PESTE TROTUAR


j COMERȚ/SERVICII/BIROURI

J SPATII VERZITERENURI LIBERE/NECONSTRUITE CIRCULAȚII AUTO CIRCULAȚII PIETONALE

gEGiMMJIAL™!.


p-p+1 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

p«2 - P*3 P+4-P+6 P+7-> P+W

EDIFICABIL PROPUS CONTUR PARTER ACCESAUTO PROPUS ACCES PIETONAL PROPUS

PARAMETRII URBANISTICI PROPUS! PRIN PUD

POT msx « 4S %

CUT max. = 0,9 mp.ADC / mp. teren Rh mo.. = P-HE

Steren - 217»0mp (217,9mp din acte)

«67.(X^


S£. WESTLAND IA D®SI<29 S «SI»! J43/Î7S4/2OÎ6 CUl:3562S0Sl ! STR, LIBELULEI NR, 35A, SECTOR 1, .' BUCUREȘTI


Proiect:

HAN URBANISTIC DE DETALIU LOCUINȚA. UNTFAMILIALA, • DRUMUL MURGULUI NR. 11, SECTOR 3, BUCUREȘTI


Specialitate: i URBANISM S


Beneficiar: GEORGESCU BUHAI TIBEKIU


Faza:

P. U. D.


Sef proiect;

urb>.peisag. Irina CIOÂNGITER


Tiflei placa ei:

REGLEMENTARI. CIRCULAȚII


Proiect br: I1/2OÎ7


Kntoemît / desenat:

urfo.peîsag. Irina CIOÂNGHER.

Date:

NOV MM


Verificat:

urb, Adrian CÎOANGHER


Scara:


1/500


JMaiisn


Afl.SÎ DES"XNi:ro«L ! I RFFliOIÎV.r'F.’t’ro: .țTDF OR1CÎ FT :£■' KaFJLK Zl-: IC.Ci-’i.r.-L ÎA' ! îJMO > IKS. a.iv )! tCL« .AC • ?.KU l J Dl A TOR

'.lUR’DJCATA-A


„XL .1<?“V•i

--jjJBE

W/.

m

e

JW

N

fml

&

Î5S?W.S6?

MMM.259

40

&5mw&s

MSSZfJS!

41

$$$811.331

335820,302

5

336331.328

42 ■

smrr.M

336833,254

W

5WM.S43

mm*?#

semMW

33$840.4?8j


Sup^efâtft ina»wr«te » 217 mp âusprttftefc.-' «Jtn (fot t- 2I7tVR>


A, CW rcfcrtoare te txwi

hfe\

w

Valoarea da impostori {UIJ

Mftnttunl

1

Ce

217

0,<M

Tarertuî «Hfca patenprajmolt

Tetei

517

ti,do

fi,    W te wrWUCSl    ;

eonrfr.

Sute'efcte oari£iVii/& te trt>l

Me-rKlvnJ

■Kawicnssvaa

/av‘    z>\.

'|<5W

7S......

fif fo^Ș

T^gasgw»*”1"1!    '

Exec

®nt:

SHKr^’zf

w»«2.t.. i

Vo xw 7 1

r    Q

s/w. w 1

Pete;

Xsci. 2010 ”

8< ..-A" waiwn.• u<■=> Rfrawte'i ei l.ili44-jf. ■.>. i'Wi.y =•?h P»'-Jfc    '(


MUNICIPIUL 8UCUR£$Tj .....primăria sectorului 3

U

CGRTWCATUL DE UR&AMSM


INDICI PE UTIUZAREAtOmMQElJSP

S. TEREN

=    217mp

S. CONSTRUIT

= 97mp

S. DESFASURAT

=    184mp

POT

=    45%

CUT

=    0.3    ■ <


Wi wncruoF)PROIECTANT ARHITECTURA:

titlu s Genstîtîlre locuința individual PROIECT: p+>ie

nr.pr.:

10/2017

S.C. XPRESS S.R.L.

limbut J«H«W    J

Str. Drumul Murgului Rr.11, sector 3, București

FAZA:

Proiectat:

arh. Rtetea Ileana

BENEFICIAR: GEQRGESCU MIKAI-TIBERIU

c.u.

Desenat

srft. Andrei Cwtova

. . A‘\......

Scara:

Data:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA:

Verificat:

e?h. Ft&tesJtae

Cp,

1:500

M01Î

PLAN DE AMPLASAMENT

A0Î

-------/

I A^roLgt: _


CABINET PRIMAR

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.prfmarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax. (004 021) 318 03 04 e-matl cabinetprfmar@prfmarie3.ro


I SECTOR 3

CABINET PRIMAR

......

Data.

tAHUNtKt Ut IVIUIIVt    ————

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr. 11, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 57/21.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/M/09 din 21.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 55/21.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 56/08.05.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.ll, sector 3“, proprietate

privată persoane fizice. -    -    -------------------- ---------- ------------------

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un

obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.ll, sector 3".


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.pri marie3-ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@primane3.ro

Nr.57/21.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință unifamilială P+1E pe un teren situat

în Strada Murgului nr.11, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12,2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr. 11, sector 3” proprietate privată persoane fizice, în baza certificatului de urbanism nr.2248/19.10.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/M/09/21.05.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe alinierea construcțiilor învecinate, retras 2,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 6) pentru funcțiunea de locuință unifamilială.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=45%, CUTmax=0,9mp. ADC / mp. teren, Hmax E1=8,00m;

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H. C.G. M. B. n r.    66/06.04.2006 și aviz —P MB, DG ÎSP, DTDSC, CT-C-

nr.22217/1580333/04.01.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, aiin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr. 11, sector 3”

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-maî! urbanis1n@prtmarie3.ro

Nr.55/21.05.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuință unifamilială P+1E pe un teren situat

în Strada Murgului nr.11, sector 3”

Beneficiarul documentației: GEORGESCU MIHAI TIBERIU

Proiectantul general: WEST LAND IA DESIGN SRL

Arhitect: Ioana Anamaria Cioangher-RUR-BDEFG

Proiect nr. 11/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-    Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementari s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de ; 05. 02.2048;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 12.04.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD începând cu data de 09.02.2018;

-    anunț în două ziare locale

-Bursa Muncii nr.27, 13.02.2018 -Anunțul, ro pag.59, 14.02.2018

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    Cojocaru Angela - Strada Murgului nr. 11A, CF 222172,

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    declarație Cojocaru Angela - Strada Murgului nr.11A, CF 222172,

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 * 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maît urbanism@primarie3.r0

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RUJ aprobat,

-referitor Ia propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr.22217/1580333/04.01.2018;

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, ce vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii fir.544/2001, cu fhddifîcările"și completările uiterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului șî propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@pnmarie3.r0

Nr.56/21.05.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuință unîfamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.11, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe alinierea construcțiilor învecinate, retras 2,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 6) pentru funcțiunea de locuință unîfamilială.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=45%, CUTmax=0,9mp. ADC / mp. teren, Hmax E1=8,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în L4a- zona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate, POT=20% CUT-1,4 respectiv enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective ce se vor supune reglementărilor zonei L2a -subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2 niveluri situate în afara zonei protejate. POT=45%, CUT(P+1E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.55/21.05.2018, privind documentația PUD - “locuință unîfamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr. 11, sector 3” proprietate privată persoane fizice.    -------

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații/reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

ROMÂNIA

FIL BUCUREȘTI

SECTORULUI 3

CERTIFICAT DE URBANISM


Nr. 23r*1$......din    .....

în scopul: întocmire Pian Urbanistic de Detaliu

obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de GEORGESCU M1HAJ TIBERIU cu domiciliul în Mun. București, sector 3, intrarea Patinoarului nr.23, bl.PM55, sc.B, et.3, ap.60, înregistrată la nr. 25656 din 28.03.2017, pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Drumul Murgului nr.11, sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000, nr. cad.213415,

fn temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completariie ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafață de 217,91mp, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea privată a dlui Georgescu Mihai Tiberiu conform titlului de proprietate nr. 1285/3 din 14.09.2005 emis de Prefectura Municipiului București, procesului verbal de punere în posesie nr.2376/ 18.10.2005 emis de Primăria Sectorului 3 București, actului de partaj voluntar nr.256/ 27.02.2017 emis de N.P. Ciuhan Aurora Brăila.

Imobilul nu se afla: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.11300/ 27.02.2017 partea Sil. Sarcini, imobilul este liber de sarcini.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B; în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona L4a- subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2a- locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor iotizărianterioare eu F~ P+2 niveluri situate în afara zonei protejate și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzona;

Propunere: construire imobil locuință unifamilială P+1E,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de ia adresa mai sus menționată se permit lucrări de construire imobil locuință unifamilială P+1E, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-vofumetrică, modul de ocupare a terenului.

Zona de reglementare- similar zonei L2a- locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P- P+2 niveluri situate în afara zonei protejate; în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10m);

POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%

CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute =1,3

Datorită formei neregulate a terenului cât și pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare L2a, respectiv, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 3m-lateral, 1/2Hmaxfm aî corpului de clădire, minim 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Pianului Urbanistic de Detaliu.

Conform Codului Civil: „ AH. 615. - (1/ Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond/ Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de proiectanțr autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D., obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DES FIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F.6 Red. 2 es C.R.T,

4.    OBLIGAȚI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6. București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri și programe In legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul te justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanisn> se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șt să decidă, după caz, încadrarea/netncadrareă proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă psnînj protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fept autorității administrației publice competente cu privire ta menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTIțUIRE/DESFlINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: a} certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra apartamentului sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat ia z$ și extrasul de carte funciară de informare actualizat ta zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

JXJD.TAC.    IJD.T.OE    (JD.TAD.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| X | alimentare cu    apă    {X    | alimentare cu energie electrică

î X i canalizare    j X    ț alimentare cu energie termică

t X | gaze naturale    țX    | salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

j _ | securitatea la incendiu    | _ | protecție civilă

d.3. Alte acorduri/dedarații:


X! telefonizare


l _) sănătatea populației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe roiul unei instanțe judecătorești- original;

-    Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 - original;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

-    Aviz Comisia CireulațII-PMB;    ,

-    PUD întocmit și aprobat conform legii, d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic ; Caicul “G":; studiu însoriră: studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative deeficiențăridîcatâ;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecpa mediului - A.P.M.B. (o ) i

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxa R.U.R., taxă A.C șî taxă timbru arhi «iri

-CERmCAWLDE4JRBAN1SM NU ȚWELOGDEAUTOREAȚIE DE CONSTRURBDESFHNȚj CONSTRUCȚII

urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
Achitat taxa de: 6 ron, conform OP referința tranzacție 166301360 din 28.03.2017 la ING Bank N.V. Amster Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de.............................. până la data de...............................

PRIMAR,

Roberf Sorin Negoiță


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu


întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilități nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:..............................ron iei, conform chitanței nr.,...............din ...............................


Formular F 6 - Red. 2 cx C.R.T,


Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 22217/    1580333

Dec 1424

Către

S.C. WESTLAND IA DESIGN

Str. Libeluei nr. 3 5A, sector 1, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 14.12.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. Drumul Murgului nr. 11, sector3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 2248/19.10.2017 și a planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.'    '    '    ' “ '

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit: Cristian Cojocmi-2 exemplare - 19.12.2017ju    PRIMĂRIA

Wl SECTORULUI


BUCUREȘTI


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 ejnail ujbagism@primarie3.ro


e-mau urpan1sm@pnmane3.ro__    _


Către,

Cabinet Primar


DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI
Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.11, sector 3”


Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 îh conformitate cu"Legea nr. 677/2001 in scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.ll, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință unifamilială P+1E pe un teren situat în Strada Murgului nr.ll, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:......

A,


PREȘEDINTE,

MARINEA

A MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA