Hotărârea nr. 311/2018

HCLS3 nr.311 din 31.07.2018


V-


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot2, Sector 3"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

5    »    7

Având în vedere;

-    Expunerea de motive nr. 97309/CP/25.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 54/08.05.2018 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 89939/16.05.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Biroul Documentații Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modi licări 1 e și comp i etăriie uiteri oare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB ’nr.324/l 7.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015;

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/17 din 08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 52/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 53/08.05.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.e) și art. 81 alin.(2) lit.i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot2, Sector 3 ”, conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 52/08.05.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARldȘWHĂIȚĂ

CG&L WP8Z,

3 Z ittî u î 8 nOREHTHAVUCSO

NR. 311 DIN 31.07.2018

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI BIROUL DOCUMENTAT!) URBANISM

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.pri marîe3 .ro

telefon (004 ozi) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.r0


aweu- i +ku£3 M. s// / s/.M2a/<f

Ca urmare a cererii adresate de STANICĂ HORiA GABRIEL, cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3, cod

poștal......, Strada Lotrioara nr.19, bl.M31A, sc. B..., et. 7..., ap. 90..., telefon/fax....., e-maîl........,

înregistrată la nr. 47498/21.03.2018, 52288/28.03.2018 și 57215/04.04.2018

în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/V/17 din 08.05.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3’: construi re locuință individuală generat de imobilul4’: pe un teren situat în Vitioara nr. 137-145, Iot2, sector 3, Inițiator: STĂNICĂ HORIA GABRIEL

Proiectant: SC TOP STONE ARHITECTURA SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Mădălina Berindei, RUR- D,E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Bulevardul Theodor Pallady și Splaiul Unirii și este format din teren curți construcții cu suprafață de 276,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L, respectiv în

L1c, subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3. în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. -    -------- ----------------------- ---------- -----------

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), utilizări admise cu condiționări: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, servicii complementare locuirii.

-    H max = P+1E/2E (7,00m/10,00m), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    retragerea minimă față de aliniament : retrase față de aliniament la o distanță de minim 5,00m pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului

-    retrageri minime față de limitele laterale : pentru clădirile amplasate în regim izolat retragerea față de limitele laterale va fi de 3,00 metri, retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

-Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr.2620/14.12.2017 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI BIROUL DOCUMENȚATII URBANISM

Calea Dudeștr nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 31S 03 04 e-maîl urbanism(glpnmarie3.ro

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale ~ retras 5,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății,

-    retrageri minime față de limita posterioară = 0,60m;

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 0,9mp. ADC / mp. teren, Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    H max etaj 1=7,00m.

-    circulații și accese: conform Acord nr. 2127/2762/1595673/1598230/28.02.2018 al comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC, cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,........-...........-............. -...............................................-................................................... .................-......-.........................-........

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toata durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2620/14.12.2017.

AHEM-Z (AOA. <31//g/MW


LEGENDA


REGLEMENTARI URBANISITICE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Vitioara, nr. 137-145, BUCUREȘTI, Sector 3

1 03

PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului ~;tuat in Str.Vitioara,nr.137-145, sector 3, B’ urestî

- -y-- ... n„iV    - , , ■ —wm—n iun ii ■■-.-l-— -y— ____________'    i / n-f-f" 1 j-r    ■ ■■ ...m    i


|    1 - locuințe mici(P-P+2) dezvoltate spontan,

zituate inafa zonelor protejate

1 - clădiri existente

-    limita edificabil propus

-    construcție propusa

|    | - circulații carosabile

EZZ1 - circulații pietonale

-    locuri de parcare

| - spatii pietonale in incinta amplasamentului studiat |    | - spatii verzi/plantate propuse

EE3 - limita ce a generat P.U.D.

-    aliniament stradal

-    acces carosabil /\ - acces pietonal


2.S S


—~*=


*NOTA: Conform HCGMB 66/2006, art. 5, 5.2, se vor asigura minim 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa a cărei suprafața este mai mare de 100 m2


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN

276.00 m2

REGIM ÎNĂLȚIME

P+1E

Snnnstruit(SOl)

113.60 m2

^Hasfasurafa

227.20 m2

S. Pietonale

27.08 m2

S sp. verzi

99.20 m2

SUPRAFEȚE BETONATE

36.12 m2

P.O.T.(EXISTENT)

0.00%

C.U.T.(EXISTENT)

0.0

P.O.T.(PROPUS)

41.15%

C.U.T.(PROPUS)

0.82sens uni(

A        A

1 .. ..

. 1.00

5.00

. 1.00 .

t 1.50

_

,    7-o°    ■

1.50

7.00

10.00

sec

j

tiune 1-1 - drum acces

sect

iune 2-2 - str. Vitioara

i


VERIFICATOR cerința :    Ls X

fi j F i 3”? $ 7 5 B B 5

VERIFICATOR cerința :

1“    1“    I. IONESCU DE LA BRAD Nr. 81-8E

I    014459-Bucurest

I □!    5 I EINE □    CIF 37075665

razvan.berindei@top-stone.ro ARH I TECrURA    T:0040^726.116.95e

Beneficiar: STANICA HORIA GABRIEL

LOCAȚIE

str. Vitioara, nr. 137 - 145, BUCUREȘTI, Sector 3

PROIECT NR

02/2018

ELABORAT

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

TITLUL

PROIECTULUI

CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E

FAZA:

P.U.D.

SEF PROIECT

ARH. MADALINA BERINDEI

1:500

PROIECTAT

ARH. MADALINA BERINDEI

DATA

15-Feb-18

TITLUL

PLANȘEI

REGLEMENTARI URBANISITICE

PLANȘA NR.

03

DESENAT

ARH. MIHALCEA BOGDAffD.


CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 037084 București

www.primarie3.fG

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04

e-msil cahjnetprimar@pnmarie3.ro


SECTGP 3

CAB^HBT PRIMAR

Nr.......

Data

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu "Locuința individuala P+îE pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot2, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 54/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/17 din 08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 52/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 53/08.05.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2~ sector 3", proprietate privată persoane fizice..

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, Sector 3".


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.r0

Nr.54/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Pianul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuință individuală P+1E pe terenul situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot 2, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.2620/14.12.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil nr. D/V/17 din 08.05.2018.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUTfpenfru P+1E)-0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabii maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul drumului de servitute pe limita construcțiilor învecinate, retras 5,00m față limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 0,60m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 03) pentru funcțiunea de locuință.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile ’ construcHT și“imenajărTiautorizate pe teritoriul Inunici^lLrKucure^ aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora".

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuință individuală P+1E pe terenul situat în Strada Vitioara nr. 137-145, Iot2, sector 3”.
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prtmarie3.F0

telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-matl urbanism@primarie3.ro

Nr.52/08.05.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Beneficiarul documentației: STĂNICĂ HORIA GABRIEL

Arhitect: MĂDĂLINA BERINDEI

Proiect nr.: 02/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    Conțînutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementări s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 30.03.2018; _ _

-pe site-uî Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 04.04.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada : 13.02.2018.

-anunț în două ziare focale:

-Curierul Național, pag.7 din data de 19.03.2018

-Anunțul .ro, pag.II din data de 08.03.2018

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buietine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Priceputu Elena - Strada Vitioara nr.137-145, lot 1,

-notificare Fares AII Trading- Strada Vitioara nr.137-145, lot 3,

-notificare Roșea Ion -Strada Vitioara nr. 135,

4-    iista persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

-    Priceputu Elena - Strada Vitioara nr. 137-145, lot 1,

-    Fares AII Trading- Strada Vitioara nr. 137-145, lot 3,

-    Roșea Ion -Strada Vitioara nr. 135,

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudeșîi nr. igi, sector3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2T) 318 03 04 e-mail urbanism @primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu au fost semnalate.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat;

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr. 2127/2762/1595673/1598230/28.02.2018;

-referitor Ea propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în

proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușir^p^^ațului raport.

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuință individuală P+1E+M pe terenul situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”.

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul drumului de servitute pe limita construcțiilor învecinate, retras 5,00m față limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 0,60m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa 03) pentru funcțiunea de locuință.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- L, respectiv în subzona L1c- zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de -informarel.și ■.consultare, a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.52/08.05.2018, privind documentația PUD - “locuință individuală P+1E pe terenul situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.întocmit: arh. Cristina Topîrceam


SuCUîîESB

PR^ĂRIÂ SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    .....din.....

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de STĂNICĂ HQRIA GABRIEL cu domiciliul în municipiul București, sectorul 3, str. Lotrioara nr.19, bl.M31A, sc.B, et.7, ap.90, înregistrată la nr. 92777 din 24.10.2017, pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, str. Vitioara nr.137-145, iot 2, sau identificat prin pian scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad.229833,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobata cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /20Q0, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/2015, în conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobilul compus din teren în suprafața de 276mp și cota parte de 21,40%, reprezentând suprafața de 63,13mp din terenul lot 5 cu destinația drum de acces, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dîui Stanică Horia Gabriel și dnei Stănică Alina lulia (soți) conform contractului de vânzare nr.1251/ 26.09.2017 emis de N.P. Pître’l Lidia.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizata în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.67548/ 27.09.2017 partea ML Sarcini, imobilul are înscrisă ipotecă legală în favoarea dnei SȚAN VALENTINA ALINA.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren liber de construcții,

Destinația stabilită: conform HCGMB nr. î 43/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona L1c-locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstmîte;

Propunere: construire imobil P+1E cu funcțiunea de locuință unifamiîialâ,

3. REGIMUL TEHNIC :...................-- -.................................-......................- - --------------------------------------------------------------------------

Pe terenul de Ia adresa sus-menționatâ se pot realiza lucrări construire imobil P+1E cu funcțiunea de locuință, unifamiîialâ, în baza unui Pian Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-voîumetrică, modul de ocupare a terenului.

La calculul P.O.T. și fa măsurarea distanței minime de retragere față de limita terenului se va avea în vedere proiecția balcoanelor, a teraselor superioare și a etajelor superioare.

Pentru nerespectarea retragerilor minime prevăzute în PUG București, respectiv 3m-dreapta, 3m~ stânga, 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Pianului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare L1c~ locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite; Regim de înălțime prevăzut maxim P+2 (10 m ia cornișă). POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute - 45%; CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3.

Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre limitele separafive ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății, în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.56/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare PUD și obținere autorizație de

construire. __

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

FnrmoterEfi ■ Red 2 ex C.R.T.

pagîifâ 1 din 2


4. OBLIGAȚI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării fuerârilor de construire / desființate, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția pentru Protecția Mediului 3ueureșțl,-Ștr. Aleea Lacul Morii rin 1, .sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului S5.'337-'CFE (Directiva t"!A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice .și private asupra mediului, modificată .prin Directiva Consiliului 97/1VCE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privînd participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia pârtie-pa rea publicului și accesul îa justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială: ide mediu pentru ca aceasta să> analizeze și să decidă, după caz, Iricadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în (ista proiectelor supuse evaluării impactului asupramediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE,procedura de. emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea cerfificatului de urbanism, anterior depunerii, documentației pentru' autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritaîea administrației publice competente. în vederea satisfaceri; cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în .aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ia autoritatea competentă^ pentru protecția mediului în vederea evaiuăriî inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actui administrativ ai autorității competente pentru protecția mediutui.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaiuăriî efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrație! publice competente cu privire fa menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certibcatufui de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFÎISUȚARE va fi însoțită de următoarele documente: a) certificatul de urbanism (copie);

-b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

|X|DXA.C.    („jD.T.O.E.    j_JD.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism


d. 1.    Avize și acorduri privind uîiiitățiie urbane și infrastructura:

*    î X j alimentare cu apă    «J X) alimentare cu energie electrică

*    j X | canalizare    -1X j alimentare cu energie termică

*    | X I gaze naturate    «J X f salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind;

| ~} securitatea ia incendiu    J „ | protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarațîi :


(X | teiefonizarp

i _ J transport urban


[ _ | sănătatea populației


Declarație notariala a proprietarului îerenuiui pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- originai;

-    Certificat atestare fiscală D.I.Ț.L. S 3 - original;    f >

* - Certificat de număr poștal- PMB;    /

-    acord notarial Stan Valentina Alina;    f

d-4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: »Aviz Comisia de Circulații- PMB    ’    /

PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.    /

d.5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic ; ^Calcul “

e)    Actui administrativ al autorități» competente pentru protecția mediului - AJPJM.B. (copie)

f)    Dovada privind ^abilitarea taxelor iecjaîe (copii): taxă R.U.R., taxă A.C, taxă timbru adnite


TXRTIITC'ATLÎLDE'UI


Prezentul .CertWcatdsj / v PRîMAR; srt Sorin


Ksiîri Țirife'bbq    autorizate de construire/desființare și nu conferă dȘep'

—XV    \PE CONSTRUCȚII    .    puarețvaiabilitate de 12 luni de la date emiterii


întoșhnit

Orb. Dîpîm. C.R.Țâpligă

Acrii ta t taxa de; 8 ron , conform chitanței seria 179169/2017 nr.4738930 din 24.10.2017. Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prio-fX/ștă-fa-rtata-fle în conformitate cu prevederile Leg// nr. 50//99/, republicată, cu modificările și completările lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de ia data de..............................până la data de...............................

PRIMAR,

Robert Sorin NegoițăSECRETAR, Marius Mi hăiță


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrascu

întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:....................................

Achitat taxa de:.............................. ron lei, conform chitanței nr.................din...............................

Formular F.$ - Red. 2 ax C.R T.

pagina 2 din 2


Ân?A.anr. 1.36

Plan de amplasament si delimitare a hnobikiiui cu propunere de dezlipire

Scara 1:500

cfidasirsl

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

229Z92

l$83

A-fau. Bitiura-i. Seew3. Str. l'ittvartt nr. 13'-131

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UATJ

229792

&cw 3

•v«.

CAr,

LOT 4

„>/ S ~ 296 mp


/

A-JL',


• z

ifa

f ’

f

/ /

Z9 /

;? /12


MUNiCiPlUL BUCUREȘTI

^5J A^MaRîA SECTORULUI 3

------

A«Oa

LA

CERT^CATUL OF URBANISM


Nr.    ........ din EAE'Z.....?0
«©(MULARHnECmîa owaoMto*■=? i.o r i

S»S2ftmp
nfn ARH I I tEril(?Â~

C ' F : 3 AE] 54°A5

o-,

Yabetdc mișcare. șgrrefeni pentru dexitpÎLî imobil

1 5S3


(«tainte dc dezlipire)

'Câegoriaî-


pTpr^m^nH

ihlcsiaUL


423


. TOTAL ■ IJSî


SÎW31T3 viiumre idups dezlipire)


Lor t,t


Loi 3, t


Lot 4. te Coi 1 teren iituavliaa’


.to-fe-Mcre.


Eiccu Lini; SC Control Suncv SRL.ing. HUMA tu cian-Miliții 1


inspector


Oaia: Alartie 2lH~;


'---X

Vi


ZC    -• X

V- /A CHîTiHCAȚ A; , (g    A^I^SS

-••'•.... C u ^'~-'’,--A:Ai'" ■ I^AN 31 VI Ss.CC’.-:-, ...

--.\ SUSVEY 3.S.L, _.x ■/ W.    *'V


Indicatori urbanistici:

5upraf.teren:276mp

Supraf.construita :120.70mp Supraf.construita desfasurata :241.40mp P.O,T.:43.73%

C.U,T.:0.87

Platforme betonate:70.30mp=25.48% Spatii verzi:85mp=30.79%


SutntpiSs BCPE


F ™ P    ION IONESCU oe LA BRAD 8145

loP 5IQNE □ "ST ARHITECrURA

—    DATA

—— octomhj

HI    2017

BENEFICIAR: Stanica Horia

LOCAȚIE

Str. Vitioara nr. 137-145, Sector 3,Bucurest' cad.nr.

proiect n"

212017

nribL

PROIECTULUI

Locuința Unifamiliala P+1E, Împrejmuire

FAM

GJJ-

TULUL

PLANȘEI

PLAN DEStTUATJE

fVW£AK

01PS


Zn


TO
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generaîă Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE Nr. 2127/2762 /    QZ., ^4?...

1595673/1598230


Feb 1544

Către

SC SPECIFIC URBAN SRL

Str. Ciberneticii, nr.24, sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.02.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - strada Vitioara, nr.137-145, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.2620 din 14.12.2017 și a planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

aprobarea documentației P.U.D. ’

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV


întocmit: Elena Atanasiu exemplare-26.02.2018

Bd. Regina Elisafaeta nr. 47, ceti poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00.    '

http://www.pmb.ro

®

UKAS

4

£O 900t»ISO 14QOT

001


Legenda

Limite

C 1

3 Limita zonei de studiu. £ 3 Limita terenului studiat f”"**""*! T .imita, parcele cadastrale

— ~~ Aliniere propusa Edificab.il propus

Funcțiuni

| LI - locuințe mici(P-P+2) dezvoltate

spontan, situate inafa zonelor protejate.


Circulații

HH Drum de servitute - circulație pietonala si carosabila privata

BiS Carosabil

j" j Trotuar pietonal Acces pietonal

K Acces carosabilNume

Semnaturi

jroiect

urb. Dan Simion

/ / 1

iectat

urb. Dan Sîmîon

jenat

urb. Dan Sîmîon


14 0765.033- 077

ă P E C S F I C ® t«hnic@sp<sc2ficti rhsn.ro

URBAN Ij SuC'jHSt^ssisiir'Z jos tcfcriSrn nr.2

3SH0U DE fiaKSTECTORA L-1A!r-!nl.sc6.EtS,sp.240Jnt.z40 Q cuijssnso?, Mțyiewou

NumaVrgiedX3^^ ^X

Pkn    ".Iț^^iwuinta P+lE ''

"Adresa prostite--"

îtr. ViBoam, nj-, i 37-145, sector 3, București    ,'

Proiect nr.

113/2018

Scara:

_J:500

Beneficiar

STANICA HOftIA GABR.IEL

Faza:

P.U.D.

Daca:

ianuarie 2013

Nume planșa

Reglementari: urbanistice

Planșa nr.:

U04DIRECȚIA URBANISM Șl AM ENAJAREA TERITORIULU I

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prifnarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarle3.ro

Nr. 89939/16.05.2018

Către,

Cabinet Primar


Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

-“Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1 E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, iot 3/2), sector 3”

-“Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

-“Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, lot2, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 137-145, lot2, Sector 3 A și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^ și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, MARINATĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


i