Hotărârea nr. 310/2018

HCLS3 nr.310 din 31.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 97306/CP/25.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 51/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 89939/16.05.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Biroul Documentații Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB ’nr.324/l 7.11.2010,    nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/DT/13 din 08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 49/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 50/08.05.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lite) și art. 81 alin,(2) lit.i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+IE pe un teren situat în Drumul Intre Tarlale nr.4l-45, sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 49/08.05.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 310 DIN 31.07.2018

Calea Dudeștî nr, 191, sector 3, 031084 București

L O- wtS3/uV 310


www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e*mail urbanîsm@primarie3,ro

Ca urmare a cererii adresate de MANEA OANA ANDREEA, cu domiciiiul/sediul în Panteiimon, Strada Brașov nr.7,

telefon/fax....., e-mail....., înregistrată la nr. 39183/08.03.2018, 43173/15.03.2018, 84070/08.05.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. D/DT/13 din 08.05.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Hală depozitare Parter și birouri P+1| generat de imobilul4* situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3, București,

Inițiator: MANEA OANA ANDREEA

Proiectant: PFI URB. ONCESCU VASILE CĂTĂLIN

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Oncescu Vasile Cătălin, RUR- D,E,G. Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Bulevardul Nicolae Grigorescu și Drumul între Tarlale și este format din teren curți construcții cu suprafață de 2580,OOmp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 și nr.224/15.12.2015:

-    imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona- A zona de activități productive, respectiv A2b - subzona unităților industriale și de servici.

-    regim de construire- conform UTR A2b

-    funcțiuni predominante: activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcțrr industriale-mari șr mijlocii; distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren, servicii pentru zona industrială.

-    H max = 20,00m; - POT max = 80%; - CUT volumetric =15;

-    retragerea minimă față de aliniament = 6,00 metri pe străzile de categoria a IIl-a sau în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD .

-    retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se dispun izolat față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare= în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr.2696/19.12.2017 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modaiitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 20,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 5,00m;

-    POT max = 80%;


DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI BIROUL DOCUMENȚATII URBANISM

Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.prin1arie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urban1sm@primarie3.ro

-CUTvol = 15;

-    Hc max =20,00m.

-    circulații și accese: conform Acord nr. 2761/1598253/12.03.2018 al PMB-DTDSC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatul de urbanism nr.2696/19.12.2017 emis de Primăria Sector 3.


4-nexA 2 6Ă-UClȘoflih. 310 /TcT/A


-j<Z—


(D


P.U.D. CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE P SI CLĂDIRE DE BIROURI P+iE,

ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE ȘANTIER, STRADA DRUMUL INTRE TARLALE NR. 41-45, SECTOR 3, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICECIRCULAȚIE


BONIFICARE FUNCȚIONALA:

j Birouri, servicii /depozitare, industrie | Comerț/Servicii

| Depozitare/Servicii | Spatii verzi 1 Teren liber


îarbore la 2oomp suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale

SUPRAFAȚA

774.66 mp

TOTAL ARBORI

4


iloc/100 mp pentru

construcții cu Suprafață desfașurată(mp)

vizitatori 30%

480.5

5

2

1 loc/60 mp pentru

construcții cu Suprafață desfașurată(mp)

vizitatori 20%

165

3

X


O
PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat în Dr. intre Tarlale, nr.41-45, sector 3, București.


P*LÂN DE ÎNCADRARE IN ZONA, SCARA 1:2000 aferent imobilului situat în Dr. Intre Tarlale, nr.41-45, sector 3, București

<_9

O


71 Oi


©7/JW


encrcf/Q


/ Hala


ca bl urr

* re ■**


1 C OOP LecrKOSOâ^

p/adă prod I


«j


*.«0»

t QQt>

£ r * «.

yeiâ


CAitUW j,

rMr&M££ scfr'tofifbiAH'''


ni9 £7


zrx MUNICIP’UL BUCUREștT PRIMĂRIA SECTORULUI 3


o 70 70


ANEXAI


CERTIFICATUL DE URBAN!* W


£3 3!


a.i£


£339


°£3.3B

XlUd

^^jconformâfCd t»ernpiaru‘ din arhiva *XC Pk-•gdata de O- C;(». «2C1$

îa- ftil...*' '.«„îiLwdtanta nr .;&&.....

Referent.    ... ^ck., J.........................

IC o 7003 (T

- Documentații cadastrale avizateOCPI București, B-dul Expoziției, nr.1A, sector 1, Bucuie..; Data 19.01.2018 întocmit; Diaconu Vlad

P.U.D. CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITAR} P SI CIADIRE DE BIROURI Ps-iE, ÎMPREJMUIRE, SI ORGANIZARE ȘANTIER, STRADA DRUMUL INTRI; TARLALE NR. 41-45, SECTOR 3, BUCUREȘTILEGENDA

LIMITE:

Limită teren P.U.D.

Limită parcele conform planuri topografice O.C.P.I.

CIRCULAȚII: i    |    Circulații carosabile

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ:

A ’ Birouri, servicii /depozitare, industrie | Spatii verzi

NOTA:

*Se vor asigura locuri de parcare in incinta conform H.C.G.M.B. 66/2006.

* Aprovizionarea se realizează cu timl.

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

P.O.T maxim

50%

C.U.T. volumetric maxim pentru inaltimi P+i

i5mp. ADC/mp. teren

Rh max

(P+i) 7,50 m


BILANȚ SITUAȚIA PROPUSĂ

Steren=2.58o,oo

mp

%

S construită propusă

563,00 mp

22%

Sp. verde

774,66 mp

30% v

S circulații și parcaje

1.242,34 mp

48%

TOTAL

2.580,00 mp

100%


A MUNICIPIULUI BUB-B1 D>KUMU|L INTRE TARLALE

MANEA OANA ANDREEA


\/aoii c nATM im    l'fov Rornanla C.l F. 384164691

VASILEs-UA IALIN    Mail urOcatalinoncescu@gmail.com Tel 0762212759!

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

Urb. Cătălin ONCESCU

PROIECTAT

Urb. Olga ILIE

S

PROIECTAT

Urb. Lavinia OTELEA


Faza:

P.U.D.CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pîf'matîe^ro

SECTOR 3


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e~mail ca binetprî mar@pfimarie3.ro

CABINET PRIMAR


Nr.

Bata

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hala depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 51/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/DT/13 din 08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 49/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 50/08.05.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Hală depozitare Parterșidjlrot^i-T^lE-pe--tnr-teren--situat-tn-^nfmuT4ntre--TQflai^-nfM-45r-se€ter-3",-proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, Sector 3".PRI MĂRIA*"»    DIRECȚIA URBANISM Și AMENAJAREA TERITORIULUI

SECTORULUI Rk    biroul documențatii urbanism

bucurești^JF

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mail urbani5m@primarie3.ro

Nr.51/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.2696/19.12.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/DT/13/08.05.2018.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=80%, CUTvol=15, Hmax=20,00m.

A fost avizată realizarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 20,0Om față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U08) pentru funcțiunea de hală depozitare și birouri.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de“parcăre pentru noiie construcțirsTamenajări autorîzate peTeritorirut munîdpîotaî^ot^mștîraprobaite" cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și aviz circulații 2761/1598253/12.03.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu ari. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, ai in (6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3".


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism(g)primarie3-ro

Nr.49/08.05.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Hală depozitare Parter și birouri P+1E

pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”
Beneficiarul documentației: MANEA O AN A ANDREEA
Arhitect: Urb. ONCESCU VASILE CĂTĂLIN
Proiect nr.: URBCO-01/2018.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementări s-a afișat:

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data: 23.03.2018;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data: 05.04.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data: 08.03.2018.

-anunț în ziare locale:

-România Liberă, pag.5 din data de 08.03.2018,

-Evenimentul Zilei, pag. 16 din data de 08.03.2018.

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare SC MARCOFIL PRODIMPEX SRL -Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-201691, 201684,

-notificare APLIKEM SRL - Drumul între Tarlale nr.41C, CF-209420,

-notificare SC VDA HARD METAL SRL - Drumul între Tarlale nr.41A, CF-223349,

-notificare SC MATPUR SRL - Drumul între Tarlale nr.41D-41E, CF-226472,

-notificare YASSIN SALY- Drumul între Tarlale nr. 41E, CF-230982 și 41E, CF-217400.

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    SC MARCOFIL PRODIMPEX SRL-Drumul între Tarlale nr.41-45, CF-201691, 201684,

-    APLIKEM SRL - Drumul între Tarlale nr.41C, CF-209420,

-    SC VDA HARD METAL SRL - Drumul între Tarlale nr.41A, CF-223349,

-    SC MATPUR SRL - Drumul între Tarlale nr.41D-41E, CF-226472,

-    YASSIN SALY-Drumul între Tarlale nr. 41E, CF-230982 si 41E, CF-217400.

Calea Dudeștî nr. 191, sector ^,    ~    '    ........... -

031084 București

www.pritnarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@pnmarie3.ro

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorufui 3 comentarii din partea publicufui privind dezacordul realizării unei locuințe.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public ;

Nu este cazul.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcțiilor au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr. 2761/1598253/12.03.2018 al PMB-DTDSC;

-referitor ia evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009 conform punctului de vedere al MMAP-ANPM-Agenția pentru protecția Mediului Bucureșri nr.3834/16.02.2018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.DlRECTO<EXECgriV Arh. RobertBâ&ca

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maif urbanisnn@primarie3.r0

Nr.50/08.05.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 20,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,O0m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U08) pentru funcțiunea de hală depozitare și birouri.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT-80%, CUTvol=15, Hmax=20,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012 si nr.224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona-A zona de activități productive, respectiv A2b - subzona unităților industriale și de servicii.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.49/08.05.2018, privind documentația PUD - “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire fa PUD-ul descris mai sus, așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

J

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D,U.A_T.

CERTIFICAT DE URBANISM

din

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu și al obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de Manea Oana Andreea cu domiciliul în Jud.Ilfov, Orașul Pantelimon, str.Brașov, nr.7, înregistrată ia nr. 107430 din 24.11.2017, pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Str. Drumul între Tarlale, nr.41-45, sau identificat prin plan scara 1:500 și pian scara 1:2000, nr. cad. 226332,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilanul municipiului București la adresa Str. Drumul Intre Tarlale, nr.41-45 este,compus din teren, cu numărul cadastral 226882 având suprafața de 2.580,00 mp. și construcție corp C 1- "casa pompelor" , Scd.: 53,00 mp.cu nr.cadastral: 226882-C1, deținut în proprietate privată de către Dna. Manea Oana-Andreeea, conform contractului de vanzare-cumparare, autentificat cu încheierea de autentificare nr. 1510 din 8,11.2017, încheiat ia Societatea Profesionala notariala "IUS"-N.P. Carmen Gradinaru, intabulat OCPi -BCPi S3, potrivit extrasului C.F. nr. cerere 78669 din.07.11.2017.

Sarcini :Nu sunt.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosind actuală : teren/curți construcții,

Destinația stabilită ; conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr, 224/ 2015, terenul se află în subzona A2b-subzona unităților industriale și de servicii.

Propunere: construire hala de depozitare și construire clădire de birouri P+1E retras, împrejmuire și organizare șantier 2.REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționată se pot realiza lucrări construire “ Hala depozîtare-P+ clădire de birouri P+1E retras”, în baza unui Plan Urbanistic de Detaiiu, aprobat conform legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, care va stabili reglementări cu privire 9a accesurile auto și pietonale, retragerile față de limiteie laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhfteetural-volumeîrică, modul de ocupare a terenului. Accesul cu pîcioful șî“cu mașina"la"lăren~ se face pe terenul situat in București, Drumul intre Tarlale 41-45 cu nr. cadastral 226472 ( nr. cadastral vechi 2310/54/31 ).

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare A2b, - clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament ia o distanță de minim 5.0 metri; retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri; ca urmare este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.P.O.T. maxim 80%, CUT volumetric maxim pentru înălțimi P+1E retras = 15 mp. ADC/mp. teren,Hmax.: 20m.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Amplasarea clădirilor fota da limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului Generai - MB nr. 224/ 2015,, in zona A2 - în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.Accesul : trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legai instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 4.00 m, pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele .împrejmuiri : se vor retrage conform avizului de circulații, împrejmuîriie spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2.00 metri din care un soclu de0.60 m., și vor fi dublate cu un gard viu. în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spreinterior la 2.50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști; porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul elaborării PUD și obținere autorizație de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL PE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚl

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ! desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aieea Lacul Morii nr. 1. sector 6, București.

in aplicarea Directivei Consiliu iui -35/33 7/CE£ (Directiva Ei A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asuprs, /nediuȘui, modificată prin Directiva Consiliului 97/1VCE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 35/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neincad tarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ta autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru proiecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

I X | D.T.A.C.    | x | D.T.O.E.    |_D.T.A.D.

dț Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| X    | alimentare cu apă    | X | alimentare cu energie electrică

î X    î canalizare    j _ [ alimentare cu energie termică

| X    | gaze naturale    (X | salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

J x_ | securitatea la incendiu d.3. Alte acorduri/declarații;


| _ (telefonizare j _! transport urban


_ | protecție civilă


| x | sănătatea populației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanța judecătorești - original;

-    Certificat atestare fiscală DJ.T.L 3 3- original;

d.4. Avizele si acordurile specifice aie administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Comisia de Circulații- PMB PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.

Acordul scris al persoanei

d.5. Studii de specialitate : Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic ; Caicul "G” ;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C, taxă timbru arhitectură, taxă R.U.R.    _

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIiNȚARE^i NU CONFERĂ DREPTUL

DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII valabilitate de 12 luni de la data emiterii.Achitat taxa de: 30,00 ron . conform chitanței seria 179169/2017 nr.4749430/ 24.11.2017. Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis sofcitantului direct / pnrvpeștâ-ia-data-de în conformitate cu prevederile L&gîi nr. 50/1991, republicată, cu modificările și camț executării lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de ia data de..............................până la data de...............................SECRET Marți ha iță


PRIMAR,

Robert Sorin Negoițâ


SECRETAR,

Marius Mihaita


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumifrașcu


întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilități» nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:..............................ron (ei, conform chitanței nr.................din...............................\

PR8MARSÂ MUNOPhJIUE BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

SERVICIUL PROIECTE URBANE

Nr. intrare PMB: 1596761 / 06.02.2018

Nr. ieșire PMB: 1596761 /1479/ ^...03.2018

Aviz tehnic de consultanta preliminară de circulație nr, 118 / £>& c

3.20(g Categoria A2 ■ “zonă urbana”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant; Doamna Manea Oana Andreea

Jud. Ilfov, Orașul Pantelimon, Strada Brașov nr. 7

Spre știință: Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr. 191

Amplasament: București, Sector 3, Strada Drumul între Tarlale nr. 41-45, NC 226882

1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală București, Sector 3, Strada Drumul între Tarlale nr. 41-45, NC 226882, care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile topo-cadastrale sc. 1/500 și sc.1/2000 anexate cererii adresate Direcției de Urbanism - SPU, nu este adiacent Drumului Intre Tarlale, accesul către parcelă se realizează printr-un drum de acces privat; artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici;

Drumul între Tarlale are în zonă amjplăsărherifuliii merițforiăf uri profirtrărisversăF de circa 18,50m lățime; prospectul existent este compus din carosabil de circa 9,00m, trotuar adiacent proprietăților cu numere poștale impare de circa 3,00m separat de carosabil prin spațiu vrede de aliniament de circa 2,00m iar trotuarul adiacent parcelelor cu numere poștale pare are o lățime de circa 2,50rn separat de carosabil prin spațiu verde de aliniament de 2,00m.

2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor exîstente/aprobate

•    Pianul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.269/2000 si prelungit prin HCGMB nr.224/15.12.2015;

•    “PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de elaborare a propunerilor, conform informațiilor de pe site PMB (www.pmb.ro) la rubrica Urbanism;

•    “Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 66 / 06.04.2006.

3. Prevederi generale șî detalii de reglementare

• Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și coralarea/corectarea pofilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidiza

Bd. Regina Eiisabeta rîr, 47, cod poștal 050013. sector5, București, România Tel: 021.305.55.00 http :llwww .pmb.ro


UKAS

S0£fcO1<;Rp1<aHî1    OO1
Direcția Generaiâ Infrastructură și Servicii Publice


Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației


COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE

Nr. 2761 /    1598253

Febl5128

Către

DOAMNA MANEA OANA ANDREEA prin

PFA ONCESCU VASILE CĂTĂLIN Str. Halelor nr. 7, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.02.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „PJJ.D. Str. Drumul între Tarlale nr. 41-45, sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 2696 din 29.12.2017 și a planului

HCGMB nr,66/2006,

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV


Redactat: C.C. - 2 exemplare - 27.02.2018
traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban,

® Pentru teritoriul de referință în care este situat terenul în cauză nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană, altele decât cele de ordin general, prevăzute prin P.U.G.; în această documentație nu sunt detaliate profiiele arterelor de circulație din zonă;

® Ținând cont de rolul arterei în rețeaua majoră de circulație la nivelul orașului, de legătură între Șoseaua Gării Cățelu, segment ai Drumului Express și Autostrada București -Constanța, se recomandă încadrarea arterei Drumul între Tarlale în sistemul de circulații de categoria a li-a, de legătură. HCGMB Nr.66/2006 prevede pentru arterele de categoria a !l-a (Capitolul li, Art. 5, pct. 5.2.) realizarea unui prospect de minim 24,00m lățime, compus din carosabil de 14,00m (două benzi de circulație pe sens) și trotuare de minim 3,00m, separate de carosabilul arterei prin zone verzi de minim 2,00 lățime;

•    în ”PUZ Coordonator Sector 3" la această etapă nu sunt detaliate prospectele arterelor de circulație;

© HCGMB nr. 66/2006 menționează ia punctul B, cap. i, art, 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica fa elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

4, Concluzii șl reglementăriBd. Regina Eiisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021,305.55.00

http://www.pmb.ro


1 2osMviK»i4șpi.

031DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

teiefon (004 O2i) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarte3.ro

Nr. 89939/16.05.2018

Către,

Cabinet Primar

dl C&5? pivă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

-“Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”

-“Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

-“Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul Intre Tarlale nr.41-45, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, MARINEATĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA

a

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


1

•    Certificatul de Urbanism nr. 2696 din 29.12.2017 eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis pentru „elaborare planului urbanistic de detaliu și obținerea autorizației de construire”. Documentațiile va fi analizate /avizate în Comisia Tehnică de Circulație a Primăriei Municipiului București.

•    Informații exacte și detaliate se pot obține numai după aprobarea în CGMB a documentației de urbanism ”PUZ Coordonator Sector 3”

•    Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DU-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

2

   Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

® Avizul tehnic de consultanta preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 193489 din 06.02.2018, în valoare de 60 lei.

DateTȘ dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria SSctoruiui 3 in conformiTate cu Legeă"TT"677/20U'i ih Ștdpui

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3