Hotărârea nr. 31/2018

HCLS3 nr.31 din 29.01.2018 privind aprob cererii de finant Cresterea eficientei energ a blocurilor de locuinte din Sect 3 - FE 102 si a chelt aferente acesteia, în vederea depunerii spre finantare si rambur ulter a chelt eligib


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a

cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 595/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 284/CP/18.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 8803/18.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 280/CP/18.01.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 — „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare; O. U .G.    nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a

instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe 7, Sos Mihai Bravu nr. 296, sector 3, București

•    Blocul de locuințe B13, Str. Dristorului nr. 88, sc. 1+A, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe PM42, Str.Nicolae Licăreț nr. 8, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 7B1, Str.Lt. Nicolae Pascu,nr.l, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Gl, Str. Sold. Stelian N.Mihale nr. IA, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe Jl, Strada Banul Udrea nr. 5-7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 06, Strada Gheorghe Petrașcu nr. 8, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe 3, Str. Banu Udrea nr. 4, sc. 1,2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PM80, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29C, sector 3,

București

•    Blocul de locuințe Gl 1, Str.Ștefan Nicolau nr. 7, sector 3, București

Art.2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1. valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102”, în cuantum de 17,304,217.02 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 15,585,634.25 lei și

- valoare totală neeligibilă de 1,718,582.77 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,952,836.47 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,234,253.70 lei reprezentând cofmanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,738,475.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 286,609.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 292,292.71 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

~ 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,947,004.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] " V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima

plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari 1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani). Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofmanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102" și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


|EMNEAZĂ

fRETARNR. 31 DIN 29.01.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


ftșVKXA iJr*-)Cl3 3 zu?7.. 3/

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEEUGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1,2

Amenajați pentru protecția mediului sî aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitSțîlnr necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,500.00

836.00

6,336.00

0.00

0,00

0,00

6,336.00

3.3

Proiectare si inginerie

198,192.61

40,026.01

238,218.62

56,141,25

13,274.85

69,416.10

307,634.72

3.4

Consultanță

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

133,343.71

25,335.30

158,679.01

0.00

0.00

0.00

158,679.01

TOTAL CAPITOL 3

337,036.32

66,197.31

403,233.63

56,141.25

13,274,85

69,416.10

472,649.73

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9,937,650.30

1,888,153.56

11,825,803.86

52,338.78

9,944.37

62,283.15

11,888,087.01

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

4,3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,510,457.69

286,986.94

1,797,444.63

1,149,942.57

218,489.09

1,368,431.66

3,165,876.29

TOTAL CAPITOL 4

11,448,107,99

2,175,140.50

13,623,248.49

1,202,281.35

228,433.46

1,430,714.81

15,053,963.30

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

132,067.81

25,092.89

157,160.70

700.5!

133.10

833.61

157,994.31

5.1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

132,067.81

25,092.89

157,160.70

700.51

133.10

833.61

157,994.31

5.1.2

Chettuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,144,810.79

217,514.04

1,362,324.83

182,872.47

34,745.78

217,618.25

1,579,943.08

TOTAL CAPITOL 5

1,276,878.60

242,606.93

1,519,485.53

183,572.98

34,878.88

218,451.86

1,737,937.39

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0,00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333,30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.01)

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL T .    ' V ’

13,095,356.21

2,490,278.04

15,585,634.25

1,441,995.58

276,587.19

1,718,582.77

17,304,217.02

din care £+M

13,780,409.19

1,431,548.42

11,580,175.80

2,200,233.39

1,202,981.86

228,566.56

15,211,957.61

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e~maH cabîneîprimar@primgrie3,ro


CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABIHBT PRIMAR

Nr...........

Data........

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE102" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102".

în consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


v SECTORULUI <

Stsr. ParfUrriijfcS nr. 2-4, sector 3, SuciiîEȘiî wvnw.prifirarlej^j’C! tefeitm {004 Oii) 31$ £.3 23 - 2& e-maîl sLrategT^prifnancj.m


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEG!) Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA INTRARE / IEȘIRE

NR..l£03.    .

R A P O R T DE SPECIALITAT E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 102” face parte din Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-20.13 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infiastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102”, în cuantum de 17,304,217.02 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 15,585,634.25 lei și valoare totală neeligibilă de 1,718,582.77 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,952,836.47 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 6,234,253.70 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE102”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,738,475.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 286,609.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 292,292.71 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibiîe aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


Direcția Strategn și Programe, de Dezvoltare Durabila

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3.5%), iar suma care nu va mai fî recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,947,004.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale Ia durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. si dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. si dată contract

9

de mandat

1.

Sos Mihai Bravu nr. 296, bl. 7

2/21.11.2017

6430/23.05.2016

2.

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc.

1+A

2/13.04.2017

5168/04.05.2017

3.

Str.Nicolae Licaret nr. 8 bl. PM42

1/26.03.2016

2435/06.06.2013

4,

Str.Lt. Nicolae Pascu,nr.l,bl.7Bl

4/22.05.2017

13368/07.11.2017

5.

Str. Sold. Stelian N.Mihale nr. IA, bl. G1

229/16.01.2015

12205/18.10.2017

6.

Strada Banul Udrea nr. 5-7, bloc J1

19/20.11.2017

14827/12.12.2017

7.

Strada Gheorghe Petrascu nr. 8, bloc

06

4/26.03.2016

8428/18.10.2012

8.

Str. Banu Udrea nr. 4, bl. 3, se. 1,2

35/25.09.2017/

24/26.09.2017

12211/18.10.2017

12319/18.10.2017

9.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29C, bl. PM80

01/13.09.2017

4393/28.05.2012

10.

Str.Stefan Nicolau nr. 7 bl. G11

1/23.01.2016

8519/18.10.2012

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020» Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

PRi MĂRI A


BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3,


03:084 București wuw.primane3.r0

telefon {004 02Q 318 03 23 - 28 fax {OCA O2î) 3s8.03.04 e-mall Str3tegiitg7pnrn3ne3.ro

CĂTRE


CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 314/29.11.2016”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 101”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 102”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 103”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 104” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 105” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Progr:    ire Durabilă

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de

finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIirproiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIQĂAÎMUANA

MEMBRI:    )

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrementCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Comisia pentru administrarea domeniului .public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ...JUS. ...O.1..2&V&........

.....a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


SECRETAR, TUDOR ELENA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTINHONTARU VALERICA

aENE STELIAN - BOGDAN


DUMITRU CONSTANTIN


POPESCU ROMEO


TUDORACHE LIVIA


MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL


ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia* în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 102” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


IACOB CEZAR

ENE STELI AN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

9