Hotărârea nr. 309/2018

HCLS3 nr.309 din 31.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 97302/CP/25.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 48/08.05.2018 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 89939/16.05.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Biroul Documentații Urbanism;

A    ’

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB    nr.324/17.11.2010,    nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/T/08/08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 46/08.05.2018;

-    Punctul de vedere nr. 47/08.05.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

A,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.e) și art. 81 alin.(2) lit.i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Pian Urbanistic de Detaliu “Locuințe de serviciu cuplate Ds \ P ' I E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 46/08.05.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 309 DIN 31.07.2018

Calea Dud ești nr. igi, sector 3, 031084 București

www. pri marie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-matl urbanism@primarie3.ro


AHtXA- L UȚtetSS W 30^ I3LCa urmare a cererii adresate de AMB LUBRICANTS S.R.L. , cu domiciiiul/sediul în municipiul București, sector 3 , cod

poștaf...........Aieea Fizicienilor nr,6, bl...3B., sc. .1.., et. ..., ap..12.., telefon/fax....., e-maii....., înregistrată la nr.

11991/23.01.2018 și 50900/27.03.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/T/08/08.05.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3*: locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E

generat de imobilul4* din Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3, București,

Inițiator: AMB LUBRICANTS S.R.L,

Proiectant: SC INTER DESIGN SERV SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Florea Stefureac, RUR-DE,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Bulevardul theodor Pallady și Splaiul Unirii și este format din teren curți construcții cu suprafața de 500,22mp conform acte de proprietate (456,00mp conform măsurători).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona A, zonă de activități productive respectiv în subzona A4 -sere, POT=80%, CUT volumetric=9.

imobilul nuse află pe lista cuprinzând monumente ie istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatul de urbanism nr.1710/02.08.2017 emis de Primăria Sector 3.

-    regim de construire-conform UTR A,

-    funcțiuni predominante: sere și activități specifice, comerț, birouri, producție, depozitare, activități de cercetare, locuințe de serviciu;

-    H max = 8,00m; - POT max = 80%; - CUT volumetric =9;

-    retragerea minimă față de aliniament = 6,00 metri pe străzile de categoria a IIl-a sau în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD .

-    retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare= în toate cazurile retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 8,00m față de axul străzii existente pe limita dreaptă a proprietății și retras 3,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară - 5,00m;Calea Dudeștl nr. 191, sector 3,    "    ~~

031084 București www.pri m arîeș. ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2t) 318 03 04 e-matl urbantsm@primane3.r0

-    circulații și accese: conform aviz comisie tehnică de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr. nr.22045/1580191/19.12.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fj racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max - 80%,

-    CUT volumetric = 0,9,

-    Hmax E1=8,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1710/02.08.2017 emis de Primăria Sector 3.

DIRE

Arh.


îCTCfRîEXIEpLiTIV

iTRobedtBasca
TE DE SEDATĂ î

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu


con SHxUTA' 173‘'ia A tî'?e <a:;'. r 9 A •Â& (7 V • \ N 1. i ’ ■"■" A a0*11.7 s;L


t.Sn. ,    =    <£gppțîi.‘- it3,lCS


PROFIL ALEEA TAIFUNULUI

X

propus • -    /

/“ /......-.........


bilanț teritqria^

S teren = 500,22 mp -■dln.ca^fei-'l,;..........

sistematizatii Ăldij JaifunulutV: ;

S construita propusa = 225,00 mp :

S desfasurata propus ~ 65©5©0 mp

P.O.T.=45%

-fflîtț j


CALCULUL


X 1 V SB3SȘ" 300 S S34 W' fttQ


I S 34253= Cm_


sejansțss


ss^a:    |i s&mr aloca ccâMijQO&â jĂwderea

.........


,U.T=1,3


(45%)


Alei si platforme fretortâte-425^22 mp (25%) Spatii veai..= 108,(®aXX«    Pf/«)

Locuri dedpareare: doua locuințe unifamiliale >100,00 mp    /

- nfei&sare 4 locuri de parcare


ctn&f Eîurreii.:-..


IOTUL &4 S~H6Ci 3>?nio


tMT A ;    '

,_-S\ ’■


BORDURA COBORÂTA PENTRU ACCES AUTO


legenda

Limita

^■^■kona studiata

teren ce a generat P.U.D.-ul


Funcțiuni

locuire individuala curți «construcții


] trotuar carosabilMoța: in vederea lărgirii profilului Aleii Taifunului la 10,00 m, s-a-rezen/at p suprafața de cca. 43,00 mp din terenul studiat Suprafața este orientativa, urmând a fi stabilita cu exactî-tate dfc către un topometrist autorizat, in momentul in care vor fi declanșate procedurile de sistematizare a drumului. Retragerile de la aliniament s-au prevăzut ținând cont de profilul extins al Aleii Taifu-nuliii.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE CUPLATE Ds+P+IE - BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. BURNIȚEI, NR. 66A, LOT 3/2 -REGLEMENTARI CONFORM P.U.Z. BD. NICOLAE GRIGORESCU - DR. LUNCA CETATII - STR. LUNCA BISERICII, AFLAT IN STADIUL DE CONSULTARE : Imobilul se afla in subzona L1a -locuințe individuale si colective mici cu maximum P+2 niveluri, cu regim de construire continuu sau discontinuu,

P.O.T. maxim = 45%    V

C.U.T. maxim = 1,3 Regim maxim de


VERIFICAT LA CERINȚA

/ERIFICA

TOR:

REFERAT NR.

VERIFICAT LA CERINȚA

/ERIFICA'

rOR:

REFERAT NR.

SSo LE» Ozo    iz £/?''

J40/69/1W8>k CU C*Cj

srîr.Pictor ton Tucutescu 36,&L21A,ap.2,sector,3

PROIECT

NR.

22.20/2017]


LUBRICANTS S.R.L.

i    țA


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT


NUME


SE


tura


SCARA


C.Arh.Florea Stefufe


Arh.Bogdan Stefureaq^


Arh. Popa Mihaii


4**500


ATA


OCT.


2017


EGT:

sM^RNSE^t^A


»LAN URBANISTIC DE DETALIU , LOT 3/2, SECTOR 3, BUCUREȘTI


riTEtfPLĂNSA:PLAN REGI .F.MF.NT ART


P.U.D.


PL. NR. U.07BORDURA COBORÂTA PENTRU ACCES AUTO


BILANȚ TERITORIAL:

S. teren = 500,22 mp

-    din care 43,00 mp, cedați sistematizării Aleii Taifunului

S. construita: 200,00 mp S. desfasurata: 400,00 mp

Regim de înălțime Ds+P+1E H maxim 10,00 m POT-45%    CUT-0,9

Spatii verzi mlmin 30%

Locuri de parcare: doua locuințe unifamlllale >100,00 mp

-    necesar 4 locuri de parcare


PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE CUPLATE Ds+P+1E - BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR. BURNIȚEI, NR. 66A, LOT 3/2 -
LEGENDA

Limite

zona studiata


teren ce a generat P.U.D.-ul


Funcțiuni

locuire individuala curți - construcții trotuar carosabil

teren cedat In

_____vederea lărgirii
profilului Aleii

v/x#/..«'ii Z-’VA

■ Taifunului


VERIFICAT LA CERINȚA


VERIFICATOR: "

VERIFICATOR;


REFERAT NR.


REFERAT NR.


ÎSSoOBoQzJo


str.Pictor Ion Tuculescu 36,bt.21A,ap.2,sector 3


NUME


SEMNĂTURABENEFICIAR: AMB LUBRICANTS S.R.L.


SCARA

1:500


DATA

OCT.

?m7


TITLU PROIECT: plan urbanistic de detaliu


STR. BURNIȚEI, NR. 66A, LOT 3/2, SECTOR 3, BUCUREȘTI

TITLU plansa:PLAN REGLEMENTĂRI


PROIECT

NR.

22.20/2017


FAZA

P.U.D.


PL. NR. U.07


CABINET PRIMAR


Calea Dudestî nr. 191, sector 3, 031084 București

v/ww.prirn3nc-3.ro

î SECT0B3


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprirnar@prirnarie3.ro


I CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3"


Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 48/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/T/08/08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 46/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 47/08.05.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și con siderâ n d că regl eme nta rea dezvoităTir urbanriști cer a_ sector urluî 3 “este_urr obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin.(5) lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3".


Calea Dudeati nr. igi, sector 3, 031084 București

ww w.p rimarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-maif urbantsm@primane3.r0

Nr.48/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat

în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Pianul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3” proprietate privată persoane juridice, în baza certificatului de urbanism nr.1710/02.08.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/T/08/08.05.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de axul străzii existente 8,00m, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 07) pentru funcțiunea de locuințe de serviciu cuplate.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=80%, CUTvolumetric=9, Hm ax E1=8,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări- autorizate pe teritoriul- municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 si aviz PMB, DGISP, DTDSC, ctc nr.22045/1580191/19.12.2017.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu ari. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, iot 3/2),


DIRECTOR£X Arh^RobertJ

_ j y

întocmit: arh. C 3 Topîrceanu


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www. pri ma rie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urban ism@primarie3.r0

Nr.46/08.05.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat

în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”

Beneficiarul documentației : SC AMB LUBRICANTS SRL

Proiectantul general: INTER DESIGN SRL

Arhitect: Florea Stefureac -RUR-DE

Proiect nr. 22.20/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-conținutuJ, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

-planșa de reglementări s-a afișat:

-ia sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de: 30:03:2818;    -------------

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 04.04.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de 05.11.2017;

- anunț în două ziare locale:

-    Bursa nr.8, pag.10 din data de 15.01.2018;

-    Anunțul.ro, Pag 51, din data de 15.01.2018;

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    Cristescu Georgeta - Aleea Taifunului nr.15,

-    Braicovici Mihai - Aleea Taifunului nr. 11.

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Cristescu Georgeta - Aleea Taifunului nr. 15,

-    Braicovici Mihai - Aleea Taifunului nr. 11.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr.20377/1574165/11.12.2017,

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, ce vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3,


031684 București www. pri marie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28


fox (004 021) 318 03 04 e-mail urbartisrn@primarie3.r0


Nr.47/08.05.2018


PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”


Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de axul străzii existente 8,00m, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 07) pentru funcțiunea de locuințe de serviciu cuplate.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=80%, CUTvolumetric=9, Hmax E1=8,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- A zonă de activităși productive respectiv în subzona A4 -sere, POT=80%, CUTvolumetric=9.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și

consultării publicului nr.46/08.05.2018, privind documentația PUD - “locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3” proprietate privată persoane fizice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații/reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

3    - - — -


--ROMANȚA    '    ■ •

fe^NICIPÎUL BUCUREȘTI

XrUMĂRIÂ SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM Nr. /yx? din Org. 0$,_.2017

ÎN SCOPUL : promovare P.U.D. și elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de AMB LUBRICANTS SRL prin reprezentant RADU MARIA CRISTINA , cu sediul în județul București, Aleea Fizicienilor nr.6, bl.3B, sc.l, ap. 12, înregistrată cu nr. 25435 din 27.03.2017.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în Județul/Municipiu! București, sectorul 3, STRADA BURNIȚEI NR.66A, Iot 3/2, sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICA:

1.    REGIMUL JURIDIC: Terenul situat în intravilan, lot 3/2, în suprafață de 500,22 mp, nr.cadastrat 225900, este proprietatea AMB LUBRICANTS SRL, dobândit prin convenție în baza Contractului de Vânzare Cumpărare nr.949 din 04.05.2017 autentificat ia notar public Ros Cristina Maria.

Terenul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr.2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuală: teren liber de construcții;

Destinația: Conform R.L.U aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în subzona A4- sere.

Terenul este cuprins în zona fiscala „D" a Municipiului București.

Propunere: EDIFICARE IMOBIL - 2 LOCUINȚE CUPLATE DE SERVICIU, Rh-Ds+P-J-IE, împrejmuire teren si

.......-oișanizare-deșantier,în-baza unei-documentații dertrbanisnrPUD;— ---------------------------------------------------------------------

3.    REGIMUL TEHNIC:

Se permite edificarea unui imobil -2 locuințe cuplate de serviciu, cu regim de înălțime Ds+P+IE, realizarea lucrărilor de împrejmuire a terenului, organizare de șantier in îricinta proprietății, în baza unei documentații de urbanism P.U.D, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Indicatori urbanistici aprobați conform PUG pentru subzona A4: POT m„e80%^_CyȚ max.Vol ~ 9 THB..5i

H,naX

±9,0m.    X

Edificabilut/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza

numai după aprobarea documentației P. U. D. si în conformitate cu prevederile acesteia.

Potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art.32, alin.(î), lit.e " în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism; să permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fără elaborarea unei documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cei solicitat.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m șt o parte transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2.50 m.

Parcarea/qararea se vor soluționa in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si a menajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B nr.66/2006.

Organizarea de șantier se va asigura in incinta proprie.

Se vor respecta prevederile legislației in vigoare cu privire ia protecția mediului inconjurător.

Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea apelor pluviale se va asigura in incinta proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și obținerea Autorizației de Construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

usuwji TITULARULUI CERTIFICATULUI OE URBANISM';

în scopuf elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autor, competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediuîw București, Str. Aleea Lacul Morii nr. i, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consifiuluî și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 9 6/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord aj rezultatele consultării publice. în aceste condiții:______ __

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției $t stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.__

4» CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic șt însoțită de evaluare lucrări,

|x|P.A.C.    j x| P.O.E.    |_| P.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

d.2.

d.3.


j x | alimentare cu apă | xj canalizare | x| gaze naturale Avize și acorduri privind:

{ x j alimentare cu energie electrică J _ | alimentare cu energie termică j x | salubritate

[ _ 1 protecție civilă


| x | telefonizare

| __ | transport urban I ! Aviz TRANSGAZ


[ _ {sănătatea populației


| | securitatea la incendiu Alte acorduri/declarațiî:

Declarație notarială pe proprie răspundere a coproprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești cu privire ia acest teren și acordul acestora pentru lucrările propuse.

d,4. Avizele și acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale^cestora (copie);

|xj Certificat de roi D.G.LTJL. Sector 3 - original Jxj Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. |x j Nr/pdș tai PMB

d.5. Studii de specialitate : ] x| Documentație cadastrală; [x] P.U.D. aprobat conform legii; [ xj Studiu Gcotehiâc; [ x ] Calcul “G”

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul MortfNr.l, S.6, București)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) : taxă A.C , taxă timbru O.A.R.


CERTIFICATUL-DEURBANXSMJMUȚINE LOC DE AUTORIZAȚIEI-CONSTRUIRE/; ESFIINȚARt ȘI NUJEQNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUI

Prezentul Certificat de urbârijsm are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


/ /primar

Robert Sorin
Achitat îaxa iic: g ron, conform chitanței nr................din 27.03.2017

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de__,__.____.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autori construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de__,__,____până la data de

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:__.__.____

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr. _■...............din__,__.____

, a-j-u*    I OI UtLLHVH I MlXfc.

A CORPULU! DE PROPRIETATE

//


SCARA 1:500

Județul. Municipiul București Unitate adm.- teritoriala: Sector 3 COD S1RUTA: 179169 Adresa:STRADA BURNIȚEI NR.66A -LOTUL 3/2-

Nr. cadastral al corpului de proprietate


Numele si prenumele proprietarilor;

1-MERESCIU GHEORGHE

Domiciliul ;8-duS Camii Re^su    s/Nr

X

Y

1

562580.000

334237.610

2

582585.122

334259 031

6

5S2S07.102

334253.722

7

562602.032

334232 230

S=500 22tnp


Direcția Generată Infrastructură si Servicii Pufaho

Direcția Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TfUINIC^ DE CIRCULAȚIE

Nu 22045/.TcJlfl    ’    1580191

Dec PVS2

c ățrc

S.C. AMB EUBRICANTS S.R.L.

Aleea Fizicienilor nr. 6, BE 3B, Se. I, Ap. 12 , Sector 3, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 07.12.201 7 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.IJ.D. strada Biruinței nr. 66A, iot 3/2 , sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nu 1 7Î0/02.08.2017 și planului anexat ia aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB

nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAI

LUCIAN gNE

nlotmir i-’iorina Urandu^ă.' 2 cx./i2. i 2.20 ’ 7


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Patrimoniu Serviciul Cadastru

Număr: 1586716/15403/Data: /    .......... ..,2017


Spre șttnță :■

• Primăria Sector 3, Calea Dudești nr.191, sector 3

- Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, Strada Stânta Vineri nr.32, sector 3


Către,

S. C. AMB LUBRICANTS S. R. U

Aleea Rzicienîtornr.6, bL3B, scJ, et.1, ap.42, Sector 3, București


Urmare cererii Dvs.. cu număr înregistrare ia Primăria Municipiului București 1566716/13.10.2017, cu număr înregistrare ia Direcția Patrimoniu 15403/16.10.2017, vă aducem ia cunoștință următoarele :


Imobilul în suprafață de 500.22 m.p.; ia care se referă Contractul de Vânzare -Cumpărare (Duplicat) autentificat sub nr.949/04.05.2017 de Biroul individual Notarial Cristină Marfă/ Ros, în cam s-a folosit descrierea "București, strada Burniței nr.66A -LOTUL nr.3/2, sector 3 \ imobil deținut de S.C. AMB LUBRICANTS S.R.L., va purta


i, București.


Identificarea imobilului s-a făcut în baza planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1:500, Hocmît de autorizat O.NC.G.C. Gheorghe Duinea, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - număr cadastral vechi 6427 / 3 i 2, număr cadastral atribuit 225900, în care s-a fofosit descrierea “București, Sector 3, strada Burniței nr.66A - LOTUL 3 / 2 îmobO înscris șî figurat grafic în Cartea Funciară nr.225900 conform Extrasului de Carte Funciară nr,59413/29.08.2017, în care s-a folosit descrierea “București. Sectorul 3, Strada Burniței nr.66A *.
•••

£. \


•J

S-s
Număr: 1566716I15403 / Dala: ______-2017

Definitivarea adresei poștale se va face după 'Ma&dterea In Cartea Funciară a dreptului de proprietate cu adresa poștală / administrativă atribuită prin prezenta, anexarea dovezii întabulării în Cartea Funciară respectiv înscrierea în evidențele /iscate cu noua adresă.


/Șef Serviciu Cadastruirt^Dragoș RENAUO


întocmit:

Expert superior

IRTUREANU Data: 19.10.2017/4 ex.
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 * 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.roNr. 89939/16.05.2018

Către,

Cabinet Primar

Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

-“Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1 E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”

-“Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

-“Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in cdrtfdrffi'îfă'tig"cu Legea' nr.""677/2001 "îb"'SC'tipuî

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ierți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat

în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+IE pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

/ Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

--...........--..........-................~...........-.............-.......-fr.......................................-........--.................

J J

PREȘljjINTE, MARINEtHă MARCEL

MEMBRI:    V y (

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONTARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA