Hotărârea nr. 308/2018

HCLS3 nr.308 din 31.07.2018


fi

■îi

»

«


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.lA, lot /, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.97307/CP/25.05.2018 a Primarului Sectorului 3;

-. Raportul de specialitate nr. 45/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 89939/16.05.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Biroul Documentații Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB    nr.324/17.11.2010,    nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015;

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șefnr. D/T/61/2017/08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 43/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 44/08.05.2018;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.e) și art. 81 alin.(2) lit.i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.lA, lot 1, sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 43/08.05.2018.

Art3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Mconstruire până fa obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în Vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 308 DIN 31.07.2018

DIRECȚIA URBANISM Șt AMENAJAREA TERITORIULUI BIROUL DOCUMENTAȚII URBANISM

Calea Dudești nr. igi, sector 3, . 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanîsm(g>primarie3.ro

1 'KOLSâ («A,


Ca urmare a cererii adresate de IORTOMAN LUCIAN , cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3 , cod poștal.

........., Strada Țărăncuței nr.22A, bl...., sc. et. ap...., telefon/fax ....., e-maîl ....., înregistrată la nr.

119076/22.12.2017 și 82867/07.05.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu mgdifteăȚIe și completările ulterioare, se emite următorul:

ZĂ*    'CZZ î

AVIZ

Nr. D/T/61/2017/08.05.2018


Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3*: locuințe P+2E cu spații generat de imobilul4* din Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3, București,

Inițiator: IORTOMAN LUCIAN

Proiectant: SC ATLAS KONCEPT DEVELOPMENT ARHITECTURE & ENGINEERING SRL Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Neagu Adrian, RUR-DE,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - între Șoseaua Câmpia Libertății și Strada Baba Novac și este format din teren curți construcții cu suprafața de 231,00mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L4a- zona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate, POT=20% CUT=1,4, _respectiv___enclave__de_Iotizări existente în .ansamblurile, de..locuințe .colective- ce se vor-supune reglementărilor zonei L2a -subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2 niveluri situate în afara zonei protejate. POT=45%, CUT(P+1 E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3.

...Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr. 702/02.03.2017 și nr. 1073/07.05.2018 emise de Primăria Sector 3.

-    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

-    regim de construire și funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei,

-    H max = în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10m.),

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 1,3; Hc=10,00m.

-    retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare ia lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri, se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www. p ri marîe3-ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîl urbantsm@prima0e3.ro

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Titlul I- Prescripții Generale, 3. CONDIȚII DE APLICARE și 4.DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI 4.3.Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele: - modificarea POT, a distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, însoțite de ilustrare de arhitectură.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale - retras 5,50m față de limita dreaptă a proprietății și retras 10,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 0,00m;

-    circulații și accese: conform aviz comisie tehnică de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr. nr.20377/1574165/11.12.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 45%,

-    CUT max =1,3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E2=10,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P,U.D. care face-obiectul-prezentului aviz, tn conformitate Gu art. -&3 alin. (2j lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatelor de urbanism nr. 702/02.03.2017 și nr. 1073/07.05.2018 emise de Primăria Sector 3.

(W.


U.06 | REGLEMENTARI URBANISTICELEGENDA


■■j Limita PUD

Limita teren ce a generat PUD

Aliniere existenta si menținută


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Locuințe colective existente

Locuințe individuale existente
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ȚĂRĂNCUȚEI NR. 1A, LOT 1, SECTOR 3, BUCUREȘTI
Indicatori urbanistici existenti

POT existent = 0,00 %

CUT existent = 0

Indicatori urbanistici

conform PUG Mun București

UTR L4a

POT max = 45%

CUT max =1.3

Indicatori urbanistici propuși

conform PUD

POT propus = 45%

CUT propus = 1.3

Rh propus = P+2E

H max = 15 m

Funcțiune propusa

Imobil locuințe cu spațiu comercial la parter Nr. apartemente = 2 Nr. locuri de parcare = 3 Suprafața teren = 231.00mp
1


Categorie

mp

%

Construcții

104,0

45%

Circulații

57,5

25%

Spatii verzi

69,5

30%

Total

231,0

100%


REGLEMENTARI URBANISTICE DETALIU


CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. iși, sector 3, 033084 București www.primarseî.ro

telefon (004 O2t) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04

e-maîl cabirtetprimar@primarie3.r0


| SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr,EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr. IA, lot 1, Sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 45/08.05.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/T/61/2017/08.05.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 43/08.05.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 44/08.05.2018;

Cu privire ia documentația de urbanism Plan Urbanistic de "Locuințe P+2E cu spații comerciale ia parter pe un teren situat în StradaȚărăncațerrrrM, iot ±; sector 3/jf, sector 3" proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.lA, lot 1, Sector 3".


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.prt marie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 ■fax (004 021} 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr.45/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat

în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “locuințe P+2E cu spații comerciale la parter, pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3” proprietate privată persoane fizice, în baza certificatelor de urbanism nr.702/02.03.2017 și nr.1073/07.05.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/T/61/2017/08.05.2018 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, retras 10,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,50m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 06) pentru funcțiunea de locuințe cu spații comerciale la parter.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt P0Tmax=45%, CUTmax=1,3mp. ADC/ mp. teren, Hmax E2=10;00m;

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriu! municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 si aviz PMB, DGISP, DTDSC, CTC nr.20377/1574165/11.12.2017.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărârepnvindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuințe P+2E cu spații comerciale ia parter pe un^r^^^T^i^^^Tarăncuței nr 1A, lot 1, sector 3"

[f * ARHITECT ȘEF *

Arh ttectSÎfcU /

întocmit.


'IsîFria Topîrceanti


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

1vww.jDrimarie3.ro telefon {004 02.1) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîf urbanism@primarie3.ro

Nr.43/08.05.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat
în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

Beneficiarul documentației: IORTOMAN LUCIAN

Proiectantul general: ATLAS KONCEPT DEVELOPMENT ARHITECTURE & ENGINEERING SRL Arhitect: Adrian Neagu -RUR-DE Proiect nr. 10/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD.

2-Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementari s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 îneepândeudatede■: 29.42-2017; —

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : 23.01.2018;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD începând cu data de 25.10.2017;

- anunț în două ziare locale

-Adevărul, pag.6 din data de 21.12.2017;

- Libertatea, Pag 18, din data de 21.12.2017;

3-    Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Petrescu Nicolae - Șoseaua Câmpia Libertății nr.39A, CF200033, CF 204410,

-    notificare Cristea Ciprian- Petru și Cristea Anca -Carmen - Șoseaua Câmpia Libertății nr.39, CF 226269

4-    Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Petrescu Nicolae - Șoseaua Câmpia Libertății nr.39A,

-    Cristea Ciprian- Petru și Cristea Anca -Carmen - Șoseaua Câmpia Libertății nr.39

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 0310S4 București

www.pri manej, ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@prim3rie3.ro

Un rezumat a) problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modui în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor ia propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost refăcute propunerile și au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație a PMB, DGISP, DTDSC nr.20377/1574165/11.12.2017;

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, ce vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e*mail urbanism@primarie3.r0

Nr.44/08.05.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Cu privire la PUD- “locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniament, retras 10,00m față de limita stângă a proprietății, retras 5,50m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 06) pentru funcțiunea de locuințe cu spații comerciale la parter.

Indicatorii urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=45%, CUTmax=1,3mp. ADC/ mp, teren, Hmax E2=10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în L4a- zona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate, POT=20% CUT=1,4 respectiv enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective ce se vor supune reglementărilor zonei L2a -subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2 niveluri situate în afara zonei protejate. POT=45%, CUT(P+1E)=0,9, CUT(P+2E)-1,3.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și eonsuitării publieu lui nr.43/08.05.2018, privind documentația PUD—- lecuințe-P+-2E- ce spății comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3” proprietate privată persoane fizice.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații/reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr.2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT ■


CERTIFICAT DE URBANISMCa urmare a cererii adresate de IORTOMAN LUCIAN

cu domicifîui/sediui2), în județul...........,...........,...............municipiul/orașul/comuna București,

sectorul ,.3.,...... cod poștal.................,Strada Țărăncuței nr.22A, bl,sc...... etaj ȘP.......

te!efon/fax..................... e-maii..................................... înregistrată la nr. 5204/25.01.2017.

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal .......

STRADA ȚĂRĂNCUȚEI NR.1A, LOT 1.

sau identificat prin .................,..............................................................................................

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr, 269/21.12.2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12,2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,    '

1.    REGIMUL JURIDIC:

imobilul (teren în suprafață de 231,00mp) situat în intravilanul municipiului București, Strada Țărăncuței nr.1A, este coproprietatea Jortoman Lucian și iortoman Daniela conform afet notarial autentificat sub nr.79/20,01.2015 emis de NP Andrei Aurei Jeart,

imobilul este înscris în CF nr.226268 conform extras de carte funciara nr.1936716.01.2017.

Conform HCGMB nr, 143/2003 terenul se află în zona fiscală 8. Imobilul nu se află în zona de protecție a

vreunui monument si nu este cuprins în Lista Monumentelor istorice Actualizată în 2015.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuala: teren curți construcții.

_ DeAtlaatîaLC-Qnfor rn SUCLapro baLterenut seTnserie -în-L4a- -zonaTocuințelortoojectivertoalte_cu_P*5^p4:10rtîveîu fi? formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate, POT=20% CUT=1,4 respectiv enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective ce se vor supune reglementărilor zonei L2a -subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe bâza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2niveiuri situate în afara zonei protejate. POT=45%, CUT(P+1 E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3,:

" Propunere: construire locuințe cu regim de înălțime P+2E cu spații comerciale la parter, lucrări de împrejmuire, oarcârî, alei auto si pietonale, accese, spații verzi.

3.    REGIMUL TEHNIC :

Pe terenul descris mai sus se pot executa lucrări de construire locuințe cu spații comerciale la parter cu regim de înălțime P+2E, lucrări de împrejmuire, parcarî, alei auto și pietonale, accese, spații verzi conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate. Pentru stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, accese auto si pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se v-a întocmi o documentație de urbanism PUD, POT=:45%, CUT(P+1E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3.

Pe terenul descris mat sus se pot realiza lucrări de construire împrejmuire în următoarele condiții: spre stradă gardul va fi retras conform avizului de circulații și va avea H.maxim.2.00m din care un soclu opac de 0.60m și o parte transparentă iar spre limitele separative ale terenului gardul va fi opac cu înălțimea de maxim 2.50m.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de detaliu (PUD) șî pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.

Ceilîffcafel de urbanism nu fine loc de aufonxMIe de censfrume/desfEintare sf nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Pac 1 d:fi 2


FOi'm’jia; F S/red. 2 ex./TC

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru proiecția JTicdruiui: Agenția Naționala de Proiecția Mediului București, Str. Aicea Lacul Morii nr. 151, sector fi, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EiÂ) privind evaluarea efecteior anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Ccnsiiiului 97/11/CE șf prin Directiva Co.nsiiiuiui și Parlamentului European 2C03/35/CE privind participarea publicului !â elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la parîtcipareâ publicului și accesui ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directive; 98/61/CE, prin certifrcaiui de urbanism șe comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/nețncadrarea proiectului investiției publice/private. în (ista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în apiicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depuneri; documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrație; publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire in procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții: ...    ...    ......... .....    .... ... . ............

După primirea prezentului certificat' de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efecteior apesteîâ asupra mediului, îri urma evaiuarii inițiale se va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

Sn situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

in situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță fa intenția țfe realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente:,

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului as upra Imobilului, teren § !/săis construcții, sau, după caz, extras ui de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zl, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizatăj;

c)    documentația tehnică- D.T., după caz:

Ixj D.T.A.C. Ixj p.T.O.E. 1J D.TXD.

d)    avizele șîacordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d,1 j avize și acorduri privind utilitățile tirbarie și infrastructura:

]x„j alimentare cu apă jxjaiinientare cu energie electrică jx | gaze naturale

d.2) aviz# șî acorduri privind;

fxjșățubrltate

|J avizTransgaz L! Altele LI f_l sănătatea, populației


jxj canalizare

jx„ia!lmentare cu energie termică JxJ Celefonizare


LI securitatea |a incendiu    J J protecția civilă

d.3) avize/acorduri specifice; ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora;

Ixl declarație notariala a proprietarilor pe pfppriă răspundere diri care să rezulte că imobilul nu face obiectul unu! litigiu aflat pe relui unei instanțe judecătorești

Ixl ce rtificat de rol D.I.T.L. S. 3 ( original} d.4 ) studii de specialitate:

ixl aviz consultativ circulații DUAT* PMB ixl aviz comisia de trafic $i fluenta circulației

Ixl declarație notarială din care să rezulte numele șl adresa de contact a proprietarilor cu care se SriVecinei ă terenul ce a generat PUD Ixl Documentație de urbanism (PUD} întocmită conform legii    , l

e)    actul administrativ aî autorității competente pentru protecția mediului;

f)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa RUR, OAR Taxa pentru emiterea.Autortzațieî de Construire - 0,5% din valoarea investiției pentru iocuînta, l%pentru alte functiuqjț.3%

_    ------------| investiției.

valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.irve^ropirceariu

Cciiitaitîaxa de: 6,OOIei conform chitanța nr. 4528162/25.01.2017.

^ezeriiul certificat de urbanism a fost transmis solicita nlului direct/prin poștă la data de .............

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1691 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repubiicată, cu modificările și com^

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism de Ia data de ..........................până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile iegiî, un ait certificat de urbanism.

PRIMAR,

Robert Sorin Negoîță

SECRETAR,


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumîtrașcu

Data prelungirii valabilității:.............................

Achitat taxa de......................... lei, conform Chitanței nr......................din.........................

Transmis solicitantului la data de.......................... direct/prin poștă.

Formular F.6/red. 2 ex./TC

Pag. 2 din 2


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.../^..din..^XW^ în scopul: întocmire documentație de urbanism

și autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de IORTOMAN LUCIAN și IORTOMAN DANIELA

cii domiciliul/sediul2), înjudețui.......................................municipiul/orașul/comuna București,

sectorul „3......., cod poștal.................Strada Țărăncuței nr.22A, bl.....sc....., etajap.......

tetefon/fax....................... e-mail.....................’............înregistrată la nr. 47161/21.03.2018, 50124/26.03.2018, 54066/30.03.2018.

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal.............,

STRADA ȚĂRĂNCUȚEI NR.1A, LOT 1.

sao identificat prin ....................................................................................................................;

îîs temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

fa conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările Eifenoare,

SE CERTIFICĂ:

C REGIMUL JURIDIC :

; mobilul (teren în suprafața de 231,00mp) situat în intravilanul municipiului București, Strada Țărăncuței nr.1A, lot îjsste coproprietatea lortoman Lucian și lortoman Daniela conform act notarial autentificat sub nr.79/20.01.2015 emis

XP Andrei Aurel Jean.

Imobilul este înscris în CF nr.226268 conform extras de carte funciara nr.20904/21.03.2018.

Cmrfbrm HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B. Imobilul nu se află în zona de protecție a vreunui

și nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015.

X REGIMUL ECONOMIC :

actuala: teren curți construcții.

Conform PUG aprobat terenul se înscrie în L4a- zona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+1 Oniveluri,

așezări existente în ansamblurile de locuințe colective ce se vor supune reglementărilor zonei L2a -subzona individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P- P+2niveluri situate în protejate. POT=45%, CUT(P+1 E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3.


ș: construire locuințe cu spații comerciale la parter, cu regim de înălțime P+2E, lucrări de împrejmuire, asei auto și pietonale, accese, spații verzi în vederea continuării procedurii de avizare/aprobare PUD ta Primăria Sector 3 cu nr.119076/22.12.2017, întocmit în baza CU nr.702/02.03,2017, cu păstrarea existente aflate în termen de valabilitate.


REGIMUL TEHNIC :

Ffe se'enuî descris mai sus se propune construirea unor locuințe cu spații comerciale la parter, cu regim de ?+2E,^ucrărh de împrejmuire, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi în vederea continuării de' avizare/aprobare PUD înregistrat la Primăria Sector 3 cu nr.119076/22.12.2017, întocmit în baza CU 03.2017, cu păstrarea avizelor existente aflate în termen de valabilitate.


stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, «o si pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se v-a întocmi o documentație de urbanism PUD, CUT(P+1E)=0,9, CUT(P+2E)=1,3.

wen-ut descris mai sus se pot realiza lucrări* de construire împrejmuire în armatoarele condiții: spre stradă fi retras conform avizului de circulații și va avea H.maxim.2.00m din care un soclu opac de 0.60m și o parte îar spre limitele separatîve ale terenului gardul va fi opac cu înălțimea de maxim 2.50m.

lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism. se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de penînj noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr.

«a fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în co normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru continuarea procedurii de Pian Urbanistic de Detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației

ds uffrsrdsm nu Un© ioc cfe autonzaU© d©    se nu confers drepUJ

. :    (ecfă-n de ccnstrueUL

4. OBLIGAflI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va bdresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:_

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFHNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zl și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copte legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

IxJ D.T.A.C. IxJ D.T.O.E. IJ D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:    f

|x_| alimentare cu apă    )x_| canalizare    JxJ salubritate

jxjalimentare cu energie electrică    |x_|a!imentare cu energie termică    LITransgaz

jxj gaze naturale    jxj telefonizare    țj Altele (J

d.2) avize și acorduri privind:

(xj securitatea la incendiu    LI protecția civilă    |xj sănătatea populației

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Ixl declarație notariala a coproprietarilor pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul face/nu face obiectul unui Wtjgîu sfîst pe rolul unei instanțe judecătorești

Ixl certificat de rol D.I.T.L. S. 3 (original)    .

d.4 ) studii de specialitate:    z

ixl aviz comisia de trafic si fluenta circulației

Ixi declarație notarială din care să rezulte numele și adresa de contact a proprietarilor cu care se învecinară terenu? ce £ generat PUD Ixl Documentație de urbanism (PUD) întocmită conform legii    ’

e)    actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului;

f)    Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa RUR, OAR Taxa pentru emiterea Autorizației de Construire - 0,5% din valoarea investiției pentru locuința, 1%pentru alte funcțiuni, pento csgazEzse de șantier, Taxa Timbru de Arhitectură - 0,05% din valoarea investiției.nism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

jirceanu

AchitptJ£xa tter^OOlei conform chitanța nr. 4925360/30.03.2018.

Prezprftul certjficîît de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă ia data de ...........

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, repu

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de ..........................până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urinând să obțină, în condițiile legii, un a§ cestjfest de țs&aasffiEL

PRIMAR,    SECRETAR,

Rohert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF Ștefan


Tac. 2 din 2


Data prelungirii valabilității:.............................

Achitat taxa de.........................lei, conform Chitanței nr.......................din........................

Transmis solicitantului la data de......................... direct/prin poștă.

Formular F.6/red. 2 ex./TC


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 20377/..’    1574165

Nov 1651

Către

S.C. ATLAS CONCEPT DEVELOPMENT ARHITECTURE & ENGINEERING Ș.R.L.

Str. Icoanei nr. 45 , Etaj 3-4, Ap. 5, Sector 2, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 16.11.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P,U.D. strada Țărăncuței nr. IA, Lot 1, sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 702/02.03.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

aprobarea documentației P.U.D..

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL


întocmit: Florina grăndușă / 2 ex./22.1 * .2017

ad. Regina Efeabets nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România Tei: 021.305.55.00 nup /Avw’iY.pmb reDIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primar3e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr. 89939/16.05.2018

Către,

Cabinet Primar

Vă transmitem următoarele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

- “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.1A, lot 1, sector 3”

-“Locuințe de serviciu cuplate Ds+P+1E pe un teren situat în Aleea Taifunului nr.13 (fost Strada Burniței nr.66A, lot 3/2), sector 3”

-“Hală depozitare Parter și birouri P+1E pe un teren situat în Drumul între Tarlale nr.41-45, sector 3”

-“Locuință individuală P+1E pe un teren situat în Strada Vitioara nr.137-145, Iot2, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Dateîe dumneavoastră "p^rson^Tie sunt prelucrafg“'d6 Prirriâriă" Sectorului 3 în conformitate cu Lg^a"'rir.'67772001 in Ștdpui îndeplinirii atribuțiilor iegaie. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr, 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat

în Strada Țărăncuței nr.lA, lot 1, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe P+2E cu spații comerciale la parter pe un teren situat în Strada Țărăncuței nr.lA, lot 1, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea.,- și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PI EȘEDINTE,
MAR NEATĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAUTR L4a

POT max ~ 45%

CUT max = 1.3

Rh propus ~ P*2E H max = 15 m

Funcțiune propusa

imobil locuințe cu spatii comerciale fa parter SuDrafata îeren -


V-l.


■J LEGENDA

Umila PUD

Limita teren ce a generat PUDPROFIL STRADAL EXISTENT A-A*Limita PUZ str. Țărăncuței nr. 1SA, seci. 3, București (Aviz (te Urbanism nr.28 / 10.05,2012. Hotarare C.G.M.B. nr. 13/30.01.2012}

Aliniere existenta si menținută


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Locuințe colective existente


-|-r-----1 '

1    ; [    | _J Locuințe Individuale existenteL/


Edificabile conform PUZ strada Țărăncuței nr. 19A, sect. 3, București (Aviz de Urbanism nr.28 M0.Q5.2012, Hotărâre C.G.M.B, nr. 13/30.01.2012)


J Spatii plantate existente

7 Circulație carosabila I Circulație pfetonala ; Parcaje existente/garaje


i BILANȚ TEF

UT GR f AL

j Categorie? j Construcții

mp

104,0

%    j

45%

j Circulații

'.-'■"757,5

25%

Spatii verzi

69,5

. 30%

{ Total ■

231,0

100%

/\ , Acces pietonal pe parcela


^®tîcabil propus - imobil de locuințe cu parter comercial

' țețrasa| Edificabil propus - terasa etaj 1 si 2

f    ; Spatii verzi pe teren natural

Spatii verzi pe teren natural cu dale Eâfacăfed inerbate

— J 1. 2. 3. j Locuri de parcare la sol

J—u.50—Retrageri fata de limita de proprietate j ~] Acces auto pe parcela


IMOBIL LOCUINȚE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER - P+2E


proiect nr.


i Strada Țărăncuței nr. 1A, Lot 1, Sector 3, București - ■-

__________________________.    ...    ______ _    I __    _____ .__ ..<-■■ "...s-.. ,f m .-

proiectant    * plâns®


specialitatea urbanisip- >> ~


08|2017


fes®

PUDjeefcâ. i scara j rev, ; data 00 :lm7


^A'Ț/'v i r


pr <>• i'c.-. <•••;« f ■\    N';AUU


dggțsrt.at