Hotărârea nr. 307/2018

HCLS3 nr. 307 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto

în zona B-dul Decebal”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr . 129610/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 129457/13.07.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    Adresa nr. 129461/13.07.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 afin. (4)’din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 307 DIN 17.07.2018INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”

Prin proiect se propune realizarea unei parcări cu o lungime de aproximativ 550 m și o lățime de aproximativ 17 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Parcarea va asigura un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilități și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta, se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin două rampe cu dublu sens și încă două rampe cu un singur sens fiecare, care asigură doar evacuarea autoturimelor din subsolul 1 în bulevardul Decebal, pe ambele părți ale acestuia. Accesul persoanelor în parcare, cât și evacuarea acestora, se realizează prin nouă case de scară distribuite în zona pietonală a bulevardului Decebal. Cinci din cele nouă case de scară sunt prevăzute cu lift pentru evacuarea în caz de urgență a persoanelor cu dizabilități. Tot în zona caselor de scară sunt prevăzute și două grupuri sanitare pe fiecare din cele două niveluri ale parcării.

Lucrările de execuție se vor realiza într-o incintă impermeabilă, hidroizolată, realizată pe înălțimea celor două subsoluri. Construcția se va închide la partea superioară cu grinzi prefabricate, precomprimate, simplu rezemate pe grinda de coronament a incintei. Subsolul 2 este realizat din beton armat, turnat monolit, cu stâlpi cu capiteluri și planșeu dală.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție,

119,426,168.14 iei,

96,653,595.12 lei,

85,167,419.68 lei,

11,486,175.43 iei,


din care


construcții-montaj (C + M):

din care:

- edificare construcție devieri de rețele

format din:

S Relocarea/protecția rețelei de gaze naturale

Oiei

2,717,306.69 lei


1,451,768.18 lei


✓ Deviere rețea de energie electrică (joasă, medie și înaltă tensiune) S Relocarea/protecția rețelei de telecomunicații

✓ Devieri rețele de utilități Apa Nova

2,605,331.26 lei


4,711,769.30 lei


S Devieri rețele de utilități Radet parțial în canivou

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE Șl VALORICE):

718 locuri de parcare (din 30 locuri de parcare persoane cu dizabilități, 6 locuri de parcare motociclete)

Regim de înălțime: 2S+P;

Adc= 27,905.30 mp (aria construită desfășurată)

Ac = 13,952.65 mp (aria construită)

Au = 20,313.93 mp (aria utilă)FORTORI CONSULTING S.R.L.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI P

Șef Serviciu Marius Popescu

Pag 2 din 2CABINET PRIMAR

TELEFON (004 02i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prlmarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”

Investiția în creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal este dată atât de necesitatea creșterii numărului locurilor de parcare, ca urmare a creșterii numărului posesorilor de autoturisme, parcările existente devenind insuficiente, necesitatea fluidizării traficului prin relocarea autoturismelor, care în prezent ocupă căile de circulație, cât și de necesitatea reamenajării, din punct de vedere urbanistic, a acestei zone în scopul creșterii interesului pentru aceasta în vederea dezvoltării potențialului economic și turistic.

In această zonă a Sectorului 3 sunt concentrate multiple spații pentru locuințe colective cu regim de înălțime crescut, multiple locuințe individuale, dar și multiple spații comerciale, și, în ultima perioadă, odată cu creșterea constantă a parcului auto, s-au evidențiat problemele specifice date de insuficiența locurilor de parcare.

Subdimensionarea locurilor de parcare a dus la ocuparea parțială sau totală a suprafețelor destinate circulațiilor pietonale sau ciclopietonale și a spațiului de pe prima bandă a străzilor din zonă, și, implicit, a Bulevardului Decebal, îngreunând circulația autoturismelor și a pietonilor.

Având în vedere cele expuse mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0 Calea Dudeștî nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”

Având în vedere că în zona B-dului Decebal din Sectorului 3 sunt concentrate multiple spații pentru locuințe colective cu regim de înălțime crescut, multiple locuințe individuale, dar și spații comerciale, instituții publice, instituții bancare, centre medicale, în ultima perioadă, odată cu creșterea constantă a parcului auto, s-au evidențiat problemele specifice date de insuficiența locurilor de parcare.

Subdimensionarea numărului locurilor de parcare a dus la ocuparea parțială sau totală a suprafețelor destinate circulațiilor pietonale sau ciclopietonale și a spațiului de pe prima banda a străzilor din zonă, și, implicit, a bulevardului Decebal, îngreunând circulația autoturismelor și a pietonilor.Se impun, deci, masuri de fluidizare a traficului.

Printre multiplele programe, obiective si acțiuni promovate in atingerea acestui scop, s-a identificat si aprobat, ca o soluție fezabila si imediata, construirea unei parcari subterane sub Bulevardul Decebal, artera aflata in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, conform H.C.G.M.B. nr.313/19.07.2017    " “

Astfel, parcarea subterana propusă, devine soluția care poate rezolva total sau parțial aceste probleme.

Proiectul propune realizarea unei parcări cu două niveluri subterane amplasată sub bulevardul Decebal, între Piața Muncii și Strada Dristorului, cu aria construită de 13.952,65 mp, aria desfășurată de 27.905,30 mp și aria utilă de 20.313,93 mp. Parcarea va avea o lungime de aproximativ 550 m și o lățime de aproximativ 17 m, exceptând zonele de rampe și case de scară, unde lațimea crește corespunzător. în parcare se vor crea un număr de aproximativ 718 de locuri de parcare, din care 30 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități și 6 locuri de parcare pentru motociclete. Parcarea va avea două rampe de acces principale cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. în cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2.

Accesul persoanelor în parcare și evacuarea acestora se vor realiza prin intermediul a nouă case de scară amplasate suprateran în zona pietonală adiacentă bulevardului Decebal. Cinci din cele nouă case de scară sunt prevăzute cu ascensoare pentru evacuarea persoanelor cu dizabilități. Tot în zona caselor de scara sunt prevăzute și două grupuri sanitare pe fiecare din cele două niveluri ale parcării.

Spațiile tehnice din parcare vor fi distribuite pe întreaga lungime a acesteia, adiacent

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


caselor de scară, și vor fi separate de parcare conform prevederilor normativelor în vigoare.

Parcarea va fi prevăzută cu anexe funcționale constituite din birouri de exploatare, camere de plată, camera de supraveghere, birouri pentru personal și dispecerat de securitate la incendiu. Aceste anexe funcționale se amplasează în interiorul parcajului subteran, separate și ventilate corespunzător. în zona acestor anexe funcționale vor fi prevăzute camere tehnice ce includ camera pentru generator, camera tablouri electrice, stație de pompare pentru stingerea incendiilor. Adiacent acestei stații de pompare se amplaseaza cele doua rezervoare pentru sprinklere, drencere și hidranți interiori și exteriori.

Având în vedere cele prezentate mai sus, s-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-duI DecebaT și, ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2). lit. 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, înaintăm prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

3    9    9    3


Serviciul Investiții, Lucrări Publi

9    ’

Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU


întocmit Veronîca Nicolae

_DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primsrie3.r0 Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

/Vr-    0/

Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții privind creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal, aflat în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui obiectiv, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, astfel încât se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII Serviciul Investiții, Lucrări Publice Șef Serviciu,

MARIUS POPESCU

întocmit Veronica^Nicolae

-

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1