Hotărârea nr. 305/2018

HCLS3 nr. 305 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru aprobarea executării de către societatea ADPB S.A. a unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul situat în București, Calea Vitan nr. 154 - 158

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

5    5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129411/CP/l 3.07.2018 a Primarului Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr.129147/13.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresă nr. 2748/10.07.2018 a societății Administrarea Domeniului Public București S.A., înregistrată cu nr. 126962/PS3/10.07.2018;

-    Contractul de Comodat nr. 1560/27.08.2002 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și societatea Administrarea Domeniului Public S.A.

-    Adresa Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă nr. 129159/13.07.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2148 alin. 1 si art. 2151 alin. 1 din Codul Civil;

5    7

-    Legii nr. 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCGMB nr. 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;

5    7

-    HCLS3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public în societate comercială;

-    HCLS3 nr. 26/1998 privind transformarea ADP Sector 3 în societatea pe acțiuni SC ADPB SA;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru aprobarea executării de către societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. a unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul situat în București, Calea Vitan nr. 154 - 158.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă, și Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE Ș IULIANAV" "

CONTRASEMNEAZĂ SECI


MARIUS h ITA

NR. 305 DIN 17.07.2018


CABINET PRIMARTELEFON (004 021} 31S 03 23 - 2% FAX (C04 O2i) 318 0} C4E-MA

Calea Dudești nr. rși, sector 3, 03WS4, S


l csS-s •:Ejsr3mar@ primanejac?

Uft5W<fîS*»W-P« mariefj.ro

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


Nr...

Data


/5.01.


la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru aprobarea executării de către societatea Administrarea Domeniului Public

București S.A. a unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul situat în București, Calea Vitan nr. 154 -158.


Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, CUf 10020943; J40/9601/1997 s-a înființat în temeiul HCGMB nr. 58/22.04.1997 și a HCLS3 nr. 30/1997 și nr. 26/1998, funcționând în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este: Activități de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local ai Sectorului 3 cu cca 96% aport la capitalul social și alțî investitori privați care dețin restul din capitalul social.

Prin adresa Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. nr. 2748/10.07.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 126962/10.07.2018 se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, în calitate de proprietar a! terenului unde își are sediul social societatea, respectiv Calea Vitan nr. 154 - 158, cu privire la executarea unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice (spor de putere), acord necesar la obținerea autorizației de construire respective.


Având în vedere considerentele prezentate de președintele societății referitoare la necesitatea executării acestor lucrări și ținând seasma de raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Oalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor iegale. Datele pot tr dezvăluite unor terți în baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regula meritul UE 679/2016, pr.intf-o cerere scrisă, semnată și datară transmisă pe adresa Primăriei Sector 3


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON {004 021) 34040 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAiLcontrolintern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.pritnarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

București împuternicirea expresă pentru aprobarea executării unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul social al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. situat în București, Calea Vitan nr. 154-158

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943; J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1999 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este: Activități de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cca 96% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. prin Președintele Consiliului de Administrație depune adresa nr. 2748/10.07.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cunr. 126962/10.07.2018 cu o solicitare de acord cu privire la executarea unor lucrări de instalații electrice pentru dezvoltarea utilizatorului existent (spor de putere) având în vedere dreptul de folosință conferit de către Sectorul 3 al Municipiului București Societății Administrarea Domeniului Public București S.A. pentru sediul social al societății situat în București, Calea Vitan nr. 154 -158, prin Contractul de Comodat nr. 1560/27.08.2002. Se face precizarea că toate cheltuielile ocazionate de lucrările la instalația electrică cad în sarcina ADPB SA.

Obligațiile comodatarului sunt prevăzute de:

Art. 2.151. din Codul Civil: ” (1) Comodatarul suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul. ”

Art. 2.148. din Codul Civil: ”(1) Comodatarul este ținut să păzească și să conserve bunul împrumutat cu prudența și diligenta unui bun proprietar”

Sectorul 3 al Municipiului București înaintează solicitarea acordului de lucrări de dezvoltare a instalației electrice de la sediul social al societății Administrarea Domeniului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Public S.A. spre împuternicire expresă Consiliului General al Municipiului București care este titularul dreptului de proprietate al imobilului menționat.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru aprobarea executării unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul social al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. situat în București, Calea Vitan nr. 154158.

Sef Serviciu Control, Marta C<


Compartiment Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola: ' / v-u--    ■■■


RC: J4W9G01H997 &F 1082TO43 BCR: R0S3S RMCB «74 9ffi&2307 IttH

TftEZCWVSftlE §6070^3^087 TREZ 7005 0B9X XX00 30S1

vx. tac a oj vss / ta .<sv.7o A

Q S.C. ADPB S.A.


Către,

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREST . Sos. Mihai Bravu, nr. 428, Sector 3, București

In atentia: Cabinet Primar - dl Robert Sorin NEGOITA

Prin prezenta, subscrisa Societate ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (ADPB) S.A., având sediul social in București, Str. Calea Vitan nr, 154-158, Sector 3, avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9601/1997, C.U.I. 10020943, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Director General, avand in vedere:

© Dreptul de foiosinta conferit de către Sectorul 3 București către societatea noastra a bunului imobil situat Ia adresa sediului social al ADPB S.A, si anume Calea Vitan 154-158, Sector 3, București, prin Contractul de comodat nr. 1560/27.08.2018 (atașat prezentei),

va solicitam respectuos următoarele:

>    acordul dvs. notarial, ținând cont de calitatea dvs, de proprietar al imobilul menționat

anterior, cu privire la executarea unor lucrări de instalații electrice pentru dezvoltarea

utilizatorului existent (spor de putere):

>    introducerea solicitării ADPB S.A. pe ordinea de zi pentru următoarea ședința de

Consiliu Local ai Sectorului 3, București, respectiv aprobarea executării de lucrări de

instalații electrice pentru spor de putere pentru locul de consum situat in Calea Vitan

154-158, Sector 3, București.

Menționam ca toate cheltuielile ocazionate de lucrările menționate anterior vor cadea in sarcina ADPB S.A.

Avand in vedere cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.

Va mulțumim!

Cu deosebita considerație,

DIRECTOR GENERAL Florentin CORBULEANU


:i< r

COMODAT

Nr. /UEU. /AȚ ev"

„    între subscrisele:

-    SECTORUL 3 BUCUREȘTI prin PRIMARUL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI cu sediul social în București str. Parfumului, nr, 3-4, seci. 3, autoritate publică locală reprezentata prin Primar dl. Bufen Pieșca, în calitate de COMODANT

Și

-    S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul în București, Calea Vitan 154, sector 3, înmatriculată ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/96O-1/19,97, cod fiscal R10020943, cont 25 î 100996340599, la banca BRD-Tfem, tei/fax 346.4554, reprezentat prin director ec. sing, Paul Lupesou și Contabil Șef ec. Măria Mitran, având calitatea de COMODATAR ■

Față de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București cu nr. 26/T5.07T998, art 7, a intervenit prezentul contract, în condițiile de mai jos :

ART 1, Prezentul contract are ca obiect remiterea de către COMODANT spre folosința de către COMODATAR, a bunului imobil identificat ca fcid sediul social situat la adresa din București, str. Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, având descrierea și schița menționate în anexa 1 la prezentai contract, în condițiile și pentru perioada arătate mai jos.

ART. 2 Bunul ce face obiectul prezentului contract -a fost remis de către ■COMODANT....CQMODATARULUI la data Hotărârii sus menționate, urmând a

fi restituit în individualitatea sa, la data la care nu mai este mdepîmităcondiția.....

sub care a fost remis, respectiv atunci când COMODANTUL nu va mai deține calitatea de acționar majoritar în cadrul societății COMODATARÂ,

ART. 3. COMODA'NTUL declară că bunul ce face obiectul prezentului contract se află la dispoziția sa, în condițiile legii.

ART, 4. COMODANTUL declară că bunul nu este' grevat de sarcini și •./*■■■■ < garantează COMODATARUL împotriva evicțiumi.

>    ART. 5, COMODATARUL declară că i-â fost prezentat bunul arătat mai

>    * sus, obligându-se să asigure pe cheltuiala sa întreținerea și reparațiile necesare,

să achite taxele și impozitele aferente.

ART. 6. COMOD.vTARUL este îndreptățit ca să folosească bunul împrumutat în baza prezentului contract, conform destinației acestuia respectiv sediul social șt anexe, conform schiței atașată prezentului contract, fiind îndreptățit să aducă modificări bunului în cauză, în condițiile legii.

ART. 7. COMODATARUL este în drept sa exploateze bunul, după eum va crede de cuviința, începând cu data intrării în posesia acestuia, interzis să-l utilizeze în alt scop decât destinația acestuia.

De asemenea COMODATARUL este obligat să-l întrețină și să-l exploateze ca un bun proprietar, pe întreaga durată a prezentului contract, fiind răspunzător față de COMODANT de acest fapt.

ART. 8. Litigiile ivite între părți cu privire la încheierea, derularea sau finalizarea prezentului contract, care nu au putut fi încheiate pe cale amiabilă, vor fi deferite spre soluționare instanțelor judecătorești competente în materie.

ART, 9, Prezentul contract este guvernat de dispozițiile art. 1560 și. ufin. Cod Civil

Redactat și încheiat de părți în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi Cjd RtR AdcR in București, sector 3.


ȘEF SERVICIU JURIDIC,

............ .....ION ȘÂNDRtL ■ "

AzcvZ/’ T /

A//

COM.ODÂTAR,
PRIMĂRIA


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021) 34040 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controhntern@primarie3.ro Șos. Mibai Bravii nr 428, sector 3, 030328, București, uavw.primarie3.r0


Nr. 129159/13-07-2018


CĂTRE


Cabinet Primar,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru aprobarea executării unor lucrări de dezvoltare a instalației electrice la sediul social al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. situat în București, Calea Vitan nr. 154- 158 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contrai Intern,

Marta

inu


Compartiment Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

1