Hotărârea nr. 304/2018

HCLS3 nr. 304 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară Ia încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129652/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 129584/13.07.2018 al Serviciului Control Intern -

Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 129590/13.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, eu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în condițiile și termenele agreate de comun acord.

Art.2. întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 304 DIN 17.07.2018

CONTRASEM SEC MARIUS C08 F

U7

FLOREI ICABINET PRIMARTELEFON ioe>4 O2î} 3i§ 03 23 - 28 FAX (004 021) jîg 05 C4 E-MAIL

Calea Dudertt nr. Kp, sector y 03^0^4.


Boc 2


EXPUNERE DE MOTIVE


iîrtsriejj'o ;șțȚ www.pri1rtarie3.ro

CABINET PRIMAR|

//3<552

*...../s TT W

Data..?...*/..................


la proiectul de hotărâre privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii


întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București au fost înființate și funcționeză în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, având scopul creșterii semnificative a calității serviciilor publice si reducerea semnificativă a cheltuielilor, prin asigurarea acestor servicii având influență directă și asupra calității vieții locuitorilor din Sectorul 3, totodată fiind și un segment important al economiei Sectorului 3, iar activitatea și rezultatele lor financiare au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a Sectorului 3 al Municipiului București.

Având în vedere interesul public general și pentru eficientizarea lucrărilor de interes public cu impact major în rândul comunității și că unele proiecte de investiții necesită o intervenție promptă și rapidă, consider necesară o mai bună colaborare între întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate public tutelară.

Pentru aceste considerente și luând în considerare raportul de specialitate rir, 129584/13.07.2018 al Serviciului Control Intern, Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021} 340 4011 / 341 07 n FAX {004 021) 31S 03 37 E-MAIL controiir1tern@primarSe3.ro Șos. Mihaî Bravii nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


129584/13.07.2018

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, au fost înființate și funcționeză în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile cu răspundere limitată, având scopul creșterii semnificative a calității serviciilor publice și reducerea semnificativă a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii cu influența directă asupra calității vieții a locuitorilor din Sectorul 3, totodată fiind un segment important al economiei Sectorului 3, iar activitatea și rezultatele lor financiare având influență asupra stabilității și dezvoltării economice a Sectorului 3 al Municipiului București.

Conform O.U.G 109/2011 art.2 al. 2 întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București suntjit. b)”companii și societăți naționale, societăți la care statui sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;” și lit. c)”societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.”

Având în vedere problematica actuală și importanța lucrărilor de interes public necesare pentru o dezvoltare pertinetă, durabilă și fiabilă a comunității și existența la nivelul Sectorului 3 a unui număr de nouă întreprinderi publice cu acționar majoritar sau unic Sectorul 3 al Municipiului București, cu diferite obiecte de activitate, considerăm imperios necesar ca pentru destașurearea în mod fluent și o mai buna eficientizare a activităților cu impact major asupra comunității, în situația în care o întreprindere publică dorește să înceapă o investiție sau îi este atribuit un contract, să solicite cu prioritate disponibilitatea unei alte întreprinderi publice aflate sub controlul aceleași autorități publice tutelare, cu privire la suplinirea de utilaje, asigurare de mentență, logistică, furnizare de materiale și execuția proiectului de investiții, astfel evitându-se ca întreprinderile publice să cheltuie bani pentru achiziția sau închirierea de ultilaje ori alte produse care sunt disponibile la o altă întreprindere publică cu același acționar.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în cazul în care una dintre întreprinderile publice este eligibilă și are capacitatea de sprijini întreprindrea solicitantă, se vor negocia prețurile/tarifele unitare în funcție de tipul de activitate sau solicitare, în lei fără T.V.A.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta


întocmit

CompartimentGuvemantăCorporativă, Bejenaru Raluca


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


■'■ •. , • •••’

România


Nr. .129590/13.07.2018


Către,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de de raportul de specialitate,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Sef Serviciu contraft Intern,


Marti    au

întocmit


Compartiment Guvemanță Corporativă, Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile

prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

1