Hotărârea nr. 303/2018

HCLS3 nr. 303 din 17.07.2018


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de

servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

5    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129407/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 129115/13.07.2018 al Serviciului Control Intern,

Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 129121/13.07,2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Art2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 303 DIN 17.07.2018


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021} 31$ 03 23 - 28 FAX I004 O2îj țtS 05 04 E-MAIL cabiretpnmar@primare3.i'o Calea Dudești rr. tg g sector 3, 031084, By fea»0T^ww.p wmawe^w-

SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr......^.3ML

Data.....

la proiectul de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către

Sectorul 3 al Municipiului București

Primăria Sectorului 3 a identificat printre prioritățile sale în exercitarea mandatului său ca autoritate publică locală necesitatea înființării a unorîntreprinderi publice care funcționeză în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, având ca scop obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice prin dezvoltarea infrastructurii de bază, revitalizarea spațiului urban, îmbunătățirea accesului la învățământ, crearea de noi locuri de muncă, aducând beneficii pentru comunitate.

Prin înființarea întreprinderilor publice care au ca autoritate publica tutelară Sectorul 3, s-a urmărit întărirea capacității administrative a Primăriei, eficientizarea ordinii și disciplinei administrative, monitorizarea serviciilor publice livrate.

Având în vedere scopul înființării întreprinderilor publice, consider necesar ca pentru orice proiect de investiții demarat de Primăria Sectorului 3, să se verifice cu prioritate de către Direcția investiții și Achiziții dispobilîtatea întreprinderilor publice pentru demararea și finalizarea acestora.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 129115/13.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 m scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute tn Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


TELEFON {004 021) 340 40 n / 341 0711 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL control intern® prim ane3.r0 Șos. Mihaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

129115/13.07.2018

Raport de specialitate

privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al

Municipiului București

Primăria Sectorului 3 a identificat printre prioritățile sale în exercitarea mandatului său ca autoritate publică locală necesitatea înființării a unor întreprinderi publice care funcționeză în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile cu răspundere limitată având ca scop obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice prin dezvoltarea infrastructurii de bază, revitalizarea spațiului urban, îmbunătățirea accesului Ia învățământ, crearea de noi locuri de muncă, aducând beneficii pentru comunitate.

întreprinderile publice care.au ca autoritate pubîcă tutelară Sectorul. 3 al Municipiului București, conform O.U.G 109/2011 art.2 al. 2 lit. b) ”companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;” și lit. c) „societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care Ie asigură controlul.” sunt următoarele:

1.    Administrare Active Sector 3 S.R.L, care are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, cu asociat majoritar Sectorul 3 București;

2.    Administrare Străzi S3 S.R.L care are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutive, lucrări de construcțiia drumurilor și autostrăzilor,cod CAEN 4211, este persoana juridică cu sediul în Municipiul București, Sector 3. Șos. Mihai Bravu, nr.223, mansardă. Cam. 5 și 6, cu asociat majoritar Sectorul 3, București;

3.    Investiții Spații Verzi S3 S.R.L care are ca obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutive, activități de întreținere peisagistică cod CAEN 8130, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, sector 3, calea Vitan nr. 154-158, parter birou 3 cu asociat majoritar Sectorul 3 București;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

4.    Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, care are ca domeniu principal de activitate conform prevedeilor din actul constitutive colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, cu sediul în Municipiul București, sector 3, Bld. Basarabia nr.256G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, indicative 1.2, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București.

5.    Internet și Tehnologie S3 S.R.L, care are ca obiect principal de activitate, confonn prevederilor actului constitutiv activități de management(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203 este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou 4, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

6.    Ordine și Protecție S3 S.R.L. care are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010, cu sediul în Municipiul București, sector 3, Bld. Basarabia nr.256G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, indicative 1.2, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

7.    Algorithm Residențial S3 S.R.L. care are ca obiect principal de activitate, confonn prevederilor actului constitutive lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120, cu sediul în Municipiul București, sector 3, Bld. Basarabia nr.256G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, indicative 1.2, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

8.    Algorithm Construcții S3 S.R.L. care are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutive lucrări de construcții ă ccladirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120, cu sediul în Municipiul București, sector 3, str. Jean Alexandru Steriadi etaj l,cu asociat unic Algorithm Residențial S3 S.R.L.

9.    Administrarea Domeniului Public București S.A, care are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, activități de întreținere peisagistică cod CAEN 8130, este persoană juridică română, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin înființarea acestor întreprinderi publice care au ca autoritate publica tutelară Sectorul 3, s-a urmărit întărirea capacității administrativă a Primăriei, efi ci cotizarea ordinii și disciplinei administrative, monitoritzarea serviciilor publice livrate.

Având în vedere dificultățile întâmpinate în derularea contractelor de servicii, lucrări încheiate cu societăți comerciale de pe piața liberă: nerespectarea termenelor de execuție stabilite prin contracte, întreruperea lucrărilor, rezilierea contractelor de către societățile comerciale prestatoare, lucruri care au generat costuri mai ridicate și întârzierea privind demararea sau finalizarea proiectelor și raportându-ne la obiectul principal și la activitățile secundare prevăzute în actul constitutiv al întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3, considerăm că pentru achiziții de lucrări, de produse sau de servicii să fie luate în considerare cu prioritate întreprinderile mai sus menționate, cu evidențierea faptului că Sectorul 3 al Municipiului București fiind asociat majoritar sau unic deține un control mai bun asupra acestora.

în conformitate cu prvederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, art. 31 „Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. ”

Având în vedere HCLS3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu în vederea atribuirii către întrerpinderile publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuțita și/sau prestarea de servicii, cele mai sus prezentate și scopul înființării întreprinderilor publice, considerăm necesar ca pentru orice proiect de investiții demarat de Primăria Sectorului 3, să se verifice cu prioritate disponibilitatea întreprinderilor publice pentru demararea și finalizarea acestora, printr-o solicitare din partea Direcției Investiții și Achiziții adresată societăților anterior demarării procedurilor de achiziție.

Ulterior transmiterii unui răspuns pozitiv din partea întreprinderilor publice se vor negocia prețurile/ tarifele unitare/ tipul de activitate în lei fără T.V.A cu acestea.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.


întocmit,


Compartiment Guvemață Corporativă,

Bejenaru Raluca MMfljL^/


TELEFON (004 021) 340 40 U / 341 07 n FAX {004 02?} 3iS 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București, www.primarie3-ro

Nr. 129121/13,07.2018

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de de raportul de specialitate,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu control Intpm, Marta Ctîntocmit

Compartiment Guvemanță Corporativă, Bejenaru Raluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1