Hotărârea nr. 302/2018

HCLS3 nr. 302 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

9    ?    ’

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.l28610/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 126828/10.07.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 698/02.07.2018 a societății Administrare Active Sector 3, înregistrată cu nr. 124380/CP/05.07.2018;

-    Adresa nr. 1297/29.03.2018 a societății ADPB SA către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 343/29.03.2018);

-    Adresa nr. 113/28.03.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 336/28.03.2018);

-    Adresa 713/04.07.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 107/04.07.2018);

-    Decizia 108/04.07.2018 a societății Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 126839/10.07.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea demarării procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții “Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București' cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
CONTRASEMNEZ ZA SECi

MARIUS MI] [TA

NR. 302 DIN 17.07.2018

CABINET PRIMAR


ROMANIA


TELgFON (004 ortj 3 sg 03 23 - 28 FAX 1004 oat) 31S 03 04 E-MĂil

Călea Dudești nr, 191. sector 3, 031034, Su

: sJtSH wwț Wmarieș

CABINET PRIMAR

Nr

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea demarării procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de domnul Sârbu Robert - Constantin, președinte al Consiliului de Administrație.

Astfel cum rezultă din adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. or. 698/02.07.2018, înregistrată cu nr. 124380/CP/05.07.2018, din cauza unei dezvoltări insuficiente la nivelul pieței românești a sectorului de producție și distribuire a prefabricatelor din beton și ținând cont de necesitatea implementării obiectivelor de investiții aprobate la nivelul Sectorului 3 în termeni de eficiență timp-costuri, consider oportună acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare cu privire la procedurile de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 126828/10.07.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectoîwfe^ffconfcrmîtate cu Regubmentui Ummtii Europene 679/20 ] 6 în scopul îndeplinirii zstrîbuțjîfor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unm temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016., printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primărie? Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004021) 34040 n / 341 07 n FAX (004 021} 318 03 37 E-MAILcontr0fintern@primafie3.ro Șos. Mihaî Brava nr. 428. sector 3, 030328, București, www.prim3rie3.ro

126828/10.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L . în vederea demarării procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții “Poligon de

prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București ”

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832 este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Sârbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-Adresa nr. 698/02.07.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 124380/CP/05.07.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea demarării procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții “Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București ” prin identificarea terenurilor/spațiilor/halelor existente pe raza administrativ-teritorială a sectorului 3 și a producătorilor /integratorilor de sisteme pentru realizarea unui poligon de prefabricate propriu;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-    Adresa nr. 1297/29.03.2018 a societății A.D.P.B S.A către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (343/29.03.2018) prin care solicită un răspuns cu privire la disponibilitatea societății privind furnizarea materialelor din beton prefabricat pentru realizarea pe viitor a unor activității în cadrul cărora vor fi utilizate elementele mai sus menționate;

-    Adresa nr. 113/28.03.2018 a societății Algorithm Residențial S3 S.R.L către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. (336/28.03.2018) prin care și-a exprimat opțiunea privind exectutarea structurii de rezistență cu materiale din beton prefabricat pentru proiectele în curs de derulare, precum și avantajele folosirii acestora, informând totodată și asupra faptului că au întâmpinat probleme în găsirea unui executant și furnizor disponibil care să asigure un preț competitiv.

-    Adresa 713/04.07.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L către asociatul minoritar- societatea Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L (107/04.07.2018);

-    Decizia 108/04.07.2018 a societății Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, răspunsul la solicitarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L (714/04.07.2018).

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art.12 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fieccare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă"importantă privind activitatea societății T

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere proiectele de investiții aflate în dezbatere la nivelul Consiliului Local Sector 3, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții “Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București ” cu respectarea normelor legale incidente în vigoare.

Șef Serviciu ControL Intern, Marta Cepăreanu

întocmit

CompartimentGuvemantaCorporativa,Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin IMegoiță, Primarul Sectorului 3 București 02-

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale societăților comerciale din subordinea sa"

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr......


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a proiectului obiectivului de Investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea unui obiectiv de investiții ale Sectorului 3 si ale societăților comerciale din subordinea sa", prin:

-    identificarea terenurilor/spatîilor/halelor existente pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 3;

-    identificarea producătorilor/integratorilor de sisteme pentru realizarea unui poligon de prefabricate propriu, a cărui prioritate sa fie confecționarea si livrarea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: m/, hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget." Si lit. o „ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Ținând cont de:

Proiectele de Investiții aflate in dezbatere la nivelul Consiliului Local Sector 3, respectiv:

Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Panait Cerna adiacent Bl M7,M8,M9, M1O,M11,M12,M13,M14

Parcaj acoperit si zona de agrement in zona str. Textilistilor

Pîata losifAlbu

Demolare si edificare complex multifuncțional dedicat educației, inovării, cercetării applicate

Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de inot Grădiniță nr 154 Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de inot Grădiniță nr 191 Lucrări capitale de modernizare si extindere Grădiniță nr 24

Lucrări de extindere Grădiniță nr.68

Lucrări de extindere Grădiniță nr.69

Lucrări de extindere Grădiniță nr.70

Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de Aur

•    Demolare si edificare imobil destinat invatamanatului anteprescolar si preșcolar zona Dristor

•    Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

•    Extindere Școala Gimnaziala nr 81

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala Leonardo da Vinci

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 78

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 47

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 88

•    Sala multifuncționala pentru activitati festive la colegiul tehnic C.Nenitescu - HCLS3 nr 82/23.04.2015

•    Colegiul National Matei Basarab corp A ( CI)- Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare

•    Colegiul Tehnic Anghei Saligny -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - corp B+C

•    Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

•    Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Burebista

•    Construire imobil destinaat tehnologiilor si industriilor creative-zona Bobocica

•    Obiectiv de investiții Complex Multifuncțional si Multicultural "Hala Laminorul" Bd-dul Basarabia 256, sector 3

insuficienta dezvoltare la nivelul pieței romanești a sectorului de producție si distribuție a prefabricatelor din beton

necesitatea implementării obiectivelor de Investiții aprobate la nivelul sectorului 3 in termeni de eficienta timp-costuri

Adresa ADPB SA cu NR, 343/29.03.2018

Adresa Algorithm Residential S3 SRL cu Nr.336/28.03.208.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

Adresa formulata si transmisa de A.D.P.B. S.A. cu nr. 343 din 29.03.2018;

- Adresa formulata si transmisa de Algorithm Residential S3 SRL cu nr. 336 din

28.03.2018.

Pentru aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții "Fabrica de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale societăților comerciale din subordinea sa", prin:

identificarea terenurilor/spatiîlor/halelor existente pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 3

- identificarea producătorilor/integratorîlor de sisteme pentru reafizarea unui pofigon de prefabricate propriu, a cărui prioritate sa fie confecționarea si livrarea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții.

Menționam ca, ulterior identificării variantelor de infrastructura necesare dezvoltării obiectivului, vom supune atenției Consiliului Local Sector 3 studiul de oportunitate al proiectului de Investiții antementionat cuprinzând toate scenariile de dezvoltare pe baza unor estimări și analize comparabile a investițiilor inițiale si obiectivelor de eficienta prognozate.


derație,

istantin

Mgtratie

Hr...


<W/- Uf


.UW-

Jf <S j.


Către,

Administrare Active Sector 3

Sd Basarabia nr 256G, Sector 3, București, Romania

In atentia,

Dlui Director General / Administrator

Prin prezenta, subscrisa SC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (ADPB) SA, cu sediul in

Calea Vîtan nr 154-158, sector 3, București, cui R010020943, Nr Inreg Reg Comerțului J40/9603/1997, avand in

vedere domeniul sau de activitate principal (amenajare si întreținere spatii verzi inclusiv scuaruri, alei, locuri de

joaca, etc. din cadrul suprafețelor de spatii verzi), va aduce la cunoștința ca are în vedere realizarea pe viitor a

unor activitati in cadrul carora se vor utiliza materiale prefabricate din beton (dale prefabricate, pavele, borduri,

rigole, etc.).

Avand in vedere cele mai sus menționate va rugam sa ne comunicați disponibilitatea societății

dumneavoastră cu privire la furnizarea materialelor din beton prefabricat.

Nota: In cazul unui răspuns afirmativ din partea societății dumneavoastră vom reveni cu o solicitare/

cerere de oferta concreta, prin indicarea cantitatilor si tipurilor de produse necesare.

Cu stima,

Director General, Vasile LUNGU

Către: nq

Sediul:

Referitor:


yVdmiîîisffare'Aetiye Sector 3 S.R.L.

0 6....... .

Calea Vitan 242, Sector 3, București

Propunere execuție poligon de prefabricate


SCALCORITHHRSSW

INTRARE..


■ «estRe «frOr. Luna


.W


în atenția domnului Robert Sârbu - Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

1. Generalități

La ora actuală societatea noastră are în derulare un contract de proiectare și execuție încheiat cu Primăria Sectorului 3 pentru construcția unor clădiri care au funcțiunea de săli de clasa și săli de sport, după cum urmează:

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București.

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicoîae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București.

•    Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București.

în timpul realizării proiectelor s-a ajuns la următoarele concluzii:

Pentru astfel de clădiri se pretează 3 tipuri de structuri:

1.    Structuri în cadre realizate din profile metalice laminate;

2.    Structuri în cadre realizate din lemn lamelar;

3.    Structuri în cadre realizate din beton armat monolit;

4.    Structuri în cadre realizate din beton armat prefabricat.

Datorita cerințelor exigente de rezistență la foc din normativele în vigoare și scenariile de protecție la foc înaintate către ISU, protecția corespunzătoare la foc pentru structuri din lemn și metal este foarte costisitoare și trebuie refăcută periodic.

Betonul, prin compoziția sa și gabaritul elementelor structurale, nu necesită protecție la foc alta decât acoperirea cu beton a armaturilor. Prin urmare, orice cost și operațiune de protecție la foc pentru elemente de metal sau lemn sunt lucrări suplimentare care ridică costul și durata execuției nejustificat.

Prin urmare, soluțiile pracțice în cazul acestor tipuri de construcții rămân, fără îndoială, betonul armat monolit și betonul armat prefabricat.

avantajele și dezavantajele soluțiilor de beton armat monolit și prefabricat Pentru a observa avantajele și dezavantajele acestor două soluții, s-au analizat următorii factori:

-    Costul și timpul proiectării;

-    Costul materialelor;

-    Costul și timpul execuției;

-    Limitarea erorilor de execuție.

a)    Costul și timpul proiectării

Nefiind o situație deosebită, cu deschideri mari .ale grinzilor, încărcările nu sunt deosebite astfel ca nu e nevoie de calcule specifice unor elemente precomprimate.

Prin urmare, ambele soluții sunt similare în termeni de cost și timp al proiectării;

b)    Costul materialelor

Pentru a realiza elemente din beton armat prefabricat se cere o clasă de beton superioară. Acest lucru conduce la obținerea unor secțiuni mai mici ale stâlpilor și grinzilor, însemnând cantități mai mici decât într-o soluție de beton armat monolit

Prin urmare, costul materialelor nu este semnificativ mărit, întrucât se obține o optimizare a cantităților de beton armat. Costul armăturii este similar întrucât rezultă aceeași indici de armare.

c)    Costul și timpul execuției

în cazul unei structuri de beton armat monolit, se realizează cofraje pentru toate elementele de beton armat și se rigidizează astfel încât să nu permită deplasări nedorite în timpul turnării; apoi se livrează fierul fasonat în șantier, urmând ca fierarii să realizeze și să poziționeze carcasele de armatură; ulterior se aduce betonul amestecat de stațiile de beton și se toarnă.

Deși timpii de decofrare, în speță timpii minim necesari păstrării cofrajelor pe poziție, sunt mici în cazul stâlpilor, în cazul plăcii e nevoie de până la 12 zile ca popri care susțin planșeul să rămână pe poziție, lucru ce împiedică aproape orice activitate de lucru sub sau pe planșeul proaspăt turnat, în cazul construcțiilor ce fac obiectul acestui memoriu, înălțimile libere ale stâlpilor ajung Ia 9.00' 17.00m, situație în care cofrarea clasică a stâlpilor este imposibilă datorită presiunilor foarte mari care apar din betonul proaspăt, în astfel de situații, betonul trebuie turnat în etape, prin folosirea schelelor și a pompelor de beton la-înălțimi mari. Astfel de stâlpi se execută monolit, cu costuri și timpi de execuție ridicați. în cazul unei structuri de beton armat prefabricat, elementele prefabricate se montează cu ajutorul unei macarale de către fabricator, urmând să se realizeze o suprabetonare ce nu are nevoie decât o cantitate foarte naică de cofraj în nodurile grindă-stâlp, întrucât elementele prefabricate de tip predală joacă rol de coîfaj. Astfel, nu se blochează spațiul de sub planșeu și se poate trece la următoare fază într-un termen mult mai mic.

Prin alegerea unei soluții pe elemente prefabricate, se dimensionează elementele în așa mod încât să existe o repetabilitate cât mai mare, astfel că elementele se fac pe bandă rulată, cu aceleași specificații, iar montajul lor devine ușor și rapid.

d)    Limitarea erorilor de execuție

în cazul structurilor din beton armat monolit, normativele prevăd erori de execuție mai mari și toleranțe mai mari decât în cazul betonului armat prefabricat, datorită factorilor numeroși ce pot apărea pe durata execuției. •

în cazul structurilor din beton armat prefabricat, cofrarea elementelor se face orizontal, nu vertical, se verifică fiecare eșantion de elemente, iar betonul este realizat, verificat și pus în operă de către fabricatorul de elemente prefabricate, lucru ce minimizează drastic erorile de execuție.

CONCLUZII

Având în vedere cele expuse mai sus am optat: pentru executarea structurii de rezistență eu elemente din beton armat prefabricat pentru stâlpi, grinzi precum și predaie pentru intradosul, planșeeîor. Problema pe care am întâmpinat-o ulterior a fost găsirea unui executant și furnizor de elemente prefabricate care sa funcționeze în București sau zonele limitrofe, cei existenți fiind, la ora actuală, foarte ocupați cu contractele pe care Ie au în derulare ținând cont și de faptul că cerea de prefabricate pe piața construcțiilor este ridicată în acest moment. Prefabricatorii aflați la distante mai mari de București nu au putut să asigure un preț competitiv pentru furnizarea de prefabricate din cauza costurilor mari de transport

Din cauza faptului că tendința actuală este de a se executa în Sectorul 3 mai multe investiții de acest gen, vâ propunem să analizați oportunitatea realizării unui poligon de prefabricate propriu a cărui prioritate să fie confecționarea și li marea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții precum si a altora pe care primăria le are în perspectivă și care se pretează la execuția structurii de rezistență în sistem prefabricat.


Cu deosebită considerație, di. Panait Radu Alii    ședințe C.A.

Algorithm Resideot    &R.L.

Către


SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.Sediul


Referitor


Calea Vitan, nr, sector 3, București

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 st ale societăților comerciale din subordînea sa"    r~“


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoana juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/147S2/2012, având CUi 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Ssrbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, de Asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație ai societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale societăților comerciale din subordinea sa", prin:

- identificarea terenurilor/spatiîlor/haîelor existente pe raza admînîstratîv-teritoriala a

sectorului 3;


- identificarea producatorilor/integratorîlor de sisteme pentru realizarea unui poligon de prefabricate propriu, a cărui prioritate sa fie confecționarea si livrarea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții,

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 5832.

Conform Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, Adunarea Generala a asociaților are următoarea atribuție: nV„ hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii} EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investita nu au fost prevăzute in prealabil in buget." Si lit. o„ hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății."

Ținând cont de;

Proiectele de Investiții aflate în dezbatere ta nivelul Consiliului Local Sector 3, respectiv;

•    Parcaj acoperit si zona de agrement in zona Panait Cerna adiacent Bl M7,M8,M9, M10,Mll,M12,M13,M14

•    Parcaj acoperit si zona de agrement in zona str. Textîlistilor

•    Plata losif Albu

•    Demolare si edificare complex multifuncțional dedicat educației, inovării, cercetării applicate

•    Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță nr 154

•    Lucrări capitale de modernizare si extindere bazin de înot Grădiniță nr 131

•    Lucrări capitale de modernizare si extindere Grădiniță nr 24

•    Lucrări de extindere Grădiniță nr.68 ® Lucrări de extindere Grădiniță nr.69

•    Lucrări de extindere Grădiniță nr.70

•    Lucrări de extindere Grădiniță Peștișorul de Aur

•    Demolare si edificare imobil destinat invatama natul ui anteprescolar si preșcolar zona Drîstor

•    Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federîco Garda Lorca {fosta nr 196)

•    Extindere Școala Gimnaziala nr 81

» Lucrări de extindere Școala gimnaziala Leonardo da Vinci « Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 78

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr47

•    Lucrări de extindere Școala gimnaziala nr 88

•    Sala multifuncționala pentru activitati festive la colegiul tehnic C.Nenitescu - HCLS3 nr 82/23.04.2015

•    Colegiul National Matei Basarab corp A ( CI)- Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice si modernizare

•    Colegiul Tehnic Anghel Saligny -lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice consolidare si modernizare - corp B+C

•    Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

•    Creșterea capacitatil de staționare si mobilitate a parcului auto în zona B-dul Burebista

•    Construire imobil destinaat tehnologiilor si industriilor creative-zona Bobocica

» Obiectiv de investiții Complex Multifuncțional si MuIticultural "Hala Laminorul" Bd-dul Basarabia 256, sector 3

insuficienta dezvoltare la nivelul pieței romanești a sectorului de producție si distribuție a prefabricatelor din beton

necesitatea implementării obiectivelor de Investiții aprobate la nivelul sectorului 3 in termeni de eficienta timp-costuri

Adresa ADPB SA cu NR. 343/29.03.2018

Adresa Algorithm Residentîal S3 SRL cu Nr.336/28.03.208.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

-    Adresa formulata si transmisa de A.D.P.B. S.A, cu nr. 343 din 29.03.2018;

-    Adresa formulata si transmisa de Algoritbm Residential S3 SRL cu nr. 336 din 28.03.2018.

Pentru aceste considerente solicitam acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație at societății Administrare Active Sector 3 S.RJL. privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de Investiții "Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale societăților comerciale din subordînea sa", prin:

-    identificarea terenurilor/spatiilor/halelor existente pe raza administrativ~teriîoriala sectorului 3

-    identificarea producatorilor/integratorîlor de sisteme pentru realizarea unui poligon de prefabricate propriu, a cărui prioritate sa fie confecționarea si livrarea de elemente prefabricate cu precădere pentru realizarea acestor investiții.

Menționam ca, ulterior Identificării variantelor de infrastructura necesare dezvoltării obiectivului, vom supune atenției Consiliului Local Sector 3 studiul de oportunitate al proiectului de Investiții antementionat cuprinzând toate scenariile de dezvoltare pe baza unor estimări și analize comparabile a investițiilor inițiale si obiectivelor de eficienta prognozate.


..    ■    u-«,i nf 2 sector 3, București
.e^aik.sîiia&a


.com


TQSTĂÎuBRnĂ'i E st


.Către:


fW-îWJ/t

'■&. ^^SSSMiS «s


Președintelui Consiliului Ue

Referitor


. oi isa^nfess^ș"

■ • :SSBSfe^Sb*^Os"^tra;df" ^XaS’^

:>; ■ toș«a»OBSS    **3!ed sub

'. ' . , ■ ". '-. '- - . :;;^,it. - -..r-=;: ;; ' -"■■ .- ■■ ■' •■■!:■ ■ ,-. ..    -' '■    ' i: A ■■ '    ’•■■-!•    -    . : . .

<-    '. :■■ ,<■. <-'7'/- .;; - ■• •• ,/ !    ,. 7 ■ •

?>.., /■■:■■■■■. .:; • ...

.....    ■■r?.T-.-jn.r«ZîT<5n?    •=•■    ’    ' '•■    -•    '    ■.    ■■■    ...

■ .7

, '■ tr .annr solidî&^Otătu:AÂiitu&^    713/04,07,201.8;

' irasthă h;seâîua^^^scîSuK-O07Brt:-a^. de 04,0712018: -îrt calitate 'de. ăsoci’at .mirianțar-M/ .;,: 7: -Cju,;.: ; AdlZUnistrare^ Active: ȘșfcîOtî-3t idfe«‘i=ia«^rW{;^»%a»iî*0:o:!^^îxî»i»;‘4A!!'andl!.:/,'’a ^rsKtt»r*r. flnmh««»a si'hnrrisJt'r?t-■- '7;-; -^:i< ' ■iă'}Ui.; rs3îîdaf Președintelui jâfens:

S.RX. prhind ‘Poligon de

«W'Jjți!

Kîennonâm ca


j-itiV. “7 '_'    ” :' j'U țC/î ’• ’ .'« h ... .’’’ "'    U;:. . ;    i <'-. ■;

■    .    .-_■ •■ r-:-,-J    li-

..........“ a-Yte..........SD3 .-Sabbri^t

-"a .■;::3SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021) 340 40 n / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarîe3,ro Șos. Mihaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


Nr. 126839/10.07.2018


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții “Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 și ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București” însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.698/02.07.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control bitem, Maita Cepăreanul

întocmit

Compartiment Guvernantă Corporativă Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia /

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1