Hotărârea nr. 301/2018

HCLS3 nr. 301 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 129148/CP/l 3.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 67508/12.07.2018 al Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Referatul nr. 129086/13.07.2018 al Secretarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 67510/12.07.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 129007/CP/l3.07.2018;

ÎÎCLS 3 nr. 256/26.06.2018 privind aprobarea componenetei Comisiei pentru

Protecția Copilului Sector 3;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3010/28.06.2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere temporar vacante de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, de către doamna Duca Carmen Florina;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art 3, 4 și 5 alin. (1) lit. c) din HG nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l Componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 aprobată prin anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 256/26.06.2018 se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 256/26.06.2018 rămân neschimbate.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETA] MARIUS MIH>TĂ

C0I1F. Pi SfKr

3 4 Z1

Ftmmk țeKso

NR. 301 DIN 17.07.2018

ANEXA

Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.

COMPONENȚA

COMISIEI PENTRU PENTRU PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

1.    Secretar al Sectorului    -Președinte

2.    Director General al D. G.A.S.P. C Sector 3    -Vicepreședinte

3.    Dr. ALINA CA VACHE    - Membru

Medic specialist pediatrie

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

4.    CANĂ CRISTINA MIOARA    - Membru

Psihopedagog

Școala Gimnazială Specială nr. 5

5.    VICTOR HOHLOV    - Membru

Consilier Superior

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

6.    BOGDAN MEHEDINȚII    - Membru

Director General

Fundația „Inimi Deschise”

7.    ELENA RETA A VRAMESCU    - Membru

Președinte Executiv Fundația Sf. Dimitrie

8.    Dr. IOANA ARDELEANU    -Membru supleant

Medic primar pediatrie

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

9.    POPIȚAN FLORINA    - Membru supleant

Psihopedagog

Școala Gimnazială Specială nr. 5

10.    CAMELIA OLOGEANU    -Membru supleant

Consilier Superior

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București

11.    ALINA MUNTEANU    -Membru supleant

Asistent social

Fundația „ Inimi Deschise ”

12. IRINA GILBERTA ZAHARIA

Director centru Fundația Sf. Dimitrie


-Membru supleant
CABINET PRIMARTELEFON {004 021 j 318 03 23-28 FAX foc?4 02 î) 358 03 Ca E-MAIL cad i nețuri fnar® primărie 3. ro Calea Dudc-sti rr. igi, sector 3, 031084, București, www.prim2aa3.tw

.

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr.


[MW.


7I7>O>/£ •


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Prin Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Referatul Secretarului Sectorului 3 al Municipului București, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3, urmare încetării exercitării cu caracter temporar a funcției publice temporar vacante de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a doamnei Georgeta Terciu și exercitarea cu caracter temporar a acestei funcții publice de conducere de către doamna Duca Carmen Florina, conform Dispoziției Primarului Sectorului 3 nr. 3010/28.06.2018 .

în vederea respectării art. 3 alin. (1) lit. (f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


OIȚĂ


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atrihapsior legale. Datele pot îl dezvăluise unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2(516, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3


SECRETAR
TELEFON {004 021) jîS 03 23 - 2% FAX (004 O2î) 3'i& 03 04E-MAIL cabinetprimar@pnmarie3.ro Calea Dudeșii m. 791, sector 3, 031084, București, www.pfimarie3.r0


ROMANIA

1918-207S i SĂRBĂTORIM iMPREONĂ


REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018 referitoare la componența Comisiei pentru

Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 este organul de specialitate, fără personalitate juridică al Consiliului Local al sectorului 3, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.

Componența actuală a Comisiei a fost aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 256/26.06.2018.

Având în vedere încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice temporar vacante de ■Director Generai ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a doamnei Georgeta Terciu și exercitarea cu caracter temporar a acestei funcții publice de conducere de către doamna Duca Carmen Florina, conform Dispoziției Primarului Sectorului 3 nr. 3010/28.06.2018, se impune modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018, întrucât în temeiul art. 3 alin. (1) lit. (f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, calitatea de vicepreședinte al Comisiei trebuie exercitată de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Acesta poate delega atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului.

Pentru toate motivele de fapt și de drept expuse în cadrul prezentului referat, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA


SECRETAR


Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii Consiliului Local Sector 3, dacă aceasta va fi adoptată.


CONS) UOL LOCAL

SECTORULUI «C

e U CO « £ ȘT


sîr, Farfirmitlui, îtr. 2-4 sector 3, București

wwxv.dga5pc3.ro

telefon {004.) 0372 126 100 fax, (004) 0372 126 ion e-maîi office{g>cigaspc3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE


DIRECȚIA GENERALA bb

ASISTENTĂ SOCIALĂ Și

PROTECUA COPILULUI SECTOR 3

REGiSUiMO^L ( INTRRARE >;a fej

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256^20672018 privind

aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 este organul de specialitate, tară personalitate juridică al Consiliului Local al sectorului 3, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului.

Componența actuală a Comisiei a fost aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 256/26.06.2018.

Având în vedere încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice temporar vacante de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a doamnei Georgeta Terciu și exercitarea cu caracter temporar a acestei funcții publice de conducere de către doamna Duca Carmen Florina, conform Dispoziției Primarului Sectorului 3 nr. 3010/28.06.2018, se impune modificarea punctului 2 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018, întrucât în temeiul art. 3 alin. (1) lit. (f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, calitatea de vicepreședinte al Comisiei trebuie exercitată de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Acesta poate delega atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează activitatea de protecție a drepturilor copilului.

Menționam că acest proiect de hotărâre este urgent în vederea respectării art. 3 alin. (1) lit. (f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 și asigurării funcționalității Comisiei pentru Protecția Copilului.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii Consiliului Local Sector 3, dacă aceasta va fi adoptată.

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI

BUCUREȘT I

str. ParfhTnuluî. nr. 2-4 sector 3, București www. dgaspcj-ro

telefon (004) 0372 ta-6 100 fex {004} 037a toi e-maiî 0fRce1g1dgaspc3.ro

Pentru toate motivele de fapt și de drept expuse în cadrul prezentului raport de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3.


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA JURIDICA

VASILE DOBRANICL


Șef Serviciul Juridic și Evidență Imobiliară

Roxana-Beatrice Smadatelefon (004,) 0372 126 îOO fax (004) 0372 126 țoi e-maîl offîce@'c!gaspc;-;.;o

CĂTRE:    PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 256/ 26.06.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3., în vederea respectării art. 3 alin. (1) lit. (f) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Director Executiv Direcția Juridică

Vasile Dobranici