Hotărârea nr. 300/2018

HCLS3 nr. 300 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

gfi CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții '^Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7-Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129161/CP/l3.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 129015/13.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă — Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

-    Anunțul de intenție nr. 319/12.07.2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrat cu nr, 128-5984)S3/12,07,2018;

-    HCLS3 nr. nr. 286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;

-    Adresa nr. 129030/13.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 300 DIN 17.07.2018

PRIMĂRIA

wW

SECTORULUI

BUCUREȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 ai Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Conform programului de activitate al societății ALGORITMM RESIDENTIAL S3 S.R.L., aprobat de către Consiliul de Administrație al societății și de acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 nr. 189/04.05.2018, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens, societatea a depus la Primăria Sectorului 3, Anunțul de intenție nr. 128598 din 12.07.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a reabilitării, modernizării și dotării cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", aprobată de Consiliul Local Sector 3 prin:

H.C.L.S3 nr.154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în

Sistem Dual", o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

- Prin H.C.L.S3 nr. 286/03.07.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Având în vedere programul de activitate al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. și posibilitatea

legală instituită în cuprinsul art. 31 alin. 1 din Legea 98/2016 se impune ca soluție optimă, "încredințarea directă" de încheiere a contractului pentru „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Alegerea autorității privind încredințarea directă este justificată de obținerea unui raport calîtate/preț mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică a unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficiență economică, minimalizarea costurilor pe care le suportă autoritatea locală și ne referim la costurile legate de amenajarea și dotarea de cantină la corpurile C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu, optimizarea cantinei pentru exploatare la potențial maxim prin reducerea la minim a numărului de dotări necesare; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui blocaj procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr. 101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar.


Având în vedere cele prezentate și ținând se de hotărâre, pe care îi supun aprobării Consiliului

ul de specialitate, am inițiat prezentul proiect


Dalele dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria    Regula meniți 1 Uniunii Europene 679/2016 în scopul

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite onor terți în baza unui teîrSîrfegSîrjtis ti ficat. Vă puteți exercita drepturi Se prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datata transmisă pe adresa. Primăriei Sector 3ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTOfiîM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2i) 318 03 04E-MAIL strstegii@pr1marte3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www-primarie3.r0

Nr. 129015/13.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de

lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, ai obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată șî datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Totodată, prin H.G.R. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobate clase pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru specializările bucătar, ospătar și lucrător hotelier, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.    ,

Astfel, pentru buna desfășurare a orelor de practică se impune necesitatea de a amenaja, a moderniza și a dota cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”.

Investiția în modernizarea, amenajarea și dotarea cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publive, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept publivâc în cazul în care sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt effectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respective autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în


DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinată asupra persoanei juridice controlate”

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Conform programului de activitate al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., aprobat de către Consiliul de Administrație al societății și de acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 nr. 189/04.05.2018, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. în acest sens, societatea a depus la Primăria Sectorului 3, Anunțul de intenție nr. 128598 din 12.07.2018 cu privire la execuția de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a reabilitării, modernizării și dotării cantinei din corpul C5 ,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, aprobată de Consiliul Local Sector 3 prin:

> H.C.L.S3 nr.154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”, o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face

— -------------------------parte din Acore! Liî de Parteaeri at aprobat pria H. C. G. M. B. nr. -396/2-8-.09.20! 7, - - -

> Prin H.C.L.S3 nr. 286/03.07.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este o persoană juridică română, care a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărui obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere programul de activitate al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. și posibilitatea legală instituită în cuprinsul art. 31 alin. 1 din Legea 98/2016 se impune ca soluție optimă, “încredințarea directă” de încheiere a contractului pentru „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Alegerea autorității privind încredințarea directă este justificată de obținerea unui raport calitate/preț mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică a unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficiență economică, minimalizareaDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

costurilor pe care le suportă autoritatea locală și ne referim la costurile legate de amenajarea și dotarea de cantină la corpurile C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu, optimizarea cantinei pentru exploatare la potențial maxim prin reducerea la minim a numărului de dotări necesare; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui blocaj procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr. 101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar.

Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact social pozitiv pe termen lung, întrucât dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual generează o serie de avantaje,

precum:

® Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele operatorilor economici, fapt ce asigură integrarea directă a tinerilor pe piața muncii.

Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere

al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

• Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională recunoscut atât în România, cât și în Uniunea Europeană.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Sectorului 3 privind atribuirea contractului de lucrări, al obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu” , vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.


Servici


CABÎNET PRIMARROMANIA


SECTOR 3    |

TÎUEPON (004 azi} 05 43- 28 FAX (004O4t} 318 03cĂSA

Csiea Duderfi nr, își, sector 3. 031084,

Alt ca&Pie:tpr;mar^îprkri,'irfeTro    î

AR

/23/6L


Nr. inreg.: 128598

Data inreg.: 12.07.2018

Ora inreg.: 13:08:23

Proveniența: SC ALGORITM RESIDENTIAL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, strada Calea Vitan, nr. 242

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: anunț de intenție privind proiectul - Amenajarea si dotarea cantina corp C5,C6,C6 Nr. File; 1    ,    î? *

Termen de rezolvare: 30 zile    - „    -    *

:    i / a

, 1 '* ■■

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,    *

joi: 8:30 - 18:30    (

Telefon    4    - £    s - ’

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr,.36: 021/3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lu c reți u Pat rașca nu nr. 3-5; 021/ 3411 760

'' WC :

Alqorithm

Residerltial S3 s.r.i


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social; București, Calea Vitan

nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


îMCf,


ISO    150 iamvwp oksa? isw i:?m7


Nr. 319/12,07,2018

ANUNȚ DE INTENȚIE Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

si

dl. Robert Sorin Negoita , Primarul Sectorului 3 București Sediul: Calea Dudesti nr 191, sector 3, București

Stimate domnule Primar si stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Luând in considerare prevederile :

- H.C.L.S 3 nr. 286/03,07^2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economîci aferenti obiectivului de investiții ” Amenajarea si dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu "

înaintam prezentul anunț prin care ne exprimam intenția noastra privind executarea de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a proiectului ” Amenajarea si dotarea cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu " aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin H.C.L.S 3 nr 286/03,07,2018.Către,

CABINET PRIMAR


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


Refl: Ia aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7- Colegiul Tehnic MihaiBravu”

vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

-    Raportul deTSplfcîăHtăte nr7T29015/T37077^^^^    Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Draft contract;

Instrucțiuni pentru ofertanți;

Caietul de sarcini;

Anunțul de intenție nr. 128598/12.07.2018


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1