Hotărârea nr. 30/2018

HCLS3 nr.30 din 29.01.2018 privind aprobarea cererii de finantare Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sect 3 - FE 101 si a chelt aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si ramb ulterioare a ch


MONiaPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin

Programul Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 283/CP/18.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 8801/18.01.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, înregistrată cu nr. 280/CP/18.0E2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Programului Operațional Regional 20! 4-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    HG nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE. 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ™ „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A ™ „Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

. • Blocul de locuințe D14, B-dul Burebista nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe VIOI, Strada Nucului nr. 6, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Y8, Aleea Plenita nr. 4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Ml 9, Aleea Solidarității nr. 5, sector 3, București

•    Blocul de locuințe VIO, Intrarea Odobesti,nr.4, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 1, Aleea Banu Udrea nr. 8, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 05, Strada Gheorghe Petrascu nr. 6, sector 3, București

•    Blocul de locuințe M34, Str. Nerva Traian nr. 18, sc. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe G3, Str. Ștefan Nicolau nr. 9, sector 3, București

•    Blocul de locuințe D10, Str. Mesteru Manole nr. 4, sector 3, București

Art2.(l) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe

din Sectorul 3 - FE 101”, în cuantum de 16,002,595.03 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,603,453.65 lei și valoare totală neeligibilă de 1,399,141.38 lei; '    '    ' ;

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,240,522.84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,841,381.46 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE101”;

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,832,383.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 238,866.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 645,674.87 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,567,322.00 lei;

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (.5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare ^Creșterea eficienței energetice a blocurilor, de locuințe din Sectorul 3 - FE 101 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli( corecții ce pot fi indentificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.    /

PRESEDINW^Î^âiMȚĂ-

b    +; J.

NR. 30 DIN 29.01.2018BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


PREȘEDINTE DE


tAtat    *

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neclîgibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea fere nu Ini

1,1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea vtilitSțîlor necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnicii

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000.00

760.00

5,760,00

0.00

0.00

0.00

5,760.00

3.3

Proiectare si inginerie

215,027.92

43,139.29

258,167,21

0,00

0,00

0.00

258,167.21

3.4

Consultanța

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,5

Asistența tehnică

122,387.70

23,253.65

145,641,35

0.00

0.00

0.00

145,641,35

TOTAL CAPITOL 3

342,415,62

67,152,94

409,568.56

0.00

0.00

0.00

409,568.56

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9,339,248.91

1,774,457,30

11,113,706.21

370,266.13

70,350,56

440,616.69

11,554,322,90

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,349,927.25

256,486.17

1,606,413.42

668,454.06

127,006.27

795,460.33

2,401,873.75

TOTAL CAPITOL 4

10,689,176.16

2,030,943.47

12,720,119.63

1,038,720.19

197,356.83

1,236,077.02

13,956,196.65

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

117,692.71

22,361.62

140,054.33

4,321.29

821.05

5,142.34

145,196.67

5.1,1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

117,692.71

22,361.62

140,054.33

4,321.29

821,05

5,142.34

145,196.67

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,068,917.60

203,094.34

1,272,011.94

151,222.39

28,732.24

179,954.63

1,451,966.57

TOTAL CAPITOL 5

1,186,610.31

225,455.96

1,412,066.27

155,543.68

29,553.29

185,096.97

1,597,163.24

6

CA PITOLUL 6 Ch el t u iei r d e i n form a re ș i pi r bii c it atc

6,1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audltul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,251,535.39

2,329,885.67

14,581,421.06

1,194,263.87

226,910.12

1,421,173.99

16,002,595.05

din caro

C+M

12,860,173.96

1,241,219.36

10,806,868.87

2,053,305.09

1,043,041.48

198,177.88

14,101,393,32
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021 j 318 03 04

e-mail cabinetprimar(g)primarie3.ro


CABINET PRIMAR

sector 3

CÂBIIMBT PRIMAR

Nr.

Data..


/r n/ 20/?


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare șl rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101" face parte din Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale", vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei șî a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor'" și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101",

in consecință, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportui de specialitate ai Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DsRECtiA Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilatelefon {004021) ^îȘ.Oj 2^-2® fox {oo4'oâi)- i}ttȘ.cș.«4 e-raăl3 strategi!@prifnanevfe


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE'DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE t IEȘIRE


nr ...?A°i... JLâkM?.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE 101” face parte din Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

•    îmbunătățirea condițiilor de comfort interior;

•    Reducerea consumurilor energetice;

•    Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

•    Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investii 3.1 ■ "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței


Dirscîia Strategn și Programe de Dezvoltare Durabilă

energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” pentru un număr de 10 blocuri (componente), ce cuprinde următoarele cheltuieli:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101”, în cuantum de 16,002,595.05 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,581,421.06 lei și valoare totală neeligibilă de 1,421,173.99 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,253,742.41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,832,568.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE101”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,884,156.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 230,846.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5. contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 667,958.15 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.


PRIMĂRIA"

ff, SECTORULUI

BUCUREȘTI


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


6.    Sectorul 3 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,517,873.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxa de reabilitare termică

V totală = suma totală avansată de autoritatea publica locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Nr.crt.

Adresa

Nr. și dată Hotărâre Asociație de Proprietari privind solicitarea finanțării prin POR 2014-2020

Nr. și dată contract de mandat

1.

B-dul Burebista nr. 2, bl. D14

77/21.12.2017

3279/15.03.2017

2.

Strada Nucului nr. 6, bloc VIOI

2/04.12.2017

11200/28.12.2012

3.

Aleea Plenita nr. 4, bl. Y8

29/29.09.2016

13359/07.11.2017

4.

Aleea Solidarității nr. 5, bloc M19

1/27.09.2017

14829/12.12.2017

5.

Intrarea Odobesti,nr.4,bl.V10

28/28.10.2016

10212/28.11.2012

6.

Aleea Banu Udrea nr. 8, bl. 1

1/11.05.2017

13366/07.11.2017

7.

Strada Gheorghe Petrascu nr. 6, bloc 05

10/26.03.2016

8501/18.10.2012

8.

Str. Nerva Traian nr. 18, bl. M34, sc. 1

5/26.04.2017

5262/08.05.2017


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

9.

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

2/11.09.2017

11690/25.11.2013

10.

Str. Mesteru Manole nr. 4, bl. D10

12/07.12.2017

14834/12.12.2017

Considerăm că este necesar adoptarea hotărârii privind, aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”, în sensul celor prezentate.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andrrifa CiripanDiRECȚiA STRATEG!! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEG!! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


031084. București

www.prtmarie3.r0


telefon (004 02î) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318.63.04 e-mai! strategi;@prImane3.r0


CĂTRECABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 313/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 314/29.11.2016”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 101”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 102”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 103”, „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 104” și „Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE 105” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele' expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


de Dezvoltare Durabilă


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101”

și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de


analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii

de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NldiAVORABlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ


MEMBRI:


RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDRELCRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANSECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de .....A&.vQ'................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEEArVORABÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCITESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 101” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    //

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOANs''