Hotărârea nr. 299/2018

HCLS3 nr. 299 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ”Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții -Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice local

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 129156/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 128976/12.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

-    Anunțul de intenție nr 3 7 î /06.07.2018 al societății internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrat cu nr 124894/PS3/06.07.2018;

-    HCLS3 nr. 234/18.06.2018 privind aprobarea indicatorior tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”;

-    Avizele favorabile emise de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) pentru Studiu de Fezabilitate si pentru Caietul de Sarcini aferente obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” conform HG 941/2013;

-    Adresa nr.128977/12.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul de contract având ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”.

9 ■

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR p

MARIUS MIHĂtTA

COHF. 0 IȘPi 34 71/2CM

FLORENTINA TEKSII

NR. 299 DIN 17.07.2018

CABINET PRIMAR"rEtZFOÎT^ooȚoITTÎ^r^r^TÂxTooȚ^îyîîFcjoȚE-M îSSEbî<lt^^ăr®Țîîmărî^ro


Calea Dudest! rr. tgris sector


ROMANIA

iî)-!«-Lț:î!î!ț™S-aÂTCiS!M


EXPUNERE DE MOTIVE


031084, fucuresti, www.primar1e3.ro

CABINET PRIMAR

1    12-3^..

Nr"/sW"'^-'

| flata,............... —


la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ” Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de

servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3"


Din analiza datelor rezultate din situația operativă transmisă de efectivele de ordine publică, precum șî din numeroasele sesizări ale cetățenilor, înregistrate la nivelul Primăriei și Poliției Locale Sector 3, reiese faptul că încă mai există zone unde încălcarea normelor de conviețuire socială și fenomenul infracțional stradal afectează siguranța cetățenilor și bunurile acestora.

Prin extinderea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI Șl PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3"

Primăria Sectorului 3, va mari capacitatea de creștere a siguranței cetățeanului prin supravegherea permanentă a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracțîonalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum șî pentru identificarea în stare incipienta a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora și prevenirea criminalității și a faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere.

Având în vedere programul de activitate al Societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L și posibilitatea legală instituită în cuprinsul art.31 alin 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, se impune ca soluție optimă, "încredințare directă" de încheiere a contractului pentru " Extinderea proiectului "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3".

.............Alegerea autorității privind încredințarea direetă-este justificată de obținerea unui raportcalitate/pret

mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficientă economică, minimalizarea costurilor pe care ie suportă autoritatea locală șî ne referim la costurile ulterioare legate de plata către un furnizor de utilități (ex. RDS, UPC, Telekom etc.) atât a unei taxe de conectare la rețeaua de fibră optică, cât și a unui abonament lunar, optimizarea sistemului pentru exploatare la potențial maxim prin reducerea la minim a numărului de echipamente necesare; asigurarea pe perioada de exploatare a unor costuri de operare, întreținere, și al utilităților la nivele cât mai scăzute; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui bloc procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr.101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar, asigurarea unei securități ridicate a sistemului prin utilizarea unei infrastructuri proprietare, evitarea întârzierii punerii în aplicare a proiectului întrucât noul sistem de supraveghere video trebuie să asigure integrarea în timp a actualului sistem, cu finalizare ia data expirării perioadei sale de funcționare, respectiv în 22.08.2018, conform contractului de finanțare 2521/14.11.2011.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunî prelucrate de îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot d dezvăluite unor

UE 679/2016, prijatro cerere soriItate eu Regulamente! Uniunii Europene 679/2016 în scopul lîstilkaL Vă puteți exercita drepturile prevăzute tn Regulamente lată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3


ROMANIA

1918-20181 sărbătorim Împreună


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro Cafea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.128976/12.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privindaprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Situația generală a Sectorului 3. deși favorabilă din punct de vedere socio -economic, prezintă și dezavantaje din punct de vedere infracțional - prezența unui număr mai mare de oameni în aglomerări urbane atragand cu sine și o creștere a potențialului infracțional. Astfel s-a identificat nevoia construirii și extinderii unui sistem de monitorizare video stradal, cu scopul principal de a crește siguranța cetățenilor și prevenirea infractionalității, în special pentru grupele de vârstă vulnerabile (pensionari și populația tânără aflată în diverse cicluri de școlarizare).

Din analiza datelor primite din partea structurilor Consiliului Local al Sectorului 3, date rezultate din situația operativă transmisă de efectivele de ordine publică, precum și din numeroasele sesizări ale cetățenilor, înregistrate la nivelul Primăriei și Poliției Locale Sector 3, reiese faptul că încă mai există zone unde încălcarea normelor de conviețuire socială și fenomenul infracțional stradal afectează siguranța cetățenilor și bunurile acestora.

Prin extinderea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3” Primăria Sectorului 3, va mari capacitatea de creștere a siguranței cetățeanului prin supravegherea permanentă a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate pentru a putea determina condițiile ce favorizează fenomenul infracțional precum și pentru identificarea în stare incipientă a infracțiunilor în vederea luării de măsuri pentru reducerea acestora și prevenirea criminalității și a

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

faptelor ilicite prin creșterea factorului psihologic și totodată a gradului de încredere fata de instituțiile direct responsabile în asigurarea siguranței și securității cetățeanului.

Studiul de fezabilitate și caietul de sarcini elaborat ulterior în baza acestuia au fost analizate și discutate cu membrii Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) pentru avizare și au primit avize favorabile. Una dintre cerințele majore ale acestui obiectiv de investiții este asigurarea securității sistemului și eficientizarea costurilor privind furnizarea serviciilor de comunicație.

întrucât trebuie asigurată o infrastructura de comunicații cât mai securizată atât la nivelul sistemului de supraveghere video extins la întreaga suprafață a Sectorului 3 cât si la nivelul comunicației între Primăria Sectorului 3 si subordonatele sale din teritoriu

9    9    5

precum și o eficientizare a costurilor suporate de acestea în furnizarea serviciilor de comunicație, s-a impus necesitatea realizării unei infrastructurii proprii.

în scopul realizării obiectivelor Primăriei Sectorului 3 de informatizare a tuturor activităților sale, o etapa foarte importantă este aceea de a scadea costurile aferente utilizării unei infrastructuri de comunicație pentru care cheltuielile nu se amortizează, ci sunt dependente de furnizorii de servicii de comunicație. O astfel de scădere a acestor costuri o reprezintă construirea unei infrastructuri proprii de comunicație, investiție inițială mare, dar cu beneficii majore pe timp îndelungat: (i)se vor evita costurile ulterioare legate de plata către un furnizor de utilități (Ex. RDS, UPC, Telekom etc.) atât a unei taxe de conectarea la rețeaua de fibră optică, cât și a unui abonament lunar;

(ii)    existența unei rețele mult mai stabilă datorită posibilităților scăzute de avariere;

(iii)    lipsa consecințelor negative asupra aspectului estetic al străzilor; (iv)rețeaua de date nu va fi afectată de condițiile atmosferice; (v)nu dăunează traficului rutier (infrastructura subterană); existența unui grad de securitate ridicat (protecție fizică); (vi)scalabilitate fără costuri ulterioare;(vii)Posibilitatea utilizării în scopuri multiple;(viii)fîabilitate ridicătă; (ix)administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar;(x)posibilitatea asigurării unei infrastructuri redundante cu un control al traficului de date, atât ca viteză, cât și ca Securitate;(xi)costuri de utilizare reduse.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/30.05.2017 a fost aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Conform programului de activitate al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, aprobat de către Consiliul de Administrație al societății și de acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCLS3 179/26.04.2018, societatea își va

A

desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3. In acest sens, societatea a depus la Primăria Sector 3, Anunțul de intenție nr. 124894 din 06.07.2018 cu privire la execuția de către societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a extinderii proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3", aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin :

® HCLS3 nr 234/18.06.2017 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico Economici aferenti obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ”.

« HCLS3 nr. 261/ 26.11.2015 privind aprobarea extinderii proiectului “Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 ” inclus in planul integrat de dezvoltare urbana a Sectorului 3, prin suplimentarea sistemului de monitorizare video implementat.

INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL este o persoană juridică română, care a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principaLde activitate, conform prevederilor actului


DIRECȚIA STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

J    f

SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

constitutiv constă în Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea Internet si Tehnologie S3 SRL conform scopului pentru care a fost înființată și urmărind programul de activitate, urmărește în desfațurarea activității sale: (ijîndeplinirea obiectivelor din domeniul său de activitate, prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor IT&C, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: cheltuirea eficientă a banului public, un suport tehnic IT&C profesional și performant și reducerea timpilor de realizare (ii)eficientizarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor sale cu mijloace IT&C, creșterea calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea populației în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate din partea Primăriei Sectorului 3 către cetățenii acestui sector, dar și către alți factori interesați, cum ar fi și societatea civilă, și mediul de afaceri (iii)realizarea de obiective care să corespundă cerințelor cetățenilor, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizională și competitivitate; (iv)suplimentarea veniturilor de investiții în domeniul IT&C ale Autorității Tutelare prin profitabilitatea societății Internet și Tehnologie S3.

Având în vedere programul de activitate al Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L și posibilitatea legală instituită în cuprinsul art.31 alin 1 din Legea nr.98/2016 se impune ca soluție optimă, „încredințare directă” de încheiere a contractului pentru “ Extinderea proiectului “Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3“.

Alegerea autorității privind încredințarea directă este justificată de obținerea unui raport caiitate/pret mai bun decât cel obținut ca urmare a atribuirii contractului prin licitație publică unor operatori de drept privat terți, din rațiuni de eficientă economică, minimalizarea costurilor pe care le suportă autoritatea locală și ne referim la costurile ulterioare legate de plata către un furnizor de utilități (ex. RDS, UPC, Telekom etc.) atât a unei taxe de conectare la rețeaua de fibră optică, cât și a unui abonament lunar, optimizarea sistemului pentru exploatare la potențial maxim prin reducerea la minim a numărului de echipamente necesare; asigurarea pe perioada de exploatare a unor costuri de operare, întreținere, și al utilităților la nivele cât mai scăzute; asigurarea unui raport optim între performanțe și costurile de realizare a investiției; evitarea unui bloc procedural determinat de înregistrarea eventualelor contestații pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a plângerilor

pe rolul instanțelor de judecată competente potrivit Legii nr.101/2016; o administrare proprie și intervenții controlate de beneficiar, asigurarea unei securități ridicate a sistemului prin utilizarea unei infrastructuri proprietare, evitarea întârzierii punerii în aplicare a proiectului întrucât noul sistem de supraveghere video trebuie să asigure integrarea în timp a actualului sistem, cu finalizare la data expirării perioadei sale de funcționare, respectiv în 22.08.2018, conform contractului de finanțare 2521/14.11.2011.

Mai mult, legiuitorul în cuprinsul Legii administrației publice locale nr. 215/2001 prevede că statul poate să se implice în activități de interes public - servicii publice, Serviciul de Interes Economic General (SIEG)/serviciul universal - prin propriile entități pentru asigurarea nevoilor sale.

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de lucrări mai sus menționat vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietului de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.


M i N i STfcRUL COM.UN ICATî l LOR Șl

SOCMTÂTH INFORMAȚIONALE
Secretar de stat


ROMAN IA

1S18    SĂSBĂTOWM ÎMPREV«*


Către: Primăria Sectorului 3 București

în atenția Domnului Pompiiiu ioan Wan Boxduga «Șef Serviciu

Stimate domnule Șef Serviciu,

Ț


;    CA81S£TS£C8sTAR D£ STAT 1    ț


ă3A-..eiS.


ATRARA

" IEȘIRE .....    .......-

Ziua~4^L-Luna Cx,. And


Hr,


Ca urmare a adresei dumneavoastră nn 124384/05.07.2018, cu privire ia proiectul "Creșterea siguranței șî prevenirea criminalității îr Sectorul 3R vă transmitem avizul POZITIV al Comitetului Tehnico-Bconomîc pentru Societatea Informaționala,

Cu deosebită considerație,


Secretar de Stat

Maria-Manuela €ĂTRlMfRhbM A—

-

Batevsițfad t.i&smSBi 5H.U, $«w 5,    Cod PMUi 050T(X>

TdL    41 63 FsX: ^21 ÎH 4[ ’fie^aîkeîîVăs^sscs-cfârâeaftfh'idț^s^^K.șsv.f^

sw, casstiftfca? ii, ș® v.kvkî

MIHI ST £ RU L COaA U N i CAT I I IO R, 0

SOC î ETĂTH i H FORMAȚI ON A LE


ROMANÎA


Comitetul Tehnîeo-Economie pentru Societatea


îo temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind itaBîîirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr, 71/2013, cu modificările si completările ulterioare;

în baza Hotărârii Guvernului nr, 941/2013 privind organizarea si funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională;

Ca urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3 București, cu nr, 124384/05.072018,

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională emite prezentul

AVIZ

pentru proiectul

“Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

Avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională face parte integrantă din dosarul achiziției publice, ca anexă la caietul de sarcini.SuievardaS titefWK jk. Ăcaor 5,.    C«J. Pos»! C50706

Fd.; *-4 02| Hî 41 ftâ Fax: *02 î ÎH 41 i 6 a»ail; w«țs »mțîasfiKîii.^«v.ra.î9h M I \H ; i:\ii ’-KX’ \1 h 5\Ai iROMÂNCA


! «II* MM L SÂ=»&iTC?»IM :MPW:yxA


Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea informațională


în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 pnvț&fcstaottîrea'-unor^wsmT de reorganizare in cadrul administrației publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2013,, cu modificările si completările ulterioare;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea si funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională;

Ca urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3 București., nr. 97208/25.05.2018,

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaționala emite prezentul

AVIZ

pentru proiectul "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității"

Avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională face parte Thtegrănta din dosarul achiziției    că anexă îa caietul de sarcini.


ihsk-xniifc! i ihi-rîiijiî îi, H    ?. însetatul; C-tid l'oxial i>5îP(>t!

lei. 02i V M I (ii J s.i -i'>2 J '! i 4 i i(> eisMîî caNiK‘hfirclSîdt’Jwaî! ;; cpsimw.ms £«>> rs>


‘ H ' -    1 R i • i    ’J :.R

Si

■M îi : î ! \H i i\ji n;\î \] k \\ \H


Secretar de ^tat    ■" J Comun;capiior £î Șccîetef-i

CABINET SECRETAR GF STAT ;    ,

; iNTRARE Nf    g-re-j

; IEȘIRE

Zua-^SC-Lcna Anul

Către: Primăria Sectorului 3 București    "    ’    —i~—

în atenția Domnului Director executiv Pompiliu loan Wan Buzduga

Stimate domnule Director executiv,

Ca urmare a adresei dumneavoastră, nr. 97208/25.05.2018, referitoare la atribuirea proiectului -"Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității", vă transmitem avizul POZITIV al Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională.

Cu deosebită considerație,


Buk-iaicliâ ) iiîi'n^bi ni ! Ș    ? București l'oil l>5&’yb

fel -4 Oi! M1 43 t.' l-'ii’i 'U2! ' i f -3! îi> i'ttîittl cabiiU’îSi'crcîardwiat t tiubniiintLitit jțtn .rț>


SECTORULUIROMAN IA

| 5Â!}3ÂTOS;!iî ’fZPftSUMĂ


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 020 31” 03 04 £- MAît cabinetprimar^primgrieî.io Calea Dudeșfi nr. își, sector 3,033084, București, www.primarie3.r0


Către,    ,    Nn 124894/10.07.2018

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Referitor: Anunț de intenție nr. 371/06.07.2018 al SC Internet și Tehnologie S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 124894/06.07.2018

Având eh vedere:

-    Anunțul de intenție nr. 371/06.07.2018 al SC Internet și Tehnologie S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 124894/06.07.2018

-    Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau preslarca de servicii.

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 191/04.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a extinderii proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


NU'.    lObosii

gîț;,;,,;... .■ ■_.,. internet 1 I; t,;/"/ zGd & TEHNOLOGIE 1 I    ,' • ) !• Sector 3

Nr. 371/06.07.2018

INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 33189005; Nr Inreg, Reg. Com. W15452/2017 Tel. 031 069 91 45; llJeb: office@ifs3.ro, mLuuj.iis3.ro Coleo Vifon, nr. 242, birou 1,2.6, Seci. 3, București

ANUNȚ DE INTENȚIE

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București fi

dl, R&hert Sorin Negeiț®, Pnmaruf Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudeșts nr. 191, sector 3, București

Stimote domnule Primar/ Stimați membri oi Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu

sediul în Mun?București, Sectorul 3^ Calea VitanTrTrlT54-158, Cladire'Ădrnînistrstîva^birou^, î i ■- i f- ■    f™-* *. J.    t    1 r~ «"-"-î i r < r 3f f i » i


înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București =subnr. J40/15452/2017, având CUI

~^RO3818SOO5r reprezentată legai'dedna^Ârghir Cristin a 'Elena/în xalitate de’ Președinte

LConsiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majorîtar”al 'societății subscrise^precum' ș/scopul "pentru”câre~a"fost constituităTociefațea r^înaintăm prezenta,


] J


Luând în considerare prevederile:

C_l

HCLS3 Nr. 179 din 26,04,2018, privind aprobarea, indicatorilor de performantei?


financiari si nefinanciari pentru societatea Internet si Tehnologie S3 SRL si Pianul de' admin^    pen tru perioada 2018-2021

KCLSS Nr. 191 din 04,05,2018, art 3, privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului de Administrație al societății internet si Tehnologie S3 SRL pentru anul

x,‘    .    i c. c t o r

HCLS 3 nr 218 din 30.05.2017, Art.1: „Se aprobă acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de serviciu în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de art 31 alin. (1) din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice. "

- Calitatea societarii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 de partener/ distribuitor autorizat/ reseller pentru produse ÎT&C si CCTV asigurând astfel pentru societate prețuri de vânzare competitive

înaintăm prezentul anunț de intenție privind executarea de către seedeîatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL a extinderii proiectului „Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in Sectorul 3", aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin:

HCL53 nr.261/16.11.2015: „Art.1. Se aprobă extinderea proiectului „Creșterea siguranței Pag. 1 din 2

INTERNET

& TEHNOLOGIE Secîor 3


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J4CV15452/2017 Tel. 031 069 91 45; Ueb: office@uls3.ro, uLUuj.its3.ro Colea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Seci. 3, București


și prevenirea criminalității în Sectorul 3" inclus în Planul integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 3, prin suplimentarea sistemului de monitorizare video implementat”

HCLS3 nr. 234/18.06^018: „Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre/

Prin extinderea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI Șî PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN SECTORUL 3" Primăria Sectorului 3, va mari capacitatea de creștere a siguranței cetățeanului prin supravegherea permanenta a unor zone sensibile, cu grad ridicat de infracționalitate;


-    344 miniparcuri si locuri de joaca;

-    66 unitati de invatamanț;

-    60 locații cu vulnerabilități - de interes pentru Politia locala;

-    210 locații parcari si zone vulnerabile;

146 locații pentru Parcul,Â.I.Cuza, Parcul Titan, Parcuri mari

Ml) PLV-J . l'rHMf


. c- H, u i j

Pentru execuția 1 proiectului «^„CREȘTEREA SIGURANȚEI

rCRIMINAUTÂȚII*MÎNiSECrORUr3^sodetâteriNTERNET'Sl'TEHNOLOGIE'S3<SRrva; instala următoarele echipamente


1

Șl x PREVENIREA


ii r*


f Camera video pentru OV unități de-învățămânVminiparcuri“tip 1;cu montaj la înălțime

mica, camera panoramica “167 buc    ...... z /

Camera video pentru OV^rniniparcun.șiJocurbde joaca - tip 2, camere speed.dome_cu montaj la înălțime mica si medie, rez. min. 1080p,lS^464 buc yZ yZ Camera video pentru OV parcuri marZ tip 2,.camere speed dome cu. montaj lajnaltime mica si medie, rez. min. 1080p,18x“ 55 buc TVJ...    ~Y

Camera video Pentru OV locuri de interes Polițiaj-ocaia Sector 3 - tip3, carnere speed


dome min. 1080p, min. 30x, montaj la înălțime medie si mare Camera video pentru OV Parc A.L Cuza - tip 2, camere.speed dome cu montaj la înălțime-j

mica si medie'^rez. min, 1080p; 18x^5î buc-------

Camera video pentru OV Parc Titan - tip 2, camere speed dome cu montaj la înălțime mica si medie, rez. min. 1080p,18x- 50 buc    Z* CZ T ^3    W

Camera video pentru OV Parcări și zone vulnerabile - tip3, camere speed dome min. 1080p, min. 30x, montaj la înălțime medie si mare - 236 buc

Echipamente de comunicație pentru transmiterea/receptia imaginilor video de la camera la datacenter si dispecerat;

Echipamente data-center. shelter comunicații, servere, storage si utilitari;

Echipamente dispecerat: sistem de afișare si control imagini video;

Software Profesional de monitorizare, înregistrare si gestionare pentru imaginile video.


Cu considerație.


Ârghir Crbtîns-Elena,Pag, 2 din 2DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEAROMANIA

■; G’rfrî/j' S : .ÎÂÎiRATCSSM îî^PKJÎ-iÂ

Nr. 128977/12.07.2018


Către,

CABINET PRIMARRef.: Ia aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea Atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3”

vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la Privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea Atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții “Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3””

Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

Draft contract;

Instrucțiuni pentru ofertanți;

Caietul de sarcini;

Anexa 1 - Fișe Tehnice;

Anexa 2 - SF;

Fisă Proiect - SF

Aviz CTE - 307 CTE/15.06.2018

Anunțul de intenție nr.124894/06.07.2018Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 îrseoHfdfmitate ou Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1