Hotărârea nr. 295/2018

HCLS3 nr. 295 din 17.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 17.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 128630/CP/12.07.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 128319/12.07.2018 al Direcției Strategii și Programe de

Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 128326/12.07.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 476/12.10.2017, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a biocuriior de locuințe din Sectorul 3 - I E 82” și a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 1 al HCLS 3 nr. 476/12.10.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.I.Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82 ” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 -”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor ”, Operațiunea A — „ Clădiri rezidențiale ”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

•    Blocul de locuințe NI, Bd. Theodor Pallady, nr. 33, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H29, Str. Gura lalomiței, nr. 4, sc. A-D, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 1, Str. Poștașului, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F8, Aleea Giurgeni, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe VI8, Șos. Mihai Bravu, nr. 430, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Gî, Aleea Barajul Bicaz, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe ÎOBis, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 27, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 021, Str. Onisifor Ghibu, nr. 2, sector 3, București ”

Art.II. Articolul 2 al HCLS 3 nr. 476/12.10.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

L valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 3 - FE 82”, în cuantum de 11,639,382.76lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10,094,396.27 lei și valoare totală neeligibilă de 1,544,986.49 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,582,745.00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4,037,758.51 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE82”.

3.    contribuția asociației de proprietari la-cheltuielile eligibile în cuantum de 907,111.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 243,453.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 216,030.12 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100%) din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,721,155.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară — taxă de reabilitare termică

V totală — sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, rămân neschimbate.


DE ȘEDINȚA WAĂDUVA


CONTRASEM!
SEC] MARIUS
cm.

347 1

:azaNR. 295 DIN 17.07.2018

'S, L

IWt    .

•HCLS 3 O(Ji .335 l W- W-

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltui

eli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neelfglblle

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Baza

TI44 eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chelmieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,231,20

271.90

2,503.10

0.00

0.00

0.00

2,503.10

3.3

Proiectare si inginerie

155,296,85

29,506.39

184,803.24

0.00

0.00

0.00

184,803.24

3.4

Consultanță

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

88,870.94

16,885.49

105,756.43

0.00

0.00

0.00

105,756.43

TOTAL CAPITOL 3

246,398,99

46,663.78

293,062.77

0.00

0.00

0.00

293,062.77

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,408,432.98

1,217,602.28

7,626,035.26

30,924.91

5,875.73

36,800.64

7,662,835.90

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

974,537,05

185,162.04

1,159,699.09

1,116,580.72

212,150.34

1,328,731.06

2,488,430.15

TOTAL CAPITOL 4

7,382,970.03

1,402,764.32

8,785,734.35

1,147,505.63

218,026.07

1,365,531.70

10,151,266.05

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

88,481.03

16,811,41

105,292.44

389.91

74,08

463.99

105,756.43

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

88,481.03

16,811.41

105,292.44

389,91

74.08

463.99

105,756.43

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

738,297.00 i

140,276.43

878,573,43

150,412,44

28,578.36

178,990.80

1,057,564.23

TOTAL CAPITOL 5

826,778.03    ;

157,087.84

983,865.87

150,802.35

28,652.44

179,454.79

1,163,320.66

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6,1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

26,666,64

5,066.64

31,733.28

0.00

0.00

0.00

31,733.28

TOTAL CAPITOL 6

26,666.64

5,066.64

31,733.28

0.00

0.00

0.00

31,733.28

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.005. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

TOTAL GENERAL

8,482,813.69

1,611,582.58

10,094,396.27

1,298,307.98

246,678.51

1,544,986.49

11,639,382.76

din care

!

C+M

7,471,451.06

1,419,575.73

8,891,026.79

1,147,895.54

218,100.15

U65,995.69

10,257,022.48

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476/12.10.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

1.    Blocul de locuințe NI, Bd. Theodor Pailady, nr. 33, sector 3, București

2.    Blocul de locuințe H29, Str. Gura lalomiței, nr. 4, sc. A-D, sector 3, București

3.    Blocul de locuințe 1, Str. Poștașului, nr. 2, sector 3, București

4.    Blocul de locuințe F8, Aleea Giurgeni, nr. 7, sector 3, București

5.    Blocul de locuințe PM80, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 29C, sector 3, București

6.    Blocul de locuințe V18, Șos. Mihai Bravu, nr. 430, sector 3, București

7.    Blocul de locuințe Gl, Aleea Barajul Bicaz, nr. 7, sector 3, București

8.    Blocul de locuințe lOBis, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 27, sector 3, București

9.    Blocul de locuințe 021, Str. Onisifor Ghibu, nr. 2, sector 3, București

10.    Blocul de locuințe PM15, Str. Patrioților, nr. 2, sc.A, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476/12.10.2017, blocul PM80, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29C si blocul PM15, Str. Patriotilor nr.2, întrucât acestea nu mai fac obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    Blocul de locuințe NI, Bd. Theodor Pailady, nr. 33, sector 3, București

2.    Blocul de locuințe H29, Str. Gura lalomiței, nr. 4, sc. A-D, sector 3, București

3.    Bl ocul de Io euințe 1, Str. P oștașuluî, n r. 2, sector 3, B u cu rești

4.    Blocul de locuințe F8, Aleea Giurgeni, nr. 7, sector 3, București

5.    Blocul de locuințe V18, Șos. Mihaî Bravu, nr. 430, sector 3, București

6.    Blocul de locuințe Gl, Aleea Barajul Bicaz, nr. 7, sector 3, București

7.    Blocul de locuințe lOBis, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 27, sector 3, București

8.    Blocul de locuințe 021, Str. Onisifor Ghibu, nr. 2, sector 3, București

Urmare solicitării de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând seama de raportul de specialitate ai DSPDD, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DîRECpA StRATEGU Ș) PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Sk. Parfumului îi?. 2-4. sector 3, ■03.0S4S Sucusreștl wwîRtpnmafjejaicî-

telefon {004 c?2i) jtS 03 23 - 2S lax (0&4 £12 s) 3sS.03.e4. e-rnâN strategi^ primărie j.ra


r CJMĂRSA SECTORULUI 3

D.RtCTiA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

?2?

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476/12.10.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

•    Blocul de locuințe NI, Bd. Theodor Pallady, nr. 33, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H29, Str. Gura Ialomiței, nr. 4, sc. A-D, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 1, Str. Poștașului, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F8, Aleea Giurgeni, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PM80, Bd 1 Decembrie 1918, nr. 29C, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V18, Șos. Mihai Bravu, nr. 430, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Gl, Aleea Barajul Bicaz, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe lOBis, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 27, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 021, Str. Onisifor Ghibu, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe PM15, Str. Patrioților, nr. 2, sc.A, sector 3, București


DiRECTfA Straîech st Programe de Dezvoltase Durabila

7    I

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476/12.10.2017, blocul PM80, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29C si blocul PM15, Str. Patriotilor nr.2, întrucât acestea nu mai fac obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe NI, Bd. Theodor Pallady, nr. 33, sector 3, București

•    Blocul de locuințe H29, Str. Gura Ialomiței, nr. 4, sc. A-D, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 1, Str. Poștașului, nr. 2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe F8, Aleea Giurgeni, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe V18, Șos. Mihai Bravu, nr. 430, sector 3, București

•    Blocul de locuințe Gl, Aleea Barajul Bicaz, nr. 7, sector 3, București

•    Blocul de locuințe lOBis, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 27, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 021, Str. Onisifor Ghibu, nr. 2, sector 3, București

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82”, în cuantum de ll,639,382.761ei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10,094,396.27 lei și valoare totală neeligibilă de 1,544,986.49 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,582,745.00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4,037,758.51 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 907,111.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,


Direcția Strategie și Programe de Dezvoltare Durabila

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 243,453.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 216,030.12 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,721,155.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [Iei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


Direcția Strategii Și Programe de Dezvoltare Durabilă.

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 82” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Nicoleta Ioana Petrache

Gavrilă C:DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318.03.04 e-maîl strategi i@primarie3.r0


^mW^rSECTOROTOT^


î «« IăSătii cl.2?


CĂTRE,CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă tiran propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 475/28.09.2017” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 476/12.10.2017”,

„Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.

477/12.10.2017”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 478/12.10.2017” si „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului

3 nr. 571/27.11.2017”.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Programe deZDezvoltare Durabilă

i